Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 16-610, i. k. 107110MISAK00B1-136

 

Nauja redakcija nuo 2020-01-01:

Nr. B1-764, 2019-10-29, paskelbta TAR 2019-10-30, i. k. 2019-17274

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GYVŪNŲ VEŽĖJO LEIDIMŲ IR KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS GYVŪNAMS VEŽTI PATVIRTINIMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO IR VEŽAMŲ GYVŪNŲ PRIŽIŪRĖTOJO KOMPETENCIJOS PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2007 m. sausio 26 d. Nr. B1-136

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 3 straipsnio 9 dalies 9 punktu ir siekdamas įgyvendinti 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas ir iš dalies keičiantį direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir reglamentą (EB) Nr. 1255/97 (OL 2005 L 3, p. 1):

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Gyvūnų vežėjo leidimų ir kelių transporto priemonės gyvūnams vežti patvirtinimo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašą;

1.2. Vežamų gyvūnų prižiūrėtojo kompetencijos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašą.

2. Pavedu:

2.1. įsakymo vykdymą pagal kompetenciją Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams padaliniams;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį ir Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                  KAZIMIERAS LUKAUSKAS

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2007 m. sausio 26 d. įsakymu

Nr. B1-136

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus  2019 m. spalio 29 d. įsakymo

Nr. B1-764

redakcija)

 

 

GYVŪNŲ VEŽĖJO LEIDIMŲ IR KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS GYVŪNAMS VEŽTI PATVIRTINIMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gyvūnų vežėjo leidimų ir kelių transporto priemonės gyvūnams vežti patvirtinimo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato gyvūnų vežėjo leidimų ir kelių transporto priemonės gyvūnams vežti patvirtinimo pažymėjimų išdavimo, papildymo, pakeitimo, panaikinimo, galiojimo sustabdymo ir galiojimo sustabdymo panaikinimo tvarką Lietuvos Respublikoje.

2. Apraše vartojamas sąvokos:

2.1. Gyvūnų vežėjo leidimas – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduodamas dokumentas, kuriuo ūkio subjektui suteikiama teisė vykdyti gyvūnų vežimo veiklą.

2.2. Kelių transporto priemonės gyvūnams vežti patvirtinimo pažymėjimas (toliau – transporto priemonės pažymėjimas) – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduodamas dokumentas, kuriuo patvirtinamas kelių transporto priemonės tinkamumas ilgoms arba trumpoms gyvūnų kelionėms.

2.3. Trumpa gyvūnų kelionė gyvūnų kelionė, trunkanti trumpiau kaip 8 valandas. Kelionės laikas pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai pirmasis siuntos gyvūnas pajuda link kelių transporto priemonės.

2.4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas ir iš dalies keičiančio direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir reglamentą (EB) Nr. 1255/97 (OL 2005 L 3, p. 1) 2 straipsnyje.

3. Aprašas netaikomas reglamento (EB) Nr. 1/2005 1 straipsnio 2 ir 5 papunkčiuose nurodytais atvejais.

4. Vežti gyvūnus leidžiama vežėjams, turintiems Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) teritorinio padalinio arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos išduotą gyvūnų vežėjo leidimą, atitinkantį reglamento (EB) Nr. 1/2005 10 straipsnio 1 dalies (toliau 1 tipo gyvūnų vežėjo leidimas) arba 11 straipsnio 1 dalies (toliau – 2 tipo gyvūnų vežėjo leidimas) nuostatas.

5. Apraše nustatyta tvarka gyvūnų vežėjo leidimus, transporto priemonės pažymėjimus išduoda, papildo, pakeičia, panaikina, galiojimą sustabdo ir galiojimo sustabdymą panaikina VMVT teritoriniai padaliniai, visus šiuos veiksmus įformindami VMVT teritorinio padalinio vadovo įsakymu.

 

II SKYRIUS

GYVŪNŲ VEŽĖJO LEIDIMŲ IR TRANSPORTO PRIEMONĖS PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

6. Vežėjai, siekiantys gauti gyvūnų vežėjo leidimą / kelių transporto priemonės gyvūnams vežti patvirtinimo pažymėjimą (toliau – pareiškėjai), turi atitikti reglamento (EB) Nr. 1/2005 10 straipsnio 1 dalies arba 11 straipsnio 1 dalies nuostatas, jų naudojamos gyvūnams vežti kelių transporto priemonės – reglamento (EB) Nr. 1/2005 3 straipsnio ir I priedo II, IV skyrių (jeigu taikoma) nuostatas.

7. Pareiškėjai VMVT teritoriniam padaliniui turi pateikti tinkamai užpildytą Aprašo 1 priede nustatytos formos prašymą dėl gyvūno vežėjo leidimo / kelių transporto priemonės gyvūnams vežti patvirtinimo pažymėjimo (toliau – Prašymas) ir:

7.1. asmens tapatybės nustatymo dokumento kopiją (tik tuo atveju, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo);

7.2. savikontrolės programą, kurią sudaro:

7.2.1. kelių transporto priemonių ir jų įrangos valymo, plovimo ir dezinfekavimo tvarkos aprašas,

7.2.2. neatidėliotinų priemonių planas nenumatytiems atvejams (tik tuo atveju, kai pareiškėjas siekia gauti 2 tipo gyvūno vežėjo leidimą),

7.2.3. procedūrų, kurios padeda gyvūnų vežėjui atsekti ir registruoti ilgoms gyvūnų kelionėms skirtų kelių transporto priemonių judėjimą ir susisiekti su jų vairuotojais bet kuriuo ilgos gyvūnų kelionės metu, aprašas,

7.2.4. gyvūnų priežiūros juos pakraunant, iškraunant ir vežant tvarkos aprašas;

7.3. kelių transporto priemonės (-ių) registracijos liudijimą (-us) ir jo (-jų) kopiją (-as);

7.4. vežamų gyvūnų prižiūrėtojo kompetencijos pažymėjimo (-ų), jei pareiškėjas ketina vežti naminius arklinių šeimos gyvūnus, galvijus, avis, ožkas, kiaules ir naminius paukščius (pateikiamų vežamų gyvūnų prižiūrėtojo kompetencijos pažymėjimų skaičius negali būti mažesnis už kelių transporto priemonių, kuriomis ketinama vežti naminius arklinių šeimos gyvūnus, galvijus, avis, ožkas, kiaules ir naminius paukščius, skaičių, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas savikontrolės programoje nurodo, kad turimas kelias skirtingas kelių transporto priemones vairuos vienas asmuo), kopiją (-as).

8. Prieš kreipdamasis į VMVT teritorinį padalinį pareiškėjas privalo sumokėti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašas), nustatyto dydžio valstybės rinkliavą už gyvūnų vežėjo leidimo išdavimą ir už kiekvieną Prašyme nurodytos kelių transporto priemonės įvertinimą bei transporto priemonės pažymėjimo išdavimą.

9. VMVT teritorinis padalinys per 5 darbo dienas nuo Prašymo gavimo dienos turi išsiųsti pareiškėjui raštą, kuriame nurodyta Prašymo gavimo data, registracijos Gautų dokumentų registre numeris, terminas, per kurį turi būti išnagrinėtas Prašymas, galimos pareiškėjo teisių gynimo priemonės, kuriomis galima naudotis, jeigu kiltų ginčų dėl gyvūnų vežėjo leidimo ir (ar) transporto priemonės pažymėjimo išdavimo.

10. Jeigu į tinkamai įformintą Prašymą, pateiktą kartu su visais gyvūnų vežėjo leidimo ir transporto priemonės pažymėjimo išdavimui reikalingais dokumentais ir informacija, neatsakoma per Aprašo 11 punkte nustatytą terminą, laikoma, kad pareiškėjui gyvūnų vežėjo leidimas ir transporto priemonės pažymėjimas išduotas. Tokiu atveju VMVT teritorinis padalinys turi priimti VMVT teritorinio padalinio vadovo įsakymą dėl gyvūnų vežėjo leidimo ir transporto priemonės pažymėjimo išdavimo.

11. Pareiškėjui gyvūnų vežėjo leidimas ir transporto priemonės pažymėjimas išduodamas arba raštu ar teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkančiomis elektroninėmis priemonėmis pateikiamas motyvuotas atsisakymas išduoti gyvūnų vežėjo leidimą ir (ar) transporto priemonės pažymėjimą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo visų pareiškėjo gyvūnų vežėjo leidimui ir transporto priemonės pažymėjimui gauti reikalingų ir tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos.

12. VMVT teritorinis padalinys, gavęs Prašymą ir kitus dokumentus, reikalingus gyvūnų vežėjo leidimui ir transporto priemonės pažymėjimui gauti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įvertina pateiktus dokumentus. Jeigu Prašymą pateikia juridinis asmuo, VMVT teritorinis padalinys šiame Prašyme nurodytus juridinio asmens duomenis turi patikrinti Juridinių asmenų registre. Jei pateikti ne visi reikiami dokumentai ar jie neteisingai įforminti, ar pateiktų dokumentų kopijos kelia pagrįstų abejonių dėl jų tapatumo, VMVT teritorinis padalinys nustato ne trumpesnį kaip 7 dienų terminą trūkumams pašalinti ir apie tai raštu informuoja pareiškėją nurodydamas, kad terminas gyvūnų vežėjo leidimui ir transporto priemonės pažymėjimui išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos.

13. VMVT teritorinis padalinys, įvertinęs pateiktus dokumentus ir nustatęs, kad jie atitinka teisės aktų reikalavimus, apie tai informuoja pareiškėją ir su juo suderina kelių transporto priemonių vertinimo vietą, kuri turi būti VMVT teritorinio padalinio kontroliuojamojoje teritorijoje, ir laiką, kuris negali būti ilgesnis kaip 5 darbo dienos nuo VMVT teritorinio padalinio informacijos pateikimo pareiškėjui. Jeigu pareiškėjas negali pateikti kelių transporto priemonių vertinti ilgiau kaip per 5 darbo dienas nuo VMVT teritorinio padalinio informacijos jam pateikimo, Aprašo 11 punkte nustatytas terminas yra pratęsiamas tiek dienų, kiek pareiškėjui reikia pateikti kelių transporto priemones vertinti.

14. VMVT teritorinis padalinys įvertina kelių transporto priemonių atitiktį reglamento (EB) Nr. 1/2005 reikalavimams ir surašo nustatytos formos patikrinimo aktą. Jeigu VMVT teritorinis padalinys kelių transporto priemonių vertinimo metu nustato, kad jos neatitinka reglamento (EB) Nr. 1/2005 reikalavimų, vadovaudamasis Ūkio subjektų patikrinimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. B1-59 „Dėl Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), V skyriumi, nustato terminą trūkumams pašalinti, kurio laikas nėra įskaičiuojamas į Aprašo 11 punkte nustatytą terminą. Pareiškėjas, pašalinęs nustatytus trūkumus, apie tai informuoja VMVT teritorinį padalinį, kuris vertino kelių transporto priemonių atitiktį reglamento (EB) Nr. 1/2005 reikalavimams.

15. VMVT teritorinio padalinio vadovas, įvertinęs kelių transporto priemonių patikrinimo aktą ir pareiškėjo pateiktus dokumentus, per Aprašo 11 punkte nustatytą terminą priima vieną iš šių sprendimų:

15.1. jeigu pareiškėjas ir jo kelių transporto priemonės atitinkamai atitinka reglamento (EB) Nr. 1/2005 10 straipsnio 1 dalies, 3 straipsnio ir I priedo II skyriaus nuostatas, priima sprendimą pareiškėjui išduoti 1 tipo gyvūno vežėjo leidimą (Aprašo 4 priedas) ir Trumpoms gyvūnų kelionėms skirtos kelių transporto priemonės patvirtinimo pažymėjimą (-us) (Aprašo 3 priedas) (toliau – trumpoms kelionėms skirtos transporto priemonės pažymėjimas);

15.2. jeigu pareiškėjas ir jo kelių transporto priemonės atitinkamai atitinka reglamento (EB) Nr. 1/2005 11 straipsnio 1 dalies ir 3 straipsnio ir I priedo II ir VI skyrių nuostatas (reikalavimas atitikti reglamento (EB) Nr. 1/2005 I priedo VI skyriaus nuostatas taikomas tik kelių transporto priemonėms, kuriomis numatoma vežti naminius arklinių šeimos gyvūnus, galvijus, avis, ožkas ir kiaules), priima sprendimą pareiškėjui išduoti 2 tipo gyvūno vežėjo leidimą (Aprašo 5 priedas) ir Ilgoms gyvūnų kelionėms skirtos kelių transporto priemonės patvirtinimo pažymėjimą (-us) (Aprašo 2 priedas) (toliau – ilgoms kelionėms skirtos transporto priemonės pažymėjimas);

15.3. jeigu pareiškėjas ar jo nė viena kelių transporto priemonė neatitinka reglamento (EB) Nr. 1/2005 nuostatų, priima sprendimą neišduoti pareiškėjui gyvūnų vežėjo leidimo ir (ar) transporto priemonės pažymėjimo ir apie šį sprendimą informuoja pareiškėją ar jo įgaliotąjį asmenį. Tuo atveju, kai priimamas sprendimas neišduoti pareiškėjui gyvūnų vežėjo leidimo ir (ar) transporto priemonės pažymėjimo, pareiškėjui ar jo įgaliotajam asmeniui turi būti nurodomi tokio sprendimo priėmimo motyvai.

16. Ilgoms kelionėms skirtos transporto priemonės pažymėjimas, 1 tipo gyvūno vežėjo leidimas ir 2 tipo gyvūno vežėjo leidimas pildomi lietuvių ir anglų kalbomis, trumpoms kelionėms skirtos transporto priemonės pažymėjimas pildomas lietuvių kalba. Visi šiame Aprašo punkte nurodyti dokumentai galioja ne ilgiau kaip 5 metus nuo jų išdavimo.

17. Gyvūnų vežėjo leidimą gavęs ūkio subjektas negali perduoti šiuo leidimu suteiktų įgaliojimų kitam ūkio subjektui. Jis privalo laikytis Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir reglamento (EB) Nr. 1/2005 nuostatų.

 

III SKYRIUS

TRANSPORTO PRIEMONĖS PAŽYMĖJIMŲ, GYVŪNŲ VEŽĖJO LEIDIMŲ PAPILDYMO, PAKEITIMO TVARKA

 

18. Pasikeitus gyvūnų vežėjo leidime nurodytiems duomenims apie gyvūnų vežėją, kelių transporto priemones ar vežamų gyvūnų rūšis, gyvūnų vežėjas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo turi VMVT teritoriniam padaliniui pateikti Prašymą ir gyvūnų vežėjo leidimo ir (ar) transporto priemonės pažymėjimo (-ų) originalą (-us).

19. VMVT teritorinis padalinys, panaikinęs transporto priemonės pažymėjimo galiojimą, kartu turi pakeisti ir gyvūnų vežėjo leidimą, kuriame buvo nurodyta ši transporto priemonė. Tokiu atveju VMVT teritorinis padalinys apie pakeistą gyvūnų vežėjo leidimą informuoja gyvūnų vežėją, o gyvūnų vežėjas, atsiimdamas pakeistą gyvūnų vežėjo leidimą, turi VMVT teritoriniam padaliniui pateikti seno gyvūnų vežėjo leidimo ir panaikinto transporto priemonės pažymėjimo originalus.

20. Jeigu gyvūnų vežėjas gyvūnams vežti nori naudoti kelių transporto priemones, nenurodytas jam išduotame gyvūnų vežėjo leidime, jis turi gyvūnų vežėjo leidimą išdavusiam VMVT teritoriniam padaliniui pateikti Aprašo II skyriuje nustatyta tvarka Prašymą ir sudaryti galimybę patikrinti tokias kelių transporto priemones. VMVT teritorinis padalinys gyvūnų vežėjui naujus kelių transporto priemonės pažymėjimus išduoda Aprašo II skyriuje nustatyta tvarka ir kartu pakeičia gyvūnų vežėjo leidimą, palikdamas pirminį gyvūnų vežėjo leidimo numerį ir jo galiojimo datą, bei apie gyvūnų vežėjo leidimo pakeitimą informuoja gyvūnų vežėją. Tokiu atveju už kelių transporto priemonių vertinimą ir transporto priemonės pažymėjimų išdavimą gyvūnų vežėjas turi sumokėti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąraše nustatyto dydžio valstybės rinkliavą.

21. Jeigu gyvūnų vežėjas gyvūnams vežti nori naudoti mažiau kelių transporto priemonių arba vežti mažiau gyvūnų rūšių ar tipų, nei nurodyta išduotame gyvūnų vežėjo leidime ir (ar) transporto priemonės pažymėjime, VMVT teritorinis padalinys, gavęs gyvūno vežėjo Prašymą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo gavimo įvertina jame gyvūnų vežėjo pateiktus duomenis ir, remdamasis Prašymu, išduoda naują gyvūnų vežėjo leidimą ir (ar) transporto priemonės pažymėjimą, nurodydamas jame seno gyvūnų vežėjo leidimo ir (ar) transporto priemonės pažymėjimo numerį ir galiojimo datą, bei apie gyvūnų vežėjo leidimo ir (ar) transporto priemonės pažymėjimo pakeitimą informuoja gyvūnų vežėją. Gyvūnų vežėjas, atsiimdamas naują (-us) gyvūnų vežėjo leidimą ir (ar) transporto priemonės pažymėjimą, turi pristatyti seno (-ų) gyvūnų vežėjo leidimo ir (ar) transporto priemonės, kuria nebeketinama vežti ar ketinama vežti mažiau gyvūnų, pažymėjimo originalą (-us).

 

IV SKYRIUS

TRANSPORTO PRIEMONĖS PAŽYMĖJIMŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO, SUSTABDYMO PANAIKINIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TVARKA

 

22. VMVT teritorinis padalinys, nustatęs, kad kelių transporto priemonė neatitinka reglamento (EB) Nr. 1/2005 reikalavimų, įspėja gyvūnų vežėją apie galimą transporto priemonės pažymėjimo galiojimo sustabdymą ir nustato terminą trūkumams pašalinti. Šio punkto nuostatos netaikomos, jeigu nustatyti kelių transporto priemonės neatitikimai reglamento (EB) Nr. 1/2005 reikalavimams kelia grėsmę vežamų gyvūnų sveikatai ar gerovei.

23. Transporto priemonės pažymėjimo galiojimas sustabdomas:

23.1. gavus gyvūnų vežėjo Prašymą;

23.2. jeigu VMVT teritoriniam padaliniui įspėjus apie galimą transporto priemonės pažymėjimo galiojimo sustabdymą, gyvūnų vežėjas nepašalina trūkumų per VMVT teritorinio padalinio nustatytą terminą.

24. Jeigu transporto priemonės pažymėjimo galiojimas sustabdomas pagal gyvūnų vežėjo Prašymą, jo galiojimo sustabdymas panaikinamas gavus gyvūnų vežėjo Prašymą arba pasibaigus gyvūnų vežėjo Prašyme (skiltyje „Kiti duomenys“) nurodytam terminui.

25. Jeigu transporto priemonės pažymėjimo galiojimas sustabdomas nustačius trūkumų, gyvūnų vežėjas ne vėliau kaip per VMVT teritorinio padalinio nustatytą terminą juos turi pašalinti ir apie tai informuoti VMVT teritorinį padalinį. VMVT teritorinis padalinys, Taisyklėse nustatyta tvarka įvertinęs gyvūno vežėjo pateiktą informaciją apie trūkumų pašalinimą, Prašymą ir prireikus patikrinęs kelių transporto priemonės atitiktį reglamento (EB) Nr. 1/2005 reikalavimams, priima sprendimą dėl transporto priemonės pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo.

26. Transporto priemonės pažymėjimo galiojimas panaikinamas:

26.1. jeigu gyvūnų vežėjas transporto priemonės pažymėjimo galiojimo sustabdymo laikotarpiu per VMVT teritorinio padalinio nustatytą terminą nepašalina trūkumų, dėl kurių buvo sustabdytas transporto priemonės pažymėjimo galiojimas;

26.2. jeigu kelių transporto priemonė neatitinka reglamento (EB) Nr. 1/2005 reikalavimų ir šių trūkumų gyvūno vežėjas negali pašalinti;

26.3. jeigu kelių transporto priemonė naudojama ne pagal transporto priemonės pažymėjime nurodytą paskirtį ar vežami ne tos rūšies ar tipo gyvūnai, nei nurodyta transporto priemonės pažymėjime;

26.4. gavus informaciją ar nustačius, kad kelių transporto priemonės ar jos įrangos gedimai kelia grėsmę vežamiems gyvūnams;

26.5. išaiškėjus, kad vežėjas pateikė VMVT teritoriniam padaliniui suklastotus kelių transporto priemonės dokumentus;

26.6. gavus gyvūnų vežėjo Prašymą;

26.7. jeigu kelių transporto priemonė naudojama gyvūnams vežti transporto priemonės pažymėjimo galiojimo sustabdymo laikotarpiu.

27. Sustabdžius ar panaikinus transporto priemonės pažymėjimo galiojimą, kelių transporto priemonė negali būti naudojama gyvūnams vežti.

28. Transporto priemonės pažymėjimo galiojimo sustabdymas nepratęsia transporto priemonės pažymėjimo galiojimo termino.

 

V SKYRIUS

GYVŪNŲ VEŽĖJO LEIDIMŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TVARKA

 

29. VMVT teritorinis padalinys, nustatęs, kad gyvūnų vežėjas neatitinka reglamento (EB) Nr. 1/2005 reikalavimų, įspėja gyvūnų vežėją apie galimą gyvūnų vežėjo leidimo galiojimo sustabdymą ir nustato terminą trūkumams pašalinti.

30. Gyvūnų vežėjo leidimas sustabdomas:

30.1. gavus gyvūnų vežėjo Prašymą;

30.2. jeigu VMVT teritoriniam padaliniui įspėjus apie galimą gyvūnų vežėjo leidimo sustabdymą, gyvūnų vežėjas nepašalina trūkumų per VMVT teritorinio padalinio nustatytą terminą.

31. Jeigu gyvūnų vežėjo leidimo galiojimas sustabdomas pagal gyvūnų vežėjo Prašymą, jo galiojimo sustabdymas panaikinamas gavus gyvūnų vežėjo Prašymą arba pasibaigus gyvūnų vežėjo Prašyme (skiltyje „Kiti duomenys“) nurodytam terminui.

32. Jeigu gyvūnų vežėjo leidimo galiojimas sustabdomas nustačius trūkumų, gyvūnų vežėjas ne vėliau kaip per VMVT teritorinio padalinio nustatytą terminą juos turi pašalinti ir apie tai informuoti VMVT teritorinį padalinį. VMVT teritorinis padalinys, Taisyklėse nustatyta tvarka įvertinęs gyvūno vežėjo pateiktą informaciją apie trūkumų pašalinimą, Prašymą ir prireikus patikrinęs gyvūnų vežėją, priima sprendimą dėl gyvūnų vežėjo leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimo.

33. Gyvūnų vežėjo leidimo galiojimas panaikinamas:

33.1. gavus gyvūnų vežėjo Prašymą arba mirus gyvūnų vežėjui (fiziniam asmeniui);

33.2. jei gyvūnų vežėjas gyvūnų vežėjo leidimo galiojimo sustabdymo laikotarpiu per nustatytą terminą nepašalina trūkumų, dėl kurių buvo sustabdytas gyvūnų vežėjo leidimo galiojimas;

33.3. jei paaiškėja, kad gyvūnų vežėjas gyvūnų vežėjo leidimui gauti pateikė klaidingus duomenis;

33.4. jei nustatoma, kad gyvūnų vežėjas vykdo veiklą, kai jo leidimo galiojimas sustabdytas;

33.5. jei nustatomi teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų sveikatą, gerovę ir apsaugą, pažeidimai, kurie kelia grėsmę žmonių ar gyvūnų sveikatai.

34. Tuo atveju, kai gyvūnų vežėjas yra likviduojamas ar jam yra iškelta bankroto byla, ar bankrotas vykdomas ne teismo tvarka, VMVT teritorinis padalinys, gavęs likvidatoriaus arba administratoriaus (bankroto atveju) pranešimą apie gyvūnų vežėjo veiklos sustabdymą, sustabdo gyvūnų vežėjo leidimo galiojimą iki pranešimo apie veiklos atnaujinimą arba nutraukimą gavimo. VMVT teritorinis padalinys, gavęs likvidatoriaus arba administratoriaus (bankroto atveju) pranešimą apie gyvūnų vežėjo veiklos atnaujinimą, panaikina gyvūnų vežėjo leidimo galiojimo sustabdymą, o gavęs pranešimą apie veiklos nutraukimą, panaikina gyvūnų vežėjo leidimo galiojimą.

35. Gyvūnų vežėjo leidimo galiojimo sustabdymas nepratęsia gyvūnų vežėjo leidimo galiojimo termino.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

36. Gyvūnų vežėjas, pasikeitus Prašyme ar prie jo pridėtuose dokumentuose nurodytiems duomenims, apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi pranešti raštu gyvūnų vežėjo leidimą išdavusiam VMVT teritoriniam padaliniui.

37. Gyvūnų vežėjai VMVT teritoriniam padaliniui arba Paslaugų ir gaminių kontaktiniam centrui Apraše nurodytą informaciją ir dokumentus pateikia tiesiogiai arba per atstumą (elektroninėmis priemonėmis, paštu, faksu).

38. VMVT teritoriniai padaliniai gyvūnų vežėjams Apraše nustatytą informaciją pateikia gyvūnų vežėjų pageidaujamu būdu, nurodytu Prašyme, tiesiogiai arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą. Jeigu gyvūnų vežėjai Prašymą pateikia per Integralią maisto ir veterinarijos informacinę sistemą (toliau – IMVIS), jiems VMVT teritoriniai padaliniai Apraše nustatytą informaciją taip pat pateikia per IMVIS.

39. VMVT teritorinis padalinys, išdavęs, papildęs ar pakeitęs gyvūnų vežėjo leidimą ar transporto priemonės pažymėjimą, sustabdęs gyvūnų vežėjo leidimo ar transporto priemonės pažymėjimo galiojimą, panaikinęs galiojimo sustabdymą arba galiojimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie tai praneša gyvūnų vežėjui Prašyme nurodytu būdu.

40. VMVT teritorinis padalinys, išdavęs, papildęs ar pakeitęs gyvūnų vežėjo leidimą, sustabdęs gyvūnų vežėjo leidimo galiojimą, panaikinęs galiojimo sustabdymą arba galiojimą, šiuos duomenis registruoja VMVT tvarkomame ir viešai skelbiamame gyvūnų vežėjų sąraše, į kurį suvesti gyvūnų vežėjų duomenys automatiškai perduodami į Licencijų informacinę sistemą.

41. VMVT teritorinių padalinių sprendimai dėl gyvūnų vežėjo leidimų ir transporto priemonės pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, sustabdymo panaikinimo ir panaikinimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

42. VMVT teritoriniai padaliniai kontroliuoja gyvūnų vežėjų veiklą vadovaudamiesi Taisyklėmis.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. B1-764, 2019-10-29, paskelbta TAR 2019-10-30, i. k. 2019-17274

 

 

Gyvūnų vežėjo leidimų ir kelių transporto

priemonės gyvūnams vežti patvirtinimo

pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo dėl gyvūnų vežėjo leidimo ir (ar) kelių transporto priemonės gyvūnams vežti

patvirtinimo pažymėjimo formos pavyzdys)

 

___________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, kodas, kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas) / fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefonas, elektroninis paštas)

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

____________________________________

(Teritorinio padalinio pavadinimas)

 

 

PRAŠYMAS

DĖL GYVŪNŲ VEŽĖJO LEIDIMO IR (AR) KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS GYVŪNAMS VEŽTI PATVIRTINIMO PAŽYMĖJIMO (kas nereikalinga, išbraukti)

 

_____________

(data)

_____________

(vieta)

 

 

Prašau išduoti / papildyti / pakeisti / sustabdyti galiojimą / panaikinti galiojimo sustabdymą / panaikinti gyvūno vežėjo leidimą ir (ar) transporto priemonės gyvūnams vežti patvirtinimo pažymėjimą (kas nereikalinga, išbraukti) pagal teikiamą informaciją:

 

Prašymo priežastis

– pradedama veikla;

– sustabdoma veikla;

– papildomi ūkio subjekto duomenys;

– keičiasi ūkio subjekto duomenys;

– keičiasi transporto priemonės (-ių) duomenys;

– keičiasi vežamų gyvūnų rūšis (-ys);

– kita _____________________________________

____________________________________________

(įrašyti)

Gyvūnų vežėjo leidimo tipas

– 1 (trumpoms gyvūnų kelionėms)

– 2 (ilgoms gyvūnų kelionėms)

Kelių transporto priemonių duomenys:

Eil. Nr.

Valstybinis numeris

Vežamų gyvūnų rūšys ir tipai (pvz., suaugę galvijai, nenujunkyti veršeliai)

Kelionės tipas

trumpa

ilga

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Įsipareigoju gyvūnus vežti pagal 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas, iš dalies keičiančio direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir reglamentą (EB) Nr. 1255/97 (OL 2005 L 3, p. 1), nuostatas.

 

Patvirtinu, kad per trejus metus iki šio prašymo pateikimo nepadariau jokių Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų sveikatą, gerovę ir apsaugą, pažeidimų.*

 

PRIDEDAMA**:

1. Asmens tapatybės kortelės arba asmens paso kopija (pridedama tik tuo atveju, kai kreipiasi fizinis asmuo) , ___ lapai (-ų).

2. Kelių transporto priemonių ir jų įrangos valymo, plovimo ir dezinfekavimo tvarkos aprašas , ___ lapai (-ų).

3. Neatidėliotinų priemonių planas nenumatytiems atvejams (tik tuo atveju, kai pareiškėjas siekia gauti 2 tipo gyvūnų vežėjo leidimą) , ___ lapai (-ų).

4. Procedūrų, kurios padės vežėjams atsekti ir registruoti ilgoms gyvūnų kelionėms skirtų kelių transporto priemonių judėjimą ir susisiekti su jų vairuotojais bet kuriuo ilgos gyvūnų kelionės metu, aprašas , ___ lapai (-ų).

5. Gyvūnų priežiūros juos pakraunant, iškraunant ir vežant tvarkos aprašas , ___ lapai (-ų).

6. Kelių transporto priemonės (-ių) registracijos liudijimas (-ai) ir jo (-jų) kopija (-os) , ___ lapai (-ų).

7. Vežamų gyvūnų prižiūrėtojo kompetencijos pažymėjimas (-ai) ir jo (-jų) kopija (-os), (vežant naminius arklinių šeimos gyvūnus, galvijus, avis, ožkas, kiaules ir naminius paukščius) , ___ lapai (-ų).

 

Atsakymą pageidauju gauti (nurodyti vieną iš būdų): – paštu, – faksu, – elektroniniu paštu, – asmeniškai.

 

_____________

(Pareigos)

__________

(parašas)

______________

(vardas, pavardė)

 

* Ši nuostata taikoma, kai teikiamas prašymas dėl gyvūnų vežėjo leidimo išdavimo, kitais atvejais išbraukiama.

** Prie šio prašymo pridedami dokumentai pažymimi „X“ ženklu

 

Gyvūnų vežėjo leidimų ir kelių transporto

priemonės gyvūnams vežti patvirtinimo

pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Ilgoms gyvūnų kelionėms skirtos kelių transporto priemonės

patvirtinimo pažymėjimo formos pavyzdys)

 

ILGOMS GYVŪNŲ KELIONĖMS SKIRTOS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS PATVIRTINIMO PAŽYMĖJIMAS NR.

CERTIFICATE OF APPROVAL OF MEANS OF TRANSPORT BY ROAD FOR LONG JOURNEYS

 

1. TRANSPORTO PRIEMONĖS VALSTYBINIS NUMERIS

LICENCE NUMBER

1.2. Įdiegta navigacijos sistema

TAIP

NE

Equiped with Navigation System

Yes

No

2. Leidžiamų vežti gyvūnų rūšys ir tipai

Species and types of animals allowed to be transported

3. PLOTAS M2 / PLATFORMOJE

AREA IN M2 / DECK

4. PAŽYMĖJIMAS GALIOJA IKI

This authorization is valid until

5. PAŽYMĖJIMĄ IŠDAVUSI INSTITUCIJA

BODY ISSUING THE CERTIFICATE

5.1. Pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimas ir adresas

Name and address of the body issuing the certificate

5.2. Telefonas

Telephone

5.3. Faksas

Fax

5.4. Elektroninis paštas

Email

5.5. Data

5.6. Vieta

5.7. Antspaudas

Date

Place

Official stamp

 

 

 

5.8. Vardas, pavardė, parašas

Name and signature

 

 

 

________________________________________

 

Gyvūnų vežėjo leidimų ir kelių transporto

priemonės patvirtinimo pažymėjimų išdavimo

tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Trumpoms gyvūnų kelionėms skirtos kelių transporto priemonės

patvirtinimo pažymėjimo formos pavyzdys)

 

TRUMPOMS GYVŪNŲ KELIONĖMS SKIRTOS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS PATVIRTINIMO PAŽYMĖJIMAS NR.

 

1. TRANSPORTO PRIEMONĖS VALSTYBINIS NUMERIS

 

 

2. LEIDŽIAMŲ VEŽTI GYVŪNŲ RŪŠYS IR TIPAI

 

 

3. PLOTAS M2 / PLATFORMOJE

 

4. PAŽYMĖJIMAS GALIOJA IKI

 

5. PAŽYMĖJIMĄ IŠDAVUSI INSTITUCIJA

5.1. Pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimas ir adresas

 

 

 

 

5.2. Telefonas

5.3. Faksas

5.4. Elektroninis paštas

5.5. Data

 

 

 

 

 

5.6. Vieta

5.7. Antspaudas

5.8. Vardas, pavardė, parašas

 

 

 

 

 

_____________________________

 

Gyvūnų vežėjo leidimų ir kelių transporto

priemonės gyvūnams vežti patvirtinimo

pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Gyvūnų vežėjo leidimo, atitinkančio reglamento (EB) Nr. 1/2005 10 straipsnio 1 dalies nuostatas, formos pavyzdys)

 

GYVŪNŲ VEŽĖJO LEIDIMAS, ATITINKANTIS REGLAMENTO (EB) NR. 1/2005 10 STRAIPSNIO 1 DALIES NUOSTATAS

TRANSPORTER AUTHORISATION PURSUANT TO ARTICLE 10(1) OF REGULATION (EC) NO. 1/2005

 

1. VEŽĖJO LEIDIMAS Nr.

TRANSPORTER AUTHORISATION No.

2. VEŽĖJO TAPATYBĖ

1 TIPAS

TRANSPORTER IDENTIFICATION

TYPE 1

2.1. Vežėjo pavadinimas

 

Company name

NEGALIOJA

 

ILGOMS GYVŪNŲ KELIONĖMS

 

NOT VALID

 

FOR LONG JOURNEYS

2.2. Adresas

Address

2.3. Miestas

Town

2.4. Pašto indeksas

Postai code

2.5. Valstybė narė

Member State

2.6. Telefonas

Telephone

2.7. Faksas

Fax

2.8. Elektroninis paštas

Email

3. LEIDIMAS GALIOJA TAM TIKROMS

AUTHORIZATION LIMITED TO CERTAIN

 

Gyvūnų rūšims ir tipams

Species and types of animals

Transporto priemonėms

Modes of transport

Nurodyti čia:

Specify here:

 

Galioja iki.....................

Expiry date

4. IŠDAVUSI LEIDIMĄ KOMPETENTINGA INSTITUCIJA

AUTHORITY ISSUING THE AUTHORIZATION

4.1. Kompetentingos institucijos pavadinimas ir adresas

Name and address of the authority

 

 

4.2. Telefonas

Telephone

4.3. Faksas

Fax

4.4. Elektroninis paštas

Email

4.5. Data

4.6. Vieta

4.7. Antspaudas

Date

Place

Official stamp

4.8. Pareigūno vardas, pavardė ir parašas

 

Name and signatare of the Official

 

______________

 

Gyvūnų vežėjo leidimų ir kelių transporto

priemonės gyvūnams vežti patvirtinimo

pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Gyvūnų vežėjo leidimo, atitinkančio reglamento (EB) Nr. 1/2005 11 straipsnio 1 dalies nuostatas, formos pavyzdys)

 

GYVŪNŲ VEŽĖJO LEIDIMAS, ATITINKANTIS REGLAMENTO (EB) Nr. 1/2005 11 STRAIPSNIO 1 DALIES NUOSTATAS

TRANSPORTER AUTHORISATION PURSUANT TO ARTICLE 11(1) OF REGULATION (EC) NO. 1/2005

 

1. VEŽĖJO LEIDIMAS NR.

TRANSPORTER AUTHORISATION No.

2. VEŽĖJO DUOMENYS

2 TIPAS

TRANSPORTER IDENTIFICATION

TYPE 2

2.1. Vežėjo pavadinimas

 

Company name

GALIOJA VISOMS GYVŪNŲ KELIONĖMS,

ĮSKAITANT ILGAS GYVŪNŲ KELIONES

VALID FOR ALL JOURNEYS

INCLUDING LONG JOURNEYS

2.2. Adresas

Address

2.3. Miestas

Town

2.4. Pašto indeksas

Postai code

2.5. Valstybė narė

Member State

2.6. Telefonas

Telephone

2.7. Faksas

Fax

2.8. El. paštas

Email

3. LEIDIMAS GALIOJA TAM TIKROMS

AUTHORIZATION LIMITED TO CERTAIN

3.1. Gyvūnų rūšims ir tipams

Species and types of animals

3.2. Transporto priemonėms

Modes of transport

3.3. Nurodyti čia:

Specify here:

 

Galioja iki.....................

Expiry date

4. IŠDAVUSI LEIDIMĄ KOMPETENTINGA INSTITUCIJA

AUTHORITY ISSUING THE AUTHORIZATION

4.1. Kompetentingos institucijos pavadinimas ir adresas

Name and address of the authority

 

 

4.2. Telefonas

4.3. Faksas

4.4. El. paštas

Telephone

Fax

Email

4.5. Data                          4.6. Vieta

4.7. Antspaudas

Date                                    Place

Official stamp

 

4.8. Pareigūno vardas, pavardė ir parašas

 

Name and signature of the Official

 

______________

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2007 m. sausio 26 d.

įsakymu Nr. B1-136

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2019 m. spalio 29 d.

įsakymo Nr. B1-764

redakcija)

 

VEŽAMŲ GYVŪNŲ PRIŽIŪRĖTOJO KOMPETENCIJOS PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vežamų gyvūnų prižiūrėtojo kompetencijos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vežamų gyvūnų prižiūrėtojų mokymų ir kvalifikacinio egzamino organizavimo bei vežamų gyvūnų prižiūrėtojo kompetencijos pažymėjimų išdavimo ir panaikinimo tvarką.

2. Vartojamos sąvokos:

2.1. Vežamų gyvūnų prižiūrėtojas – gyvūnų kelionių metu gyvūnus prižiūrintis asmuo, turintis reikiamų praktinių ir teorinių žinių.

2.2. Vežamų gyvūnų prižiūrėtojo kompetencijos pažymėjimas (toliau – Pažymėjimas) dokumentas, kuriuo patvirtinama vežamų gyvūnų prižiūrėtojo kompetencija.

2.3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas ir iš dalies keičiančio direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir reglamentą (EB) Nr. 1255/97 (OL 2005 L 3, p. 1) 2 straipsnyje.

3. Vairuotojai, vežantys naminius arklinių šeimos gyvūnus, galvijus, avis, ožkas, kiaules ir naminius paukščius, ir (ar) asmenys, prižiūrintys šiuos gyvūnus kelionės metu, išskyrus reglamento (EB) Nr. 1/2005 1 straipsnio 2 ir 5 dalyse nustatytus atvejus, turi turėti Pažymėjimą.

4. Asmenys, siekiantys gauti Pažymėjimą, turi būti baigę Aprašo 6 punkte nustatytus mokymus ir išlaikę Aprašo 8 punkte nustatytą kvalifikacinį egzaminą.

5. Pažymėjimus išduoda ir panaikina jų galiojimą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) teritoriniai padaliniai.

 

II SKYRIUS

VEŽAMŲ GYVŪNŲ PRIŽIŪRĖTOJŲ MOKYMO IR KVALIFIKACINIO EGZAMINO ORGANIZAVIMAS

 

6. Vežamų gyvūnų prižiūrėtojų mokymų temos:

6.1. reglamento (EB) Nr. 1/2005 nuostatų taikymas; didelis dėmesys turi būti skiriamas reglamento (EB) Nr. 1/2005 3 ir 4 straipsnių bei I ir II priedų nuostatų taikymui;

6.2. gyvūnų fiziologija, gėrimo ir ėdimo poreikiai, elgsena ir stresas;

6.3. praktinis elgesys su gyvūnais;

6.4. vairavimo pobūdžio įtaka vežamų gyvūnų gerovei ir mėsos kokybei;

6.5. gyvūnų priežiūra kritiniais atvejais;

6.6. personalo, dirbančio su gyvūnais, sauga.

7. Asmenys, siekiantys organizuoti Aprašo 6 punkte nurodytus mokymus (toliau – mokymų organizatoriai), turi parengti Vežamų gyvūnų prižiūrėtojų mokymų programą (toliau – Programa) pagal Aprašo 6 punkte nustatytas temas. Programoje turi būti nurodyta:

7.1. kiekvienai temai skirtas akademinių valandų skaičius;

7.2. kiekvienos temos lektorių vardai ir pavardės bei patirtis srityje, kurią pristatys lektorius skaitydamas pranešimą nurodyta tema;

7.3. mokymų organizatoriaus duomenys (pavadinimas / vardas ir pavardė, adresas, telefonas, elektroninis paštas);

7.4. mokymų organizavimo vieta (-os) ir laikas;

7.5. už mokymus atsakingo asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas);

7.6. informacija apie praktinę mokymų dalį (tema, naudojama įranga, praktinės mokymų dalies atlikimo vieta ir kt.).

8. Programoje turi būti nustatytos ne mažiau kaip 8 akademinės valandos teorinei mokymų daliai ir ne mažiau kaip 4 akademinės valandos praktinei mokymų daliai. Mokymai baigiami kvalifikaciniu egzaminu – kiekvieno mokymų dalyvio žinių patikrinimo testu, kuris parengiamas iš ne mažiau kaip 50 klausimų. Kvalifikacinis egzaminas laikomas išlaikytu, kai teisingai atsakoma į ne mažiau kaip pusę testo klausimų.

9. Mokymų organizatorius atsakingas už tinkamą lektorių parinkimą, tinkamą ir kokybišką Programoje nurodytų temų išdėstymą ir kvalifikacinio egzamino organizavimą bei objektyvų rezultatų vertinimą.

10. Mokymų organizatoriai kartu su Aprašo 7 punkte nurodyta Programa VMVT turi pateikti mokymų santrauką ir kvalifikacinio egzamino testo pavyzdį.

11. VMVT, gavusi Programą ir Aprašo 10 punkte nurodytus dokumentus, atlieka jų vertinimą ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų raštu informuoja mokymų organizatorių apie atlikto vertinimo rezultatus bei suteikia teisę organizuoti mokymus arba nurodo ištaisyti nustatytus trūkumus.

12. Mokymų organizatoriui teisė organizuoti mokymus suteikiama neterminuotam laikotarpiui. VMVT mokymų organizatoriui suteiktą teisę organizuoti mokymus panaikina:

12.1. jei nustato, kad mokymų organizatorius pateikė suklastotus ar neteisingus duomenis siekdamas gauti teisę organizuoti mokymus;

12.2. jei nustato, kad mokymų organizatorius piktybiškai nevykdo VMVT nurodymų dėl mokymų ar kvalifikacinio egzamino organizavimo ir trūkumų šalinimo;

12.3. mokymų organizatoriaus prašymu.

13. Informacija apie mokymų organizatorius skelbiama VMVT interneto svetainėje. Informacija apie organizuojamus mokymus skelbiama mokymų organizatorių interneto svetainėje.

14. Mokymų organizatoriai asmenims, baigusiems mokymus ir išlaikiusiems kvalifikacinį egzaminą, išduoda vežamų gyvūnų prižiūrėtojų mokymų pažymėjimą (toliau – mokymų pažymėjimas), kuriame turi būti nurodyta:

14.1. mokymų organizatoriaus pavadinimas / vardas, pavardė;

14.2. mokymus baigusio asmens vardas, pavardė;

14.3. Programos pavadinimas, mokymų data, vieta ir trukmė;

14.4. gyvūnų, kuriuos asmuo gali prižiūrėti kelionės metu, rūšys;

14.5. mokymų pažymėjimo registracijos numeris ir išdavimo data;

14.6. mokymų pažymėjimą pasirašiusio asmens vardas, pavardė.

15. Mokymų organizatoriai ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki mokymų pradžios VMVT pateikia informaciją apie organizuojamų mokymų vietą ir laiką ir sudaro VMVT sąlygas įvertinti, kaip vyksta mokymai.

16. Jei yra keičiama Programa ar mokymų lektoriai, apie tai mokymų organizatoriai nedelsiant turi informuoti raštu VMVT.

 

III SKYRIUS

PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

17. Asmenys, siekiantys gauti Pažymėjimą, VMVT teritoriniam padaliniui pateikia:

17.1. prašymą išduoti vežamų gyvūnų prižiūrėtojo kompetencijos pažymėjimą (Aprašo 1 priedas);

17.2. asmens tapatybės nustatymo dokumento kopiją;

17.3. mokymų pažymėjimą.

18. VMVT teritorinis padalinys, išnagrinėjęs asmens pateiktus dokumentus ir nustatęs, kad asmuo atitinka Aprašo 4 punktą, priima VMVT teritorinio padalinio vadovo įsakymą, kuriuo išduodamas Aprašo 2 priede nustatytos formos Pažymėjimas. Kilus įtarimų dėl asmens pateikto mokymų pažymėjimo, VMVT teritorinis padalinys turi kreiptis į mokymų organizatorių su prašymu dėl mokymų pažymėjimo tikrumo patvirtinimo.

19. VMVT teritorinis padalinys Pažymėjimą asmeniui išduoda ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 17 punkte nustatytų dokumentų gavimo VMVT teritoriniame padalinyje dienos.

20. Pažymėjimas asmeniui išduodamas neterminuotam laikotarpiui. Pažymėjimo 1.4, 1.5, 2.1, 3.1 ir 3.6 skiltys pildomos lietuvių ir anglų kalbomis, kitos skiltys pildomos tik lietuvių kalba.

21. Pažymėjimą gavęs asmuo privalo laikytis Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo, reglamento (EB) Nr. 1/2005 nuostatų.

22. Pažymėjimą gavęs asmuo negali perduoti Pažymėjimu suteiktų įgaliojimų kitiems fiziniams asmenims.

 

IV SKYRIUS

PAŽYMĖJIMŲ PANAIKINIMO TVARKA

 

23. VMVT teritorinis padalinys VMVT teritorinio padalinio vadovo įsakymu panaikina Pažymėjimo galiojimą:

23.1. jei nustato, kad vežamų gyvūnų prižiūrėtojas pažeidė reglamento (EB) Nr. 1/2005 ir kitų gyvūnų gerovę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

23.2. jei nustato, kad dėl vežamų gyvūnų prižiūrėtojo kaltės buvo padaryta žala vežamų gyvūnų sveikatai, gerovei ar gyvūnas (-ai) nugaišo;

23.3. jei nustato, kad vežamų gyvūnų prižiūrėtojas VMVT teritoriniam padaliniui pateikė suklastotus ar neteisingus dokumentus (duomenis) siekdamas gauti Pažymėjimą;

23.4. vežamų gyvūnų prižiūrėtojo prašymu.

24. Priėmęs sprendimą panaikinti Pažymėjimo galiojimą, VMVT teritorinis padalinys apie tai informuoja Pažymėjimo turėtoją raštu ir nurodo per 3 darbo dienas nuo rašto gavimo Pažymėjimą grąžinti VMVT teritoriniam padaliniui. Vežamų gyvūnų prižiūrėtojų VMVT teritoriniam padaliniui grąžinti Pažymėjimai sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka.

25. Vežamų gyvūnų prižiūrėtojas, kuriam buvo panaikintas Pažymėjimo galiojimas, dėl naujo Pažymėjimo išdavimo į VMVT teritorinį padalinį gali kreiptis ne anksčiau kaip po 1 metų nuo Pažymėjimo galiojimo panaikinimo dienos ir tik pakartotinai išklausęs Aprašo 6 punkte nustatytus mokymus ir išlaikęs Aprašo 8 punkte nustatytą kvalifikacinį egzaminą. Ši nuostata netaikoma, kai Pažymėjimo galiojimas panaikinamas jo turėtojo prašymu.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Asmenys VMVT ar jos teritoriniam padaliniui arba Paslaugų ir gaminių kontaktiniam centrui Apraše nustatytą informaciją ir dokumentus pateikia tiesiogiai arba per atstumą (elektroninėmis priemonėmis, paštu, faksu).

27. VMVT teritoriniai padaliniai Pažymėjimą siekiantiems gauti asmenims ar jo turėtojams Apraše nustatytą informaciją ir dokumentus pateikia jų pageidaujamu būdu, tiesiogiai arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą. Jeigu asmenys Prašymą išduoti vežamų gyvūnų prižiūrėtojo kompetencijos pažymėjimą pateikia per Integralią maisto ir veterinarijos informacinę sistemą (toliau – IMVIS), jiems VMVT teritoriniai padaliniai Apraše nustatytą informaciją ir dokumentus apie Pažymėjimo išdavimą, galiojimo panaikinimą taip pat pateikia per IMVIS.

28. Mokymų organizatoriai, asmenys, siekiantys gauti mokymų pažymėjimą ir Pažymėjimą, ar jų turėtojai VMVT ir jos teritorinių padalinių sprendimus, nustatytus Apraše, pareigūnų veiksmus, vykdant mokymų organizatorių ar vežamų gyvūnų prižiūrėtojų veiklos priežiūrą, gali skųsti teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. B1-764, 2019-10-29, paskelbta TAR 2019-10-30, i. k. 2019-17274

 

 

Vežamų gyvūnų prižiūrėtojo kompetencijos

pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo išduoti vežamų gyvūnų prižiūrėtojo kompetencijos pažymėjimą formos pavyzdys)

 

____________________________________________________________

(asmens vardas, pavardė, adresas, telefono Nr., el. pašto adresas)

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

____________________________________

(Teritorinio padalinio pavadinimas)

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI VEŽAMŲ GYVŪNŲ PRIŽIŪRĖTOJO KOMPETENCIJOS PAŽYMĖJIMĄ

 

______________

(data)

______________

(vieta)

 

Prašau išduoti vežamų gyvūnų prižiūrėtojo kompetencijos pažymėjimą.

Įsipareigoju gyvūnus vežti ir (ar) vežamus gyvūnus prižiūrėti (kas nereikalinga, išbraukti) pagal 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas ir iš dalies keičiančio direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir reglamentą (EB) Nr. 1255/97 (OL 2005 L 3, p. 1) reikalavimus.

PRIDEDAMA:

1. Asmens tapatybės dokumento kopija, 1 lapas.

2. Vežamų gyvūnų prižiūrėtojų mokymų baigimo pažymėjimas, 1 lapas.

 

_                                                               _____________                  _______________________

(parašas)                                          (vardas, pavardė)

 

Vežamų gyvūnų prižiūrėtojo kompetencijos

pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Vežamų gyvūnų prižiūrėtojo kompetencijos pažymėjimo pagal reglamento (EB) Nr. 1/2005 17 straipsnio 2 dalies nuostatas formos pavyzdys)

 

VEŽAMŲ GYVŪNŲ PRIŽIŪRĖTOJO KOMPETENCIJOS PAŽYMĖJIMAS PAGAL REGLAMENTO (EB) NR. 1/2005 17 STRAIPSNIO 2 DALIES NUOSTATAS

CERTIFICATE OF COMPETENCE FOR DRIVERS AND ATTENDANTS PURSUANT TO ARTICLE 17(2)

 

1. VAIRUOTOJO / PRIŽIŪRĖTOJO TAPATYBĖ

DRIVER/ATTENDANT IDENTIFICATION

1.1. Pavardė

Surname

1.2. Vardas (-ai)

First names

1.3. Gimimo data

Date of birth

1.4. Gimimo vieta ir šalis

Place and country of birth

 

1.5. Pilietybė

Nationality

2. PAŽYMĖJIMO NUMERIS

CERTIFICATE NUMBER

2.1. Šis pažymėjimas galioja iki

This authorization is valid until

3. PAŽYMĖJIMĄ IŠDAVUSI INSTITUCIJA

BODY ISSUING THE CERTIFICATE

3.1. Pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimas ir adresas

Name and address of the body issuing the certificate

3.2. Telefonas

Telephone

3.3. Faksas

Fax

3.4. Elektroninis paštas

Email

3.5. Data

Date

3.6. Vieta

Place

3.7. Antspaudas

Official stamp

 

 

3.8. Vardas, pavardė ir parašas

Name and signature

 

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-420, 2010-11-16, Žin., 2010, Nr. 138-7090 (2010-11-24), i. k. 110110MISAK00B1-420

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. B1-136 "Dėl Gyvūnų vežėjų leidimų išdavimo tvarkos aprašo ir Vežamų gyvūnų prižiūrėtojų kompetencijos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-390, 2011-07-11, Žin., 2011, Nr. 95-4502 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK00B1-390

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. B1-136 "Dėl Gyvūnų vežėjų leidimų išdavimo tvarkos aprašo ir vežamų gyvūnų prižiūrėtojų kompetencijos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-764, 2019-10-29, paskelbta TAR 2019-10-30, i. k. 2019-17274

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. B1-136 „Dėl Gyvūnų vežėjų leidimų išdavimo tvarkos aprašo ir vežamų gyvūnų prižiūrėtojų kompetencijos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo