Suvestinė redakcija nuo 2021-12-16 iki 2024-01-17

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 19-742, i. k. 106301MISAK00D1-629

 

Nauja redakcija nuo 2015-10-23:

Nr. D1-744, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-22, i. k. 2015-16633

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. gruodžio 29 d. Nr. D1-629

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 6 straipsnio 6 punktu,

t v i r t i n u Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisykles (pridedama).

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                            ARŪNAS KUNDROTAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629

(2015 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. D1-744 redakcija)

 

 

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros  naudojimą ir priežiūrą, apskaitos prietaisų įrengimą ir priežiūrą, nuėmimą, keitimą, perkėlimą į kitą vietą, geriamojo vandens apskaitos mazge ir (arba) nuotekų apskaitos mazge esančių apskaitos prietaisų geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo apsaugos plombų (toliau – apsaugos plomba) nuėmimą ir uždėjimą, abonentų ir vartotojų nuosavybės teise ar kitaip valdomų ir (arba) naudojamų geriamojo vandens naudojimo įrenginių, geriamajam vandeniui tiekti reikalingų komunikacijų ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginių prijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, abonentų paviršinių nuotekų tvarkymo įrenginių prijungimą prie paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, savavališką prijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, savavališką prijungimą prie paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, paviršinių nuotekų tvarkytojo, abonento, vartotojo pareigas ir teises, sunaudoto geriamojo vandens ir priimtų tvarkyti nuotekų, paviršinių nuotekų apskaitą, laikinus ir sezoninius abonentus ir vartotojus, laikiną abonento ir vartotojo geriamojo vandens naudojimo įrenginių ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginių, paviršinių nuotekų šalinimo įrenginių atjungimą.

2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos vandens įstatyme, Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme ir šiose Taisyklėse nurodytuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

 

3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, vandentiekio įvadai ir (arba) nuotekų išvadai, vandens apskaitos mazgai įrengiami, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros statyba vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintu aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“, statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintu aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintu aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 „Dėl  statybos techninio reglamento STR1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ pavirtinimo, statybos techniniu reglamentu STR 2.02.04:2004 „Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“, patvirtintu aplinkos ministro 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. D1-156 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.04:2004 „Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo“, statybos techniniu reglamentu STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“, patvirtintu aplinkos ministro 2004 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. D1-376 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo“, statybos techniniu reglamentu STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, patvirtintu aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 390 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtinimo“, Nuotekų tvarkymo reglamentu, patvirtintu aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento pavirtinimo“, Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu, patvirtintu aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento pavirtinimo“, Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-18 „Dėl Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-279, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07626

 

4. Jeigu abonento ar vartotojo patalpose neįrengtas geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisas arba jeigu geriamojo vandens ar nuotekų apskaitos prietaisas sugedo (įstrigo sparnuotė ar sugedo skaičiavimo mechanizmas) ir abonentas ar vartotojas informavo (raštu, telefonu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis) geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją apie šį gedimą, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, suderinus datą ir laiką, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informavimo dienos, privalo įrengti ar pakeisti geriamojo vandens ar nuotekų apskaitos prietaisą, o abonentas ar vartotojas privalo suderintu laiku sudaryti sąlygas geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui patekti į butą (patalpas) ar bendrojo naudojimo patalpas įrengti ar pakeisti geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-279, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07626

 

5. Įrengus, nuėmus, perkėlus į kitą vietą, pakeitus ar patikrinus geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisą, nuėmus apskaitos prietaisų apsaugos plombas, geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotas atstovas surašo dviem egzemplioriais geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patvirtintos formos aktą, kurį pasirašo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotas atstovas ir abonentas ar vartotojas ar jo atstovas. Vienas šio akto egzempliorius įteikiamas abonentui ar vartotojui, o kitas – geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui. Abonentui ar vartotojui ar jo atstovui atsisakius dalyvauti surašant šį aktą ir (ar) jį pasirašyti, jis galioja, tačiau geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotas atstovas apie abonento, vartotojo ar jo atstovo atsisakymą dalyvauti surašant šį aktą ir (ar) jį pasirašyti turi pažymėti abiejuose akto egzemplioriuose. Šiame punkte nurodytais atvejais, išskyrus, kai nustatomi Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 20 dalyje nurodyti pažeidimai, aktas gali būti pildomas elektronine forma ir per 3 darbo dienas nuo patikrinimo dienos šis aktas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešojoje sutartyje numatytu būdu išsiunčiamas vartotojui, abonentui ar patalpinamas geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo interneto svetainėje sukurtoje vartotojo, abonento paskyroje

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-279, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07626

 

6. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, įrengęs, perkėlęs į kitą vietą ar pakeitęs geriamojo vandens ar nuotekų apskaitos prietaisą, informuoja abonentą ir vartotoją apie apskaitos prietaiso eksploatavimo reikalavimus ir saugų jo naudojimą, apskaitos prietaiso apsaugos plombas, lipdukus ar kitas geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo taikomas apskaitos prietaiso apsaugos priemones, apskaitos prietaisų gamintojo ir (arba) metrologinės patikros plombas arba žymenis ir apie tai, kad abonentas ir vartotojas buvo informuotas, pažymi akte, kurį pasirašo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotas atstovas ir abonentas ar vartotojas ar jo atstovas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-279, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07626

 

7. Neteko galios nuo 2019-05-14

Punkto naikinimas:

Nr. D1-279, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07626

 

8. Asmenys, planuojantys užstatyti teritoriją, kurioje yra geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra, privalo ją perkelti į kitą vietą savo lėšomis, infrastruktūros perkėlimą iš anksto raštu suderinę su savivaldybės administracijos įgaliotais asmenimis ir geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju. Jeigu geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą planuoja perkelti geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, perkėlimą privaloma suderinti su savivaldybės administracijos įgaliotais asmenimis. Savivaldybės administracijos įgaliotas asmuo ir geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, gavęs asmens prašymą derinti infrastruktūros perkėlimą į kitą vietą, turi pateikti atsakymą per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

9. Jeigu perkeliant geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą susidaro geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų pertrūkis, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas privalo užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m.  gruodžio 29  d. įsakymu Nr. D1-639 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų patvirtinimo”. Jeigu perkeliant geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą susidaro geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų pertrūkis dėl asmens, planuojančio užstatyti teritoriją, kurioje yra geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra, kaltės, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas užtikrina geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą, tačiau geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo išlaidas, patirtas užtikrinant geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo prieinamumą, padengia asmuo, dėl kurio susidarė geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų pertrūkis.

10. Asmenys, planuojantys užstatyti teritoriją, kurioje yra paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra, privalo ją perkelti į kitą vietą savo lėšomis, infrastruktūros perkėlimą iš anksto suderinę su savivaldybės administracijos įgaliotais asmenimis ir paviršinių nuotekų tvarkytoju. Jeigu paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą planuoja perkelti paviršinių nuotekų tvarkytojas, perkėlimą privaloma suderinti su savivaldybės administracijos įgaliotais asmenimis. Savivaldybės administracijos įgaliotas asmuo ir paviršinių nuotekų tvarkytojas, gavęs asmens prašymą derinti infrastruktūros perkėlimą į kitą vietą, turi pateikti atsakymą per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

101. Nuotekų perpumpavimo stočių ir valymo įrenginių avarinių išleistuvų (toliau – nuotekų avariniai išleistuvai) naudojimas ir plombavimas:

101.1. nuotekų avariniai išleistuvai turi būti uždaryti ir užplombuoti;

101.2. nuotekų avarinių išleistuvų plombavimą atlieka Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Aplinkos apsaugos departamentas)  aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai. Kai avarinius išleistuvus reikia užplombuoti požeminiuose šuliniuose ar kituose požeminiuose statiniuose, dėl darbų rizikos saugai ir sveikatai šių darbų atlikimui  galima  pasitelkti kitus juridinius asmenis, turinčius reikiamas technines priemones;

101.3. kai nuotekų avarinius išleistuvus užplombuoti nėra galimybių dėl techninių priežasčių, Aplinkos apsaugos departamento aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai privalomuoju nurodymu nurodo, kad fizinis ar juridinis asmuo, nuosavybės, nuomos, panaudos, patikėjimo teise naudojantis, valdantis arba kitu teisiniu pagrindu eksploatuojantis nuotekų avarinį išleistuvą (toliau – nuotekų avarinio išleistuvo savininkas ar naudotojas), iki nurodytos plombavimo datos, bet ne ilgiau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo privalomojo nurodymo surašymo, įrengtų reikiamas technines priemones, leidžiančias atlikti  avarinio išleistuvo plombavimą;

101.4. plombuojant nuotekų avarinius išleistuvus turi dalyvauti nuotekų avarinio išleistuvo savininkas ar naudotojas arba jo įgaliotas asmuo, gali dalyvauti kiti juridiniai asmenys;

101.5. plombavimo aktas surašomas 2 egzemplioriais, vienas iš jų įteikiamas nuotekų avarinio išleistuvo savininkui ar naudotojui, antras saugomas Aplinkos apsaugos departamente. Plombavimo procedūroje dalyvavusiems kitiems juridiniams asmenims pageidaujant, jiems pateikiamas plombavimo akto nuorašas;

101.6. plombavimo akte įrašoma, kad nuotekų avarinio išleistuvo savininkas ar naudotojas prieš nuimdamas plombą ir atidarydamas avarinį išleistuvą privalo apie tai pranešti Aplinkos apsaugos departamentui;

101.7. draudžiama per nuotekų avarinį išleistuvą išleisti nuotekas į aplinką be Aplinkos apsaugos departamento leidimo, išskyrus atvejus, kurie atitinka stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“, kai sprendimą atidaryti nuotekų avarinį išleistuvą  priima savivaldybės ekstremalių situacijų komisija;

101.8. nuotekų avariniai išleistuvai po atidarymo, avarijos likvidavimo, plombos pažeidimo ar nuėmimo užplombuojami Taisyklių 101.1–101.6 papunkčiuose nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. D1-740, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25824

 

III SKYRIUS

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, paviršinių nuotekų tvarkymo INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS

 

11. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto savininkas yra atsakingas už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto techninę būklę, jo priežiūros organizavimą ir remontą. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objekto priežiūra ir remontas atliekami infrastruktūros objekto savininko lėšomis.

12. Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų techninė priežiūra vykdoma vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, patvirtinto aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo“, ir Statybos įstatymo nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-279, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07626

 

13. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų remonto ir rekonstravimo darbai atliekami vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintu aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 „Dėl  statybos techninio reglamento STR1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ pavirtinimo“, statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, patvirtinto aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 390 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtinimo“, statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtinto aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir Statybos įstatymo  nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-279, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07626

 

14. Geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai privalo užtikrinti jiems nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinę ir informacinę apsaugą. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinė ir informacinė apsauga vykdoma vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir informacinės saugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. D1-543 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir informacinės saugos reikalavimų patvirtinimo“.

15. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonose draudžiama ir leidžiama veikla reglamentuojama Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“.

 

IV SKYRIUS

abonentų ir VARTOTOJų PRIJUNGIMas PRIE geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros

 

16. Už vartotojų ir (ar) abonentų nuosavybės teise ar kitaip valdomų ir (arba) naudojamų geriamojo vandens naudojimo įrenginių, geriamajam vandeniui tiekti reikalingų komunikacijų ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginių prijungimą prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos infrastruktūros atsakingas geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas.

17. Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros prijungimas prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros vykdomas vadovaujantis Statybos įstatymu, statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintu aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“, statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintu aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, ir Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimais, patvirtintais aplinkos ministro 2015 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-500 „Dėl Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimų patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-279, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07626

 

18. Jeigu asmuo, kuriam, vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 4 punktu, privaloma sudaryti sąlygas (gauti iš geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo prisijungimo sąlygas, nutiesti geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo tinklus nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomame sklype) prijungti jam nuosavybės teise priklausančią geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą prie viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, pasibaigus savivaldybės registruotame laiške nurodytam 9 mėnesių laikotarpiui, nesudaro sąlygų prijungti jam nuosavybės teise priklausančią geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą prie viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, jis traukiamas atsakomybėn pagal Administracinių nusižengimų kodekso 332 straipsnį.

Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, patikrinimo metu nustatęs, kad asmuo pasibaigus savivaldybės registruotame laiške nurodytam 9 mėnesių laikotarpiui nesudarė sąlygų prijungti jam nuosavybės teise priklausančią geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą prie viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, informuoja savivaldybių institucijas ir jų įgaliotus pareigūnus, kurie esant Administracinių nusižengimo kodekso 332 ir 589 straipsniuose nustatytiems pagrindams surašo administracinių nusižengimų protokolą pagal Administracinių nusižengimo kodekso 332 ir 589 straipsnius.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-279, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07626

 

19. Pastato ar jo dalies savininkas privalo nekliudyti kitiems to paties namo gyventojams, įsigijusiems namo dalį, prisijungti, jeigu techniškai tai galima padaryti, prie pastato geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklo ir vartoti geriamąjį vandenį bei naudotis nuotekų sistema.

 

V SKYRIUS

ABONENTŲ PRIJUNGIMAS PRIE PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS

 

20. Už abonentų paviršinių nuotekų tvarkymo įrenginių prijungimą prie paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros atsakingas paviršinių nuotekų tvarkytojas.

21. Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros prijungimas prie paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros vykdomas vadovaujantis Statybos įstatymu, statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintu aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“, statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintu aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, ir Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimais, patvirtintais aplinkos ministro 2015 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-500 „Dėl Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimų patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-279, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07626

 

VI SKYRIUS

SAVAVALIŠKAS PRIJUNGIMAS PRIE GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS

 

22. Asmenys, savavališkai prijungę nuosavybės teise ar kitaip valdomus ir (arba) naudojamus geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, traukiami atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų  kodekso 332 straipsnį.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-65, 2017-01-20, paskelbta TAR 2017-01-20, i. k. 2017-01245

 

23. Savavališku prijungimu prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros laikomi šie atvejai:

23.1. geriamojo vandens naudojimo įrenginių ar geriamajam vandeniui tiekti reikalingų komunikacijų prijungimas prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros neturint geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo išduotų prijungimo sąlygų ir (arba) jam nedalyvaujant;

23.2. nuotekų šalinimo įrenginių prijungimas prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos nuotekų tvarkymo infrastruktūros neturint geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo  išduotų prijungimo sąlygų ir (arba) jam nedalyvaujant;

23.3. jeigu asmuo nedalyvaujant geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuėmė geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisą arba jį perkėlė į kitą vietą, arba jį pakeitė, arba nutraukė apsaugos plombas nuo apskaitos prietaiso.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-279, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07626

 

24. Per savavališkai  prijungtą vandentiekio įvadą vanduo netiekiamas ir šį įvadą geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas atjungia. Per savavališkai prijungtą nuotekų išvadą nuotekos nepriimamos tvarkyti ir šį išvadą geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas atjungia. Savavališkai prijungtas vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas atjungiami po to, kai surašomas geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nustatytos formos aktas ir pateikiamas susipažinti ir pasirašyti vartotojui, abonentui ar asmeniui, savavališkai prijungusiam nurodytas komunikacijas ir (arba) įrenginius. Vartotojui, abonentui, asmeniui ar jo atstovui atsisakius dalyvauti surašant šį aktą ir (ar) jį pasirašyti, jis galioja, tačiau geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotas atstovas apie atsisakymą dalyvauti surašant šį aktą ir (ar) jį pasirašyti turi pažymėti abiejuose akto egzemplioriuose, iš kurių vienas lieka geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, kitas egzempliorius įteikiamas vartotojui, abonentui, asmeniui ar jo atstovui, savavališkai prijungusiam nurodytas komunikacijas ar įrenginius.

25. Savavališkai prijungto įvado ir (arba) nuotekų išvado atjungimo darbų sąnaudas apmoka savavališkai prijungtų geriamojo vandens naudojimo įrenginių, geriamajam vandeniui tiekti reikalingų komunikacijų ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginių savininkas arba kitaip savavališkai prijungtą geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą valdantis ir (arba) naudojantis asmuo.

26. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, patikrinimo metu nustatęs, kad asmuo savavališkai prijungė jam nuosavybės teise priklausančius ar kitaip valdomus ir (arba) naudojamus geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros, surašęs geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patvirtintos formos aktą, informuoja savivaldybių institucijas ir jų įgaliotus pareigūnus, kurie esant Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekso 332 ir 589 straipsniuose nustatytiems pagrindams surašo administracinių nusižengimų protokolą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekso 332 ir 589 straipsnius.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-65, 2017-01-20, paskelbta TAR 2017-01-20, i. k. 2017-01245

 

27. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, patikrinimo metu nustatęs, kad asmuo savavališkai prijungė jam nuosavybės teise priklausančius ar kitaip valdomus ir (arba) naudojamus nuotekų šalinimo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės  teise priklausančios  ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos nuotekų tvarkymo infrastruktūros, surašęs geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patvirtintos formos aktą, informuoja savivaldybių institucijas ir jų įgaliotus pareigūnus, kurie esant Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekso 332 ir 589 straipsniuose nustatytiems pagrindams surašo administracinių nusižengimų protokolą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekso 332 ir 589 straipsnius.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-65, 2017-01-20, paskelbta TAR 2017-01-20, i. k. 2017-01245

 

28. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, fiksuodamas savavališko prisijungimo faktą ir pagal Taisyklių 24 punktą atjungdamas savavališkai prijungtą geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, akte turi įrašyti savavališko prisijungimo nustatymo datą, laiką, vietą, savavališko prisijungimo laikotarpį (jeigu žinomas), per savavališko prisijungimo laikotarpį suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekį (jeigu nustatoma), vamzdyno diametrą, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atjungimo datą ir laiką. Jeigu savavališko prisijungimo laikotarpis, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis nežinomas ir nenustatomas, suvartoto geriamojo vandens kiekis apskaičiuojamas vadovaujantis Taisyklių 50 punktu, išleistų nuotekų kiekis – Taisyklių 51 punktu, išleistų paviršinių nuotekų kiekis – Taisyklių 521 punktu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-279, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07626

Nr. D1-740, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25824

 

VII SKYRIUS

SAVAVALIŠKAS PRISIJUNGIMAS PRIE PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS

 

29. Asmenys ir abonentai, savavališkai prijungę nuosavybės teise ar kitaip valdomus ir (arba) naudojamus paviršinių nuotekų šalinimo įrenginius prie paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, traukiami atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 332 straipsnį.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-65, 2017-01-20, paskelbta TAR 2017-01-20, i. k. 2017-01245

 

30. Savavališku prisijungimu prie paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros laikomi šie atvejai:

30.1. kai paviršinių nuotekų šalinimo įrenginiai prijungti prie paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros neturint paviršinių nuotekų tvarkytojo išduotų prijungimo sąlygų ir (arba) jam nedalyvaujant;

30.2. kai nuotekų šalinimo įrenginiai prijungti prie paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, neturint paviršinių nuotekų tvarkytojo išduotų prijungimo sąlygų ir (arba) jam nedalyvaujant.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-740, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25824

 

31. Per savavališkai prijungtą paviršinių nuotekų, nuotekų išvadą nuotekos nepriimamos tvarkyti ir šį išvadą paviršinių nuotekų tvarkytojas atjungia, išskyrus atvejus, jei šio įvado atjungimas pablogins kitų abonentų paviršinių nuotekų tvarkymą. Savavališkai prijungtas paviršinių nuotekų, nuotekų išvadas atjungiamas po to, kai surašomas paviršinių nuotekų tvarkytojo patvirtintos formos aktas ir pateikiamas susipažinti ir pasirašyti vartotojui, abonentui ar asmeniui, savavališkai prijungusiam paviršinių nuotekų, nuotekų šalinimo įrenginius. Vartotojui, abonentui, asmeniui ar jo atstovui atsisakius dalyvauti surašant šį aktą ir (ar) jį pasirašyti, jis galioja, tačiau paviršinių nuotekų tvarkytojo įgaliotas atstovas apie atsisakymą dalyvauti surašant šį aktą ir (ar) jį pasirašyti turi pažymėti abiejuose akto egzemplioriuose, iš kurių vienas lieka paviršinių nuotekų tvarkytojui, kitas egzempliorius įteikiamas vartotojui, abonentui, asmeniui ar jo atstovui, savavališkai prijungusiam nurodytus įrenginius.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-740, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25824

 

32. Savavališkai prijungto paviršinių nuotekų, nuotekų išvado atjungimo darbų sąnaudas apmoka savavališkai prijungtų paviršinių nuotekų, nuotekų šalinimo įrenginių savininkas arba kitaip savavališkai prijungtą paviršinių nuotekų, nuotekų tvarkymo infrastruktūrą valdantis ir (arba) naudojantis asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-740, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25824

 

33. Paviršinių nuotekų tvarkytojas, patikrinimo metu nustatęs, kad asmuo savavališkai prijungė jam nuosavybės teise priklausančius ar kitaip valdomus ir (arba) naudojamus paviršinių nuotekų, nuotekų šalinimo įrenginius prie paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, surašęs paviršinių nuotekų tvarkytojo patvirtintos formos aktą, informuoja savivaldybių institucijas ir jų įgaliotus pareigūnus, kuriems priskirta funkcija esant Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 332 ir 589 straipsniuose nustatytiems pagrindams surašyti administracinių nusižengimų protokolą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekso 332 ir 589 straipsnius. Jeigu paviršinių nuotekų tvarkytojas nustato, kad į paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomą ir (arba) naudojamą paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą savavališkai buvo šalinamos buitinės, gamybinės arba komunalinės nuotekos, paviršinių nuotekų tvarkytojas informuoja valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę vykdančias institucijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-65, 2017-01-20, paskelbta TAR 2017-01-20, i. k. 2017-01245

Nr. D1-740, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25824

 

34. Paviršinių nuotekų tvarkytojas, fiksuodamas savavališko prisijungimo faktą ir pagal šių Taisyklių 31 punktą atjungdamas paviršinių nuotekų tvarkymo arba nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, akte turi nurodyti savavališko prisijungimo nustatymo datą, laiką, vietą, savavališko prisijungimo laikotarpį (jeigu žinomas), per savavališko prisijungimo laikotarpį išleistų paviršinių nuotekų kiekį, nuotekų kiekį (jeigu nustatoma), savavališko nuotekų tvarkymo infrastruktūros prijungimo atveju vamzdyno diametrą,  paviršinių nuotekų, nuotekų tvarkymo infrastruktūros atjungimo datą ir laiką. Jeigu savavališko prisijungimo laikotarpis, išleistų paviršinių nuotekų kiekis nežinomas ir nenustatomas, išleistų paviršinių nuotekų kiekis apskaičiuojamas Taisyklių 52 punkte nustatyta tvarka. Jeigu savavališko prisijungimo laikotarpis, išleistų nuotekų kiekis nežinomas ir nenustatomas, išleistų nuotekų kiekis apskaičiuojamas Taisyklių 51 punkte nustatyta tvarka, tačiau ne ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-740, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25824

 

VIII SKYRIUS

GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO, Nuotekų transportavimo paslaugas teikiančių asmenų, ABONENTO, VARTOTOJO PAREIGOS IR TEISĖS

 

35. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, naudodamas ir prižiūrėdamas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, turi šias pareigas:

35.1. atlikus geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūrą, vadovaujantis geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo ir žemės savininko ar naudotojo surašyto apžiūros ir įvertinimo aktu, sudarytu iki infrastruktūros priežiūros darbų pradžios, atlyginti žemės savininkui ar naudotojui infrastruktūros priežiūros metu padarytus nuostolius, žemės naudmenas darbų atlikimo vietoje sutvarkyti taip, kad būtų ne blogesnės būklės nei buvo prieš infrastruktūros priežiūros vykdymą;

35.2. vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-500 „Dėl Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimų patvirtinimo“, ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis prijungti naujų abonentų ir vartotojų geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros;

35.3. gavęs abonento ir (ar) vartotojo prašymą (raštu, telefonu, elektroninėmis ryšio priemonėmis ir panašiai), per 5 darbo dienas susitarti su abonentu ir (ar) vartotoju dėl abiem šalims tinkamo laiko dėl abonento ir (ar) vartotojo pastatytų geriamojo vandens naudojimo įrenginių, geriamajam vandeniui tiekti reikalingų komunikacijų ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginių hidraulinio (pneumatinio) bandymo ir plovimo laiko;

35.4. Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų apraše, patvirtiname Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo”, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29  d. įsakymu Nr. D1-639 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų patvirtinimo”, nustatyta tvarka  informuoti abonentus ir vartotojus apie vykdomą geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūrą, gedimus, remontą, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo pertrūkius;              

35.5. užtikrinti tiekiamo geriamojo vandens saugą ir kokybę iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos ir surenkamų nuotekų tvarkymą pagal nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus;

35.6 užtikrinti naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą, vadovaujantis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planais;

35.7. privalo sudaryti sąlygas vartotojui atskirai deklaruoti kiekvieno geriamojo vandens apskaitos prietaiso ir (ar) nuotekų apskaitos prietaiso rodmenis;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-279, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07626

 

35.8. keisti geriamojo vandens apskaitos prietaisus ir nuotekų apskaitos prietaisus, kurių metrologinė patikra yra pasibaigusi, naujais metrologiškai tvarkingais, pateikti metrologinei patikrai Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąraše, patvirtintame ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 4-523 „Dėl teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo patvirtinimo“, nurodytu periodiškumu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-279, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07626

 

36. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, naudodamas ir prižiūrėdamas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, turi šias teises:

36.1. privažiuoti automobiliais ir (ar) kita technika prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir atlikti jos priežiūrą, raštu, telefonu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis įspėjęs apie tai žemės sklypo (teritorijos) savininką ar naudotoją. Baigęs šiuos darbus, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas privalo vadovaudamasis  apžiūros ir įvertinimo aktu, sudarytu iki infrastruktūros priežiūros darbų pradžios,  sutvarkyti aplinką ir žemės naudmenas, kur buvo vykdomi šie darbai, taip, kad būtų ne blogesnės būklės nei buvo prieš infrastruktūros priežiūros vykdymą;

36.2. reikalauti, kad žemės savininkas ar naudotojas, sugadinęs ar pažeidęs geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, atlygintų geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui padarytus nuostolius;

36.3. šiose Taisyklėse nustatyta tvarka atjungti savavališkai prijungtus geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginius nuo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros;

36.4. jei nustatoma, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros gedimas yra ne geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, bet abonentui ar vartotojui  nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomuose geriamojo vandens naudojimo įrenginiuose, geriamajam vandeniui tiekti reikalingose komunikacijose ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginiuose, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 6 valandas, sustabdo geriamojo vandens tiekimą. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas atnaujina  geriamojo vandens tiekimą per vieną darbo dieną nuo raštiško ar elektroninėmis ryšio priemonėmis gauto abonento ar vartotojo patvirtinimo, kad komunikacijos ir (arba) įrenginiai tinkamai suremontuoti;

36.5 kartu su bendrojo naudojimo objektų administratoriumi ar daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos atstovu, ar jungtinės veiklos sutartimi įgaliotu asmeniu, surašydami geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patvirtintos formos aktą, konstatuoti faktą, kad dėl techninių priežasčių neįmanoma įrengti geriamojo vandens apskaitos prietaiso.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-279, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07626

 

37. Kitos geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, nuotekų transportavimo paslaugas teikiančių asmenų  pareigos ir teisės nustatytos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 89 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo patvirtinimo”, Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 127 „Dėl Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo”, Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų apraše, patvirtiname Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo”, šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

38. Abonentai ir (ar) vartotojai turi šias pareigas:

38.1. remontuoti nuosavybės teise priklausančius ar kitaip teisėtai valdomus ir (arba) naudojamus geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas ir  (arba) nuotekų šalinimo įrenginius, paviršinių nuotekų šalinimo įrenginius;

38.2. užtikrinti patalpose ir (ar) žemės sklype esančio priešgaisrinio vandentiekio įvade ir geriamojo vandens apskaitos prietaiso apvedimo linijose įrengtų priešgaisrinių įrenginių plombų saugumą;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-279, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07626

 

38.3. planuodami išleisti arba išleisdami nuotekas į gamtinę aplinką arba į kitiems asmenims nuosavybės teise priklausančią ar kitaip valdomą ir (arba) naudojamą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, turi vadovautis Nuotekų tvarkymo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento pavirtinimo“;

38.4. abonentas ar vartotojas, sugadinęs ar pažeidęs geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, privalo geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui atlyginti padarytus nuostolius;

38.5. individualiųjų nuotekų turėtojas privalo sekti nuotekų kaupimo rezervuaro prisipildymą ir laiku atiduoti nuotekas ir (ar) nuotekų valymo metu susidarančias atliekas (dumblą) geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui arba geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nurodytam nuotekas transportuojančiam asmeniui arba individualiųjų nuotekų valymo ir (arba) kaupimo įrenginių priežiūrą vykdančiam asmeniui, sudariusiam ir turinčiam galiojančią sutartį su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju dėl nuotekų perteklinio dumblo perdavimo geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-279, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07626

 

38.6. abonentai (išskyrus vartotojus) privalo vykdyti išleidžiamų nuotekų ir teršalų stebėseną, tvarkyti jų apskaitą ir teikti išleistų nuotekų ir teršalų stebėsenos duomenis vadovaudamiesi Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 “Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo”;

38.7 abonentai (išskyrus vartotojus) turi nusistatyti avarinių situacijų likvidavimo tvarką, siekiant užkirsti kelią nevalytų nuotekų patekimui į aplinką;

38.8. kai geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisas, įrengtas abonento ar vartotojo patalpose, dėl abonento ar vartotojo kaltės yra pažeistas ir (ar) sugadintas, savavališkai nuimtas, abonentas ar vartotojas turi atlyginti geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui apskaitos prietaiso įsigijimo ir (ar) įrengimo sąnaudas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-279, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07626

 

39. Abonentai ir vartotojai turi šias teises:

39.1. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-500 „Dėl Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimų patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir sąlygomis savo geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginius prijungti prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančios ir (ar) kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros;

39.2. reikalauti, kad geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas pagal abonento ar vartotojo prašymą, pateiktą raštu ar elektroninio ryšio priemonėmis dėl geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo nutraukimo ir (ar) sustabdymo, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nutrauktų ar sustabdytų geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą;

39.3. prašyti geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją atlikti geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisų metrologinę neeilinę patikrą, jeigu įtaria, kad  naudojamojo apskaitos prietaiso rodmenys neteisingi arba neatitinka jiems nustatytų reikalavimų. Nuėmus geriamojo vandens apskaitos prietaisą, turi būti patikrinama, ar neužterštas mechaninėmis dalelėmis apsauginis tinklelis. Jeigu atlikus neeilinę patikrą nustatoma, kad apsauginis tinklelis nebuvo užterštas ir apskaitos prietaisas atitinka jam nustatytus metrologinius reikalavimus, neeilinei patikrai patirtas geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo sąnaudas turi apmokėti abonentas ar vartotojas. Tuo atveju, kai neeilinės geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisų metrologinės patikros metu nustatoma, kad neteisingi apskaitos prietaiso rodmenys ar apsauginis tinklelis užterštas ir dėl to buvo išmatuotas padidintas geriamojo vandens kiekis, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas atlygina abonentui ar vartotojui nuostolius Civiliniame kodekse nustatyta tvarka, o už teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimą atsakingam asmeniui taikoma pagal Administracinių nusižengimų kodekse 140 straipsnį numatyta atsakomybė;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-65, 2017-01-20, paskelbta TAR 2017-01-20, i. k. 2017-01245

Nr. D1-279, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07626

 

39.4. prašyti geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją atlikti geriamojo vandens kokybės tyrimus, jeigu įtaria, kad ties geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo riba geriamasis vanduo  neatitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“, ir kitų teisės aktų nustatytų geriamojo vandens kokybės reikalavimų, išskyrus Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatyme numatytas išimtis, kai leidžiama tiekti geriamąjį vandenį, kurio vienas ar keli toksiniai (cheminiai) rodikliai viršija teisės aktuose nustatytus toksinius (cheminius) rodiklius. Jeigu patikrinus nustatoma, kad geriamojo vandens kokybė atitinka teisės aktais nustatytus geriamojo vandens kokybės reikalavimus, neeilinei patikrai patirtas geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo sąnaudas turi apmokėti abonentas ar vartotojas;

39.5. abonentas ar vartotojas savo lėšomis turi teisę įsirengti ir eksploatuoti geriamojo vandens apskaitos prietaisą (nenaudojamą atsiskaitymui su geriamuojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju), kurio paskirtis – nustatyti  subabonento sunaudoto geriamojo vandens kiekį.

40. Kitos abonentų ir (ar) vartotojų pareigos ir teisės nustatytos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 127 „Dėl Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo”, Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų apraše, patvirtiname Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo”, šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

 

IX SKYRIUS

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJO, ABONENTO PAREIGOS IR TEISĖS

 

41. Paviršinių nuotekų tvarkytojas, naudodamas ir prižiūrėdamas paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, turi šias pareigas:

41.1. atlikus paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūrą, vadovaujantis paviršinių nuotekų tvarkytojo ir žemės savininko ar naudotojo surašyto apžiūros ir įvertinimo aktu, sudarytu iki infrastruktūros priežiūros darbų pradžios, atlyginti žemės savininkui ar naudotojui infrastruktūros priežiūros metu padarytus nuostolius, žemės naudmenas darbų atlikimo vietoje sutvarkyti taip, kad būtų ne blogesnės būklės nei buvo prieš paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūros vykdymą;

41.2. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-500 „Dėl Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimų patvirtinimo“, ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis prijungti naujų abonentų paviršinių nuotekų šalinimo įrenginius prie paviršinių nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros;

41.3. gavęs abonento prašymą (raštu, telefonu, elektroninėmis ryšio priemonėmis ir panašiai), per 5 darbo dienas susitarti su abonentu dėl abiem šalims tinkamo laiko dėl abonento pastatytų paviršinių nuotekų šalinimo įrenginių  patikrinimo ir darbų priėmimo laiko;

41.4. Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų apraše, patvirtiname Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 “Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo”, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29  d. įsakymu Nr. D1-639 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų patvirtinimo”, nustatyta tvarka informuoti abonentus apie vykdomą paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūrą, gedimus, remontą, paviršinių nuotekų tvarkymo pertrūkius.

42. Paviršinių nuotekų tvarkytojas, naudodamas ir prižiūrėdamas paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, turi šias teises:

42.1. atliekant paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūrą, privažiuoti automobiliais ir (ar) kita technika prie paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, raštu, telefonu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis įspėjęs apie tai žemės sklypo (teritorijos) savininką ar naudotoją. Baigęs šiuos darbus, paviršinių nuotekų tvarkytojas privalo, vadovaudamasis apžiūros ir įvertinimo aktu, sudarytu iki infrastruktūros priežiūros darbų pradžios, sutvarkyti aplinką ir žemės naudmenas, kur buvo vykdomi šie darbai, taip, kad būtų ne blogesnės būklės nei buvo prieš paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūros vykdymą;

42.2. reikalauti, kad žemės savininkas ar naudotojas, sugadinęs ar pažeidęs paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, atlygintų paviršinių nuotekų tvarkytojui padarytus nuostolius;

42.3. šiose Taisyklėse nustatyta tvarka atjungti savavališkai prijungtus paviršinių nuotekų šalinimo įrenginius nuo paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros;

42.4. jei nustatoma, kad gedimas yra ne paviršinių nuotekų tvarkytojui, bet abonentui priklausančiuose paviršinių nuotekų šalinimo įrenginiuose, abonentas juos suremontuoja. Paviršinių nuotekų tvarkytojas atnaujina paviršinių nuotekų tvarkymą per vieną darbo dieną nuo raštiško ar elektroninėmis ryšio priemonėmis gauto abonento patvirtinimo, kad paviršinių nuotekų įrenginiai tinkamai suremontuoti.

43. Kitos paviršinių nuotekų tvarkytojų pareigos ir teisės nustatytos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinėse sąlygose, šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

44. Abonentai turi šias pareigas:

44.1. abonentas sugadinęs ar pažeidęs paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, privalo paviršinių nuotekų tvarkytojui atlyginti padarytus nuostolius;

44.2. užtikrinti abonento patalpose ir (ar) kitaip valdomame ir (arba) naudojamame žemės sklype esančių paviršinių nuotekų šalinimo įrenginių priežiūros reikalavimų vykdymą;

44.3 užtikrinti galimybę paviršinių nuotekų tvarkytojo įgaliotam atstovui paviršinių nuotekų mėginių ėmimo vietose, nustatytose sutartyje, paimti abonento išleistų tvarkyti paviršinių nuotekų mėginius.

45. Abonentai turi teisę Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-500 „Dėl Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimų patvirtinimo“, ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis savo paviršinių nuotekų šalinimo įrenginius prijungti prie paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ir (ar) kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros.

46. Kitos abonentų pareigos ir teisės nustatytos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 127 „Dėl Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo”, Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų apraše, patvirtiname Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo”, šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

 

 

X SKYRIUS

SUNAUDOTO GERIAMOJO VANDENS IR PRIIMTŲ TVARKYTI NUOTEKŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ APSKAITA

 

47. Visi atsiskaitymui naudojami geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai turi turėti teisinį metrologinį patvirtinimą ir atitikti Metrologijos įstatyme, Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklėse, patvirtintose ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761 „Dėl Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtinimo“, ir Matavimo priemonių techniniame reglamente, patvirtintame ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 „Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“, nurodytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-279, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07626

 

48. Jei geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos mazgas yra įrengtas abonento ar vartotojo patalpose, jis atsako už šių mazgų ir juose esančių apskaitos prietaisų ir kitų įrenginių  ir  jų apsaugos plombų, apskaitos prietaisų gamintojų plombų bei metrologinės patikros plombų ir (arba) žymenų saugumą. Abonentas ar vartotojas, pastebėjęs išlaužtas duris į apskaitos mazgų patalpas ar sugadintas spynas į šias patalpas, nedelsdamas apie tai turi pranešti telefonu, raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-279, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07626

 

49. Geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūros metu nustačius, kad geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisas yra sugadintas, pažeistas, nustatyti požymiai, kad buvo naudojamos mechaninės ar kitos priemonės siekiant sumažinti apskaitos prietaiso rodmenis, abonento ar vartotojo suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis nustatomas skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 0,35 (trisdešimt penkių šimtųjų) metro per sekundę greičiu vandentiekio vamzdyno skersmeniu dvidešimt keturias valandas per parą per visą nustatytą pažeidimo laikotarpį, pagal formulę:

 

Q =πD2/4×v×l, kur

 

Q – sunaudoto geriamojo vandens kiekis, kub. metrai per parą;

π – pi, matematinė konstanta –3,14;

D – vamzdyno diametras, metrai;

v – vandens tekėjimo greitis (0,35 m/s), metrai per sekundę;

l  – pažeidimo laikotarpis, sekundės.

Jeigu pažeidimo laikotarpio neįmanoma nustatyti, sunaudoto geriamojo vandens kiekis apskaičiuojamas ne ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-279, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07626

 

50. Geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūros metu nustačius, kad asmuo savavališkai prijungė savo geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros, asmens sunaudoto ir neapmokėto geriamojo vandens kiekis nustatomas skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 0,35 (trisdešimt penkių šimtųjų) metro per sekundę greičiu visu įvado skersmeniu per visą savavališko prijungimo laikotarpį, pagal formulę:

 

Q =πD2/4×v×l, kur

 

Q – sunaudoto geriamojo vandens kiekis,  kub. metrai parą;

π – pi, matematinė konstanta –3,14;

D – vamzdyno diametras, metrai;

v – vandens tekėjimo greitis (0,35 m/s), metrai per sekundę;

l  – pažeidimo laikotarpis, sekundės.

Jei savavališko prijungimo datos neįmanoma nustatyti, asmens sunaudoto ir neapmokėto geriamojo vandens kiekis skaičiuojamas nurodytu būdu, tačiau per ne ilgesnį kaip vieno mėnesio laikotarpį.

51. Geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, paviršinių nuotekų tvarkytojui geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūros metu nustačius, kad asmuo savavališkai prijungė savo nuotekų šalinimo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos nuotekų tvarkymo infrastruktūros, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros asmens pašalintų nuotekų (išskyrus paviršines nuotekas) kiekis nustatomas skaičiuojant, kad nuotekos tekėjo 0,35 (trisdešimt penkių šimtųjų) metro per sekundę greičiu dvidešimt keturias valandas per parą, esant 0,65 (šešiasdešimt penkių šimtųjų) nuotekų tinklų skersmens užpildymui, laikotarpiu nuo savavališko prijungimo dienos iki savavališko prijungimo pašalinimo dienos, pagal formulę:

 

Q =πD2×0,65/4×v×l, kur

Q – pašalintų nuotekų kiekis, kub. metrai parą;

π – pi, matematinė konstanta –3,14;

D – vamzdyno diametras, metrai;

v – nuotekų tekėjimo greitis (0,35 m/s), metrai per sekundę;

l – pažeidimo laikotarpis, sekundės.

Jei savavališko prijungimo datos neįmanoma nustatyti, asmens pašalintų nuotekų (išskyrus paviršines nuotekas) kiekis skaičiuojamas nurodytu būdu, tačiau ne ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-740, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25824

 

52. Paviršinių nuotekų tvarkytojui  nustačius, kad asmuo savavališkai prijungė savo paviršinių nuotekų tvarkymo įrenginius prie paviršinių nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, asmens pašalintų paviršinių nuotekų kiekis nustatomas per paskutinius 6 mėnesius iškritusių kritulių kiekį padauginant iš abonento teritorijos, nuo kurios surenkamos paviršinės nuotekos, ploto.

521. Geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nustačius, kad asmuo savavališkai prijungė savo paviršinių nuotekų tvarkymo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kuri neskirta paviršinių nuotekų tvarkymui, ir yra nustatytas savavališko prisijungimo laikotarpis, asmens pašalintų paviršinių nuotekų kiekis nustatomas Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento pavirtinimo“, nustatyta tvarka.  Jei savavališko prisijungimo laikotarpio nustatyti neįmanoma, išleistų paviršinių nuotekų kiekis nustatomas Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento pavirtinimo“, nustatyta tvarka per paskutiniuosius 1 metus iškritusių kritulių kiekį padauginant iš viso asmens valdomos ar kitaip naudojamos teritorijos, nuo kurios surenkamos paviršinės nuotekos, ploto.

Papildyta punktu:

Nr. D1-279, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07626

 

53. Jeigu abonento ar vartotojo patalpose įrengtas geriamojo vandens apskaitos prietaisas ne dėl abonento ar vartotojo kaltės sugedo (įstrigo sparnuotė, sugedo skaičiavimo mechanizmas ar pan.) ir abonentas ar vartotojas informavo (raštu, telefonu, arba elektroninėmis ryšio priemonėmis) geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją apie šį gedimą, suvartoto geriamojo vandens ir (ar) nuotekų kiekis, kol bus įrengtas ar pakeistas geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisas, nustatomas vartotojams pagal vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį, o abonentams – pagal paskutiniųjų dviejų mėnesių geriamojo vandens suvartojimo vidurkį.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-279, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07626

 

54. Neteko galios nuo 2019-05-14

Punkto naikinimas:

Nr. D1-279, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07626

 

55. Geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui priežiūros metu nustačius, kad atidaryta priešgaisrinė sklendė, nuplėšta apsaugos plomba ant apvedamosios linijos ar ventilio ir esant šiems pažeidimams buvo naudojamas geriamasis vanduo iš gaisrinio hidranto, abonentas atsiskaito už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nustatytą sunaudoto geriamojo vandens kiekį,  vadovaujantis Taisyklių 60 punkto nuostatomis. Šiame punkte išvardintais atvejais, kai Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pavaldžios įstaigos (jų struktūriniai padaliniai konkrečioje teritorijoje) raštu patvirtina, kad jie nenaudojo geriamojo vandens iš hidrantų, iš gaisrinio hidranto sunaudoto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal Taisyklių 50 punktą.

56. Neteko galios nuo 2019-05-14

Punkto naikinimas:

Nr. D1-279, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07626

 

57. Atsisakius įleisti geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotą atstovą, pateikusį geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgalioto asmens pasirašytą prašymą ir geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo išduotą darbo pažymėjimą su darbuotojo nuotrauka, vardu, pavarde, pareigomis, darbo dienomis nuo 8 iki 20 val. į butą (patalpas) ar bendrojo naudojimo patalpas atlikti geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų, geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūrą (įrengti ar pakeisti geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisus, atlikti jų metrologinę patikrą, patikrinti apskaitos prietaisų techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, patikrinti vandentiekio įvado ir (ar) nuotekų išvado techninę būklę, teisės aktų nustatyta tvarka sustabdyti geriamojo vandens tiekimą įsiskolinusiam asmeniui) (toliau – atlikti tam tikrus veiksmus), nuo atsisakymo įleisti dienos (atsisakymo įleisti diena laikoma diena, kurią abonentas ar vartotojas informavo, kad atsisako įleisti geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo įgaliotą atstovą atlikti tam tikrus veiksmus, arba pirma kalendorinė diena pasibaigus registruotame laiške nurodytam terminui) suvartoto geriamojo vandens kiekis ir (ar) išleistų nuotekų kiekis vartotojams skaičiuojamas vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį (K) padauginus iš koeficiento 2, o abonentams skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 0,35 (trisdešimt penkių šimtųjų) metro per sekundę greičiu visu vandentiekio įvado ir (ar) nuotekų išvado skersmeniu dvidešimt keturias valandas per parą. Vartotojams ir abonentams motyvuotame rašte nurodoma, kad tokiu būdu suvartoto geriamojo vandens ir (ar) nuotekų kiekis bus skaičiuojamas, kol bus atlikti tam tikri veiksmai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-279, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07626

 

58. Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos atstovas, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo arba bendro naudojimo objektų administratorius paskirsto daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams apmokėti už daugiabučio namo bendroms reikmėms patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas vadovaudamasis Geriamojo vandens apskaitos mazgo schemoje nurodytoje vietoje įrengto bendrosioms namo reikmėms naudojamo geriamojo vandens apskaitos prietaiso rodmenimis. Už geriamojo vandens apskaitos prietaiso saugų naudojimą ir taupų vandens naudojimą atsakingas bendrojo naudojimo objektų administratorius ar daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos atstovas ar jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-279, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07626

 

59. Geriamojo vandens kiekis, sunaudotas bendrosioms daugiabučio namo, kito gyvenamojo namo, kuriame yra keli savininkai, reikmėms (laiptinių plovimui, šiukšlių šalintuvų plovimui, vidaus vandens tiekimo tinklų plovimui), apskaičiuojamas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto bendrosioms namo reikmėms, rodmenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-279, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07626

 

60. Geriamojo vandens kiekis, sunaudotas gaisrų gesinimo metu ar gaisrinių hidrantų išbandymo metu, apskaičiuojamas pagal šią formulę:

 

Qgaisr = n x q x T, kur:

 

Qgaisr – geriamojo vandens kiekis, sunaudotas gaisrų gesinimo metu ar gaisrinių hidrantų išbandymo metu, litrai;

n – hidrantų skaičius, vienetai;

q – vieno gaisrinio hidranto debitas, litrai per sekundę;

T – hidranto naudojimo laikas, kurį geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui praneša priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos, sekundės.

61. Vandenį iš gaisrinio hidranto be leidimo ir (ar) suderinimo galima naudoti priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms atliekant gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbus, o gaisrų gesinimo mokymams ir sistemų patikrinimui - gavus geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo leidimą.

62. Nuotekų iš mobiliųjų nuotekų transportavimo priemonių ar įrenginių išleidimo į geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise ar kitaip valdomą ir (arba) naudojamą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, vietą ir sąlygas, atsižvelgdamas į technines infrastruktūros galimybes, nustato geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas sutartyje su nuotekų transportavimo paslaugas teikiančiu asmeniu.

 

XI SKYRIUS

LAIKINIeji IR SEZONINIAI ABONENTAI ir vartotojai

 

63. Laikinuoju abonentu ar vartotoju laikomas asmuo, pageidaujantis naudoti geriamąjį vandenį ir (ar) išleisti nuotekas, paviršines nuotekas ribotą laiką.

64. Sezoniniu abonentu ar vartotoju laikomas asmuo, kuris per keturis mėnesius iš eilės sunaudoja geriamojo vandens ne mažiau kaip 80% (aštuoniasdešimt procentų) per metus sunaudoto geriamojo vandens kiekio arba vandenį naudojantis tam tikrą laiką (sezoną).

65. Su  laikinuoju ar sezoniniu abonentu ar vartotoju geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, paviršinių nuotekų tvarkytojas sudaro sutartį, kurioje nurodo vartojamo geriamojo vandens ir šalinamų nuotekų, paviršinių nuotekų kiekį ir atsiskaitymo už sunaudotą vandenį ir išleistas nuotekas, paviršines nuotekas tvarką. Geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, paviršinių nuotekų tvarkytojo sudaromos su laikinuoju ar sezoniniu abonentu ar vartotoju sutartys turi būti parengtos pagal Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašą, patvirtiną Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo”.

66. Laikinasis arba sezoninis abonentas ar vartotojas turi vykdyti šių Taisyklių 38 punkte  (paviršinių nuotekų atveju 44 punkte) nustatytas pareigas ir turi šių Taisyklių 39 punkte (paviršinių nuotekų atveju 45 punkte) nustatytas teises.

 

XII SKYRIUS

LAIKINAS ABONENTO ir VARTOTOJO GERIAMOJO VANDENS tiekimo IR (ARBA) NUOTEKŲ tvarkymo infrastruktūros ATJUNGIMAS

 

67. Abonentas ar vartotojas, pageidaujantis, kad jam būtų sustabdytas geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, paviršinių nuotekų tvarkytojui ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinų dienų pateikia prašymą raštu.

68. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, paviršinių nuotekų tvarkytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo abonento ar vartotojo prašymo gavimo dienos jį išnagrinėja ir, jei techniškai įmanoma prašymą įvykdyti, informuoja (raštu, elektroninėmis ryšio priemonėmis) apie tai abonentą ar vartotoją ir suderina su juo abonento ar vartotojo geriamojo vandens naudojimo įrenginių, geriamajam vandeniui tiekti reikalingų komunikacijų ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginių, paviršinių nuotekų šalinimo infrastruktūros objektų atjungimo datą ir laiką. Jeigu abonento ar vartotojo geriamojo vandens naudojimo įrenginių, geriamajam vandeniui tiekti reikalingų komunikacijų ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginių, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų laikino atjungimo techniškai atlikti neįmanoma, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, paviršinių nuotekų tvarkytojas, nurodydamas priežastis, apie tai raštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis informuoja abonentą ar vartotoją.

69. Jei šių Taisyklių 68 punkte nurodytame abonento ar vartotojo prašyme buvo nurodyta jo laikinai pageidaujamų atjungti geriamojo vandens naudojimo įrenginių ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginių, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros prijungimo data ir apmokėta už prijungimo paslaugą, geriamojo  vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, paviršinių nuotekų tvarkytojas šiame prašyme nurodytą dieną be atskiro abonento ar vartotojo kreipimosi prijungia laikinai atjungtus abonento ar vartotojo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, paviršinių nuotekų tvarkytojo naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros. Jei abonento ar vartotojo prašyme nebuvo nurodyta laikinai atjungtų įrenginių prijungimo data, tai pasibaigus laikino atjungimo terminui, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, paviršinių nuotekų tvarkytojas su abonentu ar vartotoju suderina (raštu, elektroninėmis ryšio priemonėmis) laikinai atjungtų įrenginių prijungimo datą.

 

XIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

70. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-744, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-22, i. k. 2015-16633

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-19, 2011-01-05, Žin., 2011, Nr. 5-173 (2011-01-13), i. k. 111301MISAK000D1-19

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-629 "Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-1011, 2011-12-23, Žin., 2011, Nr. 161-7645 (2011-12-29), i. k. 111301MISAK0D1-1011

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-629 "Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-744, 2015-10-15, paskelbta TAR 2015-10-22, i. k. 2015-16633

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-629 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-65, 2017-01-20, paskelbta TAR 2017-01-20, i. k. 2017-01245

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-629 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-279, 2019-05-13, paskelbta TAR 2019-05-13, i. k. 2019-07626

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-629 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-740, 2021-12-15, paskelbta TAR 2021-12-15, i. k. 2021-25824

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-629 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo