Suvestinė redakcija nuo 2020-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 145-5538, i. k. 106301MISAK14/VA-99

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

IR VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS DEKLARACIJOS FORMŲ, JŲ PILDYMO IR PATEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2006 m. gruodžio 27 d. Nr. D1-614/VA-99

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi:

Preambulės pakeitimai:

Nr. D1-224/VA-31, 2020-04-16, paskelbta TAR 2020-04-20, i. k. 2020-08225

 

1. Tvirtiname pridedamus:

1.1. Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir gruntą deklaracijos KIT708 formą ir jos papildomo lapo KIT708P formą (toliau – deklaracijos KIT708 forma ir jos papildomo lapo KIT708P forma);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-224/VA-31, 2020-04-16, paskelbta TAR 2020-04-20, i. k. 2020-08225

 

1.2. Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijos KIT709 formą ir jos papildomo lapo KIT709P formą (toliau – deklaracijos KIT709 forma ir jos papildomo lapo KIT709P forma);

1.3. Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir gruntą deklaracijos KIT708 formos ir jos papildomo lapo KIT708P formos užpildymo ir pateikimo taisykles;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-224/VA-31, 2020-04-16, paskelbta TAR 2020-04-20, i. k. 2020-08225

 

1.4. Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijos KLT709 formos ir jos papildomo lapo KLT709P formos užpildymo ir pateikimo taisykles.

2. Pavedame:

2.1. Lietuvos geologijos tarnyba apie leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes išdavimą, galiojimo sustabdymą ar galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą informuoja Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio ir pramoninio bei mineralinio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes išdavimo taisyklėse nustatytą tvarką. Lietuvos geologijos tarnyba, pasibaigus kiekvienam mokestiniam laikotarpiui, per vieną mėnesį raštu informuoja AAD apie ūkio subjektų per mokestinį laikotarpį (ketvirtį arba metus, atsižvelgus į tai, kokiu dažnumu ūkio subjektai įpareigoti teikti teisės aktais nustatytos formos ataskaitas) faktiškai išgautą konkretaus ištekliaus kiekį iš jiems suteikto naudoti telkinio ar gręžinio kubinio metro, o gintarui – kilogramo tikslumu;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1075/VA-207, 2014-12-23, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00601

Nr. VA-54/D1-634, 2018-06-29, paskelbta TAR 2018-07-10, i. k. 2018-11662

 

2.2. AAD planuoti ir vykdyti mokesčio už valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimo patikrinimą, o Apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms (toliau – AVMI) kontroliuoti, kad mokesčio mokėtojai, deklaruodami mokestį už valstybinius gamtos išteklius, naudotų deklaracijos KIT708 formą ir jos papildomo lapo KIT708P formą bei deklaracijos KIT709 formą ir jos papildomo lapo KIT709P formą ir vadovautųsi nustatyta šių deklaracijų formų ir jų papildomų lapų formų pildymo ir pateikimo tvarka (toliau – Tvarka);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-238/VA-34, 2012-03-19, Žin., 2012, Nr. 34-1665 (2012-03-22), i. k. 112301MISAK38/VA-34

Nr. D1-1075/VA-207, 2014-12-23, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00601

Nr. VA-54/D1-634, 2018-06-29, paskelbta TAR 2018-07-10, i. k. 2018-11662

 

2.3. VMI prie FM, sudarius duomenų teikimo sutartį, teikti Aplinkos ministerijai duomenis apie mokesčio mokėtojų deklaracijose deklaruotus duomenis ir sumokėtus už valstybinius gamtos išteklius mokesčius bei su jais susijusias sumas, vadovaujantis duomenų teikimo sutartyje nustatyta tvarka;

2.4. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) Informacinių technologijų departamentui, vadovaujantis Inspekcijos viršininko 1999 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 165 „Dėl Dokumentų formų registro“, deklaracijų KIT708 ir KIT709 formas ir jų papildomų lapų KIT708P ir KIT709P formas įtraukti į Dokumentų formų registrą;

2.5. VMI prie FM Informacinių technologijų departamentui užtikrinti, kad deklaracijų KIT708 ir KIT709 formose bei jų papildomų lapų KIT708P ir KIT709P formose pateikti duomenys būtų apdorojami elektroniniu būdu;

2.6. VMI prie FM Paslaugų mokesčių mokėtojams departamentui organizuoti deklaracijų KIT708 ir KIT709 formų bei jų papildomų lapų KIT708P ir KIT709P formų blankų pagaminimą ir šiais blankais aprūpinti visas AVMI.

3. Įsakymas įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 d.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                 ARŪNAS KUNDROTAS

 

 

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

MINISTERIJOS VIRŠININKAS                                            MODESTAS KASELIAUSKAS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko

2006 m. gruodžio 27d. įsakymu Nr. D1-614/VA-99

 

MOKESČIO UŽ NAUDINGĄSIAS IŠKASENAS, VANDENĮ IR GRUNTĄ DEKLARACIJOS KIT708 FORMOS IR JOS PAPILDOMO LAPO KIT708P FORMOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLĖS

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. D1-224/VA-31, 2020-04-16, paskelbta TAR 2020-04-20, i. k. 2020-08225

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir gruntą deklaracijos KIT708 formos užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir gruntą deklaracijos KIT708 formos ir jos papildomo lapo KIT708P užpildymo bei pateikimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-449/VA-85, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-04, i. k. 2016-18465

TAR pastaba. 1 p. nuostatos taikomos, apskaičiuojant ir deklaruojant 2020 m. III ketvirčio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokestį už naudingąsias iškasenas, vandenį ir gruntą.

Nr. D1-224/VA-31, 2020-04-16, paskelbta TAR 2020-04-20, i. k. 2020-08225

 

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymo ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-449/VA-85, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-04, i. k. 2016-18465

 

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

mokesčio mokėtojaitai juridiniai ir fiziniai asmenys, taip pat ir užsienio įmonių padaliniai, filialai ar bazės, įregistruoti ir veikiantys Lietuvoje, išgaunantys (naudojantys) valstybinius gamtos išteklius Lietuvos Respublikos teritorijoje, kuriems išgauti reikalingas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo, kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotas leidimas;

ištekliai – tai Lietuvos Respublikos teritorijoje išgaunami (naudojami) ir Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymu apmokestinami gamtos ištekliai.

TAR pastaba. 3 punkto nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2012 metais prasidėjusio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokestį už valstybinius gamtos išteklius.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-238/VA-34, 2012-03-19, Žin., 2012, Nr. 34-1665 (2012-03-22), i. k. 112301MISAK38/VA-34

 

4. Mokesčio deklaracijos centriniam mokesčių administratoriui teikiamos vadovaujantis Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-449/VA-85, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-04, i. k. 2016-18465

 

5. Deklaracijas teikia mokesčio mokėtojai, išgaunantys (naudojantys) valstybinius gamtos išteklius, kuriems išgauti reikalingas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo, kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotas leidimas. Mokesčio mokėtojai, kurie mokestiniu laikotarpiu nevykdė veiklos ir neišgavo valstybinių gamtos išteklių, mokesčio už valstybinius gamtos išteklius nedeklaruoja ir nemoka.

TAR pastaba. 5 punkto nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2012 metais prasidėjusio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokestį už valstybinius gamtos išteklius.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-238/VA-34, 2012-03-19, Žin., 2012, Nr. 34-1665 (2012-03-22), i. k. 112301MISAK38/VA-34

 

6. Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir gruntą mokestinis laikotarpis yra kalendorinių metų ketvirtis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-238/VA-34, 2012-03-19, Žin., 2012, Nr. 34-1665 (2012-03-22), i. k. 112301MISAK38/VA-34

TAR pastaba. 6 p. nuostatos taikomos, apskaičiuojant ir deklaruojant 2020 m. III ketvirčio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokestį už naudingąsias iškasenas, vandenį ir gruntą.

Nr. D1-224/VA-31, 2020-04-16, paskelbta TAR 2020-04-20, i. k. 2020-08225

 

7. Mokesčio mokėtojai pildo deklaracijos KIT708 formą ir jos papildomo lapo KIT708P formą (jei reikia) pagal Taisykles. Užpildyta deklaracija pateikiama ir mokestis sumokamas per Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatyme nustatytus terminus. Mokesčio mokėtojai – juridiniai asmenys privalo deklaruoti savo padalinio (-ių), filialo (-ų) ir atstovybės (-ių) duomenis. Mokesčių mokėtojai mokesčių administratoriui KIT708 formą turi teikti Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135, nustatyta tvarka.

Juridiniai asmenys nuo 2016 m. spalio 1 d. Deklaraciją turi pateikti elektroniniu būdu per VMI prie FM elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt), vadovaujantis Dokumentų elektroniniu būdu teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-736/VA-89, 2009-12-02, Žin., 2009, Nr. 145-6461 (2009-12-08), i. k. 109301MISAK36/VA-89

Nr. D1-238/VA-34, 2012-03-19, Žin., 2012, Nr. 34-1665 (2012-03-22), i. k. 112301MISAK38/VA-34

Nr. D1-63/VA-12, 2016-01-29, paskelbta TAR 2016-02-04, i. k. 2016-02352

Nr. D1-449/VA-85, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-04, i. k. 2016-18465

 

8. Bankroto ar restruktūrizavimo atveju juridinis asmuo privalo, pradėjus jo bankroto ar restruktūrizavimo procedūrą (MAĮ 78 straipsnyje nustatytais atvejais), per 30 d. mokesčių administratoriui pateikti šio mokesčio deklaraciją ir sumokėti mokestį už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki minėtų procedūrų pradžios. Bankroto ar restruktūrizavimo procedūros pradžia laikoma teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo / bankroto bylą įsiteisėjimo diena arba kreditorių susirinkimo nutarimo bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka priėmimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-736/VA-89, 2009-12-02, Žin., 2009, Nr. 145-6461 (2009-12-08), i. k. 109301MISAK36/VA-89

Nr. D1-449/VA-85, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-04, i. k. 2016-18465

 

9. Mokesčio mokėtojai ne vėliau kaip per Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatyme nustatytą terminą deklaruotas mokesčio sumas sumoka į centrinio mokesčių administratoriaus biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-238/VA-34, 2012-03-19, Žin., 2012, Nr. 34-1665 (2012-03-22), i. k. 112301MISAK38/VA-34

Nr. D1-63/VA-12, 2016-01-29, paskelbta TAR 2016-02-04, i. k. 2016-02352

Nr. D1-449/VA-85, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-04, i. k. 2016-18465

 

10. Neteko galios nuo 2016-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-449/VA-85, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-04, i. k. 2016-18465

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-736/VA-89, 2009-12-02, Žin., 2009, Nr. 145-6461 (2009-12-08), i. k. 109301MISAK36/VA-89

 

11. Neteko galios nuo 2009-12-09

Punkto naikinimas:

Nr. D1-736/VA-89, 2009-12-02, Žin. 2009, Nr. 145-6461 (2009-12-08), i. k. 109301MISAK36/VA-89

 

12. Teikiant Deklaracijas turi būti laikomasi šių nuostatų:

12.1. deklaracijoje sumos nurodomos eurais. Įrašomą sumą apvalinti iki sveikų skaičių: 49 euro centus ir mažiau atmesti, 50 euro centų ir daugiau laikyti euru. Mokesčių, kurių mokestinis laikotarpis baigiasi iki 2014 m. gruodžio 31 d., deklaracijose sumos turi būti nurodomos litais. Mokesčių, kurių mokestinis laikotarpis prasideda nuo 2015 m. sausio 1 d., deklaracijose sumos turi būti nurodomos eurais;

12.2. jei deklaracija užpildyta nesilaikant Taisyklių reikalavimų, tai mokesčių administratorius deklaraciją pateikiančiam mokesčio mokėtojui gali nurodyti ją pataisyti;

12.3. už pavėluotą deklaracijos pateikimą, nepateikimą ar neteisingų duomenų į ją įrašymą taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta atsakomybė.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-449/VA-85, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-04, i. k. 2016-18465

 

13. Deklaracija gali būti tikslinama mokesčio mokėtojo iniciatyva arba pagal mokesčių administratoriaus pranešimą apie pateiktoje deklaracijoje esančias klaidas (neatitikimus). Patikslinta deklaracija turi būti užpildyta vadovaujantis deklaracijos KIT708 formos ir jos papildomo lapo KIT708P formos pildymo taisyklėmis.

14. Teikiant ar tikslinant praėjusių mokestinių laikotarpių duomenis, naudojamos deklaracijų formos, galiojančios deklaracijų teikimo ar tikslinimo momentu.

TAR pastaba. 14 punkto nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2012 metais prasidėjusio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokestį už valstybinius gamtos išteklius.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-238/VA-34, 2012-03-19, Žin., 2012, Nr. 34-1665 (2012-03-22), i. k. 112301MISAK38/VA-34

 

15. Mokesčio mokėtojas, gavęs mokesčių administratoriaus pranešimą apie pateiktoje deklaracijoje esančias klaidas (neatitikimus), privalo pataisyti deklaracijos duomenis ir vadovaudamasis Taisyklėmis užpildyti patikslintą deklaraciją ir per mokesčių administratoriaus pranešime nustatytą terminą pateikti centriniam mokesčių administratoriui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-736/VA-89, 2009-12-02, Žin., 2009, Nr. 145-6461 (2009-12-08), i. k. 109301MISAK36/VA-89

Nr. D1-449/VA-85, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-04, i. k. 2016-18465

 

II. DEKLARACIJOS KIT708 FORMOS UŽPILDYMAS

 

16. Deklaracijoje privaloma pateikti duomenis apie išgautas naudingąsias iškasenas, vandenį ir gruntą. Esant reikalui, užpildomi papildomi lapai ir pridedami prie deklaracijos. Toliau pateikiamas deklaracijos ir jos papildomo lapo laukelių užpildymo išaiškinimas.

Punkto pakeitimai:

TAR pastaba. 16 p. nuostatos taikomos, apskaičiuojant ir deklaruojant 2020 m. III ketvirčio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokestį už naudingąsias iškasenas, vandenį ir gruntą.

Nr. D1-224/VA-31, 2020-04-16, paskelbta TAR 2020-04-20, i. k. 2020-08225

 

17. 1 laukelyje – mokesčio mokėtojui suteiktas identifikacinis numeris (kodas) – juridinio asmens kodas iš juridinių asmenų registro, jeigu išteklius išgauna (naudoja) juridinis asmuo, arba asmens kodas, jeigu išteklius išgauna (naudoja) fizinis asmuo.

18. 2 laukelyje – mokesčio mokėtojo, išgaunančio (naudojančio) gamtos išteklius pavadinimas, jeigu išteklius išgauna juridinis asmuo, arba fizinio asmens vardas ir pavardė, jeigu išteklius išgauna (naudoja) fizinis asmuo.

19. 3 laukelyje – mokesčio mokėtojo buveinės adresas, jeigu išteklius išgauna juridinis asmuo, arba deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, jeigu išteklius išgauna (naudoja) fizinis asmuo. Adresas užrašomas pagal adresų formavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092, IV skyrių (pvz., Vilnius, J. Basanavičiaus g. 10-5 (jei objektas yra savivaldybės centre); Elektrėnų sav., Semeliškės, Ąžuolų g. 25-5).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-449/VA-85, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-04, i. k. 2016-18465

 

20. 4 laukelyje – mokesčio mokėtojo telefono numeris. Telefono numeris turi būti įrašomas taip:

20.1. stacionaraus telefono numerį įrašant į deklaraciją, tarp gyvenamosios vietos miesto kodo ir telefono numerio dedamas brūkšnelis (pvz., Vilniaus miesto telefonas įrašomas taip: 5-2663528);

20.2. mobiliojo telefono numerį įrašant į deklaraciją, tarp kodo ir telefono numerio dedamas brūkšnelis (pvz.: 8615-61449).

21. 5 laukelyje – mokesčio mokėtojo fakso numeris įrašomas tokia pačia tvarka, kaip ir telefono numeris. Pildo tik tie mokesčio mokėtojai, kurie jį turi.

22. 6 laukelyje – mokesčio mokėtojo elektroninio pašto adresas. Pildo tik tie mokesčio mokėtojai, kurie jį turi.

23. 7 laukelyje – deklaracijos pildymo data (metai, mėnuo, diena). Langelyje „Registracijos Nr.“ įrašomas deklaracijos numeris pagal mokesčio mokėtojo nusistatytą dokumentų registravimo tvarką.

24. 8 laukelyje – mokestinis laikotarpis, nurodyti metus ir tų metų mokestinį laikotarpį, t. y. ketvirtį, kurio mokestis deklaruojamas. Langelis „ketvirtis“ pildomas tik deklaruojant 2012 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokestį.

TAR pastaba. 24 punkto nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2012 metais prasidėjusio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokestį už valstybinius gamtos išteklius.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-238/VA-34, 2012-03-19, Žin., 2012, Nr. 34-1665 (2012-03-22), i. k. 112301MISAK38/VA-34

 

25. 9 laukelyje – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas. Lietuvos statistikos departamento apskaičiuotas vartotojų kainų indeksas (toliau - VKI), padalintas iš 100. VKI yra skelbiamas Oficialiosios statistikos portale, vadovaujantis Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 6 str. 3 dalimi, ir Aplinkos ministerijos interneto svetainėje. Tuo atveju, kai mokesčio mokėtojas deklaraciją privalo pateikti nepasibaigus mokestiniam laikotarpiui, rašomas prieš tai buvusio mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas, išskyrus atvejus, kai deklaruojamas 2016 m. I ketvirčio mokestis, nepasibaigus mokestiniam laikotarpiui, tuomet 9 laukelyje įrašomas indeksavimo koeficientas, lygus 1.

TAR pastaba. 25 punkto nuostatos taikomos nuo 2016 metų sausio 1 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-736/VA-89, 2009-12-02, Žin., 2009, Nr. 145-6461 (2009-12-08), i. k. 109301MISAK36/VA-89

Nr. D1-238/VA-34, 2012-03-19, Žin., 2012, Nr. 34-1665 (2012-03-22), i. k. 112301MISAK38/VA-34

Nr. D1-1075/VA-207, 2014-12-23, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00601

Nr. D1-63/VA-12, 2016-01-29, paskelbta TAR 2016-02-04, i. k. 2016-02352

 

26. 10 laukelyje – RAAD kodas, kurio teritorijoje yra išgaunami gamtos ištekliai. Šis laukelis nepildomas teikiant 2018 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių deklaracijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-238/VA-34, 2012-03-19, Žin., 2012, Nr. 34-1665 (2012-03-22), i. k. 112301MISAK38/VA-34

Nr. D1-1075/VA-207, 2014-12-23, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00601

Nr. D1-449/VA-85, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-04, i. k. 2016-18465

Nr. VA-54/D1-634, 2018-06-29, paskelbta TAR 2018-07-10, i. k. 2018-11662

 

27. 11 laukelyje – „GI“ – gamtos išteklių rūšies, kurios duomenys deklaruojami, kodas, nurodytas šių Taisyklių priede „Deklaruojamų gamtos išteklių kodų sąrašas“. Deklaruojant 2016 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokesčius už sunaudotą paviršinį vandenį suskystintų gamtinių dujų importo terminale, vietoje GI rūšies kodo 42 turi būti įrašomas kodas 51, atitinkantis Įstatymo 2 priedo 9 punkte nustatytą išteklių naudojimo paskirtį. Deklaruojant 2019 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokesčius už išgautus žvyro ir kito smėlio išteklius, vietoje GI rūšies kodų 08 ir 34 turi būti įrašomas vienas ir tas pats kodas 35, nustatytas ištekliams „kitas smėlis, žvyras“, atitinkantis Įstatymo 1 priedo 13 punkte nustatytą. Deklaruojant 2020 m. III ketvirčio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokesčius, vietoje GI rūšies pavadinimo „statybinis gruntas“, kurio kodas 09, turi būti įrašomas GI rūšies pavadinimas „gruntas“, kurio kodas 13, atitinkantis Įstatymo 2 priedo 10 punkte nustatytą, o deklaruojant mokesčius už požeminį vandenį, fizinių ir juridinių asmenų naudojamą žemės ūkio veiklai, išskyrus požeminį vandenį, naudojamą žemės ūkio produktams perdirbti ir iš jų pagamintiems maisto ar ne maisto produktams realizuoti, vietoje GI rūšies kodo 50 turi būti įrašomas kodas 52, atitinkantis Įstatymo 2 priedo 1 punkto d) papunktyje nustatytą išteklių naudojimo paskirtį.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-238/VA-34, 2012-03-19, Žin., 2012, Nr. 34-1665 (2012-03-22), i. k. 112301MISAK38/VA-34

Nr. D1-63/VA-12, 2016-01-29, paskelbta TAR 2016-02-04, i. k. 2016-02352

Nr. D1-449/VA-85, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-04, i. k. 2016-18465

TAR pastaba. 27 p. nuostatos taikomos, apskaičiuojant ir deklaruojant 2020 m. III ketvirčio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokestį už naudingąsias iškasenas, vandenį ir gruntą.

Nr. D1-224/VA-31, 2020-04-16, paskelbta TAR 2020-04-20, i. k. 2020-08225

 

28. 12 laukelyje – mokesčio mokėtojas pradedant 2012 metų pirmuoju mokestiniu laikotarpiu deklaracijos formos 12 laukelio nepildo ir palieka jį tuščią.

TAR pastaba. 28 punkto nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2012 metais prasidėjusio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokestį už valstybinius gamtos išteklius.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-238/VA-34, 2012-03-19, Žin., 2012, Nr. 34-1665 (2012-03-22), i. k. 112301MISAK38/VA-34

 

29. 13 laukelyje – mokesčio tarifas nustatytas Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 1 ir 2 prieduose eurais už kubinį metrą (Eur/m3) arba eurais už kilogramą (Eur/kg). (Teikiant deklaracijas, kurių mokestinis laikotarpis baigiasi iki 2014 m. gruodžio 31 d., taikomi Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 1 ir 2 priede nustatyti tarifai (Lt/m3) arba (Lt/kg)).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-736/VA-89, 2009-12-02, Žin., 2009, Nr. 145-6461 (2009-12-08), i. k. 109301MISAK36/VA-89

Nr. D1-1075/VA-207, 2014-12-23, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00601

Nr. D1-449/VA-85, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-04, i. k. 2016-18465

 

30. 14 laukelyje – mokesčio mokėtojo tam tikros savivaldybės teritorijoje per mokestinį laikotarpį išgautas atitinkamos rūšies gamtos išteklių kiekis kubiniais metrais arba kilogramais (pvz., gintaras) nustatomas pagal išteklių naudotojo privalomą vykdyti išgaunamų valstybinių gamtos išteklių apskaitą. Jei tos pačios rūšies ištekliai (pvz., smėlis ir pan.) išgaunami kelių, t. y. dviejų ir daugiau, savivaldybių teritorijose, atskirai nurodomas kiekvienos savivaldybės teritorijoje išgautas tokių išteklių kiekis. Deklaruojant 2019 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių išgautus išteklius kitą smėlį ir žvyrą, šių išteklių kiekis sudedamas, įrašant bendrą sumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-736/VA-89, 2009-12-02, Žin., 2009, Nr. 145-6461 (2009-12-08), i. k. 109301MISAK36/VA-89

Nr. D1-238/VA-34, 2012-03-19, Žin., 2012, Nr. 34-1665 (2012-03-22), i. k. 112301MISAK38/VA-34

Nr. D1-1075/VA-207, 2014-12-23, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00601

Nr. VA-54/D1-634, 2018-06-29, paskelbta TAR 2018-07-10, i. k. 2018-11662

TAR pastaba. 30 p. nuostatos taikomos, apskaičiuojant ir deklaruojant 2020 m. III ketvirčio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokestį už naudingąsias iškasenas, vandenį ir gruntą.

Nr. D1-224/VA-31, 2020-04-16, paskelbta TAR 2020-04-20, i. k. 2020-08225

 

31. 15 laukelyje – mokesčio mokėtojo mokamas mokestis už per mokestinį laikotarpį atitinkamos savivaldybės išgautą atitinkamos rūšies išteklių kiekį. (Šio laukelio reikšmė apskaičiuojama 9 laukelio reikšmę padauginus iš 13 laukelio reikšmės ir 14 laukelio reikšmės).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-736/VA-89, 2009-12-02, Žin., 2009, Nr. 145-6461 (2009-12-08), i. k. 109301MISAK36/VA-89

Nr. D1-1075/VA-207, 2014-12-23, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00601

Nr. D1-449/VA-85, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-04, i. k. 2016-18465

Nr. VA-54/D1-634, 2018-06-29, paskelbta TAR 2018-07-10, i. k. 2018-11662

 

32. 16 laukelyje – įrašoma deklaracijos formos KIT708 esančių 15 laukelių reikšmių suma.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-449/VA-85, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-04, i. k. 2016-18465

 

33. 17 laukelyje – įrašomas tik deklaracijos papildomų lapų KIT708P skaičius.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-449/VA-85, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-04, i. k. 2016-18465

 

34. 18 laukelyje – mokesčio suma, nurodyta šiame ir papildomuose lapuose (16).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-736/VA-89, 2009-12-02, Žin., 2009, Nr. 145-6461 (2009-12-08), i. k. 109301MISAK36/VA-89

Nr. D1-1075/VA-207, 2014-12-23, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00601

Nr. D1-449/VA-85, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-04, i. k. 2016-18465

 

35. 19 laukelyje – savivaldybės, kurios teritorijoje yra išgaunami gamtos ištekliai, kodas.

Deklaracijos KIT708 formos papildomas lapas KIT708P pildomas analogiškai, kaip ir deklaracijos KIT708 forma.

Papildyta punktu:

Nr. D1-736/VA-89, 2009-12-02, Žin., 2009, Nr. 145-6461 (2009-12-08), i. k. 109301MISAK36/VA-89

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-449/VA-85, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-04, i. k. 2016-18465

 

______________

 

Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir gruntą deklaracijos KIT708 formos ir jos papildomo lapo KIT708P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių

priedas  

 

DEKLARUOJAMŲ GAMTOS IŠTEKLIŲ KODŲ SĄRAŠAS

 

GI rūšies kodas

GAMTOS IŠTEKLIŲ RŪŠYS

01

Anhidritas

02

Dolomitas

14

Gintaras iki 40 mm (nuo 2016 m.)

15

Gintaras daugiau kaip 40 mm (nuo 2016 m.)

04

Klintis

05

Kreidos mergelis

06

Opoka

07

Sapropelis

08

Žvyras (iki 2019 m.)

09

Statybinis gruntas (iki 2020 m. iki III ketvirčio)

13

Gruntas (nuo 2020 m. III ketvirčio)

10

Durpės

21

Molis devono periodo

22

Molis triaso periodo

23

Kitas molis

31

Smėlis moliui liesinti

32

Smėlis stiklui gaminti

33

Smėlis silikatiniams dirbiniams

34

Kitas smėlis (iki 2019 m.)

35

Kitas smėlis, žvyras (nuo 2019 m.)

40

Mineralinis vanduo, išskyrus mineralinį vandenį, naudojamą gydymo įstaigose

42

Paviršinis vanduo pramonei ir žemės ūkiui

43

Paviršinis vanduo kondensacinėms šiluminėms elektrinėms aušinti

44

Paviršinis vanduo žuvininkystei

45

Paviršinis vanduo hidroenergetikai

46

Paviršinis vanduo atominei elektrinei

47

Mineralinis vanduo, naudojamas gydymo įstaigose

48

 

Požeminis vanduo, išskyrus mineralinį, vandens tiekėjo tiekiamas namų ūkio

reikmėms ir patalpų šildymui

49

 

Požeminis vanduo, išskyrus mineralinį, juridinių asmenų naudojamas

komerciniams tikslams, supilstytas į tarą

50

Kitas požeminis vanduo, išskyrus mineralinį

51

 

Paviršinis vanduo suskystintų gamtinių dujų importo

terminalui (nuo 2016 m.)

52

Požeminis vanduo, fizinių ir juridinių asmenų naudojamas žemės ūkio veiklai, išskyrus požeminį vandenį, naudojamą žemės ūkio produktams perdirbti ir iš jų pagamintiems maisto ar ne maisto produktams realizuoti (nuo 2020 III ketvirčio)

 

Pastaba. Šie išteklių rūšių kodai turi būti įrašomi Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir gruntą deklaracijos KIT708 formos, patvirtintos įsakymu, kuriuo patvirtintos Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir gruntą deklaracijos KIT708 formos ir jos papildomo lapo KIT708P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių 11 laukelyje „GI rūšies kodas“.

 

__________________________

Papildyta priedu:

Nr. D1-224/VA-31, 2020-04-16, paskelbta TAR 2020-04-20, i. k. 2020-08225

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko

2006 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1-614/VA-99

 

MOKESČIO UŽ MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMĄ DEKLARACIJOS KIT709 FORMOS IR JOS PAPILDOMO LAPO KIT709P FORMOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO

TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijos KIT709 formos užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijos KIT709 formos ir jos papildomo lapo KIT709P užpildymo tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymo ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-449/VA-85, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-04, i. k. 2016-18465

 

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

mokesčio mokėtojaitai juridiniai ir fiziniai asmenys, išgaunantys (naudojantys) medžiojamųjų gyvūnų išteklius Lietuvos Respublikos teritorijoje bei turintys jiems privaloma tvarka išduotą leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete, išskyrus biologinio profilio mokslo ir mokymo įstaigas, vykdančias laukinės gyvūnijos, jos gyvenamosios aplinkos ir medžioklės mokslinius tyrimus;

ištekliaitai Lietuvos Respublikos teritorijoje išgaunami (naudojami) ir Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymu apmokestinami gamtos ištekliai.

4. Mokesčio deklaracijos centriniam mokesčių administratoriui teikiamos vadovaujantis Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-449/VA-85, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-04, i. k. 2016-18465

 

5. Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai.

6. Deklaracijas teikia visi mokesčio mokėtojai, naudojantys medžiojamųjų gyvūnų išteklius, kuriems privaloma tvarka išduotas leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete.

7. Mokesčio mokėtojai pildo deklaracijos KIT709 formą ir jos papildomo lapo KIT709P formą (jei reikia) pagal Taisykles. Užpildyta deklaracija pateikiama ir mokestis sumokamas per Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatyme nustatytus terminus. Mokesčio mokėtojai – juridiniai asmenys – privalo deklaruoti savo padalinio(-ių), filialo(-ų) ir atstovybės (-ių) duomenis. Mokesčių mokėtojai mokesčių administratoriui KIT709 formą turi teikti Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135, nustatyta tvarka.

Juridiniai asmenys nuo 2016 m. spalio 1 d. Deklaraciją turi pateikti elektroniniu būdu per VMI prie FM elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt), vadovaujantis Dokumentų elektroniniu būdu teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-736/VA-89, 2009-12-02, Žin., 2009, Nr. 145-6461 (2009-12-08), i. k. 109301MISAK36/VA-89

Nr. D1-63/VA-12, 2016-01-29, paskelbta TAR 2016-02-04, i. k. 2016-02352

Nr. D1-449/VA-85, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-04, i. k. 2016-18465

 

8. Bankroto ar restruktūrizavimo atveju juridinis asmuo privalo, pradėjus jo bankroto ar restruktūrizavimo procedūrą (MAĮ 78 straipsnyje nustatytais atvejais), per 30 d. mokesčių administratoriui pateikti šio mokesčio deklaraciją ir sumokėti mokestį už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki minėtų procedūrų pradžios. Bankroto ar restruktūrizavimo procedūros pradžia laikoma teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo / bankroto bylą įsiteisėjimo diena arba kreditorių susirinkimo nutarimo bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka priėmimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-736/VA-89, 2009-12-02, Žin., 2009, Nr. 145-6461 (2009-12-08), i. k. 109301MISAK36/VA-89

Nr. D1-449/VA-85, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-04, i. k. 2016-18465

 

9. Mokesčio mokėtojai ne vėliau kaip per Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatyme nustatytą terminą deklaruotas mokesčio sumas sumoka į centrinio mokesčių administratoriaus biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-63/VA-12, 2016-01-29, paskelbta TAR 2016-02-04, i. k. 2016-02352

Nr. D1-449/VA-85, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-04, i. k. 2016-18465

 

10. Neteko galios nuo 2016-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-449/VA-85, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-04, i. k. 2016-18465

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-736/VA-89, 2009-12-02, Žin., 2009, Nr. 145-6461 (2009-12-08), i. k. 109301MISAK36/VA-89

 

11. Neteko galios nuo 2009-12-09

Punkto naikinimas:

Nr. D1-736/VA-89, 2009-12-02, Žin. 2009, Nr. 145-6461 (2009-12-08), i. k. 109301MISAK36/VA-89

 

12. Teikiant Deklaracijas turi būti laikomasi šių nuostatų:

12.1. deklaracijoje sumos nurodomos eurais. Įrašomą sumą apvalinti iki sveikų skaičių: 49 euro centus ir mažiau atmesti, 50 euro centų ir daugiau laikyti euru. Mokesčių, kurių mokestinis laikotarpis baigiasi iki 2014 m. gruodžio 31 d., deklaracijose sumos turi būti nurodomos litais. Mokesčių, kurių mokestinis laikotarpis prasideda nuo 2015 m. sausio 1 d., deklaracijose sumos turi būti nurodomos eurais.“

12.2. jei deklaracija užpildyta nesilaikant nurodytų reikalavimų, tai mokesčių administratorius deklaraciją pateikiančiam mokesčio mokėtojui gali nurodyti ją pataisyti;

12.3. už pavėluotą deklaracijos pateikimą, nepateikimą ar neteisingų duomenų į ją įrašymą taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta atsakomybė.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-449/VA-85, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-04, i. k. 2016-18465

 

13. Deklaracija gali būti tikslinama mokesčio mokėtojo iniciatyva arba pagal mokesčių administratoriaus pranešimą apie pateiktoje deklaracijoje esančias klaidas (neatitikimus). Patikslinta deklaracija turi būti užpildyta vadovaujantis deklaracijos KIT709 formos ir jos papildomo lapo KIT709P formos bei jų pildymo taisyklėmis.

14. Teikiant ar tikslinant praėjusių mokestinių laikotarpių duomenis, naudojama šiuo įsakymu nustatyta deklaracijos KIT709 forma ir jos papildomo lapo KIT709P forma bei jų pildymo taisyklės.

15. Mokesčio mokėtojas, gavęs mokesčių administratoriaus pranešimą apie pateiktoje deklaracijoje esančias klaidas (neatitikimus), privalo pataisyti deklaracijos duomenis ir vadovaudamasis Taisyklėmis užpildyti patikslintą deklaraciją ir per mokesčių administratoriaus pranešime nustatytą terminą pateikti centriniam mokesčių administratoriui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-736/VA-89, 2009-12-02, Žin., 2009, Nr. 145-6461 (2009-12-08), i. k. 109301MISAK36/VA-89

Nr. D1-449/VA-85, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-04, i. k. 2016-18465

 

II. DEKLARACIJOS KIT709 FORMOS UŽPILDYMAS

 

16. Deklaracijoje privaloma pateikti medžioklės plotų dydį hektarais pagal kiekvieną medžioklės plotų kategoriją, esančią atitinkamoje savivaldybėje, kurios teritorijoje yra medžioklės plotai. Esant reikalui, pildomi papildomi lapai ir pridedami prie deklaracijos. Žemiau pateikiamas deklaracijos ir jos papildomo lapo laukelių užpildymo išaiškinimas.

17. 1 laukelyje – įrašomas mokesčio mokėtojui suteiktas identifikacinis numeris (kodas) – juridinio asmens kodas iš juridinių asmenų registro, jeigu medžiojamųjų gyvūnų išteklius naudoja juridinis asmuo, arba asmens kodas, jeigu medžiojamųjų gyvūnų išteklius naudoja fizinis asmuo.

18. 2 laukelyje – mokesčio mokėtojo – medžioklės plotų naudotojo pavadinimas, jeigu išteklius naudoja juridinis asmuo, arba fizinio asmens vardas ir pavardė, jeigu medžiojamųjų gyvūnų išteklius naudoja fizinis asmuo.

19. 3 laukelyje – mokesčio mokėtojo buveinės adresas, jeigu išteklius naudoja juridinis asmuo, arba deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, jeigu medžiojamųjų gyvūnų išteklius naudoja fizinis asmuo. Adresas užrašomas pagal adresų formavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092, IV skyrių (pvz., Vilnius, J. Basanavičiaus g. 10-5 (jei objektas yra savivaldybės centre); Elektrėnų sav., Semeliškės, Ąžuolų g. 25-5).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-449/VA-85, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-04, i. k. 2016-18465

 

20. 4 laukelyje – mokesčio mokėtojo telefono numeris. Telefono numeris turi būti įrašomas taip:

20.1. stacionaraus telefono numerį įrašant į deklaraciją, tarp gyvenamosios vietos miesto kodo ir telefono numerio dedamas brūkšnelis (pvz., Vilniaus miesto telefonas įrašomas taip: 5-2663528);

20.2. mobiliojo telefono numerį įrašant į deklaraciją, tarp kodo ir telefono numerio dedamas brūkšnelis (pvz., 8615-61449).

21. 5 laukelyje – mokesčio mokėtojo fakso numeris įrašomas tokia pačia tvarka, kaip ir telefono numeris. Pildo tik tie mokesčio mokėtojai, kurie jį turi.

22. 6 laukelyje – mokesčio mokėtojo elektroninio pašto adresas. Pildo tik tie mokesčio mokėtojai, kurie jį turi.

23. 7 laukelyje – deklaracijos pildymo data (metai, mėnuo, diena). Langelyje „Registracijos Nr.“ įrašomas deklaracijos numeris pagal mokesčio mokėtojo nusistatytą dokumentų registravimo tvarką.

24. 8 laukelyje – mokestinis laikotarpis – nurodyti metus, už kuriuos deklaruojamas mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą.

25. 9 laukelyje – mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas. Lietuvos statistikos departamento apskaičiuotas vartotojų kainų indeksas (toliau – VKI), padalintas iš 100. VKI yra skelbiamas Oficialiosios statistikos portale, vadovaujantis Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 6 str. 3 dalimi ir Aplinkos ministerijos interneto svetainėje. Tuo atveju, kai mokesčio mokėtojas deklaraciją privalo pateikti nepasibaigus mokestiniam laikotarpiui, rašomas prieš tai buvusio mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas.

TAR pastaba. 25 punkto nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2015 metais prasidėjusio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokestį už valstybinius gamtos išteklius.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-736/VA-89, 2009-12-02, Žin., 2009, Nr. 145-6461 (2009-12-08), i. k. 109301MISAK36/VA-89

Nr. D1-1075/VA-207, 2014-12-23, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00601

 

26. 10 laukelyje – RAAD kodas, kurio teritorijoje yra išgaunami gamtos ištekliai. Šis laukelis nepildomas teikiant 2018 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių deklaracijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1075/VA-207, 2014-12-23, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00601

Nr. D1-449/VA-85, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-04, i. k. 2016-18465

Nr. VA-54/D1-634, 2018-06-29, paskelbta TAR 2018-07-10, i. k. 2018-11662

 

27. 11 laukelyje – nurodo savivaldybės, kurios teritorijoje yra medžioklės plotas, kodą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-449/VA-85, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-04, i. k. 2016-18465

 

28. 12 laukelyje – medžioklės plotų kategorija pagal tinkamumą medžiojamiesiems gyvūnams gyventi ir veistis. Kategorijos yra įrašomos arabiškais skaičiais nuo 1 iki 7

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-449/VA-85, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-04, i. k. 2016-18465

 

29. 13 laukelyje – atitinkamai medžioklės plotų kategorijai Įstatymo 3 priede nustatytas mokesčio tarifas eurais už hektarą (Eur/ha). (Teikiant deklaracijas, kurių mokestinis laikotarpis baigiasi iki 2014 m. gruodžio 31 d., taikomi Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 3 priede nustatyti tarifai (Lt/ha).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-1075/VA-207, 2014-12-23, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00601

Nr. D1-449/VA-85, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-04, i. k. 2016-18465

 

30. 14 laukelyje – nurodoma, koks atitinkamos kategorijos medžioklės plotų dydis (ha) yra atitinkamos savivaldybės teritorijoje. Jeigu vienos savivaldybės teritorijoje yra kelių kategorijų medžioklės plotų, atskirai nurodomas kiekvienos kategorijos užimamas plotas.

31. 15 laukelyje – mokesčio mokėtojo mokamas mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą atitinkamos kategorijos medžioklės plotų vienete. (Šio laukelio reikšmė apskaičiuojama 9 laukelio reikšmę padauginus iš 13 laukelio reikšmės ir 14 laukelio reikšmės).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-449/VA-85, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-04, i. k. 2016-18465

 

32. 16 laukelyje – įrašoma deklaracijos KIT709 formos esančių 15 laukelių reikšmių suma.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-449/VA-85, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-04, i. k. 2016-18465

 

33. 17 laukelyje – įrašomas tik deklaracijos papildomų lapų KIT709P skaičius.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-449/VA-85, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-04, i. k. 2016-18465

 

34. 18 laukelyje – įrašoma deklaracijos KIT709 formos ir jos papildomuose lapuose KIT709P esančių 16 laukelių reikšmių suma.

Deklaracijos formos KIT709 papildomas lapas KIT709P pildomas analogiškai, kaip ir deklaracijos KIT709 forma.

______________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

Forma KIT708

Papildyta priedu:

Nr. D1-1075/VA-207, 2014-12-23, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00601

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-63/VA-12, 2016-01-29, paskelbta TAR 2016-02-04, i. k. 2016-02352

Nr. D1-224/VA-31, 2020-04-16, paskelbta TAR 2020-04-20, i. k. 2020-08225

 

Forma KIT709

Papildyta priedu:

Nr. D1-1075/VA-207, 2014-12-23, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00601

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-736/VA-89, 2009-12-02, Žin., 2009, Nr. 145-6461 (2009-12-08), i. k. 109301MISAK36/VA-89

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. D1-614/VA-99 "Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijos formų, jų pildymo ir pateikimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-238/VA-34, 2012-03-19, Žin., 2012, Nr. 34-1665 (2012-03-22), i. k. 112301MISAK38/VA-34

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. D1-614/VA-99 "Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijos formų, jų pildymo ir pateikimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. D1-1075/VA-207, 2014-12-23, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00601

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. D1-614/VA-99 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijos formų, jų pildymo ir pateikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-63/VA-12, 2016-01-29, paskelbta TAR 2016-02-04, i. k. 2016-02352

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2006 m gruodžio 27 d. įsakymo Nr. D1-614/VA-99 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijos formų, jų pildymo ir pateikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-449/VA-85, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-07-04, i. k. 2016-18465

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2006 m gruodžio 27 d. įsakymo Nr. D1-614/VA-99 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijos formų, jų pildymo ir pateikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-54/D1-634, 2018-06-29, paskelbta TAR 2018-07-10, i. k. 2018-11662

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. D1-614/VA-99 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijos formų, jų pildymo ir pateikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. D1-224/VA-31, 2020-04-16, paskelbta TAR 2020-04-20, i. k. 2020-08225

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. D1-614/VA-99 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijos formų, jų pildymo ir pateikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo