Suvestinė redakcija nuo 2018-03-15

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 6-276, i. k. 107110MISAK000B1-50

 

Nauja redakcija nuo 2018-03-15:

Nr. B1-249, 2018-03-14, paskelbta TAR 2018-03-14, i. k. 2018-03917

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GYVŪNŲ GEROVĖS REIKALAVIMŲ ATLIEKANT KAI KURIAS VETERINARINES PROCEDŪRAS PATVIRTINIMO

 

2007 m. sausio 12 d. Nr. B1-50

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Europos konvencija dėl ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos, Europos konvencija dėl namuose laikomų gyvūnų apsaugos, Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 3 straipsnio 9 dalies 10 punktu, įgyvendindamas Ūkinės paskirties gyvūnų gerovės reikalavimų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 223 „Dėl Ūkinės paskirties gyvūnų gerovės reikalavimų patvirtinimo“, 26 punktą, Kiaulių laikymo reikalavimų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 387 „Dėl Veršelių laikymo ir Kiaulių laikymo taisyklių išdėstymo nauja redakcija“, 5.8 ir 5.9 papunkčius ir Dedeklių vištų laikymo reikalavimų, išdėstytų nauja redakcija Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. B1-64 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2001 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. 9 pakeitimo“, 14.8 papunktį:

1. T v i r t i n u pridedamus Gyvūnų gerovės reikalavimus atliekant kai kurias veterinarines procedūras.

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį ir Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                  KAZIMIERAS LUKAUSKAS

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2007 m. sausio 12 d. įsakymu

Nr. B1-50

 

GYVŪNŲ GEROVĖS REIKALAVIMAI ATLIEKANT KAI KURIAS VETERINARINES PROCEDŪRAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gyvūnų gerovės reikalavimų atliekant kai kurias veterinarines procedūras (toliau – Reikalavimai) tikslas – nustatyti kai kurių veterinarinių procedūrų, kuriomis siekiama apsaugoti gyvūnus, tvarką.

2. Šie Reikalavimai netaikomi tiriant, gydant, nustatyta tvarka ženklinant gyvūnus ar diagnozuojant ligas.

3. Reikalavimuose nurodytos tam tikros veterinarinės procedūros atliekamos tik sveikiems gyvūnams.

4. Vartojamos sąvokos:

4.1. Gyvūno anestezija – dalinės arba visiškos nejautros sukėlimas gyvūnui naudojant veterinarinius vaistus.

4.2. Gyvūno kastravimas – gyvūno visų arba dalies lytinių liaukų (sėklidžių arba kiaušidžių) pašalinimas.

4.3. Kvalifikuotas asmuo – veterinarijos felčeris arba kitas fizinis asmuo, turintis teorinių žinių ir praktinių įgūdžių atlikti veterinarines procedūras.

4.4. Kitos Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme, Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-324, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 95-4480 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK00B1-324

Nr. B1-249, 2018-03-14, paskelbta TAR 2018-03-14, i. k. 2018-03917

 

 

II. RAGŲ UŽUOMAZGŲ IR RAGŲ ŠALINIMAS

 

5. Ragai ar ragų užuomazgos gali būti šalinami tik ūkiniams gyvūnams, siekiant nuo traumų apsaugoti juos pačius arba kitus ūkinius gyvūnus.

6. Ragai ar ragų užuomazgos šalinami prieš tai atlikus anesteziją. Pašalinus ragus ar ragų užuomazgas ūkiniai gyvūnai turi būti gydomi ilgo veikimo skausmą mažinančiais veterinariniais vaistais. Šio punkto reikalavimai netaikomi cheminiu būdu šalinant ragų užuomazgas jaunesniems kaip dviejų mėnesių amžiaus veršeliams.

7. Ūkiniams gyvūnams ragų užuomazgas ar ragus gali šalinti tik privatus veterinarijos gydytojas, o jaunesniems kaip dviejų mėnesių amžiaus veršeliams cheminiu būdu ragų užuomazgas gali šalinti ir kvalifikuotas asmuo.

 

III. AUSŲ TRUMPINIMAS

 

8. Gyvūnams draudžiama trumpinti ausis.

 

IV. BARZDELIŲ, SKIAUTERIŲ TRUMPINIMAS

 

9. Paukščiams draudžiama trumpinti barzdeles ar skiauteres.

 

V. ILTINIŲ DANTŲ IR ILČIŲ TRUMPINIMAS

 

10. Iltinius dantis galima trumpinti tik iki septynių dienų amžiaus paršeliams.

11. Paršeliams iltiniai dantys trumpinami juos vienodai nutrinant arba nukerpant taip, kad jų paviršius liktų lygus.

12. Iltis galima trumpinti tik kuiliams, jei jie kelia grėsmę sau ar kitiems gyvūnams.

13. Iltinius dantis gali trumpinti privatus veterinarijos gydytojas arba kvalifikuotas asmuo, trumpinti iltis – tik privatus veterinarijos gydytojas.

 

VI. ŽIEDŲ VĖRIMAS

 

14. Žiedai gali būti įveriami palaidu būdu laikomoms kiaulėms į knyslę.

15. Žiedai gali būti veriami dykaragių šeimos patinams (buliams, stumbrams ir kt.) į nosies pertvarą nepažeidžiant nosies pertvaros kremzlinio audinio, siekiant juos suvaldyti ar sumažinti jų agresyvumą.

16. Žiedus kiaulėms gali įverti privatus veterinarijos gydytojas arba kvalifikuotas asmuo, dykaragių šeimos patinams – tik privatus veterinarijos gydytojas.

 

VII. SNAPŲ TRUMPINIMAS

 

17. Snapus trumpinti galima tik ne vyresniems kaip 10 dienų amžiaus viščiukams, iš kurių bus išaugintos dedeklės vištos, ir kitų ūkinių paukščių jaunikliams (pvz., kalakučiukams, gaidžiukams), siekiant kitus paukščius apsaugoti nuo galimo kanibalizmo.

18. Snapus gali trumpinti privatus veterinarijos gydytojas arba kvalifikuotas asmuo.

 

VIII. BALSO STYGŲ ŠALINIMAS

 

19. Gyvūnams balso stygas įkirpti, pašalinti ar kitokiu būdu pažeisti draudžiama.

 

IX. PLUNKSNŲ TRUMPINIMAS

 

20. Siekiant apriboti ūkinių paukščių galimybę skaidyti, galima sutrumpinti kontūrines plasnojamąsias sparnų plunksnas. Plunksnos trumpinamos nukerpant plunksnos vėtyklės dalį. Tai gali atlikti privatus veterinarijos gydytojas arba kvalifikuotas asmuo.

21. Draudžiama plunksnas išpešti ar pašalinti kitu būdu.

 

X. PENTINŲ PRIDEGINIMAS

 

22. Siekiant apsaugoti vištas nuo galimo sužeidimo poravimosi metu, galima vienadieniams gaidžiukams prideginti pentinų užuomazgas. Tai gali atlikti privatus veterinarijos gydytojas arba kvalifikuotas asmuo.

 

XI. NAGŲ TRUMPINIMAS AR ŠALINIMAS

 

23. Nagus trumpinti galima visiems gyvūnams. Tai gali atlikti privatus veterinarijos gydytojas arba kvalifikuotas asmuo.

24. Draudžiama šalinti gyvūnams nagus.

 

XII. NAGŲ IR KANOPŲ TVARKYMAS

 

25. Gyvūnų laikytojas privalo užtikrinti, kad kanopiniams gyvūnams būtų laiku tvarkomos nagos ir kanopos.

26. Gyvūnams nagas ir kanopas gali tvarkyti privatus veterinarijos gydytojas arba kvalifikuotas asmuo.

 

XIII. UODEGŲ TRUMPINIMAS

 

27. Gyvūnams, išskyrus kiaules, uodegas trumpinti draudžiama.

28. Galima trumpinti uodegas kiaulėms, siekiant išvengti uodegų kandžiojimo.

29. Prieš trumpinant uodegas kiaulėms turi būti atlikta anestezija. Sutrumpinus uodegas kiaulės turi būti gydomos ilgo veikimo skausmą mažinančiais veterinariniais vaistais. Trumpinant uodegas jaunesniems negu septynių dienų amžiaus paršeliams šio punkto reikalavimai netaikomi.

30. Iki septynių dienų amžiaus paršeliams uodegas gali trumpinti privatus veterinarijos gydytojas arba kvalifikuotas asmuo, o vyresniems negu septynių dienų amžiaus paršeliams uodegas gali trumpinti tik privatus veterinarijos gydytojas.

 

XIV. KASTRAVIMAS

 

31. Kastruoti nustatytais metodais galima visų rūšių gyvūnus.

32. Prieš kastravimą turi būti atlikta anestezija. Po kastravimo gyvūnai turi būti gydomi ilgo veikimo skausmą mažinančiais veterinariniais vaistais. Kastruojant jaunesnius negu septynių dienų amžiaus kuiliukus šio punkto reikalavimai netaikomi.

33. Nepažeidžiant Reikalavimų 32 punkto reikalavimų, leidžiama kastruoti tik ne vyresnius kaip septynių dienų amžiaus galvijų, avių ir ožkų patinukus ant sėklidžių kapšelio kaklelio uždedant audinius spaudžiančius elastinius žiedus. Kastruoti ne vyresnius kaip septynių dienų amžiaus galvijų, avių ir ožkų patinukus gali tik privatus veterinarijos gydytojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-249, 2018-03-14, paskelbta TAR 2018-03-14, i. k. 2018-03917

 

34. Iki septynių dienų amžiaus kuiliukus kastruoti gali privatus veterinarijos gydytojas arba kvalifikuotas asmuo, o vyresnius negu septynių dienų amžiaus kuiliukus ir kitų rūšių gyvūnus kastruoti gali tik privatus veterinarijos gydytojas.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-324, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 95-4480 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK00B1-324

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. B1-50 „Dėl Gyvūnų gerovės reikalavimų atliekant kai kurias veterinarines procedūras patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-249, 2018-03-14, paskelbta TAR 2018-03-14, i. k. 2018-03917

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. B1-50 „Dėl Gyvūnų gerovės reikalavimų atliekant kai kurias veterinarines procedūras patvirtinimo“ pakeitimo