Suvestinė redakcija nuo 2015-09-22 iki 2018-12-31

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 17-637, i. k. 1071100NUTA00000127

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL ATSISKAITYMO UŽ PATIEKTĄ GERIAMĄJĮ VANDENĮ IR SUTEIKTAS NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2007 m. sausio 31 d. Nr. 127

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 5 straipsnio 4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 989, 2015-09-10, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14023

 

Patvirtinti Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                     Gediminas Kirkilas

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                            Arūnas Kundrotas

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 127
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 989
redakcija)

 

 

 

ATSISKAITYMO UŽ PATIEKTĄ GERIAMĄJĮ VANDENĮ IR SUTEIKTAS NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų (įskaitant paviršines nuotekas) tvarkymo paslaugas sąlygas ir tvarką, abonento ir vartotojo atsiskaitymą už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas, abonentų atsiskaitymą už suteiktas padidėjusios ir savitosios taršos nuotekų valymo paslaugas, atsiskaitymą už suteiktas nuotekų transportavimo paslaugas, abonentų atsiskaitymą už suteiktas paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekio nustatymo tvarką, kai asmuo nėra pasirašęs geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties arba atsisako ją pasirašyti, bazinį nuotekų užterštumą, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų atsiskaitymo už įvade apskaitytą geriamojo vandens kiekį tvarką, atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas būdus.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Mokėjimo dokumentas – PVM sąskaita faktūra arba sąskaita faktūra, mokėjimo pranešimas ar kitas dokumentas, jų elektroninis atitikmuo, kuriame nurodoma abonento ar vartotojo geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, paviršinių nuotekų tvarkytojui, nuotekų transportavimo paslaugas teikiančiam asmeniui už patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas, nuotekų transportavimo paslaugas mokėtina pinigų suma.

2.2. Ataskaitinis laikotarpis abonento, vartotojo su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju sudarytoje geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešojoje sutartyje nurodytas laikotarpis arba Apraše nurodytas laikotarpis, kada abonentas ar vartotojas buvo prijungęs savo geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas ir (arba) nuotekų (įskaitant paviršinių nuotekų) išleidimo komunikacijas prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, abonento su paviršinių nuotekų tvarkytoju sudarytoje paviršinių nuotekų tvarkymo sutartyje nurodytas laikotarpis, abonento ar vartotojo su nuotekų transportavimo paslaugas teikiančiu asmeniu sudarytoje sutartyje nurodytas laikotarpis, už kurį apskaičiuojamas abonentui ir vartotojui patiekto geriamojo vandens kiekis ir (arba) suteiktos nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos ir mokėtina suma.

2.3. Faktinio nuotekų užterštumo nustatymo sistema – sistema mėginiams, kurie bus tiriami laboratorijoje, imti nustatytu režimu ir (arba) tam tikrų teršalų parametrams nenutrūkstamai matuoti.

2.4. Padidėjusi nuotekų tarša – nuotekų tarša, kai teršalų koncentracija į nuotekų tvarkymo infrastruktūrą išleidžiamose nuotekose didesnė už bazinį nuotekų užterštumą.

2.5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.

 

II SKYRIUS

DAUGIABUČIO NAMO BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ ATSISKAITYMAS UŽ ĮVADE APSKAITYTĄ GERIAMOJO VANDENS KIEKĮ IR SUVARTOTO GERIAMOJO VANDENS IR IŠLEISTŲ NUOTEKŲ KIEKIO NUSTATYMAS, KAI ASMUO NĖRA PASIRAŠĘS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR (ARBA) NUOTEKŲ TVARKYMO VIEŠOSIOS SUTARTIES ARBA ATSISAKO JĄ PASIRAŠYTI

 

3. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 35 straipsnio 6 dalimi, bendru sutarimu, įformintu raštu, nusprendžia, kaip bus nustatomas kiekvieno vartotojo suvartoto geriamojo vandens kiekis, kai pasirenkamas sprendimas atsiskaityti pagal įvadą, ir apie pasirinktą sprendimą praneša raštu geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, vadovaudamiesi daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pasirinktu sprendimu, išrašo ir pateikia butų ir kitų patalpų savininkams mokėjimo dokumentus Aprašo 5 punkte nustatytais terminais ir tvarka, jeigu daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų ir geriamojo vandens tiekėjo sudarytoje sutartyje nesusitarta dėl kitokios mokėjimo dokumentų pateikimo tvarkos.

4. Kai asmuo nėra pasirašęs geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties arba atsisako ją pasirašyti, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka prijungęs nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) nuotekų tvarkymo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis nustatomas pagal atsiskaitomųjų geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų rodmenis. Priimtų tvarkyti nuotekų kiekis, kai nėra nustatyta tvarka įrengtų atsiskaitomųjų nuotekų apskaitos prietaisų, prilyginamas patiekto geriamojo vandens kiekiui. Jeigu dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, vartotojai už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės apskaičiuotas formules:

 

S = K × G, kur:

 

S – vartotojo suvartoto geriamojo vandens kiekis, kub. m;

K – vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis, kub. m / gyventojui;

G – vartotojo bute ar kitose gyvenamosiose patalpose gyvenančių asmenų skaičius, pateiktas Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 22 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka, vnt.

 

K = (P : V) : 12, kur:

 

K – vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis, kub. m / gyventojui;

P – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės veiklos teritorijoje patiekto geriamojo vandens kiekis gyventojams per kalendorinius metus, kub. m;

V iš geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės veiklos teritorijoje centralizuotai geriamojo vandens tiekimo paslaugas gaunančių gyventojų skaičius, vnt.

Abonentai, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį (K) padauginus iš koeficiento 2.

Vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį apskaičiuoja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės kiekvienais metais iki vasario 1 d. ir skelbia savo interneto svetainėje. Savivaldybės viešina vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį savo interneto svetainėje.

Paviršinių nuotekų kiekis nustatomas pagal Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentą.

 

III SKYRIUS

VARTOTOJO, ABONENTO ATSISKAITYMas UŽ PATIEKTĄ GERIAMĄJĮ VANDENĮ IR SUTEIKTAS NUOTEKŲ tvarkyMo PASLAUGAS

 

5. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas pagal vartotojo, abonento pateiktus arba paties geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuskaitytus atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų rodmenis mokėjimo dokumentą vartotojui ir abonentui už sunaudotą per geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešojoje sutartyje (toliau – sutartis) nurodytą praėjusį ataskaitinį laikotarpį (kuris negali būti ilgesnis kaip 2 mėnesiai, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip) geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas išsiunčia laišku, faksu, elektroniniu būdu ar kitais sutartyje numatytais būdais ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, 10-osios kalendorinės dienos. Jeigu sutartis tarp vartotojo arba abonento ir geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nesudaryta, tačiau vartotojas arba abonentas teisės aktų nustatyta tvarka prijungęs nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų išleidimo komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) nuotekų tvarkymo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, laikoma, kad nuo minėtų įrenginių prijungimo prie geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros ataskaitinis laikotarpis yra vienas mėnuo, ir geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas mokėjimo dokumentą vartotojui ir (ar) abonentui išsiunčia laišku. Kai mokėjimo dokumentas siunčiamas elektroniniu būdu, jo įteikimo diena laikoma po jo išsiuntimo dienos einanti pirma darbo diena.

6. Geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo pateiktą mokėjimo dokumentą ar mokėjimo dokumentą, kurį vartotojas, abonentas užpildo pagal jo paties nuskaitytus atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų rodmenis, vartotojas, abonentas turi apmokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės kalendorinės dienos, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip.

7. Vartotojas, abonentas, pats pateikiantis geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų rodmenis, privalo tiksliai ir teisingai sutartyje aptarta tvarka deklaruoti ir pateikti atsiskaitomųjų geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų rodmenis.

8. Vartotojas, abonentas, apmokėdamas mokėjimo dokumentą už sunaudotą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas, gali pasirinkti jam priimtiniausius atsiskaitymo būdus: apmokėti internetu, tiesioginio debeto būdu, banke, kitoje įmokas priimančioje įstaigoje ar įmonėje, taip pat jeigu geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo aptarnavimo teritorijoje yra sudaryta galimybė, – geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo kasoje arba pagal bendrąją atsiskaitomąją knygelę ar jos elektroninį atitikmenį.

9. Vartotojas, abonentas, perleidęs patalpas, kurioms tiekiamas geriamasis vanduo ir (arba) teikiamos nuotekų tvarkymo paslaugos, kito asmens nuosavybėn, privalo nuo šių patalpų perleidimo kito asmens nuosavybėn momento apie tai pranešti geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, nutraukti sutartį ir iki sutarties nutraukimo dienos visiškai su juo atsiskaityti už sunaudotą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas.

 

IV SKYRIUS

ABONENTO ATSISKAITYMAS UŽ SUTEIKTAS PADIDĖJUSIOS IR SAVITOSIOS TARŠOS NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS

 

10. Už padidėjusios ir savitosios taršos nuotekų tvarkymo paslaugas abonentai atsiskaito geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui, kuris šias paslaugas teikia.

11. Už padidėjusios taršos nuotekų valymo paslaugas abonentai atsiskaito, kai jų išleidžiamų nuotekų užterštumas viršija bazinį nuotekų užterštumą. Už savitosios taršos nuotekų valymo paslaugas abonentai atsiskaito, kai nuotekų teršalų koncentracija viršija Nuotekų tvarkymo reglamente nustatytas ribines medžiagų, išleidžiamų į geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuotekų surinkimo sistemą, arba teršiančių medžiagų, kurių ribinė koncentracija į nuotekų surinkimo sistemą nenustatyta, koncentracijas didžiausias leidžiamas koncentracijas medžiagų išleidimui į gamtinę aplinką.

12. Abonentas už padidėjusios ir savitosios taršos (netaikoma paviršinėms nuotekoms) nuotekų tvarkymą gali atsiskaityti pagal faktinį nuotekų užterštumą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinto Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir savitąją taršą skaičiavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas turi teisę imti mokestį, įskaitant mokestį už padidėjusios ir savitosios taršos nuotekų valymą, tik už tų teršalų valymą, kurie nurodyti geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui išduotame taršos leidime arba taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime.

13. Bazinis nuotekų, išskyrus paviršines nuotekas, užterštumas, kurį viršijus konkretiems abonentams skaičiuojama papildoma kaina už nuotekų valymą, nustatomas pagal šias nuotekų užterštumo koncentracijas: biocheminis deguonies suvartojimas (BDS 7) – 350 mg/l, bendras azotas (N) – 50 mg/l, bendras fosforas (P) – 10 mg/l, skendinčios medžiagos (SM) – 350 mg/l.

14. Bazinis paviršinių nuotekų užterštumas, kurį viršijus konkretiems abonentams skaičiuojama papildoma kaina už paviršinių nuotekų valymą, nustatomas pagal šias paviršinių nuotekų užterštumo koncentracijas: biocheminis deguonies suvartojimas (BDS 5) – 50 mg/l, skendinčios medžiagos (SM) – 150 mg/l, naftos produktai (NP) – 10 mg/l.

15. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas mokėjimo dokumentą už abonentui per sutartyje nurodytą ataskaitinį laikotarpį (kuris negali būti ilgesnis kaip 2 mėnesiai, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip) suteiktas padidėjusios ir savitosios taršos nuotekų tvarkymo paslaugas ir suteiktas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas išsiunčia laišku, faksu, elektroniniu būdu ar kitais sutartyje numatytais būdais ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, 10-osios kalendorinės dienos. Mokėjimo dokumente turi būti nurodytas geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo priimtų tvarkyti padidėjusios ir savitosios taršos nuotekų kiekis ir šių paslaugų kaina. Kai mokėjimo dokumentas siunčiamas elektroniniu būdu, jo įteikimo diena laikoma po jo išsiuntimo dienos einanti pirma darbo diena.

16. Geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo pateiktą mokėjimo dokumentą abonentas turi apmokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės kalendorinės dienos, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip.

17. Abonentas, apmokėdamas mokėjimo dokumentą už suteiktas padidėjusios ir savitosios taršos nuotekų valymo paslaugas, gali pasirinkti jam priimtiniausius atsiskaitymo būdus, nustatytus Aprašo 8 punkte.

 

V SKYRIUS

ATSISKAITYMAS UŽ NUOTEKŲ TRANSPORTAVIMO PASLAUGAS

 

18. Abonentai ir vartotojai už nuotekas, sukauptas individualiuose nuotekų kaupimo ar valymo įrenginiuose, individualaus namo nuotekų valyklose, ir (arba) nuotekų valymo metu susidariusių atliekų (dumblo) transportavimo paslaugas atsiskaito nuotekų transportavimo paslaugas teikiančiam asmeniui, kuriam atiduoda nuotekas ir (arba) nuotekų valymo metu susidariusias atliekas (dumblą) transportuoti į geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo valdomus ir (arba) naudojamus nuotekų valymo įrenginius.

19. Nuotekų transportavimo paslaugas teikiantys asmenys privalo nustatyti paimamų transportuoti nuotekų ir (ar) nuotekų valymo metu susidarančių atliekų (dumblo) kiekį ir pagal tai nurodyti abonentui ir vartotojui, už kokį paimtų nuotekų ir (ar) nuotekų valymo metu susidarančių atliekų (dumblo) kiekį abonentas ar vartotojas turi atsiskaityti.

20. Už nuotekų, surenkamų iš abonentų ir vartotojų individualių nuotekų kaupimo ar valymo įrenginių, individualaus namo nuotekų valyklų ir (arba) nuotekų valymo metu susidariusių atliekų (dumblo) tvarkymą nuotekų transportavimo paslaugas teikiantys asmenys, jeigu nuotekų transportavimo paslaugas teikia ne geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, atsiskaito geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui.

21. Nuotekų transportavimo paslaugas teikiantys asmenys pateikia abonentams ir vartotojams mokėjimo dokumentą už nuotekų, surinktų iš individualių nuotekų kaupimo ar valymo įrenginių, individualaus namo nuotekų valyklų, ir (arba) nuotekų valymo metu susidarančių atliekų (dumblo) tvarkymą, kuriame privalo būti nurodytas surinktų nuotekų ir (arba) nuotekų valymo metu susidariusių atliekų (dumblo) kiekis ir šių paslaugų kaina.

22. Vartotojai, abonentai mokėjimo dokumentą apmoka per Aprašo 5 punkte nustatytą terminą.

23. Geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, priimantis nuotekų transportavimo paslaugas teikiančių asmenų transportuotas nuotekas (dumblą) į nuotekų valymo įrenginius, mokėjimo dokumentą nuotekų transportavimo paslaugas teikiančiam asmeniui išsiunčia laišku, faksu, elektroniniu paštu ar kitais sutartyje numatytais būdais ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10-osios kalendorinės dienos. Kai mokėjimo dokumentas siunčiamas elektroniniu būdu, jo įteikimo diena laikoma po jo išsiuntimo dienos einanti pirma darbo diena.

24. Nuotekų transportavimo paslaugas teikiantys asmenys mokėjimo dokumentą turi apmokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės kalendorinės dienos, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip.

25. Vartotojas, abonentas, apmokėdamas mokėjimo dokumentą, gali pasirinkti jam priimtiniausius atsiskaitymo būdus, nustatytus Aprašo 8 punkte.

 

VI SKYRIUS

ABONENTO ATSISKAITYMAS UŽ SUTEIKTAS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS

 

26. Abonentas už suteiktas paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito šias paslaugas teikiančiam paviršinių nuotekų tvarkytojui.

27. Paviršinių nuotekų tvarkytojas mokėjimo dokumentą per sutartyje nurodytą praėjusį ataskaitinį laikotarpį (kuris negali būti ilgesnis kaip 2 mėnesiai, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip) abonentui išsiunčia laišku, faksu, elektroniniu būdu ar kitais sutartyje numatytais būdais ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, 10-osios kalendorinės dienos. Kai mokėjimo dokumentas siunčiamas elektroniniu būdu, jo įteikimo diena laikoma po jo išsiuntimo dienos einanti pirma darbo diena.

28. Paviršinių nuotekų tvarkytojo pateiktą mokėjimo dokumentą abonentas turi apmokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės kalendorinės dienos, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip.

29. Abonentas, apmokėdamas mokėjimo dokumentą už suteiktas paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas, gali pasirinkti jam priimtiniausius atsiskaitymo būdus, nustatytus Aprašo 8 punkte.

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 989, 2015-09-10, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14023

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 989, 2015-09-10, paskelbta TAR 2015-09-21, i. k. 2015-14023

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo