Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 31-1148, i. k. 1072250ISAK000V-156

 

Nauja redakcija nuo 2016-05-01:

Nr. V-551, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-05-02, i. k. 2016-10828

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ LICENCIJAVIMO

 

2007 m. kovo 2 d. Nr. V-156

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi:

1Tvirtinu Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisykles (pridedama).

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                            RIMVYDAS TURČINSKAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. V-551 redakcija) 

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklės nustato įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijas (toliau – licencijas) išduodančios institucijos įgaliojimus, reikalingus dokumentus licencijai gauti ir ją patikslinti, jų nagrinėjimo tvarką ir terminus, licencijuojamos veiklos sąlygas, įskaitant licencijos turėtojų teises ir pareigas, licencijos išdavimo, atsisakymo išduoti, licencijos (ar jos dalies) patikslinimo, licencijos (ar jos dalies) sustabdymo, licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo panaikinimo ir licencijos (ar jos dalies) panaikinimo atvejus ir tvarką, licencijos sąlygų laikymosi priežiūros tvarką, licencijų registravimą ir licencijos formą bei rekvizitus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1513, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21757

 

2.     Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos vartojamos Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme (toliau – Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas) ir Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme.

3.     Licencijos išduodamos neterminuotam laikui, tačiau jų (ar jų dalies) galiojimas gali būti sustabdytas ar panaikintas.

4.     Visoms asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – įstaiga) teikiamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms išduodama viena bendra licencija.

5. Licencijos išduodamos elektronine forma.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1513, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21757

 

6. Už licencijos išdavimą, patikslinimą mokama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyto dydžio valstybės rinkliava. Valstybės rinkliava turi būti sumokėta iki licencijos išdavimo, licencijos patikslinimo ir yra mokėjimo dieną galiojančio dydžio.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1513, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21757

 

II SKYRIUS

LICENCIJUOJAMA VEIKLA

 

7.     Licencija suteikia teisę pareiškėjui verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti licencijoje nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

8.     Asmens sveikatos priežiūros paslaugos licencijoje nurodomos:

8.1. pagal asmens sveikatos priežiūros organizavimo lygį (pirminės, antrinės, tretinės);

8.2. pagal asmens sveikatos priežiūros teikimo būdą (stacionarinės, ambulatorinės);

8.3. pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ patvirtintus licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašus;

8.4. pagal asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vietą (adresą). Vienos įstaigos pastatų kompleksas, kai didžiausias atstumas tarp jame esančių pastatų yra ne didesnis nei 800 m, laikomas vienu veiklos adresu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-563, 2018-05-09, paskelbta TAR 2018-05-10, i. k. 2018-07593

 

III SKYRIUS

LICENCIJĄ IŠDUODANTI INSTITUCIJA IR JOS ĮGALIOJIMAI

 

9. Licenciją išduodanti institucija – Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) atlieka šias funkcijas ir priima šiuos sprendimus:

9.1. išduoda licenciją;

9.2. atsisako išduoti licenciją;

9.3. sustabdo licencijos (ar jos dalies) galiojimą;

9.4. panaikina licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymą;

9.5. patikslina licenciją;

9.6. panaikina licencijos (ar jos dalies) galiojimą;

9.7. vykdo licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1513, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21757

 

10. Akreditavimo tarnyba, vykdydama šių taisyklių 9.1–9.6 papunkčiuose nurodytas funkcijas, priima sprendimus išduoti arba atsisakyti išduoti licenciją, sustabdyti licencijos (ar jos dalies) galiojimą, panaikinti licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymą, patikslinti licenciją, panaikinti licencijos (ar jos dalies) galiojimą, kurie įsigalioja jų priėmimo dieną.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1513, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21757

 

11. Akreditavimo tarnyba sprendimus, nurodytus šių taisyklių 9.1, 9.4–9.5 papunkčiuose, priima tik įsitikinusi, kad pateikti dokumentai ir duomenys atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, šių taisyklių bei sveikatos apsaugos ministro įsakymų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1513, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21757

 

IV SKYRIUS

LICENCIJAI GAUTI REIKALINGI DOKUMENTAI

 

12.   Pareiškėjas, siekiantis gauti licenciją, Akreditavimo tarnybai pateikia prašymą išduoti licenciją (1 priedas), o licencijos turėtojas, siekiantis  įgyti teisę teikti  naujas licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pateikia prašymą patikslinti licenciją (2 priedas) ir šiuos dokumentus:

12.1. Neteko galios nuo 2018-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-1180, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17532

 

12.2. Neteko galios nuo 2018-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-1180, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17532

 

12.3.    vykdomos asmens sveikatos priežiūros veiklos leidimo-higienos paso ir ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymos pagal įstaigos veiklos adresą (-us) kopijas;

12.4.    vidaus tvarkos taisyklių kopiją;

12.5. asmens sveikatos priežiūros specialistų, kurie reikalingi numatomoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, profesinių kvalifikacijų sąrašą (-us) pagal įstaigos veiklos adresą (-us), patvirtintą (-us) pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir įsipareigojimą pateikti šių taisyklių 57.8 papunktyje nurodytus dokumentus;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1513, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21757

 

12.6. Neteko galios nuo 2020-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-1513, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21757

 

12.7. medicinos priemonių (prietaisų) (toliau – medicinos priemonės), privalomų prašyme nurodytai (-oms) asmens sveikatos priežiūros paslaugai (-oms) teikti, išskyrus vienkartines medicinos priemones, sąrašą(-us) pagal įstaigos veiklos adresus, patvirtintą (-us) pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir įsipareigojimą pateikti šių taisyklių 57.9 papunktyje nurodytus dokumentus;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1513, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21757

 

12.71. sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus atitinkantį turimų asmeninės apsaugos priemonių ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių, nurodant jų kiekius,  sąrašą, patvirtintą pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-3031, 2020-12-28, paskelbta TAR 2020-12-28, i. k. 2020-28690

 

12.8.    sutarčių su kitomis įstaigomis, jeigu tai numato sveikatos apsaugos ministro įsakymai, reglamentuojantys asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, kopijas;

12.9. Neteko galios nuo 2020-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-1513, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21757

 

12.10. kitus šių taisyklių 12.3–12.5, 12.7, 12.71 ir 12.8 papunkčiuose nenurodytus dokumentus, įrodančius, kad pareiškėjo norimos teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugos atitinka sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtintus atitinkamų licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1180, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17532

Nr. V-1513, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21757

Nr. V-3031, 2020-12-28, paskelbta TAR 2020-12-28, i. k. 2020-28690

 

13. Jei pareiškėjas, po reorganizavimo naujai įsteigtas juridinis asmuo, nori teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas ne didesnės apimties ir tais pačiais jų teikimo adresais, kaip nurodyta reorganizuotų juridinių asmenų licencijose, tai jis turi pateikti prašymą išduoti licenciją (1 priedas), reorganizavimą patvirtinančius dokumentus ir įsipareigojimą ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo licencijos išdavimo dienos pateikti šių taisyklių 12.3–12.5, 12.7, 12.8, 12.10 papunkčiuose nurodytus dokumentus. 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1180, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17532

Nr. V-1513, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21757

Nr. V-3031, 2020-12-28, paskelbta TAR 2020-12-28, i. k. 2020-28690

 

14.  Jei licencijai įgyti pateikiami užsienio valstybės dokumentai, jie turi būti išversti į lietuvių kalbą ir jų vertimas patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.

15.  Duomenys, nurodyti šių taisyklių 12.3–12.5, 12.7, 12.71, 12.8,  12.10 papunkčiuose, pateikiami atskirai pagal pareiškėjo veiklos adresus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1180, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17532

Nr. V-3031, 2020-12-28, paskelbta TAR 2020-12-28, i. k. 2020-28690

 

16. Visų pareiškėjų, neatsižvelgiant į jų valdymo ir nuosavybės formą, pateikiamos dokumentų kopijos (kiekvienas lapas) turi būti patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka. Kopijų tvirtinti nereikia, jei dokumentai yra teikiami elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (toliau – kontaktinis centras) arba prisijungus prie Sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo informacinės sistemos (toliau – SPĮLIS).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1513, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21757

 

17. Neteko galios nuo 2020-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-1513, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21757

 

18.  Kiekvienas Akreditavimo tarnybai pateikiamas dokumentas, susidedantis iš daugiau kaip vieno lapo, sunumeruojamas atskirai.

19.  Pareiškėjas prašymą ir šių taisyklių 12 punkte nurodytus dokumentus licencijai gauti ar naujoms licencijuojamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti Akreditavimo tarnybai pateikia per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą, kreipdamasis tiesiogiai arba prisijungęs prie SPĮLIS. Pareiškėjo dokumentus, pateikiamus tiesiogiai ar per atstumą, pateikti ir prašymą užpildyti gali pareiškėjo atstovas, turintis teisę atstovauti jam teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1513, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21757

 

V SKYRIUS

PATEIKTŲ DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

 

20Licencija ar patikslinta licencija, suteikianti teisę teikti naujas licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išduodama arba motyvuotas rašytinis atsisakymas išduoti licenciją pareiškėjui ar patikslinti licenciją suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas licencijos turėtojui pateikiamas per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą, tiesiogiai arba per SPĮLIS per 30 kalendorinių dienų nuo atitinkamo prašymo gavimo Akreditavimo tarnyboje dienos, jeigu yra pateikti reikiami dokumentai, nurodyti šių taisyklių:

20.1. 12 punkte, kai prašoma išduoti licenciją;

20.2. 12.3, 12.5, 12.7, 12.71 , 12.8, 12.10 papunkčiuose, kai prašoma patikslinti licenciją suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Jeigu keitėsi 12.4 papunktyje nurodyti duomenys, pateikiami ir šiuose papunkčiuose nurodyti dokumentai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1180, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17532

Nr. V-1513, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21757

Nr. V-3031, 2020-12-28, paskelbta TAR 2020-12-28, i. k. 2020-28690

 

21. Sprendimas išduoti licenciją ar ją patikslinti suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, sprendimas atsisakyti išduoti licenciją ar ją patikslinti suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas priimamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo atitinkamo prašymo gavimo dienos, jeigu yra pateikti visi reikiami ir tinkamai įforminti dokumentai, nurodyti šių taisyklių:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1513, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21757

21.1. 13 punkte, kai prašoma išduoti licenciją;

21.2. 35 punkte, kai prašoma patikslinti licenciją.

22.  Jeigu įvertinus pareiškėjo (įstaigos) pateiktus šių taisyklių 20 punkte nurodytus dokumentus nustatoma trūkumų ar netikslumų, Akreditavimo tarnyba per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą, tiesiogiai arba per SPĮLIS ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos informuoja pareiškėją (įstaigą) apie visus nustatytus trūkumus ir terminą, per kurį šie trūkumai turi būti pašalinti.

23.  Trūkumų šalinimo terminas negali būti ilgesnis nei 90 kalendorinių dienų ir yra neįskaitomas į šių taisyklių 20 punkte nurodytą terminą.

 

VI SKYRIUS

LICENCIJOS IŠDAVIMO SĄLYGOS

 

24. Licencijos išdavimo sąlygos:

24.1. pateikti visi reikiami ir tinkamai įforminti šių taisyklių IV skyriuje nurodyti dokumentai;

24.2. pateikti dokumentai patvirtina, kad pareiškėjas atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir sveikatos apsaugos ministro įsakymų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, nustatytus higienos, medicinos priemonių, personalo, patalpų ir teisinės formos reikalavimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1513, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21757

 

24.3. sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1513, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21757

 

25. Išduodant elektroninę licenciją jos duomenys fiksuojami ir skelbiami šių taisyklių 51 ir 52 punktuose nustatyta tvarka.

26. Neteko galios nuo 2020-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-1513, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21757

 

27. Neteko galios nuo 2020-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-1513, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21757

 

28. Neteko galios nuo 2020-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-1513, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21757

 

29. Neteko galios nuo 2020-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-1513, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21757

 

VII SKYRIUS

ATSISAKYMO IŠDUOTI LICENCIJĄ ATVEJAI IR TVARKA

 

30.  Akreditavimo tarnyba per šių taisyklių 20 punkte nustatytą terminą turi teisę atsisakyti išduoti licenciją arba ją patikslinti suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5 straipsnio 6 dalyje nurodytais pagrindais.

31.  Pareiškėjas, pašalinęs priežastis, dėl kurių buvo atsisakyta išduoti licenciją ar ją patikslinti suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, gali vėl kreiptis į Akreditavimo tarnybą, iš naujo pateikdamas šių taisyklių IV skyriuje nurodytus reikiamus dokumentus.

 

VIII SKYRIUS

LICENCIJOS PATIKSLINIMO TVARKA

 

32.  Licencija tikslinama įstaigos iniciatyva Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje nustatytais pagrindais.

33.  Įstaiga apie pasikeitusius rekvizitus ar apie pageidavimą nevykdyti dalies licencijoje nurodytų licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų privalo pranešti Akreditavimo tarnybai ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo tokių aplinkybių atsiradimo dienos per  atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą, tiesiogiai arba per SPĮLIS pateikdama prašymą patikslinti licenciją (2 priedas) ir dokumentus, patvirtinančius tokių aplinkybių atsiradimą.

 

34.  Įstaigai pageidaujant įgyti teisę teikti naujas licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas jos licencija tikslinama šių taisyklių V-VII skyriuose nustatyta tvarka.

35. Po reorganizavimo veiklą tęsianti įstaiga, norinti patikslinti licenciją ir į ją įtraukti prie jos prijungto juridinio asmens licencijoje ar jos dalyje nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas tais pačiais jų teikimo adresais, turi pateikti prašymą patikslinti licenciją (2 priedas), reorganizavimą patvirtinančius dokumentus ir įsipareigojimą ne vėliau kaip per šešis mėnesius pateikti kitus duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus. Šiuo atveju sprendimas patikslinti licenciją priimamas šių taisyklių 21 punkte nustatyta tvarka ir terminais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1513, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21757

 

36.  Sprendimas patikslinti licenciją  dėl pasikeitusių licencijos turėtojo rekvizitų ar dėl pageidaujamų nevykdyti dalies licencijoje nurodytų licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų priimamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo prašymo patikslinti licenciją ir visų reikiamų ir teisingai užpildytų dokumentų, patvirtinančių minėtų aplinkybių atsiradimą, gavimo Akreditavimo tarnyboje dienos ir sumokėjus nustatyto dydžio valstybės rinkliavą.

37.  Akreditavimo tarnyba apie atsisakymą patikslinti licenciją dėl pasikeitusių licencijos turėtojo rekvizitų ar dėl pageidaujamų nevykdyti dalies licencijoje nurodytų licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą, tiesiogiai arba per SPĮLIS informuoja pareiškėją, nurodydama atsisakymo patikslinti licenciją priežastis.

38. Tikslinant popierinės formos licenciją įstaigai išduodama elektroninė licencija

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1513, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21757

 

IX SKYRIUS

LICENCIJOS DUBLIKATO IŠDAVIMO TVARKA

Neteko galios nuo 2020-01-01

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-1513, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21757

 

X SKYRIUS

LICENCIJOS (AR JOS DALIES) GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS

 

43.    Licencijos (ar jos dalies) galiojimas sustabdomas Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5 straipsnio 11 dalyje nustatytais pagrindais.

44.  Sprendimas sustabdyti licencijos (ar jos dalies) galiojimą priimamas:

44.1. įstaigos prašymu – ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo įstaigos prašymo sustabdyti licencijos (ar jos dalies) galiojimą gavimo dienos;

44.2. kai įstaiga pažeidžia Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5 straipsnio 4 dalyje nurodytus reikalavimus arba Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nustatytą įpareigojimą į Vyriausybės įgaliotos institucijos administruojamą sąskaitą mokėti įmokas, reikalingas pacientų sveikatai padarytai žalai (turtinei ir neturtinei) atlyginti: 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1513, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21757

Nr. V-3031, 2020-12-28, paskelbta TAR 2020-12-28, i. k. 2020-28690

44.2.1. ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo termino, per kurį įstaiga turėjo pašalinti licencijuojamos veiklos pažeidimus, bet jų nepašalino, pabaigos, išskyrus šių taisyklių 44.2.2 papunktyje nurodytus atvejus;

44.2.2. nedelsiant, kai yra realus pavojus pacientų sveikatai ar gyvybei.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1180, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17532

 

45.    Informacija apie licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymą per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą, tiesiogiai arba per SPĮLIS pateikiama įstaigai, nurodant licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo priežastį.

46.  Įstaiga, kuriai sustabdytas licencijos (ar jos dalies) galiojimas, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą, tiesiogiai arba per SPĮLIS gali kreiptis į Akreditavimo tarnybą dėl licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo panaikinimo pateikdama:

46.1.    prašymą panaikinti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymą (4 priedas), kai licencijos (ar jos dalies) galiojimas buvo sustabdytas šių taisyklių  44.1 papunktyje nurodytu atveju;

46.2.    prašymą panaikinti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymą (4 priedas) ir pažeidimų, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos (ar jos dalies) galiojimas, pašalinimą įrodančius dokumentus, kai licencija (ar jos dalis) buvo sustabdyta šių taisyklių  44.2 papunktyje nurodytais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1180, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17532

 

47Sprendimas panaikinti licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymą šių taisyklių  44.1 papunktyje nurodytu atveju priimamas ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo šių taisyklių  46.1 papunktyje nurodyto prašymo gavimo dienos. Sprendimas panaikinti licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymą šių taisyklių 44.2 papunktyje nurodytu atveju priimamas įsitikinus, kad yra pašalinti pažeidimai, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos (ar jos dalies) galiojimas, bet ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo šių taisyklių  46.2 papunktyje nurodytų dokumentų gavimo dienos.

 

XI SKYRIUS

LICENCIJOS (AR JOS DALIES) GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

48.  Licencijos (ar jos dalies) galiojimas panaikinamas Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5 straipsnio 14 dalyje nustatytais pagrindais.

49.    Sprendimas panaikinti licencijos (ar jos dalies) galiojimą priimamas:

49.1. ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo įstaigos prašymo  panaikinti licencijos (ar jos dalies) galiojimą (5 priedas) gavimo dienos;

49.2. ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo įstaigos prašyme sustabdyti licencijos galiojimą nurodyto  termino, per kurį įstaiga turėjo kreiptis dėl licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo panaikinimo, pabaigos arba ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo  termino, per kurį įstaiga turėjo pašalinti licencijuojamos veiklos pažeidimus, dėl kurių jos licencija (ar  jos dalis) yra sustabdyta, bet jų nepašalino, pabaigos;

49.3. ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo sužinojimo apie įstaigos likvidavimą dienos arba nuo paaiškėjimo, kad licencijai gauti buvo pateikti suklastoti dokumentai, dienos;

49.4. ne vėliau kaip per septynias darbo dienas nuo kreipimosi Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 54 straipsnio 6 dalyje nurodytu atveju gavimo dienos.

50.  Informacija apie licencijos galiojimo panaikinimą per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą, tiesiogiai arba per SPĮLIS pateikiama įstaigai, nurodant licencijos galiojimo panaikinimo priežastį.

 

XII SKYRIUS

IŠDUODAMŲ LICENCIJŲ REGISTRAVIMO IR SKELBIMO TVARKA

 

51. Licencijos išduodamos ir registruojamos SPĮLIS šios informacinės sistemos nuostatų nustatyta tvarka. Akreditavimo tarnyba informaciją apie išduotas licencijas, licencijų patikslinimą, licencijų (ar jų dalies) galiojimo sustabdymą, licencijų (ar jų dalies) galiojimo sustabdymo panaikinimą ir licencijų (ar jų dalies) galiojimo panaikinimą skelbia Licencijų informacinėje sistemoje per Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 151 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1513, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21757

 

52. Akreditavimo tarnyba informaciją apie savo sprendimus išduoti licenciją, sustabdyti licencijos (ar jos dalies) galiojimą, panaikinti licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos (ar jos dalies) galiojimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos paskelbia savo interneto svetainėje http://www.vaspvt.gov.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1513, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21757

 

53Akreditavimo tarnybos interneto svetainėje viešai skelbiami šie duomenys:

53.1          . įstaigos kodas;

53.2          . įstaigos teisinė forma;

53.3          . įstaigos pavadinimas;

53.4          . įstaigos buveinės (registracijos) adresas;

53.5          . licencijos numeris;

53.6. licencijos išdavimo data, licencijos duomenų patikslinimo data, licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo, licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo panaikinimo ar licencijos (ar jos dalies) galiojimo panaikinimo data.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1513, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21757

 

XIII SKYRIUS

LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS, LICENCIJOS TURĖTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

54.     Įstaiga gali teikti licencijoje nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas tik pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūrą, reikalavimus.

55.     Įstaiga privalo vykdyti visus teisėtus Akreditavimo tarnybos reikalavimus ir teikti su licencijoje nurodytų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu susijusią informaciją.

56.     Licencijos turėtojas turi teisę:

56.1. teikti licencijoje nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas tik konkrečiais licencijoje asmens sveikatos priežiūros veiklai nurodytais adresais, išskyrus atvejus, kai pagal asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pobūdį ir paskirtį jos turi būti teikiamos ne tik sveikatos priežiūros įstaigoje ir tai numatyta atskirų paslaugų teikimą reglamentuojančiuose sveikatos apsaugos ministro įsakymuose;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1513, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21757

 

56.2.  gauti Akreditavimo tarnybos paaiškinimą, kodėl atsisakyta patikslinti licenciją (ar jos dalį), panaikinti licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymą, kodėl sustabdytas ar panaikintas licencijos (ar jos dalies) galiojimas;

56.3.  šių taisyklių 70 punkte nustatyta tvarka apskųsti Akreditavimo tarnybos sprendimą atsisakyti patikslinti licenciją (ar jos dalį), sustabdyti licencijos (ar jos dalies) galiojimą, atsisakyti panaikinti licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos (ar jos dalies) galiojimą.

57.   Licencijos turėtojo pareigos:

57.1.  ne vėliau kaip kitą darbo dieną informuoti Akreditavimo tarnybą apie nutrauktą licencijoje (ar jos dalyje) nurodytą veiklą kartu pateikiant prašymą patikslinti licenciją (2 priedas), laisvos formos prašymą sustabdyti licencijos (ar jos dalies) galiojimą ar prašymą panaikinti licencijos (ar jos dalies) galiojimą (5 priedas);

57.2.  užsiimti licencijoje nurodyta veikla tik licencijoje nurodytais adresais, išskyrus atvejus, kai pagal asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pobūdį ir paskirtį jos turi būti teikiamos ne tik įstaigoje ir tai numatyta atskirų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančiuose sveikatos apsaugos ministro įsakymuose;

57.3.  užtikrinti, kad licencijoje nurodyta veikla būtų vykdoma patalpose, atitinkančiose teisės aktų reikalavimus;

57.4.  užtikrinti, kad įstaigoje sveikatos priežiūros paslaugas teiktų tik sveikatos priežiūros specialistai, teisės aktų  nustatyta tvarka įgiję profesinę kvalifikaciją ir turintys licencijas, jei jas privalo turėti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

57.5.  šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka suteikti informaciją apie vykdomą sveikatos priežiūros veiklą Akreditavimo tarnybai, pacientams, sveikatos priežiūros veiklą kontroliuojančioms institucijoms;

57.6.  užtikrinti, kad asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti naudojamos medicinos priemonės atitiktų medicinos priemonių saugos techninių reglamentų reikalavimus, būtų naudojamos, prižiūrimos ir eksploatuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

57.7.  reklamuojant teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, nurodyti išduotos licencijos numerį;

57.8. Akreditavimo tarnybai per 30 kalendorinių dienų nuo informacijos apie licencijos išdavimą ar patikslinimą suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas paslaugas pateikimo Licencijų informacinei sistemai pateikti įstaigoje dirbančių asmens sveikatos priežiūros specialistų sąrašą, patvirtintą pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant specialisto vardą, pavardę, profesinę kvalifikaciją, kvalifikaciją įrodančio dokumento (išskyrus licenciją) duomenis, darbo sutarties numerį, pareigas ir darbo krūvį;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-563, 2018-05-09, paskelbta TAR 2018-05-10, i. k. 2018-07593

 

57.9. Akreditavimo tarnybai per 30 kalendorinių dienų nuo informacijos apie licencijos išdavimą ar patikslinimą suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas paslaugas pateikimo Licencijų informacinei sistemai pateikti medicinos priemonių, privalomų licencijoje nurodytai (-oms) asmens sveikatos priežiūros paslaugai (-oms) teikti, išskyrus vienkartines medicinos priemones, sąrašą, patvirtintą vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant medicinos priemonės pavadinimą, modelį, gamintojo pavadinimą, priemonės pagaminimo metus, serijos numerį;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-563, 2018-05-09, paskelbta TAR 2018-05-10, i. k. 2018-07593

Nr. V-1513, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21757

 

57.10. Neteko galios nuo 2020-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-1513, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21757

Punkto pakeitimai:

Nr. V-563, 2018-05-09, paskelbta TAR 2018-05-10, i. k. 2018-07593

 

57.11.  teikti valstybės institucijoms ir leisti joms tikrinti šiose taisyklėse nurodytą informaciją, susijusią su licencijuojama veikla ar licencijos išdavimą lemiančiomis sąlygomis;

57.12. iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų interneto svetainėje ir asmenims prieinamoje vietoje pačioje įstaigoje, prireikus – vietos spaudoje ar kitais informavimo būdais, pateikti informaciją apie šios įstaigos likvidavimą, veiklos vietos adreso pasikeitimą, jos reorganizavimą, pertvarkymą ar kitu juridiniu pagrindu perimamą turtą, teises ir pareigas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-234, 2017-03-01, paskelbta TAR 2017-03-06, i. k. 2017-03654

 

57.13.  vykdyti kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-234, 2017-03-01, paskelbta TAR 2017-03-06, i. k. 2017-03654

 

58.     Licencijos turėtojas negali perduoti licencijos ar licencijos jam suteiktų įgaliojimų kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

XIV SKYRIUS

LICENCIJOS SĄLYGŲ LAIKYMOSI PRIEŽIŪROS TVARKA

 

59.     Licencijos sąlygų laikymosi priežiūros tikslas – užtikrinti, kad asmens sveikatos priežiūros paslaugos būtų teikiamos laikantis teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūrą, nustatytų reikalavimų.

60.     Licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą vykdo Akreditavimo tarnyba vadovaudamasi Akreditavimo tarnybos atliekamų patikrinimų taisyklėse numatytais rizikos vertinimo kriterijais.

61.   Licencijos sąlygų laikymosi priežiūra gali būti planinė ir neplaninė:

61.1planinė atliekama pagal Akreditavimo tarnybos direktoriaus patvirtintą metinį tikrinimų planą;

61.2 neplaninė gali būti atliekama:

61.2.1. gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti įstaigos veiklos patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą;

61.2.2. turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl įstaigos veikos, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų;

61.2.3. siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti įstaigos veiklos ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai;

61.2.4. jeigu  neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindą nustato įstatymas ar Vyriausybės priimtas teisės aktas.

62.   Licencijos sąlygų laikymosi priežiūra gali būti vykdoma:

62.1. Akreditavimo tarnybos prašymu įstaigai per 30 kalendorinių dienų pateikiant licencijos sąlygų laikymosi priežiūrai reikalingus dokumentus, nurodytus šių taisyklių 12.3–12.5, 12.8, 12.10, 57.8–57.9 papunkčiuose, o skubiais atvejais – per 3 darbo dienas – dokumentus, nurodytus šių taisyklių 12.5 ir 12.7 papunkčiuose. Gavus šiuos dokumentus vertinama įstaigos veiklos atitiktis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo, kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir sveikatos apsaugos ministro įsakymų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, reikalavimams;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1180, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17532

Nr. V-1513, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21757

 

62.2. Įstaigai vykdant pareigą per 30 kalendorinių dienų pateikti dokumentus, nurodytus šių taisyklių 57.8–57.9 papunkčiuose;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1513, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21757

 

62.3 Akreditavimo tarnybai organizuojant licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą įstaigos veiklos vietoje – vertinant veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo, kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir sveikatos apsaugos ministro įsakymų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, reikalavimams Akreditavimo tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka.

63.   Kontroliuojančios valstybės institucijos, pagal savo kompetenciją nustačiusios neatitiktį galiojantiems teisės aktams įstaigoje, vykdančioje asmens sveikatos priežiūros veiklą, privalo raštu informuoti Akreditavimo tarnybą apie nustatytus pažeidimus.

64.   Įstaigos dokumentai, pateikti licencijos sąlygų laikymosi planinei ir neplaninei priežiūrai, nagrinėjami šių taisyklių 22 ir 23 punktuose nustatyta tvarka ir terminais, išskyrus trūkumų šalinimo terminą, kuris yra 30 kalendorinių dienų.

65.   Akreditavimo tarnyba, priėmusi sprendimą stabdyti ar naikinti licencijos (ar jos dalies) galiojimą ar naikinti licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymą, privalo raštu arba elektroniniu paštu per 5 kalendorines dienas informuoti teritorinę ligonių kasą, sudariusią sutartį dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo apdraustiesiems su šia įstaiga.

 

XV SKYRIUS

LICENCIJOS FORMA IR REKVIZITAI

 

66.   Licencijos išduodamos elektronine forma.

67.   Licencijoje turi būti šie duomenys:

67.1. Neteko galios nuo 2020-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-1513, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21757

 

67.2.   licenciją išdavusi institucija;

67.3.   licencijos išdavimo data, numeris ir vieta;

67.4licencijos turėtojo rekvizitai (įstaigos pavadinimas, kodas, buveinė ir veiklos adresai);

67.5 asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurias gali teikti licencijos turėtojas, pagal jų teikimo vietą;

67.6.   licencijos patikslinimo data.

67.7. Neteko galios nuo 2020-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-1513, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21757

 

68. Neteko galios nuo 2020-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-1513, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21757

 

69. Neteko galios nuo 2020-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-1513, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21757

 

XVI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

70.   Akreditavimo tarnybos sprendimas atsisakyti išduoti licenciją, sustabdyti licencijos (ar jos dalies) galiojimą ar panaikinti licencijos (ar jos dalies) galiojimą gali būti įstatymų nustatyta tvarka apskųstas per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

71Įstaigos, pažeidusios šių taisyklių nuostatas, atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-551, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-05-02, i. k. 2016-10828

 

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų

licencijavimo taisyklių

1 priedas

 

(Prašymo išduoti Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją forma)

____________________________________

(įmonės, įstaigos pavadinimas)

____________________________________

(įmonės, įstaigos duomenys)

 

Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI ĮSTAIGOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LICENCIJĄ

____________ Nr. ___________

(data)

_______________________

(sudarymo vieta)

 

Prašau..........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

(įmonės, įstaigos pavadinimas)

 

išduoti licenciją verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti šias asmens sveikatos priežiūros paslaugas:

1.   adresu ......................................................teikti:

1.1. ....................................................................

1.2. ....................................................................

...............

2.   adresu ......................................................teikti:

2.1. ....................................................................

2.2. ....................................................................

...............

 

PRIDEDAMA:

1.   ........................................................................

2.   ........................................................................

....................

(išvardijami prie šio prašymo pridedami Asmens sveikatos priežiūros licencijavimo taisyklių 12 ar 13 punkte nurodyti dokumentai)

 

 

_______________________                        ___________                       ______________________

(įstaigos vadovo ar                                 (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

įgalioto asmens

pareigų pavadinimas)

______________

Formos pakeitimai:

Nr. V-551, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-05-02, i. k. 2016-10828

 

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų

licencijavimo taisyklių

2 priedas

 

(Prašymo patikslinti Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją forma)

____________________________________

(įmonės, įstaigos pavadinimas)

____________________________________

(įmonės, įstaigos duomenys)

 

Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 

PRAŠYMAS

PATIKSLINTI ĮSTAIGOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LICENCIJĄ

____________ Nr. ___________

(data)

_______________________

(sudarymo vieta)

 

Prašau..........................................................................................................................................

(įmonės, įstaigos pavadinimas)

patikslinti licencijos Nr. ................................................, išduotos ......................................, duomenis:

(data)

Pakeisti šiuos licencijos turėtojo rekvizitus*: ................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Panaikinti teisę teikti šias licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas*:

1.   adresu ......................................................teikti:

1.1. ....................................................................

...............

2.   adresu ......................................................teikti:

2.1. ....................................................................

.............

Suteikti teisę teikti naujas licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas*:

1.   adresu ......................................................teikti:

1.1.      ....................................................................

...............

2.   adresu ......................................................teikti:

2.1.      ....................................................................

.............

PRIDEDAMA:

1.   ........................................................................

2.   ........................................................................

....................

(išvardijami prie šio prašymo pridedami Asmens sveikatos priežiūros licencijavimo taisyklių 20.2 papunktyje, 33 arba 35 punkte nurodyti dokumentai)

 

*pildoma tik kai atitinkamai pageidaujama tikslinti licencijos turėtojo rekvizitus, panaikinti teisę teikti konkrečias licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ar kai pageidaujama įgyti teisę teikti naujas licencijuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, o ne visais atvejais.

 

_______________________                        ___________                       ______________________

(įstaigos vadovo ar                                     (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

įgalioto asmens

pareigų pavadinimas)                        _____________

 

 

Formos pakeitimai:

Nr. V-551, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-05-02, i. k. 2016-10828

 

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų

licencijavimo taisyklių

3 priedas

 

(Prašymo išduoti popierinės Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos dublikatą ar elektroninę licenciją forma)

Neteko galios nuo 2020-01-01

Formos pakeitimai:

Nr. V-551, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-05-02, i. k. 2016-10828

Nr. V-1513, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21757

 

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų

licencijavimo taisyklių

4 priedas

 

(Prašymo panaikinti Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos (ar jos dalies) galiojimo sustabdymą forma)

____________________________________

(įmonės, įstaigos pavadinimas)

____________________________________

(įmonės, įstaigos duomenys)

 

Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 

PRAŠYMAS

PANAIKINTI ĮSTAIGOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LICENCIJOS (AR JOS DALIES) GALIOJIMO SUSTABDYMĄ

 

____________ Nr. ___________

(data)

_______________________

(sudarymo vieta)

 

Prašau.........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

(įmonės, įstaigos pavadinimas)

 

panaikinti licencijos (ar jos dalies)  Nr. .................................., išduotos..............................................,

(data)

galiojimo sustabdymą:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

PRIDEDAMA*:

1.   ........................................................................

2.   ........................................................................

....................

 

*išvardijami prie šio prašymo pridedami Asmens sveikatos priežiūros licencijavimo taisyklių 46.2 papunktyje nurodyti dokumentai, tik tada, kai licencijos galiojimas buvo sustabdytas minėtų taisyklių 44.2 papunktyje nurodytu pagrindu.

 

 

_______________________                        ___________                       ______________________

(įstaigos vadovo ar                                       (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

įgalioto asmens

pareigų pavadinimas)

______________

Formos pakeitimai:

Nr. V-551, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-05-02, i. k. 2016-10828

 

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų

licencijavimo taisyklių

5 priedas

 

(Prašymo panaikinti Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos (ar jos dalies) galiojimą forma)

____________________________________

(įmonės, įstaigos pavadinimas)

____________________________________

(įmonės, įstaigos duomenys)

 

Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 

PRAŠYMAS

PANAIKINTI ĮSTAIGOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LICENCIJOS (AR JOS DALIES) GALIOJIMĄ

 

____________ Nr. ___________

(data)

_______________________

(sudarymo vieta)

 

Prašau.........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

(įmonės, įstaigos pavadinimas)

panaikinti licencijos (ar jos dalies) Nr. .................................., išduotos...............................................,

(data)

galiojimą:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

 

_______________________                        ___________                       ______________________

(įstaigos vadovo ar                                       (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

įgalioto asmens

pareigų pavadinimas)

______________

Formos pakeitimai:

Nr. V-551, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-05-02, i. k. 2016-10828

 

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų

licencijavimo taisyklių

6 priedas

 

(Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos forma)

Neteko galios nuo 2020-01-01

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1513, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21757

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-541, 2009-07-01, Žin., 2009, Nr. 83-3456 (2009-07-14), i. k. 1092250ISAK000V-541

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-156 "Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-216, 2010-03-24, Žin., 2010, Nr. 37-1763 (2010-03-31), i. k. 1102250ISAK000V-216

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-156 "Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-648, 2010-07-19, Žin., 2010, Nr. 89-4737 (2010-07-27), i. k. 1102250ISAK000V-648

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-156 "Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1049, 2011-12-09, Žin., 2011, Nr. 154-7299 (2011-12-17), i. k. 1112250ISAK00V-1049

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-156 "Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-551, 2016-04-28, paskelbta TAR 2016-05-02, i. k. 2016-10828

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-156 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-234, 2017-03-01, paskelbta TAR 2017-03-06, i. k. 2017-03654

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-156 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-563, 2018-05-09, paskelbta TAR 2018-05-10, i. k. 2018-07593

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-156 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1180, 2018-10-31, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17532

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-156 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1513, 2019-12-30, paskelbta TAR 2019-12-31, i. k. 2019-21757

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-156 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-3031, 2020-12-28, paskelbta TAR 2020-12-28, i. k. 2020-28690

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-156 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-3072, 2020-12-31, paskelbta TAR 2020-12-31, i. k. 2020-29376

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-3031 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-156 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo“ pakeitimo“ pakeitimo“