Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2016-09-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 140-5368, i. k. 1062230ISAK00A1-338

 

Nauja redakcija nuo 2016-01-01:

Nr. A1-695, 2015-11-26, paskelbta TAR 2015-11-26, i. k. 2015-18768

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS IR ŠIŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2006 m. gruodžio 19 d. Nr. A1-338

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi:

1. T v i r t i n u Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                               VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2006 m. gruodžio 19 d.

įsakymu Nr. A1-338

(Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2010 m. spalio 7 d.

įsakymo Nr. A1-474 redakcija)

 

NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS IR ŠIŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) reglamentuoja neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarką.

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

Techninės pagalbos priemonės – bet koks neįgaliųjų naudojamas specialus ar standartinis gaminys, įrankis, įranga ar techninė sistema, padedanti išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdimuisi, darbinei veiklai:

Brangiai kainuojančios techninės pagalbos priemonės – techninės pagalbos priemonės (išskyrus aktyvaus tipo vežimėlius, neįgaliojo vežimėlius, skirtus tetraplegikui, elektrinius vežimėlius, skuterius, nešiojamuosius elektroninius užrašymo įtaisus Brailio rašto naudotojams, uždarąsias televizijos sistemas, nešiojamuosius elektroninius vaizdo didinimo įtaisus, didinimo programinę įrangą bei FM sistemas), kainuojančios daugiau kaip 725 eurus.

Aktyvaus tipo (išskyrus sportinį) vežimėlis (toliau vadinama – aktyvaus tipo vežimėlis) – manevringas, lengvo metalo lydinio, abiem rankom valdomas, su varomaisiais užpakaliniais ratais neįgaliųjų vežimėlis, kurio masė ne daugiau kaip 13 kg.

Elektrinis vežimėlis – vežimėlis, varomas elektra, valdomas pulteliu tiesiogiai, be pašalinės pagalbos.

Elektroninis orientavimosi prietaisas – elektroninis įtaisas, padedantis asmeniui orientuotis bei gauti įspėjimus apie galimas kliūtis kelyje.

Elektrinio vežimėlio priedai – papildomos vežimėlio dalys, padedančios tenkinti medicininius ir fizinius asmens poreikius.

Kraujospūdžio matuoklis (kalbantis) – elektroninis įtaisas kraujospūdžiui matuoti, kurį naudojant informacija apie matavimo rezultatus perduodama žmogaus balsu.

Judriojo (mobilaus) ryšio telefono (kalbančio) įgarsinimo programinė įranga – programinė įranga, kurią naudojant įgarsinama judriojo (mobilaus) ryšio telefono ekrane pateikiama informacija.

Neįgaliojo vežimėlis, skirtas tetraplegikui – manevringas, lengvo metalo lydinio, su paaukštinta nugaros atrama, stūmimo rankenomis, varomaisiais užpakaliniais ratais, valdomas abiem rankomis neslidžiais lankais, padengtais sukibimą padidinančia danga, neįgaliųjų vežimėlis.

Palydovo valdomas rankinis neįgaliojo vežimėlis asmeniui iki 18 metų neįgaliojo vežimėlis su trimis ar keturiais mažais ratais, stūmimo rankena (-omis), saugos diržais, reguliuojamomis nugaros, pėdų ir kitomis atramomis, padedančiomis išlaikyti sėdimą padėtį bei tinkamas važiuoti lauke.

Skuteris – priemonė, varoma elektra, su vairo mechanizmu, valdomu paties naudotojo, sugebanti įveikti ne mažesnę kaip 15 procentų įkalnę (kai naudotojo svoris 75 kg) bei galinti nuvažiuoti ne mažiau kaip 15 km nuotolį.

Didinimo programinė įranga – programinė įranga, kurios pagalba padidinamas kompiuterio ekrane esantis tekstas ir grafiniai vaizdai.

Ekrano skaitymo programinė įranga programinė įranga, kurios pagalba įgarsinamas kompiuterio ekrane esantis tekstas.

Elektroninis skaičiuotuvas (kalbantis) – priemonė su žmogaus balso atkūrimo funkcija, kurios pagalba perduodama informacija apie aritmetikos veiksmus.

Judriojo (mobilaus) ryšio telefonas (vibruojantis) – telefonas, turintis vibravimo arba vaizdo perdavimo funkcijas, kurios leidžia gauti informaciją apie skambučius bei pranešimus arba bendrauti gestų kalba.

Judriojo (mobilaus) ryšio telefonas (kalbantis) telefonas su žmogaus balso atkūrimo funkcija, kuri leidžia išklausyti gautus pranešimus, renkamą numerį bei naudotis kitomis pagrindinėmis mobiliojo telefono funkcijomis.

Laidinis telefonas (Brailio) – telefonas, kurio rinkimo mygtukai pažymėti Brailio raštu.

Laidinis telefonas (kalbantis) – telefonas su žmogaus balso atkūrimo funkcija, kuri leidžia garsu perduoti informaciją apie rinktus arba praleistus telefono skambučių numerius.

Monokuliaras – optinė priemonė, skirta stebimam objektui priartinti ir padidinti.

Nešiojamasis elektroninis užrašymo įtaisas Brailio rašto naudotojams – įtaisas be rodymo ekrane funkcijos, kurį naudojant galima rašyti klavišais Brailio raštu ir skaityti Brailio eilute.

Nešiojamasis elektroninis vaizdo didinimo įtaisas – kišeninis nešiojamas įtaisas, kurį naudojant galima matyti vaizdą iš arti, padidinantis ir pateikiantis vaizdą, užfiksuotą vaizdo kamera, į ekraną.

Programinės įrangos licencija – tai dokumentas, suteikiantis teisę naudoti programinę įrangą.

Sintezuotos kalbos įtaisas (toliau – kalbos sintezatorius) – dirbtinės kalbos programinė įranga, kurios pagalba kompiuterio ekrane esanti informacija perduodama įgarsinta lietuvių arba užsienio kalba.

Uždaroji televizijos sistema – stacionari įranga, kurią naudojant galima matyti vaizdą iš arti ir toli, pritaikyta naudotis nuolatinėje darbo vietoje prie darbo stalo, padidinanti ir pateikianti vaizdą, užfiksuotą vaizdo kamera, į monitorių.

Virtuvinės svarstyklės (kalbančios) – prietaisas su žmogaus balso atkūrimo funkcija, kuri garsu perduoda informaciją apie sveriamų produktų masę.

Vidinio ryšio (FM) sistema (toliau vadinama FM sistema) – priemonė, sumažinanti triukšmą ir aidą bei pagerinanti asmenų, kurie naudojasi klausos aparatais ar kochleariniais implantais, ar įsriegiamais kauliniais implantais, girdėjimo kokybę.

Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme (Žin., 1991, Nr. 36-969; 2004, Nr. 83-2983).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-516, 2011-12-06, Žin., 2011, Nr. 152-7159 (2011-12-13); Žin., 2011, Nr. 163-0 (2011-12-31), i. k. 1112230ISAK00A1-516

Nr. A1-167, 2013-04-17, Žin., 2013, Nr. 41-2012 (2013-04-20), i. k. 1132230ISAK00A1-167

Nr. A1-484, 2014-10-13, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14012

 

3. Teisę įsigyti nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones arba gauti jų įsigijimo išlaidų kompensacijas turi šie Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantys kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nustatyta tvarka deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, kuriems nustatyti specialieji poreikiai nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones:

3.1. asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;

3.2. asmenys iki 18 metų, turintys judesio raidos sutrikimų (kol jiems neįgalumas dar nenustatytas);

3.3. asmenys per 18 metų, kuriems nustatytas darbingumo lygis;

3.4. asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių;

3.5. asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas).

4. Teisę išsinuomoti laikinai naudoti judėjimo techninės pagalbos priemones turi Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantys kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nustatyta tvarka deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, nepatenkantys į šio Aprašo 3 punkte nurodytas asmenų grupes, kuriems nustatyti specialieji poreikiai laikinai naudoti techninės pagalbos priemones.

Asmenims techninės pagalbos priemonės laikinai naudoti nuomojamos gyvenamosios vietos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Techninės pagalbos priemonių nuomos rezervas sudaromas iš savivaldybės paskirtos įstaigos ar kitos įstaigos, kuriai priskirta aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis funkcija (toliau vadinama – savivaldybės įstaiga) lėšų ar savivaldybės įstaigos gautų paramos būdu priemonių.

5. Asmuo turi teisę:

5.1. įsigyti nuolat naudoti vieną vienos paskirties judėjimo, regos ar klausos techninės pagalbos priemonę jos nustatytu naudojimo laikotarpiu, išskyrus šio Aprašo 1 priedo 7 ir 9 punktuose bei 2 priedo 5.1.1, 5.1.2 ir 5.1.3 punktuose nurodytas priemones, kurių galima įsigyti daugiau nei vieną. Asmuo turi teisę įsigyti šio Aprašo 1 priedo 7 punkte nurodytų priemonių kiekį – priklausomai nuo jo fizinių ir medicininių poreikių, bet ne daugiau kaip 2 vienetus; šio Aprašo 1 priedo 9 punkte nurodytų priemonių kiekį priklausomai nuo turimos vaikščiojimo priemonės, šio Aprašo 2 priedo 5.1.1, 5.1.2 ir 5.1.3 punktuose nurodytas priemones – priklausomai nuo asmens poreikio, bet ne daugiau kaip 2 vienetus;

5.2. įsigyti šias judėjimo techninės pagalbos priemones arba gauti jų įsigijimo išlaidų kompensacijas: aktyvaus tipo vežimėlį, neįgaliojo vežimėlį, skirtą tetraplegikui, čiužinį praguloms išvengti, palydovo valdomą rankinį neįgaliojo vežimėlį asmeniui iki 18 metų;

5.3. įsigyti vieną iš šių judėjimo techninės pagalbos priemonių: elektrinį vežimėlį arba aktyvaus tipo vežimėlį arba gauti kompensaciją už skuterio arba aktyvaus tipo vežimėlio įsigijimą, išskyrus šio Aprašo 49 punkte nurodytą atvejį;

5.4. įsigyti rankomis ar automatiškai reguliuojamą lovą arba aktyvaus tipo vežimėlį, arba gauti aktyvaus tipo vežimėlio įsigijimo išlaidų kompensaciją;

5.5. gauti skuterio įsigijimo išlaidų kompensaciją, jei jam sukakę 18 metų ir jis sugeba išlaikyti stabilią pusiausvyrą, su vaikščiojimo priemone gali būti savarankiškas namuose, tačiau turi apribotas galimybes naudotis visuomeniniu transportu (pvz., gyvena toli nuo visuomeninio transporto stotelės, dėl sveikatos būklės negali įlipti į visuomeninio transporto priemonę ir pan.);

5.6. įsigyti šias regos techninės pagalbos priemones arba gauti jų įsigijimo išlaidų kompensacijas: kūno termometrą (kalbantį), rankinį laikrodį (kalbantį), stalinį laikrodį (kalbantį), virtuvės svarstykles (kalbančias), elektroninį skaičiuotuvą (kalbantį), laidinį telefoną (kalbantį);

5.7. įsigyti vieną iš šių garso įrašymo aparatų ir imtuvų: kompaktinių diskų grotuvą arba miniatiūrinį grotuvą;

5.8. įsigyti vieną iš šių rankinių laikrodžių: Brailio arba kalbantį arba gauti kalbančio laikrodžio įsigijimo išlaidų kompensaciją;

5.9. įsigyti vieną iš telefonų: laidinį, jeigu jo gyvenamojoje vietoje įvesta fiksuoto telefono ryšio linija, arba gauti judriojo (mobiliaus) ryšio telefono įsigijimo išlaidų kompensaciją, ar planšetinį kompiuterį;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-223, 2014-04-17, paskelbta TAR 2014-04-18, i. k. 2014-04587

 

5.10. gauti vienos iš šių optoelektroninių priemonių įsigijimo išlaidų kompensaciją, jei jis mokosi bendrojo lavinimo, profesinėje ar aukštojoje mokykloje už: nešiojamojo elektroninio vaizdo didinimo įtaisą arba uždarosios televizijos sistemą;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-516, 2011-12-06, Žin., 2011, Nr. 152-7159 (2011-12-13); Žin., 2011, Nr. 163-0 (2011-12-31), i. k. 1112230ISAK00A1-516

 

5.11. gauti nešiojamojo elektroninio užrašymo įtaiso Brailio rašto naudotojams įsigijimo išlaidų kompensaciją;

5.12. gauti kalbos sintezatoriaus, ekrano skaitymo programinės įrangos arba didinimo programinės įrangos įsigijimo išlaidų kompensaciją,

5.13. gauti monokuliaro įsigijimo išlaidų kompensaciją;

5.14. įsigyti vieną iš šių klausos techninės pagalbos priemonių: žadintuvą vibruojantį arba žadintuvą su vibruojančia pagalvėle;

5.15. gauti FM sistemos įsigijimo išlaidų kompensaciją, jei jis naudojasi klausos aparatais ar kochleariniais implantais, ar įsriegiamais kauliniais implantais ir yra ugdomas bendrojo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar namuose, besimokantis bendrojo lavinimo, profesinėje ar aukštojoje mokykloje;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-167, 2013-04-17, Žin., 2013, Nr. 41-2012 (2013-04-20), i. k. 1132230ISAK00A1-167

 

5.16. Neteko galios nuo 2014-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. A1-223, 2014-04-17, paskelbta TAR 2014-04-18, i. k. 2014-04587

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-167, 2013-04-17, Žin., 2013, Nr. 41-2012 (2013-04-20), i. k. 1132230ISAK00A1-167

 

6. Brangiai kainuojančios techninės pagalbos priemonės nemokamai skiriamos:

6.1. asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas sunkus arba vidutinis neįgalumo lygis ar invalidumas;

6.2. asmenims per 18 metų, kurie Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra pripažinti nedarbingi;

6.3. asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;

6.4. asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba visiška negalia;

6.5. asmenims po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumo lygis ar darbingumo lygis dar nenustatytas).

7. Asmenys, nenurodyti šio Aprašo 6 punkte, aprūpinami brangiai kainuojančiomis techninės pagalbos priemonėmis tik tada, kai jie sumoka skirtumą tarp valstybės kompensuojamos sumos ir brangiai kainuojančios techninės pagalbos priemonės kainos į Techninės pagalbos neįgaliesiems centro (toliau vadinama – Centras) atsiskaitomąją sąskaitą ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus savivaldybės įstaigai ar Centro teritoriniam padaliniui.

8. Centras paskirsto techninės pagalbos priemones Centro teritoriniams padaliniams, kurie paskirsto šias priemones jų aptarnaujamų savivaldybių gyventojams pagal Centro direktoriaus patvirtintą tvarkos aprašą.

 

II. DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ JUDĖJIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI, PATEIKIMAS

 

9. Asmuo (jo tėvai (įtėviai), sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, globėjai (rūpintojai) arba jo įgaliotas atstovas, arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba asmeniui atstovaujantis neįgaliųjų asociacijos atstovas (toliau vadinama – asmuo), pageidaujantis įsigyti judėjimo techninės pagalbos priemonę, kreipiasi į savivaldybės įstaigą ar į Centro teritorinį padalinį, asmuo, pageidaujantis gauti šio Aprašo 48.1, 48.2, 76.1 76.2 ir 76.3 punktuose nurodytas kompensacijas, kreipiasi į Centro teritorinį padalinį ir pateikia 9.1–9.7 punktuose nurodytus reikiamų dokumentų originalus, išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl atitinkamos paslaugos skyrimo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Dokumentus priėmęs asmuo privalo padaryti ir patvirtinti šių dokumentų (išskyrus asmens tapatybės dokumentus) kopijas. Jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir prašymas skirti paslaugą pateikiamas elektroniniu būdu, asmuo turi nurodyti, kokios įstaigos gali patvirtinti jo prašyme pateiktą informaciją:

9.1. asmens arba vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisę užsieniečiui nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą;

9.2. dokumentus apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu šių duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;

9.3. socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą;

9.4. išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) (išrašo galiojimo laikas – 12 mėnesių), išskyrus šio Aprašo 1 priedo 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 ir 12.4 punktuose nurodytas techninės pagalbos priemones (jas įsigyjant išrašas nereikalingas), kurį išrašo:

9.4.1. asmens sveikatos priežiūros reabilitacijos įstaigos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai (toliau vadinama – asmenį gydantis gydytojas) pagal šio Aprašo 1 priedo 1.1, 1.2, 1.3 ir 2.2.2 punktuose nurodytus kriterijus – įsigyjant elektrinius vežimėlius bei jų priedus, nurodant jų valdymo būdą, skuterius ir aktyvaus tipo vežimėlius;

9.4.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigų šeimos gydytojai ar kiti atitinkamos srities gydytojai specialistai (toliau vadinama – asmenį gydantis gydytojas), vadovaudamiesi šio Aprašo prieduose nurodytais kriterijais, – įsigyjant kitas techninės pagalbos priemones;

9.4.3. asmenį gydantis gydytojas, nustatydamas asmens specialųjį poreikį įsigyti techninės pagalbos priemonę, šio Aprašo 9.4 punkte nurodytoje formoje Nr. 027/a nurodo, kokiam laikotarpiui asmeniui yra skiriama techninės pagalbos priemonė:

9.4.3.1. nuolat naudotis – tais atvejais, kai yra akivaizdūs neįgalumo požymiai ir nustatoma, kad jie laikui bėgant nepasikeis;

9.4.3.2. laikinai naudotis – kai yra laikinas sveikatos pablogėjimas dėl traumos, ligos ar kitų priežasčių, nurodydamas konkretų laikotarpį (1 mėnesiui, 2 mėnesiams, 3 mėnesiams ir t. t.);

9.4.3.3. asmenį gydantis gydytojas prireikus formoje Nr. 027/a pažymi papildomą informaciją, nurodytą šio Aprašo 18 punkte, kad asmuo yra po ūmios traumos, sužeidimo ar ligos ir turi akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis, ar nurodo, kad vaikas turi judesio raidos sutrikimų;

9.4.4. išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) dėl šio Aprašo 1 priedo 7 punkte nurodytų techninės pagalbos priemonių tuo atveju, kai asmuo kreipiasi pirmą kartą arba pakartotinai pasikeitus jo sveikatos būklei;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-167, 2013-04-17, Žin., 2013, Nr. 41-2012 (2013-04-20), i. k. 1132230ISAK00A1-167

 

9.5. neįgaliojo pažymėjimą, invalido pažymėjimą ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą ar dokumentą, kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta visiška negalia (išskyrus šio Aprašo 18 punkte nurodytus asmenis bei vaikus, turinčius judesio raidos sutrikimų);

9.6. įsigyjant elektrinį vežimėlį:

9.6.1. informaciją apie būstą, jo pritaikymą neįgaliųjų specialiesiems poreikiams ir kt. (savivaldybės administracijos skyriaus pažyma arba buities tyrimo aktas);

9.6.2. pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl elektrinio vežimėlio įsigijimo tikslingumo asmenims iki 18 metų;

9.7. kai kreipiamasi dėl čiužinio praguloms išvengti ar skuterio įsigijimo kompensacijos skyrimo – dokumentus, patvirtinančius šių priemonių įsigijimą:

9.7.1. PVM sąskaitą faktūrą ar sąskaitą faktūrą;

9.7.2. kasos aparato ar kasos pajamų orderio kvitą; arba mokėjimo pavedimą su banko darbuotojo parašu ar banko sąskaitos išrašą su nurodytu operacijos numeriu ir banko darbuotojo parašu, ar banko įstaigos patvirtintą sąskaitą apie apmokėjimo įvykdymą banko internetinėje sistemoje, arba kitą išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą su įmonės, gavusios apmokėjimą, darbuotojo parašu ir įmonės antspaudu;

9.7.3. atitikties deklaraciją (gaminys turi būti paženklintas CE ženklu ir atitikti 1993 m. birželio 14 d. Europos Tarybos direktyvos 93/42/EEB „Dėl medicinos prietaisų“);

9.7.4. dokumentą, kuriame nurodomas prekės garantijos terminas: skuterio rėmui – ne mažiau kaip 5 metai, padangoms ir baterijoms – 1 metai, kitoms dalims – 3 metai; čiužinio praguloms išvengti – ne mažiau kaip 1 metai.

 

III. DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ REGOS BEI KLAUSOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI, PATEIKIMAS

 

10. Asmuo, pageidaujantis įsigyti regos ar klausos techninės pagalbos priemonę ar gauti šio Aprašo 64, 72, 76.4, 76.5, 76.6, 76.7 ir 76.8 punktuose nurodytas kompensacijas, kreipiasi į Centro teritorinį padalinį bei pateikia šio Aprašo 10.1 -10.8 punktuose nurodytų reikiamų dokumentų originalus (dokumentus priėmęs asmuo privalo padaryti ir patvirtinti šių dokumentų (išskyrus asmens tapatybės dokumentus) kopijas), išskyrus tuos atvejus, kai dėl atitinkamos priemonės ar jos įsigijimo išlaidų kompensacijos skyrimo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir prašymas skirti paslaugą pateikiamas elektroniniu būdu, asmuo turi nurodyti, kokios įstaigos gali patvirtinti jo prašyme pateiktą informaciją:

10.1. asmens arba vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba teisę užsieniečiui nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą;

10.2. dokumentus apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu šių duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;

10.3. socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą;

10.4. išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) (išrašo galiojimo laikas 12 mėnesių), išskyrus šio Aprašo 2 priedo 3.1, 3.2, 7.1, 9.1 punktuose ir 3 priedo 1 ir 4 punktuose nurodytas techninės pagalbos priemones (jas įsigyjant išrašas nereikalingas):

10.4.1. kai asmuo pirmą kartą kreipiasi dėl regos ar klausos techninės pagalbos priemonių įsigijimo;

10.4.2. kai asmuo pakartotinai kreipiasi dėl optinių ar optoelektroninių priemonių ar kai pasikeičia asmens sveikatos būklė;

10.4.3. atskirais atvejais, jei formoje Nr. 027/a gydytojas nenurodo konkrečios skiriamos techninės pagalbos priemonės, sprendimą dėl šios priemonės parinkimo ir išdavimo priima Centro teritorinio padalinio specialistai;

10.5. neįgaliojo pažymėjimą, invalido pažymėjimą, išskyrus šio Aprašo 56 punkte nurodytus asmenis;

10.6. kai įsigyjamas garso rodytuvas (elektroninė auklė), – duomenis apie vaiko gimimo datą ar slaugomo asmens specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą, ar dokumentą, kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta visiška negalia, ar prižiūrimo asmens specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymą;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-167, 2013-04-17, Žin., 2013, Nr. 41-2012 (2013-04-20), i. k. 1132230ISAK00A1-167

 

10.7. kai kreipiamasi dėl regos ir klausos priemonių, nurodytų šio Aprašo 64 ir 72 punktuose, kompensacijos, dokumentus, patvirtinančius jų įsigijimą:

10.7.1. PVM sąskaitą faktūrą ar sąskaitą faktūrą;

10.7.2. kasos aparato ar kasos pajamų orderio kvitą arba mokėjimo pavedimą su banko darbuotojo parašu ar banko sąskaitos išrašą su nurodytu operacijos numeriu ir banko darbuotojo parašu, ar banko įstaigos patvirtintą sąskaitą apie apmokėjimo įvykdymą banko internetinėje sistemoje, arba kitą išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą su įmonės, gavusios apmokėjimą, darbuotojo parašu ir įmonės antspaudu;

10.8. kai kreipiamasi dėl regos ir klausos priemonių, nurodytų šio Aprašo 64.2, 64.3 ir 76.8 punktuose, kompensacijos skyrimo, papildomai pateikti mokinio, moksleivio ar studento pažymėjimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-516, 2011-12-06, Žin., 2011, Nr. 152-7159 (2011-12-13); Žin., 2011, Nr. 163-0 (2011-12-31), i. k. 1112230ISAK00A1-516

 

IV. APRŪPINIMAS JUDĖJIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS, IŠSKYRUS ELEKTRINIUS VEŽIMĖLIUS

 

11. Asmenis, nurodytus šio Aprašo 3 punkte, naujomis arba atnaujintomis judėjimo (1 priedas) techninės pagalbos priemonėmis individualiai aprūpina Centro teritoriniai padaliniai arba savivaldybės įstaigos. Šios įstaigos Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje privalo registruoti duomenis apie asmenų prašymų pateikimą, aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis bei jų grąžinimą.

12. Asmenys, pageidaujantys įsigyti elektrinį vežimėlį, individualiai pagamintą specialią techninės pagalbos priemonę arba pageidaujantys gauti aktyvaus tipo vežimėlio, neįgaliojo vežimėlio, skirto tetraplegikui, čiužinio praguloms išvengti, palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio asmeniui iki 18 metų ar skuterio įsigijimo išlaidų kompensaciją, kreipiasi į Centro teritorinius padalinius.

13. Centro teritoriniai padaliniai gali aprūpinti asmenis ir kitomis judėjimo techninės pagalbos priemonėmis bei teikti jų individualaus pritaikymo ir smulkaus remonto paslaugas šiais atvejais:

13.1. kai asmuo po ūmios traumos, sužeidimo ar ligos gydosi asmens sveikatos priežiūros įstaigoje arba reabilitacijos įstaigoje ir jam reikia: vežimėlio, pasėsto praguloms išvengti, vaikščiojimo priemonės, slankiosios lentos, slankiojo kilimėlio, paaukštintos tualeto sėdynės, rankinių plokščiųjų replių, kojinių ar pėdkelnių apsimovimo priemonės nuolat naudotis;

13.2. kai asmeniui reikalingas aktyvaus tipo vežimėlis;

13.3. kai judėjimo techninės pagalbos priemonės reikalingos asmenims iki 18 metų;

13.4. kai asmeniui reikia pritaikyti turimą ar skiriamą techninės pagalbos priemonę;

13.5. kai asmuo pageidauja įsigyti kitas techninės pagalbos priemones tik Centro teritoriniame padalinyje.

14. Savivaldybės įstaiga aprūpina asmenis techninės pagalbos priemonėmis visais atvejais, išskyrus šio Aprašo 12 punkte nurodytus atvejus.

15. Centras perduoda judėjimo techninės pagalbos priemones savivaldybių įstaigoms:

15.1. panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis, išskyrus šio Aprašo 1 priedo 3.1, 3.2, 7.1.1, 9.1, 9.2, 12.4, 16 bei 19 punktuose nurodytas techninės pagalbos priemones, sudarydamas panaudos sutartis;

15.2. perdavimo aktu šio Aprašo 1 priedo 3.1, 3.2, 7.1.1, 9.1, 9.2, 12.4, 16 bei 19 punktuose nurodytas techninės pagalbos priemones;

15.3. šio Aprašo 1 priedo 7, 8 ir 9 punktuose nurodytas judėjimo techninės pagalbos priemones pagal kiekines paraiškas, parengtas nenurodant asmenų pavardžių, pagal iš anksto su Centro teritoriniu padaliniu suderintus kiekius.

16. Centro teritorinio padalinio arba savivaldybės įstaigos specialistai patikrina asmens pateiktus dokumentus, išsiaiškina asmens judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikį, prireikus patikrina asmens prašyme nurodytų teiginių pagrįstumą ir priima sprendimą dėl techninės pagalbos priemonės skyrimo.

Vadovaudamiesi šio Aprašo 18 ir 19 punktuose nurodytais prioritetais, savivaldybės įstaigos arba Centro teritorinio padalinio specialistai pagal kiekvieną techninės pagalbos priemonės rūšį sudaro asmenų, pageidaujančių gauti judėjimo techninės pagalbos priemones, eiles.

17. Asmenys aprūpinami turimomis judėjimo techninės pagalbos priemonėmis, atitinkančiomis jų fizinius ir medicininius poreikius, eilės tvarka.

Asmeniui, pageidaujančiam įsigyti judėjimo techninės pagalbos priemonę, pirmiausiai skiriama atnaujinta techninės pagalbos priemonė.

Asmuo, nepagrįstai atsisakęs įsigyti siūlomą atnaujintą priemonę, kuri yra techniškai tvarkinga bei atitinka jo fizinius, socialinius bei medicininius poreikius, įrašomas į asmenų, pageidaujančių įsigyti šią priemonę, eilės pabaigą.

18. Asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų, turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, įgyja pirmumo teisę gauti nuolat naudoti techninės pagalbos priemones.

19. Asmenims, kurie lanko ugdymo ar mokymo įstaigas arba dirba, esant galimybei skiriama nauja techninės pagalbos priemonė.

20. Savivaldybės įstaiga ir Centro teritorinis padalinys, aprūpindamas asmenis judėjimo techninės pagalbos priemonėmis, moko asmenis jomis naudotis bei įformina šiuos dokumentus:

20.1. sudaro aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis nuolat ar laikinai naudoti sutartį (išskyrus nurodytas šio Aprašo 1 priedo 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 7.1.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 12.4, 16 bei 19 punktuose). Jei asmenys aprūpinami šio Aprašo 1 priedo 3.6 punkte nurodyta priemone, aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis nuolat ar laikinai naudoti sutartį sudaro tik Centro teritorinis skyrius;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-167, 2013-04-17, Žin., 2013, Nr. 41-2012 (2013-04-20), i. k. 1132230ISAK00A1-167

 

20.2. surašo judėjimo techninės pagalbos priemonių, nurodytų šio Aprašo 1 priedo 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 7.1.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 12.4, 16 bei 19 punktuose, perdavimo aktą;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-167, 2013-04-17, Žin., 2013, Nr. 41-2012 (2013-04-20), i. k. 1132230ISAK00A1-167

 

20.3. sudaro techninės pagalbos priemonių nuomos sutartį pagal šio Aprašo 4 punkto reikalavimus.

201. Savivaldybės įstaiga ar Centro teritorinis padalinys kontroliuoja asmenų naudojimąsi techninės pagalbos priemonėmis pagal Centro direktoriaus patvirtintą tvarkos aprašą.

Papildyta punktu:

Nr. A1-223, 2014-04-17, paskelbta TAR 2014-04-18, i. k. 2014-04587

 

21. Asmenys, nurodyti šio Aprašo 3 punkte, nemokamai aprūpinami judėjimo techninės pagalbos priemonėmis nuolat ar laikinai naudoti, išskyrus brangiai kainuojančias techninės pagalbos priemones bei šio Aprašo 27 punkte, 38.1, 38.2 papunkčiuose ir 464 punkte nurodytas priemones.

Visos išduotos techninės pagalbos priemonės, kai tampa nebereikalingos arba netinkamos naudoti, švarios, tvarkingos bei sukomplektuotos, grąžinamos savivaldybės įstaigai ar Centro teritoriniam padaliniui, išskyrus šio Aprašo 48.1, 48.2, 76.1, 76.2 ir 76.3 punktuose nurodytas bei perdavimo aktu išduodamas priemones.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-167, 2013-04-17, Žin., 2013, Nr. 41-2012 (2013-04-20), i. k. 1132230ISAK00A1-167

Nr. A1-223, 2014-04-17, paskelbta TAR 2014-04-18, i. k. 2014-04587

 

22. Judėjimo techninės pagalbos priemones asmenys privalo pasiimti patys iš savivaldybės įstaigos ar Centro teritorinio padalinio ne vėliau kaip per 30 dienų nuo informavimo, kad priemonė yra gauta, dienos, išskyrus atvejus, kai jos yra pristatomos asmens nurodytu adresu pagal savivaldybės arba Centro direktoriaus patvirtiną tvarką. Neatsiėmus pageidaujamos judėjimo techninės pagalbos priemonės per nustatytą laiką, ji išduodama kitam asmeniui.

23. Asmeniui mirus, jo šeimos nariai, globėjai ar rūpintojai privalo per 30 dienų grąžinti asmens turėtą judėjimo techninės pagalbos priemonę įstaigai, išdavusiai šią priemonę.

24. Asmuo įgyja teisę pakartotinai įsigyti judėjimo techninės pagalbos priemonę tik pasibaigus anksčiau gautos techninės pagalbos priemonės naudojimo terminui, nurodytam sprendime išduoti techninės pagalbos priemonę, ir ją grąžinęs savivaldybės įstaigai ar Centro teritoriniam padaliniui, išskyrus šio Aprašo 25 punkte nurodytus atvejus. Negrąžinus turimos techninės pagalbos priemonės, kita neišduodama.

25. Nepasibaigus nustatytam judėjimo techninės pagalbos priemonės naudojimo terminui, kita judėjimo techninės pagalbos priemonė, išskyrus šio Aprašo 76.1, 76.2 ir 76.3 punktuose nurodytas priemones, asmeniui išduodama eilės tvarka:

25.1. pasikeitus jo sveikatos būklei ar fiziniams duomenims (pateikus išrašą iš medicininių dokumentų (formą Nr. 027/a) dėl pasikeitusios sveikatos būklės ar fizinių duomenų), kai turimos techninės pagalbos priemonės negalima individualiai pritaikyti;

25.2. kai gauta judėjimo techninės pagalbos priemonė naudojimosi laikotarpiu visiškai nusidėvėjo ir yra pripažinta netinkama naudoti.

 

V. APRŪPINIMAS ELEKTRINIAIS VEŽIMĖLIAIS

 

26. Asmens prašymą skirti elektrinį vežimėlį nagrinėja Centro direktoriaus sudaryta komisija, kuri per 15 dienų nuo visų šio Aprašo 9 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl asmens įrašymo į asmenų, pageidaujančių įsigyti elektrinį vežimėlį, eilę.

27. Centro teritoriniai padaliniai elektriniais vežimėliais suaugusius asmenis aprūpina vieną kartą per 8 metus, o asmenis nuo 14 metų vieną kartą per 4 metus.

28. Asmuo, sutikęs įsigyti Centro teritorinio padalinio jam siūlomą kito asmens grąžintą ir prireikus atnaujintą elektrinį vežimėlį, sumoka į Centro atsiskaitomąją sąskaitą 10 procentus šio vežimėlio likutinės vertės.

29. Asmuo, sutikęs įsigyti Centro teritorinio padalinio jam siūlomą paramos būdu gautą ir atnaujintą elektrinį vežimėlį, sumoka į Centro atsiskaitomąją sąskaitą 10 procentų siūlomo elektrinio vežimėlio remonto ir individualaus pritaikymo išlaidų sumos.

30. Asmuo, nesutikęs įsigyti Centro teritorinio padalinio siūlomą elektrinį vežimėlį, kuris atitinka jo medicininius bei fizinius poreikius, įrašomas į asmenų, pageidaujančių įsigyti elektrinį vežimėlį, eilės pabaigą.

31. Jei Centro teritoriniai padaliniai neturi grąžintų arba paramos būdu gautų ir atnaujintų elektrinių vežimėlių arba jeigu jie neatitinka asmens medicininių bei fizinių poreikių, asmuo eilės tvarka aprūpinamas nauju elektriniu vežimėliu, už kurį sumoka 10 procentus naujo elektrinio vežimėlio kainos.

32. Centro teritoriniai padaliniai organizuoja elektrinio vežimėlio remontą bei baterijų keitimą tik pasibaigus šio vežimėlio dalių garantiniam terminui.

Centras kompensuoja 100 procentų asmens grąžinto elektrinio vežimėlio remonto ir baterijų keitimo išlaidų sumos.

Centras kompensuoja 90 procentų asmens naudojamo ar Centro paramos būdu gauto elektrinio vežimėlio remonto bei baterijų keitimo išlaidų sumos, o asmuo sumoka 10 procentų remonto bei baterijų keitimo išlaidų sumos į remonto paslaugų teikėjo ar Centro atsiskaitomąją sąskaitą, priklausomai nuo to, kas teikia paslaugą.

Kompensuojamą sumą Centras sumoka į remonto paslaugų teikėjo nurodytą sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje pagal pateiktą sąskaitą ir atliktų darbų aktą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-516, 2011-12-06, Žin., 2011, Nr. 152-7159 (2011-12-13); Žin., 2011, Nr. 163-0 (2011-12-31), i. k. 1112230ISAK00A1-516

Nr. A1-167, 2013-04-17, Žin., 2013, Nr. 41-2012 (2013-04-20), i. k. 1132230ISAK00A1-167

Nr. A1-695, 2015-11-26, paskelbta TAR 2015-11-26, i. k. 2015-18768

 

33. Centro teritoriniam padaliniui nustačius, kad pasibaigus vežimėlio dalių garantiniam terminui, elektrinio vežimėlio gedimas atsirado dėl asmens kaltės arba didelio neatsargumo, gedimus asmuo šalina savo lėšomis.

34. Nepasibaigus šio Aprašo 27 punkte nurodytam terminui, kitas elektrinis vežimėlis asmeniui gali būti išduodamas eilės tvarka, esant šioms sąlygoms:

34.1. jei gautas elektrinis vežimėlis naudojimosi laikotarpiu visiškai nusidėvėjo ir yra pripažintas netinkamu naudoti (jei asmuo naudojosi vežimėliu, nepažeisdamas naudojimo instrukcijos);

34.2. pasikeitus asmens sveikatos būklei, fiziniams duomenims ar jo individualiems poreikiams, kai asmuo nebegali naudotis turimu elektriniu vežimėliu ir nėra galimybės individualiai jį pritaikyti. Šiuo atveju asmuo Centro teritoriniam padaliniui pateikia reabilitacijos įstaigos specialistų išvadą dėl pasikeitusios asmens sveikatos būklės ar fizinių duomenų.

35. Esant šio Aprašo 34 punkte nurodytoms sąlygoms, asmuo per 30 dienų grąžina turimą vežimėlį Centro teritoriniam padaliniui, Centro teritoriniai padaliniai šio Aprašo nustatyta tvarka aprūpina asmenį kitu elektriniu vežimėliu.

36. Grąžinus elektrinį vežimėlį, nepasibaigus šio Aprašo 27 punkte nurodytam terminui, Centras grąžina:

36.1. asmeniui (jo įgaliotam asmeniui ar jo tėvams (įtėviams), sutuoktiniui, vaikams (įvaikiams), globėjams, rūpintojams) 10 procentus vežimėlio likutinės vertės, apskaičiuotos jo grąžinimo Centro teritoriniam padaliniui dieną;

36.2. paveldėtojams:

36.2.1. 10 procentų vežimėlio kainos, jei vežimėlis gautas iki 2005 m. gruodžio 31 d.;

36.2.2. 5 procentus vežimėlio likutinės vertės, apskaičiuotos jo grąžinimo Centro teritoriniam padaliniui dieną, jei vežimėlis gautas po 2006 m. sausio 1 dienos iki šio Aprašo įsigaliojimo dienos;

36.2.3. 10 procentų vežimėlio likutinės vertės, apskaičiuotos jo grąžinimo Centro teritoriniam padaliniui dieną, jei vežimėlis gautas po šio Aprašo įsigaliojimo dienos.

 

VI. APRŪPINIMAS RANKOMIS ARBA AUTOMATIŠKAI REGULIUOJAMOMIS LOVOMIS, KOJOMIS MINAMAIS TRIRAČIAIS AR KETURRAČIAIS

 

37. Asmenis naujomis, atnaujintomis ar paramos būdu gautomis rankomis ar automatiškai reguliuojamomis lovomis, kojomis minamais triračiais ar keturračiais aprūpina Centro teritoriniai padaliniai arba savivaldybių įstaigos.

38. Centro teritorinis padalinys arba savivaldybės įstaiga asmenis aprūpina:

38.1. rankomis arba automatiškai reguliuojamomis lovomis vieną kartą per 15 metų;

38.2. kojomis minamais triračiais ar keturračiais vieną kartą per 6 metus.

39. Centro teritorinis padalinys arba savivaldybės įstaiga asmeniui siūlo turimą paramos būdu gautą, grąžintą arba naują rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą, kojomis minamą triratį ar keturratį.

40. Asmuo, sutikęs įsigyti Centro teritorinio padalinio arba savivaldybės įstaigos siūlomą lovą, išskyrus gautą paramos būdu, kojomis minamą triratį ar keturratį, sumoka į Centro atsiskaitomąją sąskaitą:

40.1. 43 eurų įmoką už rankomis reguliuojamą lovą;

40.2. 72 eurų įmoką už automatiškai reguliuojamą lovą;

40.3. 10 procentų naujo kojomis minamo triračio ar keturračio kainos ar grąžintos likutinės vertės.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-484, 2014-10-13, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14012

 

41. Centro teritorinis padalinys arba savivaldybės įstaiga rankomis arba automatiškai reguliuojamomis lovomis, kojomis minamais triračiais ar keturračiais, gautais paramos būdu, asmenis aprūpina nemokamai.

42. Asmuo, nesutikęs įsigyti Centro teritorinio padalinio arba savivaldybės įstaigos siūlomos rankomis arba automatiškai reguliuojamos lovos, kojomis minamo triračio ar keturračio, įrašomas į asmenų, pageidaujančių įsigyti rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą, kojomis minamą triratį ar keturratį, eilės pabaigą.

43. Nepasibaigus šio Aprašo 38.2 papunktyje nurodytam terminui, kitas kojomis minamas triratis ar keturratis asmeniui gali būti išduodamas eilės tvarka esant šioms sąlygoms:

43.1. jei gautas kojomis minamas triratis ar keturratis naudojimosi laikotarpiu visiškai nusidėvėjo ir yra pripažintas netinkamu naudoti;

43.2. pasikeitus asmens sveikatos būklei, fiziniams duomenims ar jo individualiems poreikiams, kai asmuo nebegali naudotis turimu kojomis minamu triračiu ar keturračiu ir nėra galimybės jį individualiai pritaikyti. Šiuo atveju asmuo Centro teritoriniam padaliniui arba savivaldybės įstaigai pateikia asmenį gydančio gydytojo išvadą dėl pasikeitusios asmens sveikatos būklės ar fizinių duomenų.

44. Esant šio Aprašo 43 punkte nurodytoms sąlygoms, asmuo per 30 dienų grąžina turimą kojomis minamą triratį ar keturratį Centro teritoriniam padaliniui arba savivaldybės įstaigai.

45. Grąžinus rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą, praėjus ne daugiau kaip 12 mėn. nuo lovos išdavimo asmeniui dienos, Centras grąžina asmeniui ar jo paveldėtojams arba asmeniui, pasirašiusiam aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutartį:

45.1. 15 eurų už rankomis reguliuojamą lovą;

45.2. 29 eurus už automatiškai reguliuojamą lovą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-484, 2014-10-13, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14012

 

451. Grąžinus rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą, praėjus daugiau kaip 12 mėn. nuo jos išdavimo asmeniui dienos, įmoka negrąžinama.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-484, 2014-10-13, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14012

 

46. Grąžinus kojomis minamą triratį ar keturratį, nepasibaigus šio Aprašo 38.2 papunktyje nurodytam terminui, Centras grąžina asmeniui ar jo paveldėtojams arba asmeniui, pasirašiusiam aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutartį, 10 procentų kojomis minamo triračio ar keturračio likutinės vertės, apskaičiuotos jo grąžinimo Centro teritoriniam padaliniui ar savivaldybės įstaigai dieną.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. A1-223, 2014-04-17, paskelbta TAR 2014-04-18, i. k. 2014-04587

 

VI.1 APRŪPINIMAS SUAUGUSIŲ ASMENŲ NAKTIPUODŽIO KĖDUTĖMIS (SU AR BE RATUKŲ) AR VAIKŠTYNĖMIS SU STALIUKU

 

461. Asmenis naujomis, atnaujintomis ar paramos būdu gautomis naktipuodžio kėdutėmis (su ar be ratukų) (toliau – naktipuodžio kėdutės) ar vaikštynėmis su staliuku aprūpina Centro teritoriniai padaliniai arba savivaldybių įstaigos.

462. Centro teritorinis padalinys arba savivaldybės įstaiga asmenis aprūpina naktipuodžio kėdutėmis ar vaikštynėmis su staliuku vieną kartą per 6 metus.

463. Centro teritorinis padalinys arba savivaldybės įstaiga asmeniui siūlo turimą paramos būdu gautą, grąžintą arba naują naktipuodžio kėdutę ar vaikštynę su staliuku.

464. Asmuo, sutikęs įsigyti Centro teritorinio padalinio arba savivaldybės įstaigos siūlomą naktipuodžio kėdutę, išskyrus gautą paramos būdu, ar vaikštynę su staliuku, sumoka į Centro atsiskaitomąją sąskaitą:

464.1. 6 eurų įmoką už naktipuodžio kėdutę;

464.2. 9 eurų įmoką už vaikštynę su staliuku.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-484, 2014-10-13, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14012

 

465. Centro teritorinis padalinys arba savivaldybės įstaiga naktipuodžio kėdutėmis ar vaikštynėmis su staliuku, gautomis paramos būdu, asmenis aprūpina nemokamai.

466. Asmuo, nesutikęs įsigyti Centro teritorinio padalinio arba savivaldybės įstaigos siūlomos naktipuodžio kėdutės ar vaikštynės su staliuku, įrašomas į asmenų, pageidaujančių įsigyti naktipuodžio kėdutę ar vaikštynę su staliuku, eilės pabaigą.

467. Naktipuodžio kėdutės ar vaikštynės su staliuku, kai tampa nebereikalingos arba netinkamos naudoti, švarios, tvarkingos ir sukomplektuotos grąžinamos savivaldybės įstaigai ar Centro teritoriniam padaliniui. Naktipuodžio kėdučių ar vaikštynių su staliuku pasiėmimas, grąžinimas ar pakartotinis išdavimas iš savivaldybės įstaigos ar Centro teritorinio padalinio vykdomas taikant šio Aprašo IV skyriaus 22, 23, 24 ir 25 punktų nuostatas.

468. Grąžinus naktipuodžio kėdutę ar vaikštynę su staliuku Centro teritoriniam padaliniui arba savivaldybės įstaigai įmoka asmeniui negrąžinama.

Papildyta skyriumi:

Nr. A1-223, 2014-04-17, paskelbta TAR 2014-04-18, i. k. 2014-04587

 

vii. NAUJO ČIUŽINIO PRAGULOMS IŠVENGTI IR NAUJO SKUTERIO, ĮSIGYTO ASMENS LĖŠOMIS, IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

 

47. Centro direktoriaus sudaryta komisija nagrinėja asmens prašymą skirti naujo čiužinio praguloms išvengti ir naujo skuterio įsigijimo išlaidų kompensaciją ir priima sprendimą dėl asmens įrašymo į asmenų, pageidaujančių gauti kompensaciją, eilę per 15 dienų nuo visų šio Aprašo 9 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos.

Prašymas skirti naujo čiužinio praguloms išvengti ir naujo skuterio įsigijimo išlaidų kompensaciją, pateiktas po asmens mirties, nenagrinėjamas.

Kompensacijos išmokamos eilės tvarka iš atitinkamai techninės pagalbos priemonių grupei kompensuoti skiriamų lėšų, neviršijant techninės pagalbos priemonės kompensuojamosios kainos dalies.

Kompensacija išmokama per vienerius metus nuo asmens įrašymo į asmenų, pageidaujančių gauti kompensaciją, eilę.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-516, 2011-12-06, Žin., 2011, Nr. 152-7159 (2011-12-13); Žin., 2011, Nr. 163-0 (2011-12-31), i. k. 1112230ISAK00A1-516

 

48. Asmuo turi teisę gauti įsigijimo išlaidų kompensaciją:

48.1. čiužinio praguloms išvengti – vieną kartą per 3 metus iki 44 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

48.2. skuterio – vieną kartą per 6 metus iki 290 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-484, 2014-10-13, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14012

 

49. Šio Aprašo 48 punkte nurodytą kompensaciją asmuo pakartotinai gali gauti tik pasibaigus nurodytame punkte nustatytam terminui, terminą skaičiuojant nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos.

Nepraėjus 3 metams nuo šio Aprašo 48.2 papunktyje nustatyto termino, kai pasikeičia asmens sveikatos būklė ar jo individualūs poreikiai, asmuo prireikus aprūpinamas eilės tvarka šio Aprašo nustatyta tvarka aktyvaus tipo vežimėliu ar elektriniu vežimėliu, jeigu grąžina anksčiau gautą aktyvaus tipo vežimėlio ar skuterio, įsigijimo išlaidų kompensaciją.

Kompensacija asmeniui yra pervedama į gavėjo nurodytą asmeninę arba kito asmens, pateikus notaro patvirtintą įgaliojimą, sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje ar išmokama Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktoje mokėjimo įstaigoje (jos padalinyje).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-167, 2013-04-17, Žin., 2013, Nr. 41-2012 (2013-04-20), i. k. 1132230ISAK00A1-167

Nr. A1-695, 2015-11-26, paskelbta TAR 2015-11-26, i. k. 2015-18768

 

VIII. APRŪPINIMAS REGOS IR KLAUSOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS

 

50. Asmenis, nurodytus šio Aprašo 3 punkte, regos (2 priedas) ir klausos (3 priedas) techninės pagalbos priemonėmis individualiai aprūpina Centro teritoriniai padaliniai.

51. Centro teritoriniai padaliniai, aprūpindami asmenis regos ir klausos techninės pagalbos priemonėmis, bendradarbiauja su neįgaliųjų asociacijomis.

52. Centro teritorinio padalinio specialistai patikrina asmens pateiktus dokumentus, išsiaiškina asmens regos ar klausos techninės pagalbos priemonių poreikį, esant reikalui, patikrina asmens prašyme nurodytų teiginių bei faktų pagrįstumą ir priima sprendimą dėl priemonės skyrimo.

53. Asmenims, pakartotinai besikreipiantiems dėl regos ir klausos techninės pagalbos priemonių įsigijimo, išskyrus šio Aprašo 10.4.2 punkte nurodytą atvejį, šias priemones skiria Centro teritorinio padalinio specialistai.

54. Vadovaudamiesi šio Aprašo 56 ir 57 punktuose nurodytais prioritetais, Centro teritorinio padalinio specialistai pagal kiekvieną techninės pagalbos priemonės rūšį sudaro asmenų, pageidaujančių gauti regos ar klausos techninės pagalbos priemones, eiles.

55. Asmenys aprūpinami Centro turimomis regos ir klausos techninės pagalbos priemonėmis, atitinkančiomis jų socialinius ir medicininius poreikius, eilės tvarka.

56. Asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų, turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, įgyja pirmumo teisę gauti nuolat naudoti regos ar klausos techninės pagalbos priemones.

57. Asmenys, kurie lanko ugdymo ar mokymo įstaigas įgyja pirmumo teisę gauti nuolat naudoti regos ar klausos techninės pagalbos priemones.

58. Centro teritorinis padalinys, aprūpindamas asmenis techninės pagalbos priemonėmis, moko jomis naudotis bei surašo techninės pagalbos priemonių perdavimo aktą, nurodydamas naudojimo laiką, įsigyjant klausos ir regos techninės pagalbos priemones.

59. Asmenys nemokamai aprūpinami regos ir klausos techninės pagalbos priemonėmis nuolat naudoti, išskyrus brangiai kainuojančias techninės pagalbos priemones bei šio Aprašo 68 punkte ir 76.4, 76.5, 76.6 papunkčiuose nurodytas priemones.

Visos regos ir klausos techninės pagalbos priemonės yra negrąžinamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-223, 2014-04-17, paskelbta TAR 2014-04-18, i. k. 2014-04587

 

60. Regos ir klausos techninės pagalbos priemones asmenys privalo pasiimti patys iš Centro teritorinio padalinio ne vėliau kaip per 30 dienų nuo informavimo, kad priemonė yra gauta, dienos, išskyrus atvejus, kai jos yra pristatomos asmens nurodytu adresu pagal Centro direktoriaus patvirtintą tvarką. Neatsiėmus pageidaujamos regos ar klausos techninės pagalbos priemonės per nustatytą laiką, ji išduodama kitam asmeniui.

61. Asmuo įgyja teisę pakartotinai įsigyti regos ar klausos techninės pagalbos priemonę tik pasibaigus anksčiau gautos techninės pagalbos priemonės naudojimo terminui, nurodytam sprendime išduoti techninės pagalbos priemonę.

62. Nepasibaigus nustatytam regos ir klausos techninės pagalbos priemonių naudojimo terminui, kita priemonė asmeniui, pasikeitus jo sveikatos būklei ir pateikus išrašą iš medicininių dokumentų (formą Nr. 027/a), išduodama eilės tvarka.

 

ix. NAUJŲ REGOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ, ĮSIGYTŲ ASMENS LĖŠOMIS, IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

 

63. Centro direktoriaus sudaryta komisija nagrinėja asmens prašymą skirti monokuliaro, nešiojamojo elektroninio vaizdo didinimo įtaiso, uždarosios televizijos sistemos, judriojo (mobilaus) ryšio telefono (kalbančio), kūno termometro (kalbančio), rankinio laikrodžio (kalbančio), stalinio laikrodžio (kalbančio), virtuvės svarstyklių (kalbančių), elektroninio skaičiuotuvo (kalbančio), laidinio telefono (kalbančio), elektroninio orientavimosi prietaiso, kraujospūdžio matuoklio (kalbančio), judriojo (mobilaus) ryšio telefono (kalbančio) įgarsinimo programinės įrangos, spalvų matuoklio (kalbančio) įsigijimo išlaidų kompensaciją ir priima sprendimą dėl asmens įrašymo į asmenų, pageidaujančių gauti kompensaciją, eilę per 15 darbo dienų nuo visų reikiamų šio aprašo 10 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos.

Kompensacijos išmokamos eilės tvarka iš atitinkamai techninės pagalbos priemonių grupei kompensuoti skiriamų lėšų, neviršijant techninės pagalbos priemonės kompensuojamosios kainos dalies.

Kompensacija išmokama per vienerius metus nuo asmens įrašymo į asmenų, pageidaujančių gauti kompensaciją, eilę.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-223, 2014-04-17, paskelbta TAR 2014-04-18, i. k. 2014-04587

 

64. Asmuo turi teisę gauti įsigijimo išlaidų kompensaciją:

64.1. monokuliaro – vieną kartą per 5 metus faktinių išlaidų, bet ne daugiau kaip 58 eurus;

64.2. nešiojamojo elektroninio vaizdo didinimo įtaiso – vieną kartą per 8 metus 70 procentų faktinių išlaidų, bet ne daugiau kaip 290 eurų;

64.3. uždarosios televizijos sistemos – vieną kartą per 8 metus 70 procentų faktinių išlaidų, bet ne daugiau kaip 1448 eurus;

64.4. judriojo (mobilaus) ryšio telefono (kalbančio) – vieną kartą per 4 metus iki 174 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

64.5. kūno termometro (kalbančio) – vieną kartą per 5 metus iki 15 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

64.6. rankinio laikrodžio (kalbančio) – vieną kartą per 3 metus iki 15 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

64.7. stalinio laikrodžio (kalbančio) – vieną kartą per 3 metus iki 15 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

64.8. virtuvės svarstyklių (kalbančių) – vieną kartą per 5 metus iki 49 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

64.9. elektroninio skaičiuotuvo (kalbančio) – vieną kartą per 5 metus iki 44 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

64.10. laidinio telefono (kalbančio) – vieną kartą per 10 metų iki 58 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

64.11. elektroninio orientavimo prietaiso – vieną kartą per 3 metus iki 35 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

64.12. kraujospūdžio matuoklio (kalbančio) – vieną kartą per 5 metus iki 35 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

64.13. judriojo (mobilaus) ryšio telefono (kalbančio) įgarsinimo programinės įrangos – vieną kartą per 4 metus iki 116 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

64.14. spalvų matuoklio (kalbančio) – vieną kartą per 5 metus iki 35 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-484, 2014-10-13, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14012

 

65. Šio Aprašo 64.1, 64.2, 64.3, 64.5, 64.6, 64.7, 64.8, 64.9, 64.10, 64.11, 64.12
64.13 ir 64.14 papunkčiuose nurodytą kompensaciją asmuo pakartotinai gali gauti tik pasibaigus nurodytuose papunkčiuose nustatytam terminui, terminą skaičiuojant nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-167, 2013-04-17, Žin., 2013, Nr. 41-2012 (2013-04-20), i. k. 1132230ISAK00A1-167

Nr. A1-223, 2014-04-17, paskelbta TAR 2014-04-18, i. k. 2014-04587

 

651. Šio Aprašo 64.4 punkte nurodytą kompensaciją asmuo gali gauti:

651.1. nuo šio Aprašo įsigaliojimo dienos, jei sprendimas skirti kompensaciją buvo priimtas iki 2011 m. gruodžio 31 d.;

651.2. nuo 2014 m. sausio 1 d., jei sprendimas skirti kompensaciją buvo priimtas 2012 m.;

651.3. nuo 2015 m. sausio 1 d., jei sprendimas skirti kompensaciją buvo priimtas nuo 2013 m. sausio 1 d. iki šio Aprašo įsigaliojimo dienos.

Papildyta punktu:

Nr. A1-167, 2013-04-17, Žin., 2013, Nr. 41-2012 (2013-04-20), i. k. 1132230ISAK00A1-167

 

66. Šio aprašo 64 punkte nurodyta kompensacija asmeniui yra pervedama į gavėjo nurodytą asmeninę arba kito asmens, pateikus notaro patvirtintą įgaliojimą, sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje ar išmokama Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktoje mokėjimo įstaigoje (jos padalinyje).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-167, 2013-04-17, Žin., 2013, Nr. 41-2012 (2013-04-20), i. k. 1132230ISAK00A1-167

Nr. A1-695, 2015-11-26, paskelbta TAR 2015-11-26, i. k. 2015-18768

 

X. APRŪPINIMAS PRIE RADIJO IR TELEVIZIJOS IMTUVŲ JUNGIAMAIS ĮTAISAIS AR GARSO RODYTUVAIS (ELEKTRONINĖMIS AUKLĖMIS)

 

67. Asmenis naujais prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamais įtaisais ar garso rodytuvais (elektroninėmis auklėmis) aprūpina teritoriniai padaliniai.

68. Centro teritorinis padalinys aprūpina asmenis prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamu įtaisu ar garso rodytuvu (elektronine aukle) vieną kartą per 8 metus.

69. Asmuo, sutikęs įsigyti Centro teritorinio padalinio jam siūlomą prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamą įtaisą ar garso rodytuvą (elektroninę auklę), sumoka į Centro atsiskaitomąją sąskaitą 30 procentų prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamo įtaiso kainos ar garso rodytuvo (elektroninės auklės) kainos. Asmenys, auginantys vaiką iki 3 metų, garso rodytuvu (elektronine aukle) aprūpinami nemokamai vieną kartą per 8 metus.

70. Asmuo, nesutikęs įsigyti Centro teritorinio padalinio siūlomo prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamą įtaisą ar garso rodytuvą (elektroninę auklę), įrašomas į asmenų, pageidaujančių įsigyti šią priemonę, eilės pabaigą.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. A1-223, 2014-04-17, paskelbta TAR 2014-04-18, i. k. 2014-04587

 

XI. NAUJO JUDRIOJO (MOBILAUS) RYŠIO TELEFONO (VIBRUOJANČIO) AR PLANŠETINIO KOMPIUTERIO, ĮSIGYTO ASMENS LĖŠOMIS, IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

 

71. Centro direktoriaus sudaryta komisija nagrinėja asmens prašymą skirti judriojo (mobilaus) ryšio telefono (vibruojančio) ar planšetinio kompiuterio įsigijimo išlaidų kompensaciją ir priima sprendimą dėl asmens įrašymo į asmenų, pageidaujančių gauti kompensaciją, eilę per 15 darbo dienų nuo visų šio Aprašo 10 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos.

Kompensacija išmokama eilės tvarka iš atitinkamai grupei techninės pagalbos priemonių kompensuoti skiriamų lėšų, neviršijant techninės pagalbos priemonės kompensuojamos kainos dalies.

72. Asmuo turi teisę gauti judriojo (mobilaus) ryšio telefono (vibruojančio) ar planšetinio kompiuterio įsigijimo išlaidų kompensaciją vieną kartą per 4 metus iki 174 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-484, 2014-10-13, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14012

 

73. Šio aprašo 72 punkte nurodytą judriojo (mobilaus) ryšio telefono (vibruojančio), išskyrus planšetinio kompiuterio, kompensaciją asmuo gali gauti:

73.1. nuo šio Aprašo įsigaliojimo dienos, jei sprendimas skirti kompensaciją buvo priimtas iki 2011 m. gruodžio 31 d.;

73.2. nuo 2014 m. sausio 1 d., jei sprendimas skirti kompensaciją buvo priimtas 2012 m.;

73.3. nuo 2015 m. sausio 1 d., jei sprendimas skirti kompensaciją buvo priimtas nuo 2013 m. sausio 1 d. iki šio Aprašo įsigaliojimo dienos.

74. Šio aprašo 72 punkte nurodyta kompensacija asmeniui yra pervedama į gavėjo nurodytą asmeninę arba kito asmens, pateikus notaro patvirtintą įgaliojimą, sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje ar išmokama Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktoje mokėjimo įstaigoje (jos padalinyje).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-695, 2015-11-26, paskelbta TAR 2015-11-26, i. k. 2015-18768

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. A1-223, 2014-04-17, paskelbta TAR 2014-04-18, i. k. 2014-04587

 

XII. NAUJŲ TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS PER ĮMONES

 

75. Centro direktoriaus sudaryta komisija nagrinėja asmens prašymą skirti kompensaciją už aktyvaus tipo vežimėlio, neįgaliojo vežimėlio, skirto tetraplegikui, palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio asmeniui iki 18 metų, nešiojamojo elektroninio užrašymo įtaiso Brailio rašto naudotojams, didinimo programinės įrangos, ekrano įgarsinimo programinės įrangos, kalbos sintezatoriaus ar vidinio ryšio (FM) sistemos įsigijimą, išmokant priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją įmonei ir priima sprendimą dėl asmens įrašymo į asmenų, pageidaujančių gauti kompensaciją, eilę per 15 dienų nuo šio Aprašo 9 ir 10 punkte nurodytų reikalingų pateikti dokumentų gavimo dienos.

Centras išduoda pažymą apie asmens teisę gauti naujos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją. Asmuo gali kreiptis į įmonę dėl techninės pagalbos priemonės įsigijimo tik pateikęs Centro išduotą pažymą.

Kompensacija už asmens įsigytą naują techninės pagalbos priemonę įmonei išmokama eilės tvarka iš atitinkamai techninės pagalbos priemonių grupei kompensuoti skiriamų lėšų, neviršijant techninės pagalbos priemonės kompensuojamosios kainos dalies.

Kompensacija už asmens įsigytą naują techninės pagalbos priemonę įmonei išmokama per vienerius metus nuo asmens įrašymo į asmenų, pageidaujančių gauti kompensaciją, eilę.

76. Asmuo turi teisę gauti naujos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją per įmonę:

76.1. aktyvaus tipo vežimėlio – vieną kartą per 5 metus iki 1216 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

76.2. neįgaliojo vežimėlio, skirto tetraplegikui, – vieną kartą per 5 metus iki 1216 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

76.3. palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio asmeniui iki 18 metų – vieną kartą per 4 metus iki 869 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

76.4. nešiojamojo elektroninio užrašymo įtaiso Brailio rašto naudotojams vieną kartą per 10 metų 90 procentų faktinių išlaidų, bet ne daugiau kaip 1448 eurus;

76.5. didinimo programinės įrangos – vieną kartą per 7 metus 70 procentų faktinių išlaidų, bet ne daugiau kaip 290 eurų;

76.6. ekrano skaitymo programinės įrangos – vieną kartą per 7 metus 90 procentų faktinių išlaidų, bet ne daugiau kaip 869 eurus;

76.7. kalbos sintezatoriaus – vieną kartą per 7 metus iki 145 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

76.8. vidinio ryšio (FM) sistema – vieną kartą per 5 metus iki 724 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-484, 2014-10-13, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14012

 

77. Šio Aprašo 76 punkte nurodytą kompensaciją asmuo pakartotinai gali gauti tik pasibaigus nurodytame punkte nustatytam terminui, terminą skaičiuojant nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos. Nepraėjus 3 metams nuo šio Aprašo 76.1, 76.2 ir 76.3 punktuose nustatyto termino, kai pasikeičia asmens iki 18 metų amžiaus sveikatos būklė ar fiziniai duomenys, asmuo, esant reikalui, šio Aprašo nustatyta tvarka aprūpinamas aktyvaus tipo vežimėliu, neįgaliojo vežimėliu, skirtu tetraplegikui, ar palydovo valdomu rankiniu neįgaliojo vežimėliu, jeigu grąžina anksčiau gautą aktyvaus tipo vežimėlio ar neįgaliojo vežimėlio, skirto tetraplegikui, ar palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio įsigijimo išlaidų kompensaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-516, 2011-12-06, Žin., 2011, Nr. 152-7159 (2011-12-13); Žin., 2011, Nr. 163-0 (2011-12-31), i. k. 1112230ISAK00A1-516

 

78. Šio Aprašo 76 punkte nurodyta kompensacija pervedama įmonei, su kuria Centras yra pasirašęs sutartį dėl asmenų aprūpinimo kompensuojamomis techninės pagalbos priemonėmis.

Jei techninės pagalbos priemonės kaina yra didesnė nei nurodyta šio Aprašo 76 punkte, kainų skirtumą įmonei sumoka asmuo, jei mažesnė nei nurodyta 76 punkte – kompensuojama visa įmonės nustatyta kaina.

Kompensuojama suma pervedama į įmonės nurodytą sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje.

Techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidos asmenims kompensuojamos per įmones pagal Centro direktoriaus patvirtintą tvarką, suderintą su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-695, 2015-11-26, paskelbta TAR 2015-11-26, i. k. 2015-18768

 

XIII. SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS VYKDOMOS FUNKCIJOS

 

79. Savivaldybės įstaiga vykdo šias funkcijas:

79.1. registruoja duomenis apie asmenų prašymų pateikimą, aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis bei jų grąžinimą Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje;

79.2. tvarko techninės pagalbos priemonių gavimo, išdavimo ir grąžinimo (išskyrus perdavimo aktu perduodamas priemones) apskaitą;

79.3. užpajamuoja gautas techninės pagalbos priemones;

79.4. teikia Centrui pasiūlymus nurašyti nusidėvėjusias judėjimo techninės pagalbos priemones. Gavusi iš Centro sprendimą nurašyti pripažintą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turtą – pagal panaudos sutartis gautas techninės pagalbos priemones, jas nurašo, o priemones, nurodytas šio Aprašo 1 priedo 14.2, 14.3, 14.4 punktuose, utilizuoja nustatyta tvarka, Centrui pateikdama nurašymą ir (ar) utilizavimą pagrindžiančius dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-167, 2013-04-17, Žin., 2013, Nr. 41-2012 (2013-04-20), i. k. 1132230ISAK00A1-167

 

79.5. tarpininkauja organizuojant judėjimo techninės pagalbos priemonių remonto ir individualaus pritaikymo paslaugas;

79.6. nesant poreikio ir asmenų, pageidaujančių gauti techninės pagalbos priemones, eilės, techninės pagalbos priemones grąžina Centro teritoriniam padaliniui;

79.7. tarpininkauja perduodant Centro teritoriniams padaliniams asmens prašymą ir reikalingus dokumentus dėl judėjimo techninės pagalbos priemonių įsigijimo ir jų išlaidų kompensavimo, dėl neįgaliųjų aprūpinimo elektriniais vežimėliais bei rankomis arba automatiškai reguliuojamomis lovomis;

79.7.1. teikia Centro teritoriniam padaliniui prašymą gauti techninės pagalbos priemones nuolat naudoti bei įsigyti laikinai naudoti ir kiekines paraiškas su vardiniu sąrašu, kuriame yra nurodoma ši informacija:

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-1, 2011-01-03, Žin., 2011, Nr. 2-80 (2011-01-06), i. k. 1112230ISAK0000A1-1

 

79.7.2. asmens vardas, pavardė ir asmens kodas;

79.7.3. adresas, telefono numeris;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-1, 2011-01-03, Žin., 2011, Nr. 2-80 (2011-01-06), i. k. 1112230ISAK0000A1-1

 

79.7.4. reikalingos judėjimo techninės pagalbos priemonės pavadinimas ir kiekis;

79.7.5. reikalingos judėjimo techninės pagalbos priemonės techniniai duomenys (nurodomas vežimėlių tipas, sėdynės plotis, sėdėjimo gylis, blauzdos ilgis; kitų judėjimo techninės pagalbos priemonių: žmogaus ūgis, svoris bei kita svarbi informacija);

79.7.6. prireikus duomenys apie asmens neįgalumą bei asmeniui nustatytus specialiuosius poreikius (visišką negalią, specialųjį nuolatinės slaugos poreikį ir kt.);

79.7.7. prireikus, kai asmuo sumoka skirtumą tarp valstybės kompensuojamos sumos ir brangiai kainuojančios techninės pagalbos priemonės kainos, suma, kurią asmuo sumokėjo už brangiai kainuojančias techninės pagalbos priemones;

79.8. informuoja asmens gyvenamosios vietos savivaldybės įstaigą, aprūpinęs asmenį pagal jo gydymosi vietą;

79.9. kiekvieną ketvirtį kompiuterinėse laikmenose pateikia Centro teritoriniam padaliniui informaciją apie asmenis, įsigijusius judėjimo techninės pagalbos priemones, grąžintas judėjimo techninės pagalbos priemones bei šių priemonių poreikį;

79.10. tarpininkauja organizuojant asmenų aprūpinimą regos ir klausos techninės pagalbos priemonėmis (asmeniui pageidaujant, perduoda dokumentus Centro teritoriniam padaliniui bei jam pristato į namus techninės pagalbos priemones).

79.11. Centro teritorinių padalinių specialistams sudaro sąlygas atlikti išduodamų techninės pagalbos priemonių išdavimo tvarkos reikalavimų vykdymo kontrolę bei savivaldybių įstaigų siūlomų nurašyti techninės pagalbos priemonių įvertinimą.

Papildyta punktu:

Nr. A1-223, 2014-04-17, paskelbta TAR 2014-04-18, i. k. 2014-04587

 

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

80. Centras judėjimo, regos ir klausos techninės pagalbos priemones, nurodytas šio Aprašo 1, 2 ir 3 prieduose, įsigyja bei judėjimo techninės pagalbos priemonių, išskyrus skuterių, remonto ir individualaus pritaikymo paslaugas perka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nustatyta tvarka.

Centro teritoriniai padaliniai ar savivaldybės įstaigos turimomis techninės pagalbos priemonėmis asmenis, pateikusius prašymą, aprūpina iš karto. Tuo atveju, kai asmeniui reikalingos techninės pagalbos priemonės Centro teritoriniame padalinyje ar savivaldybės įstaigoje nėra, asmeniui turi būti teikiama informacija apie reikalingos techninės pagalbos priemonės gavimo galimybes ir terminus.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-223, 2014-04-17, paskelbta TAR 2014-04-18, i. k. 2014-04587

 

81. Dokumentus, nurodytus šio Aprašo 9.1–9.7 ir 10.1–10.8 punktuose, reikalingus gauti iš Centro teritorinių padalinių ar savivaldybių administracijos padalinių, pavaldžių subjektų, prireikus ir iš kitų viešojo administravimo ar kitų subjektų gauna pati prašymą nagrinėjanti ir sprendimą priimanti institucija (Centras arba savivaldybės įstaiga) įstatymų ar duomenų teikimo sutarčių nustatyta tvarka. Jei prašymą nagrinėjančiai ir sprendimą priimančiai institucijai įstatymuose nenustatyta teisė gauti dokumentus, juos pateikia prašymą pateikiantis asmuo.

82. Techninės pagalbos priemonių, nurodytų šio Aprašo 80 punkte, įsigijimo, remonto ir individualaus pritaikymo bei kompensacijų, numatytų šio Aprašo 48, 64, 72 ir 76 punktuose, išlaidos kompensuojamos iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų Gyventojų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo programai įgyvendinti.

83. Centras šio Aprašo 7, 28, 29, 31, 32, 40, 69 punktuose nurodytas gautas lėšas naudoja techninės pagalbos priemonėms ar remonto paslaugoms pirkti bei techninės pagalbos priemonių, įsigytų asmens lėšomis ar per įmones, įsigijimo išlaidoms kompensuoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-167, 2013-04-17, Žin., 2013, Nr. 41-2012 (2013-04-20), i. k. 1132230ISAK00A1-167

 

84. Asmuo privalo informuoti Centro teritorinį padalinį arba savivaldybės įstaigą apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą.

85. Techninės pagalbos priemonės yra išieškomos įstatymų nustatyta tvarka, kai jos negrąžinamos savivaldybės įstaigai ar Centro teritoriniam padaliniui šio Aprašo nustatyta tvarka.

86. Savivaldybių sprendimai dėl aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis gali būti skundžiami savivaldybės administracijos direktoriui, o Centro teritorinių padalinių sprendimai dėl aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir kompensacijų skyrimo – Centro direktoriui.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-126, 2008-04-25, Žin., 2008, Nr. 50-1873 (2008-04-30), i. k. 1082230ISAK00A1-126

Nr. A1-474, 2010-10-07, Žin., 2010, Nr. 122-6242 (2010-10-14), i. k. 1102230ISAK00A1-474

 


 

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės

pagalbos priemonėmis ir šių priemonių

įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos

aprašo

1 priedas

(Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2010 m. spalio 7 d.

įsakymo Nr. A1-474 redakcija)

 

JUDĖJIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Techninės pagalbos priemonės pavadinimas

Naujos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikas

Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti techninės pagalbos priemones (negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė)

1

2

3

4

1.

Elektriniai neįgaliųjų vežimėliai

 

 

1.1.

elektriniai vežimėliai bei jų priedai suaugusiems asmenims Y

8 metai

labai ryški tetraplegija (tetraparezė) dėl raumenų atrofijos ar distrofijos, išsėtinės sklerozės, reumatoidinio artrito ar kitų ligų bei traumų pasekmių; neprotezuojamos abiejų blauzdų ir šlaunų bigės, esant abiejų rankų funkcijos pakenkimui

1.2.

elektriniai vežimėliai neįgaliems vaikams nuo 14 metų Y

4 metai

1.3.

skuteriai Y

6 metai

vienos arba abiejų kojų parezė; ryški hemiparezė; ryški ataksija; ryškus hiperkinezinis arba amiostatinis sindromas; lėtinis kojų arterinės kraujotakos II laipsnio nepakankamumas; lėtinis kojų veninės kraujotakos III laipsnio nepakankamumas; abiejų kojų dramblialigė; lėtinis plaučių III laipsnio ir širdies III funkcinės klasės nepakankamumas; persodinta ar dirbtinė širdis; hipofizinis sindromas (suaugusiems asmenims)

2.

Neįgaliųjų vežimėliai

 

 

2.1.

palydovo valdomi rankiniai neįgaliųjų vežimėliaiS

 

 

2.1.1.

asmenims iki 18 m.

4 metai

III laipsnio kraujotakos nepakankamumas; III laipsnio plaučių, širdies nepakankamumas; hemiplegija arba ryški hemiparezė; paraplegija; apysunkė kojų paraparezė, tetraparezė; ryški ataksija; ryškus hiperkinezinis sindromas; abiejų blauzdų bigės arba aukštesnio lygio amputacija; judamojo ir atramos aparato ligos ir traumų pasekmės, trukdančios valdyti mechaninį vežimėlį

2.1.2.

asmenims nuo 18 m.

6 metai

2.2.

abiem rankom valdomi neįgaliųjų vežimėliai su varomaisiais užpakaliniais ratais S

 

 

2.2.1.

universalaus tipo

6 metai

kai asmuo dėl sveikatos būklės (pvz.: paraplegijos, paraparezės, raumenų nykimo, išsėtinės sklerozės ir kt.) negali vaikščioti, bet gali judėti rankomis varomu vežimėliu, tačiau nėra visiškai savarankiškas (nemoka išlaikyti kūno pusiausvyros ant užpakalinių ratų, judėti, visiškai apsitarnauti)

2.2.2.

aktyvaus tipo****

5 metai

kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti rankomis varomu neįgaliųjų vežimėliu ir yra visiškai savarankiškas įprastoje urbanistinėje ir gamtos aplinkoje

2.3.

abiem rankom valdomi neįgaliųjų vežimėliai su varomaisiais priekiniais ratais S

6 metai

kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti rankomis varomu neįgaliųjų vežimėliu ir dėl specialių įgūdžių ar kitų individualių savybių gali judėti vežimėliu su varomaisiais priekiniais ratais

2.4.

abiem rankom valdomi svirtiniai neįgaliųjų vežimėliai S

5 metai

kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti rankomis varomu neįgaliųjų vežimėliu ir dėl specialių įgūdžių ar kitų individualių savybių gali judėti vežimėliu, varomu svirtimis

2.5.

vienpusio varymo nevarikliniai neįgaliųjų vežimėliai S

5 metai

kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti rankomis varomu neįgaliųjų vežimėliu ir dėl įvairių vienos rankos pakenkimų tegali judėti vienpusio varymo vežimėliu

2.6.

neįgaliųjų vežimėliai, skirti tetraplegikams S

5 metai

kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti vežimėliu su paaukštinta nugaros atrama bei lankais neslidžia danga

2.7.

individualiai pagaminti neįgaliųjų vežimėliai, skirti specialioms reikmėms (dušui, tualetui
ir pan.) S

6 metai

kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti neįgaliųjų vežimėliu ir kai apsitarnauti (pvz.: duše, tualete ir kt.) jam būtinas vežimėlis, skirtas specialioms reikmėms tenkinti

3.

Neįgaliųjų vežimėlių reikmenys

 

 

3.1.

neįgaliųjų tvirtinimo

sistemos N * (diržai, petnešos ir korsažai, naudojami sėdint vežimėlyje)

5 metai

būklės, nurodytos 1 ir 2 punktuose, kai būtina užtikrinti asmens saugumą ir stabilumą

3.2.

plaštakos apsauginės priemonės N

1 metai

tetraparezė, tetraplegija

3.3.

varytuvai Y

4 metai

asmenims, kurie naudojasi aktyvaus tipo vežimėliais

3.4.

padangos su sustiprinta apsauga, su kameromis N

2 metai

asmenims, kurie naudojasi aktyvaus tipo vežimėliais ir neįgaliųjų vežimėliais, skirtais tetraplegikams

3.5.

padangos (įprastos) su kameromis N

3 mėn.

asmenims, kurie naudojasi vežimėliais

3.6.

baterijos S

3 metai

asmenims, kurie naudojasi elektriniais vežimėliais

4.

Transporto priemonės

 

 

4.1.

šliaužtuvai ir judamosios plokštės N

4 metai

asmenims, kuriems negali būti protezuojamos abiejų blauzdų ar šlaunų bigės

5.

Per(si) kėlimo priemonės

 

 

5.1.

slankiosios lentos ir slankieji kilimėliai N

6 metai

asmenims, negalintiems vaikščioti

5.2.

keliamieji diržai ir diržų komplektaiN

5 metai

asmenims, kurių judėjimo funkcija yra sutrikusi

6.

Dviračiai

 

 

6.1.

kojomis minami triračiai S

6 metai

asmenims iki 18 metų dėl cerebrinio ir kitų paralyžių; kai sutrikusi koordinacija, tačiau gali judėti triračiu

6.2.

kojomis minami keturračiaiS

6 metai

asmenims iki 18 metų dėl cerebrinio ir kitų paralyžių, kai sutrikusi koordinacija, tačiau gali judėti keturračiu

7.

Viena ranka valdomos vaikščiojimo priemonės

 

 

7.1.

vaikščiojimo lazdelės N

 

 

7.1.1.

medinės

2 metai

raumenų silpnumas (poliomielitas, miastenija, apatinių galūnių nervų pažeidimai); pažeista pusiausvyra (galvos smegenų pažeidimai, išsėtinė sklerozė, parkinsonizmas, polineuropatija); kaulų ir sąnarių pažeidimai (osteoporozė, deformuojanti artrozė, traumos); deformacijos (skoliozė, galūnės sutrumpėjimas)

7.1.2.

metalinės

5 metai

7.2.

vaikščiojimo lazdos su trimis ar daugiau kojelių N

5 metai

esant pusiausvyros sutrikimams

7.3.

alkūniniai ramentai N

5 metai

koordinacijos sutrikimas (galvos smegenų traumos, insultas, stuburo pažeidimai ir traumatiniai kaulų, raumens pažeidimai ir ligų pasekmės); po sąnarių endoprotezavimo

7.4.

pažastiniai ramentai N

 

 

7.4.1.

mediniai

3 metai

abipusis apatinių galūnių silpnumas; koordinacijos sutrikimas; reumatoidinis artritas. Po sąnarių endoprotezavimo, apatinių galūnių pažeidimų, nervų sistemos ligų, sutrikdančių apatinių galūnių funkciją, traumų pasekmių

7.4.2.

metaliniai

5 metai

8.

Abiem rankom valdomos vaikščiojimo priemonės

 

 

8.1.

vaikščiojimo rėmai N

6 metai

apatinių galūnių vienpusis ar abipusis silpnumas ir (ar) apatinių galūnių bei viso kūno nestabilumas (išsėtinė sklerozė, parkinsonizmas, insultas, traumos)

8.2.

vaikštynės su ratukais N

6 metai

apatinių galūnių vienpusis ar abipusis silpnumas ir (ar) apatinių galūnių bei viso kūno nestabilumas (išsėtinė sklerozė, parkinsonizmas, insultas, traumos, sunki reumatoidinio artrito forma)

8.3.

vaikštynės su staliuku S

6 metai

būklės, nurodytos 8.2 punkte

8.4.

sėdimosios vaikštynės S

6 metai

9.

Vaikščiojimo priemonių priedai

 

 

9.1.

vasariniai antgaliai N

Iki susidėvėjimo

 

9.2.

žieminiai antgaliai N

3 metai

 

9.3

paminkštintos pažastinių ramentų pažasties dalys N

iki susidėvėjimo

asmenims, kurie naudojasi pažastiniais ramentais

9.4.

paminkštintos pažastinių ramentų rankenėlės N

iki susidėvėjimo

asmenims, kurie naudojasi pažastiniais ramentais

10.

Tualeto reikmenys

 

 

10.1.

naktipuodžio kėdutės (su ar be ratukų) S

6 metai

būklės, nurodytos 1 ir 2.1 punktuose; asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ar asmenims su visiška negalia; būklės, nurodytos 2.2 punkte, asmenims, kuriems nepritaikytas būstas; asmenims, sunkiai paeinantiems su vaikščiojimo priemone ir kurie gyvena be patogumų

10.2.

paaukštintos tualeto sėdynėsN

 

 

10.2.1.

atskiros (stovimos)

8 metai

būklės po endoprotezavimo operacijų, kai sutrikusios klubo sąnario funkcijos; neurologinės būklės, kai gali atsistoti tik nuo paaukštintų paviršių

10.2.2.

tvirtinamos ir netvirtinamos

8 metai

11.

Prausimosi, maudymosi vonioje ir duše priemonės

 

 

11.1.

vonios (dušo) kėdės (su ir be ratukų) S

8 metai

būklės, nurodytos 1 ir 2 punktuose

11.2.

vonios suoliukai

 

 

11.2.1.

nesudėtingos konstrukcijosN

5 metai

būklės, nurodytos 1 ir 2 punktuose

11.2.2.

elektriniai, valdomi pulteliu Y

5 metai

asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ar asmenims su visiška negalia

11.3.

vonios lentos N

5 metai

būklės, nurodytos 1 ir 2 punktuose

11.4.

vonios

 

 

11.4.1

nešiojamosios (pripučiamosios) S**

8 metai

 

11.4.2

sudedamosios S **

8 metai

 

12.

Sėdimieji baldai

 

 

12.1.

darbo kėdės S ***

10 metų

būklės, nurodytos 1 ir 2 punktuose

12.2.

kėdutės S

10 metų

 

12.3.

darbo kėdutės S ***

10 metų

 

12.4.

sėdynės, sėdėjimo sistemos ir abdukcijos blokatoriai S

4 metai

būklės, nurodytos 1 ir 2 punktuose, kai būtina užtikrinti asmens saugumą ir stabilumą

13.

Stalai

 

 

13.1.

lovos staliukai (naudojami greta, virš arba ant lovos) N

10 metų

asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ar asmenims su visiška negalia

14.

Priemonės praguloms išvengti

 

 

14.1.

lovos Y

 

 

14.1.1.

rankomis reguliuojamos lovos

15 metų

asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, bei asmenims su visiška negalia, kuriems yra didelė pragulų atsiradimo tikimybė

14.1.2.

automatiškai reguliuojamos lovos

15 metų

14.2.

čiužiniai praguloms išvengti Y

3 metai

14.3.

pasėstai praguloms išvengti S

3 metai

asmenims, besinaudojantiems vežimėliais

14.4.

patiesalai praguloms išvengti N

3 metai

asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ar asmenims su visiška negalia, kuriems yra didelė pragulų atsiradimo tikimybė

15.

Judėjimo, jėgos ir pusiausvyros lavinimo įranga

 

 

15.1.

stovėjimo atramos S

 

 

15.1.1.

vaikams

6 metai

hemiplegija arba ryški hemiparezė; paraplegija, tetraplegija, tetraparezė; ryški ataksija; ryškus hiperkinezinis sindromas ir pan.

15.1.2.

suaugusiems

8 metai

15.2.

ritiniai N

4 metai

asmenims iki 18 metų dėl hemiplegijos arba ryškios hemiparezės; paraplegijos, tetraplegijos, tetraparezės; ryškios ataksijos; ryškaus hiperkinezinio sindromo ir pan.

15.3.

volai N

4 metai

16.

Valgymo ir gėrimo priemonės

 

 

16.1.

stalo įrankiai N

3 metai

asmenims, turintiems ryškius rankos gniaužimo į kumštį ir pirštų griebimo sutrikimus

17.

Kopėčios ir lipynės

 

 

17.1.

kopėčios N

10 metų

žemaūgiams asmenims bei asmenims, kuriems dėl sveikatos būklės sunku įlipti į standartinę vonią

18.

Priemonės, padedančios atlikti ir (arba) pakeičiančios rankos ir (arba) plaštakos, ir (arba) piršto funkcijas

 

 

18.1.

rankinės plokščiosios replės N

5 metai

asmenims, turintiems ryškius rankos gniaužimo į kumštį ir pirštų griebimo sutrikimus asmenims, kuriems dėl sveikatos būklės sunku pasiekti toli esančius daiktus

19.

Rengimąsi palengvinančios priemonės

 

 

19.1.

kojinių ir pėdkelnių apsimovimo priemonės N

5 metai

asmenims, turintiems ryškius rankos gniaužimo į kumštį ir pirštų griebimo sutrikimus asmenims, kuriems dėl sveikatos būklės sunku susilenkti ir apsimauti kojines ir pėdkelnes

 

Pastabos:

Y – ypač sudėtingos ir brangios techninės pagalbos priemonės;

S – sudėtingos techninės pagalbos priemonės;

N – nesudėtingos techninės pagalbos priemonės;

* skirti asmenims, kuriems techninės pagalbos priemonės gaminamos tik pagal specialų užsakymą;

** skirti asmenims, kurie gyvena be patogumų: pripažintiems nedarbingais; asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar visiška negalia; ar asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;

*** skirti asmenims, kurie dirba ir (ar) mokosi;

**** rekomenduojama skirti darbingo amžiaus asmenims.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-126, 2008-04-25, Žin., 2008, Nr. 50-1873 (2008-04-30), i. k. 1082230ISAK00A1-126

Nr. A1-474, 2010-10-07, Žin., 2010, Nr. 122-6242 (2010-10-14), i. k. 1102230ISAK00A1-474

Nr. A1-167, 2013-04-17, Žin., 2013, Nr. 41-2012 (2013-04-20), i. k. 1132230ISAK00A1-167

Nr. A1-223, 2014-04-17, paskelbta TAR 2014-04-18, i. k. 2014-04587

 


 

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės

pagalbos priemonėmis ir šių priemonių

įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos

aprašo

2 priedas

(Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2010 m. spalio 7 d.

įsakymo Nr. A1-474 redakcija)

 

REGOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Techninės pagalbos priemonės pavadinimas

Naujos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikas

Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti techninės pagalbos priemones (negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė)

1.

Žmogaus fizinių ir fiziologinių savybių matuokliai

 

 

1.1.

kūno termometrai (kalbantys) N

5 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

1.2.

Kraujospūdžio matuokliai (kalbantys) N

5 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

2.

Laikmačiai

 

 

2.1.

rankiniai laikrodžiai

 

 

2.1.1.

Brailio S

5 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

2.1.2.

kalbantys S

3 metai

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

2.2.

staliniai laikrodžiai (kalbantys) S

3 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

3.

Orientavimo(si) priemonės

 

 

3.1.

taktilinės (baltosios) lazdelės

Iki nusidėvėjimo, bet ne mažiau kaip 1 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

3.2.

baltos (atraminės) lazdelės N

2 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

3.3.

Elektroniniai orientavimosi prietaisai N

3 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

4.

Maisto ir gėrimų gaminimo priemonės

 

 

4.1.

virtuvės svarstyklės S (kalbančios)

5 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

4.2.

skysčio lygio rodytuvai N

3 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

5.

Optinės priemonės

 

 

5.1.

didinamieji stiklai

 

 

5.1.1

su apšvietimo įrenginiu N

5 metai

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

5.1.2

staliniai su apšvietimo įrenginiu N

5 metai

5.1.3

be apšvietimo įrenginio N

5 metai

5.1.4

monokuliarai Y (žiūrėti iš toli ir arti)

5 metai

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra nuo 0,06 iki 0,3 arba akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

6.

Optoelektroninės priemonės

 

 

6.1.

nešiojamieji elektroniniai vaizdo didinimo įtaisai Y

8 metai

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra nuo 0,06 iki 0,3 arba akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

 

6.2.

uždarosios televizijos sistemos (stacionari įranga)Y

8 metai

6.3.

didinimo programinė įranga Y

7 metai

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra nuo 0,06 iki 0,3 arba akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

7.

Rašomosios mašinėlės ir tekstiniai procesoriai

 

 

7.1.

mechaninės Brailio rašomosios mašinėlės (*) Y

7 metai

abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

8.

Skaičiuotuvai

 

 

8.1.

elektroniniai skaičiuotuvai (kalbantys) S

5 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

9.

Piešimo ir rašymo priemonės

 

 

9.1.

rašymo rėmeliai (Brailio lentelės su rašymo įrankiu)*N

10 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

9.2.

nešiojamieji elektroniniai užrašymo įtaisai Brailio rašto naudotojamsY

10 metų

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

10.

Garso įrašymo aparatai ir imtuvai

 

 

10.1.

kompaktinių diskų grotuvai S

6 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

10.2.

miniatiūriniai grotuvai S

6 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

10.3.

diktofonai S

6 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumo su korekcija sumažėjimas nuo 0,05 iki 0,1 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

11.

Telefonai ir telefono ryšio priemonės

 

 

11.1.

laidiniai telefonai (kalbantys arba Brailio ) N

10 metų

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

11.2.

judriojo (mobilaus) ryšio telefonai (kalbantys) Y

4 metai

12.

Matuokliai

 

 

12.1.

ilgio matuokliai N

10 metų

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumo su korekcija sumažėjimas nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

12.2.

Kalbos sintezatorius Y

7 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

12.3.

Ekrano skaitymo programinė įranga Y

7 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

12.4.

Judriojo (mobilaus) ryšio telefono (kalbančio) įgarsinimo programinė įranga Y

4 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

12.5.

Spalvų matuoklis (kalbantis) S

5 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

 

* skirti asmenims, kurie moka arba mokosi Brailio rašto.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-126, 2008-04-25, Žin., 2008, Nr. 50-1873 (2008-04-30), i. k. 1082230ISAK00A1-126

Nr. A1-474, 2010-10-07, Žin., 2010, Nr. 122-6242 (2010-10-14), i. k. 1102230ISAK00A1-474

Nr. A1-516, 2011-12-06, Žin., 2011, Nr. 152-7159 (2011-12-13); Žin., 2011, Nr. 163-0 (2011-12-31), i. k. 1112230ISAK00A1-516

Nr. A1-167, 2013-04-17, Žin., 2013, Nr. 41-2012 (2013-04-20), i. k. 1132230ISAK00A1-167

Nr. A1-223, 2014-04-17, paskelbta TAR 2014-04-18, i. k. 2014-04587

 


 

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės

pagalbos priemonėmis ir šių priemonių

įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos

aprašo

3 priedas

(Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2010 m. spalio 7 d.

įsakymo Nr. A1-474 redakcija)

 

KLAUSOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Techninės pagalbos priemonės pavadinimas

Naujos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikas

Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti techninės pagalbos priemones (negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė)

1.

Laikmačiai

 

 

1.1.

vibruojantys žadintuvaiN

5 metai

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB

1.2.

žadintuvas su vibruojančia pagalvėleS

7 metai

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB

2.

Telefonai, telefono ryšio priemonės ir planšetiniai kompiuteriai

 

 

2.1.

laidiniai telefonaiS

10 metų

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 70 dB

2.2.

Judriojo (mobilaus) ryšio telefonai (vibruojantys)S ar planšetiniai kompiuteriai

4 metai

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 70 dB

3.

Garso perdavimo sistemos

 

 

3.1.

vidinio ryšio (FM) sistemos S

5 metai

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 56 dB

3.2.

prie radijo ir televizijos imtuvų jungiami įtaisai S

8 metai

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB

4.

Signalizavimo ir rodymo priemonės

 

 

4.1.

durų skambučiaiS

10 metų

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB

4.2.

garso rodytuvai (elektroninės auklės)S

8 metai

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB

 

 

 

 

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-126, 2008-04-25, Žin., 2008, Nr. 50-1873 (2008-04-30), i. k. 1082230ISAK00A1-126

Nr. A1-474, 2010-10-07, Žin., 2010, Nr. 122-6242 (2010-10-14), i. k. 1102230ISAK00A1-474

Nr. A1-167, 2013-04-17, Žin., 2013, Nr. 41-2012 (2013-04-20), i. k. 1132230ISAK00A1-167

Nr. A1-223, 2014-04-17, paskelbta TAR 2014-04-18, i. k. 2014-04587

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-126, 2008-04-25, Žin., 2008, Nr. 50-1873 (2008-04-30), i. k. 1082230ISAK00A1-126

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 "Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-474, 2010-10-07, Žin., 2010, Nr. 122-6242 (2010-10-14), i. k. 1102230ISAK00A1-474

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 "Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-1, 2011-01-03, Žin., 2011, Nr. 2-80 (2011-01-06), i. k. 1112230ISAK0000A1-1

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 "Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šio priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-516, 2011-12-06, Žin., 2011, Nr. 152-7159 (2011-12-13); Žin., 2011, Nr. 163-0 (2011-12-31), i. k. 1112230ISAK00A1-516

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 "Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-167, 2013-04-17, Žin., 2013, Nr. 41-2012 (2013-04-20), i. k. 1132230ISAK00A1-167

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 "Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-223, 2014-04-17, paskelbta TAR 2014-04-18, i. k. 2014-04587

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-484, 2014-10-13, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14012

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-695, 2015-11-26, paskelbta TAR 2015-11-26, i. k. 2015-18768

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo