Suvestinė redakcija nuo 2018-01-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 37-1382, i. k. 1072210ISAK00003-97

 

Nauja redakcija nuo 2015-07-30:

Nr. 3-311(1.5 E), 2015-07-29, paskelbta TAR 2015-07-29, i. k. 2015-11752

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VINJEČIŲ FORMOS, JŲ REIKALAVIMŲ IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2007 m. kovo 23 d. Nr. 3-97

Vilnius

 

Vadovaudamasis Kelių naudotojo mokesčio dydžių ir šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“, 4 punktu:

1. Tvirtinu Vinječių formos, jų reikalavimų ir naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatau, kad vinječių gamybos ir platinimo paslaugų pirkimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka organizuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                              ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2007 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 3-97

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2018 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 3-41 redakcija)

 

 

VINJEČIŲ FORMOS, JŲ REIKALAVIMŲ IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Vinječių formos, jų reikalavimų ir naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato kelių naudotojo mokesčio (toliau – naudotojo mokestis) sumokėjimą patvirtinančių dokumentų – popierinių  ir elektroninių vinječių formą, jų reikalavimus, platinimo ir naudojimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme.

 

II SKYRIUS

VINJEČIŲ PLATINIMAS IR NAUDOJIMAS

 

3.  Už vinjetes mokamas Kelių naudotojo mokesčio dydžių ir šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), 1 punkte nurodyto dydžio mokestis.

4. Popierinės vinjetės platinamos vinječių platinimo vietose, o elektroninės vinjetės – vinječių platinimo vietose, vinjetėms platinti skirtoje interneto svetainėje ir naudojant mobiliąją programą.

5. Vinječių platinimo vietos privalo būti pažymėtos specialiu lipduku arba iškaba. Vinječių platinimo vietose kelių naudotojams turi būti sudarytos galimybės gauti informaciją apie naudotojo mokesčio dydžius ir kitą su naudotojo mokesčiu susijusią aktualią informaciją lietuvių ir anglų kalbomis. Ši informacija taip pat turi būti pateikta ir vinjetėms platinti skirtoje interneto svetainėje arba mobiliojoje programoje.

6. Kelių naudotojai vinjetę įsigyja pagal motorinės transporto priemonės registravimą patvirtinančiame dokumente nurodytą transporto priemonės kategoriją ir klasę, o kai transporto priemonės kategorija ir klasė nenurodyta, – pagal didžiausiąją leidžiamąją transporto priemonės masę ir (ar) sėdimųjų vietų skaičių. Transporto priemonių klasifikavimas ir kodai nurodyti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose.

7. Vinjetė negalioja ir naudotojo mokestis laikomas nesumokėtu, jeigu vinjetė naudojama kitos kategorijos transporto priemonei, išskyrus atvejus, kai sumokėtas naudotojo mokestis yra toks pat, kaip reikalaujama šios kategorijos transporto priemonei, arba didesnis.

8.    Keičiant transporto priemonės valstybinio registracijos numerio ženklus, vinjetė tebegalioja, nors joje įrašytas senasis valstybinio registracijos numerio ženklas. Transporto priemonės patikrinimo metu transporto priemonės savininkas, valdytojas ar vairuotojas privalo pateikti valstybės įmonės „Regitra“ pažymą ar buvusio transporto priemonės registravimą patvirtinančio dokumento kopiją, kuriuo įrodoma, kad vinjetėje įrašytas valstybinio registracijos numerio ženklas priklausė tai pačiai transporto priemonei.

9.    Mokamo kelio pradžia žymima informaciniu kelio ženklu Nr. 622 „Kelio arba dviračių trasos numeris“ (raudonos spalvos) su papildoma lentele Nr. 840 „Mokamos paslaugos“, nustatytu Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, 1 priede.

10.  Kelių naudotojai, įsigiję vinjetę, turi teisę važiuoti magistraliniais keliais, nurodytais Tvarkos aprašo 6 punkte.

11.  Kelių naudotojai, prieš įvažiuodami į mokamus magistralinius kelius, privalo turėti galiojančią vinjetę.

12Transporto priemonių valdytojai – žemės ūkio veiklos subjektai, siekdami įrodyti, kad jiems taikomi Tvarkos apraše žemės ūkio veiklos subjektams nustatyti naudotojo mokesčio dydžiai, turi pateikti Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo“, priede nurodytą pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus.

 

III SKYRIUS

POPIERINIŲ VINJEČIŲ FORMA, REIKALAVIMAI IR NAUDOJIMAS

 

13. Popierinė vinjetė susideda iš dviejų dalių: pagrindinės (6x7 cm formato) ir kontrolinio kupono (3x7 cm formato). Popierinės vinjetės pagrindinės dalies centre yra Lietuvos Respublikos valstybės kontūras. Ji turi apsaugos elementų, seriją ir numerį. Popierinių vinječių pavyzdžiai ir transporto priemonių kategorijų logotipai pateikiami Aprašo priede.

14. Vienoje popierinės vinjetės pagrindinės dalies pusėje nurodyti galiojimo metai, mėnesiai, dienos, galiojimo laikotarpis (dienos, savaitės, mėnesio, metų), konkrečios transporto priemonių, kurioms išduodama vinjetė, kategorijos ir jų logotipai, numatyta vieta (langelis) transporto priemonės valstybinio registracijos numerio ženklui įrašyti. Popierinės vinjetės pagrindinės dalies kitoje pusėje pateikta naudojimosi instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis.

15.  Popierinės vinjetės kontrolinis kuponas turi apsaugos elementų, seriją ir numerį. Popierinės vinjetės kontrolinio kupono vienoje pusėje įrašyti žodžiai „Kontrolinis kuponas“, nurodyti galiojimo metai, galiojimo laikotarpis (dienos, savaitės, mėnesio, metų), konkrečios transporto priemonių, kurioms išduodama vinjetė, kategorijos ir jų logotipai, numatyta vieta (langelis) transporto priemonės valstybinio registracijos numerio ženklui įrašyti. Popierinės vinjetės kontrolinio kupono antroje pusėje nurodytos transporto priemonių, kurioms išduodama vinjetė, kategorijos.

16.  Popierinės vinjetės yra 4 rūšių: dienos, savaitės, mėnesio ir metų. Dienos vinjetė galioja pažymėtą dieną iki 24 valandos (jeigu pateikiamas tos pačios dienos, kurią pažymėta vinjetė, kasos aparato kvitas, vinjetė galioja 24 val. nuo kvite nurodyto jo išdavimo laiko), savaitės – 7 dienas (pvz., nuo 2015-01-20 iki 2015-01-26 imtinai), mėnesio – iki kito mėnesio tos pačios dienos (pvz., nuo 2015-01-20 iki 2015-02-19 imtinai), metų – 12 mėnesių (pvz., nuo 2015-01-20 iki 2016-01-19 imtinai).

17.  Popierinės vinjetės yra skirtingų spalvų: dienos – žalios, savaitės – mėlynos, mėnesio – oranžinės, metų – raudonos.

18.  Įsigiję popierinę vinjetę, kelių naudotojai privalo ją užpildyti popierinės vinjetės naudojimosi instrukcijoje nustatyta tvarka. Popierinės vinjetės pagrindinė dalis turi būti priklijuota ant priekinio transporto priemonės stiklo naudojimosi instrukcijoje nurodytoje vietoje. Transporto priemonės valstybinio registracijos numerio ženklas turi būti aiškiai užrašytas nustatytose vietose ant popierinės vinjetės pagrindinės dalies ir popierinės vinjetės kontrolinio kupono. Popierinė vinjetė galioja tik tada, kai ji tinkamai užpildyta ir pažymėta, popierinės vinjetės pagrindinė dalis priklijuota ant transporto priemonės priekinio stiklo, kaip nurodyta naudojimosi instrukcijoje, ir kartu pateikus popierinės vinjetės kontrolinį kuponą.

19.  Popierinės vinjetės galiojimo pradžią nurodytose popierinės vinjetės vietose pažymi platintojas (pažymi metus (išskyrus metų vinjetes), mėnesį ir dieną). Atsiimdami popierinę vinjetę, kelių naudotojai turi patikrinti, ar platintojas išdavė reikalingos rūšies popierinę vinjetę ir ar tos transporto priemonės kategorijos, kurios reikia, ar teisingai pažymėjo jos galiojimo pradžią. Atsakomybė už ant transporto priemonės priekinio stiklo nepriklijuotos popierinės vinjetės pagrindinės dalies naudojimą tenka kelių naudotojui.

20.  Kelių naudotojai, prieš įvažiuodami į mokamus magistralinius kelius, privalo priklijuoti galiojančios popierinės vinjetės pagrindinę dalį lipniąja puse ant transporto priemonės priekinio stiklo. Pasibaigus popierinės vinjetės galiojimo laikui, popierinės vinjetės pagrindinė dalis turi būti nuimta nuo priekinio stiklo.

21.  Popierinė vinjetė negalioja ir naudotojo mokestis laikomas nesumokėtu, jeigu:

21.1.    popierinės vinjetės pagrindinė dalis originaliu lipniu paviršiumi nėra priklijuota ant transporto priemonės priekinio stiklo naudojimosi instrukcijoje parodytoje vietoje;

21.2.    netiksliai pažymėta, visai nepažymėta popierinės vinjetės galiojimo pradžia ar pasibaigęs galiojimo laikas, diena ir (ar) mėnuo pažymėti daugiau kaip vieną kartą;

21.3.    popierinės vinjetės pagrindinėje dalyje ir (ar) popierinės vinjetės kontroliniame kupone neaiškiai įrašytas, įrašytas daugiau kaip vieną kartą ar visai neįrašytas transporto priemonės valstybinio registracijos numerio ženklas arba jis neatitinka tikrinamos transporto priemonės valstybinio registracijos numerio ženklo, nurodyto transporto priemonės registracijos liudijime;

21.4.    nesutampa popierinės vinjetės pagrindinėje dalyje ir popierinės vinjetės kontroliniame kupone nurodyti duomenys (serija ir numeris, transporto priemonės valstybinio registracijos numerio ženklas);

21.5.    nepateikiamas popierinės vinjetės kontrolinis kuponas.

22.  Popierinės vinjetės gali būti keičiamos šiais atvejais:

22.1.  suskilus ar išdužus transporto priemonės stiklui, ant kurio priklijuota popierinės vinjetės pagrindinė dalis;

22.2.  jeigu transporto priemonė eismo įvykio metu ar kilus gaisrui sugadinama nepataisomai, taip pat sugedus transporto priemonei, kai jos remontas ekonomiškai netikslingas;

22.3.  praradus popierinės vinjetės kontrolinį kuponą;

22.4.  dėl transporto priemonės vagystės;

22.5.  suklydus įrašant į popierinės vinjetės pagrindinę dalį ir (ar) popierinės vinjetės kontrolinį kuponą transporto priemonės valstybinį registracijos numerio ženklą;

22.6.  pardavus transporto priemonę.

23.  Norėdami pakeisti popierinę vinjetę, kelių naudotojai Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) privalo pateikti prašymą ir šiuos dokumentus:

23.1.  Aprašo 22.1 papunktyje numatytu atveju:

23.1.1. popierinės vinjetės kontrolinį kuponą;

23.1.2. transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją;

23.1.3. popierinės vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar kitą popierinės vinjetės įsigijimą patvirtinantį dokumentą;

23.2.  Aprašo 22.2 papunktyje numatytu atveju:

23.2.1. popierinės vinjetės kontrolinį kuponą, jeigu jis nebuvo sunaikintas gaisro metu;

23.2.2. valstybės įmonės „Regitra“ pažymą apie transporto priemonės išregistravimą iš Kelių transporto priemonių registro duomenų bazės;

23.2.3. įmonės, kuri turi teisę verstis utilizavimo veikla, pažymą apie priimtą utilizuoti transporto priemonę;

23.2.4. popierinės vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar kitą popierinės vinjetės įsigijimą patvirtinantį dokumentą;

23.3.  Aprašo 22.3 papunktyje numatytu atveju:

23.3.1. popierinės vinjetės pagrindinę dalį, kad būtų matomi bent 3 skaičiai iš 7 skaičių serijos ir raidė;

23.3.2. transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją;

23.3.3. popierinės vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar kitą popierinės vinjetės įsigijimą patvirtinantį dokumentą;

23.4.  Aprašo 22.4 papunktyje numatytu atveju:

23.4.1. popierinės vinjetės kontrolinį kuponą, jeigu jis nebuvo prarastas įvykio metu;

23.4.2. dokumentą iš policijos ar draudimo bendrovės apie atliktą įvykio tyrimą;

23.4.3. transporto priemonės registracijos liudijimo, jeigu jis nebuvo prarastas įvykio metu, kopiją;

23.4.4. popierinės vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar kitą popierinės vinjetės įsigijimą patvirtinantį dokumentą;

23.5.  Aprašo 22.5 papunktyje numatytu atveju:

23.5.1. popierinę vinjetę;

23.5.2. transporto priemonės, kuriai norėta įsigyti popierinę vinjetę, registracijos liudijimo kopiją;

23.5.3. popierinės vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar kitą popierinės vinjetės įsigijimą patvirtinantį dokumentą;

23.6.  Aprašo 22.6 papunktyje numatytu atveju:

23.6.1. transporto priemonės pirkimo ir pardavimo sutarties kopiją;

23.6.2. popierinės vinjetės kontrolinį kuponą;

23.6.3. popierinės vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar kitą popierinės vinjetės įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

24.  Kelių naudotojai prašymą ir kitus dokumentus dėl popierinės vinjetės keitimo Aprašo 22.5 papunktyje nurodytu atveju privalo pateikti Kelių direkcijai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo popierinės vinjetės įsigijimo dienos. Keisti pateikiama popierinė vinjetė privalo būti originali, t. y. popierinės vinjetės kontrolinis kuponas negali būti atskirtas (atplėštas) nuo popierinės vinjetės pagrindinės dalies, popierinė vinjetė negali būti atklijuota nuo pagrindo, kitaip techniškai pažeista (išskyrus pažymėtą galiojimo datą). Taip pat pateikiamoje keisti popierinėje vinjetėje transporto priemonės valstybinio registracijos numerio ženklas negali būti taisytas ir (ar) įrašytas daugiau kaip vieną kartą.

25.  Popierinės vinjetės, išskyrus dienos vinjetes, keičiamos Kelių direkcijoje vinječių galiojimo laikotarpiu.  Pakeistos popierinės vinjetės galiojimo laikas yra toks pat. Aprašo 22.1 ir 22.3 papunkčiuose nurodytais atvejais pakeista popierinė vinjetė išduodama tai pačiai transporto priemonei, Aprašo 22.2, 22.4, 22.5 ir 22.6 papunkčiuose nurodytais atvejais – kitai, bet tos pačios kategorijos transporto priemonei. Popierinė vinjetė keičiama nemokamai.

 

IV SKYRIUS

ELEKTRONINIŲ VINJEČIŲ FORMA, REIKALAVIMAI IR NAUDOJIMAS

 

26.  Elektroninė vinjetė yra elektroninis įrašas Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinėje sistemoje (toliau – EIS), patvirtinantis naudotojo mokesčio sumokėjimo faktą.

27.  Elektroninės vinjetės elektroninį įrašą sudaro EIS tvarkoma ir saugoma informacija apie:

27.1. elektroninės vinjetės įsigijimo ir galiojimo laiką (metai, mėnesiai, dienos, valandos ir minutės);

27.2. transporto priemonės, kuriai išduodama elektroninė vinjetė, kategoriją ir valstybinio registracijos numerio ženklą.

28Elektroninės vinjetės yra 4 (keturių) rūšių: dienos, savaitės, mėnesio ir metų. Elektroninės vinjetės galiojimo pradžią EIS nustato kelių naudotojas. Dienos elektroninė vinjetė galioja 24 valandas nuo elektroninės vinjetės galiojimo laiko pradžios, savaitės – 7 dienas imtinai nuo elektroninės vinjetės galiojimo laiko pradžios, mėnesio – iki kito mėnesio tos pačios dienos nuo elektroninės vinjetės galiojimo laiko pradžios, metų – 12 mėnesių nuo elektroninės vinjetės galiojimo laiko pradžios.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Kelių naudotojai atsako už informacijos, kuri pateikiama įsigyjant vinjetę, teisingumą.

30. Atsakomybė už ne tos rūšies, ne tos kategorijos, neteisingai užpildytos vinjetės naudojimą tenka kelių naudotojui.

31. Jeigu transporto priemonės patikrinimo metu nustatoma, kad kelių naudotojas nesilaiko Apraše nustatytų reikalavimų, kelių naudotojams taikomos Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatytos sankcijos.

 

______________________

 

Vinječių formos, jų reikalavimų ir

naudojimo tvarkos aprašo

priedas

 

 

POPIERINIŲ VINJEČIŲ PAVYZDŽIAI IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ KATEGORIJŲ LOGOTIPAI

 

 

1.   Dienos vinjetė.

 

 

2.   Savaitės vinjetė.

 

 


 

3.   Mėnesio vinjetė.

 

 

 


 

4.   Metų vinjetė.

 

 


 

5.   Transporto priemonių kategorijų logotipai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autobusai

 

 

 

M2

 

 

Transporto priemonė, kuri turi daugiau kaip 8 sėdimąsias vietas keleiviams ir vieną sėdimąją vietą vairuotojui ir kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 5 tonos

M3

A

B

 

 

Transporto priemonė, kuri turi daugiau kaip 8, bet ne daugiau kaip 22 sėdimąsias vietas keleiviams ir vieną sėdimąją vietą vairuotojui ir kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 5 tonos

M3

I–III

Transporto priemonė, kurioje telpa daugiau kaip 22 keleiviai, neįskaitant vairuotojo

 

 

 

 

 

Krovininės kelių transporto priemonės ir jų junginiai

 

N1

Iki 3,5 tonos (įskaitytinai)

N2

Nuo 3,5 tonos iki 12 tonų (įskaitytinai)

N3

Nuo 12 tonų didžiausiosios leidžiamosios masės

 

N1–N3

 

Iki 16 tonų (įskaitytinai) didžiausiosios leidžiamosios masės, kai transporto priemonės valdytojas – žemės ūkio veiklos subjektas

 

Specialiosios paskirties transporto priemonės

 

M2–M3

 

N1–N3

Transporto priemonė, skirta specialioms funkcijoms atlikti naudojant specialią įrangą

 

_____________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-19, 2008-01-25, Žin., 2008, Nr. 17-594 (2008-02-09), i. k. 1082210ISAK00003-19

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 3-97 "Dėl Vinječių formos, jų reikalavimų, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-260, 2009-06-11, Žin., 2009, Nr. 72-2941 (2009-06-18), i. k. 1092210ISAK0003-260

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 3-97 "Dėl Vinječių formos, jų reikalavimų, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-21, 2010-01-05, Žin., 2010, Nr. 4-178 (2010-01-12), i. k. 1102210ISAK00003-21

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 3-97 "Dėl Vinječių formos, jų reikalavimų, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-112, 2011-02-24, Žin., 2011, Nr. 25-1227 (2011-03-01), i. k. 1112210ISAK0003-112

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 3-97 "Dėl Vinječių formos, jų reikalavimų, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-417, 2013-08-01, Žin., 2013, Nr. 86-4322 (2013-08-07), i. k. 1132210ISAK0003-417

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 3-97 "Dėl Vinječių formos, jų reikalavimų, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-107-(E), 2014-03-07, paskelbta TAR 2014-03-07, i. k. 2014-02836

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 3-97 „Dėl Vinječių formos, jų reikalavimų, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-369-(E), 2014-09-25, paskelbta TAR 2014-09-25, i. k. 2014-12844

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 3-97 „Dėl Vinječių formos, jų reikalavimų, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-311(1.5 E), 2015-07-29, paskelbta TAR 2015-07-29, i. k. 2015-11752

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 3-97 „Dėl Vinječių formos, jų reikalavimų, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-431(1.5 E), 2015-10-19, paskelbta TAR 2015-10-19, i. k. 2015-15729

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 3-97 „Dėl Vinječių formos, jų reikalavimų ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-41, 2018-01-30, paskelbta TAR 2018-01-30, i. k. 2018-01417

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 3-97 „Dėl Vinječių formos, jų reikalavimų ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo