Įsakymas netenka galios 2021-01-01:

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-884, 2020-11-13, paskelbta TAR 2020-11-16, i. k. 2020-24021

Dėl laukinių gyvūnų ženklinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2011-11-01 iki 2020-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 35-1309, i. k. 107110MISAK00B1-306

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL NELAISVĖJE LAIKOMŲ LAUKINIŲ GYVŪNŲ ŽENKLINIMO

 

2007 m. kovo 16 d. Nr. B1-306

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-7563) ir užtikrindamas 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (OL 2006 L 166, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. vasario 4 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 100/2008 (OL 2008 L 31, p. 3), įgyvendinimą:

Preambulės pakeitimai:

Nr. B1-389, 2011-07-11, Žin., 2011, Nr. 95-4501 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK00B1-389

 

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Nelaisvėje laikomų laukinių gyvūnų ženklinimo mikroschemomis-atsakikliais registracijos žurnalo formą;

1.2. Nelaisvėje laikomų laukinių gyvūnų ženklinimo mikroschemomis-atsakikliais duomenų ataskaitos formą;

1.3. Pažymos apie paženklintą ar nepaženklintą gyvūną formą;

1.4. Rekomendacijas dėl kai kurių laukinių gyvūnų ženklinimo.

2. Nurodau:

2.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms organizuoti 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 3 tomas, p. 136) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 709/2010 (OL 2010 L 212, p. 1), A ir B prieduose arba Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 504 (Žin., 2003, Nr. 100-4506; 2010, Nr. 20-949), išvardintų ir Lietuvos Respublikoje gimusių (atvestų, išsiritusių) ar įvežtų į ją anksčiau nesuženklintų nelaisvėje laikomų stuburinių laukinių gyvūnų ženklinimą ir paskirti už laukinių gyvūnų ženklinimo kontrolę atsakingą pareigūną;

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-389, 2011-07-11, Žin., 2011, Nr. 95-4501 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK00B1-389

 

2.2. veterinarijos gydytojams, atliksiantiems nelaisvėje laikomų laukinių gyvūnų ženklinimą įsodinant gyvūnui po oda ar į raumenis mikroschemas-atsakiklius:

2.2.1. vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 309 patvirtintomis Laukinių gyvūnų žymėjimo taisyklėmis (Žin., 2003, Nr. 61-2819),

2.2.2. išduoti savininkui šio įsakymo 1.3 punkte nustatytos formos pažymą apie paženklintą ar nepaženklintą gyvūną, kartu darant atitinkamą įrašą 1.1 punkte nustatytos formos žurnale,

2.2.3. du kartus per metus (iki vasario 15 d. ir iki rugsėjo 15 d.) Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui pateikti 1.2 punkte nustatytos formos ataskaitas už per praėjusį laikotarpį atliktus ženklinimo darbus, o atskirai pareikalavus – ir 1.1 punkte nustatytos formos žurnalo išrašus.

3. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui.

 

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

NEGYVŪNINIO MAISTO KLAUSIMAMS,

PAVADUOJANTIS DIREKTORIŲ                                                      ZENONAS STANEVIČIUS


 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2007 m. kovo 16 d. įsakymu

Nr. B1-306

 

REKOMENDACIJOS DĖL KAI KURIŲ NELAISVĖJE LAIKOMŲ LAUKINIŲ GYVŪNŲ ŽENKLINIMO

 

1. Rekomendacijos dėl kai kurių nelaisvėje laikomų laukinių gyvūnų ženklinimo (toliau – Rekomendacijos) parengtos įgyvendinant 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (OL 2006 L 166, p. 1), ir Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių (Žin., 2002, Nr. 125-5690; 2004, Nr. 85-3097; Nr. 167-6158) nuostatas.

2. Nelaisvėje laikomų laukinių gyvūnų ženklinimas įsodinant gyvūnui po oda į raumenis ar į kitą kūno vietą elektroninę tapatybės nustatymo priemonę – mikroschemą-atsakiklį yra veterinarinė procedūra, kurią turi atlikti veterinarijos gydytojas, turintis teisę verstis veterinarijos praktika.

3. Mikroschemos-atsakikliai turi būti įsodinami gyvūno kairiame šone po oda arba į raumenis.

4. Mikroschemos-atsakikliai įsodinami:

4.1. žuvims:

4.1.1. didelėms (ilgesnėms kaip 30 cm) – kairiame šone prie nugaros peleko,

4.1.2. mažoms (trumpesnėms kaip 30 cm) – į pilvo ertmę;

4.2. amfibijoms – į limfą. Žaizdą būtina uždengti odos skiaute;

4.3. ropliams (skirstomi pagal sistematinę grupę ir dydį, ilgis matuojamas nuo nosies iki išeinamosios angos):

4.3.1. vėžliams – į užpakalinės (kairės) galūnės įdubą,

4.3.2. krokodilams – į prieš sprandą esantį segmentą,

4.3.3. driežams:

4.3.3.1. ilgesniems kaip 12,5 cm (matuojama nuo nosies galo iki išeinamosios angos), kirkšnies srityje,

4.3.3.2. trumpesniems kaip 12,5 cm – į pilvo ertmę,

4.3.4. gyvatėms – kairės pusės sprando srityje;

4.4. paukščiams, išskyrus 4.4.3 ir 4.4.4 punktuose numatytas išimtis:

4.4.1. dideliems (sveriantiems daugiau kaip 1,5 kg ir /arba ilgomis kojomis) – nugaroje, ties kaklo ir kūno jungtimi,

4.4.2. vidutiniams ir mažiems (sveriantiems mažiau kaip 1,5 kg) – į krūtinės raumenį,

4.4.3. visų rūšių papūgoms – į krūtinės raumenį kairėje pusėje,

4.4.4. visiems plėšriesiems paukščiams – kaklo pagrinde;

4.5. žinduoliams (suaugusio žinduolio dydis nustatomas pagal atstumą tarp stuburo ir mentikaulio), išskyrus 4.5.3–4.5.5 punktuose numatytas išimtis:

4.5.1. dideliems ir vidutinio dydžio (atstumas ilgesnis kaip 17 cm) – už kairiosios ausies prie ausies pamato,

4.5.2. mažiems ir vidutiniškai mažiems (atstumas trumpesnis kaip 17 cm) – tarp menties kaulo kairėje pusėje ar centre,

4.5.3. drambliams – į uodegos raukšlę, paraleliai su uodega ar kairėje uodegos pusėje,

4.5.4. damanams – juosmens srityje į kairę nuo centro,

4.5.5. loriams – juosmens srityje į kairę nuo centro.

______________


Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2007 m. kovo 16 d. įsakymu

Nr. B1-306

 

____________________________________________________________

(veterinarinių paslaugų teikėjo pavadinimas)

 

LAIKOMŲ NELAISVĖJE LAUKINIŲ GYVŪNŲ ŽENKLINIMO MIKROSCHEMOMIS-ATSAKIKLIAIS REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

Eilės Nr.

Gyvūno savininko vardas ir pavardė, adresas

Gyvūno rūšis (lietuvių bei lotynų kalbomis)

Ženklinimo data

Mikroschemos-atsakiklio ID numeris

Pažymos išdavimo data ir numeris*

Veterinarijos gydytojo vardas, pavardė ir parašas

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pastaba. Pažymos numeris sutampa su registracijos žurnalo eilės numeriu.

______________

Formos pakeitimai:

Nr. B1-389, 2011-07-11, Žin., 2011, Nr. 95-4501 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK00B1-389

 


Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2007 m. kovo 16 d. įsakymu

Nr. B1-306

 

LAIKOMŲ NELAISVĖJE LAUKINIŲ GYVŪNŲ ŽENKLINIMO MIKROSCHEMOMIS-ATSAKIKLIAIS 200 ____ m.____ PUSMEČIO ATASKAITA

 

----------------------------------------------------------------------------------

(veterinarinių paslaugų teikėjo pavadinimas

 

------------------  Nr. --------------------

                                                            (data)

 

Eil. Nr.

Gyvūno pavadinimas lietuvių ir lotynų kalbomis

Paženklintų gyvūnų skaičius, vnt.

Sunaudota mikroschemų-atsakiklių, vnt.

Sugadinta mikroschemų-atsakiklių, vnt.

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------             ------------------             --------------------------------------

(atsakingojo asmens pareigos)                                         (parašas)                                            (vardas ir pavardė)

______________

Formos pakeitimai:

Nr. B1-389, 2011-07-11, Žin., 2011, Nr. 95-4501 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK00B1-389

 


Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2007 m. kovo 16 d. įsakymu

Nr. B1-306

 

PAŽYMA APIE LAUKINIO GYVŪNO PAŽENKLINIMĄ /NEPAŽENKLINIMĄ

                                                                                                   (nereikalingą išbraukti)

Nr.

 

................................................................................................................................................................

(veterinarinio aptarnavimo (paslaugų) įmonės, įstaigos pavadinimas)

 

................................................................................................................................................................

(gyvūno savininko pavadinimas/vardas, pavardė, kodas (juridinių asmenų), adresas, telefono numeris, el. paštas)

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Pažymima, kad gyvūnas:........................................................................................................................

(bendrinis pavadinimas, jei toks yra)

gyvūno rūšis:...........................................................................................................................................

(pilnas lotyniškas pavadinimas)

ženklo (žiedo) numeris:...................................... lytis:...........................................................................

kitos žymės:............................................................................................................................................

kilmės šalis:.............................................................................................................................................

gyvūnas įvežtas iš (šalies pavadinimas):.................................................................................................

įvežimo data:..........................................................................................................................................

Leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką numeris, išdavimo data:..............................................................

................................................................................................................................................................

Gimęs nelaisvėje:....................................................................................................................................

(subjekto (veisėjo) pavadinimas, kodas, fizinio asmens vardas, pavardė, adresas)

Gyvūno motina:......................................................................................................................................

Gyvūno tėvas:.........................................................................................................................................

 

Data................................................................... Parašas......................................................................

 

Lietuvos Respublikoje gimęs (atvestas, išsiritęs) ar įvežtas į ją anksčiau nesuženklintas nelaisvėje laikomas stuburinis laukinis gyvūnas, nurodytas 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos, kontroliuojant jų prekybą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 3 tomas, p. 136), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 709/2010 (OL 2010 L 212, p. 1), A ir B prieduose arba Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 504 (Žin., 2003, Nr. 100-4506; 2010, Nr. 20-949), buvo kliniškai apžiūrėtas ir suženklintas mikroschema-atsakikliu, kurio identifikacijos numeris          

 

Gyvūno nepaženklinimo priežastis:.......................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

Veterinarijos gydytojas...........................................................................................................................

(vardas, pavardė)

 

Data..................................................................... Parašas....................................................................

______________

Formos pakeitimai:

Nr. B1-389, 2011-07-11, Žin., 2011, Nr. 95-4501 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK00B1-389

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-389, 2011-07-11, Žin., 2011, Nr. 95-4501 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK00B1-389

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. B1-306 „Dėl nelaisvėje laikomų laukinių gyvūnų ženklinimo“ pakeitimo