Suvestinė redakcija nuo 2022-08-04

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 9-371, i. k. 1042060ISAK00V-1293

 

Nauja redakcija nuo 2022-08-04:

Nr. V-581, 2022-08-03, paskelbta TAR 2022-08-03, i. k. 2022-16579

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO, ANTIRECIDYVINIO GYDYMO IR PREVENCINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO LIETUVOS KARIUOMENĖS DR. JONO BASANAVIČIAUS KARO MEDICINOS TARNYBOS KARIŲ REABILITACIJOS CENTRE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. gruodžio 1 d. Nr. V-1293

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 10 straipsnio 3 dalimi ir siekdamas užtikrinti reabilitacijos paslaugų organizavimą ir teikimą Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos Karių reabilitacijos centre,

t v i r t i n u Sveikatos grąžinamojo, antirecidyvinio gydymo ir prevencinės reabilitacijos paslaugų organizavimo ir teikimo Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos Karių reabilitacijos centre tvarkos aprašą (pridedama).“

 

 

 

L. E. KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO PAREIGAS                                  LINAS LINKEVIČIUS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro  

2004 m.  gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1293

(Lietuvos Respublikos krašto apsaugo ministro

2022 m. rugpjūčio 3 d.

įsakymo Nr. V-581 redakcija)

 

 

 

SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO, ANTIRECIDYVINIO GYDYMO IR PREVENCINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO LIETUVOS KARIUOMENĖS DR. JONO BASANAVIČIAUS KARO MEDICINOS TARNYBOS KARIŲ REABILITACIJOS CENTRE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sveikatos grąžinamojo, antirecidyvinio gydymo ir prevencinės reabilitacijos paslaugų organizavimo ir teikimo Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos Karių reabilitacijos centre tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja sveikatos grąžinamojo, antirecidyvinio gydymo, prevencinės reabilitacijos paslaugų organizavimą ir teikimą Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos (toliau – KMT) Karių reabilitacijos centre (toliau – KR centras).

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakyme Nr. V-1294/V-1080 „Dėl Pirminės karių sveikatos priežiūros centro ir karių reabilitacijos centro veiklos specialiųjų reikalavimų tvirtinimo“ ir kituose asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMAS KR CENTRE 

 

3. KR centre teikiamos žemiau išvardintoms asmenų grupėms (toliau – asmenys) antrinės stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugos (toliau – reabilitacijos paslaugos) – sveikatos grąžinamojo, antirecidyvinio gydymo bei prevencinės reabilitacijos:

3.1. privalomosios pradinės karo tarnybos (toliau – PPKT) kariams – sveikatos grąžinamojo gydymo;

3.2. profesinės karo tarnybos (toliau – PKT) kariams, žvalgybos pareigūnams, atliekantiems tarnybą žvalgybos institucijoje pagal žvalgybos pareigūno tarnybos sutartį (toliau – žvalgybos pareigūnai), – sveikatos grąžinamojo gydymo, antirecidyvinio gydymo, prevencinės reabilitacijos;

3.3. kariūnams – sveikatos grąžinamojo gydymo;

3.4. kariams savanoriams, kitiems savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kariams ir aktyviojo kariuomenės personalo rezervo kariams po tarnybos, pratybų ar mokymų, privalomosios karo tarnybos kariams, atlikusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą arba paleistiems iš šios tarnybos, jeigu sveikatos sutrikimas atsirado dėl priežasčių, susijusių su kario tarnyba, – sveikatos grąžinamojo gydymo;

3.5. išleistiems į atsargą kariams ir atleistiems iš tarnybos žvalgybos pareigūnams – pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą ir pareigūnų ir karių valstybinės netekto darbingumo pensijos gavėjams, išleidžiamų į pensiją pagal integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemą (toliau – išleistiems į atsargą kariams ir atleistiems iš tarnybos žvalgybos pareigūnams)  antirecidyvinis gydymas – ne ilgiau kaip 2 metus po jų išleidimo į atsargą ar atleidimo iš tarnybos dienos;

3.6. tarptautinėse operacijose ar specialiosiose misijose dalyvavusiems krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, – sveikatą grąžinamojo gydymo, antirecidyvinio gydymo, prevencinės reabilitacijos;

3.7. atsargos ir dimisijos kariams, sužeistiems dėl priežasčių, susijusių su karo tarnyba ar kario statusu, – sveikatą grąžinamojo gydymo.

4. Tvarkos aprašo 3 punkte nurodyti asmenys reabilitacijos paslaugų į KR centrą siunčiami, esant indikacijoms, nurodytoms Karių reabilitacijos centro veiklos specialiųjų reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakyme Nr. V-1294/V-1080 „Dėl Pirminės karių sveikatos priežiūros centro ir karių reabilitacijos centro veiklos specialiųjų reikalavimų tvirtinimo“.

5. Dėl tos pačios ligos reabilitacijos paslaugos pagal sveikatos grąžinamojo ar antirecidyvinio gydymo kursą asmenims gali būti teikiamos tik kartą per kalendorinius metus, išskyrus, kai liga susijusi su tarnyba, šiuo atveju Karinės gydytojų konsultacinės komisijos sprendimu antirecidyvinės / sveikatos grąžinamojo reabilitacijos paslaugos gali būti teikiamos pagal poreikį, bet ne ilgiau kaip keturis mėnesius per kalendorinius metus.

6. Reabilitacijos paslaugų KR centre trukmė:

6.1. sveikatos grąžinamojo gydymo – 14–21 diena;

6.2. antirecidyvinio gydymo – 14–21 diena;

6.3. prevencinės reabilitacijos,  pacientams nurodytiems Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakyme Nr. V-1294/V-1080 „Dėl Pirminės karių sveikatos priežiūros centro ir karių reabilitacijos centro veiklos specialiųjų reikalavimų tvirtinimo“ 4 priede – 7 dienos;

6.4. prevencinės reabilitacijos po TO – iki 15 dienų.

7. Tvarkos aprašo 3.2, 3.6 ir 3.7  papunkčiuose išvardytiems asmenims ir juos lydintiems asmenims KR centre teikiamos sveikatingumo, apgyvendinimo paslaugos (toliau visos kartu – kitos paslaugos). Asmenys, nurodyti šiame punkte, taip pat juos lydintys asmenys kitų paslaugų gauti, gali būti priimami tik esant laisvų vietų KR centre. Asmenis lydintiems asmenims teikiamos tik mokamos kitos paslaugos.  Dėl laisvų vietų kitoms paslaugoms KR centre derinasi asmenys patys  telefonu (8 313 51256) arba e. paštu: KRCentras@mil.lt

 

III SKYRIUS

SIUNTIMO Į KR CENTRĄ ORGANIZAVIMAS

 

8. Už 3 punkte nurodytų asmenų, kuriems reikalingos reabilitacijos paslaugos, siuntimą į KR centrą atsakinga Karių sveikatos priežiūros įstaiga (toliau – KSPĮ).

9. KMT vado įsakymu paskirtas KR centro asmuo (toliau – KR centro koordinatorius), įvertinęs KR centro galimybes, užimtumą, KSPĮ aptarnaujamų LK karių skaičių ir LK poreikius, iki einamųjų metų gruodžio 10 dienos sudaro kitų metų planinio antirecidyvinio gydymo kelialapių į KR centrą  paskirstymo KAS padaliniams planą – grafiką, kurį tvirtina KMT vado įgaliotas asmuo.

10. Nenumatytiems atvejams (į atsargą išleistiems kariams ir pareigūnams, dalyvaujantiems integracijos sistemoje, atsargos ir dimisijos kariams, sužeistiems dėl priežasčių, susijusių su karo tarnyba ar kario statusu, traumų atvejams ir kt.) KR centre paliekamas reabilitacijos paslaugų vietų rezervas.

11. Patvirtintą planinio antirecidyvinio gydymo kelialapių į KR centrą paskirstymo KAS padaliniams planą – grafiką KR centro koordinatorius iki einamųjų metų gruodžio 24 d. išsiunčia KSPĮ viršininkams.

12. KSPĮ viršininkas ar jo paskirtas asmuo gavęs planinio  antirecidyvinio gydymo kelialapių paskirstymo planą – grafiką, pagal KSPĮ suteiktų vietų kiekį, informuoja savo regiono pacientus, kuriems reikalingos šios paslaugos, apie skirtas vietas ir paslaugų teikimo laiką. Sudaromas preliminarus vyksiančių asmenų reabilitacijos paslaugų metinis sąrašas – grafikas. Prireikus, jei KR centre tuo metu nėra laisvų rezervinių vietų, planinės antirecidyvinio gydymo ir prevencinės reabilitacijos vietos, prioriteto tvarka gali būti skirtos reabilitacijai pagal sveikatos grąžinamojo gydymo kursą.

13. Likus dviem savaitėms iki numatomo asmens siuntimo į KR centrą gydytis pagal antirecidyvinio, prevencinio gydymo kursą ir savaitei iki siuntimo gydytis pagal sveikatos grąžinamojo gydymo kursą, KSPĮ privalo telefonu ir elektroniniu paštu informuoti apie tai KR centro  koordinatorių, kuris asmenį įregistruoja Išankstinės registracijos žurnale. Registruojant būtina nurodyti reabilitacijos paslaugų rūšį (sveikatos grąžinamasis, antirecidyvinis gydymas ar prevencinė reabilitacija), ligos kodą pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) (toliau – TLK-10-AM), asmens kontaktinį telefoną.

14. Ne anksčiau kaip prieš dvi savaites iki numatyto asmens siuntimo į KR centrą, reabilitacijos paslaugų siunčiantis KSPĮ gydytojas, įvertinęs siunčiamojo asmens sveikatos būklę pagal medicinines kontraindikacijas, išvardytas Tvarkos aprašo priede, Elektroninėje sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS), kaip nustatyta Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, pateikia elektroniniu būdu užpildytą ir elektroniniu parašu pasirašytą formą E027 „Siuntimas konsultacijai, tyrimams, gydymui“ (toliau – forma E027) arba formą 027/a (kai nepavyksta suformuoti siuntimo per ESPBI IS), kurioje nurodo:

14.1. diagnozę ir ligos ar sveikatos sutrikimo kodą pagal TLK-10-AM, reabilitacijos paslaugų rūšį;

14.2. ligos ar sveikatos sutrikimo anamnezę ir eigą:

14.2.1. su siuntimo išdavimu susijusių atliktų tyrimų rezultatus (bendrojo kraujo, gliukozės kiekio kraujyje, šlapimo, elektrokardiogramos ir kt.), konsultavusių gydytojų specialistų (dermatologo arba siunčiančio gydytojo įrašas apie tai, ar siunčiamasis neserga užkrečiamosiomis odos ligomis, ir kt.) išvadas (kai nepavyksta suformuoti siuntimo į KR centrą per ESPBI IS, pridedamos atliktų tyrimų kopijos);

14.2.2. taikytą gydymą ir jo efektyvumą, kitas svarbias aplinkybes.

15. Jei asmuo po TO atsisako jam rekomenduojamų reabilitacijos paslaugų, KSPĮ gydytojas apie tai įrašo asmens sveikatos ambulatorinėje kortelėje, o asmuo  tai patvirtina savo parašu ir įrašu „Atsisakau reabilitacijos paslaugų KR centre“.

16. Kariai po stacionarinio ar ambulatorinio gydymo pagal sveikatos grąžinamojo gydymo kursą poūmiu ligos laikotarpiu į KR centrą siunčiami neužbaigus laikinojo nedarbingumo pažymėjimo (toliau – LNP) arba elektroninio nedarbingumo pažymėjimo (toliau – ENP).

17. Tvarkos aprašo 3.2 papunktyje išvardyti asmenys, kurie siunčiami į KR centrą reabilitacijos paslaugų pagal antirecidyvinio gydymo ir prevencinės reabilitacijos kursą, vyksta laisvu nuo tarnybos metu.

18. KR centro koordinatorius ne vėliau kaip prieš keturias kalendorines dienas iki numatyto asmens atvykimo reabilitacijos paslaugų teikimo pradžios, susiekia su asmeniu ir patikslina jo atvykimo detales. Išaiškėjus aplinkybėms, kad asmuo negali atvykti reabilitacijos paslaugų nustatytu laiku, vieta KR centre, skiriama kitam asmeniui.

 

IV SKYRIUS

ATVYKIMAS, REGISTRACIJA, IŠLEIDIMAS IŠ KR CENTRO

 

19. Asmenys, atvykę į KR centrą, privalo pateikti šiuos dokumentus:

19.1. tarnybinį pažymėjimą (išskyrus atsargos ir dimisijos karius);

19.2. pasą ar kitą asmens identifikavimo dokumentą;

19.3. Medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma E027) arba formą 027/a (kai nepavyksta suformuoti siuntimo per ESPBI IS), išduotą KSPĮ gydytojo;

19.4. LNP (forma KAM-40-094/a), jeigu tokia buvo išduota.

20. Asmenys ir juos lydintys asmenys, atvykę į KR centrą, privalo turėti:

20.1. sportinę aprangą, sportinius batelius;

20.2. šlepetes;

20.3. maudymosi kostiumą (glaudes), maudymosi kepuraitę;

20.4. asmens higienos priemones.

21. Asmenys reabilitacijos paslaugų, nesiunčiami ir nepriimami jeigu yra medicininės kontraindikacijos, išvardytos Tvarkos aprašo priede. KR centro viršininkas apie paaiškėjusias atvykusio asmens kontraindikacijas reabilitacijos paslaugoms raštu informuoja asmenį siuntusią KSPĮ.

22. Atvykę į KR centrą asmenys vadovaujasi KR centro vidaus tvarkos taisyklėmis ir elgesio KR centre atmintinėmis, su kuriomis jie supažindinami pasirašytinai.

23. Asmenims, atvykusiems reabilitacijos paslaugų, už jų, kaip paciento pareigų, numatytų  KR centro vidaus tvarkos taisyklėse, pažeidimus, reabilitacijos paslaugų teikimas gali būti nutraukiamas. Reabilitacijos paslaugų nutraukimas įforminamas Sveikatą grąžinamojo, antirecidyvinio gydymo ir prevencinės reabilitacijos ligos istorijoje (forma KAM 40-003-1/a). KR centro viršininkas apie tai raštu informuoja KAS institucijos ar pagrindinio karinio vieneto, kuriame tarnauja (dirba) šiame punkte nurodytas asmuo, viršininką (vadovą). Jei vidaus tvarkos taisyklių nesilaiko  NPPKT karys, jo pagrindinio karinio vieneto vadas turi pasirūpinti jo grįžimu į tarnybos vietą.

24. ENP ir LNP reabilitacijos paslaugų teikimo KR centre laikotarpiu tęsiami vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ bei LR krašto apsaugos ministro 2017 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. V-319 „Dėl Karių  sveikatos sutrikimo dėl priežasčių, susijusių su kario tarnyba, nustatymo ir laikinojo nedarbingumo pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

25. Pasveikusiems asmenims išvykstant iš KR centro, ENP ir LNP užbaigiami, o baigusiems gydymą KR centre, tačiau laikinai nedarbingiems asmenims pažymos pratęsiamos.

26. Baigus gydymą KR centre, gydantis gydytojas į ESPBI IS pateikia elektroniniu būdu užpildytą ir elektroniniu parašu pasirašytą formą E027, kurioje  nurodoma: paslaugos suteikimo data, paciento kreipimosi priežastis, paciento sveikatos būklė, suteikta paslauga, būklė išrašant, rekomendacijos KSPĮ gydytojui.

 

V SKYRIUS

APMOKĖJIMO UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS TVARKA

 

27. Asmenims reabilitacijos paslaugos teikiamos iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų asignavimų.

28. Už NPPKT karių nuvykimą į KR centrą ir grįžimą iš jo atsakinga karinio vieneto, kuriame karys tarnauja, vadovybė ir KSPĮ vadovas.

29. Asmenys ir juos lydintys asmenys už KR centre suteiktas kitas paslaugas atsiskaito pagal  patvirtintus įkainius. Atsiskaitymo tvarką už KR centre teikiamas kitas paslaugas, taip pat įkainių už šias paslaugas nustatymo tvarką nustato Lietuvos kariuomenės vadas.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30.   Įgyvendinant tvarkos aprašą,  3 punkte nurodytų asmenų (išskyrus lydinčius asmenis) asmens duomenys (taip pat ir specialiųjų kategorijų asmens duomenys) tvarkomi nacionalinio saugumo ir gynybos tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu (toliau – Asmens duomenų, tvarkomų teisėsaugos ar nacionalinio saugumo tikslais, įstatymas) ir atitinkamai Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymu.

Lydinčių asmenų asmens duomenys yra tvarkomi papildomų paslaugų teikimo tikslu, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

31.  Informacija apie asmens duomenų tvarkymą krašto apsaugos sistemoje pateikiama krašto apsaugos ministro tvirtinamose asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklėse ir Krašto apsaugos ministerijos interneto svetainėje www.kam.lt.

32. Tvarkos apraše nurodyti dokumentai saugomi Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka ir terminais.

______________________

 

part_07028a6ecabe48189e7ff867665d0f59_end


 

Sveikatos grąžinamojo, antirecidyvinio gydymo ir

prevencinės reabilitacijos paslaugų organizavimo ir

teikimo Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus

karo medicinos tarnybos Karių reabilitacijos centre

tvarkos aprašo priedas

 

 

BENDROS SIUNTIMO SVEIKATĄ GRĄŽINANČIAM, ANTIRECIDYVINIAM GYDYMUI  IR PREVENCINEI REABILITACIJAI KONTRAINDIKACIJOS

 

1. Nekoreguotos medžiagų apykaitos sutrikimo ligos (cukrinis diabetas, miksedema, tireotoksikozė ir kt.).

2. Inkstų, kepenų, kasos, plaučių funkcijų II laipsnio nepakankamumas, didelė anemija.

3. Įvairios kilmės dažnai besikartojantis arba gausus kraujavimas.

4. Bet kokios kilmės echinokokas ir kitos parazitozės.

5. Visų tuberkuliozės formų aktyvioji stadija (šie ligoniai siunčiami į specializuotas sanatorijas).

6. Sergantys lytiškai plintančiomis ligomis (sifiliu, gonorėja, trichomonoze ir kt.).

7. Psichinės ligos su asmenybės desocializacija.

8. Komplikuoti skilvelių ritmo sutrikimai, širdies nepakankamumas IV f. kl. pagal NYHA.

9. IV klinikinės grupės onkologiniai pacientai.

10. Nesugijusios operacijų ir traumų žaizdos.

11. Pūliuojančios žaizdos ir fistulės.

12. Pūlinės odos ligos.

13. Užkrečiamosios odos ligos (niežai, grybelinės ligos ir kt.).

14. Ūmios infekcinės ligos.

15. Ūmus osteomielitas.

16. III laipsnio kvėpavimo funkcijos nepakankamumas.

17. Febrilus karščiavimas arba neaiškios kilmės subfebrilus karščiavimas.

18. Ūmi giliųjų venų trombozė.

19. III ir didesnio laipsnio pragulos.

20. Esant gretutinėms ligoms, trukdančioms 2–3 val. per dieną aktyviai dalyvauti reabilitacijos programoje.

 

_________________

 

part_747cb03085e94d33ad6d5398f326e89f_end

5 priedas. Neteko galios nuo 2017-03-28

Priedo naikinimas:

Nr. V-272, 2017-03-24, paskelbta TAR 2017-03-27, i. k. 2017-04894

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1058, 2013-11-22, Žin., 2013, Nr. 124-6335 (2013-12-05), i. k. 1132060ISAK00V-1058

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1180, 2006-11-22, Žin., 2006, Nr. 130-4927 (2006-11-30), i. k. 1062060ISAK00V-1180

Dėl krašto apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-1293 "Dėl Sveikatos gražinamojo, antirecidyvinio gydymo ir prevencinės reabilitacijos paslaugų organizavimo ir teikimo Lietuvos kariuomenės Karo medicinos tarnybos Karių reabilitacijos centre tvarkos aprašo tvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1058, 2013-11-22, Žin., 2013, Nr. 124-6335 (2013-12-05), i. k. 1132060ISAK00V-1058

Dėl krašto apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-1293 "Dėl Sveikatos grąžinamojo, antirecidyvinio gydymo ir prevencinės reabilitacijos paslaugų organizavimo ir teikimo Lietuvos kariuomenės Karo medicinos tarnybos Karių reabilitacijos centre tvarkos aprašo tvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-272, 2017-03-24, paskelbta TAR 2017-03-27, i. k. 2017-04894

Dėl krašto apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-1293 „Dėl Sveikatos grąžinamojo, antirecidyvinio gydymo ir prevencinės reabilitacijos paslaugų organizavimo ir teikimo Lietuvos kariuomenės Karo medicinos tarnybos Karių reabilitacijos centre tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-581, 2022-08-03, paskelbta TAR 2022-08-03, i. k. 2022-16579

Dėl krašto apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-1293 „Dėl Sveikatos grąžinamojo, antirecidyvinio gydymo ir prevencinės reabilitacijos paslaugų organizavimo ir teikimo Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos Karių reabilitacijos centre tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo