Suvestinė redakcija nuo 2023-04-15

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 5-259, i. k. 106106ANUTA000O3-95

 

Nauja redakcija nuo 2023-04-15:

Nr. O3E-422, 2023-04-14, paskelbta TAR 2023-04-14, i. k. 2023-07266

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LAIKINO ATJUNGIMO NUO (PRIJUNGIMO PRIE) GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO TINKLŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2006 m. gruodžio 28 d. Nr. O3-95

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 10 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus 2023 m. balandžio 4 d. pažymą Nr. O5E-287 „Dėl Laikino atjungimo nuo (prijungimo prie) geriamojo vandens tiekimo tinklų paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo“, Taryba n u t a r i a patvirtinti Laikino atjungimo nuo (prijungimo prie) geriamojo vandens tiekimo tinklų paslaugų kainų nustatymo metodiką (pridedama).

 

 

KOMISIJOS PIRMININKAS                                                             VIDMANTAS JANKAUSKAS

 

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės komisijos

2006 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. O3-95

(2014 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. O3-809

redakcija

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr.  O3E-422

redakcija)

 

 

laikino atjungimo nuo (prijungimo prie) geriamojo vandens tiekimo tinklų paslaugų kainų nustatymo metodika

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Laikino atjungimo nuo (prijungimo prie) geriamojo vandens tiekimo tinklų paslaugų
kainų nustatymas grindžiamas būtinųjų sąnaudų nustatymu, vadovaujantis nediskriminavimo ir sąnaudų susigrąžinimo principais.

2. Laikino atjungimo nuo (prijungimo prie) geriamojo vandens tiekimo tinklų paslaugų kainų nustatymo metodika (toliau – Metodika) privaloma visiems geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams, viešiesiems geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams, regioniniams geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams, garantiniams geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams (toliau kartu – geriamojo vandens tiekėjai), teikiantiems laikino atjungimo nuo (prijungimo prie) geriamojo vandens tiekimo tinklų mokamas paslaugas.

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

3. Laikino atjungimo nuo (prijungimo prie) geriamojo vandens tiekimo tinklų paslauga – organizacinių, techninių ir ekonominių priemonių visuma, reikalinga konkrečiam laikino atjungimo nuo (prijungimo prie) veiksmui atlikti bei geriamojo vandens tiekimo infrastruktūrai parengti (išplauti, dezinfekuoti ir t. t.).

Kitos šioje metodikoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

BŪTINŲJŲ SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMAS

 

4. Vandentiekio įvado atjungimo sąnaudos (Sa) skaičiuojamos pagal formulę:

 

Sa = Ss + Sps + S+ Sa.inf                                                  (1)

 

čia:

Ss – geriamojo vandens apskaitos mazge (pastato įvade, apskaitos šulinyje), ties geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo riba (vandentiekio šulinyje), sklendės užsukimas ir plombavimas, geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenų fiksavimas, akto surašymas ir kiti darbai, būtini abonento arba vartotojo įrenginiams atjungti. Šioms sąnaudoms priskiriamos transporto, darbo ir medžiagų sąnaudos, Eur;

Sps – papildomos sklendės, aklės įrengimas (esant poreikiui). Šioms sąnaudoms priskiriamos transporto, darbo ir medžiagų sąnaudos, Eur;

S – atjungtos vandentiekio dalies vandens išleidimas (esant poreikiui). Šioms sąnaudoms priskiriamos transporto, darbo ir medžiagų sąnaudos, Eur;

Sa.inf – informacijos apie abonento arba vartotojo įvado atjungimą pateikimo sąnaudos, Eur.

5. Vandentiekio prijungimo (geriamojo vandens tiekimo atnaujinimo) sąnaudos (Sp) skaičiuojamos pagal formulę:

 

Sp = Si + Sd + St + Sam + Sp.inf                                               (2)

 

čia:

Si – atjungtos vandentiekio tinklo dalies prijungimas: plombos nuėmimas, sklendės atidarymas, akto surašymas ir kiti darbai būtini abonento arba vartotojo įrenginiams prijungti. Šioms sąnaudoms priskiriamos transporto, darbo ir medžiagų sąnaudos, Eur;

Sd – atjungtos vandentiekio tinklo dalies praplovimas ir dezinfekavimas. Šioms sąnaudoms priskiriamos transporto, darbo ir medžiagų sąnaudos, Eur;

St – vandens mėginių paėmimas ir bakteriologinis tyrimas (esant poreikiui). Šioms sąnaudoms priskiriamos transporto, darbo ir medžiagų sąnaudos, Eur;

Sam – geriamojo vandens apskaitos mazge esančių geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenų fiksavimas, užplombavimas, akto surašymas ir kiti darbai būtini abonento arba vartotojo įrenginiams prijungti. Šioms sąnaudoms priskiriamos transporto, darbo ir medžiagų sąnaudos, Eur;

Sp.inf – informacijos apie abonento arba vartotojo įvado prijungimą pateikimo sąnaudos, Eur.

 

IV SKYRIUS

KAINŲ NUSTATYMAS

 

6. Abonento arba vartotojo laikino atjungimo nuo geriamojo vandens tiekimo tinklų
kaina (Ka) skaičiuojama pagal formulę:

 

Ka = Sa + IP , Eur                                                 (3)

 

čia IP – pelnas 5 proc. nuo sąnaudų, Eur.

7. Abonento arba vartotojo prijungimo (po laikino atjungimo) prie geriamojo vandens tiekimo tinklų atnaujinimo kaina (Kp) skaičiuojama pagal formulę:

 

Kp= Sp+ IP , Eur                                                   (4)

 

čia IP – pelnas 5 proc. nuo sąnaudų, Eur.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8. Laikino atjungimo nuo (prijungimo prie) geriamojo vandens tiekimo tinklų paslaugų kainas nustato geriamojo vandens tiekėjas.

9. Abonentai arba vartotojai geriamojo vandens atjungimo laikotarpiu, jeigu šis laikotarpis tęsiasi ilgiau negu vieną mėnesį, nustatyto geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio nemoka.

10. Metodika gali būti papildoma ar keičiama, atsižvelgiant į geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymo veiklą reguliuojančius teisės aktus bei praktinius jos taikymo aspektus.

_______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. O3E-422, 2023-04-14, paskelbta TAR 2023-04-14, i. k. 2023-07266

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-809, 2014-09-26, paskelbta TAR 2014-09-30, i. k. 2014-13261

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. O3-95 ,,Dėl Laikino atjungimo (prijungimo) prie geriamojo vandens tinklų paslaugų kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Nutarimas

Nr. O3E-422, 2023-04-14, paskelbta TAR 2023-04-14, i. k. 2023-07266

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. O3-95 „Dėl Laikino atjungimo nuo (prijungimo prie) geriamojo vandens tiekimo tinklų paslaugų kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo

 

 

part_e6438a4e2b25490186ef5c58f6b02e28_end