Suvestinė redakcija nuo 2014-10-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 40-1496, i. k. 1071100NUTA00000328

 

Nauja redakcija nuo 2014-10-01:

Nr. 1022, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-09-29, i. k. 2014-13046

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL ATNAUJINAMO VALSTYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2007 m. kovo 28 d. Nr. 328

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 18 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo sudarymo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

 

 

L. e. finansų ministro pareigas                                               Zigmantas Balčytis

 

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 328
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1022
redakcija)

 

 

 

ATNAUJINAMO VALSTYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo sudarymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo sudarymo, kuris apima sąrašo duomenų keitimą, tvarką.

2. Apraše vartojama sąvoka „Atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašas“ (toliau – Sąrašas) – Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas dokumentas, kuriame įrašytas valstybės nekilnojamasis turtas, atnaujinamas jį remontuojant, rekonstruojant, perkant, statant naują nekilnojamąjį turtą, suklasifikuotas pagal valstybės nekilnojamojo turto valdytojus.

Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos arba vartojamos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatyme.

3. Valstybės nekilnojamasis turtas atnaujinamas, kai jis neatitinka valstybės įstaigų ar organizacijų poreikių įgyvendinant valstybės funkcijas ir turi bent vieną iš šių požymių:

3.1. neatitinka nekilnojamajam turtui atitinkamuose teisės aktuose keliamų reikalavimų;

3.2. fiziškai nusidėvėjo;

3.3. funkciškai (technologiškai) nusidėvėjo;

3.4. nustatyta tvarka yra pripažintas avariniu;

3.5. neatitinka kitų pagrįstų valstybės įstaigų ar organizacijų poreikių įgyvendinant valstybės funkcijas.

 

II SKYRIUS

SĄRAŠO RENGIMAS

 

4. Sąrašo pakeitimo projektą (toliau – Sąrašo projektas), įvertinęs turto valdytojų pateiktus pasiūlymus, rengia centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas.

5. Sąrašo projektas rengiamas, kai:

5.1. keičiami Sąrašo duomenys;

5.2. Sąrašas pakeičiamas įrašant valstybės turto valdytojo poreikių atliekant valstybės funkcijas neatitinkantį naują parduodamą nekilnojamąjį turtą ir jam priskirtą valstybinės žemės sklypą (toliau – parduodamas turtas). Siūlomo įtraukti į Sąrašą parduodamo turto vertė Sąrašo projekte nustatoma pagal valstybės įmonės Registrų centro nurodomą vidutinę turto rinkos vertę, kuri, kaip ir kiti valstybės nekilnojamojo turto duomenys, gaunama naudojantis Valstybės turto informacine paieškos sistema;

5.3. dėl priežasčių, nurodytų Aprašo 10.1–10.3 papunkčiuose, iš Sąrašo išbraukiamas atnaujinamas valstybės nekilnojamasis turtas.

6. Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas parengtą Sąrašo projektą derina su pasiūlymus pateikusiais turto valdytojais ir valstybės biudžeto asignavimų valdytojais, jeigu valstybės turto valdytojas nėra valstybės biudžeto asignavimų valdytojas, taip pat su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, jeigu valstybės nekilnojamąjį turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja valstybės mokslo ir studijų institucija. Suderintą Sąrašo projektą kartu su aprašymu, kuriuo pagrindžiami siūlomi pakeitimai, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai.

7. Lietuvos Respublikos finansų ministerija per 30 darbo dienų nuo Sąrašo projekto gavimo:

7.1. patikrina Sąrašo projekte nurodytus duomenis;

7.2. teisės aktų nustatyta tvarka pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei Sąrašo projektą.

8. Sąrašo projekte pateikiami šie duomenys:

8.1. atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto valdytojas;

8.2. atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto pavadinimas, adresas (jei įmanoma), unikalus numeris (jei įmanoma);

8.3. parduodamo turto, neatitinkančio valstybės turto valdytojo poreikių įgyvendinant valstybės funkcijas, ir jam priskirto valstybinės žemės sklypo pavadinimas, adresas, unikalus numeris;

8.4. valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo būdas;

8.5. numatomi valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo terminai;

8.6. numatoma valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo vertė, įskaitant lėšas, skirtas Įstatymo 18 straipsnio 8 dalyje nurodytoms išlaidoms padengti;

8.7. valstybės nekilnojamajam turtui atnaujinti reikalingos lėšos pagal finansavimo šaltinius.

9. Paaiškėjus, kad valstybės nekilnojamajam turtui atnaujinti reikia papildomų lėšų, valstybės turto valdytojas, kurio nekilnojamasis turtas atnaujinamas, turi pateikti:

9.1. paaiškinimą ir jame nurodyti priežastis, kodėl valstybės nekilnojamojo turto negalima atnaujinti neviršijant Sąraše patvirtintos sumos lėšų;

9.2. siūlomas valstybės nekilnojamojo turto tolesnio atnaujinimo alternatyvas (pakeisti valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo terminus, rinktis mažesnės vertės nekilnojamojo turto pirkimą, papildyti Sąrašą parduodamo turto objektais ir panašiai);

9.3. numatomą papildomų valstybės lėšų poreikį ir šaltinius, valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo terminus.

10. Atnaujinamas valstybės nekilnojamasis turtas išbraukiamas iš Sąrašo, kai yra bent viena iš šių sąlygų:

10.1. nėra sudarytas Įstatymo 18 straipsnio 5 dalyje nurodytų subjektų susitarimas arba susitarime nustatytais atvejais jis nutraukiamas;

10.2. dėl įtraukto į Sąrašą atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto yra pateikti Lietuvos Respublikos piliečių prašymai atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą, religinių bendrijų prašymai dėl teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo ir turto grąžinimo, tačiau atitinkami sprendimai nėra priimti arba dėl nekilnojamojo turto priimti turto arešto aktai, arba šiam turtui įstatymų nustatyta tvarka pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės;

10.3. pasibaigęs valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimas ir visiškai padengtos Įstatymo 18 straipsnio 8 dalyje nurodytos išlaidos.

__________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1022, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-09-29, i. k. 2014-13046

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 515, 2011-05-04, Žin., 2011, Nr. 55-2638 (2011-05-10), i. k. 1111100NUTA00000515

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 28 d. nutarimo Nr. 328 "Dėl Atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo sudarymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1022, 2014-09-29, paskelbta TAR 2014-09-29, i. k. 2014-13046

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 28 d. nutarimo Nr. 328 „Dėl Atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo sudarymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo