Suvestinė redakcija nuo 2019-08-07

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 35-1290, i. k. 107301MISAK00D1-164

 

Nauja redakcija nuo 2016-04-28:

Nr. D1-283, 2016-04-27, paskelbta TAR 2016-04-27, i. k. 2016-10535

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VYNUOGINIŲ SRAIGIŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. kovo 20 d. Nr. D1-164

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 10 punktu,

t v i r t i n u Vynuoginių sraigių išteklių naudojimo taisykles (pridedama).

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2007 m. kovo 20 d.

įsakymu Nr. D1-164

(Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2016 m. balandžio 27 d.

įsakymo Nr. D1-283 redakcija)

 

 

VYNUOGINIŲ SRAIGIŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vynuoginių sraigių išteklių naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato laisvėje gyvenančių  vynuoginių sraigių išteklių naudojimą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2. Taisyklių tikslas – nustatyti vynuoginių sraigių rinkimo ir supirkimo terminą, leistinų rinkti ir supirkti vynuoginių sraigių dydžius ir nustatyti reikalavimus vynuoginių sraigių supirkėjams.

3. Taisyklės taikomos asmenims, renkantiems ir superkantiems vynuogines sraiges.

4. Vynuoginių sraigių išteklių naudojimas – gyvų vynuoginių sraigių rinkimas ir supirkimas bei jų pardavimas ir perdirbimas.

5. Vynuoginių sraigių išteklius draudžiama naudoti gamtiniuose rezervatuose, zoologiniuose ir botaniniuose – zoologiniuose draustiniuose bei kitose saugomose teritorijose, jei tai  numatyta teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiklą minėtose saugomose teritorijose.

6. Vynuoginių sraigių išteklius naudojantys fiziniai, juridiniai asmenys ir kitos organizacijos, jų atstovybės ir filialai (toliau – Asmenys) privalo laikytis Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo, šių Taisyklių bei kitų teisės aktų nuostatų.

 

II SKYRIUS

VYNUOGINIŲ SRAIGIŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS

 

7. Asmenims leidžiama rinkti vynuogines sraiges ir naudoti vynuoginių sraigių išteklius, kai vynuoginių sraigių kiauto skersmuo ne mažesnis kaip 28 mm. Asmenys, prieš supirkdami vynuogines sraiges, atlieka vynuoginių sraigių rūšiavimą pagal skersmenį (toliau – Rūšiavimas) vynuoginių sraigių supirkimo vietose (toliau – Supirkimo vietos). Supirkimo vietose po Rūšiavimo esančių vynuoginių sraigių kiekyje negali būti daugiau kaip 5 procentai mažesnių nei leidžiama naudoti vynuoginių sraigių.

8. Asmenims leidžiama rinkti ir supirkti vynuogines sraiges nuo sraigių vegetacijos pradžios iki liepos 1 d.

9. Vynuoginių sraigių supirkimo laikotarpio metu, nurodytu šių Taisyklių 8 punkte, Asmenys prieš 5 darbo dienas iki vynuoginių sraigių supirkimo pradžios turi raštu arba el. paštu informuoti Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos apie Supirkimo vietas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-469, 2019-08-05, paskelbta TAR 2019-08-06, i. k. 2019-12880

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, traukiami atsakomybėn Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-334, 2012-04-23, Žin., 2012, Nr. 49-2415 (2012-04-26), i. k. 112301MISAK00D1-334

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. D1-164 "Dėl Vynuoginių sraigių išteklių naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-440, 2013-06-13, Žin., 2013, Nr. 64-3213 (2013-06-18), i. k. 113301MISAK00D1-440

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. D1-164 "Dėl Vynuoginių sraigių išteklių naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-283, 2016-04-27, paskelbta TAR 2016-04-27, i. k. 2016-10535

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. D1-164 „Dėl Vynuoginių sraigių išteklių naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-469, 2019-08-05, paskelbta TAR 2019-08-06, i. k. 2019-12880

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. D1-164 „Dėl Vynuoginių sraigių išteklių naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo