Suvestinė redakcija nuo 2020-05-05

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 8-333, i. k. 1072055ISAK0000VA-2

 

Nauja redakcija nuo 2020-05-05:

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL METINIŲ PELNO MOKESČIO DEKLARACIJŲ PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U FORMŲ BEI JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. sausio 15 d. Nr. VA-2

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 50 straipsniu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu bei siekdamas pagerinti pelno mokesčio administravimą,

tvirtinu pridedamas:

1. Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formas (versija 07).

2. Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų (versija 07) užpildymo taisykles.

 

 

 

VIRŠININKO PAVADUOTOJAS,

PAVADUOJANTIS VIRŠININKĄ                                                   SAULIUS TREČEKAUSKAS

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2007 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. VA-2

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2014 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. VA-76 redakcija).

 

 

METINIŲ PELNO MOKESČIO DEKLARACIJŲ PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų UŽPILDYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato metinių pelno mokesčio deklaracijų 06 versijos PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų (toliau – deklaracija) užpildymo ir pateikimo mokesčių administratoriui tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) nuostatomis ir kitais teisės aktais.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. mokesčių mokėtojas – Lietuvos apmokestinamasis vienetas (toliau – Lietuvos vienetas), taip pat užsienio valstybės apmokestinamasis vienetas (toliau – užsienio vienetas), vykdantis veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje per nuolatinę buveinę (toliau – nuolatinė buveinė);

3.2. mokestinis laikotarpis – kalendoriniai metai arba kitas 12 mėnesių mokestinis laikotarpis, vienetui nustatytas atsižvelgiant į mokesčių mokėtojo veiklos ypatybes;

3.3. pirmas mokestinis laikotarpis – tai laikotarpis nuo vieneto įregistravimo Lietuvos Respublikoje datos (arba nuo jo veiklos vykdymo pradžios, jei vienetas neįsiregistravo įstatymų nustatyta tvarka) iki mokestinio laikotarpio pabaigos. Nuolatinės buveinės pirmas mokestinis laikotarpis – kalendoriniai metai, kuriais ta nuolatinė buveinė buvo ar turėjo būti įregistruota mokesčių mokėtoja;

3.4. paskutinis mokestinis laikotarpis – tai laikotarpis nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki mokesčių mokėtojo veiklos pabaigos dienos;

3.5. pereinamasis mokestinis laikotarpis – tai mokestinis laikotarpis, kai keičiami mokesčių mokėtojo mokestiniai metai. Pereinamojo laikotarpio pradžia yra diena po ankstesnių kalendorinių metų pabaigos (jei ankstesnis mokestinis laikotarpis buvo kalendoriniai metai), o pabaiga – diena prieš naujo mokestinio laikotarpio pradžią. Jei ankstesnis mokestinis laikotarpis nesutapo su kalendoriniais metais, tai pereinamojo laikotarpio pradžia yra diena po ankstesnio mokestinio laikotarpio pabaigos, o pabaiga – diena prieš naujo mokestinio laikotarpio pradžią.

4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka PMĮ, MAĮ ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

5. Mokestinio laikotarpio deklaracija (ir atitinkami jos priedai) mokesčių administratoriui turi būti pateikiama ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 15 dienos (iki kitų metų birželio 15 dienos, jei mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai), o paskutinio mokestinio laikotarpio – ne vėliau kaip per 30 dienų nuo veiklos pabaigos. Vienetai, kuriems nustatytas su ankstesniu mokestiniu laikotarpiu nesutampantis mokestinis laikotarpis, pereinamojo mokestinio laikotarpio deklaracijas mokesčių administratoriui turi pateikti ne vėliau kaip iki naujo nustatyto mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 15 dienos.

Vienetai, kurie, vadovaudamiesi Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 formos užpildymo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. VA-27 „Dėl Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“, ir / ar Ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438 formos užpildymo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 376 „Dėl Kontroliuojamų vienetų ir kontroliuojančių asmenų turtinių teisių bei prievolių ataskaitos FR0438 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“, privalo užpildyti Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 formą (toliau – ataskaita FR0528) ir / ar Ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438 formą (toliau – ataskaita FR0438), šias ataskaitas mokesčių administratoriui turi teikti ne vėliau kaip iki pelno mokesčio deklaracijos pateikimo termino pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-52, 2016-04-18, paskelbta TAR 2016-04-18, i. k. 2016-09848

Nr. VA-123, 2016-10-03, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24424

 

6. Mokesčių mokėtojai mokesčių administratoriui deklaracijas turi teikti Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“ (toliau – Deklaracijų pateikimo taisyklės), nustatyta tvarka.

Deklaracija pateikiama elektroniniu būdu per VMI prie FM elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt), vadovaujantis Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-52, 2016-04-18, paskelbta TAR 2016-04-18, i. k. 2016-09848

 

7. Jei vienetas pertvarkomas ir pasikeičia jo teisinė forma, tai turi būti pateikiama viena viso mokestinio laikotarpio (iki pertvarkymo ir po pertvarkymo) deklaracija (išskyrus atvejus, kai privatus juridinis asmuo pertvarkomas į viešąjį juridinį asmenį). Pavyzdžiui, neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo pertvarkomas į ribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį. Tokiu atveju juridinis asmuo turi pateikti vieną viso mokestinio laikotarpio deklaraciją kaip ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo.

Jei privatus juridinis asmuo pertvarkomas į viešąjį juridinį asmenį, turi būti pateikiamos dvi mokestinio laikotarpio pelno mokesčio deklaracijos (laikotarpio nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki pertvarkymo datos ir laikotarpio nuo pertvarkymo iki mokestinio laikotarpio pabaigos). Už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki pertvarkymo datos deklaracija teikiama kaip privataus juridinio asmens, už laikotarpį nuo pertvarkymo iki mokestinio laikotarpio pabaigos kaip viešo juridinio asmens.

8. MAĮ 78 straipsnyje išdėstytais atvejais vienetas, pradėjęs bankroto procedūrą, nustatytą Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymu, arba restruktūrizavimo procedūrą, nustatytą Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymu, per 30 dienų mokesčių administratoriui turi pateikti deklaraciją už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki minėtų procedūrų pradžios. Bankroto ar restruktūrizavimo procedūros pradžia laikoma teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo/bankroto bylą įsiteisėjimo diena arba kreditorių susirinkimo nutarimo bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka priėmimo diena. Šios deklaracijos pateikimas neatleidžia nuo prievolės pateikti viso mokestinio laikotarpio, jeigu jis pasibaigia iki minėtų procedūrų pabaigos, deklaracijos.

9. Veiklos nevykdantys vienetai, kurie pagal Deklaracijų pateikimo taisykles laikinai atleidžiami nuo deklaracijų teikimo mokestiniam laikotarpiui nepasibaigus, turi pateikti laikotarpio nuo to mokestinio laikotarpio pradžios iki veiklos vykdymo pabaigos deklaraciją (prašymas gali būti teikiamas elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį).

10. Pelno nesiekiantys vienetai Deklaracijų pateikimo taisyklėse numatyta tvarka laikinai atleidžiami nuo deklaracijų teikimo tokia pačia tvarka kaip ir pelno siekiantys vienetai, išskyrus Deklaracijų pateikimo taisyklių 341 punkte įvardytus pelno nesiekiančius vienetus. Deklaracijų pateikimo taisyklių 341 punkte įvardyti pelno nesiekiantys vienetai nuo deklaracijų teikimo gali būti atleidžiami, jeigu jie nevykdo bet kokio pobūdžio ūkinės komercinės veiklos ir gautą paramą naudoja tik pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme (toliau – LPĮ) nustatytą paskirtį, ir iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynaisiais pinigais negauna didesnės kaip 250 minimalių gyvenimo lygių (toliau – MGL) paramos sumos.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-52, 2016-04-18, paskelbta TAR 2016-04-18, i. k. 2016-09848

 

11. Deklaracijos PLN204, PLN204A, PLN204N ir PLN204U forma pelno mokestį turi deklaruoti:

11.1. Deklaracijos PLN204 forma – Lietuvos vienetai – pelno siekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Šia PLN204 forma pelno mokestį taip pat turi deklaruoti pagal PMĮ nuolatinėmis buveinėmis laikomi užsienio bankų filialai, kurie Lietuvos banko valdybos teisės aktais patvirtintas finansines ataskaitas teikia Lietuvos bankui, ir užsienio valstybių draudimo įmonių filialai, kurie finansines ataskaitas taip pat teikia Lietuvos bankui (priežiūrą vykdančiai institucijai). Deklaracijos PLN204 forma naudojama ir pagal PMĮ 38-3 straipsnį apskaičiuotam papildomam Kredito įstaigų pelno mokesčiui deklaruoti;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

11.2. Deklaracijos PLN204A forma – Lietuvos vienetai – neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys. Deklaracijos PLN204A forma pelno mokestį taip pat turi deklaruoti Lietuvos Respublikoje įsteigtas kolektyvinio investavimo subjektas, neturintis juridinio asmens statuso;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

11.3. Deklaracijos PLN204N forma – Lietuvos vienetai, kurie pagal PMĮ laikomi pelno nesiekiančiais vienetais;

11.4. Deklaracijos PLN204U forma – nuolatinės buveinės, išskyrus nurodytąsias šių Taisyklių 11.1 papunktyje.

12. Prie deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų pridėtini šie priedai yra jų sudedamosios dalys:

12.1. Deklaracijos PLN204 formos priedai: priedo PLN204S forma „Sąnaudų sumos, laikomos neleidžiamais atskaitymais“ (toliau – PLN204S priedas), priedo PLN204Z forma „Neapmokestinamosios pajamos“ (toliau – PLN204Z priedas), priedo PLN204F forma „Vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių perleidimo pajamos (nuostoliai)“ (toliau – PLN204F priedas), priedo PLN204G forma „Perimti mokestiniai veiklos nuostoliai iš vienetų grupės vienetų“ (toliau – PLN204G priedas), priedo PLN204C forma „Užsienio valstybėse gautos pajamos ir Lietuvoje atskaitytino tose užsienio valstybėse sumokėto pelno mokesčio apskaičiavimas” (toliau – PLN204C priedas), priedo PLN204E forma „Neapmokestinami dividendai“ (toliau – PLN204E priedas), priedo PLN204K forma „Kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų apskaičiavimas“ (toliau – PLN204K priedas);

12.2. Deklaracijos PLN204A formos priedai: priedo PLN204L forma „Sąnaudų sumos, laikomos leidžiamais atskaitymais“ (toliau – PLN204L priedas), PLN204Z priedas, PLN204F priedas, PLN204G priedas, PLN204C priedas, PLN204K priedas, PLN204E priedas;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-100, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20291

 

12.3. Deklaracijos PLN204N formos priedai: PLN204L priedas, PLN204Z priedas, PLN204F priedas, PLN204C priedas, PLN204K priedas;

12.4 Deklaracijos PLN204U formos priedai: PLN204L priedas, PLN204Z priedas, PLN204F priedas;

12.5. Deklaracijos priedų PLN204S, PLN204Z, PLN204F, PLN204G, PLN204C, PLN204E, PLN204K ir PLN204L formos pildomos tokiais atvejais:

12.5.1. PLN204S priedas pildomas nurodant vieneto sąnaudas, laikomas neleidžiamais atskaitymais;

12.5.2. PLN204Z priedas pildomas, nurodant vieneto gautas pajamas, kurios pagal PMĮ 12 straipsnį priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms;

12.5.3. PLN204F priedas pildomas, jeigu vienetas per mokestinį laikotarpį perleido vertybinius popierius (toliau – VP) ir/ar išvestines finansines priemones, perdavė ir/ar perėmė VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių nuostolius pagal PMĮ 43 straipsnį ir/ar PMĮ 56-1 straipsnį;

12.5.4. PLN204G priedas pildomas, jeigu vienetas perėmė iš kitų vienetų grupės vienetų veiklos mokestinius nuostolius pagal PMĮ 56-1 straipsnį;

12.5.5. PLN204C priedas pildomas, jei Lietuvos vienetas vykdo veiklą užsienio valstybėje per nuolatinę buveinę, per kurią uždirbamos pajamos yra apmokestinamos toje užsienio valstybėje pagal jos vidaus teisės aktus (išskyrus nuolatines buveines, esančias Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybėse arba valstybėse, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis (toliau – DAIS), kurių vykdomos veiklos pajamos mokesčio bazei nepriskiriamos, jeigu per šias nuolatines buveines vykdomos veiklos pajamos apmokestinamos pelno mokesčiu ar jam tapačiu mokesčiu tose valstybėse), ir/ar gauna kitų (ne per nuolatinę buveinę) užsienio valstybėje apmokestinamų pajamų, nuo kurių toje valstybėje sumokėtą pelno mokestį (ar jam tapatų mokestį) PMĮ 55 straipsnyje nustatyta tvarka atskaito iš Lietuvoje mokėtinos mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumos. Lietuvos vienetas gali atskaityti užsienio valstybėje sumokėtą pelno mokestį (ar jam tapatų mokestį), jeigu pajamos, nuo kurių užsienio valstybėje buvo sumokėtas mokestis, yra gautos toje užsienio valstybėje, t.y. jų šaltinis yra toje užsienio valstybėje, pajamas išmokėjęs asmuo yra tos užsienio valstybės vienetas, gyventojas ar toje valstybėje registruotas kokio nors vieneto nesavarankiškas struktūrinis padalinys, pajamos uždirbamos per Lietuvos vieneto nuolatinę buveinę toje užsienio valstybėje;

12.5.6. PLN204E priedas užpildomas, jeigu Lietuvos vienetas per mokestinį laikotarpį išmokėjo neapmokestinamų dividendų Lietuvos vienetams ir / ar nuolatinėms buveinėms pagal PMĮ 33 straipsnio 2 dalį, kolektyvinio investavimo subjektų dalyviams, draudimo įmonėms, vykdančioms profesinių pensijų kaupimo veiklą, užsienio vienetams pagal PMĮ 34 straipsnio 2 dalį bei kolektyvinio investavimo subjektams ar rizikos ir privataus kapitalo subjektams, kuriems išmokami dividendai pagal PMĮ nuostatas pelno mokesčiu yra neapmokestinami;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

12.5.7. PLN204K priedas užpildomas, jeigu Lietuvos vienetas pagal PMĮ 39 straipsnio nuostatas turi skaičiuoti kontroliuojamojo užsienio vieneto ir (arba) nuolatinės buveinės užsienio valstybėje pozityviąsias pajamas. Jei Lietuvos vieneto nuolatinė buveinė yra įregistruota ar kitaip organizuota tikslinėje teritorijoje, tokiam subjektui PMĮ 39 straipsnio nuostatos netaikomos, todėl PLN204K priedas neužpildomas, o jo pajamos įtraukiamos į Lietuvos vieneto pelno mokesčio bazę ir apmokestinamos bendra PMĮ nustatyta tvarka. PLN204K priedo neužpildo užsienio vienetų nuolatinės buveinės Lietuvoje;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

Nr. VA-100, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20291

 

12.5.8. PLN204L priedas pildomas, nurodant vieneto sąnaudas, laikomas leidžiamais atskaitymais.

13. Taisyklių 12 punkte išvardyti priedai, kurių mokesčių mokėtojai pildyti neprivalo, prie deklaracijos nepridedami ir mokesčių administratoriui neteikiami.

14. Deklaracijoje piniginės sumos turi būti nurodomos eurais. Įrašomos pelno mokesčio sumos turi būti apvalinamos: 49 centai ir mažiau – atmetami, 50 centų ir daugiau – laikomi euru.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

 

15. Neteko galios nuo 2016-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. VA-52, 2016-04-18, paskelbta TAR 2016-04-18, i. k. 2016-09848

 

16. Neteko galios nuo 2016-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. VA-52, 2016-04-18, paskelbta TAR 2016-04-18, i. k. 2016-09848

 

17. Deklaracijoje taip apskaičiuojamas apmokestinamasis pelnas ir pelno mokestis:

17.1. Lietuvos vieneto mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas apskaičiuojamas PMĮ 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus. Į Lietuvos vieneto pajamas PMĮ 39 straipsnyje nustatyta tvarka taip pat įskaitomos jo kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamos (pozityviosios pajamos) ar jų dalis. Neapmokestinamųjų pajamų sąrašas išdėstytas PMĮ 12 straipsnyje, leidžiami ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai nustatyti PMĮ 17 straipsnyje. Pajamos ir sąnaudos pripažįstamos pagal pajamų ir sąnaudų kaupimo bei kitus finansinių ataskaitų sudarymo teisės aktų nustatytus apskaitos principus, jei PMĮ nenustatyta kitaip. Jeigu Lietuvos vienetas, vadovaudamasis PMĮ II skyriaus nuostatomis, taiko pinigų apskaitos principą, tai pajamas jis turi pripažinti pagal faktišką jų gavimo momentą, o sąnaudos pripažįstamos tokia pat tvarka, kaip jos pripažįstamos taikant kaupimo apskaitos principą, tačiau pripažįstamos tik tokios sąnaudos, kurios susijusios su pajamomis, faktiškai gautomis per mokestinį laikotarpį. Visos pajamos deklaracijoje nurodomos be pridėtinės vertės mokesčio. Visos išlaidos, kurių pagrindu pripažįstamos sąnaudos, turi būti grindžiamos tik juridinę galią turinčiais dokumentais;

17.2. Pelno nesiekiantys vienetai, vykdantys ūkinę komercinę veiklą, deklaracijoje turi apskaičiuoti apmokestinamąjį pelną ir pelno mokestį nuo apmokestinamojo pelno ir deklaruoti į biudžetą mokėtiną pelno mokestį nuo PMĮ 4 straipsnio 6 dalyje nustatytos mokesčio bazės (gautos paramos, panaudotos ne pagal LPĮ nustatytą paskirtį, taip pat iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynaisiais pinigais gautos didesnės už 250 MGL paramos sumą), pelno mokestis nuo šios mokesčio bazės apskaičiuojamas be jokių atskaitymų;

17.3. Nuolatinių buveinių apmokestinamasis pelnas deklaracijoje apskaičiuojamas PMĮ 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, iš uždirbtų pajamų (mokesčių bazės, nustatytos PMĮ 4 straipsnio 3 dalies 1 punkte) atėmus neapmokestinamąsias pajamas, ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus ir tokius atskaitymus, kurie susiję su užsienio vieneto pajamų uždirbimu per nuolatinę buveinę. Užsienio vieneto nuolatinės buveinės uždirbtos pajamos pripažįstamos taikant kaupimo apskaitos principą. Jeigu užsienio vienetas vykdo veiklą per keletą nuolatinių buveinių Lietuvos Respublikoje, jų pelnas apskaičiuojamas ir apmokestinamas atskirai, kai yra šios abi sąlygos: užsienio vieneto veikla, vykdoma per tas nuolatines buveines, yra aiškiai skirtinga ir užsienio vieneto nuolatinės buveinės, per kurias vykdoma aiškiai skirtinga veikla, valdomos atskirai. Nustatant, kokius leidžiamus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus galima atimti iš pajamų, apskaičiuojant nuolatinės buveinės apmokestinamąjį pelną, reikia vadovautis Atskaitymų, susijusių su pajamų uždirbimu per nuolatines buveines, nustatymo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 321 „Dėl Atskaitymų, susijusių su pajamų uždirbimu per nuolatines buveines, nustatymo tvarkos ir Nuolatinės buveinės pirmo ir paskutinio mokestinių laikotarpių nustatymo tvarkos patvirtinimo“ (toliau - Atskaitymų, susijusių su pajamų uždirbimu per nuolatines buveines, nustatymo tvarka) ir PMĮ 17 straipsnio 2 dalies nuostatomis. Skaičiuojant nuolatinės buveinės mokestinio laikotarpio apmokestinamąjį pelną, iš uždirbtų pajamų ne per tą nuolatinę buveinę faktiškai patirtos išlaidos (sąnaudos) gali būti atimamos tik turint jas pagrindžiančius dokumentus, užsienio vieneto finansinių ataskaitų, patvirtintų užsienio vadovo ir finansininko arba jų įgaliotų asmenų, kopijas, skirstomųjų sąnaudų detalų sąrašą, sąnaudų paskirstymo apskaičiavimą;

17.4. Deklaracijos PLN204 formoje apmokestinamasis pelnas (mokestiniai nuostoliai) apskaičiuojamas netiesioginiu būdu: PLN204 formoje įrašoma vieneto finansinėje ataskaitoje – pelno (nuostolių) ataskaitoje, apskaičiuota pelno (nuostolių) prieš apmokestinimą suma padidinama (sumažinama) skirtumų, susidarančių tarp pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaičiuoto pelno (nuostolių) prieš apmokestinimą ir apmokestinamojo pelno, apskaičiuojamo pagal PMĮ 11 straipsnį ir kitas PMĮ vienetui taikomas apmokestinimo sąlygas, sumomis, kurios įrašomos atitinkamuose deklaracijos PLN204 formos laukeliuose.

Deklaracijos kitose formose (PLN204A, PLN204N ir PLN204U) apmokestinamasis pelnas apskaičiuojamas tiesioginiu būdu – PMĮ 11 straipsnyje nustatyta tvarka ir atsižvelgiant į kitas PMĮ vienetui taikomas apmokestinimo sąlygas;

17.5. Deklaracijos PLN204 formoje Kredito įstaigų apmokestinamasis pelnas, apskaičiuojamas iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus (išskyrus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąnaudų padidintų atskaitymų sumą, apmokestinamųjų pajamų sumažinimo dėl filmo arba jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų sumą, atskaitomą suteiktos paramos sumą ir praėjusių mokestinių laikotarpių nuostolių, atskaitomų iš mokestinio laikotarpio pajamų, sumą).  Apskaičiuojant apmokestinamą Kredito įstaigos pelną, į Pelno mokesčio įstatymo IX1 ir X1 skyrių nuostatas neatsižvelgiama. Į Kredito įstaigos pajamas neįtraukiamos pozityviosios pajamos ir gauti dividendai.

Papildomu Kredito įstaigų pelno mokesčiu neapmokestinama PMĮ 383 straipsnyje nustatyta tvarka apskaičiuoto pelno dalis, neviršijanti 2 000 000 eurų.

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

18. Pelno mokestis mokamas pagal metinę pelno mokesčio deklaraciją. Jeigu deklaracijoje apskaičiuota pelno mokesčio suma yra didesnė už mokestinį laikotarpį sumokėtą avansinio pelno mokesčio sumą, mokesčių mokėtojas privalo šį skirtumą sumokėti į biudžetą. Mokesčio permoka grąžinama MAĮ nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

DEKLARACIJOS (PLN204 FORMOS) UŽPILDYMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

DEKLARACIJOS (PLN204 FORMOS) I DALIES UŽPILDYMAS

 

19. Deklaracijos I dalyje įrašomi tokie deklaraciją pateikiančio mokesčių mokėtojo ir deklaracijos duomenys:

19.1. Deklaracijos 1 laukelyje įrašomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), kuris turi būti pakartojamas visų deklaracijos lapų 1 laukeliuose ir prie deklaracijos pridėtų priedų 1 laukeliuose;

19.2. Deklaracijos 2 laukelyje – nurodomas mokesčių mokėtojo pavadinimas;

19.3. neteko galios nuo 2019-07-02;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

19.4. Deklaracijos 4 laukelyje – nurodomas vieneto mokestinio laikotarpio metinis vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius. Vidutinis metinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius apskaičiuojamas pagal Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 134 „Dėl Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

19.5. neteko galios nuo 2018-06-01;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

 

19.6. Deklaracijos 6 laukelyje nurodomas vieneto mokestinis laikotarpis, t. y. mokestinio laikotarpio pradžios ir pabaigos datos:

19.6.1. pateikiamos viso mokestinio laikotarpio, kuris sutampa su kalendoriniais metais, deklaracijos 6 laukelyje turi būti įrašomos kalendorinių metų pradžios ir pabaigos datos, pavyzdžiui, 2018 mokestinių metų deklaracijos 6 laukelyje turi būti įrašyta 2018 01 01 ir 2018 12 31;

19.6.2. jei vienetui nustatytas kitoks 12 mėnesių trukmės mokestinis laikotarpis, tai 6 laukelyje turi būti įrašomos to laikotarpio pradžios ir pabaigos datos, pavyzdžiui, jei vieneto mokestinis laikotarpis prasideda spalio 1 d. ir baigiasi kitų metų rugsėjo 30 d., tai 2018 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio deklaracijos 6 laukelyje turi būti įrašyta 2018 10 01 ir 2019 09 30;

19.6.3. pateikiamos trumpesnio negu 12 mėnesių mokestinio laikotarpio deklaracijos 6, 7 ir 8 laukeliai turi būti užpildomi taip:

19.6.3.1. teikiamos pirmo mokestinio laikotarpio (prasidėjusio ne nuo mokestinių metų pradžios) deklaracijos 6 laukelyje turi būti nurodomas visas mokestinis laikotarpis, pavyzdžiui, jei vieneto, kurio mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, pirmas mokestinis laikotarpis prasidėjo nuo 2018 m. vasario 12 d. (nuo įregistravimo Juridinių asmenų registre datos), tai teikiamos 2018 mokestinių metų deklaracijos 6 laukelyje turi būti įrašoma 2018 01 01 ir 2018 12 31 (7 ir 8 laukeliai neužpildomi);

19.6.3.2. keičiamo mokestinio laikotarpio metu teikiamos pereinamojo mokestinio laikotarpio deklaracijos 6 laukelyje turi būti įrašoma pereinamojo mokestinio laikotarpio pradžios ir pabaigos datos, o 7 laukelyje nurodomas mokestinio laikotarpio tipo kodas (toliau – kodas) 1, žymintis pereinamąjį mokestinį laikotarpį (8 laukelis neužpildomas).

Pavyzdžiui, jei vienetas, kurio mokestinis laikotarpis sutapo su kalendoriniais metais, 2019 metais perėjo prie kito mokestinio laikotarpio, trunkančio nuo spalio 1 d. iki kitų metų rugsėjo 30 d., tai deklaracijos 6 laukelyje turi būti įrašoma 2019 01 01 ir 2019 09 30 bei 7 laukelyje nurodomas kodas 1 (8 laukelis neužpildomas);

19.6.3.3. teikiamos veiklą baigusio (dėl likvidavimo, reorganizavimo ar kito teisinio statuso įgijimo baigiant veiklą (juridinio asmens galimi teisiniai statusai įvardyti Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 18.19 papunktyje)) vieneto paskutinio mokestinio laikotarpio deklaracijos 6 laukelyje turi būti nurodomas visas vieneto mokestinis laikotarpis, neatsižvelgiant į tai, kad deklaracijoje pateikiami trumpesnio negu 12 mėnesių mokestinio laikotarpio duomenys, 7 laukelyje nurodomas kodas 2, žymintis paskutinį mokestinį laikotarpį, ir 8 laukelyje įrašoma veiklos pabaigos data.

Jei vienetas likviduojamas pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.106 straipsnio 4 punktą (Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva) arba 7 punktą (vieneto steigimas pripažintas negaliojančiu), tai deklaracijos 6 laukelyje turi būti nurodomas visas vieneto mokestinis laikotarpis, neatsižvelgiant į tai, kad mokestinio laikotarpio duomenys deklaracijoje pateikiami tik nuo likvidatoriaus paskyrimo datos (kai nėra finansinės apskaitos duomenų iki likvidavimo).

Pavyzdžiui, jei likviduojamo vieneto statusą turintis vienetas, kurio mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, veiklą baigė 2018 m. rugsėjo 20 d., tai deklaracijos 6 laukelyje turi būti įrašoma 2018 01 01 ir 2018 12 31, 7 laukelyje nurodomas kodas 2, o 8 laukelyje įrašoma veiklos pabaigos data – 2018 09 20;

19.6.3.4. kai vienetas, pradėjęs bankroto ar restruktūrizavimo procedūrą, MAĮ 78 straipsnyje numatytais atvejais teikia laikotarpio nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki minėtų procedūrų pradžios deklaraciją, tai 6 laukelyje turi būti nurodomas visas vieneto mokestinis laikotarpis, neatsižvelgiant į tai, kad deklaracijoje pateikiami nepasibaigusio mokestinio laikotarpio duomenys, 7 laukelyje nurodomas kodas 3, žymintis laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki bankroto ar restruktūrizavimo procedūrų pradžios, ir 8 laukelyje įrašoma šių procedūrų pradžios data. Jei vieneto bankroto ar restruktūrizavimo procedūra prasidėjo pereinamuoju mokestiniu laikotarpiu, tai 6 laukelyje reikia įrašyti pereinamojo laikotarpio pradžios ir pabaigos datą (kaip nurodyta Taisyklių 19.6.3.2 papunktyje), 7 laukelyje nurodyti kodą 1, žymintį pereinamąjį laikotarpį, ir 8 laukelyje įrašyti bankroto ar restruktūrizavimo procedūros pradžios datą.

Pavyzdžiui, jei teismo nutartis iškelti vienetui (kurio mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais) bankroto bylą įsiteisėjo 2018 09 01, tai vienetas, vadovaudamasis MAĮ 78 straipsnio nuostatomis, turi pateikti laikotarpio nuo 2018 01 01 iki 2018 09 01 deklaraciją ir jos 6 laukelyje turi įrašyti viso mokestinio laikotarpio pradžios ir pabaigos datas, t. y. 2018 01 01 ir 2018 12 31, 7 laukelyje nurodyti kodą 3 ir 8 laukelyje įrašyti bankroto pradžios datą – 2018 09 01;

19.6.4. veiklos nevykdantys vienetai, kurie pagal Deklaracijų pateikimo taisyklių nuostatas laikinai atleidžiami nuo deklaracijų teikimo, mokestiniam laikotarpiui nepasibaigus, užpildomos mokestinio laikotarpio deklaracijos 6 laukelyje turi nurodyti visą mokestinį laikotarpį.

Pavyzdžiui, jei vienetas, kurio mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, Deklaracijų pateikimo taisyklių nustatyta tvarka atleidžiamas nuo deklaracijos teikimo veiklos nevykdymo laikotarpiu nuo 2018 06 01 iki 2020 03 31 ir jis tuo laikotarpiu veiklos nevykdė, tai teikiamos 2018 mokestinių metų deklaracijos 6 laukelyje turi įrašyti: 2018 01 01 ir 2018 12 31. Pradėjus vykdyti veiklą, teikiamos 2020 mokestinių metų deklaracijos 6 laukelyje turi būti įrašoma: 2020 01 01 ir 2020 12 31.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

 

19.7. Jei vienetas per mokestinį laikotarpį vykdė sandorius su vienetais, įregistruotais ar kitaip organizuotais tikslinėse teritorijose, tai 9 laukelyje pasirenkama „Taip“, priešingu atveju pasirenkama „Ne“. Tikslinių teritorijų sąrašas yra patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 344 „Dėl tikslinių teritorijų sąrašo patvirtinimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

 

19.8. Jei vienetas per mokestinį laikotarpį buvo pertvarkytas, reorganizuotas arba dalyvavo reorganizavimo ar perleidimo procedūrose PMĮ 41 straipsnis 2 dalyje nustatytais atvejais, tai 10 laukelyje pasirenkama „Taip“, priešingu atveju pasirenkama „Ne“;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

 

19.9. neteko galios nuo 2018-06-01;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

 

19.10. Vienetai, kurie privalo užpildyti ir pateikti mokesčių administratoriui prie deklaracijos pridedamas mokestinio laikotarpio ataskaitas FR0528 ir / ar FR0438, 17 laukelio atitinkamame langelyje pasirenka „Taip“, priešingu atveju pasirenka „Ne“;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

 

19.11. Vienetai, kurie, pripažindami palūkanų sąnaudas, taiko PMĮ 301 straipsnio 7 dalies 1 punktą, 17A laukelio atitinkamame langelyje pasirenka „Taip“, priešingu atveju pasirenka „Ne“. PMĮ 301 straipsnio 7 dalies 1 punkte nurodyta, kad palūkanos neperskaičiuojamos paskolų, skirtų ilgalaikiams viešosios infrastruktūros projektams, kurių tikslas yra sukurti, modernizuoti, valdyti ir (arba) prižiūrėti viešiesiems interesams tenkinti skirtą turtą, finansuoti, kai projekto vykdytojas, jo turtas yra, palūkanų sąnaudos patiriamos ir pajamos gaunamos Europos Sąjungos valstybėje narėje, palūkanoms. Projektų priskyrimo prie ilgalaikių viešosios infrastruktūros projektų kriterijai ir tvarka patvirtinta Projektų priskyrimo prie ilgalaikių viešosios infrastruktūros projektų tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 1K-268 „Dėl Projektų priskyrimo prie ilgalaikių viešosios infrastruktūros projektų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas). Remdamasis Aprašu, projekto vykdytojas kartu su metine pelno mokesčio deklaracija mokesčių administratoriui turi pateikti laisvos formos dokumentą, kuriame būtų informacija apie vykdomą ilgalaikį viešosios infrastruktūros projektą: trumpas projekto aprašymas, projekto trukmė, projekto investicijų suma, investuota nuosavų lėšų suma, nesusijusių asmenų suteiktų paskolų suma, palūkanų sąnaudų suma ir jų mokėjimo grafikas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-100, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20291

 

19.12. Deklaracijos 17B laukelis užpildomas tuo atveju, jeigu vienetas vadovaudamasis PMĮ 402 straipsnyje nustatyta tvarka apskaičiuoja turto perkėlimo turto vertės padidėjimo pajamas. Šiame laukelyje pasirenkamas Turto perkėlimo turto vertės padidėjimo pajamų įtraukimo į deklaruojamų mokestinio laikotarpio pajamų būdas (PMĮ 402 straipsnio 4 dalis):

19.12.1. visos pajamos įtraukiamos į mokestinio laikotarpio pajamas – 1;

19.12.2. pajamos įtraukiamos į mokestinio laikotarpio pajamas lygiomis dalimis per 5 metus – 2;

19.12.3. pasirinkus mokėti lygiomis dalimis per 5 metus, toks mokėjimas nutraukiamas – 3.

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

19.13. Deklaracijos 17C laukelyje pasirenkama „Taip“ tuo atveju, jeigu vienetas, vadovaudamasis PMĮ 383 straipsniu, apskaičiuoja papildomą Kredito įstaigų pelno mokestį (užpildoma Deklaracijos PLN204 IV dalis), priešingu atveju pasirenkama „Ne“.

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

ANTRASIS SKIRSNIS

DEKLARACIJOS (PLN204) II DALIES UŽPILDYMAS

 

20. Deklaracijos 18 laukelyje įrašoma, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, į mokesčio bazę įtrauktų visų vieneto apmokestinamųjų ir neapmokestinamųjų pajamų, taip pat ir pagal specialias pajamų apmokestinimo sąlygas į mokesčio bazę įtrauktų vieneto pajamų tarp jų ir pozityviųjų pajamų bei kitų pajamų, bendra suma.

Laivybos vienetai į deklaracijos 18 laukelį turi įrašyti pajamų, kurios įtraukiamos į mokesčio bazę, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, sumą (šiame laukelyje neturi būti įrašomos laivybos vienetų tarptautinio vežimo jūrų laivais ir su tuo tiesiogiai susijusios veiklos pajamos, apmokestinamos taikant fiksuotą pelno mokestį).

Į Lietuvos vieneto mokesčio bazę neįtraukiamos per Lietuvos vienetų nuolatines buveines, esančias EEE valstybėse arba valstybėse, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi ir taiko DAIS, vykdomos veiklos mokestinio laikotarpio pajamos (ir neįrašomos į 18 laukelį), jeigu per šias nuolatines buveines vykdomos veiklos pajamos  nustatyta tvarka apmokestinamos pelno mokesčiu ar jam tapačiu mokesčiu tose valstybėse.

Į deklaracijos 18 laukelį taip pat neįrašomos pagal PMĮ į mokesčio bazę neįtraukiamos kitos pajamos (pavyzdžiui, iš Lietuvos ir užsienio vienetų gauti apmokestinami ir neapmokestinami dividendai).

 

TREČIASIS SKIRSNIS

DEKLARACIJOS (PLN204) III DALIES UŽPILDYMAS

 

21. Deklaracijos (PLN204 formos) III dalyje apskaičiuojamas mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas (nuostoliai) ir į biudžetą mokėtinas pelno mokestis. Deklaracijos 20 ir 21 laukeliuose įrašomos sumos, didinančios apmokestinamąjį pelną. Deklaracijos 26, 27 ir 32 laukeliuose įrašomos apmokestinamąjį pelną mažinančios sumos.

22. Deklaracijos 19 laukelyje iš metinės pelno (nuostolių) ataskaitos, pateiktos Juridinių asmenų registrui, išskyrus atvejus, kai jos pateikti nėra privaloma, įrašoma pelno (nuostolių) prieš apmokestinimą suma. Pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą labai mažų įmonių kategorijai priskirtos įmonės, užpildančios trumpą finansinių ataskaitų rinkinį, pačios apskaičiuoja ir įrašo pelno (nuostolio) prieš apmokestinimą sumą. Jei pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaičiuoti nuostoliai, tai šiame laukelyje nuostolių suma įrašoma su minuso (-) ženklu.

Laivybos vienetai, kurių tarptautinio vežimo jūrų laivais ir su tuo tiesiogiai susijusios veiklos pajamos apmokestinamos taikant fiksuotą pelno mokestį, į deklaracijos 19 laukelį turi įrašyti mokestinio laikotarpio finansinio rezultato – pelno (nuostolių) sumos dalį, apskaičiuotą tik iš tos veiklos pajamų, kurios, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, įtraukiamos į mokesčio bazę (mokestinio laikotarpio finansinio rezultato – pelno ar nuostolių dalis, apskaičiuota iš tarptautinio vežimo jūrų laivais ir su tuo tiesiogiai susijusios veiklos, nurodoma Metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos PLN205 formoje, patvirtintoje Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. VA-70 „Dėl Metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos PLN205 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-18, 2017-02-08, paskelbta TAR 2017-02-08, i. k. 2017-02288

 

23. Deklaracijos 20 laukelyje įrašoma PLN204S priedo S3 laukelyje apskaičiuota bendra neleidžiamų atskaitymų suma. Duomenys į šį laukelį įrašomi prieš tai užpildžius PLN204S priedą. PLN204S priedo pildymo tvarka paaiškinta Taisyklių VI skyriuje.

24. Deklaracijos 21 laukelyje įrašoma bendra pajamų (pelno) padidinimo PMĮ nustatytais atvejais suma – t. y. 22, 23, 24, 25, 25A ir 25B laukeliuose nurodomų bei kitų pajamų, PMĮ nustatytais atvejais didinančių pajamas (pelną), kurios šiuose laukeliuose nenurodomos suma. Kadangi 21 laukelyje įrašomos ir kitos 22, 23, 24, 25, 25A ir 25B laukeliuose nenurodomos pajamos, tai 21 laukelyje įrašyta pajamų (pelno) padidinimo suma gali sutapti arba būti didesnė už 22, 23, 24, 25, 25A, 25B  laukelių sumą:

24.1. Deklaracijos 22 laukelyje įrašoma turto vertės padidėjimo pajamų suma, apskaičiuojama tais atvejais, kai turtas perduotas pagal PMĮ 38 straipsnyje nustatytus kriterijus atitinkantį nuomos sandorį. Šiame laukelyje turi būti įrašoma turto vertės padidėjimo pajamų suma – pagal nuomos sandorį perduoto turto tikrosios rinkos kainos ir to turto įsigijimo kainos (sumažintos nusidėvėjimo suma, iki turto perdavimo įtraukta į ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus) skirtumo suma;

24.2. Deklaracijos 23 laukelyje įrašomos mokestinio laikotarpio pajamų (pelno) padidinimo arba sąnaudų sumažinimo sumos, kurios, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, į mokesčio bazę (pajamas) įtraukiamos pagal PMĮ 40 straipsnio 2 dalies nuostatas;

24.3. Deklaracijos 24 laukelyje įrašoma apmokestinamojo pelno padidinimo (mokestinio nuostolio sumažinimo) nuostolių suma, perleidžiančiojo vieneto perduota įsigyjančiajam vienetui reorganizavimo ar perleidimo atvejais PMĮ 43 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Jei vienetas PMĮ 41 straipsnio 2 dalies 5, 6 ar 8 punktuose nustatytais atvejais perleido veiklą (ar jos dalį) ir pagal PMĮ 43 straipsnio 1 dalies nuostatas kartu perdavė su ta veikla susijusius mokestinius nuostolius, įskaitant finansų įstaigų nuostolius iš VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo ir / arba veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7-9 dalių nuostatas, tai jis, atsižvelgdamas į PMĮ 43 straipsnio 3 dalį, apskaičiuojamą veiklos ar jos dalies perleidimo mokestinio laikotarpio apmokestinamąjį pelną turi padidinti (mokestinį nuostolį sumažinti) veiklą įsigijusiam vienetui perduota to mokestinio laikotarpio nuostolių suma (apskaičiuota nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki perleidimo pabaigos datos);

24.4. Deklaracijos 25 laukelyje įrašomos mokestinio laikotarpio pajamų padidinimo dėl skirtingo jų pripažinimo pagal PMĮ ir finansinėje apskaitoje sumos, įskaitant patikslintoje deklaracijoje įrašytas pajamų koregavimo sumas dėl klaidų ir netikslumų taisymo. Pavyzdžiui, šiame 25 laukelyje įrašomos neigiamo prestižo sumos, kurios pagal PMĮ 7 straipsnio 2 ir 3 dalį turi būti įtraukiamos į pajamas.;

24.5. Deklaracijos 25A laukelyje įrašomos turto vertės padidėjimo apmokestinamosios pajamos, apskaičiuotos PMĮ 402 straipsnyje nustatyta  tvarka;

24.6. Deklaracijos 25B laukelyje įrašoma bet kokia gauta mokėjimo suma, kuri, jeigu yra mokestinės tvarkos neatitikimas, atskaitoma mokėjimo valstybėje, tačiau neįtraukiama į pajamas taikant PMĮ nuostatas (PMĮ 4 straipsnio 6 dalies 3 punktas). Minėtas laukelis neužpildomas tuo atveju, kai mokestinės tvarkos neatitikimas yra susijęs su nuolatinės buveinės ar jai priskiriamų pajamų (sąnaudų) teisinio reglamentavimo ar traktavimo skirtumais.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

25. Deklaracijos 26 laukelyje įrašoma PLN204Z priedo Z3 laukelyje apskaičiuota neapmokestinamųjų pajamų, suma. Duomenys į šį laukelį įrašomi prieš tai užpildžius PLN204Z priedą. PLN204Z priedo pildymo tvarka paaiškinta Taisyklių VIII skyriuje.

26. Deklaracijos 27 laukelyje įrašoma bendra suma pajamų, kurios, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, į mokesčio bazę (pajamas) pagal PMĮ nuostatas neįtraukiamos, t. y. 28, 29, 30, 31, 31A laukeliuose nurodomų bei kitų, neįtraukiamų į mokesčio bazę, tačiau nenurodomų šiuose laukeliuose, pajamų suma. Kadangi 27 laukelyje įrašomos ir kitos 28, 29, 30, 31, 31A nenurodomos ir į mokesčio bazę neįtraukiamos pajamos, tai 27 laukelyje įrašyta suma gali sutapti arba būti didesnė už 28, 29, 30, 31 ir 31A laukelių sumą:

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

26.1. Deklaracijos 28 laukelyje įrašomos į pelno (nuostolių) ataskaitą įtrauktos Lietuvos vieneto per nuolatines buveines, esančias EEE valstybėse arba valstybėse, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi ir taiko DAIS uždirbtos mokestinio laikotarpio pajamos, kurios pagal PMĮ 4 straipsnio 1 dalies nuostatas nepriskiriamos Lietuvos vieneto mokesčio bazei, jeigu per šias nuolatines buveines vykdomos veiklos pajamos nustatyta tvarka apmokestinamos pelno mokesčiu arba jam tapačiu mokesčiu tose valstybėse;

26.2. Deklaracijos 29 laukelyje įrašoma iš Lietuvos vienetų gautų pagal PMĮ 33 straipsnio 1 dalį apmokestintų dividendų suma, t. y. gauti dividendai, iš kurių, vadovaujantis PMĮ 33 straipsnio 1 dalies nuostatomis, pelno mokestį išskaitė juos išmokantis Lietuvos vienetas;

26.3. Deklaracijos 30 laukelyje įrašoma iš Lietuvos vienetų gautų pagal PMĮ 33 straipsnio 2 dalį neapmokestinamų dividendų suma;

26.4. Deklaracijos 31 laukelyje įrašoma iš užsienio vienetų gautų dividendų (apmokestinamų ir neapmokestinamų pagal PMĮ 35 straipsnį) suma;

26.5. Deklaracijos 31A laukelyje įrašoma Lietuvos vieneto gautų pajamų suma pagal PMĮ 39 straipsnio 10 dalių nuostatas (kai Lietuvos vienetas perleidžia savo turimą kontroliuojamojo užsienio vieneto dalį arba per nuolatinę buveinę, nurodytą PMĮ 2 straipsnio 41 dalies 2 punkte, vykdomą veiklą ir bet kuri iš perleidimo gautų pajamų dalis anksčiau buvo įtraukta į pozityviąsias pajamas, apskaičiuojant už šias pajamas mokėtino pelno mokesčio sumą, ta pajamų dalis neįtraukiama į Lietuvos vieneto pelno mokesčio bazę).

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

27. Deklaracijos 32 laukelyje įrašoma bendra suma sąnaudų (leidžiamų ir ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų), kurios, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, atimamos iš pajamų, kai skiriasi jų pripažinimo sąnaudomis laikotarpiai ar pripažinimas sąnaudomis finansinėje apskaitoje ir apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną – t. y. 33, 34, 35, 36, 36A laukelių bei kitų sąnaudų, mažinančių pelną (didinančių nuostolius), tačiau nenurodomų šiuose laukeliuose, suma. Deklaracijos 32 laukelyje įrašyta sąnaudų, mažinančių pelną (didinančių nuostolius), bendra suma gali sutapti arba būti didesnė už 33, 34, 35, 36 ir 36A laukelių sumą, kadangi 32 laukelyje įrašomos ir kitos mažinančios pelną (didinančios nuostolius) sąnaudos, nepatenkančios į 33, 34, 35, 36, 36A laukelius:

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

27.1. Deklaracijos 33 laukelyje įrašoma tris kartus padidinta sąnaudų, kurios pagal Sąnaudų priskyrimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąnaudoms tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1183 „Dėl sąnaudų priskyrimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąnaudoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), priskiriamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) darbų sąnaudoms, suma, apskaičiuota PMĮ 17-1 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Pagal šios dalies nuostatas Apraše nurodytos sąnaudos, patirtos MTEP, iš pajamų gali būti atskaitomos tris kartus, jeigu atliekami MTEP darbai yra susiję su vieneto vykdoma įprastine ar numatoma vykdyti veikla, iš kurios yra arba bus uždirbamos pajamos ar gaunama ekonominė nauda. Kadangi 33 laukelyje turi būti įrašomos trigubo dydžio MTEP darbų sąnaudos, todėl finansinėje apskaitoje pripažintos MTEP darbų sąnaudos eliminuojamos (kaip neleidžiami atskaitymai) ir parodomos PLN204S priedo S2 laukelyje šalia S1 laukelyje įrašant kodą „26“. Deklaracijos 33 laukelis užpildomas, kai užpildytas PLN204S priedo S2 laukelis šalia S1 laukelyje įrašant kodą „26“;

27.2. Deklaracijos 34 laukelyje įrašoma apmokestinamųjų pajamų mažinimo dėl filmo arba jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų pagal PMĮ 17-2 straipsnį suma. Apskaičiuojant 2014 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį, tenkinant visas PMĮ 17-2 straipsnyje numatytas sąlygas, iš apmokestinamųjų pajamų gali būti atimama ne daugiau kaip 75 procentai neatlygintinai suteiktų lėšų filmo ar jo dalies gamybai Lietuvos Respublikoje. Finansinėje apskaitoje pripažintos filmo arba jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų sąnaudos eliminuojamos (kaip neleidžiami atskaitymai) ir parodomos PLN204S priedo S2 laukelyje šalia S1 laukelyje įrašant kodą „28“. Deklaracijos 34 laukelis užpildomas, kai užpildytas PLN204S priedo S2 laukelis šalia S1 laukelyje įrašant kodą „28“;

27.3. Deklaracijos 35 laukelyje įrašomos ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais pripažįstamos beviltiškų skolų sumos, kai jų pripažinimo laikotarpiai apskaitoje ir pagal PMĮ skiriasi, pavyzdžiui, jei vienetas vieną mokestinį laikotarpį pripažino skolą abejotina ir jos sumą, kaip neleidžiamus atskaitymus, įrašė PLN204S priedo S2 laukelyje šalia S1 laukelyje įrašant kodą „09“, o kitą mokestinį laikotarpį abejotiną skolą pripažinęs beviltiška, surinko Skolų beviltiškumo ir pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo bei beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 40 „Dėl Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“, nustatytus dokumentus, tai beviltiškos skolos sumą vienetas gali priskirti ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams ir ją įrašyti deklaracijos 35 laukelyje;

27.4. Deklaracijos 36 laukelyje įrašomos ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais pripažįstamos PMĮ 18–19 straipsniuose nustatyta tvarka apskaičiuotos ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir/ar amortizacijos sąnaudų sumos, didesnės nei apskaičiuotos vieneto finansinėje apskaitoje.

Pavyzdžiui, jei pagal finansinėje apskaitoje taikomus ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus nusidėvėjimo suma apskaičiuojama mažesnė negu vieneto apskaičiuota, taikant PMĮ 1 priedėlyje nustatytus ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvus, tai skirtumo suma įrašoma deklaracijos 36 laukelyje;

27.5. Deklaracijos 36A laukelyje įrašoma ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais pripažįstama praėjusių mokestinių laikotarpių palūkanų sąnaudų suma, kuri gali būti perkeliama į kitus mokestinius laikotarpius neribotą laikotarpį ir atskaitoma, taikant PMĮ 301 straipsnyje nustatytus apribojimus.

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

28. Deklaracijos 37 laukelyje įrašomas vieneto mokestinio laikotarpio veiklos rezultatas – pelno (nuostolių) suma (be pozityviųjų pajamų ir iš pajamų neatėmus suteiktos paramos bei mokestinių laikotarpių nuostolių sumų). Deklaracijos 37 laukelio suma apskaičiuojama prie 19 laukelyje įrašytos pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaičiuotos mokestinių metų pelno (nuostolių) prieš apmokestinimą sumos, pridėjus 20 laukelyje įrašytą sąnaudų sumą, laikomą neleidžiamais atskaitymais bei 21 laukelyje įrašytą pajamų (pelno) padidinimo PMĮ nustatytais atvejais sumą ir atėmus 26 laukelyje įrašytą neapmokestinamųjų pajamų, nurodytų PMĮ 12 straipsnyje, sumą, 27 laukelyje įrašytą neįtraukiamų į mokesčio bazę pajamų sumą bei 32 laukelyje įrašytą sąnaudų, mažinančių pelną (didinančių nuostolius) sumą. Jei apskaičiuojami nuostoliai, jų suma šiame 37 laukelyje įrašoma su minuso (-) ženklu. Jei rezultatas lygus nuliui (0), tai 37 laukelyje turi būti įrašomas 0 (nulis).

29. Deklaracijos 38 laukelyje iš PLN204K priedo K16 laukelio įrašoma į pajamas įtraukiama kontroliuojamųjų užsienio subjektų pozityviųjų pajamų suma. Jei užpildomas ne vienas PLN204K priedo lapas, 38 laukelyje įrašoma suma, apskaičiuota, sudėjus visų PLN204K priedo lapų K16 laukelių sumas. PLN204K priedo užpildymo tvarka paaiškinta Taisyklių XII skyriuje.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

30. Deklaracijos 39 laukelyje įrašoma PLN204F priedo F4 laukelyje apskaičiuota VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno (nuostolių) suma. Nuostolių suma šiame laukelyje įrašoma su minuso (-) ženklu. PLN204F priedo pildymo tvarka paaiškinta Taisyklių IX skyriuje.

301. Deklaracijos 39A laukelyje įrašoma mokestinio laikotarpio veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7–9 dalių nuostatas, pelno (nuostolių) suma. Nuostolių suma deklaracijos 39A laukelyje įrašoma su minuso (-) ženklu.

Papildyta punktu:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

31. Deklaracijos 40 ir 41 laukeliuose įrašomas vieneto mokestinio laikotarpio veiklos pelnas ar nuostoliai be VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo rezultato ir veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7–9 dalių nuostatas, rezultato. Veiklos rezultatas apskaičiuojamas, prie deklaracijos 37 laukelyje įrašytos mokestinio laikotarpio veiklos (be pozityviųjų pajamų) pelno (nuostolių) sumos pridėjus 38 laukelyje įrašytą pozityviųjų pajamų sumą ir atėmus 39 laukelyje įrašytą VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo rezultatą (pelną ar nuostolį) bei atėmus 39A laukelyje įrašytą veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7– 9 dalių nuostatas, rezultatą (pelną ar nuostolį). Jei apskaičiuojamas veiklos pelnas, pelno suma įrašoma 40 laukelyje, jei apskaičiuojami veiklos nuostoliai, nuostolių suma įrašoma 41 laukelyje. Jei, apskaičiuojant veiklos rezultatą, gaunamas nulis (0), tai nulis (0) turi būti įrašomas 40 laukelyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

32. Deklaracijos 42 laukelyje įrašoma iš pajamų atskaitoma pagal LPĮ vieneto suteiktos paramos bendra suma, apskaičiuojama pagal PMĮ 28 straipsnio 2 dalies nuostatas. Deklaracijos 42 laukelio suma negali būti didesnė kaip 40 procentų apmokestinamojo pelno sumos, apskaičiuotos iš pajamų neatėmus išmokų paramai ir mokestinių laikotarpių nuostolių sumų. Apmokestinamojo pelno suma, iš kurios gali būti atskaitomos išmokos paramai, apskaičiuojama, sudėjus deklaracijos 39 ir / ar 39A, ir / ar 40 laukeliuose įrašytas pelno sumas, t. y. sudėjus VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno, ir / ar veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7–9 dalių nuostatas, pelno ir / ar veiklos pelno sumas. Jeigu deklaracijos 39 laukelyje apskaičiuota VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno suma, ir / ar 39A laukelyje veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7–9 dalių nuostatas, pelno suma, o 41 laukelyje – veiklos nuostolių suma, tai apmokestinamojo pelno suma, iš kurios gali būti atskaitomos išmokos paramai, yra lygi šių sumų skirtumui (pelnui), jei 39 ir / ar 39A laukelio suma yra didesnė už 41 laukelio sumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

33. Deklaracijos 43 laukelyje įrašoma mokestinio laikotarpio veiklos pelno suma po atskaitymų paramai (apskaičiuojama iš 40 laukelyje įrašytos veiklos pelno sumos atėmus atskaitomą paramos sumą). Jei iš veiklos pelno parama neatskaitoma, tai 43 laukelyje įrašoma 40 laukelio suma.

331. Deklaracijos 43A laukelyje įrašoma mokestinio laikotarpio veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7–9 dalių nuostatas, pelno suma po atskaitymų paramai (apskaičiuojama, iš 39A laukelyje įrašytos veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7–9 dalių nuostatas, pelno sumos atėmus atskaitomą paramos sumą). Jei iš minėtos veiklos pelno parama neatskaitoma, tai 43A laukelyje įrašoma 39A laukelyje apskaičiuota pelno suma.

Papildyta punktu:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

332. Deklaracijos 43B laukelyje įrašoma atskaityta Lietuvos vienetų nuolatinių buveinių nuo 2020 mokestinių metų perduotų nuostolių, apskaičiuotų pagal PMĮ 562 straipsnio nuostatas, suma iš veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7-9 dalių nuostatas, ir Lietuvos vienetų veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7-9 dalių nuostatas, praėjusių mokestinių metų perkeliamų nuostolių suma (PMĮ 30 straipsnio 21 dalis). 43B laukelio suma negali būti didesnė nei 43A laukelio suma.

Papildyta punktu:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

34. Deklaracijos 44 laukelyje įrašoma mokestinio laikotarpio VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno suma po atskaitymų paramai (apskaičiuojama, iš 39 laukelyje įrašytos VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno sumos atėmus atskaitomą paramos sumą). Jei iš VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno parama neatskaitoma, tai šiame 44 laukelyje įrašoma 39 laukelyje įrašyta VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno suma.

Bendra iš 39A laukelyje įrašyto veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7–9 dalių nuostatas, pelno, 40 laukelyje įrašyto veiklos pelno ir 39 laukelyje įrašyto VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno atskaitoma paramos suma negali būti didesnė už 42 laukelyje įrašytą paramos sumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

35. Deklaracijos 45, 46, 47 ir 47A laukeliuose vienetai turi įrašyti PMĮ 30 straipsnyje nustatyta tvarka iš pajamų atskaitomus Lietuvos vienetų nuolatinių buveinių nuo 2020 mokestinių metų perduotus nuostolius (PMĮ 30 straipsnio 6 dalis, taikant 4 dalyje nuostolių dydį ribojančias nuostatas) ir ankstesnių mokestinių laikotarpių perkeliamus nuostolius, atsižvelgdami į PMĮ 30 straipsnio 4 dalyje ir 43 straipsnio 7 dalyje nustatytas perkeliamų ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostolių dydį ribojančias nuostatas (iki 70 procentų apmokestinamojo pelno, apskaičiuoto PMĮ 11 straipsnyje nustatyta tvarka, neatėmus ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostolių), išskyrus vienetus, kurių apmokestinamasis pelnas apmokestinamas, taikant PMĮ 5 straipsnio 2 dalyje nustatytą 5 procentų tarifą:

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

35.1. Deklaracijos 45 laukelyje įrašoma iš veiklos pelno atskaitoma Lietuvos vienetų nuolatinių buveinių nuo 2020 mokestinių metų perduotų nuostolių, apskaičiuotų pagal PMĮ 562 straipsnio nuostatas, ir Lietuvos vieneto perkeliamų ankstesnių mokestinių metų veiklos nuostolių suma negali viršyti 70 procentų 43 laukelyje įrašytos mokestinio laikotarpio veiklos pelno po atskaitymų paramai sumos, jeigu 43 laukelio suma didesnė už nulį (0) ir jeigu neužpildyti 47 ir 47A laukeliai.

Jeigu apskaičiuojamas veiklos pelnas (užpildytas 43 laukelis) ir užpildyti 47 ir 47A laukeliai (veiklos nuostoliai atskaitomi iš VP ir (ar) išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno, ir (ar) veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7–9 dalių nuostatas, pelno), tai 45, 47 ir 47A laukelių suma negali būti didesnė nei 70 procentų sumos, apskaičiuotos, sudėjus 43, 43A ir 44 laukelių sumas ir atėmus 43B ir 46 laukelių sumas.

Vienetų, kurie taiko PMĮ 5 straipsnio 2 dalyje nustatytą 5 procentų mokesčio tarifą, perkeliami nuostoliai atskaitomi, netaikant 70 procentų apribojimo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-100, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20291

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

35.2. Deklaracijos 46 laukelyje turi būti įrašoma iš VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno atskaityta Lietuvos vienetų nuolatinių buveinių nuo 2020 mokestinių metų perduotų VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių nuostolių, apskaičiuotų pagal PMĮ 562 straipsnio nuostatas, ir Lietuvos vieneto ankstesnių mokestinių metų perkeliamų VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostolių suma.

Jeigu apskaičiuojamas veiklos ir veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7–9 dalių nuostatas, bei VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelnas (užpildyti deklaracijos 43 ir 44 laukeliai, įskaitant atvejus, kai 43 laukelio suma lygi nuliui (0)), tai finansų įstaigos 46 laukelyje turi įrašyti sumą, neviršijančią 70 procentų 44 laukelyje įrašytos VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno po atskaitymų paramai sumos.

Jeigu mokestiniu laikotarpiu nevykdoma apmokestinama pagal PMĮ 5 straipsnio 7–9 dalių nuostatas veikla ir apskaičiuojamas veiklos nuostolis (užpildytas 41 laukelis), o iš VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo – pelnas (užpildytas 44 laukelis) ir jo suma didesnė už 41 įrašytą veiklos nuostolių sumą, tai finansų įstaigų 46 laukelyje įrašoma perkeliamų VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostolių suma negali būti didesnė kaip 70 procentų 44 ir 41 laukelių sumų skirtumo sumos.

Jeigu apskaičiuojami veiklos nuostoliai (užpildytas 41 laukelis) ir veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7–9 dalių nuostatas, pelno suma, apskaičiuota, iš 43A laukelio atėmus 43B laukelyje įrašomą perkeliamų nuostolių sumą, yra mažesnė nei 41 laukelyje nurodyta veiklos nuostolių suma, tai finansų įstaigos perkeliamų VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostolių suma negali būti didesnė kaip 70 procentų sumos, apskaičiuotos, sudėjus 44 ir 43A laukelių sumas ir atėmus 41 ir 43B laukelių sumas.

Vienetai, kurie taiko PMĮ 5 straipsnio 2 dalyje nustatytą 5 procentų mokesčio tarifą, 46 laukelyje gali įrašyti perkeliamų VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostolių sumą, neviršijančią 44 laukelyje įrašytos VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno po atskaitymų paramai sumos, neatsižvelgdami į tai, kad vienetas apskaičiavo veiklos nuostolį (užpildė 41 laukelį);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

35.3. Deklaracijos 47 laukelyje įrašoma iš VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno sumos, nurodytos 44 laukelyje, atskaityta veiklos nuostolių suma;

Vienetų 47 laukelyje įrašoma iš VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno atskaitoma veiklos nuostolių suma negali būti didesnė nei 44 ir 46 laukelių skirtumo suma.

Jeigu apskaičiuojami veiklos nuostoliai (užpildytas 41 laukelis), o VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno suma, apskaičiuota, iš 44 laukelio atėmus 46 laukelyje įrašomą perkeliamų VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostolių sumą, yra didesnė nei 41 laukelyje nurodyta veiklos nuostolių suma, tai ne finansų įstaigos iš likusios VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo sumos, apskaičiuotos, iš 44 laukelio atėmus 46 ir 41 laukelių sumas, gali atskaityti ne didesnę kaip 70 procentų perkeliamų veiklos nuostolių sumą, kuri įrašoma 47 laukelyje.

Finansų įstaigos iš VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių pelno gali atskaityti veiklos nuostolius ir užpildyti 47 laukelį, jeigu 46 laukelyje įrašyta perkeliamų VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių nuostolių suma yra mažesnė kaip 70 procentų 44 laukelio sumos arba 46 laukelis neužpildytas ir abiem atvejais užpildytas 43 laukelis (apskaičiuotas veiklos pelnas). Jeigu apskaičiuojamas veiklos nuostolis (užpildytas 41 laukelis) ir veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 79 dalių nuostatas, pelno suma, apskaičiuota, iš 43A laukelio atėmus 43B laukelyje įrašomą perkeliamų nuostolių sumą, yra mažesnė nei 41 laukelyje nurodyta veiklos nuostolių suma, tai iš likusios VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno sumos, apskaičiuotos, sudėjus 44 ir 43A laukelių sumas ir atėmus 41 ir 43B laukelių sumas, vienetas gali atskaityti perkeliamų veiklos nuostolių sumą, kuri įrašoma 47 laukelyje. Tačiau deklaracijos 47 ir 46 laukelių suma negali būti didesnė kaip 70 procentų sumos, apskaičiuotos, sudėjus 44 ir 43A laukelių sumas ir atėmus 41 ir 43B laukelių sumas.

Jeigu deklaracijos 46 laukelis neužpildytas (vienetas perkeliamų VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių nuostolių neturėjo), tai 43, 43A ir 44 laukelių suma negali būti didesnė kaip 70 procentų sumos, apskaičiuotos, sudėjus 43, 43A ir 44 laukelių sumas ir atėmus 43B laukelio sumą.

Vienetai, kurių apmokestinamasis pelnas apmokestinamas, taikant PMĮ 5 straipsnio 2 dalyje nustatytą 5 procentų tarifą, 47 laukelyje įrašo iš veiklos pelno atskaitytą veiklos nuostolių sumą, netaikydami 70 procentų apribojimo;

35.4. Deklaracijos 47A laukelyje turi būti įrašoma iš veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 79 dalių nuostatas, pelno sumos, nurodytos 43A laukelyje, atskaityta veiklos nuostolių suma:

35.4.1. vienetų – finansų įstaigų, 47A laukelyje įrašyta perkeliamų veiklos nuostolių suma negali būti didesnė kaip 70 procentų 43A ir 43B laukelių sumų skirtumo, jeigu 43 laukelis lygus nuliui (0) ir 44 laukelis lygus nuliui (0).

Jeigu apskaičiuojami veiklos nuostoliai (užpildytas 41 laukelis), o 44 laukelis lygus nuliui (0), tai 47A laukelio suma negali būti didesnė kaip 70 procentų 43A laukelio sumos, atėmus 43B laukelio sumą ir atėmus veiklos nuostolį (41 laukelį).

Jeigu apskaičiuojami veiklos nuostoliai (užpildytas 41 laukelis) ir VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių pelno suma (44 laukelis) yra mažesnė nei 41 laukelyje nurodyta veiklos nuostolių suma, tai 47A laukelio suma negali būti didesnė kaip 70 procentų sumos, apskaičiuotos, sudėjus 43A ir 44 laukelių sumas ir atėmus 43B ir 41 laukelių sumas;

35.4.2. vienetų – ne finansų įstaigų, 47A laukelyje įrašyta perkeliamų veiklos nuostolių suma negali būti didesnė kaip 70 procentų 43A ir 43B laukelių sumų skirtumo, jeigu 43 laukelis lygus nuliui (0) bei 44 ir 46 laukelių sumų skirtumas lygus nuliui (0).

Jeigu apskaičiuojami veiklos nuostoliai (užpildytas 41 laukelis), o 44 ir 46 laukelių sumų skirtumas lygus nuliui (0), tai 47A laukelio suma negali būti didesnė kaip 70 procentų 43A laukelio sumos, atėmus 43B laukelio sumą ir atėmus veiklos nuostolį (41 laukelį).

Jeigu apskaičiuojami veiklos nuostoliai (užpildytas 41 laukelis) ir VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių pelno suma, apskaičiuota, iš 44 laukelio atėmus 46 laukelyje įrašomą perkeliamų nuostolių sumą, yra mažesnė nei 41 laukelyje nurodyta veiklos nuostolių suma, tai 47A laukelio suma negali būti didesnė kaip 70 procentų sumos, apskaičiuotos, sudėjus 43A ir 44 laukelių sumas ir atėmus 41, 43B ir 46 laukelių sumas;

35.4.3. vienetai, kurie taiko PMĮ 5 straipsnio 2 dalyje nustatytą 5 procentų mokesčio tarifą, 47A laukelyje įrašo iš veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7–9 dalių nuostatas, pelno atskaitytą veiklos nuostolių sumą, netaikydami 70 procentų apribojimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

36. Deklaracijos 48 laukelyje įrašoma PMĮ 11 straipsnyje nustatyta tvarka apskaičiuota apmokestinamojo pelno suma, kuri apskaičiuojama, iš 43 laukelyje įrašytos sumos atėmus 45 laukelyje įrašyta sumą, pridėjus 43A ir 44 laukelių sumą ir iš jos atėmus 43B ir 46 bei 47 ir 47A laukeliuose įrašytas sumas. Jeigu 41 laukelyje apskaičiuotas veiklos nuostolis, o 44 ir 43A laukelių suma, iš jos atėmus 43B, 46, 47 ir 47A laukeliuose įrašytas sumas, yra didesnė už 41 laukelio sumą, t. y. apskaičiuojamas pelnas, tai šio skirtumo suma įrašoma 48 laukelyje. Jeigu 41 ir 43A, ir 44 laukelių sumos, iš jos atėmus 43B, 46, 47 bei 47A laukeliuose įrašytas sumas, skirtumas yra lygus nuliui (0), tai 48 laukelyje įrašomas nulis (0).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

37. Deklaracijos 49 laukelyje įrašoma per mokestinį laikotarpį dėl vykdomo investicinio projekto faktiškai patirtų išlaidų, skirtų PMĮ 461 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus atitinkančiam turtui įsigyti, suma. Atskaitoma patirtų išlaidų suma gali sudaryti 100 procentų 48 laukelyje apskaičiuotos apmokestinamojo pelno sumos.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

 

38. Deklaracijos 50 laukelyje įrašoma apmokestinamojo pelno sumažinimo iš kitų vienetų grupės vienetų perimta VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių nuostolių suma pagal PMĮ 56-1 straipsnį. Apmokestinamojo pelno sumažinimo iš kitų vienetų grupės vienetų perimta VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių nuostolių suma įrašoma iš PLN204F priedo F12 laukelio, jeigu pildomas vienas lapas arba iš F14 laukelio, jeigu užpildomi keli lapai.

Deklaracijos 50 laukelyje įrašoma apmokestinamojo pelno sumažinimo iš kitų vienetų grupės vienetų perimta VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių nuostolių suma negali būti didesnė už sumą, apskaičiuotą iš 44 laukelyje įrašytos VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno po atskaitymų paramai sumos atėmus 46 ir 47 laukeliuose bei 41 laukelyje (jeigu užpildytas 41 laukelis) įrašytas sumas.

39. Deklaracijos 51 laukelyje įrašoma PMĮ 56-1 straipsnyje nustatyta tvarka iš kitų vienetų grupės vienetų perimta veiklos nuostolių suma, kuria gali būti mažinamas vieneto mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas. Iš kitų vienetų grupės vienetų perimta veiklos nuostolių suma įrašoma iš PLN204G priedo (apskaičiuojama sudėjus visų PLN204G priedo lapų G5 laukelių sumas). PLN204G priedo pildymo tvarka paaiškinta Taisyklių X skyriuje.

391. Deklaracijos 51A laukelyje įrašoma PMĮ 561 straipsnyje nustatyta tvarka iš kitų vienetų grupės vienetų perimta veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 str. 7-9 d., nuostolių suma, kuria gali būti mažinamas vieneto mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas.

Papildyta punktu:

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

40. Deklaracijos 52 laukelyje įrašoma apmokestinamojo pelno suma, sumažinta dėl vykdomo investicinio projekto ir / arba dėl iš kito vienetų grupės vieneto (vienetų) perimtų mokestinių nuostolių (apskaičiuojama iš 48 laukelio sumos atėmus 49, 50, 51 ir 51A laukelių sumą). Jei deklaracijos 49, 50, 51 ir 51A laukeliai neužpildomi, tai 52 laukelyje turi būti įrašoma 48 laukelio suma. Deklaracijos 50, 51 ir 51A laukelių suma negali būti didesnė už 48 ir 49 laukelių skirtumo sumą, t. y. iš apmokestinamojo pelno atskaitoma iš kitų vienetų grupės vienetų perimtų mokestinių nuostolių suma negali būti didesnė už apmokestinamojo pelno sumą, iš jos atėmus faktiškai patirtas išlaidas dėl vykdomo investicinio projekto PMĮ 461 straipsnyje nustatyta tvarka.

Atsižvelgiant į deklaraciją pateikiančiam vienetui taikomus PMĮ 5 straipsnyje nustatytus pelno mokesčio tarifus, deklaracijos 52 laukelyje apskaičiuota apmokestinamojo pelno suma įrašoma į 52A ir / ar 52B laukelį, atitinkamai taikomo pelno mokesčio tarifo kodas turi būti įrašomas į 53A ir / ar 53B laukelį, pelno mokesčio tarifas į 54A ir / ar 54B laukelį, o apskaičiuota pelno mokesčio suma – į 55A ir / ar 55B laukelį. Pelno mokesčio suma apskaičiuojama, 52A ir / ar 52B laukeliuose įrašytas apmokestinamojo pelno sumas padauginant iš 54A ir / ar 54B laukeliuose įrašytų pelno mokesčio tarifų. Deklaracijos 55A ir / ar 55B laukeliuose apskaičiuota bendra pelno mokesčio suma turi būti įrašoma 55 laukelyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

41. Neteko galios nuo 2018-06-01.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

 

42. Neteko galios nuo 2018-06-01.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

 

43. Neteko galios nuo 2018-06-01.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

 

44. Deklaracijos 56 laukelyje įrašoma pelno mokesčio sumažinimo suma, jei pelno mokestis mažinamas PMĮ 58 straipsnio 16 dalies 3 punkte nustatyta tvarka (vienete dirba riboto darbingumo asmenų ir tenkinamos kitos šio punkto sąlygos).

45. Deklaracijos 57 laukelyje įrašoma riboto darbingumo asmenų dalis (procentais) tarp visų dirbančių asmenų vienete.

46. Deklaracijos 58 laukelyje įrašoma pelno mokesčio sumažinimo dėl filmo ar jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų suma pagal PMĮ 46-2 straipsnį. Apskaičiuojant 2014 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį, už mokestinį laikotarpį mokėtinas pelno mokestis neatlygintinai suteiktų lėšų filmo arba jo dalies gamybai Lietuvos Respublikoje suma gali būti mažinamas ne daugiau kaip 75 procentais. Jeigu šių lėšų suma didesnė kaip 75 procentai už mokestinį laikotarpį mokėtino pelno mokesčio sumos, tiek, kiek ši suma viršijama, gali būti mažinamas už du vėlesnius vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius mokėtinas pelno mokestis, tačiau už kiekvieną mokestinį laikotarpį apskaičiuota pelno mokesčio suma negali būti mažinama daugiau kaip 75 procentais. Vienetas PMĮ 46-2 straipsnyje nustatyta tvarka pelno mokestį gali sumažinti, jei turi Lietuvos kino centro išduotą Investicijos pažymą (Investicijos pažymos forma patvirtinta Lietuvos kino centro direktoriaus 2014 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V-3 „Dėl filmo ar jo dalies gamybos ataskaitos formos ir investicijos pažymos formos patvirtinimo“).

Deklaracijos 58 laukelyje įrašoma suma negali būti didesnė kaip 75 procentai 55 laukelio sumos. Jeigu užpildytas 56 laukelis, tai 58 laukelyje įrašoma suma, apskaičiuojama įvertinus 56 laukelyje įrašytą pelno mokesčio sumažinimo sumą.

47. Deklaracijos 59 laukelyje įrašoma apskaičiuota pelno mokesčio suma, mokėtina į biudžetą (iš 55 laukelyje įrašytos pelno mokesčio sumos atimama 56 laukelyje įrašyta pelno mokesčio sumažinimo suma pagal PMĮ 58 straipsnio 16 dalies 3 punktą ir 58 laukelyje įrašyta pelno mokesčio sumažinimo dėl filmo ar jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų pagal PMĮ 46-2 straipsnį suma).

48. Deklaracijos 60 laukelyje įrašoma PMĮ 55 straipsnyje nustatyta tvarka atskaitoma nuo užsienio valstybėse per mokestinį laikotarpį gautų ir/ar uždirbtų pajamų sumokėta pelno mokesčio (ar jam tapataus mokesčio) suma.

Ši suma į deklaracijos 60 laukelį įrašoma iš deklaracijos PLN204C priedo PLN204C1 lapo C39 laukelio. Deklaracijos PLN204C priedo užpildymo tvarka paaiškinta Taisyklių VII skyriuje.

49. Deklaracijos 61 laukelyje įrašoma PMĮ 39 straipsnio 11 ir 12 dalyse nustatyta tvarka atskaitoma nuo užsienio valstybėje arba zonoje įregistruoto ar kitaip organizuoto kontroliuojamojo užsienio subjekto pozityviųjų pajamų, įtrauktų į Lietuvos vieneto pajamas (nurodomas 38 laukelyje), sumokėto pelno mokesčio (ar jam tapataus mokesčio) suma. Ši suma į 61 laukelį turi būti įrašoma iš deklaracijos PLN204K priedo K22 laukelio. Jei užpildomas ne vienas deklaracijos PLN204K priedo lapas, 61 laukelyje turi būti įrašoma suma, apskaičiuota, sudėjus visų PLN204K priedo lapų K22 laukelių sumas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

50. Iš deklaracijos 59 laukelyje apskaičiuotos pelno mokesčio sumos atėmus 60 ir 61 laukeliuose įrašytas iš pelno mokesčio atskaitomas sumas, deklaracijos 62 laukelyje įrašoma mokestinio laikotarpio pelno mokesčio suma, mokėtina į biudžetą. Deklaracijos 60 ir 61 laukelių bendra suma neturi būti didesnė kaip 59 laukelyje apskaičiuota pelno mokesčio suma, mokėtina į biudžetą.

51. Deklaracijos 63 laukelyje įrašoma nuo iš kito Lietuvos vieneto gautų dividendų išskaičiuota pelno mokesčio suma, įskaitoma pagal PMĮ 33 straipsnio 3 dalies nuostatas.

52. Deklaracijos 64 laukelyje įrašoma mokėtina/grąžintina pelno mokesčio suma, apskaičiuota užskaičius iš gautų dividendų išskaičiuoto mokesčio sumą (apskaičiuojama iš 63 laukelio sumos atėmus 62 laukelio sumą). Jeigu apskaičiuojamas neigiamas skaičius (63 laukelyje įrašyta užskaitomo iš gautų dividendų išskaičiuoto mokesčio suma yra mažesnė už vieneto mokestinio laikotarpio mokėtino pelno mokesčio sumą, nurodytą 62 laukelyje), tai 64 laukelyje šių sumų skirtumas (mokėtina į biudžetą suma) įrašomas su minuso (-) ženklu. Apskaičiuota grąžintina suma deklaracijos 64 laukelyje įrašoma be pliuso (+) ženklo.

Jeigu 62 laukelyje įrašyta pelno mokesčio suma, mokėtina į biudžetą lygi nuliui (0) arba 62 laukelis nepildomas, tai 64 laukelyje įrašoma grąžintina suma lygi 63 laukelio sumai t.y. lygi užskaitomai nuo dividendų išskaičiuotai pelno mokesčio sumai).

53. Deklaracijos 65 laukelyje įrašoma PMĮ 41 straipsnio 2 dalies 1–6 ir 8 punktuose nustatytais vieneto reorganizavimo ar perleidimo atvejais pagal PMĮ 43 straipsnio nuostatas įsigyjančiajam vienetui perduotų veiklos mokestinių nuostolių suma (įskaitant perduotų nuostolių sumą, kuri susidarė nuo mokestinio laikotarpio, kurį įvyko reorganizavimo ar perleidimo procedūros, pradžios iki reorganizavimo ar perleidimo procedūrų pabaigos).

531. Deklaracijos 65A laukelyje įrašoma PMĮ 41 straipsnio 2 dalies 1–6 ir 8 punktuose nustatytais vieneto reorganizavimo ar perleidimo atvejais pagal PMĮ 43 straipsnio nuostatas įsigyjančiajam vienetui perduotų veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7–9 dalių nuostatas, mokestinių nuostolių suma (įskaitant perduotų nuostolių sumą, kuri susidarė nuo mokestinio laikotarpio, kurį įvyko reorganizavimo ar perleidimo procedūros, pradžios iki reorganizavimo ar perleidimo procedūrų pabaigos).

Papildyta punktu:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

54. Deklaracijos 66 laukelyje įrašoma PMĮ 41 straipsnio 2 dalies. 1–6 ir 8 punktuose nustatytais vieneto reorganizavimo ar perleidimo atvejais pagal PMĮ 43 straipsnio nuostatas iš perleidžiančiojo ar įsigyjamojo vieneto perimtų veiklos mokestinių nuostolių suma;

541. Deklaracijos 66A laukelyje įrašoma PMĮ 41 straipsnio 2 dalies 1–6 ir 8 punktuose nustatytais vieneto reorganizavimo ar perleidimo atvejais pagal PMĮ 43 straipsnio nuostatas iš perleidžiančiojo ar įsigyjamojo vieneto perimtų veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7–9 dalių nuostatas, mokestinių nuostolių suma.

Papildyta punktu:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

55. Deklaracijos 67 laukelyje įrašoma vieneto perduota veiklos mokestinių nuostolių suma vienetų grupės vienetams pagal PMĮ 56-1 straipsnio nuostatas.

551. Deklaracijos 68 laukelyje įrašoma PMĮ 561 straipsnyje nustatytais atvejais vienetų grupės vienetams perduota veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 str. 7-9 d., nuostolių suma.

Papildyta punktu:

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

KETVIRTASis SKIRSNIS

DEKLARACIJOS (PLN204 FORMOS) IV DALIES UŽPILDYMAS

 

552. Deklaracijos IV dalyje įrašomi tokie Papildomo Kredito įstaigų pelno mokesčio apskaičiavimo duomenys:

552.1. Deklaracijos 69 laukelyje įrašoma apskaičiuota Papildomu Kreditų įstaigų pelno mokesčiu apmokestinama apmokestinamojo pelno suma (pagal PMĮ 383 str.). Deklaracijos 69 laukelio suma apskaičiuojama prie 37 laukelyje įrašytos mokestinio laikotarpio veiklos (be pozityviųjų pajamų) pelno (nuostolių) sumos pridėjus 33 laukelyje įrašytą trigubo dydžio MTEP  darbų sąnaudų sumą bei 34 laukelyje įrašytą filmo arba jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų sumą ir atėmus neapmokestinamą 2 000 000 eurų sumą;

552.2. Deklaracijos 70 laukelyje įrašomas pelno mokesčio tarifas (procentais). Kredito įstaigų apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 5 procentų Papildomo Kredito įstaigų pelno mokesčio tarifą;

552.3. Deklaracijos 71 laukelyje įrašoma apskaičiuota Papildomo Kredito įstaigų pelno mokesčio suma. Pelno mokesčio suma apskaičiuojama 69 laukelyje įrašytą apmokestinamojo pelno sumą padauginant iš 70 laukelyje įrašyto pelno mokesčio tarifo.

Papildyta skirsniu:

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

III SKYRIUS

DEKLARACIJOS (pln204A FORMOS) UŽPILDYMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

DEKLARACIJOS (PLN204A FORMOS) I DALIES UŽPILDYMAS

 

56. Deklaracijos (PLN204A formos) I dalyje įrašomi tokie deklaraciją pateikiančio mokesčių mokėtojo ir deklaracijos duomenys:

56.1. Deklaracijos 1–9 laukeliai turi būti užpildomi taip, kaip nurodyta Taisyklių II skyriaus „Deklaracijos (PLN204 formos) pildymas“ 19.1–19.7 papunkčiuose;

56.2. Deklaracijos 10 laukelyje pasirenkamas (vadovaujantis PMĮ II skyriaus nuostatomis) pajamų pripažinimo būdas (pinigų apskaitos principas ar kaupimo apskaitos principas);

56.3. Vienetai, kurie privalo užpildyti ir pateikti už mokestinį laikotarpį mokesčių administratoriui prie deklaracijos pridedamas ataskaitas FR0528 ir / ar FR0438, 16 laukelio atitinkamame langelyje pasirenka „Taip“, priešingu atveju pasirenka „Ne“;

56.4. Vienetai, kurie, pripažindami palūkanų sąnaudas, taiko PMĮ 301 straipsnio 7 dalies 1 punktą, 16A laukelio atitinkamame langelyje pasirenka „Taip“, priešingu atveju pasirenka „Ne“. PMĮ 301 straipsnio 7 dalies 1 punkte nurodyta, kad palūkanos neperskaičiuojamos paskolų, skirtų ilgalaikiams viešosios infrastruktūros projektams, kurių tikslas yra sukurti, modernizuoti, valdyti ir (arba) prižiūrėti viešiesiems interesams tenkinti skirtą turtą, finansuoti, kai projekto vykdytojas, jo turtas yra, palūkanų sąnaudos patiriamos ir pajamos gaunamos Europos Sąjungos valstybėje narėje, palūkanoms. Projektų priskyrimo prie ilgalaikių viešosios infrastruktūros projektų kriterijai ir tvarka patvirtinta Apraše (žr. 19.11 papunktį). Remdamasis Aprašu, projekto vykdytojas kartu su metine pelno mokesčio deklaracija mokesčių administratoriui turi pateikti laisvos formos dokumentą, kuriame būtų informacija apie vykdomą ilgalaikį viešosios infrastruktūros projektą: trumpas projekto aprašymas, projekto trukmė, projekto investicijų suma, investuota nuosavų lėšų suma, nesusijusių asmenų suteiktų paskolų suma, palūkanų sąnaudų suma ir jų mokėjimo grafikas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-100, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20291

 

56.5. Deklaracijos 16B laukelis užpildomas tuo atveju, jeigu vienetas vadovaudamasis PMĮ 402 straipsnyje nustatyta tvarka apskaičiuoja turto perkėlimo pajamas. Šiame laukelyje pasirenkamas Turto perkėlimo turto vertės padidėjimo pajamų įtraukimo į deklaruojamų mokestinio laikotarpio pajamų būdas (PMĮ 402 straipsnio 4 dalis). Kai visos pajamos įtraukiamos į mokestinio laikotarpio pajamas, pasirenkama – 1. Kai nusprendžiama mokėti lygiomis dalimis per 5 metus, pasirenkama – 2. Kai, pasirinkus mokėti lygiomis dalimis per 5 metus, toks mokėjimas nutraukiamas, pasirenkama – 3.

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

 

ANTRASIS SKIRSNIS

DEKLARACIJOS (PLN204A FORMOS) II DALIES UŽPILDYMAS

 

57. Deklaracijos (PLN204A formos) II dalyje apskaičiuojamas mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas ir į biudžetą mokėtinas pelno mokestis.

58. Deklaracijos 17 laukelyje turi būti įrašoma visų vieneto pajamų, įtrauktų į pelno mokesčio bazę, bendra suma, t. y. 18 ir 24 laukeliuose nurodytų apmokestinamųjų ir neapmokestinamųjų pajamų, pozityviųjų pajamų, nurodytų 29 laukelyje, ir VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno, nurodyto 32 laukelyje (pagal PMĮ nustatyta tvarka pasirinktą pajamų pripažinimo būdą, pažymėtą deklaracijos I dalies 10 laukelyje).

59. Deklaracijos 18 laukelyje turi būti įrašoma mokestinio laikotarpio bendra apmokestinamųjų pajamų (neįskaitant pozityviųjų pajamų ir apmokestinamųjų VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pajamų) suma, kurią sudaro 19–23B laukeliuose nurodomų bei kitų apmokestinamųjų pajamų, nenurodomų šiuose laukeliuose, sumos. Todėl 18 laukelyje įrašyta apmokestinamųjų pajamų bendra suma gali sutapti arba būti didesnė už 19–23B laukelių sumą. Deklaracijos 19–23B laukeliai užpildomi taip:

59.1. 19 laukelyje įrašoma pajamų už parduotas prekes, produkciją ir suteiktas paslaugas suma;

59.2. 20 laukelyje įrašoma mokestinio laikotarpio pajamų (pelno) padidinimo suma, kuri apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, į pajamas įtraukiama pagal PMĮ 40 straipsnio 2 dalies nuostatas;

59.3. 21 laukelyje įrašoma pajamų  už perleistą ilgalaikį materialųjį turtą suma. Šios pajamos apskaičiuojamos PMĮ 16 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka. Šiame laukelyje taip pat įrašoma turto vertės padidėjimo pajamų suma, apskaičiuojama tais atvejais, kai turtas perduotas pagal nuomos sandorį, atitinkantį PMĮ 38 straipsnyje nustatytus kriterijus, taip pat suma pajamų, pripažįstamų kaip išnuomoto arba panaudos būdu kitiems vienetams perduoto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kainos padidėjimo dėl nuomininko lėšomis atlikto rekonstravimo ar remonto, kuris pailgino turto naudingo tarnavimo laiką ar pagerino jo naudingąsias savybes, tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį rekonstravimas ar remontas buvo iki galo atliktas (pagal PMĮ 20 straipsnis 3 dalies nuostatą);

59.4. 22 laukelyje turi būti įrašomos palūkanų pajamos;

59.5. 23 laukelyje įrašomas pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo.;

59.6. 23A laukelyje įrašoma mokestinio laikotarpio turto perkėlimo turto vertės padidėjimo pajamos, kurios apskaičiuojamos pagal PMĮ 402 straipsnio nuostatas;

59.7. Deklaracijos 23B laukelyje įrašoma bet kokia gauta mokėjimo suma, kuri, jeigu yra mokestinės tvarkos neatitikimas, atskaitoma mokėjimo valstybėje, tačiau neįtraukiama į pajamas taikant PMĮ nuostatas (PMĮ 4 str. 6 d. 3 punktas). Minėtas laukelis neužpildomas tuo atveju, kai mokestinės tvarkos neatitikimas yra susijęs su nuolatinės buveinės ar jai priskiriamų pajamų (sąnaudų) teisinio reglamentavimo ar traktavimo skirtumais.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

60. Deklaracijos 24 laukelyje įrašoma PLN204Z priedo Z3 laukelyje apskaičiuota neapmokestinamųjų pajamų suma. Duomenys į šį laukelį įrašomi prieš tai užpildžius PLN204Z priedą. PLN204Z priedo užpildymo tvarka paaiškinta Taisyklių VIII skyriuje.

61. Deklaracijos 25 laukelyje įrašoma PLN204L priedo L3 laukelyje apskaičiuota sąnaudų suma, laikoma leidžiamais atskaitymais. Duomenys į šį laukelį įrašomi prieš tai užpildžius PLN204L priedą. PLN204L priedo pildymo tvarka paaiškinta Taisyklių XIII skyriuje.

62. Deklaracijos 26 laukelyje įrašoma pagal PMĮ 31 straipsnio nuostatas neleidžiamiems atskaitymams priskiriamų sąnaudų bendra suma (sąnaudos, nesusijusios su pajamų uždirbimu ir ekonominės naudos gavimu, neapmokestinamosioms pajamoms (nurodytos 24 laukelyje) tenkantys leidžiami atskaitymai ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai, sąnaudos, tenkančios per nuolatines buveines vykdomos veiklos pajamoms pagal PMĮ 31 straipsnio 1 dalies 19 punktą, neleidžiamiems atskaitymams priskiriamos palūkanų sąnaudos pagal PMĮ 301 straipsnio nuostatas ir kitos sąnaudos, pagal PMĮ 31 straipsnį priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

621. Deklaracijos 26A laukelyje įrašoma pagal PMĮ 301 straipsnį einamaisiais metais apskaičiuota palūkanų sąnaudų suma.

Papildyta punktu:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

63. Deklaracijos 27 laukelyje įrašomos pajamos, kurios neįtraukiamos į mokesčio bazę apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną (pavyzdžiui, gauti dividendai, Lietuvos vieneto per nuolatines buveines uždirbtos mokestinio laikotarpio pajamos, atsižvelgiant į PMĮ 4 straipsnio 1 dalį).

631. Deklaracijos 27A laukelyje įrašoma Lietuvos vieneto gautų pajamų suma pagal PMĮ 39 straipsnio 10 dalies nuostatas (kai Lietuvos vienetas perleidžia savo turimą kontroliuojamojo užsienio vieneto dalį arba per nuolatinę buveinę, nurodytą PMĮ 2 straipsnio 41 dalies 2 punkte, vykdomą veiklą ir bet kuri iš perleidimo gautų pajamų dalis anksčiau buvo įtraukta į pozityviąsias pajamas, apskaičiuojant už šias pajamas mokėtino pelno mokesčio sumą, ta pajamų dalis neįtraukiama į Lietuvos vieneto pelno mokesčio bazę).

Papildyta punktu:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

64. Deklaracijos 28 laukelyje turi būti įrašomas vieneto mokestinio laikotarpio veiklos rezultato – pelno (nuostolių) suma (be pozityviųjų pajamų ir VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo rezultato ir iš pajamų neatėmus suteiktos paramos bei mokestinių laikotarpių nuostolių sumų). Veiklos pelno (nuostolių) suma apskaičiuojama iš deklaracijos 18 laukelyje nurodytos apmokestinamųjų pajamų sumos atėmus sąnaudų sumą, laikomą leidžiamais atskaitymais, įrašytą deklaracijos 25 laukelyje. Jei apskaičiuojami nuostoliai, tai nuostolių suma 28 laukelyje turi būti įrašoma su minuso (-) ženklu. Jei veiklos rezultatas lygus nuliui, tai 28 laukelyje įrašomas nulis (0).

65. Deklaracijos 29 laukelyje iš deklaracijos PLN204K priedo K16 laukelio turi būti įrašoma į pajamas įtraukiama kontroliuojamųjų užsienio subjektų pozityviųjų pajamų suma. Jei užpildomas ne vienas PLN204K priedo lapas, 29 laukelyje įrašoma suma turi būti apskaičiuojama, sudėjus visų PLN204K priedo lapų K16 laukelių sumas. PLN204K priedo užpildymo tvarka paaiškinta Taisyklių XII skyriuje.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

651. Deklaracijos 29A laukelyje įrašoma mokestinio laikotarpio veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7–9 dalių nuostatas, pelno (nuostolių) suma. Nuostolių suma deklaracijos 29A laukelyje įrašoma su minuso (-) ženklu.

Papildyta punktu:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

66. Deklaracijos 30 ir 31 laukeliuose įrašomas vieneto mokestinio laikotarpio veiklos pelnas ar nuostoliai be VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo rezultato ir veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7–9 dalių nuostatas, rezultato. Veiklos rezultatas apskaičiuojamas, prie deklaracijos 28 laukelyje įrašytos mokestinio laikotarpio veiklos (be pozityviųjų pajamų) pelno (nuostolių) sumos pridėjus 29 laukelyje įrašytą pozityviųjų pajamų sumą ir atėmus veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 79 dalių nuostatas, rezultatą (29A laukelyje įrašytą sumą). Jei apskaičiuojamas veiklos pelnas, pelno suma įrašoma 30 laukelyje, jei veiklos nuostoliai nuostolių suma įrašoma 31 laukelyje. Jei, apskaičiuojant veiklos rezultatą, apskaičiuojamas nulis (0), tai nulis (0) turi būti įrašomas 30 laukelyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

67. Deklaracijos 32 laukelyje įrašoma PLN204F priedo F4 laukelyje apskaičiuota VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno (nuostolių) suma. Nuostolių suma deklaracijos 32 laukelyje įrašoma su minuso (-) ženklu. Duomenys į šį laukelį įrašomi prieš tai užpildžius PLN204F priedą. PLN204F priedo užpildymo tvarka paaiškinta Taisyklių IX skyriuje.

68. Deklaracijos 33 laukelyje turi būti įrašoma iš pajamų atskaitoma pagal LPĮ suteiktos paramos bendra suma, apskaičiuojama pagal PMĮ 28 straipsnio 2 dalies nuostatas. Deklaracijos 33 laukelio suma negali būti didesnė nei 40 procentų apmokestinamojo pelno sumos, apskaičiuotos, iš pajamų neatėmus išmokų paramai ir mokestinių laikotarpių nuostolių sumų. Apmokestinamojo pelno suma, iš kurios gali būti atskaitomos išmokos paramai, apskaičiuojama, sudėjus deklaracijos 30 ir / ar 29 A, ir / ar 32 (jei 29A ir 32 laukeliuose įrašyta teigiama suma) laukelyje įrašytas pelno sumas, t. y. sudėjus veiklos pelno bei VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno sumas bei veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7–9 dalių nuostatas, pelno sumas. Jeigu deklaracijos 32 laukelyje apskaičiuota VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno suma ir / ar veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 79 dalių nuostatas, pelno suma, o 31 laukelyje – veiklos nuostolių suma, tai apmokestinamojo pelno suma, iš kurios gali būti atskaitomos išmokos paramai, yra lygi šių sumų skirtumui (pelnui), jei 29A ir / ar 32 laukelio suma yra didesnė už 31 laukelio sumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

69. Deklaracijos 34 laukelyje įrašoma mokestinio laikotarpio veiklos pelno suma po atskaitymų paramai (apskaičiuojama iš 30 laukelyje įrašytos veiklos pelno sumos atėmus atskaitomos paramos sumą). Jei iš veiklos pelno parama neatskaitoma, tai 34 laukelyje įrašoma 30 laukelio suma.

691. Deklaracijos 34A laukelyje įrašoma mokestinio laikotarpio veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7–9 dalių nuostatas, pelno suma po atskaitymų paramai (apskaičiuojama, iš 29A laukelyje įrašytos veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7–9 dalių nuostatas, pelno sumos atėmus atskaitomos paramos sumą). Jei iš veiklos pelno parama neatskaitoma, tai 34A laukelyje įrašoma 29A laukelio apskaičiuota pelno suma.

Papildyta punktu:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

692. Deklaracijos 34B laukelyje įrašoma atskaityta Lietuvos vienetų nuolatinių buveinių nuo 2020 mokestinių metų perduotų nuostolių, apskaičiuotų pagal PMĮ 562 straipsnio nuostatas, suma iš veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7-9 dalių nuostatas, ir Lietuvos vienetų veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7–9 dalių nuostatas, perkeliamų praėjusių mokestinių metų nuostolių suma (pagal PMĮ 30 straipsnio 21 dalies nuostatas). 34B laukelio suma negali būti didesnė nei 34A laukelio suma).

Papildyta punktu:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

70. Deklaracijos 35 laukelyje įrašoma mokestinio laikotarpio VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno suma po atskaitymų paramai (apskaičiuojama, iš 32 laukelyje įrašytos VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno sumos atėmus atskaitomą paramos sumą). Jei iš VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno parama neatskaitoma, tai šiame 35 laukelyje įrašoma 32 laukelyje įrašyta VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno suma.

Bendra iš 29A laukelyje įrašyto veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7–9 dalių nuostatas, pelno, 30 laukelyje įrašyto veiklos pelno ir 32 laukelyje įrašyto VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno atskaitoma paramos suma negali būti didesnė už 33 laukelyje įrašytą paramos sumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

71. Deklaracijos 36, 37, 38 ir 38A laukeliuose vienetai turi įrašyti PMĮ 30 straipsnyje nustatyta tvarka iš pajamų atskaitomus Lietuvos vienetų nuolatinių buveinių nuo 2020 mokestinių metų perduotus nuostolius (PMĮ 30 straipsnio 6 dalis, taikant 4 dalyje nuostolių dydį ribojančias nuostatas) ir ankstesnių mokestinių laikotarpių perkeliamus nuostolius, atsižvelgdami į PMĮ 30 straipsnio 4 dalyje ir 43 straipsnio 7 dalyje nustatytas perkeliamų ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostolių dydį ribojančias nuostatas (iki 70 procentų apmokestinamojo pelno, apskaičiuoto PMĮ 11 straipsnyje nustatyta tvarka, neatėmus ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostolių), išskyrus vienetus, kurių apmokestinamasis pelnas apmokestinamas, taikant PMĮ 5 straipsnio 2 dalyje nustatytą 5 procentų tarifą. Deklaracijos 36–38 laukeliai užpildomi tokia tvarka:

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

71.1. deklaracijos 36 laukelyje įrašoma iš veiklos pelno atskaitoma Lietuvos vienetų nuolatinių buveinių nuo 2020 mokestinių metų veiklos perduotų nuostolių, apskaičiuotų pagal PMĮ 562 straipsnio nuostatas, ir Lietuvos vieneto perkeliamų ankstesnių mokestinių laikotarpių veiklos nuostolių suma negali viršyti 70 procentų 34 laukelyje įrašytos mokestinio laikotarpio veiklos pelno po atskaitymų paramai sumos, jeigu 34 laukelio suma didesnė už nulį (0) ir neužpildyti 38 ir 38A laukeliai.

Jeigu apskaičiuojamas veiklos pelnas (užpildytas 34 laukelis) ir užpildytas 38 laukelis (veiklos nuostoliai atskaitomi iš VP ir (ar) išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno) ir (ar) veiklos nuostoliai atskaitomi iš veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7–9 dalių nuostatas, pelno (užpildytas 38A laukelis), tai 36, 38 ir 38A laukelių suma negali būti didesnė nei 70 procentų sumos, apskaičiuotos, sudėjus 34, 34A ir 35 laukelių sumas ir atėmus 37 ir 34B laukelių sumas.

Vienetų, kurie taiko PMĮ 5 straipsnio 2 dalyje nustatytą 5 procentų mokesčio tarifą, perkeliami nuostoliai atskaitomi, netaikant 70 procentų apribojimo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-100, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20291

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

71.2. deklaracijos 37 laukelyje turi būti įrašoma iš VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno atskaityta Lietuvos vienetų nuolatinių buveinių nuo 2020 mokestinių metų perduotų VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių nuostolių, apskaičiuotų pagal PMĮ 562 straipsnio nuostatas, ir Lietuvos vieneto ankstesnių mokestinių metų perkeliamų VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostolių suma.

Jeigu apskaičiuojamas veiklos ir veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7–9 dalių nuostatas, pelnas bei VP ir (ar) išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelnas (užpildyti deklaracijos 34, 34A ir 35 laukeliai, įskaitant atvejus, kai 34 laukelio suma lygi nuliui (0), tai finansų įstaigos 37 laukelyje turi įrašyti sumą, neviršijančią 70 procentų 35 laukelyje įrašytos VP ir (ar) išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno po atskaitymų paramai sumos.

Jeigu mokestiniu laikotarpiu nevykdoma apmokestinama pagal PMĮ 5 straipsnio 7–9 dalių nuostatas veikla ir apskaičiuojamas veiklos nuostolis (užpildytas 31 laukelis), o iš VP ir (ar) išvestinių finansinių priemonių perleidimo – pelnas (užpildytas 35 laukelis) ir jo suma didesnė už 31 įrašytą veiklos nuostolių sumą, tai finansų įstaigų 37 laukelyje įrašoma perkeliamų VP ir (ar) išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostolių suma negali būti didesnė nei 70 procentų 35 ir 31 laukelių sumų skirtumo.

Jeigu apskaičiuojami veiklos nuostoliai (užpildytas 31 laukelis) ir veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7–9 dalių nuostatas, pelno suma, apskaičiuota, iš 34A laukelio atėmus 34B laukelyje įrašomą perkeliamų nuostolių sumą, yra mažesnė nei 31 laukelyje nurodyta veiklos nuostolių suma, tai finansų įstaigos perkeliamų VP ir (ar) išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostolių suma negali būti didesnė nei 70 procentų sumos, apskaičiuotos, sudėjus 35 ir 34A laukelių sumas ir atėmus 31 ir 34B laukelių sumas.

Vienetai, kurie taiko PMĮ 5 straipsnio 2 dalyje nustatytą 5 procentų mokesčio tarifą, 37 laukelyje gali įrašyti perkeliamų VP ir (ar) išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostolių sumą, neviršijančią 35 laukelyje įrašytos VP ir (ar) išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno po atskaitymų paramai sumos, neatsižvelgdami į tai, kad vienetas apskaičiavo veiklos nuostolį (užpildė 31 laukelį);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-100, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20291

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

71.3Deklaracijos 38 laukelyje turi būti įrašoma iš VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno sumos, nurodytos 35 laukelyje, atskaityta veiklos nuostolių suma.

Vienetų 38 laukelyje įrašoma iš VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno atskaitoma veiklos nuostolių suma negali būti didesnė kaip 35 ir 37 laukelių skirtumo suma.

Jeigu apskaičiuojami veiklos nuostoliai (užpildytas 31 laukelis), o VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno suma, apskaičiuota, iš 35 laukelio atėmus 37 laukelyje įrašomą perkeliamų VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostolių sumą, yra didesnė nei 31 laukelyje nurodyta veiklos nuostolių suma, tai ne finansų įstaigos iš likusios VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo sumos, apskaičiuotos, iš 35 laukelio atėmus 37 ir 31 laukelių sumas, gali atskaityti ne didesnę kaip 70 procentų perkeliamų veiklos nuostolių sumą, kuri įrašoma 38 laukelyje.

Finansų įstaigos iš VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių pelno gali atskaityti veiklos nuostolius ir užpildyti 38 laukelį, jeigu 37 laukelyje įrašyta perkeliamų VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių nuostolių suma yra mažesnė kaip 70 procentų 35 laukelio sumos arba 37 laukelis neužpildytas ir abiem atvejais užpildytas 34 laukelis (apskaičiuotas veiklos pelnas). Jeigu apskaičiuojamas veiklos nuostolis (užpildytas 31 laukelis) ir veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7–9 dalių nuostatas, pelno suma, apskaičiuota, iš 34A laukelio atėmus 34B laukelyje įrašomą perkeliamų nuostolių sumą, yra mažesnė nei 31 laukelyje nurodyta veiklos nuostolių suma, tai iš likusios VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno sumos, apskaičiuotos, sudėjus 34A ir 35 laukelių sumas ir atėmus 31 ir 34B laukelių sumas, vienetas gali atskaityti perkeliamų veiklos nuostolių sumą, kuri įrašoma 38 laukelyje. Tačiau deklaracijos 38 ir 37 laukelių suma negali būti didesnė kaip 70 procentų sumos, apskaičiuotos, sudėjus 35 ir 34A laukelių sumas ir atėmus 31 ir 34B laukelių sumas.

Jeigu deklaracijos 37 laukelis neužpildytas (vienetas perkeliamų VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių nuostolių neturėjo), tai 34, 34A ir 35 laukelių suma negali būti didesnė kaip 70 procentų sumos, apskaičiuotos, sudėjus 34, 34A ir 35 laukelių sumas ir atėmus 34B laukelio sumą.

Vienetai, kurių apmokestinamasis pelnas apmokestinamas, taikant PMĮ 5 straipsnio 2 dalyje nustatytą 5 procentų tarifą, 38 laukelyje įrašo iš veiklos pelno atskaitytą veiklos nuostolių sumą, netaikydami 70 procentų apribojimo;

71.4. Deklaracijos 38A laukelyje turi būti įrašoma iš veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7–9 dalių nuostatas, pelno sumos, nurodytos 34A laukelyje, atskaityta veiklos nuostolių suma:

71.4.1. vienetų – finansų įstaigų, 38A laukelyje įrašyta perkeliamų veiklos nuostolių suma negali būti didesnė kaip 70 procentų 34A ir 34B laukelių sumų skirtumo, jeigu 34 laukelis lygus nuliui (0) ir 35 laukelis lygus nuliui (0).

Jeigu apskaičiuojami veiklos nuostoliai (užpildytas 31 laukelis), o 35 laukelis lygus nuliui (0), tai 38A laukelio suma negali būti didesnė kaip 70 procentų 34A laukelio sumos, atėmus 34B laukelio sumą ir atėmus veiklos nuostolį (31 laukelį).

Jeigu apskaičiuojami veiklos nuostoliai (užpildytas 31 laukelis) ir VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių pelno suma (35 laukelis) yra mažesnė nei 31 laukelyje nurodyta veiklos nuostolių suma, tai 38A laukelio suma negali būti didesnė kaip 70 procentų sumos, apskaičiuotos, sudėjus 34A ir 35 laukelių sumas ir atėmus 34B ir 31 laukelių sumas;

71.4.2. vienetų – ne finansų įstaigų, 38A laukelyje įrašyta perkeliamų veiklos nuostolių suma negali būti didesnė kaip 70 procentų 34A ir 34B laukelių sumų skirtumo, jeigu 34 laukelis lygus nuliui (0) bei 35 ir 37 laukelių sumų skirtumas lygus nuliui (0).

Jeigu apskaičiuojami veiklos nuostoliai (užpildytas 31 laukelis), o 35 ir 37 laukelių sumų skirtumas lygus nuliui (0), tai 38A laukelio suma negali būti didesnė kaip 70 procentų 34A laukelio sumos, atėmus 34B laukelio sumą ir atėmus veiklos nuostolį (31 laukelį).

Jeigu apskaičiuojami veiklos nuostoliai (užpildytas 31 laukelis) ir VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių pelno suma, apskaičiuota, iš 35 laukelio atėmus 37 laukelyje įrašomą perkeliamų nuostolių sumą, yra mažesnė nei 31 laukelyje nurodyta veiklos nuostolių suma, tai 38A laukelio suma negali būti didesnė kaip 70 procentų sumos, apskaičiuotos, sudėjus 34A ir 35 laukelių sumas ir atėmus 31, 34B ir 37 laukelių sumas;

71.4.3. Vienetai, kurie taiko PMĮ 5 straipsnio 2 dalyje nustatytą 5 procentų mokesčio tarifą, 38A laukelyje įrašo iš veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7–9 dalių nuostatas, pelno atskaitytą veiklos nuostolių sumą, netaikydami 70 procentų apribojimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

72. Deklaracijos 39 laukelyje įrašoma PMĮ 11 straipsnyje nustatyta tvarka apskaičiuota apmokestinamojo pelno suma, kuri apskaičiuojama, iš 34 laukelyje įrašytos sumos atėmus 36 laukelyje įrašytą sumą, pridėjus 34A laukelio sumą ir iš jos atėmus 34B laukelyje įrašytą sumą bei pridėjus 35 laukelio sumą ir iš jos atėmus 37 bei 38 ir 38A laukeliuose įrašytas sumas. Jeigu 31 laukelyje apskaičiuotas veiklos nuostolis, o 34A ir 35 laukelių suma, iš jos atėmus 34B, 37, 38 ir 38A laukeliuose įrašytas sumas, yra didesnė už 31 laukelio sumą, t. y. apskaičiuojamas pelnas, tai šio skirtumo suma įrašoma 39 laukelyje. Jeigu 31 laukelio suma yra lygi sumai, apskaičiuotai, sudėjus 34A ir 35 laukelių sumas ir atėmus 34B, 37, 38 bei 38A laukeliuose įrašytas sumas, tai 39 laukelyje įrašomas nulis (0).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

73. Deklaracijos 40 laukelyje įrašoma per mokestinį laikotarpį dėl vykdomo investicinio projekto faktiškai patirtų išlaidų, skirtų PMĮ 461 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus atitinkančiam turtui įsigyti, suma. Atskaitoma patirtų išlaidų suma gali sudaryti 100 procentų 39 laukelyje apskaičiuotos apmokestinamojo pelno sumos.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

 

74. Deklaracijos 41 laukelyje įrašoma apmokestinamojo pelno sumažinimo iš kitų vienetų grupės vienetų perimta VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių nuostolių suma pagal PMĮ 56-1 straipsnį. Apmokestinamojo pelno sumažinimo iš kitų vienetų grupės vienetų perimta VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių nuostolių suma įrašoma iš PLN204F priedo F12 laukelio, jeigu pildomas vienas lapas arba iš F14 laukelio, jeigu užpildomi keli lapai. Deklaracijos 41 laukelyje įrašoma apmokestinamojo pelno sumažinimo iš kitų vienetų grupės vienetų perimta VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių nuostolių suma negali būti didesnė už sumą, apskaičiuotą iš 35 laukelyje įrašytos VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo po atskaitymų paramai pelno sumos atėmus 37 ir 38 bei 31 (jeigu užpildytas 31 laukelis) laukeliuose įrašytas sumas.

75. Deklaracijos 42 laukelyje įrašoma PMĮ 56-1 straipsnyje nustatyta tvarka iš kitų vienetų grupės vienetų perimta veiklos nuostolių suma, kuria gali būti mažinamas vieneto mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas. Iš kitų vienetų grupės vienetų perimta veiklos nuostolių suma, apskaičiuojama sudėjus visų PLN204G priedo G5 laukelių sumas. Duomenys į šį laukelį įrašomi prieš tai užpildžius PLN204G priedą. PLN204G priedo pildymo tvarka paaiškinta Taisyklių X skyriuje.

751. Deklaracijos 42A laukelyje įrašoma PMĮ 561 straipsnyje nustatyta tvarka iš kitų vienetų grupės vienetų perimta veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 str. 7-9 d., nuostolių suma, kuria gali būti mažinamas vieneto mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas.

Papildyta punktu:

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

76. Deklaracijos 43 laukelyje įrašoma apmokestinamojo pelno suma, sumažinta dėl vykdomo investicinio projekto ir/arba dėl iš kitų vienetų grupės vienetų perimtų mokestinių nuostolių (apskaičiuojama iš 39 laukelio sumos atėmus 40, 41, 42 ir 42A laukelių sumą). Jei deklaracijos 40, 41, 42 ir 42A laukeliai neužpildomi, tai 43 laukelyje turi būti įrašoma 39 laukelio suma. Deklaracijos 41, 42 ir 42A laukelių suma negali būti didesnė už 39 ir 40 laukelių skirtumo sumą, t. y. iš apmokestinamojo pelno atskaitoma iš kitų vienetų grupės vienetų perimtų mokestinių nuostolių suma negali būti didesnė už apmokestinamojo pelno sumą, iš jos atėmus faktiškai patirtas išlaidas dėl vykdomo investicinio projekto PMĮ 461 straipsnyje nustatyta tvarka.

Atsižvelgiant į deklaraciją pateikiančiam vienetui taikomus PMĮ 5 straipsnyje nustatytus pelno mokesčio tarifus, deklaracijos 43 laukelyje apskaičiuota apmokestinamojo pelno suma įrašoma į 43A ir / ar 43B laukelį, atitinkamai taikomo pelno mokesčio tarifo kodas turi būti įrašomas į 44A ir / ar 44B laukelį, pelno mokesčio tarifas į 45A ir / ar 45B laukelį, o apskaičiuota pelno mokesčio suma – į 46A ir / ar 46B laukelį. Pelno mokesčio suma apskaičiuojama, 43A ir / ar 43B laukeliuose įrašytas apmokestinamojo pelno sumas padauginant iš 45A ir / ar 45B laukeliuose įrašytų pelno mokesčio tarifų. Deklaracijos 46A ir / ar 46B laukeliuose apskaičiuota bendra pelno mokesčio suma turi būti įrašoma 46 laukelyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

77. Neteko galios nuo 2018-06-01.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

 

78. Neteko galios nuo 2018-06-01.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

 

79. Neteko galios nuo 2018-06-01.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

 

80. Deklaracijos 47 laukelyje įrašoma pelno mokesčio sumažinimo suma, jei pelno mokestis mažinamas PMĮ 58 straipsnio 16 dalies 3 punkte nustatyta tvarka (vienete dirba riboto darbingumo asmenų ir tenkinamos kitos šio punkto sąlygos).

81. Deklaracijos 48 laukelyje įrašoma riboto darbingumo asmenų dalis (procentais) tarp visų dirbančiųjų asmenų vienete.

82. Deklaracijos 49 laukelyje įrašoma pelno mokesčio sumažinimo dėl filmo ar jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų suma pagal PMĮ 46-2 straipsnį (žr. paaiškinimą Taisyklių 46 punkte). Deklaracijos 49 laukelyje įrašoma suma negali būti didesnė kaip 75 procentai 46 laukelio sumos. Jeigu užpildytas 47 laukelis, tai 49 laukelyje įrašoma suma, apskaičiuojama įvertinus 47 laukelyje įrašytą pelno mokesčio sumažinimo sumą.

83. Deklaracijos 50 laukelyje įrašoma apskaičiuota pelno mokesčio suma, mokėtina į biudžetą (iš 46 laukelyje įrašytos pelno mokesčio sumos atimama 47 laukelyje įrašyta pelno mokesčio sumažinimo suma pagal PMĮ 58 straipsnio 16 dalies 3 punktą ir 49 laukelyje įrašyta pelno mokesčio sumažinimo dėl filmo ar jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų suma).

84. Deklaracijos 51 laukelyje įrašoma PMĮ 55 straipsnyje nustatyta tvarka atskaitoma nuo užsienio valstybėse per mokestinį laikotarpį gautų ir/ar uždirbtų pajamų sumokėta pelno mokesčio (ar jam tapataus mokesčio) suma.

Ši suma į deklaracijos 51 laukelį įrašoma iš deklaracijos PLN204C priedo PLN204C1 lapo C39 laukelio. Deklaracijos PLN204C priedo užpildymo tvarka paaiškinta Taisyklių VII skyriuje.

85. Deklaracijos 52 laukelyje įrašoma PMĮ 39 straipsnio 11 ir 12 dalyse nustatyta tvarka atskaitoma nuo užsienio valstybėje arba zonoje įregistruoto ar kitaip organizuoto kontroliuojamojo užsienio subjekto pozityviųjų pajamų, įtrauktų į Lietuvos vieneto pajamas (nurodomas 29 laukelyje), sumokėto pelno mokesčio (ar jam tapataus mokesčio) suma. Ši suma į 52 laukelį turi būti įrašoma iš deklaracijos PLN204K priedo K22 laukelio. Jei užpildomas ne vienas deklaracijos PLN204K priedo lapas, 52 laukelyje turi būti įrašoma suma, apskaičiuota, sudėjus visų PLN204K priedo lapų K22 laukelių sumas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

86. Deklaracijos 53 laukelyje įrašoma mokestinio laikotarpio pelno mokesčio suma, mokėtina į biudžetą (iš 50 laukelyje įrašytos apskaičiuotos pelno mokesčio sumos, mokėtinos į biudžetą, atimama 51 laukelyje įrašyta atskaitoma užsienio valstybėse sumokėto mokesčio suma ir 52 laukelyje įrašyta atskaitoma užsienio valstybėse nuo pozityviųjų pajamų sumokėto mokesčio pagal PMĮ 39 straipsnį suma). Deklaracijos 51 ir 52 laukelių bendra suma neturi būti didesnė kaip 50 laukelyje apskaičiuota pelno mokesčio suma, mokėtina į biudžetą.

87. Deklaracijos 54 laukelyje įrašoma nuo iš kito Lietuvos vieneto gautų dividendų išskaičiuota pelno mokesčio suma, įskaitoma pagal PMĮ 33 straipsnio 3 dalies nuostatas.

88. Deklaracijos 55 laukelyje įrašoma į biudžetą mokėtina/grąžintina pelno mokesčio suma, užskaičius 54 laukelyje iš gautų dividendų išskaičiuoto mokesčio sumą (apskaičiuojama iš 54 laukelio sumos atėmus 53 laukelio sumą). Jeigu apskaičiuojama neigiama suma (54 laukelyje įrašyta užskaitomo iš gautų dividendų išskaičiuoto mokesčio suma yra mažesnė už vieneto mokestinio laikotarpio mokėtino pelno mokesčio sumą, nurodytą 53 laukelyje), tai 55 laukelyje šių sumų skirtumas (mokėtina į biudžetą suma) įrašomas su minuso (-) ženklu Apskaičiuota grąžintina suma deklaracijos 55 laukelyje įrašoma be pliuso (+) ženklo.

Jeigu 53 laukelyje įrašyta pelno mokesčio suma, mokėtina į biudžetą lygi nuliui (0) arba 53 laukelis nepildomas, tai 55 laukelyje įrašoma grąžintina suma lygi 54 laukelio sumai, t.y. lygi užskaitomai nuo dividendų išskaičiuotai pelno mokesčio sumai).

881. Deklaracijos 56 laukelyje įrašoma vieneto perduota veiklos mokestinių nuostolių suma vienetų grupės vienetams pagal PMĮ 561 straipsnio nuostatas.

Papildyta punktu:

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

 

882. Deklaracijos 57 laukelyje įrašoma vieneto perduota veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 str. 7-9 d., mokestinių nuostolių suma vienetų grupės vienetams pagal PMĮ 561 straipsnio nuostatas.

Papildyta punktu:

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

IV SKYRIUS

DEKLARACIJOS (PLN204N FORMOS) UŽPILDYMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

DEKLARACIJOS (PLN204N FORMOS) I DALIES UŽPILDYMAS

 

89. Deklaracijos (PLN204N formos) I dalies 1–13 laukeliuose turi būti įrašomi tokie deklaraciją pateikiančio vieneto ir deklaracijos duomenys:

89.1. 1–8 laukeliai užpildomi taip, kaip nurodyta Taisyklių II skyriaus „Deklaracijos (PLN204 formos) pildymas“ 19.1 – 19.6 papunkčiuose;

89.2. neteko galios nuo 2018-06-01

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

 

89.3. Vienetai, kurie privalo užpildyti ir pateikti už mokestinį laikotarpį mokesčių administratoriui prie deklaracijos pridedamas ataskaitas FR0528 ir / ar FR0438, 13 laukelio atitinkamame langelyje pasirenka „Taip“, priešingu atveju pasirenka „Ne“. Tikslinių teritorijų sąrašas yra patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 344 „Dėl tikslinių teritorijų sąrašo patvirtinimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

 

89.4. Vienetai, kurie, pripažindami palūkanų sąnaudas, taiko PMĮ 301 straipsnio 7 dalies 1 punktą, 13A laukelio atitinkamame langelyje pasirenka „Taip“, priešingu atveju pasirenka „Ne“. PMĮ 301 straipsnio 7 dalies 1 punkte nurodyta, kad palūkanos neperskaičiuojamos paskolų, skirtų ilgalaikiams viešosios infrastruktūros projektams, kurių tikslas yra sukurti, modernizuoti, valdyti ir (arba) prižiūrėti viešiesiems interesams tenkinti skirtą turtą, finansuoti, kai projekto vykdytojas, jo turtas yra, palūkanų sąnaudos patiriamos ir pajamos gaunamos Europos Sąjungos valstybėje narėje, palūkanoms. Projektų priskyrimo prie ilgalaikių viešosios infrastruktūros projektų kriterijai ir tvarka patvirtinta Apraše (žr. 19.11 papunktį). Remdamasis Aprašu, projekto vykdytojas kartu su metine pelno mokesčio deklaracija mokesčių administratoriui turi pateikti laisvos formos dokumentą, kuriame būtų informacija apie vykdomą ilgalaikį viešosios infrastruktūros projektą: trumpas projekto aprašymas, projekto trukmė, projekto investicijų suma, investuota nuosavų lėšų suma, nesusijusių asmenų suteiktų paskolų suma, palūkanų sąnaudų suma ir jų mokėjimo grafikas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-100, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20291

 

89.5. Deklaracijos 13B laukelis pildomas tuo atveju, jeigu vienetas vadovaudamasis PMĮ 402 straipsnyje nustatyta tvarka apskaičiuoja turto perkėlimo pajamas. Šiame laukelyje pasirenkamas Turto perkėlimo turto vertės padidėjimo pajamų įtraukimo į deklaruojamų mokestinio laikotarpio pajamų būdas (PMĮ 402 straipsnio 4 dalis). Kai visos pajamos įtraukiamos į mokestinio laikotarpio pajamas, pasirenkama – 1. Kai nusprendžiama mokėti lygiomis dalimis per 5 metus, pasirenkama – 2. Kai, pasirinkus mokėti lygiomis dalimis per 5 metus, toks mokėjimas nutraukiamas, pasirenkama – 3.

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

90. Jei vienetas mokestinį laikotarpį nevykdė bet kokio pobūdžio ūkinės komercinės veiklos ir negavo pajamų iš tokios veiklos, tačiau jis privalo mokėti pelno mokestį nuo PMĮ 4 straipsnio 6 dalyje nustatytos mokesčio bazės, tai jis privalo pateikti deklaraciją, užpildyti jos I dalies 1–7 laukelius ir 14 laukelyje pasirinkti „Taip“. Tokiu atveju deklaracijos II dalis neužpildoma. Jei deklaracijos II ir III dalys užpildomos, tai 14 laukelyje pasirenka „Ne“.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

 

ANTRASIS SKIRSNIS

DEKLARACIJOS (PLN204N FORMOS) II DALIES UŽPILDYMAS

 

91. Deklaracijos (PLN204N formos) II dalyje apskaičiuojamas mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas ir nuo jo į biudžetą mokėtinas pelno mokestis.

92. Deklaracijos 15 laukelyje turi būti įrašoma visų vieneto pajamų, įtrauktų į pelno mokesčio bazę (neįskaitant deklaracijos III dalyje nurodomos atskiros mokesčio bazės sumos, įrašomos 58 laukelyje), bendra suma, t. y. 16 ir 22 laukeliuose nurodytų apmokestinamų ir neapmokestinamų pajamų, VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno, nurodyto 29 laukelyje, suma.

93. Deklaracijos 16 laukelyje turi būti įrašoma mokestinio laikotarpio bendra apmokestinamųjų pajamų (neįskaitant apmokestinamųjų VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pajamų) suma, kurią sudaro 17–21B laukeliuose įrašytos vieneto apmokestinamųjų pajamų sumos. Į 16 laukelio sumą taip pat įtraukiama kitų vieneto pajamų, kurios nenurodomos 1721B laukeliuose, suma, pavyzdžiui, pelnas dėl valiutų kursų pasikeitimo, atgautų beviltiškomis pripažintų skolų sumos (pagal PMĮ 25 straipsnio 3 dalies nuostatą) ir kitos apmokestinamosios pajamos. Todėl 16 laukelyje įrašyta apmokestinamųjų pajamų bendra suma gali sutapti arba būti didesnė už 17–21B laukelių sumą. Jei vienetas pagal PMĮ 39 straipsnio nuostatas turėjo skaičiuoti kontroliuojamojo užsienio subjekto pozityviąsias pajamas, tai į šį 16 laukelį įtraukiama pozityviųjų pajamų suma, apskaičiuota PLN204K priedo 16 laukelyje (jei užpildomas ne vienas PLN204K priedo lapas, visų PLN204K priedo lapų 16 laukelių sumos sudedamos). Deklaracijos 1721B laukeliai užpildomi taip:

93.1. 17 laukelyje turi būti įrašoma pajamų už parduotas prekes, produkciją suma;

93.2. 18 laukelyje – pajamų už atliktus darbus (suteiktas paslaugas) suma, neįskaitant turto nuomos pajamų, įrašomų deklaracijos 21 laukelyje;

93.3. 19 laukelyje įrašoma pajamų už perleistą ilgalaikį materialųjį turtą, įskaitant nebaigtą statybą, suma. Šios pajamos apskaičiuojamos kaip turto vertės padidėjimo pajamos PMĮ 16 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka. Šiame laukelyje taip pat turi būti įrašoma turto vertės padidėjimo pajamų suma, apskaičiuojama tais atvejais, kai turtas perduotas pagal PMĮ 38 straipsnyje nustatytus kriterijus atitinkantį nuomos sandorį; taip pat suma pajamų, pripažįstamų kaip išnuomoto arba panaudos būdu kitiems vienetams perduoto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kainos padidėjimo dėl nuomininko lėšomis atlikto rekonstravimo ar remonto, kuris pailgino turto naudingo tarnavimo laiką ar pagerino jo naudingąsias savybes tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį rekonstravimas ar remontas buvo visiškai užbaigtas (pagal PMĮ 20 straipsnio 3 dalies nuostatą);

93.4. 20 laukelyje įrašomos palūkanų pajamos;

93.5. 21 laukelyje – turto nuomos pajamos;

93.6. 21A laukelyje įrašoma mokestinio laikotarpio turto perkėlimo turto vertės padidėjimo pajamos, kurios apskaičiuojamos pagal PMĮ 402 straipsnio nuostatas;

93.7. Deklaracijos 21B laukelyje įrašoma bet kokia gauta mokėjimo suma, kuri, jeigu yra mokestinės tvarkos neatitikimas, atskaitoma mokėjimo valstybėje, tačiau neįtraukiama į pajamas taikant PMĮ nuostatas (PMĮ 4 straipsnio 6 dalies 3 punktas). Minėtas laukelis neužpildomas tuo atveju, kai mokestinės tvarkos neatitikimas yra susijęs su nuolatinės buveinės ar jai priskiriamų pajamų (sąnaudų) teisinio reglamentavimo ar traktavimo skirtumais.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

94. Deklaracijos 22 laukelyje turi būti įrašoma bendra neapmokestinamųjų pajamų, nurodytų PMĮ 12 straipsnyje, suma, kuri įrašoma iš PLN204Z priedo Z3 laukelio. Duomenys į šį laukelį įrašomi prieš tai užpildžius PLN204Z priedą. Deklaracijos PLN204Z priedo užpildymo tvarka paaiškinta Taisyklių VIII skyriuje.

95. Deklaracijos 23 laukelyje turi būti įrašoma leidžiamų atskaitymų ir ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų, tenkančių deklaracijos 16 laukelyje nurodytoms apmokestinamosioms pajamoms, bendra suma, kuri įrašoma iš PLN204L priedo L3 laukelio. Duomenys į 23 laukelį įrašomi prieš tai užpildžius PLN204L priedą. Deklaracijos PLN204L priedo užpildymo tvarka paaiškinta Taisyklių XIII skyriuje.

96. Deklaracijos 24 laukelyje įrašoma pagal PMĮ 31 straipsnio nuostatas neleidžiamiems atskaitymams priskiriamų sąnaudų bendra suma (sąnaudos, nesusijusios su pajamų uždirbimu ir ekonominės naudos gavimu, neapmokestinamosioms pajamoms (nurodytos 22 laukelyje)) tenkantys leidžiami atskaitymai ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai, palūkanų sąnaudos pagal PMĮ 301 straipsnio nuostatas ir kitos sąnaudos, pagal PMĮ 31 straipsnį priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

961. Deklaracijos 24A laukelyje įrašoma pagal PMĮ 301 straipsnio nuostatas mokestiniu laikotarpiu apskaičiuota palūkanų sąnaudų suma.

Papildyta punktu:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

962. Deklaracijos 24B laukelyje įrašoma mokestinio laikotarpio veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 79 dalių nuostatas, pelno (nuostolių) suma. Nuostolių suma deklaracijos 24B laukelyje įrašoma su minuso (-) ženklu.

Papildyta punktu:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

963. Deklaracijos 24C laukelyje įrašoma Lietuvos vienetų nuolatinių buveinių nuo 2020 mokestinių metų perduotų nuostolių, apskaičiuotų pagal PMĮ 562 straipsnio nuostatas, suma iš veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7-9 dalių nuostatas, ir Lietuvos vienetų atskaityta veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 79 dalių nuostatas, praėjusių mokestinių metų nuostolių suma (PMĮ 30 straipsnio 21 dalis). Atskaitoma perkeliamų ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostolių, apskaičiuotų pagal PMĮ 5 straipsnio 79 dalių nuostatas, suma įrašoma deklaracijos 24C laukelyje, jeigu 24B laukelyje yra apskaičiuojamas pelnas. 24C laukelio suma negali būti didesnė nei 24B laukelio suma.

Papildyta punktu:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

97. Deklaracijos 2526 laukeliuose įrašomas vieneto mokestinio laikotarpio veiklos pelnas ar nuostoliai (be VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo rezultato ir veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 7–9 dalių nuostatas, rezultato). Veiklos pelnas ar nuostoliai apskaičiuojami, iš 16 laukelyje įrašytų apmokestinamųjų pajamų atėmus iš pajamų atskaitomą leidžiamų bei ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų sumą, įrašytą 23 laukelyje, bei atėmus 24B laukelyje įrašytą veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 79 dalių nuostatas, rezultatą (pelną ar nuostolį). Jei apskaičiuojamas veiklos pelnas, pelno suma įrašoma 25 laukelyje, jei apskaičiuojami veiklos nuostoliai, tai nuostolių suma įrašoma 26 laukelyje (jei apskaičiuotas vieneto veiklos rezultatas lygus nuliui, tai nulis (0) įrašomas 25 laukelyje)).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

98. Deklaracijos 27, 31, 32 ir 33A laukeliuose vienetai turi įrašyti PMĮ 30 straipsnyje nustatyta tvarka iš pajamų atskaitomus nuostolius, atsižvelgdami į PMĮ 30 straipsnio 4 dalyje nustatytas perkeliamų ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostolių dydį ribojančias nuostatas (iki 70 procentų apmokestinamojo pelno, apskaičiuoto PMĮ 11 straipsnyje nustatyta tvarka, neatėmus ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostolių; išskyrus vienetus, kurių apmokestinamasis pelnas apmokestinamas, taikant PMĮ 5 straipsnio 2 dalyje nustatytą 5 procentų tarifą).

Iš veiklos pelno atskaitoma Lietuvos vienetų nuolatinių buveinių nuo 2020 mokestinių metų perduotų veiklos nuostolių, apskaičiuotų pagal PMĮ 562 straipsnio nuostatas, ir Lietuvos vieneto perkeliamų ankstesnių mokestinių laikotarpių veiklos nuostolių suma įrašoma deklaracijos 27 laukelyje. Jeigu veiklos nuostoliai atskaitomi iš VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno, tai užpildomas deklaracijos 32 laukelis. Jeigu užpildytas deklaracijos 25 laukelis ir jo suma didesnė už nulį, bet neužpildyti 32 ir 33A laukeliai, tuomet deklaracijos 27 laukelyje įrašyta iš veiklos pelno atskaitoma veiklos nuostolių suma negali viršyti 70 procentų 25 laukelyje įrašytos mokestinio laikotarpio veiklos pelno sumos.

Jeigu veiklos nuostoliai atskaitomi iš VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno (užpildytas 32 laukelis), ir / ar iš veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 79 dalių nuostatas, pelno (užpildytas 33A laukelis), tai 27, 32 ir 33A laukelių suma negali būti didesnė nei 70 procentų sumos, apskaičiuotos, sudėjus 25, 24B ir 29 laukelių sumas ir atėmus 31 ir 24C laukelių sumas.

Vienetai, kurių apmokestinamasis pelnas apmokestinamas, taikant PMĮ 5 straipsnio 2 dalyje nustatytą 5 procentų tarifą, 27 laukelyje įrašo iš veiklos pelno atskaitytą veiklos nuostolių sumą, netaikydami 70 procentų apribojimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

99. Deklaracijos 28 laukelyje turi būti įrašoma mokestinio laikotarpio veiklos pelno suma po nuostolių atskaitymo (apskaičiuojama iš 25 laukelio sumos atėmus 27 laukelio sumą). Jeigu 27 laukelis neužpildomas, tai šiame 28 laukelyje turi būti pakartojama 25 laukelyje įrašyta veiklos pelno suma.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

100. Deklaracijos 29 laukelyje turi būti įrašoma VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno suma. Duomenys į šį laukelį įrašomi iš PLN204F priedo F4 laukelio, jeigu F4 laukelyje apskaičiuotas pelnas arba šio laukelio suma lygi nuliui (0). PLN204F priedo pildymo tvarka paaiškinta Taisyklių IX skyriuje.

101. Deklaracijos 30 laukelyje turi būti įrašoma VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostolių suma. Duomenys į šį laukelį įrašomi iš PLN204F priedo F4 laukelio, kai F4 laukelio suma yra su minuso (-) ženklu.

102. Deklaracijos 31 laukelyje turi būti įrašoma Lietuvos vienetų nuolatinių buveinių nuo 2020 mokestinių metų perduotų VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių nuostolių, apskaičiuotų pagal PMĮ 562 straipsnio nuostatas, ir Lietuvos vieneto ankstesnių mokestinių metų iš VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno (29 laukelis) atskaitoma VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostolių suma, ne didesnė kaip 29 laukelyje įrašyta suma, neatsižvelgiant į tai, kad vienetas apskaičiavo veiklos nuostolį (užpildė 26 laukelį).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

103. Deklaracijos 32 laukelyje turi būti įrašoma iš VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno (29 laukelis) atskaitoma ankstesnių mokestinių laikotarpių veiklos nuostolių suma, kuri negali būti didesnė kaip 29 laukelio ir 31 laukelių skirtumo suma.

Jeigu apskaičiuojamas veiklos pelnas (užpildytas 25 laukelis), tai bendra atskaitomų veiklos nuostolių suma, t. y. 27 ir 32 laukelių suma, negali būti didesnė kaip 70 procentų sumos, apskaičiuotos, sudėjus 25 ir 29 laukelių sumas ir atėmus 31 laukelio sumą.

Jeigu apskaičiuojami veiklos nuostoliai (užpildytas 26 laukelis), o VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno suma, apskaičiuota, iš 29 laukelio atėmus 31 laukelyje įrašomą perkeliamų VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostolių sumą, yra didesnė nei 26 laukelyje nurodyta veiklos nuostolių suma, tai iš likusios VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo sumos, apskaičiuotos, iš 29 laukelio atėmus 31 ir 26 laukelių sumas, vienetas gali atskaityti ne didesnę kaip 70 procentų perkeliamų veiklos nuostolių sumą, kuri įrašoma 32 laukelyje.

Vienetai, kurių apmokestinamasis pelnas apmokestinamas, taikant PMĮ 5 straipsnio 2 dalyje nustatytą 5 procentų tarifą, 32 laukelyje įrašo iš VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno atskaitytą veiklos nuostolių sumą, netaikydami 70 procentų apribojimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

104. Deklaracijos 33 laukelyje turi būti įrašoma mokestinio laikotarpio VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno po ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostolių atskaitymo suma, kuri apskaičiuojama iš 29 laukelio sumos atėmus 31 ir 32 laukelių sumas. Jei 31 ir 32 laukeliai nepildomi, tai šiame 33 laukelyje turi būti pakartojama 29 laukelyje įrašyta VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno suma.

1041. Deklaracijos 33A laukelyje turi būti įrašoma iš veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 79 dalių nuostatas, pelno sumos (kai 24B>0) atskaityta veiklos nuostolių suma. Šiame laukelyje įrašyta perkeliamų veiklos nuostolių suma negali būti didesnė kaip 70 procentų 24B ir 24C laukelių sumų skirtumo, jeigu 25 laukelis lygus nuliui (0) bei 29 ir 31 laukelių sumų skirtumas lygus nuliui (0).

Jeigu apskaičiuojami veiklos nuostoliai (užpildytas 26 laukelis), veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 79 dalių nuostatas, pelnas (24B > 0) ir 29 ir 31 laukelių sumų skirtumas lygus nuliui (0), tai 33A laukelio suma negali būti didesnė kaip 70 procentų 24B laukelio sumos, atėmus 24C laukelio sumą ir veiklos nuostolį (26 laukelį).

Jeigu 24B laukelyje yra apskaičiuojamas veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 79 dalių nuostatas, pelnas (24B > 0), apskaičiuojami veiklos nuostoliai (užpildytas 26 laukelis) ir VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių pelno suma, apskaičiuota  iš 29 laukelio atėmus 31 laukelyje įrašomą perkeliamų nuostolių sumą, yra mažesnė nei 26 laukelyje nurodyta veiklos nuostolių suma, tai 33A laukelio suma negali būti didesnė kaip 70 procentų sumos, apskaičiuotos, sudėjus 24B ir 29 laukelių sumas ir atėmus 24C, 26 ir 31 laukelių sumas.

Vienetai, kurie taiko PMĮ 5 straipsnio 2 dalyje nustatytą 5 procentų mokesčio tarifą, 33A laukelyje įrašo iš veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 79 dalių nuostatas, pelno atskaitytą veiklos nuostolių sumą, netaikydami 70 procentų apribojimo.

Papildyta punktu:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

1042Deklaracijos 33B laukelyje turi būti įrašoma mokestinio laikotarpio veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 79 dalių nuostatas, pelno po ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostolių atskaitymo suma, kuri apskaičiuojama, iš 24B laukelio sumos atėmus 24C ir 33A laukelių sumas. Jeigu 24C ir 33A laukeliai neužpildomi, tai šiame 33B laukelyje turi būti pakartojama 24B laukelyje įrašyta veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 79 dalių nuostatas, pelno suma.

Papildyta punktu:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

105. Deklaracijos 34 laukelyje turi būti apskaičiuojamas vieneto mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas PMĮ 11 straipsnyje nustatyta tvarka, sudėjus 28, 33 ir 33B laukeliuose įrašytas pelno sumas, t. y. veiklos pelno, VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno ir veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 79 dalių nuostatas, pelno sumas po ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostolių atskaitymo. Jei vienetas deklaracijos 33 ir / ar 33B laukeliuose apskaičiavo atitinkamai VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelną, ir / ar veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 79 dalių nuostatas, pelną, o 26 laukelyje – veiklos nuostolius, tai šiame 34 laukelyje turi būti įrašomas tų sumų skirtumas (pelnas), jei 26 laukelio suma yra mažesnė už 33 ir 33B laukelių sumą, t. y. jei VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno ir veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 79 dalių nuostatas, pelno suma didesnė už veiklos nuostolių sumą. Jei vienetas 33 ir / ar 33B laukeliuose atitinkamai apskaičiavo VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių, ir / ar veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 79 dalių nuostatas, pelną, o 26 laukelyje – veiklos nuostolius ir 26 laukelis yra lygus 33B ir 33 laukelių sumai, tai 34 laukelyje įrašomas nulis (0), jei 33 laukelio ir 33B laukelio suma yra mažesnė nei 26 laukelio suma (gaunamas nuostolis), tai 34 laukelis neužpildomas.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

106. Deklaracijos 35 laukelyje įrašoma per mokestinį laikotarpį dėl vykdomo investicinio projekto faktiškai patirtų išlaidų, skirtų PMĮ 461 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus atitinkančiam turtui įsigyti, suma. Atskaitoma patirtų išlaidų suma gali sudaryti 100 procentų 34 laukelyje apskaičiuotos apmokestinamojo pelno sumos.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

 

107. Deklaracijos 36 laukelyje įrašoma PMĮ 463 straipsnyje nustatyta tvarka viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti tiesiogiai skirtų lėšų bendra suma, t. y. per mokestinį laikotarpį faktiškai panaudotų ir numatomų panaudoti per du vėlesnius vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti lėšų suma, kuria gali būti mažinamas vieneto mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas. Į 36 laukelio sumą įtraukiama ir per mokestinį laikotarpį numatomų tiesiogiai skirti, t. y. panaudoti, per du vėlesnius vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti lėšų suma, nurodyta 37 laukelyje.

Deklaracijos 36 laukelio suma negali būti didesnė už 34 ir 35 laukelių skirtumo sumą, t. y. iš apmokestinamojo pelno PMĮ 463 straipsnyje nustatyta tvarka atskaitoma viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti skirtų lėšų bendra suma negali būti didesnė už apmokestinamojo pelno sumą (34 laukelis), iš jos atėmus faktiškai patirtas išlaidas dėl vykdomo investicinio projekto PMĮ 461 straipsnyje nustatyta tvarka (35 laukelis). Jei 35 laukelis neužpildytas, tai 36 laukelyje įrašoma iš apmokestinamojo pelno PMĮ 463 straipsnyje nustatyta tvarka atskaitoma viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti skirtų lėšų bendra suma negali būti didesnė už apmokestinamojo pelno sumą, nurodytą 34 laukelyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

108. Deklaracijos 37 laukelyje įrašoma per mokestinį laikotarpį numatomų tiesiogiai skirti, t. y. panaudoti, per du vėlesnius vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti lėšų suma.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

109. Deklaracijos 38 laukelyje įrašoma apmokestinamojo pelno suma, sumažinta dėl vykdomo investicinio projekto ir/arba dėl viešuosius interesus tenkinančios veiklos finansavimo (apskaičiuojama, iš 34 laukelio sumos atėmus 35 ir 36 laukelių sumas). Jei deklaracijos 35 ir 36 laukeliai neužpildomi, tai 38 laukelyje turi būti įrašoma 34 laukelio suma.

Atsižvelgiant į deklaraciją pateikiančiam vienetui taikomus PMĮ 5 straipsnyje nustatytus pelno mokesčio tarifus, deklaracijos 38 laukelyje apskaičiuota apmokestinamojo pelno suma įrašoma į 40 ir / ar 44 laukelį, atitinkamai taikomo pelno mokesčio tarifo kodas turi būti įrašomas į 41 ir / ar 45 laukelį, pelno mokesčio tarifas – į 42 ir / ar 46 laukelį, o apskaičiuota pelno mokesčio suma – į 43 ir / ar 47 laukelį. Pelno mokesčio suma apskaičiuojama, 40 ir / ar 44 laukeliuose įrašytas  apmokestinamojo pelno sumas padauginant iš 42 ir / ar 46 laukeliuose įrašytų pelno mokesčio tarifų. Deklaracijos 43 ir / ar 47 laukeliuose apskaičiuota bendra pelno mokesčio suma turi būti įrašoma 39 laukelyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

110. Neteko galios nuo 2018-06-01.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

 

111. Kai pelno mokestis yra mažinamas PMĮ 58 straipsnio 16 dalies 3 punkte nustatyta tvarka (kai vienete dirba riboto darbingumo asmenų ir tenkinamos kitos šio punkto sąlygos), tai pelno mokesčio sumažinimo suma įrašoma deklaracijos 48 laukelyje. Riboto darbingumo asmenų dalis (procentais) tarp visų dirbančių asmenų vienete įrašoma deklaracijos 49 laukelyje.

112. Kai pelno mokestis yra mažinamas dėl filmo ar jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų pagal PMĮ 46-2 straipsnį (žr. paaiškinimą Taisyklių 46 punkte), tai pelno mokesčio sumažinimo suma įrašoma deklaracijos 50 laukelyje. Deklaracijos 50 laukelyje įrašoma suma negali būti didesnė kaip 75 procentai 39 laukelio sumos. Jeigu užpildytas 48 laukelis, tai 50 laukelyje įrašoma suma, apskaičiuojama įvertinus 48 laukelyje įrašytą pelno mokesčio sumažinimo sumą.

113. Iš deklaracijos 39 laukelyje apskaičiuotos pelno mokesčio sumos atėmus 48 laukelyje ir 50 laukelyje įrašytas pelno mokesčio sumažinimo sumas, 51 laukelyje įrašoma apskaičiuota pelno mokesčio suma, mokėtina į biudžetą.

114. Į deklaracijos 52 laukelį įrašoma iš apskaičiuotos į biudžetą mokėtinos pelno mokesčio sumos (51 laukelis) PMĮ 55 straipsnyje nustatyta tvarka atskaitoma pelno mokesčio (arba jam tapataus mokesčio) suma, sumokėta užsienio valstybėse nuo tose valstybėse per mokestinį laikotarpį gautų ir / ar uždirbtų pajamų, ir PMĮ 39 straipsnio 11 ir 12 dalyse nustatyta tvarka atskaityta nuo užsienio valstybėje arba zonoje įregistruoto ar kitaip organizuoto kontroliuojamo užsienio subjekto pozityviųjų pajamų, įtrauktų į Lietuvos vieneto pajamas (nurodomas deklaracijos 16 laukelyje), sumokėto pelno mokesčio (ar jam tapataus mokesčio) suma.

Atskaitoma užsienio valstybėse sumokėto pelno mokesčio (ar jam tapataus mokesčio) suma į deklaracijos 52 laukelį įrašoma iš PLN204C priedo PLN204C4 39 laukelio ir PLN204K priedo K22 laukelio (jei užpildomas ne vienas PLN204K priedo lapas, visų PLN204K priedo lapų K22 laukelių sumos sudedamos). Bendra atskaitoma suma negali būti didesnė nei 51 laukelyje apskaičiuota pelno mokesčio suma, mokėtina į biudžetą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

115. Iš deklaracijos 51 laukelio sumos atėmus 52 laukelio sumą, deklaracijos 53 laukelyje apskaičiuojama mokestinio laikotarpio pelno mokesčio suma, mokėtina į biudžetą.

116. Deklaracijos 54 laukelyje turi būti įrašoma nuo iš kito Lietuvos vieneto gautų dividendų, išskaičiuoto pelno mokesčio suma, įskaitoma pagal PMĮ 33 straipsnio 3 dalies nuostatas. 

117. Deklaracijos 55 laukelyje įrašoma į biudžetą mokėtina/grąžintina pelno mokesčio suma, apskaičiuota užskaičius 54 laukelyje iš gautų dividendų išskaičiuoto mokesčio sumą (apskaičiuojama iš 54 laukelio sumos atėmus 53 laukelio sumą). Jeigu apskaičiuojama neigiama suma (54 laukelyje įrašyta užskaitomo iš gautų dividendų išskaičiuoto mokesčio suma yra mažesnė už vieneto mokestinio laikotarpio mokėtino pelno mokesčio sumą, nurodytą 53 laukelyje), tai 55 laukelyje šių sumų skirtumas (mokėtina į biudžetą suma) įrašomas su minuso (-) ženklu. Apskaičiuota grąžintina suma deklaracijos 55 laukelyje įrašoma be pliuso (+) ženklo.

Jeigu 53 laukelyje įrašyta pelno mokesčio suma, mokėtina į biudžetą lygi nuliui (0) arba 53 laukelis nepildomas (tai 55 laukelyje įrašoma grąžintina permokos suma lygi 54 laukelio sumai, t. y. lygi užskaitomai nuo dividendų išskaičiuotai pelno mokesčio sumai).

 

TREČIASIS SKIRSNIS

DEKLRACIJOS (PLN204N FORMOS) III DALIES UŽPILDYMAS

 

118. Deklaracijos (PLN204N formos) III dalyje turi būti deklaruojamas į biudžetą mokėtinas pelno mokestis, apskaičiuotas nuo PMĮ 4 straipsnio 6 dalyje nustatytos mokesčio bazės (be atskaitymų), taikant PMĮ 5 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytą pelno mokesčio tarifą:

118.1. Deklaracijos 56 laukelyje turi būti įrašoma gautos paramos suma, per mokestinį laikotarpį panaudota ne pagal LPĮ nustatytą paramos paskirtį;

118.2. Deklaracijos 57 laukelyje turi būti įrašoma iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynaisiais pinigais gautos paramos dalis, didesnė už 250 MGL sumą;

118.3. Deklaracijos 58 laukelyje apskaičiuojama mokesčio bazė (sudedamos 56 ir 57 laukeliuose įrašytos sumos);

118.4. Deklaracijos 59 laukelyje įrašomas mokesčio tarifo kodas;

118.5. Deklaracijos 61 laukelyje turi būti įrašoma mokėtino į biudžetą mokesčio suma (58 laukelio suma padauginama iš 60 laukelyje įrašyto pelno mokesčio tarifo).

 

V SKYRIUS

DEKLARACIJOS (PLN204U FORMOS) UŽPILDYMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

DEKLRACIJOS (PLN204U FORMOS) UŽPILDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS

 

119. Deklaracijos PLN204U forma apskaičiuojamas užsienio vieneto nuolatinių buveinių apmokestinamasis pelnas ir pelno mokestis.

120. Jeigu pagal dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį užsienio vienetas nelaikomas Lietuvoje vykdančiu veiklą per nuolatinę buveinę, tačiau laikomas vykdančiu veiklą per nuolatinę buveinę pagal PMĮ nuostatas, tai tokia nuolatinė buveinė turi būti registruojama Lietuvoje, tačiau pelno mokestį mokėti ji privalo tik tada, kai įvykdo DAIS nustatytas nuolatinei buveinei būtinas sąlygas.

Jeigu, remiantis tarptautinės DAIS nuostatomis, per nuolatinę buveinę Lietuvoje gaunamos visos pajamos (pelnas) yra neapmokestinamos, tai tokia nuolatinė buveinė privalo tvarkyti apskaitą, teikti deklaracijas, ataskaitas ir vykdyti mokesčius išskaičiuojančio asmens prievoles kaip ir kitos nuolatinės buveinės, nors tokia nuolatinė buveinė pelno mokesčio nemoka. Tokiais atvejais turi būti užpildoma mokesčių administratoriui teikiamos deklaracijos PLN204U formos I dalis. Kai per nuolatinę buveinę uždirbama ar gaunama ir kitokių pajamų, kurios pagal DAIS nuostatas apmokestinamos, tai šiose Taisyklėse nustatyta tvarka deklaracijoje apskaičiuojamas apmokestinamasis pelnas ir pelno mokestis tik nuo tos pajamų dalies, kuriai taikomos PMĮ nuostatos.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

ANTRASIS SKIRSNIS

DEKLARACIJOS (PLN204U FORMOS) I DALIES UŽPILDYMAS

 

121. Deklaracijos PLN204U formos I dalyje įrašomi tokie deklaraciją pateikiančio mokesčių mokėtojo ir deklaracijos duomenys:

121.1. 1–8 laukeliai užpildomi taip, kaip nurodyta Taisyklių II skyriaus „Deklaracijos (PLN204 formos) pildymas“ 19.1–19.7 papunkčiuose;

121.2. Jei užsienio vienetas, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę, mokestiniu laikotarpiu vykdė sandorius su vienetais, įregistruotais ar kitaip organizuotais tikslinėse teritorijose, tai 9 laukelyje pasirenka „Taip“. Tikslinių teritorijų sąrašas yra patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 344 „Dėl Tikslinių teritorijų sąrašo patvirtinimo“. Jei vienetas per mokestinį laikotarpį nevykdė sandorių su vienetais, įregistruotais ar kitaip organizuotais tikslinėse teritorijose, tai 9 laukelyje pasirenka „Ne“;

121.3. Jei pagal DAIS nuostatas užsienio vieneto Lietuvoje per nuolatinę buveinę vykdomos veiklos visos pajamos (arba jų dalis) Lietuvoje neapmokestinamos, pasirenkama „Taip“, priešingu atveju „Ne“;

121.4. Deklaracijos 11 laukelyje turi būti įrašomas užsienio vieneto pavadinimas;

121.5. Deklaracijos 12 laukelyje – užsienio vieneto identifikacinis numeris (kodas) arba analogiškas numeris, vienetui suteiktas toje valstybėje, kurioje jis įregistruotas;

121.6. Deklaracijos 13 laukelyje turi būti įrašomas užsienio vieneto nuolatinės buveinės Lietuvoje unikalus numeris tais atvejais, kai vienetas vykdo veiklą per keletą nuolatinių buveinių, kurių apmokestinamas pelnas pagal Atskaitymų, susijusių su pajamų uždirbimu per nuolatines buveines, nustatymo tvarkos nuostatas turi būti apskaičiuojamas ir apmokestinamas atskirai.

Šis laukelis neužpildomas, jeigu užsienio vienetas vykdo veiklą per vieną nuolatinę buveinę arba keletą nuolatinių buveinių, kurių pelnas neturi būti apskaičiuojamas ir apmokestinamas atskirai;

121.7. Deklaracijos 14 laukelyje turi būti įrašomas užsienio vieneto nuolatinės buveinės Lietuvoje pavadinimas;

121.8. Deklaracijos 15 laukelyje pasirenkamas užsienio vieneto Lietuvoje vykdomos veiklos būdas (per įsteigtą filialą, atstovą (agentą) ar kitu būdu);

121.9. Neteko galios nuo 2019-07-02;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

121.10. Jei nuolatinė buveinė privalo užpildyti ir pateikti už mokestinį laikotarpį mokesčių administratoriui prie deklaracijos pridedamą ataskaitos FR0528 formą, tai 18 laukelyje „Teikiama ataskaita FR0528“ pasirenka „Taip“, priešingu atveju „Ne“;

121.11. Vienetai, kurie, pripažindami palūkanų sąnaudas, taiko PMĮ 301 straipsnio 7 dalies 1 punktą, 18A laukelio atitinkamame langelyje pasirenka „Taip“, priešingu atveju pasirenka „Ne“. PMĮ 301 straipsnio 7 dalies 1 punkte nurodyta, kad palūkanos neperskaičiuojamos paskolų, skirtų ilgalaikiams viešosios infrastruktūros projektams, kurių tikslas yra sukurti, modernizuoti, valdyti ir (arba) prižiūrėti viešiesiems interesams tenkinti skirtą turtą, finansuoti, kai projekto vykdytojas, jo turtas yra, palūkanų sąnaudos patiriamos ir pajamos gaunamos Europos Sąjungos valstybėje narėje, palūkanoms. Projektų priskyrimo prie ilgalaikių viešosios infrastruktūros projektų kriterijai ir tvarka patvirtinta Apraše (žr. 19.11 papunktį). Remdamasis Aprašu, projekto vykdytojas kartu su metine pelno mokesčio deklaracija mokesčių administratoriui turi pateikti laisvos formos dokumentą, kuriame būtų informacija apie vykdomą ilgalaikį viešosios infrastruktūros projektą: trumpas projekto aprašymas, projekto trukmė, projekto investicijų suma, investuota nuosavų lėšų suma, nesusijusių asmenų suteiktų paskolų suma, palūkanų sąnaudų suma ir jų mokėjimo grafikas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-100, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20291

 

121.12. Deklaracijos 18B laukelis pildomas tuo atveju, jeigu vienetas vadovaudamasis PMĮ 402 straipsnyje nustatyta tvarka apskaičiuoja turto perkėlimo pajamas. Šiame laukelyje pasirenkamas Turto perkėlimo turto vertės padidėjimo pajamų įtraukimo į deklaruojamų mokestinio laikotarpio pajamų būdas (PMĮ 402 straipsnio 4 dalis). ). Kai visos pajamos įtraukiamos į mokestinio laikotarpio pajamas, pasirenkama – 1. Kai nusprendžiama mokėti lygiomis dalimis per 5 metus, pasirenkama – 2. Kai, pasirinkus mokėti lygiomis dalimis per 5 metus, toks mokėjimas nutraukiamas, pasirenkama – 3.

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

 

TREČIASIS SKIRSNIS

DEKLARACIJOS (PLN204U FORMOS) II DALIES UŽPILDYMAS

 

122. Deklaracijos (PLN204U formos) II dalyje turi būti deklaruojamas nuolatinės buveinės mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas ir į biudžetą mokėtinas pelno mokestis.

Deklaracijos 19 laukelyje turi būti įrašoma visų nuolatinės buveinės pajamų, įtrauktų į pelno mokesčio bazę, bendra suma (sudedamos 20 ir 25 laukeliuose nurodytos apmokestinamųjų bei neapmokestinamųjų pajamų sumos ir 29 laukelyje nurodyta VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno suma). Šis laukelis užpildomas, prieš tai įrašius duomenis į 20, 25 ir 29 laukelius.

123. Deklaracijos 20 laukelyje turi būti įrašoma mokestinio laikotarpio bendra apmokestinamųjų pajamų (neįskaitant apmokestinamųjų VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pajamų) suma, t. y. 21, 22, 23, 24, 24A ir 24B laukeliuose nurodomų bei kitų nuolatinės buveinės pajamų, kurios nenurodomos 21–24B laukeliuose, suma. Kadangi 20 laukelyje įrašomos ir kitos 2124B laukeliuose nenurodomos pajamos, tai 20 laukelyje įrašyta apmokestinamųjų pajamų suma gali sutapti arba būti didesnė už 21, 22, 23, 24, 24A ir 24B laukelių sumą:

123.1. Deklaracijos 21 laukelyje turi būti įrašoma pajamų už parduotas prekes, produkciją, suma;

123.2. Deklaracijos 22 laukelyje – pajamų už atliktus darbus (suteiktas paslaugas) suma, įskaitant turto nuomos pajamas, tarptautinių telekomunikacijų pajamas, uždirbtas per nuolatinę buveinę Lietuvoje, transportavimo pajamas (jei užsienio vienetas per nuolatinę buveinę Lietuvoje uždirba transportavimo pajamų, tai šiai nuolatinei buveinei priskiriama 50 procentų transportavimo, kuris prasideda Lietuvos teritorijoje ir baigiasi užsienyje arba prasideda užsienio valstybėje ir baigiasi Lietuvos teritorijoje, pajamų), uždirbtų draudimo įmokų suma (išskyrus neapmokestinamas gyvybės draudimo įmokas, nurodomas 25 laukelyje);

123.3. Deklaracijos 23 laukelyje – palūkanų pajamos;

123.4. Deklaracijos 24 laukelyje – pajamų už perleistą ilgalaikį materialųjį turtą, įskaitant nebaigtą statybą, suma. Šios pajamos apskaičiuojamos kaip turto vertės padidėjimo pajamos PMĮ 16 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka.

Šiame 24 laukelyje taip pat turi būti įrašoma turto vertės padidėjimo pajamų suma, apskaičiuojama tais atvejais, kai turtas perduodamas pagal nuomos sandorį, atitinkantį PMĮ 38 straipsnyje nustatytus kriterijus; taip pat suma pajamų, pripažįstamų kaip išnuomoto arba panaudos būdu kitiems vienetams perduoto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kainos padidėjimo dėl nuomininko lėšomis atlikto rekonstravimo ar remonto, kuris pailgino turto naudingo tarnavimo laiką ar pagerino jo naudingąsias savybes, tą mokestinį laikotarpį, kurį rekonstravimas ar remontas buvo užbaigtas (pagal PMĮ 20 straipsnio 3 dalies nuostatą).;

123.5. Deklaracijos 24A laukelyje įrašoma mokestinio laikotarpio turto perkėlimo turto vertės padidėjimo pajamos, kurios apskaičiuojamos pagal PMĮ 402 straipsnio nuostatas;

123.6. Deklaracijos 24B laukelyje įrašoma bet kokia gauta mokėjimo suma, kuri, jeigu yra mokestinės tvarkos neatitikimas, atskaitoma mokėjimo valstybėje, tačiau neįtraukiama į pajamas, taikant PMĮ nuostatas (PMĮ 4 str. 6 d. 3 punktas). Minėtas laukelis neužpildomas tuo atveju, kai mokestinės tvarkos neatitikimas yra susijęs su nuolatinės buveinės ar jai priskiriamų pajamų (sąnaudų) teisinio reglamentavimo ar traktavimo skirtumais.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

124. Deklaracijos 25 laukelyje įrašoma PLN204Z priedo Z3 laukelyje apskaičiuota neapmokestinamųjų pajamų, suma. PLN204Z priedo pildymo tvarka paaiškinta Taisyklių VIII skyriuje.

125. Deklaracijos 26 laukelyje įrašoma PLN204L priedo L3 laukelyje apskaičiuota leidžiamų atskaitymų ir ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų, tenkančių deklaracijos 20 laukelyje nurodytoms apmokestinamosioms pajamoms, bendra suma. PLN204L priedo užpildymo tvarka paaiškinta Taisyklių XIII skyriuje.

Šiuose laukeliuose nenurodomi neleidžiami atskaitymai, nustatyti PMĮ 31 straipsnyje, įskaitant neapmokestinamosioms pajamoms, nurodytoms II dalies 25 laukelyje, tenkančius leidžiamus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus (įskaitant draudimo techninius atidėjinius), bei neleidžiami atskaitymai, nustatyti Atskaitymų, susijusių su pajamų uždirbimu per nuolatines buveines, nustatymo tvarkoje, ir iš pajamų neatskaitomos palūkanų sąnaudos pagal PMĮ 301 straipsnio nuostatas.

Apskaičiuotos ir, skaičiuojant nuolatinės buveinės apmokestinamąjį pelną, atimamos užsienio vieneto ne per nuolatinę buveinę faktiškai patirtos tiesiogiai su ta nuolatine buveine susijusios sąnaudos turi būti nurodomos eurais.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

1251. Deklaracijos 26A laukelyje įrašoma mokestinio laikotarpio veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 79 dalių nuostatas, pelno (nuostolių) suma. Nuostolių suma deklaracijos 26A laukelyje įrašoma su minuso (-) ženklu.

Papildyta punktu:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

126. Deklaracijos 27 ir 28 laukeliuose įrašomas vieneto mokestinio laikotarpio veiklos pelnas ar nuostoliai (be VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo rezultato ir veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 79 dalių nuostatas, rezultato). Veiklos pelnas (nuostoliai) apskaičiuojamas, iš deklaracijos 20 laukelyje įrašytų apmokestinamųjų pajamų atėmus iš pajamų atskaitomą leidžiamų ir ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų sumą, įrašytą 26 laukelyje, bei atėmus 26A laukelyje įrašytą veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 79 dalių nuostatas, rezultatą (pelną ar nuostolį). Jei apskaičiuojamas veiklos pelnas, jo suma turi būti įrašoma 27 laukelyje, jei apskaičiuojami veiklos nuostoliai, jų suma turi būti įrašoma 28 laukelyje (jei apskaičiuotas vieneto veiklos rezultatas lygus nuliui, tai nulis (0) įrašomas 27 laukelyje)).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

127. Deklaracijos 29 laukelyje įrašoma PLN204F priedo F4 laukelyje apskaičiuota VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno (nuostolių) suma. Duomenys į šį laukelį įrašomi iš PLN204F priedo F4 laukelio. Nuostolių suma deklaracijos 29 laukelyje įrašoma su minuso (-) ženklu.  PLN204F priedo užpildymo tvarka paaiškinta Taisyklių IX skyriuje.

128. Deklaracijos 30 laukelyje įrašoma iš pajamų atskaitoma pagal LPĮ vieneto suteiktos paramos bendra suma, apskaičiuojama pagal PMĮ 28 straipsnio 2 dalies nuostatas. Deklaracijos 30 laukelio suma negali būti didesnė nei 40 procentų apmokestinamojo pelno sumos, apskaičiuotos, iš pajamų neatėmus išmokų paramai ir mokestinių laikotarpių nuostolių sumų. Apmokestinamojo pelno suma, iš kurios gali būti atskaitomos išmokos paramai, apskaičiuojama, sudėjus deklaracijos 27 ir / ar 29, ir / ar 26A laukeliuose įrašytas pelno sumas, t. y. sudėjus veiklos pelno, VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno ir veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 79 dalių nuostatas, pelno sumas. Jeigu deklaracijos 29 laukelyje apskaičiuota VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno suma, ir / ar 26A laukelyje veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 79 dalių nuostatas, pelno suma, o 28 laukelyje – veiklos nuostolių suma, tai apmokestinamojo pelno suma, iš kurios gali būti atskaitomos išmokos paramai, yra apskaičiuojama, sudėjus 29 ir 26A laukeliuose apskaičiuotas pelno sumas ir iš bendros jų sumos atėmus 28 laukelio sumą, jei 29 ir 26 A laukelių suma yra didesnė už 28 laukelio sumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

129. Deklaracijos 31 laukelyje įrašoma mokestinio laikotarpio veiklos pelno suma po atskaitymų paramai (apskaičiuojama iš 27 laukelyje įrašytos veiklos pelno sumos atėmus atskaitomos paramos sumą). Iš veiklos pelno atskaitoma paramos suma negali būti didesnė už 30 laukelyje įrašytą bendrą atskaitomą paramos sumą. Jei iš veiklos pelno parama neatskaitoma, tai 31 laukelyje įrašoma 27 laukelio suma.

1291. Deklaracijos 31A laukelyje įrašoma mokestinio laikotarpio veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 79 dalių nuostatas, pelno suma po atskaitymų paramai (apskaičiuojama, iš 26A laukelyje įrašytos veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 79 dalių nuostatas, pelno sumos atėmus atskaitomą paramos sumą). Jei iš minėtos veiklos pelno sumos parama neatskaitoma, tai 31A laukelyje įrašoma 26A laukelyje apskaičiuota pelno suma.

Papildyta punktu:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

1292. Deklaracijos 31B laukelyje įrašoma atskaityta veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 79 dalių nuostatas, praėjusių mokestinių metų nuostolių suma (PMĮ 30 straipsnio 21 dalis). 31B laukelio suma negali būti didesnė nei 31A laukelio suma.

Papildyta punktu:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

130. Deklaracijos 32 laukelyje įrašoma mokestinio laikotarpio VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno suma po atskaitymų paramai (apskaičiuojama, iš 29 laukelyje įrašytos VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno sumos atėmus atskaitomą paramos sumą). Atskaitoma paramos suma negali būti didesnė už 30 laukelyje įrašytą bendrą atskaitomą paramos sumą. Jei iš VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno parama neatskaitoma, tai šiame 32 laukelyje įrašoma 29 laukelyje įrašyta VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno suma.

Bendra iš 26A laukelyje įrašyto veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 79 dalių nuostatas, pelno, 27 laukelyje įrašyto veiklos pelno ir 29 laukelyje įrašyto VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno atskaitoma paramos suma negali būti didesnė už 30 laukelyje įrašytą paramos sumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

131. Deklaracijos 33, 34, 35 ir 35A laukeliuose vienetai turi įrašyti PMĮ 30 straipsnyje nustatyta tvarka iš pajamų atskaitomus ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostolius, atsižvelgdami į PMĮ 30 straipsnio 4 dalyje ir 43 straipsnio 7 dalyje nustatytas perkeliamų ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostolių dydį ribojančias nuostatas (iki 70 procentų apmokestinamojo pelno, apskaičiuoto PMĮ 11 straipsnyje nustatyta tvarka, neatėmus ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostolių), išskyrus vienetus, kurių apmokestinamasis pelnas apmokestinamas, taikant PMĮ 5 straipsnio 2 dalyje nustatytą 5 procentų tarifą:

131.1. Deklaracijos 33 laukelyje įrašoma iš veiklos pelno atskaitoma perkeliamų veiklos nuostolių suma negali viršyti 70 procentų 31 laukelyje įrašytos mokestinio laikotarpio veiklos pelno po atskaitymų paramai sumos, jeigu 31 laukelio suma didesnė už nulį (0) ir neužpildyti 35 ir 35A laukeliai.

Jeigu veiklos nuostoliai atskaitomi iš VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno (užpildytas 35 laukelis), ir / ar veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 79 dalių nuostatas, pelno (užpildytas 35A laukelis), tai 33, 35 ir 35A laukelių suma negali būti didesnė nei 70 procentų sumos, apskaičiuotos, sudėjus 31, 31A ir 32 laukelių sumas ir atėmus 34 ir 31B laukelių sumas.

Vienetai, kurių apmokestinamasis pelnas apmokestinamas, taikant PMĮ 5 straipsnio 2 dalyje nustatytą 5 procentų tarifą, 33 laukelyje įrašo iš veiklos pelno atskaitytą veiklos nuostolių sumą, netaikydami 70 procentų apribojimo;

131.2. Deklaracijos 34 laukelyje turi būti įrašoma iš VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno atskaityta VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostolių suma.

Jeigu apskaičiuojamas veiklos ir veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 79 dalių nuostatas, pelnas bei VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelnas (užpildyti deklaracijos 31, 31A ir 32 laukeliai), tai finansų įstaigos 34 laukelyje turi įrašyti sumą, neviršijančią 70 procentų 32 laukelyje įrašytos VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno po atskaitymų paramai sumos.

Jeigu veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 79 dalių nuostatas, pelno suma, apskaičiuota, iš 31A laukelio atėmus 31B laukelyje įrašomą perkeliamų nuostolių sumą, yra mažesnė nei 28 laukelyje nurodyta veiklos nuostolių suma, tai finansų įstaigos perkeliamų VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostolių suma negali būti didesnė nei 70 procentų 32 laukelyje įrašytos VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno po atskaitymų paramai sumos, iš kurios atimta likusi nepadengta 28 laukelyje nurodyta veiklos nuostolių suma (70 proc. 32 ir 31A laukelių sumos, iš kurios atimtos 28 ir 31B laukelių sumos).

Kiti vienetai (ne finansų įstaigos) (taip pat finansų įstaigos, kurių apmokestinamasis pelnas apmokestinamas, taikant PMĮ 5 straipsnio 2 dalyje nustatytą 5 procentų tarifą), deklaracijos 34 laukelyje įrašo perkeliamų VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostolių sumą, neviršijančią 32 laukelyje įrašytos VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno po atskaitymų paramai sumos, neatsižvelgdami į tai, kad vienetas apskaičiavo veiklos nuostolį (užpildė 28 laukelį);

131.3. Deklaracijos 35 laukelyje įrašoma iš VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno sumos, nurodytos 32 laukelyje, atskaityta veiklos nuostolių suma:

Vienetų 35 laukelyje įrašoma iš VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno atskaitoma veiklos nuostolių suma negali būti didesnė nei 32 laukelio ir 34 laukelių skirtumo suma.

Jeigu apskaičiuojami veiklos nuostoliai (užpildytas 28 laukelis), o VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno suma, apskaičiuota, iš 32 laukelio atėmus 34 laukelyje įrašomą perkeliamų VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostolių sumą, yra didesnė nei 28 laukelyje nurodyta veiklos nuostolių suma, tai ne finansų įstaigos iš likusios VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo sumos, apskaičiuotos, iš 32 laukelio atėmus 34 ir 28 laukelių sumas, gali atskaityti ne didesnę kaip 70 procentų perkeliamų veiklos nuostolių sumą, kuri įrašoma 35 laukelyje.

Finansų įstaigos iš VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių pelno gali atskaityti veiklos nuostolius ir užpildyti 35 laukelį, jeigu 34 laukelyje įrašyta perkeliamų VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių nuostolių suma yra mažesnė kaip 70 procentų 32 laukelio sumos arba 34 laukelis neužpildytas ir abiem atvejais užpildytas 31 laukelis (apskaičiuotas veiklos pelnas). Jeigu veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 79 dalių nuostatas, pelno suma, apskaičiuota, iš 31A laukelio atėmus 31B laukelyje įrašomą perkeliamų nuostolių sumą, yra mažesnė nei 28 laukelyje nurodyta veiklos nuostolių suma, tai iš likusios VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno sumos, apskaičiuotos, sudėjus 32 ir 31A laukelių sumas ir atėmus 28 ir 31B laukelių sumas, vienetas gali atskaityti perkeliamų veiklos nuostolių sumą, kuri įrašoma 35 laukelyje. Tačiau deklaracijos 35 ir 34 laukelių suma negali būti didesnė kaip 70 procentų sumos, apskaičiuotos, sudėjus 32 ir 31A laukelių sumas ir atėmus 28 ir 31B laukelių sumas.

Jeigu deklaracijos 34 laukelis neužpildytas (vienetas perkeliamų VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių nuostolių neturėjo), tai 33, 35 ir 35A laukelių suma negali būti didesnė kaip 70 procentų sumos, apskaičiuotos, sudėjus 31, 32 ir 31A laukelių sumas ir atėmus 31B laukelio sumą.

Vienetai, kurių apmokestinamasis pelnas apmokestinamas, taikant PMĮ 5 straipsnio 2 dalyje nustatytą 5 procentų tarifą, 35 laukelyje įrašo iš VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno atskaitytą veiklos nuostolių sumą, netaikydami 70 procentų apribojimo;

131.4. Deklaracijos 35A laukelyje turi būti įrašoma iš veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 79 dalių nuostatas, pelno sumos atskaityta veiklos nuostolių suma:

131.4.1.  vienetų – ne finansų įstaigų, 35A laukelyje įrašyta perkeliamų veiklos nuostolių suma negali būti didesnė nei 70 procentų 31A ir 31B laukelių sumų skirtumo, jeigu 31 laukelis lygus nuliui (0) bei 32 ir 34 laukelių sumų skirtumas lygus nuliui (0).

Jeigu apskaičiuojami veiklos nuostoliai (užpildytas 28 laukelis), o 32ir 34 laukelių sumų skirtumas lygus nuliui (0), tai 35A laukelio suma negali būti didesnė nei 70 procentų 31A laukelio sumos, atėmus 31B laukelio sumą ir atėmus veiklos nuostolį (28 laukelį).

Jeigu apskaičiuojami veiklos nuostoliai (užpildytas 28 laukelis) ir VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių pelno suma, apskaičiuota, iš 32 laukelio atėmus 34 laukelyje įrašomą perkeliamų nuostolių sumą, yra mažesnė nei 28 laukelyje nurodyta veiklos nuostolių suma, tai 35A laukelio suma negali būti didesnė kaip 70 procentų sumos, apskaičiuotos, sudėjus 31A ir 32 laukelių sumas ir atėmus 31B, 28 ir 34 laukelių sumas;

131.4.2. vienetų – finansų įstaigų, 35A laukelyje įrašyta perkeliamų veiklos nuostolių suma negali būti didesnė kaip 70 procentų 31A ir 31B laukelių sumų skirtumo, jeigu 31 laukelis lygus nuliui (0) ir 32 laukelis lygus nuliui (0).

Jeigu apskaičiuojami veiklos nuostoliai (užpildytas 28 laukelis), o 32 laukelis lygus nuliui (0), tai 35A laukelio suma negali būti didesnė kaip 70 procentų 31A laukelio sumos, atėmus 31B laukelio sumą ir atėmus veiklos nuostolį (28 laukelį).

Jeigu apskaičiuojami veiklos nuostoliai (užpildytas 28 laukelis) ir VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių pelno suma (32 laukelis) yra mažesnė nei 28 laukelyje nurodyta veiklos nuostolių suma, tai 35A laukelio suma negali būti didesnė kaip 70 procentų sumos, apskaičiuotos, sudėjus 31A ir 32 laukelių sumas ir atėmus 31B ir 28 laukelių sumas.

Vienetai, kurie taiko PMĮ 5 straipsnio 2 dalyje nustatytą 5 procentų mokesčio tarifą, 35A laukelyje įrašo iš veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 straipsnio 79 dalių nuostatas, pelno atskaitytą veiklos nuostolių sumą, netaikydami 70 procentų apribojimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

132. Deklaracijos 36 laukelyje įrašoma PMĮ 11 straipsnyje nustatyta tvarka apskaičiuota apmokestinamojo pelno suma, kuri apskaičiuojama, iš 31 laukelyje įrašytos sumos atėmus 33 laukelyje įrašytą sumą, pridėjus 31A laukelio sumą, iš jos atėmus 31B laukelio sumą, pridėjus 32 laukelio sumą, iš jos atėmus 34, 35 bei 35A laukelių sumas. Jeigu 28 laukelyje apskaičiuotas veiklos nuostolis, o 31A ir 31B laukelių skirtumo ir 32 laukelio suma, iš jos atėmus 34, 35, 35A laukeliuose įrašytas sumas, yra didesnė už 28 laukelio sumą (t. y. apskaičiuojamas pelnas), tai šio skirtumo suma įrašoma 36 laukelyje. Jeigu 28 laukelio suma ir 31A bei 32 laukelių suma, iš jos atėmus 31B, 34, 35 bei 35A laukeliuose įrašytas sumas, yra lygios, tai 36 laukelyje įrašomas nulis (0).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

133. Deklaracijos 37 laukelyje įrašoma per mokestinį laikotarpį dėl vykdomo investicinio projekto faktiškai patirtų išlaidų, skirtų PMĮ 461 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus atitinkančiam turtui įsigyti, suma. Atskaitoma patirtų išlaidų suma gali sudaryti 100 procentų 36 laukelyje apskaičiuotos apmokestinamojo pelno sumos.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

 

134. Deklaracijos 38 laukelyje įrašoma apmokestinamojo pelno suma, sumažinta dėl vykdomo investicinio projekto (apskaičiuojama iš 36 laukelio sumos atėmus 37 laukelio sumą). Jei deklaracijos 37 laukelis neužpildomas, tai 38 laukelyje turi būti įrašoma 36 laukelio suma.

Atsižvelgiant į deklaraciją pateikiančiam vienetui taikomus PMĮ 5 straipsnyje nustatytus pelno mokesčio tarifus, deklaracijos 38 laukelyje apskaičiuota apmokestinamojo pelno suma įrašoma į 38A ir / ar 38B laukelį, atitinkamai taikomo pelno mokesčio tarifo kodas turi būti įrašomas į 39A ir / ar 39B laukelį, pelno mokesčio tarifas į 40A ir / ar 40B laukelį, o apskaičiuota pelno mokesčio suma – į 41A ir / ar 41B laukelį. Pelno mokesčio suma apskaičiuojama, 38A ir / ar 38B laukeliuose įrašytas apmokestinamojo pelno sumas padauginant iš 40A ir / ar 40B laukeliuose įrašytų pelno mokesčio tarifų. Deklaracijos 41A ir / ar 41B laukeliuose apskaičiuota bendra pelno mokesčio suma turi būti įrašoma 41 laukelyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

 

135. Neteko galios nuo 2018-06-01.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

 

136. Neteko galios nuo 2018-06-01.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

 

137. Neteko galios nuo 2018-06-01.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

 

138. Deklaracijos 42 laukelyje įrašoma pelno mokesčio sumažinimo dėl filmo ar jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų suma pagal PMĮ 46-2 straipsnį (žr. paaiškinimą Taisyklių 46 punkte).  Deklaracijos 42 laukelyje įrašoma suma negali būti didesnė kaip 75 procentai 41 laukelio sumos.

139. Deklaracijos 43 laukelyje turi būti įrašoma apskaičiuota pelno mokesčio suma, mokėtina į biudžetą (iš 41 laukelyje apskaičiuotos pelno mokesčio sumos atimama pelno mokesčio sumažinimo dėl filmo ar jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų pagal PMĮ 46-2 straipsnį suma, nurodyta 42 laukelyje).

140. Deklaracijos 44 laukelyje turi būti įrašoma nuo nuolatinės buveinės iš Lietuvos vieneto gautų dividendų už jai užsienio vieneto priskirtas to Lietuvos vieneto akcijas, kapitalo dalį ar kitų teisių turėjimą, išskaičiuoto pelno mokesčio suma, užskaitoma pagal PMĮ 33 straipsnio 3 dalies nuostatas.

141. Deklaracijos 45 laukelyje įrašoma į biudžetą mokėtina/grąžintina pelno mokesčio suma, užskaičius 44 laukelyje iš gautų dividendų išskaičiuoto mokesčio sumą (apskaičiuojama iš 44 laukelio sumos atėmus 43 laukelio sumą). Jeigu apskaičiuojama neigiama suma (44 laukelyje įrašyta užskaitomo iš gautų dividendų išskaičiuoto mokesčio suma yra mažesnė už vieneto mokestinio laikotarpio mokėtino pelno mokesčio sumą, nurodytą 43 laukelyje), tai 45 laukelyje šių sumų skirtumas (mokėtina į biudžetą suma) įrašomas su minuso (-) ženklu. Apskaičiuota grąžintina suma deklaracijos 44 laukelyje įrašoma be pliuso (+) ženklo.

Jeigu 43 laukelio suma lygi nuliui arba 43 laukelis nepildomas, tai 45 laukelyje įrašoma grąžintina suma lygi 44 laukelio sumai t.y. lygi užskaitomai nuo dividendų išskaičiuotai pelno mokesčio sumai).

142. Deklaracijos 46 laukelyje turi būti įrašoma PMĮ 41 straipsnyje nustatytais atvejais nuolatinei buveinei perduotų mokestinių nuostolių suma, jei taip nustatyta PMĮ 43 straipsnyje.

 

VI SKYRIUS

DEKLARACIJOS (PLN204) PLN204S PRIEDO „SĄNAUDŲ SUMOS, LAIKOMOS NELEIDŽIAMAIS ATSKAITYMAIS“ UŽPILDYMAS

 

143. Deklaracijos PLN204 formos PLN204S priedas yra sudedamoji deklaracijos PLN204 formos dalis, kuri pildoma Taisyklių 12.5.1 papunktyje nustatytu atveju. PLN204S priede nurodomos, vienetų sąnaudos priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams pagal PMĮ 31 straipsnio nuostatas, taip pat sąnaudų sumos, susidariusios dėl skirtingo jų pripažinimo apskaitoje ir pagal PMĮ (t.y. didinančios mokesčio bazę):

143.1. PLN204S priedo preambulės 1 laukelyje įrašomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), o 6 laukelyje nurodomas vieneto mokestinis laikotarpis, t. y. mokestinio laikotarpio pradžios ir pabaigos datos (turi sutapti su deklaracijos PLN204 formos 6 laukelyje nurodytu mokestiniu laikotarpiu);

143.2. PLN204S priedo S1 laukelyje pasirenkamas neleidžiamų atskaitymų rūšies kodas. Pavyzdžiui, vienetui per mokestinį laikotarpį sumokėjus netesybas, S1 laukelyje pasirenkamas rūšies kodas 01; vienetui per mokestinį laikotarpį patyrus natūralios netekties nuostolių, viršijančių PMĮ 23 straipsnyje nustatytas normas, S1 laukelyje pasirenkamas rūšies kodas 07;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

143.3. PLN204S priedo S2 laukelyje įrašoma neleidžiamų atskaitymų suma pagal S1 laukelyje nurodomą kodą;

143.4. PLN204S priedo S3 laukelyje įrašoma S2 laukelių suma – t. y. bendra neleidžiamų atskaitymų suma.

PLN204S priedo S3 laukelio suma įrašoma PLN204 formos III dalies 20 laukelyje.

 

VII SKYRIUS

DEKLARACIJOS (PLN204, PLN204A, PLN204N) PLN204C PRIEDO „Užsienio valstybėse gautos pajamos ir Lietuvoje atskaitytino tose užsienio valstybėse sumokėto pelno mokesčio apskaičiavimas” UŽPILDYMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

DEKLARACIJOS PLN204C PRIEDO PILDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS

 

144. Deklaracijos PLN204C priedą sudaro I ir II dalys, jis yra sudedamoji deklaracijos dalis ir pildomas Taisyklių 12.5.5 papunktyje nustatytais atvejais.

144.1. Jei Lietuvos vienetas nuo užsienio valstybėse gautų pajamų per nuolatines ir ne per nuolatines buveines tose užsienio valstybėse sumokėto pelno mokesčio (ar jam tapataus mokesčio) iš mokestinio laikotarpio į biudžetą mokėtinos pelno mokesčio sumos neatima (pavyzdžiui, kai Lietuvos vienetas apskaičiuoja mokestinio laikotarpio nuostolius), tai PLN204C priedo II dalis neturi būti pildoma ir pridedama prie deklaracijos. Tačiau, jei vienetas turi nuolatinę buveinę užsienio valstybėje (išskyrus nuolatines buveines, nurodytas Taisyklių 144.2 papunktyje), tai jis turi užpildyti PLN204C priedo I dalį ir ją pridėti prie deklaracijos, neatsižvelgdamas į tai, kad užsienio valstybėje nuo nuolatinės buveinės pajamų (pelno) sumokėto mokesčio Lietuvos vienetas neatima.

Jei Lietuvos vienetas užsienio valstybėse nuolatinių buveinių neturi, bet iš mokestinio laikotarpio į biudžetą mokėtinos pelno mokesčio sumos atskaito užsienio valstybėse sumokėtą pelno mokestį (ar jam tapatų mokestį) nuo tose valstybėse gautų kitų pajamų (ne per nuolatines buveines), tai jis turi užpildyti PLN204C priedo II dalį (PLN204C1 lapą). PLN204C priedo I dalis šiuo atveju nepildoma ir prie deklaracijos nepridedama;

144.2. Pagal PMĮ 4 straipsnio 1 dalies nuostatas, Lietuvos vienetų per nuolatines buveines, esančias EEE valstybėse arba valstybėse, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi ir taiko DAIS, vykdomos veiklos pajamos mokesčio bazei nepriskiriamos, jei per šias nuolatines buveines vykdomos veiklos pajamos apmokestinamos pelno mokesčiu arba jam tapačiu mokesčiu tose valstybėse, todėl šie vienetai neturi pildyti PLN204C priedo I dalies.

145. Jei Lietuvos vienetas gavo apmokestinamųjų pajamų užsienio valstybėse, su kuriomis sudarytos ir taikomos dvigubo apmokestinimo sutartys, ir tos pajamos buvo apmokestintos užsienio valstybėse, tai tas vienetas gali atskaityti tik tokius užsienio valstybėje sumokėtus mokesčius, kuriuos tos užsienio valstybės galėjo imti, remdamosi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių nuostatomis.

146. Pagal PMĮ 55 straipsnio nuostatas pelno mokestis ar jam tapatus mokestis, sumokėtas nuo Lietuvos vieneto per nuolatines buveines, nurodytas Taisyklių 144.2 papunktyje, vykdomos veiklos pajamų, neatskaitomas.

147. Atskaitymai iš mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumos nuo užsienio valstybėje gautų ir/ar uždirbtų pajamų sumokėto pelno mokesčio (arba jam tapataus mokesčio), apskaičiuoto remiantis PMĮ 55 straipsnio nuostatomis, leidžiami tik tuo atveju, kai yra išduoti užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtinti dokumentai apie toje valstybėje per tuos mokestinius metus gautas pajamas ir nuo jų apskaičiuotą ir sumokėtą pelno mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumą. Užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtintas dokumentas mokesčių administratoriui pateikiamas ne vėliau kaip paskutinę metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo termino dieną.

Jeigu Lietuvos vienetas dokumentų, reikalingų užsienio valstybėje sumokėtam (ar išskaičiuotam) mokesčiui atskaityti, deklaracijos pateikimo metu neturi, tai užsienio valstybėje sumokėto (išskaičiuoto) mokesčio atskaityti iš pajamų jis negali, tačiau vėliau, turėdamas tuos dokumentus, gali kreiptis į mokesčių administratorių dėl pelno mokesčio perskaičiavimo, kartu pateikti patikslintą deklaraciją ir pridėti visus kitus reikalingus dokumentus.

148. PLN204 C priedo I dalies ir II dalies lapų preambulių 1 laukeliuose turi būti įrašomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), o 6 laukelyje – mokestinis laikotarpis (turi sutapti su deklaracijos 6 laukelyje nurodytu mokestiniu laikotarpiu).

 

ANTRASIS SKIRSNIS

DEKLARACIJOS PLN204C PRIEDO I DALIES PILDYMAS

 

149. Deklaracijos PLN204C priedo I dalies lape turi būti nurodomos Lietuvos vieneto per nuolatines buveines, esančias užsienio valstybėse (išskyrus nuolatines buveines, nurodytas Taisyklių 144.2. papunktyje), mokestiniu laikotarpiu uždirbtos pajamos, veiklos per nuolatinę buveinę mokestinio laikotarpio rezultatas (pelnas ar nuostoliai) ir nuo nuolatinės buveinės pajamų užsienio valstybėse sumokėto pelno mokesčio (ar jam tapatus mokesčio) suma. Pagal kiekvieną nuolatinę buveinę turi būti pildomas atskiras PLN204C priedo I dalies lapas. PLN204C priedo I dalies „Priedo lapo numeris“ langeliuose turi būti įrašomas prie deklaracijos pridedamo šio priedo I dalies lapo eilės numeris.

150. PLN204C priedo I dalyje nuolatinės buveinės mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas apskaičiuojamas PMĮ 11 straipsnyje nustatyta tvarka ir ši dalis užpildoma taip:

150.1. C1 laukelyje turi būti įrašomas nuolatinės buveinės pavadinimas, nurodytas ją registruojant užsienio valstybėje;

150.2. C2 laukelyje – nuolatinės buveinės identifikacinis numeris (kodas) arba analogiškas numeris, suteiktas ją registruojant užsienio valstybėje;

150.3. C3 laukelyje – valstybės, kurioje įregistruota nuolatinė buveinė, kodas. Užsienio valstybių kodai yra nurodyti Pranešimo apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas FR0526 formos bei jos pildymo ir pateikimo taisyklių, patvirtintų 2003 m. birželio 19 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymu Nr. V-176 „Dėl Pranešimo apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas FR0526 formos bei jos pildymo ir pateikimo taisyklių“, priede (toliau – FR0526 formos taisyklių priedas);

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-52, 2016-04-18, paskelbta TAR 2016-04-18, i. k. 2016-09848

 

150.4. C4 laukelyje įrašomas vykdomos veiklos būdą atitinkantis kodas („1“ per įsteigtą filialą; „2“ per atstovą (agentą); „3“ – kitu būdu);

150.5. C5 laukelyje – nuolatinės buveinės užsienio valstybėje adresas, kuriuo ši registruota;

150.6. neteko galios nuo 2019-07-02;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

150.7. C7 laukelyje turi būti įrašoma visų nuolatinės buveinės pajamų, įtrauktų į Lietuvos vieneto mokesčio bazę, bendra suma (sudedamos C8 ir C14 laukeliuose nurodytų apmokestinamųjų bei neapmokestinamųjų pajamų sumos ir C25 laukelyje nurodyta VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno suma).

Užsienio valstybėje uždirbtos nuolatinės buveinės pajamos eurais;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

 

150.8. C8 laukelyje turi būti įrašoma bendra apmokestinamųjų pajamų (be apmokestinamųjų VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių pajamų) suma, kurią sudaro C9C13 laukeliuose įrašytos nuolatinės buveinės apmokestinamųjų pajamų sumos. Jei nuolatinė buveinė turi pajamų, kurių pavadinimai C9–C12 laukeliuose nėra įvardyti, jų suma įrašoma C13 laukelyje;

150.9. C14 laukelyje turi būti įrašoma bendra neapmokestinamųjų pajamų suma. Kokios pajamos priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, nustatyta PMĮ 12 straipsnyje;

150.10. C15 laukelyje turi būti įrašoma bendra leidžiamų atskaitymų ir ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų suma, kurią sudaro sąnaudų, patirtų užsienio valstybėje ir Lietuvoje, bendra suma, bet tik ta Lietuvoje patirtų sąnaudų dalis, kuri tenka užsienio valstybėje esančios nuolatinės buveinės uždirbtoms apmokestinamosioms pajamoms, nurodytoms šios dalies C8 laukelyje. Leidžiamų ir ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų pagal pavadinimus sumos įrašomos C16–C23 laukeliuose;

150.11. C24 laukelyje turi būti įrašomas nuolatinės buveinės mokestinio laikotarpio veiklos pelnas ar nuostoliai. Veiklos pelnas (nuostoliai) apskaičiuojamas iš C8 laukelio sumos (apmokestinamosios pajamos) atėmus C15 laukelio sumą (leidžiami ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai). Jei apskaičiuojamas veiklos nuostolis, nuostolio suma turi būti įrašoma su minuso (-) ženklu;

150.12. C25 laukelyje turi būti įrašoma nuolatinės buveinės apmokestinamųjų VP ir/ar/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno ar nuostolių suma, kuri apskaičiuojama PMĮ 16 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka (iš VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pajamų atimama jų įsigijimo kaina). Jei apmokestinamųjų VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo rezultato suma yra lygi nuliui, šiame laukelyje įrašomas nulis (0);

150.13. C26 laukelyje turi būti įrašoma Lietuvos vieneto Lietuvoje patirtų sąnaudų (leidžiamų ir ribojamo dydžio leidžiamų atskaitymų) dalies, tenkančios per nuolatinę buveinę uždirbtoms pajamoms, kurią Lietuvos vienetas priskyrė nuolatinės buveinės sąnaudoms (leidžiamiems ir ribojamo dydžio leidžiamiems atskaitymams), bendra suma;

150.14. C27 laukelyje turi būti nurodoma užsienio valstybėje nuo nuolatinės buveinės pajamų sumokėto pelno mokesčio (ar jam tapataus mokesčio) suma – eurais.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

 

TREČIASIS SKIRSNIS

DEKLARACIJOS PLN204C PRIEDO II DALIES (PLN204C1 LAPO) PILDYMAS

 

151. PLN204C priedo II dalies PLN204C1 lape (toliau – PLN204C1 lapas) turi būti įrašomi duomenys, pagal kuriuos vienetas, vadovaudamasis PMĮ 55 straipsnio nuostatomis, apskaičiavo iš mokestinio laikotarpio į biudžetą mokėtinos pelno mokesčio sumos atskaitytinas nuo užsienio valstybėse per tą mokestinį laikotarpį gautų ir/ar uždirbtų pajamų tose užsienio valstybėse sumokėto pelno mokesčio (ar jam tapataus mokesčio) sumas.

152. PLN204C1 lapo C28 laukelyje turi būti įrašoma per deklaruojamą mokestinį laikotarpį uždirbtų ir/ar gautų pajamų, nurodytų deklaracijoje (PLN204, PLN204A ar PLN204N formų) suma, neįskaičiuojant pozityviųjų pajamų, taip pat ne pagal LPĮ nustatytą paskirtį panaudotos gautos paramos sumos ir iš vieno paramos teikėjo grynaisiais pinigais gautos didesnės kaip 250 MGL paramos sumos bei nuolatinių buveinių nurodytų Taisyklių 144.2 papunktyje pajamų.

PLN204C1 lapo C28 laukelio suma apskaičiuojama iš deklaracijos PLN204 formos II dalies 18 laukelyje nurodytos visų vieneto mokestinio laikotarpio pajamų atėmus šios formos III dalies 38 laukelyje nurodytas pozityviąsias pajamas arba iš deklaracijos PLN204A formos II dalies 17 laukelio sumos atėmus šios dalies 29 laukelio sumą, arba iš deklaracijos PLN204N formos II dalies 15 laukelio sumos atėmus prie šios deklaracijos pridėtų PLN204K priedo visų lapų K15 laukelių sumas.

153. C29 laukelyje turi būti įrašoma per mokestinį laikotarpį iš užsienio vienetų gautų dividendų (tik tų dividendų, kurie apmokestinami Lietuvoje) suma ir nuo šių apmokestinamų dividendų apskaičiuoto pelno mokesčio suma. Tuo atveju, jei vienetas mokestiniu laikotarpiu gavo dividendų iš užsienio valstybės, su kuria taikoma DAIS, ir toje užsienio valstybėje nuo išmokamų dividendų buvo išskaičiuotas mokestis, kurį vienetas atskaitė mokėdamas mokestį nuo dividendų pagal PMĮ 35 straipsnį ir jį deklaruodamas Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. VA-101 „Dėl Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklių“ (toliau – FR0640 forma), tai toks vienetas tų dividendų sumų neįrašo į PLN204C1 lapo C29 laukelį.

154. C30 laukelyje turi būti įrašoma bendra vieneto per mokestinį laikotarpį uždirbtų ir/ar gautų pajamų suma (sudedamos C28 ir C29 laukelių sumos).

155. C31 laukelyje turi būti įrašoma apskaičiuota pelno mokesčio suma, nuo kurios PMĮ 55 straipsnyje nustatyta tvarka skaičiuojama maksimali leidžiama atskaityti pelno mokesčio, tenkančio užsienio valstybėje gautoms ir/ar uždirbtoms pajamoms, suma. Taikant PMĮ 55 straipsnio nuostatas, pelno mokesčio suma, nuo kurios skaičiuojama maksimali leidžiama atskaityti pelno mokesčio, tenkančio užsienio valstybėje gautoms ir/ar uždirbtoms pajamoms, suma, apskaičiuojama prie į biudžetą mokėtinos pelno mokesčio, apskaičiuoto nuo apmokestinamojo pelno, sumos pridėjus nuo iš užsienio valstybių, su kuriomis nėra taikomos DAIS, vienetų gautų dividendų jau sumokėto mokesčio sumą pagal PMĮ 35 straipsnio nuostatas ir atėmus nuo kontroliuojamo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų, įtrauktų į Lietuvos vieneto pajamas, toje užsienio valstybėje sumokėto mokesčio, atskaitomo iš Lietuvos vieneto į biudžetą mokėtinos pelno mokesčio sumos, apskaičiuotos nuo apmokestinamojo pelno.

156. PLN204C1 lape atskirai pagal kiekvieną užsienio valstybę turi būti nurodomos toje užsienio valstybėje per ataskaitinį mokestinį laikotarpį vieneto gautos ir/ar uždirbtos apmokestinamosios pajamos ir nuo tų pajamų toje užsienio valstybėje sumokėtas pelno mokestis (ar jam tapatus mokestis). PLN204C1 lapas turi būti užpildomos taip:

156.1. C32 laukelyje turi būti įrašomas užsienio valstybės, iš kurios gautos ir/ar uždirbtos pajamos, kodas (pagal valstybių kodų sąrašą);

156.2. C33 laukelyje pasirenkamas užsienio valstybėje gautų ir / ar uždirbtų pajamų rūšies kodas;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

156.3 C34 laukelyje nurodomos užsienio valstybėje gautų ir/ar uždirbtų pajamų (neatskaičius mokesčių) sumos suma pagal C33 laukelyje nurodomą kodą;

156.4 C35 laukelyje nurodomos užsienio valstybėje nuo gautų ir/ar uždirbtų pajamų sumokėto mokesčio sumos pagal C33 laukelyje nurodomą kodą;

156.5. C36 laukelyje įrašoma C34 laukelių suma, t. y. iš užsienio valstybės, nurodytos C32 laukelyje, visų gautų ir/ar uždirbtų pajamų bendra suma;

156.6. C37 laukelyje įrašoma C35 laukelių suma, t. y. nuo užsienio valstybėje, nurodytoje C32 laukelyje, visų gautų ir/ar uždirbtų pajamų sumokėto pelno mokesčio (ar jam tapataus mokesčio) bendra suma;

156.7. Pajamų rūšies kodas „03“ naudojamas deklaruojant nuolatinės buveinės uždirbtas pajamas (suma, įrašyta PLN204C priedo I dalies C7 laukelyje, nuo nuolatinės buveinės uždirbtų pajamų užsienio valstybėje sumokėto mokesčio suma yra suma, įrašyta PLN204C priedo I dalies C27 laukelyje). Jei vienetas toje pačioje užsienio valstybėje vykdo veiklą ne per vieną nuolatinę buveinę, tai PLN204C1 lape turi būti įrašoma bendra visų toje užsienio valstybėje esančių nuolatinių buveinių uždirbtų pajamų suma (sudedamos PLN204C I dalies visų lapų C7 laukelių sumos), o C35 laukelyje turi būti įrašoma bendra nuo tų nuolatinių buveinių uždirbtų pajamų sumokėto mokesčio suma (sudedamos PLN204C I dalies visų lapų C27 laukelių sumos).

Jei nuolatinės buveinės užsienio valstybėje mokestinio laikotarpio veiklos rezultatas yra nuostolis ir/ar PLN204 C priedo I dalies C27 laukelis yra neužpildytas arba lygus nuliui (0), tai PLN204C1 lape nuolatinės buveinės pajamos (kodas „03“) nedeklaruojamos.

Lietuvos vienetų per nuolatines buveines, nurodytas Taisyklių 144.2 papunktyje, uždirbtos pajamos ir nuo tų pajamų sumokėtas pelno mokestis arba jam tapatus mokestis PLN204C1 lape neįrašomi;

156.8. C38 laukelyje turi būti įrašoma užsienio valstybėje, nurodytoje C32 laukelyje, gautų ir/ar uždirbtų pajamų dalis (procentais) visose vieneto per ataskaitinį mokestinį laikotarpį uždirbtose ir/ar gautose pajamose, nurodytose C30 laukelyje.

157. Jei vienetui neužtenka PLN204C1 lapo, turi būti pridedami PLN204C1 lapo papildomi lapai (PLN204C1P lapai), kurių skaičius įrašomas C40 laukelyje.

158. Vienetas, remdamasis PLN204C priedo I ir II dalyje (PLN204C1 lape) pateiktais duomenimis, PMĮ 55 straipsnyje nustatyta tvarka turi apskaičiuoti užsienio valstybėse sumokėto pelno (ar jam tapataus mokesčio) sumą, atskaitytiną iš pelno mokesčio, mokėtino į biudžetą, ir ją įrašyti PLN204C1 lapo C39 laukelyje. PLN204C1 lapo C39 laukelyje vieneto apskaičiuota užsienio valstybėse sumokėto pelno mokesčio (ar jam tapataus mokesčio) suma, atskaitoma iš pelno mokesčio, mokėtino į biudžetą, turi būti įrašoma į vieneto pildomos deklaracijos PLN204 formos III dalies 60 laukelį, PLN204A formos II dalies 51 laukelį arba į PLN204N formos II dalies 52 laukelį.

 

VIII SKYRIUS

DEKLARACIJOS (PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U) PLN204Z PRIEDO „NEAPMOKESTINAMOSIOS PAJAMOS“ UŽPILDYMAS

 

159. PLN204Z priedas yra sudedamoji deklaracijos dalis ir pildomas Taisyklių 12.5.2 papunktyje nustatytu atveju. PLN204Z priede nurodomos vienetų pajamos priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms pagal PMĮ 12 straipsnio nuostatas:

159.1. PLN204Z priedo preambulės 1 laukelyje įrašomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), o 6 laukelyje nurodomas vieneto mokestinis laikotarpis, t. y. mokestinio laikotarpio pradžios ir pabaigos datos (turi sutapti su deklaracijos PLN204, PLN204A, PLN204N ir PLN204U formos 6 laukelyje nurodytu mokestiniu laikotarpiu);

159.2. PLN204Z priedo Z1 laukelyje pasirenkamas neapmokestinamųjų pajamų rūšies kodas. Pavyzdžiui, vienetui per mokestinį laikotarpį gavus žalos atlyginimą, įrašomas kodas „10“, gavus neapmokestinamų turto vertės padidėjimo pajamų už akcijų perleidimą, pasirenkamas rūšies kodas „12“;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

159.3. PLN204Z priedo Z2 laukelyje įrašoma neapmokestinamųjų pajamų suma pagal Z1 laukelyje nurodytą rūšies kodą;

159.4. PLN204Z priedo Z3 laukelyje įrašoma Z2 laukelių suma – t. y. bendra neapmokestinamųjų pajamų suma.

PLN204Z priedo Z3 laukelio suma įrašoma PLN204 formos III dalies 26 laukelyje, PLN204A formos II dalies 24 laukelyje, PLN204N formos II dalies 22 laukelyje, PLN204U formos II dalies 25 laukelyje.

 

IX SKYRIUS

DEKLARACIJOS (PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U) PLN204F PRIEDO „VERTYBINIŲ POPIERIŲ IR IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ PERLEIDIMO PAJAMOS (NUOSTOLIAI)“ UŽPILDYMAS

 

160. PLN204F priedą sudaro I ir II dalys, jis yra sudedamoji deklaracijos dalis ir pildomas Taisyklių 12.5.3 papunktyje nustatytu atveju:

160.1. PLN204F priedo preambulės 1 laukelyje įrašomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), o 6 laukelyje nurodomas vieneto mokestinis laikotarpis, t. y. mokestinio laikotarpio pradžios ir pabaigos datos (turi sutapti su deklaracijos PLN204, PLN204A, PLN204N ir PLN204U formos 6 laukelyje nurodytu mokestiniu laikotarpiu);

160.2. PLN204F priedo I dalyje apskaičiuojamas mokestinio laikotarpio VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo rezultatas ir pateikiami iš kitų vienetų perimtų ir/ar kitiems vienetams perduotų VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostolių duomenys reorganizavimo ir perleidimo atvejais pagal PMĮ 43 straipsnio nuostatas bei pagal PMĮ 56-1 straipsnį. PLN204F priedo I dalis užpildoma taip:

160.2.1. F1 laukelyje įrašomas VP perleidimo pelnas (nuostolis), neįskaitant deklaracijos 24 laukelyje įrašytos VP perleidimo nuostolių sumos.

Jei vienetas perleidžia VP, įsigytus iš užsienio vienetų, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose, vadovaujantis PMĮ 31 straipsnio 1 dalies 8 ir 10 punktais, jų įsigijimo kaina, jei ji nesumokėta per 18 mėnesių nuo jos įtraukimo į leidžiamus atskaitymus, arba sumokėta, tačiau nepagrįsta PMĮ 31 straipsnio 2 dalyje nustatytais įrodymais, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, laikoma neleidžiamais atskaitymais ir negali būti atimama iš VP pardavimo pajamų.

Kai vienetas likviduojamas, taikant PMĮ 45 straipsnio 2 dalies nuostatas, laikoma, kad to vieneto dalyvis savo turėtas akcijas (dalis, pajus) perleidžia likviduojamam vienetui už pagal rinkos kainą iš likviduojamo vieneto gautą turtą. Tokio akcijų (dalių, pajų) perleidimo pelno (nuostolių) suma taip pat įrašoma PLN204F priedo F1 laukelyje.

Dėl akcijų anuliavimo mažinant vieneto įstatinį kapitalą, jei jis nebuvo padidintas iš vieneto lėšų, to vieneto dalyvių gautas pelnas (nuostoliai) (skirtumas tarp gautų išmokų ir vieneto dalyvio anuliuotų akcijų įsigijimo kainos) laikomi pelnu (nuostoliais) iš VP perleidimo, kurio suma įrašoma PLN204F priedo F1 laukelyje.

Jei dėl akcijų anuliavimo mažinant vieneto įstatinį kapitalą, išmokamos lėšos, kurios apmokestinamos PMĮ 32 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka kaip dividendai, tai to vieneto dalyvio nuostoliai dėl akcijų anuliavimo (kai gautų išmokų suma yra mažesnė už vieneto dalyvio akcijų įsigijimo kainą) taip pat laikomi nuostoliais iš VP perleidimo ir jų suma įrašoma F1 laukelyje. Analogiškos nuostatos taikomos, kai dėl akcijų anuliavimo mažinant įstatinį kapitalą gaunamas pelnas (kai gautų išmokų, apmokestinamų kaip dividendai, suma yra didesnė už vieneto dalyvio akcijų įsigijimo kainą).

PLN204F priedo F1 laukelyje neįrašomas tokių VP perleidimo pelnas (nuostoliai), kurių perleidimo pajamos pagal PMĮ nuostatas priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms (pagal PMĮ 12 straipsnio 5 ir 16 punktus investicinių bendrovių ir draudimo įmonių gyvybės draudimo investicinės pajamos (įskaitant VP perleidimo pajamas) priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms arba pagal PMĮ 12 straipsnio 15 punktą – neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos turto vertės padidėjimo pajamos už vieneto, pelno mokesčio (ar jam tapataus mokesčio) mokėtojo, įregistruoto ar kitaip organizuoto EEE arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma DAIS, akcijų perleidimą, jei tenkinamos kitos šio punkto sąlygos, išskyrus tokių akcijų perleidimo nuostolių sumas, atskaitomas iš VP perleidimo pajamų PMĮ 30 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka).

160.2.2. F2 laukelyje įrašoma pagal PMĮ 12 straipsnio 15 punkte nurodytų akcijų perleidimo nuostolių suma, kuri PMĮ 30 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali būti atskaitoma iš VP perleidimo pajamų, kai tenkinamos visos šioje dalyje nustatytos sąlygos. Šiame F2 laukelyje įrašoma tokių akcijų perleidimo nuostolių suma (ar jos dalis) negali būti didesnė kaip F1 laukelyje įrašyta VP perleidimo pelno (turto vertės padidėjimo pajamų) suma. Jeigu F1 laukelyje apskaičiuoti VP perleidimo nuostoliai, minėtų akcijų perleidimo nuostolių suma F2 laukelyje neturi būti įrašoma;

160.2.3. F3 laukelyje įrašomas išvestinių finansinių priemonių perleidimo rezultatas – pelno (nuostolių) suma. Jei apskaičiuojami išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostoliai, tai jų suma F priedo F3 laukelyje įrašoma su minuso (-) ženklu;

160.2.4. F4 laukelyje įrašoma apskaičiuota VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno (nuostolių) suma (iš PLN204F priedo F1 laukelio sumos atimama F priedo F2 laukelio suma ir pridedama PLN204F priedo F3 laukelio suma). Jei apskaičiuojami VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostoliai, tai nuostolių suma F4 laukelyje įrašoma su minuso (-) ženklu. VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo rezultatas (pelnas ar nuostolis) apskaičiuojamas PMĮ 16 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, neatsižvelgiant į pajamas (sąnaudas), susidariusias dėl VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių perkainojimo, nuvertėjimo ar įvertinimo tikrąja verte. PLN204F priedo F4 laukelio suma įrašoma PLN204 formos III dalies 39 laukelyje, PLN204A formos II dalies 32 laukelyje, PLN204N formos II dalies 29 arba 30 laukelyje, PLN204U formos II dalies 29 laukelyje;

160.2.5. F5 laukelyje nurodoma PMĮ 41 straipsnyje nustatytais reorganizavimo ir perleidimo atvejais įsigyjančiajam vienetui perduotų VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių nuostolių suma pagal PMĮ 43 straipsnio nuostatas;

160.2.6. F6 laukelyje nurodoma PMĮ 41 straipsnyje nustatytais reorganizavimo ir perleidimo atvejais iš perleidžiančiojo ar įsigyjamojo vieneto perimtų VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių nuostolių suma pagal PMĮ 43 straipsnio nuostatas;

160.2.7 F7 laukelyje įrašoma PMĮ 56-1 straipsnyje nustatytais atvejais vienetų grupės vienetams perduotų VP ir /ar išvestinių finansinių priemonių nuostolių suma;

160.3. PLN204F priedo II dalyje pateikiami duomenys apie iš kitų vienetų grupės vienetų perimtus VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių nuostolius (pagal kiekvieną nuostolius perdavusį vienetą):

160.3.1. F8 laukelyje įrašomas VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių nuostolius perdavusio mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas);

160.3.2. F9 laukelyje įrašomas Europos Sąjungos valstybės narės, kurios rezidentas mokesčių tikslais yra nuostolius perdavęs mokesčių mokėtojas, dviženklis valstybės kodas. Užsienio valstybių kodai yra nurodyti FR0526 formos taisyklių priede;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-52, 2016-04-18, paskelbta TAR 2016-04-18, i. k. 2016-09848

 

160.3.3. F10 laukelyje įrašoma PMĮ 56-1 straipsnyje nustatytais atvejais iš kitų vienetų grupės vienetų perimtų VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių nuostolių suma;

160.3.4. F11 laukelyje įrašoma VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių nuostolių perėmimo data;

160.3.5. F12 laukelyje įrašoma bendra PMĮ 56-1 straipsnyje nustatytais atvejais iš kitų vienetų grupės vienetų perimtų VP ir/ar išvestinių finansinių priemonių nuostolių suma šiame PLN204F priedo lape (F10 laukelių suma). Ši suma įrašoma PLN204 formos III dalies 50 laukelyje, PLN204A formos II dalies 41 laukelyje;

160.3.6. PLN204F priedo F13 laukelyje nurodomas pridedamų papildomų lapų PLN204FP skaičius (deklaracijos priedo PLN204F II dalies papildomas lapas, kuris užpildomas analogiškai, kaip nurodyta Taisyklių 160.1, 160.3.1–160.3.5 papunkčiuose, bei įrašomas papildomo lapo numeris tam skirtame laukelyje (jeigu užpildomas tik vienas papildomas lapas, tuomet įrašoma „1“, jeigu daugiau nei vienas, tuomet papildomi lapai numeruojami eilės tvarka));

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

160.3.7. PLN204F priedo F14 laukelyje įrašoma bendra šio ir papildomų lapų (PLN204FP) F12 laukelių suma. Ši suma įrašoma PLN204 formos III dalies 50 laukelyje, PLN204A formos II dalies 41 laukelyje. Jei papildomų lapų nėra, tai F14 laukelis nepildomas.

 

X SKYRIUS

DEKLARACIJOS (PLN204, PLN204A) PLN204G PRIEDO „PERIMTI MOKESTINIAI VEIKLOS NUOSTOLIAI IŠ VIENETŲ GRUPĖS VIENETŲ“ UŽPILDYMAS

 

161. PLN204G priedas yra sudedamoji deklaracijos dalis ir pildomas Taisyklių 12.5.4 papunktyje nustatytu atveju. PLN204G priede pateikiami duomenys apie vieneto perimtus mokestinius veiklos nuostolius iš vienetų grupės vienetų. PLN204G priedas užpildomas taip:

161.1. PLN204G priedo preambulės 1 laukelyje įrašomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), o 6 laukelyje nurodomas vieneto mokestinis laikotarpis, t. y. mokestinio laikotarpio pradžios ir pabaigos datos (turi sutapti su deklaracijos PLN204 ir PLN204A formos 6 laukelyje nurodytu mokestiniu laikotarpiu);

161.2. G1 laukelyje įrašomas veiklos nuostolius perdavusio mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas);

161.3. G2 laukelyje įrašomas dviženklis valstybės kodas. Užsienio valstybių kodai yra nurodyti FR0526 formos taisyklių priede;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-52, 2016-04-18, paskelbta TAR 2016-04-18, i. k. 2016-09848

 

161.4. G3 laukelyje įrašoma PMĮ 56-1 straipsnyje nustatytais atvejais iš kitų vienetų grupės vienetų perimtų veiklos nuostolių suma;

161.5. G4 laukelyje įrašoma veiklos nuostolių perėmimo data;

161.6.G5 laukelyje įrašoma PLN204G priedo G3 laukelių suma (PMĮ 56-1 straipsnyje nustatytais atvejais iš kitų vienetų grupės vienetų perimtų veiklos nuostolių bendra suma).

Visų PLN204G priedo lapų G5 laukelių suma įrašoma PLN204 formos III dalies 51 laukelyje, PLN204A formos II dalies 42 laukelyje;

161.7. PLN204G priede įrašomas lapo numeris tam skirtame laukelyje (jeigu užpildomas tik vienas lapas, tuomet įrašoma „1“, jeigu daugiau nei vienas, tuomet lapai numeruojami eilės tvarka).

 

XI SKYRIUS

DEKLARACIJOS (PLN204) PLN204E PRIEDO „NEAPMOKESTINAMI DIVIDENDAI“ UŽPILDYMAS

 

162. PLN204E priedas yra sudedamoji deklaracijos PLN204 formos dalis ir pildomas Taisyklių 12.5.6 papunktyje nustatytu atveju. Deklaracijos PLN204E priede pateikiami duomenys apie Lietuvos vieneto per mokestinį laikotarpį išmokėtus neapmokestinamus dividendus:

162.1. PLN204E priedo preambulės 1 laukelyje įrašomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), o 6 laukelyje nurodomas vieneto mokestinis laikotarpis, t. y. mokestinio laikotarpio pradžios ir pabaigos datos (turi sutapti su deklaracijos PLN204 formos 6 laukelyje nurodytu mokestiniu laikotarpiu);

162.2. PLN204E priedo I dalies E1 laukelyje įrašoma Lietuvos vienetams ir/arba nuolatinėms buveinėms išmokėtų pagal PMĮ 33 straipsnio 2 dalį neapmokestinamų dividendų bendra suma;

162.21. PLN204E priedo I dalies E1A laukelyje įrašoma kolektyvinio investavimo subjektų dalyviams (Lietuvos vienetams ir / arba nuolatinėms buveinėms) išmokėtų neapmokestinamų dividendų bendra suma;

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

162.3. PLN204E priedo II dalies E2 laukelyje įrašoma draudimo įmonėms, vykdančioms profesinių pensijų kaupimo veiklą, išmokėtų neapmokestinamų dividendų bendra suma;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

162.4. PLN204E priedo III dalies E3–E8 laukeliuose nurodomi per mokestinį laikotarpį užsienio vienetams (pagal kiekvieną užsienio vienetą) išmokėti pagal PMĮ 34 straipsnio 2 dalies nuostatas neapmokestinami dividendai:

162.4.1. E3 laukelyje įrašomas užsienio vieneto, kuriam išmokėti neapmokestinami dividendai, pavadinimas;

162.4.2. E4 laukelyje nurodomas užsienio vieneto identifikacinis numeris (kodas) arba analogiškas numeris, vienetui suteiktas toje valstybėje, kurioje jis įsteigtas;

162.4.3. E5 laukelyje – užsienio vieneto balsus suteikiančių akcijų (dalių, pajų) dalis (procentais) neapmokestinamus dividendus išmokėjusiame Lietuvos vienete;

162.4.4. E6 laukelyje – išmokėtų dividendų suma;

162.4.5. E7 laukelyje – dviženklis valstybės kodas. Užsienio valstybių kodai yra nurodyti FR0526 formos taisyklių priede;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-52, 2016-04-18, paskelbta TAR 2016-04-18, i. k. 2016-09848

 

162.4.6. E8 laukelyje – užsienio vieneto įregistravimo užsienio valstybėje vieta – t. y. adresas.

162.5. PLN204E priedo III dalies E9 laukelyje įrašoma bendra užsienio vienetams išmokėtų pagal PMĮ 34 straipsnio 2 dalies nuostatas neapmokestinamų dividendų suma (sudedamos E6 laukelių sumos).

162.6. PLN204E priedo III dalies E10 laukelyje nurodomas pridedamų papildomų PLN204E priedo III dalies lapų (PLN204EP) skaičius. Papildomas lapas (PLN204EP) užpildomas analogiškai, kaip nurodyta Taisyklių 162.1–162.5 papunkčiuose bei įrašomas papildomo lapo numeris tam skirtame laukelyje (jeigu užpildomas tik vienas lapas, tuomet įrašoma „1“, jeigu daugiau nei vienas, tuomet lapai numeruojami eilės tvarka).

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

162.7. Jeigu pridedamas papildomas PLN204E priedo III dalies lapas (PLN204EP), tai bendra išmokėta dividendų suma (kartu su papildomame lape nurodytomis išmokėtomis dividendų sumomis) turi būti įrašoma PLN204E priedo III dalies E11 laukelyje (E9 laukelių suma). Jei papildomo lapo nėra, tai E11 laukelis nepildomas;

162.8. PLN204E priedo IV dalies E12–E17 laukeliuose nurodomi per mokestinį laikotarpį kolektyvinio investavimo subjektams bei rizikos ir privataus kapitalo subjektams (pagal kiekvieną vienetą) išmokėti neapmokestinami dividendai:

162.8.1. E12 laukelyje įrašomas vieneto, kuriam išmokėti neapmokestinami dividendai, pavadinimas;

162.8.2. E13 laukelyje nurodomas vieneto identifikacinis numeris (kodas) arba analogiškas numeris, vienetui suteiktas toje valstybėje, kurioje jis įsteigtas;

162.8.3. E14 laukelyje – vieneto veiklos forma (kolektyvinio investavimo subjektams, rizikos ir privataus kapitalo subjektams pagal laukelyje nurodytą kodą);

162.8.4. E15 laukelyje – išmokėtų dividendų suma;

162.8.5. E16 laukelyje – dviženklis valstybės kodas. Užsienio valstybių kodai yra nurodyti FR0526 formos taisyklių priede. Jeigu dividendai išmokėti Lietuvos vienetui, laukelis neužpildomas;

162.8.6. E17 laukelyje – užsienio vieneto įregistravimo užsienio valstybėje vieta, t. y. adresas. Jeigu dividendai išmokėti Lietuvos vienetui, laukelis neužpildomas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

162.9. PLN204E priedo IV dalies E18 laukelyje įrašoma bendra kolektyvinio investavimo subjektams bei rizikos ir privataus kapitalo subjektams išmokėtų neapmokestinamų dividendų suma (sudedamos E15 laukelių sumos);

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

162.10. PLN204E priedo IV dalies E19 laukelyje nurodomas pridedamų papildomų PLN204E priedo IV dalies lapų (PLN204EPP) skaičius. Papildomas lapas (PLN204EPP) užpildomas analogiškai, kaip nurodyta Taisyklių 162.8–162.9 papunkčiuose, bei įrašomas papildomo lapo numeris tam skirtame laukelyje (jeigu užpildomas tik vienas lapas, tuomet įrašoma „1“, jeigu daugiau nei vienas, tuomet lapai numeruojami eilės tvarka);

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

162.11. Jeigu pridedamas papildomas PLN204E priedo IV dalies lapas (PLN204EPP), tai bendra išmokėta dividendų suma (kartu su papildomame lape nurodytomis išmokėtomis dividendų sumomis) turi būti įrašoma PLN204E priedo IV dalies E20 laukelyje (E18 laukelių suma). Jei papildomo lapo nėra, tai E20 laukelis neužpildomas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

XII SKYRIUS

DEKLARACIJOS (PLN204, PLN204A, PLN204N) PLN204K PRIEDO „KONTROLIUOJAMOJO UŽSIENIO SUBJEKTO POZITYVIŲJŲ PAJAMŲ APSKAIČIAVIMAS“ UŽPILDYMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

163. PLN204K priedą sudaro I–III dalys. Jis yra sudedamoji deklaracijos PLN204 formos dalis ir užpildomas Taisyklių 12.5.7 papunktyje nustatytu atveju. PLN204K priede vienetas turi apskaičiuoti kontroliuojamojo subjekto pajamas ar jų dalį PMĮ 39 straipsnyje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

164. Jei Lietuvos vienetas kontroliuoja kelis užsienio vienetus, tai jis privalo pildyti atskirus deklaracijos PLN204K priedus. PLN204K priedo „Priedo lapo numeris“ langeliuose turi būti įrašomas prie deklaracijos pridedamo priedo lapo eilės numeris.

165. PLN204K priedo preambulės 1 laukelyje turi būti įrašomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), o 6 laukelyje – mokestinis laikotarpis (turi sutapti su deklaracijos 6 laukelyje nurodytu mokestiniu laikotarpiu).

166. PLN204K priedo I dalyje įrašomi Lietuvos vieneto kontroliuojamojo užsienio vieneto duomenys:

166.1. K1 laukelyje įrašomas kontroliuojamojo užsienio vieneto pavadinimas, nurodytas jo teisinio registravimo dokumente;

166.2. K2 laukelyje – kontroliuojamojo užsienio vieneto teisinio registravimo užsienio valstybėje kodas arba kitas toje užsienio valstybėje jam suteiktas identifikacinis numeris;

166.3. K3 laukelyje – įrašomas dviženklis valstybės kodas. Užsienio valstybių kodai yra nurodyti FR0526 formos taisyklių priede;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-52, 2016-04-18, paskelbta TAR 2016-04-18, i. k. 2016-09848

 

166.4. K4 laukelyje – kontroliuojamojo užsienio vieneto buveinės adresas užsienio valstybėje;

166.5. jei Lietuvos vienetas turi nuolatinę buveinę užsienio valstybėje, K5 laukelyje pasirenkama „Taip“, priešingu atveju pasirenkama „Ne“. Jei Lietuvos vieneto nuolatinė buveinė yra įregistruota ar kitaip organizuota tikslinėje teritorijoje, tokiam subjektui PMĮ 39 straipsnio nuostatos netaikomos, o jo pajamos įtraukiamos į Lietuvos vieneto pelno mokesčio bazę ir apmokestinamos bendra PMĮ nustatyta tvarka, todėl PLN204K priedas neužpildomas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-100, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20291

 

166.6. jei kontroliuojamasis užsienio vienetas įregistruotas ar kitaip organizuotas tikslinėje teritorijoje, tai K6 laukelyje pasirenkama „Taip“, priešingu atveju pasirenkama „Ne“. Tikslinių teritorijų sąrašas yra patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 344 „Dėl tikslinių teritorijų sąrašo patvirtinimo.“ K6 laukelyje pasirinkus „Taip“, K6A, K6B ir K6C, K8A laukeliai neužpildomi;

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-100, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20291

 

166.7. jei ne tikslinėje teritorijoje įregistruoto ar kitaip organizuoto (t. y., kai K6 laukelyje pasirenkama „Ne“) Lietuvos vieneto kontroliuojamojo užsienio subjekto pasyviosios pajamos viršija 1/3 visų to kontroliuojamojo užsienio subjekto mokestinio laikotarpio pajamų, tai K6A laukelyje pasirenkama „Taip“, priešingu atveju pasirenkama „Ne“. K6A laukelyje pasirinkus „Ne“, pozityviųjų pajamų apmokestinimas netaikomas, todėl K6B, K6C ir K7–K24 laukeliai neužpildomi. K6A, K6B, K6C ir K8A laukeliais neužpildomi, jei kontroliuojamasis užsienio vienetas įregistruotas ar kitaip organizuotas tikslinėje teritorijoje;

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-100, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20291

 

166.8. jei ne tikslinėje teritorijoje įregistruoto ar kitaip organizuoto (t. y., kai K6 laukelyje pasirenkama „Ne“) kontroliuojamojo užsienio subjekto faktinis pelno mokestis, apskaičiuotas nuo to kontroliuojamojo užsienio subjekto pajamų pagal toje užsienio valstybėje taikomas pelno mokesčio ar jam tapataus mokesčio taisykles, yra mažesnis negu 50 procentų faktinio pelno mokesčio, kuris būtų apskaičiuotas nuo to kontroliuojamojo užsienio subjekto pajamų pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo nuostatas, K6B laukelyje pasirenkama „Taip“, priešingu atveju pasirenkama „Ne“. Apskaičiuojant kontroliuojamojo užsienio subjekto faktinį pelno mokestį, neatsižvelgiama į kontroliuojamojo užsienio vieneto per nuolatinę buveinę kitoje užsienio valstybėje uždirbtas pajamas, kurios nėra apmokestinamos užsienio valstybėje, kurioje įregistruotas ar kitaip organizuotas kontroliuojamasis užsienio vienetas. K6B laukelyje pasirinkus „Ne“, neatsižvelgiant į K6A ir K6C laukeliuose pažymėtus pasirinkimus, pozityviųjų pajamų apmokestinimas netaikomas, todėl K7–K24 laukeliai neužpildomi. K6A, K6B, K6C ir K8A laukeliai neužpildomi, jei kontroliuojamasis užsienio vienetas įregistruotas ar kitaip organizuotas tikslinėje teritorijoje;

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-100, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20291

 

166.9. jei ne tikslinėje teritorijoje įregistruotas ar kitaip organizuotas kontroliuojamasis užsienio subjektas vykdo faktinę ekonominę veiklą užsienio valstybėje, turi darbuotojų ir naudoja turtą faktinei ekonominei veiklai užtikrinti toje valstybėje, K6C laukelyje pasirenkama „Taip“, priešingu atveju pasirenkama „Ne“. Kai K6C laukelyje pasirenkama „Taip“, neatsižvelgiant į K6A ir K6B laukeliuose pažymėtus pasirinkimus, pozityviųjų pajamų apmokestinimas netaikomas, todėl K7–K24 laukeliai neužpildomi.

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

Papunkčio pakeitimai:

Nr. VA-100, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20291

 

167. PLN204K priedo II dalyje nustatoma į kontroliuojančio Lietuvos vieneto įtraukiamų kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų suma:

167.1. neteko galios nuo 2019-07-02;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

167.2. K7 laukelyje įrašoma kontroliuojančio Lietuvos vieneto tiesiogiai ir netiesiogiai valdoma akcijų (dalių, pajų), balsavimo teisių ar kitų teisių į paskirstytojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti dalis (procentais) kontroliuojamajame vienete paskutinę mokestinio laikotarpio dieną;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

167.3. neteko galios nuo 2019-07-02;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

167.4. K8A laukelyje įrašoma ne tikslinėje teritorijoje įregistruoto ar kitaip organizuoto kontroliuojamojo užsienio subjekto tik pasyvios veiklos pajamų, nurodytų K8A1–K8A5 laukeliuose, suma:

167.4.1. K8A1 laukelyje įrašoma palūkanų ir kitų iš finansinio turto gaunamų pajamų suma;

167.4.2. K8A2 laukelyje įrašoma honorarų ir bet kurių kitų pajamų iš intelektinės nuosavybės suma;

167.4.3. K8A3 laukelyje įrašoma pajamų iš paskirstytojo pelno (įskaitant iš kitų vienetų gautus dividendus ir Lietuvos vienetui paskirstytus, bet neišmokėtus dividendus) ir turto vertės padidėjimo pajamų iš akcijų (dalių, pajų), balsavimo teisių ar teisių į paskirstytinojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti perleidimo suma;

167.4.4. K8A4 laukelyje įrašoma pajamų iš draudimo ir finansinių paslaugų teikimo veiklos suma;

167.4.5. K8A5 laukelyje įrašoma vienetų, kurie gauna su prekių tiekimu ir paslaugų teikimu susijusių pajamų iš prekių ir paslaugų, įsigytų iš susijusių asmenų ir jiems parduotų, nesukurdami pridėtinės ekonominės vertės arba sukurdami nedidelę pridėtinę ekonominę vertę, pajamų suma;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

167.41. K8B laukelyje įrašoma kontroliuojamojo užsienio vieneto, įregistruoto ar kitaip organizuoto tikslinėje teritorijoje, visų veiklos pajamų suma;

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

167.5. K9 laukelyje įrašoma užsienio vieneto pajamų sumos, kurias jis yra gavęs iš Lietuvos kontroliuojančio vieneto ir kurios pagal PMĮ 31 straipsnis 1 dalį laikomos neleidžiamais atskaitymais. Jei kontroliuojantis Lietuvos vienetas kontroliuojamajam užsienio vienetui minėtų sumų (kurios laikomos neleidžiamais atskaitymais) nemokėjo, tai K9 laukelis nepildomas;

167.6. K10 laukelyje įrašoma kontroliuojamojo užsienio subjekto pajamų, traukiamų į pozityviųjų pajamų apskaičiavimą, suma. Ši suma apskaičiuojama, iš K8A arba K8B laukelyje nurodytos sumos atėmus K9 laukelyje nurodytą sumą;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

167.7. K11 laukelyje įrašoma kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamų, kurios pagal PMĮ nuostatas priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, suma. Kokios pajamos priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, nustatyta PMĮ 12 straipsnyje. Šią (į K11 laukelį įrašomą) sumą turi sudaryti tik tos neapmokestinamosios pajamos, kurios įskaičiuotos į K10 laukelyje nurodytą sumą;

167.8. K12 laukelyje įrašoma kontroliuojamojo užsienio vieneto leidžiamų ir ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų suma (pagal PMĮ 17 straipsnio 1 ir 2 dalis). Šią (įrašomą į K12 laukelį) sumą turi sudaryti tik tie leidžiami atskaitymai, kurie susiję su apmokestinamųjų pajamų, nurodytų K10 laukelyje (neįskaitant į šio laukelio sumą įtrauktų neapmokestinamųjų pajamų, nurodomų K11 laukelyje), uždirbimu;

167.9. K13 laukelyje įrašoma nustatyta kontroliuojančiam Lietuvos vienetui tenkanti apskaičiuota pozityviųjų pajamų suma. Ši suma apskaičiuojama, iš K10 laukelyje nurodytos sumos atėmus K11 ir K12 laukeliuose nurodytas sumas ir padauginus iš K7 laukelyje nurodyto skaičiaus procentais. Jeigu apskaičiuojama neigiama suma, ši suma nemažina kontroliuojančio Lietuvos vieneto pajamų, todėl į K13 laukelį įrašomas nulis (0);

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

167.10. K14 laukelyje įrašoma kontroliuojamojo užsienio vieneto mokestiniu laikotarpiu apskaičiuotų ir paskirstytų proporcingai Lietuvos vieneto valdomų akcijų (dalių, pajų), balsavimo teisių ar teisių į paskirstytinojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti skaičiui, tačiau tą mokestinį laikotarpį Lietuvos vienetui neišmokėtų dividendų suma, kuri neviršija prieš tai buvusio mokestinio laikotarpio Lietuvos vieneto pozityviųjų pajamų sumos ir išmokama per penkis vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

167.11. K15 laukelyje įrašoma kontroliuojamojo užsienio vieneto apskaičiuotų ir paskirstytų, proporcingai Lietuvos vieneto valdomų akcijų (dalių, pajų), balsavimo teisių ar teisių į paskirstytinojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti skaičiui, tačiau per penkis vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius neišmokėtų dividendų, neviršijusių prieš tai buvusių penkių mokestinių laikotarpių Lietuvos vieneto pozityviųjų pajamų, suma;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

167.12. K16 laukelyje įrašoma visa pozityviųjų pajamų suma, traukiama į kontroliuojančio Lietuvos vieneto pajamas. Ši suma apskaičiuojama, iš K13 laukelio sumos atėmus K14 laukelio sumą ir pridėjus K15 laukelyje nurodytą sumą.

Šiame laukelyje apskaičiuota pozityviųjų pajamų suma turi būti įrašoma į deklaracijos PLN204 formos III dalies 38 laukelį arba PLN204A formos II dalies 29 laukelį, arba PLN204N formos II dalies 16 laukelį.

Papildyta papunkčiu:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

168. PLN204K priedo III dalyje turi būti apskaičiuojama suma nuo užsienio subjekto pozityviųjų pajamų, įtrauktų į Lietuvos vieneto pajamas, užsienio valstybėje sumokėto pelno (ar jam tapataus) mokesčio, atskaitomo iš pelno mokesčio, apskaičiuoto nuo apmokestinamojo pelno, mokėtinos į biudžetą sumos. Ši dalis neužpildoma, jei vienetas pelno mokesčio neskaičiavo (pavyzdžiui, apskaičiavo mokestinį nuostolį arba apmokestinamąjį pelną apmokestino pagal lengvatinį (0 procentų) mokesčio tarifą) arba (ir) neskaičiavo pozityviųjų pajamų (t. y. K16 laukelis lygus 0)). PLN204K priedo III dalis užpildoma taip:

168.1. K17 laukelyje įrašomas Lietuvos vieneto pelno mokesčiui skaičiuoti taikomas mokesčio tarifas;

168.2. K18 laukelyje įrašoma kontroliuojančio Lietuvos vieneto pozityviosioms pajamoms tenkanti pelno mokesčio suma. Ši suma apskaičiuojama, PLN204K priedo K13 laukelyje nurodytą sumą padauginus iš K17 laukelyje įrašyto pelno mokesčio tarifo (procentų). Tai maksimali suma, kuri taikoma, nustatant, kokią dalį užsienio valstybėje sumokėto mokesčio nuo pozityviųjų pajamų, įtrauktų į Lietuvos vieneto pajamas, galima atskaityti iš į biudžetą mokėtinos pelno mokesčio sumos;

168.3. K19 laukelyje įrašoma nuo pozityviųjų pajamų, nurodytų K8A arba K8B laukeliuose, užsienio valstybėje sumokėto mokesčio suma;

168.4. K20 laukelyje įrašoma užsienio valstybėje sumokėto mokesčio dalis, tenkanti į Lietuvos vieneto pajamas įtrauktoms pozityviosioms pajamoms. Ši suma apskaičiuojama, K13 laukelio sumą padalinus iš K8A laukelio sumos ir padauginus iš K19 laukelio sumos arba K13 laukelio sumą padalinus iš K8B laukelio sumos ir padauginus iš K19 laukelio sumos;

168.5. K21 laukelyje įrašoma mokesčio suma, kurią kontroliuojantis Lietuvos vienetas gali iš PMĮ nustatyta tvarka apskaičiuotos pelno mokesčio nuo pozityviųjų pajamų, įtrauktų į to vieneto pajamas, sumos atskaityti kaip pelno mokesčio (ar jam tapataus mokesčio) sumą, sumokėtą nuo tokių pajamų užsienio valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma tarptautinė dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, jeigu toje valstybėje ir pagal tos valstybės įstatymus pajamos, kurios laikomos kontroliuojančio Lietuvos vieneto pozityviosiomis pajamomis, buvo apmokestintos kaip tos užsienio valstybės subjekto pozityviosios pajamos. Šis laukelis užpildomas, taikant PMĮ 39 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas;

168.6. K22 laukelyje įrašoma užsienio valstybėse sumokėtų mokesčių suma, kuri atskaitoma iš kontroliuojančio Lietuvos vieneto pelno mokesčio, mokėtino į biudžetą, sumos:

168.6.1. jei K18 laukelyje nurodyta suma yra mažesnė už K20 ir K21 laukelių sumą, tai K22 laukelyje turi būti įrašoma K18 laukelyje nurodyta suma;

168.6.2. jei K18 laukelyje nurodyta suma yra didesnė arba lygi K20 ir K21 laukelių sumai, tai K22 laukelyje turi būti įrašoma K20 ir K21 laukelių suma.

K22 laukelio suma perkeliama į deklaracijos PLN204 formos III dalies 61 laukelį arba į PLN204A formos II dalies 52 laukelį, arba į PLN204N formos II dalies 52 laukelį.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

169. K23 laukelyje pasirenkama „Taip“, jei Lietuvos vienetas pateikia užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtintus dokumentus apie kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamas ir sumokėtą mokestį.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

1691. K23A laukelyje pasirenkama „Taip“, jei Lietuvos vienetas pateikia pažymą, kurioje nurodytas užsienio valstybėje sumokėto mokesčio pavadinimas, šį mokestį nustatančio teisės akto pavadinimas, data ir numeris, jų vertimas į lietuvių kalbą.

Papildyta punktu:

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

170. K24 laukelyje įrašomas prie šio priedo lapo pateiktų dokumentų lapų skaičius.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

171. Kontroliuojantis Lietuvos vienetas iš apskaičiuotos į jo pajamas įtrauktų pelno mokesčio nuo pozityviųjų pajamų sumos gali atskaityti mokesčio sumą tik tuo atveju, jeigu turi ir prie deklaracijos PLN204, PLN204A ar PLN204N formų prideda Kontroliuojamojo užsienio vieneto mokesčio nuo pozityviųjų pajamų sumokėjimo dokumentų pateikimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 332 „Dėl Kontroliuojamo užsienio vieneto mokesčio nuo pozityviųjų pajamų sumokėjimo dokumentų pateikimo taisyklių“, nustatytus dokumentus.

 

XIII SKYRIUS

DEKLARACIJOS (PLN204A, PLN204N, PLN204U FORMŲ) PLN204L PRIEDO „SĄNAUDŲ SUMOS, LAIKOMOS LEIDŽIAMAIS ATSKAITYMAIS“ UŽPILDYMAS

 

172. Deklaracijos PLN204L priedas yra sudedamoji deklaracijos dalis, kuri pildoma Taisyklių 12.5.8 papunktyje nustatytu atveju.

PLN204L priede nurodomos vienetų sąnaudos, priskiriamos leidžiamiems atskaitymams ir ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams pagal PMĮ 17–29 straipsnių nuostatas.

173. PLN204L priedą sudaro I ir II dalys. PLN204L priedo I dalį pildo Lietuvos vienetai ir/arba nuolatinės buveinės. PLN204L priedo II dalį pildo tos nuolatinės buveinės, kurių leidžiamiems ar ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams (nurodytiems PLN204L priedo I dalyje) buvo priskirta dalis užsienio vieneto sąnaudų, patirtų ne per nuolatinę buveinę.

174. PLN204L priede įrašomi tokie deklaraciją pateikiančio mokesčių mokėtojo ir deklaracijos duomenys:

174.1. PLN204L priedo preambulės 1 laukelyje įrašomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas);

174.2. PLN204L priedo 6 laukelyje nurodomas vieneto mokestinis laikotarpis, t. y. mokestinio laikotarpio pradžios ir pabaigos datos (turi sutapti su deklaracijos PLN204A, PLN204N, PLN204U formų 6 laukelyje nurodytu mokestiniu laikotarpiu).

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PLN204L PRIEDO I DALIES UŽPILDYMAS

 

175. PLN204L priedo I dalyje deklaruojamos Lietuvos vienetų ir/arba nuolatinių buveinių sąnaudos, priskiriamos leidžiamiems ar ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams:

175.1. PLN204L priedo L1 laukelyje pasirenkamas leidžiamų ar ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų rūšies kodas;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

175.2. PLN204L priedo L2 laukelyje įrašoma sąnaudų, laikomų leidžiamais ar ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais, suma pagal L1 laukelyje nurodomą kodą;

175.3. PLN204L priedo L3 laukelyje įrašoma L2 laukelių suma – t. y. bendra sąnaudų, laikomų leidžiamais ar ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais, suma.

PLN204L priedo L3 laukelio suma įrašoma deklaracijos PLN204A formos 25 laukelyje, PLN204N formos 23 laukelyje ir PLN204U formos 26 laukelyje.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PLN204L PRIEDO II DALIES UŽPILDYMAS

 

176. PLN204L priedo II dalyje deklaruojamos užsienio vieneto ne per nuolatinę buveinę faktiškai patirtos sąnaudos (leidžiamų ar ribojamo dydžio leidžiamų atskaitymų), priskirtos nuolatinei buveinei, atsižvelgiant į Atskaitymų, susijusių su pajamų uždirbimu per nuolatines buveines, nustatymo tvarkos nuostatas.

Nuolatinės buveinės uždirbtoms pajamoms priskirtų užsienio vieneto ne per nuolatinę buveinę faktiškai patirtų sąnaudų (leidžiamų ir ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų) sumos, įtrauktos į PLN204L priedo I dalies L2 laukelių sumas, išskiriamos iš šių laukelių sumų ir įrašomos PLN204L priedo II dalyje. Kiekvieno atskiro PLN204L priedo II dalyje pateikto L5 laukelio suma negali būti didesnė nei PLN204L priedo I dalies analogiško L2 laukelio suma. PLN204L priedo II dalies L6 laukelio suma negali būti didesnė už PLN204L priedo I dalies L3 laukelio sumą.

177. PLN204L priedo II dalis užpildoma taip:

177.1. PLN204L priedo L4 laukelyje pasirenkamas leidžiamų ar ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų rūšies kodas;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

 

177.2. PLN204L priedo L5 laukelyje įrašoma sąnaudų, laikomų leidžiamais ar ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais, suma pagal L4 laukelyje nurodomą kodą;

177.3. PLN204L priedo L6 laukelyje įrašoma L5 laukelių suma – t. y. bendra sąnaudų, laikomų leidžiamais ar ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais, suma.

 

XIV skyrius

deklaracijų tikslinimas

 

178. Kai mokesčių mokėtojo pateiktoje deklaracijoje nustatoma trūkumų, jie turi būti pašalinti Deklaracijų pateikimo taisyklių nustatyta tvarka.

179. Mokesčių mokėtojas, gavęs mokesčių administratoriaus pranešimą apie pateiktoje deklaracijoje esančius trūkumus ir/ar neatitikimus, privalo deklaracijos duomenis ištaisyti ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka visiškai užpildytą patikslintą deklaraciją pateikti mokesčių administratoriui per pranešime nustatytą terminą.

180. Mokesčių mokėtojas savo iniciatyva deklaraciją gali tikslinti per MAĮ nustatytą terminą. Pateikta patikslinta deklaracija turi būti užpildyta Taisyklėse nustatyta tvarka. Patikslintoje deklaracijoje turi būti pateikiami visi (t. y. ne vien tikslinamieji) deklaracijoje ir jos prieduose nurodytini duomenys.

181. Jei pelno mokestis buvo deklaruotas Metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formos 01, 02, 03, 04, 05, 06 arba 07 versija, tai, tikslinant deklaracijas, turi būti teikiama atitinkama deklaracijos 01, 02, 03, 04, 05, 06  arba 07 versijos forma.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

XV skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

182. Taisyklės taikomos 2020 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokesčio apskaičiavimo ir deklaravimo atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

183. Už deklaracijos ir/ar patikslintos deklaracijos nepateikimą mokesčių administratoriaus nurodymu, už pavėluotą deklaracijos pateikimą ar neteisingų duomenų į ją įrašymą taikoma Lietuvos Respublikos atitinkamuose teisės aktų nustatyta atsakomybė.

____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-34, 2009-04-30, Žin., 2009, Nr. 53-2131 (2009-05-09), i. k. 1092055ISAK000VA-34

Nr. VA-26, 2012-02-29, Žin., 2012, Nr. 27-1253 (2012-03-03), i. k. 1122055ISAK000VA-26

Nr. VA-76, 2014-09-12, paskelbta TAR 2014-09-12, i. k. 2014-12263

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Metinės pelno mokesčio deklaracijos forma PLN204A pagal įsakymą Nr. VA-35

Papildyta priedu:

Nr. VA-76, 2014-09-12, paskelbta TAR 2014-09-12, i. k. 2014-12263

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-67, 2017-08-24, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13641

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

Metinės pelno mokesčio deklaracijos forma PLN204 pagal įsakymą Nr. VA-35

Papildyta priedu:

Nr. VA-76, 2014-09-12, paskelbta TAR 2014-09-12, i. k. 2014-12263

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-67, 2017-08-24, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13641

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

Metinės pelno mokesčio deklaracijos forma PLN204C pagal įsakymą Nr. VA-35

Papildyta priedu:

Nr. VA-76, 2014-09-12, paskelbta TAR 2014-09-12, i. k. 2014-12263

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-67, 2017-08-24, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13641

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

VA-2 pakeitimo VA-35 forma PLN204E

Papildyta priedu:

Nr. VA-76, 2014-09-12, paskelbta TAR 2014-09-12, i. k. 2014-12263

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-67, 2017-08-24, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13641

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

VA-2 pakeitimo VA-35 forma PLN204F

Papildyta priedu:

Nr. VA-76, 2014-09-12, paskelbta TAR 2014-09-12, i. k. 2014-12263

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-67, 2017-08-24, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13641

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

VA-2 pakeitimo VA-35 forma PLN204G

Papildyta priedu:

Nr. VA-76, 2014-09-12, paskelbta TAR 2014-09-12, i. k. 2014-12263

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-67, 2017-08-24, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13641

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

VA-2 pakeitimo VA-35 forma PLN204K

Papildyta priedu:

Nr. VA-76, 2014-09-12, paskelbta TAR 2014-09-12, i. k. 2014-12263

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-67, 2017-08-24, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13641

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

VA-2 pakeitimo VA-35 forma PLN204L

Papildyta priedu:

Nr. VA-76, 2014-09-12, paskelbta TAR 2014-09-12, i. k. 2014-12263

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-67, 2017-08-24, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13641

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

VA-2 pakeitimo VA-35 forma PLN204N

Papildyta priedu:

Nr. VA-76, 2014-09-12, paskelbta TAR 2014-09-12, i. k. 2014-12263

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-67, 2017-08-24, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13641

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

VA-2 pakeitimo VA-35 forma PLN204S

Papildyta priedu:

Nr. VA-76, 2014-09-12, paskelbta TAR 2014-09-12, i. k. 2014-12263

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-67, 2017-08-24, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13641

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

Metinės pelno mokesčio deklaracijos forma PLN204U pagal įsakymą Nr. VA-35

Papildyta priedu:

Nr. VA-76, 2014-09-12, paskelbta TAR 2014-09-12, i. k. 2014-12263

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-67, 2017-08-24, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13641

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

VA-2 pakeitimo VA-35 forma PLN204Z

Papildyta priedu:

Nr. VA-76, 2014-09-12, paskelbta TAR 2014-09-12, i. k. 2014-12263

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-67, 2017-08-24, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13641

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-10, 2008-01-31, Žin., 2008, Nr. 17-619 (2008-02-09); Žin., 2008, Nr. 19-0 (2008-02-14), i. k. 1082055ISAK000VA-10

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-2 "Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-8, 2009-01-30, Žin., 2009, Nr. 14-574 (2009-02-05), i. k. 1092055ISAK0000VA-8

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-2 "Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo " pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-34, 2009-04-30, Žin., 2009, Nr. 53-2131 (2009-05-09), i. k. 1092055ISAK000VA-34

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-2 "Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-14, 2011-01-21, Žin., 2011, Nr. 11-503 (2011-01-27), i. k. 1112055ISAK000VA-14

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-2 "Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-26, 2012-02-29, Žin., 2012, Nr. 27-1253 (2012-03-03), i. k. 1122055ISAK000VA-26

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-2 "Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-31, 2014-05-28, paskelbta TAR 2014-05-28, i. k. 2014-05746

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-76, 2014-09-12, paskelbta TAR 2014-09-12, i. k. 2014-12263

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-52, 2016-04-18, paskelbta TAR 2016-04-18, i. k. 2016-09848

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-123, 2016-10-03, paskelbta TAR 2016-10-03, i. k. 2016-24424

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-18, 2017-02-08, paskelbta TAR 2017-02-08, i. k. 2017-02288

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-67, 2017-08-24, paskelbta TAR 2017-08-25, i. k. 2017-13641

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-38, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-05-31, i. k. 2018-08858

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-55, 2019-06-28, paskelbta TAR 2019-07-01, i. k. 2019-10750

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-100, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-17, i. k. 2019-20291

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-35, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-05-04, i. k. 2020-09346

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo