Suvestinė redakcija nuo 2021-07-13 iki 2021-09-27

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 140-5368, i. k. 1062230ISAK00A1-338

 

Nauja redakcija nuo 2016-01-01:

Nr. A1-695, 2015-11-26, paskelbta TAR 2015-11-26, i. k. 2015-18768

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS IR ŠIŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2006 m. gruodžio 19 d. Nr. A1-338

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi:

1. T v i r t i n u Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                               VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2006 m. gruodžio 19 d.

įsakymu Nr. A1-338

(Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2010 m. spalio 7 d.

įsakymo Nr. A1-474 redakcija)

 

NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS IR ŠIŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-609, 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17905

 

1. Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas (toliau – šis Aprašas) nustato aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis fiziniams asmenims, kuriems nustatytas techninės pagalbos priemonių poreikis, perduodant reikalingas techninės pagalbos priemones nuosavybėn ir (ar) panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis ir (ar) kompensuojant jiems reikalingų techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidas arba techninės pagalbos priemones perduodant panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis savivaldybėms, kurios perduoda fiziniams asmenims reikalingas techninės pagalbos priemones nuosavybėn ir (ar) panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis, tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-457, 2016-08-31, paskelbta TAR 2016-09-01, i. k. 2016-23090

Nr. A1-609, 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17905

 

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Aktyvaus tipo (išskyrus sportinį) vežimėlis (toliau – aktyvaus tipo vežimėlis) – manevringas, lengvo metalo lydinio, abiem rankom valdomas, su varomaisiais galiniais ratais neįgaliųjų vežimėlis, kurio masė ne didesnė kaip 11 kilogramų.

2.2. Daisy grotuvas įgarsintoms knygoms skaityti – grotuvas su Daisy programine įranga ir kalbos sintezatoriumi įgarsintoms knygoms bei kitiems tekstams skaityti.

2.3. Didinimo programinė įranga – programinė įranga, kurią naudojant padidinamas kompiuterio ekrane esantis tekstas, grafiniai vaizdai ir įgarsinama ekrane pateikiama informacija.

2.4. Ekrano skaitymo programinė įranga – programinė įranga, kurią naudojant įgarsinama kompiuterio ekrane pateikiama informacija.

2.5. Elektrinio vežimėlio priedai – papildomos vežimėlio dalys, padedančios tenkinti medicininius ir fizinius asmens poreikius.

2.6. Elektrinis varytuvas – įtaisas, montuojamas prie neįgaliojo vežimėlio, skirto tetraplegikui, padedantis varyti vežimėlį.

2.7. Elektrinis vežimėlis – asmeninė ratinė judėjimo priemonė, kuri varoma vienu arba daugiau elektros variklių, valdomų vežimėlyje sėdinčio asmens ir (arba) padėjėjo ir kuri turi neįgaliajam keleiviui skirtą kūno atramos sistemą, elektroninį greičio valdytuvą bei elektroninį arba rankinį krypties valdytuvą.

2.71. Elektrinis vežimėlis su perkėlimo įranga – elektrinis vežimėlis asmenims nuo 14 metų, kurį galima transformuoti į automobilio sėdynę, išliekant sėdimoje pozicijoje. 

Papildyta papunkčiu:

Nr. A1-368, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09159

 

2.8. Elektroninis orientavimosi prietaisas – elektroninis įtaisas, padedantis asmeniui orientuotis ir gauti įspėjimus apie galimas kliūtis kelyje.

2.81. Judriojo (mobilaus) ryšio telefonas (mygtukinis) – telefonas, turintis mygtukinį telefono funkcijų valdymą ir kontrastingą ekraną, tinkamas naudoti asmenims, turintiems regėjimo negalią.

Papildyta papunkčiu:

Nr. A1-609, 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17905

 

2.9. Judriojo (mobilaus) ryšio telefono (kalbančio) įgarsinimo programinė įranga – programinė įranga, kurią naudojant įgarsinama judriojo (mobilaus) ryšio telefono ekrane pateikiama informacija.

2.10. Judriojo (mobilaus) ryšio telefonas (kalbantis) – telefonas su programine ekrano skaitymo įranga ir specialiomis programėlėmis asmenims, turintiems regėjimo negalią.

2.11. Judriojo (mobilaus) ryšio telefonas (vibruojantis) – telefonas, turintis vibravimo arba vaizdo perdavimo funkcijas, kurios leidžia gauti informaciją apie skambučius bei pranešimus arba bendrauti gestų kalba.

2.111. Komunikacijos techninės pagalbos priemonė – priemonė, skirta asmens, turinčio judėjimo, intelekto ir kitų negalių, prarastoms dėmesio, verbalinės kalbos suvokimo, rašymo, skaitymo, bendravimo ir atminties funkcijoms kompensuoti.

Papildyta papunkčiu:

Nr. A1-609, 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17905

 

2.12. Mechaninis varytuvas įtaisas, montuojamas prie aktyvaus tipo vežimėlio, padedantis rankiniu būdu arba rate esančiu varikliu varyti (traukti) vežimėlį.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-517, 2019-09-11, paskelbta TAR 2019-09-11, i. k. 2019-14441

 

2.13. Neįgaliojo vežimėlis, skirtas tetraplegikui – manevringas, lengvo metalo lydinio, su paaukštinta nugaros atrama, stūmimo rankenomis, varomaisiais galiniais ratais, valdomas abiem rankomis neslidžiais lankais, padengtais sukibimą padidinančia danga, neįgaliųjų vežimėlis.

2.14. Nešiojamasis elektroninis užrašymo įtaisas Brailio rašto naudotojams – įtaisas, neturintis rodymo ekrane funkcijos, kurį naudojant galima rašyti klavišais Brailio raštu ir skaityti Brailio eilute.

2.15. Palydovo valdomas rankinis neįgaliojo vežimėlis asmeniui iki 18 metų – neįgaliojo vežimėlis su trimis ar keturiais mažais ratais, stūmimo rankena (-omis), saugos diržais, reguliuojamomis nugaros, pėdų ir kitomis atramomis, padedančiomis išlaikyti sėdimą padėtį, tinkamas važiuoti lauke.

2.16. Planšetinis kompiuteris – delninis kompiuteris, turintis vaizdo perdavimo funkciją, kuri leidžia bendrauti gestų kalba.

2.17. Simbolių skaitymo įrenginys – priemonė rašytiniam tekstui skaityti ir transformuoti į alternatyvią vaizdinę, garsinę ir (arba) tekstinę informaciją.

2.18. Sintezuotos kalbos įtaisas (toliau – kalbos sintezatorius) – dirbtinės kalbos programinė įranga, kurią naudojant kompiuterio ekrane esanti informacija perduodama įgarsinta lietuvių arba užsienio kalba.

2.19. Skuteris – priemonė, varoma elektra, su vairo mechanizmu, valdomu paties naudotojo, sugebanti įveikti ne mažesnę kaip 15 procentų įkalnę (kai naudotojo svoris 75 kg) bei galinti nuvažiuoti ne mažiau kaip 15 km nuotolį.

2.20. Vaizdą didinanti sistema – priemonė ar sistema, rodanti padidintą vaizdą, užfiksuotą vaizdo kamera, ekrane.

2.21. Vidinio ryšio (FM) sistema (toliau – FM sistema) – priemonė, sumažinanti triukšmą ir aidą bei pagerinanti asmenų, kurie naudojasi klausos aparatais ar kochleariniais implantais, ar įsriegiamais kauliniais implantais, girdėjimo kokybę.

2.22. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-516, 2011-12-06, Žin., 2011, Nr. 152-7159 (2011-12-13); Žin., 2011, Nr. 163-0 (2011-12-31), i. k. 1112230ISAK00A1-516

Nr. A1-167, 2013-04-17, Žin., 2013, Nr. 41-2012 (2013-04-20), i. k. 1132230ISAK00A1-167

Nr. A1-484, 2014-10-13, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14012

Nr. A1-1, 2017-01-02, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00122

 

3. Teisę įsigyti nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones arba gauti jų įsigijimo išlaidų kompensacijas turi šie Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantys kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nustatyta tvarka deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, kuriems nustatyti specialieji poreikiai nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones:

3.1. asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;

3.2. asmenys iki 18 metų, turintys judesio raidos sutrikimų (kol jiems neįgalumas dar nenustatytas);

3.3. asmenys per 18 metų, kuriems nustatytas darbingumo lygis;

3.4. asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių;

3.5. asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas).

4. Teisę išsinuomoti laikinai naudoti judėjimo techninės pagalbos priemones turi Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantys kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nustatyta tvarka deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, nepatenkantys į šio Aprašo 3 punkte nurodytas asmenų grupes, kuriems nustatyti specialieji poreikiai laikinai naudoti techninės pagalbos priemones.

Asmenims techninės pagalbos priemonės laikinai naudoti nuomojamos gyvenamosios vietos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Techninės pagalbos priemonių nuomos rezervas sudaromas iš savivaldybės paskirtos įstaigos ar kitos įstaigos, kuriai priskirta aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis funkcija (toliau – savivaldybės įstaiga), lėšų ar savivaldybės įstaigos paramos būdu gautų priemonių.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-609, 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17905

 

5. Asmuo turi teisę:

5.1. įsigyti nuolat naudoti vieną vienos paskirties judėjimo, regos ar klausos techninės pagalbos priemonę jos nustatytu naudojimo laikotarpiu, išskyrus šio Aprašo 1 priedo 7 ir 9 punktuose bei 2 priedo 5.1.1–5.1.3 papunkčiuose nurodytas priemones, kurių galima įsigyti daugiau nei vieną. Asmuo turi teisę įsigyti ne daugiau kaip 2 vienetus skirtingų priemonių, nurodytų šio Aprašo 1 priedo 7 punkte, ne daugiau kaip 2 vienetus skirtingų priemonių, nurodytų šio Aprašo 2 priedo 5.1.1–5.1.3 papunkčiuose, o šio Aprašo 1 priedo 9 punkte nurodytų priemonių – pagal poreikį priklausomai nuo turimos vaikščiojimo priemonės;

5.2. įsigyti šias judėjimo techninės pagalbos priemones arba gauti jų įsigijimo išlaidų kompensacijas: aktyvaus tipo vežimėlį, neįgaliojo vežimėlį, skirtą tetraplegikui, palydovo valdomą rankinį neįgaliojo vežimėlį, palydovo valdomą rankinį neįgaliojo vežimėlį asmeniui iki 18 metų, čiužinį praguloms išvengti, pasėstą praguloms išvengti, stovėjimo atramą vaikams;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-517, 2017-10-10, paskelbta TAR 2017-10-12, i. k. 2017-16174

Nr. A1-609, 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17905

Nr. A1-311, 2021-04-16, paskelbta TAR 2021-04-19, i. k. 2021-08006

 

5.3. įsigyti vieną iš šių judėjimo techninės pagalbos priemonių: elektrinį vežimėlį, elektrinį varytuvą ar aktyvaus tipo vežimėlį arba gauti elektrinio varytuvo, elektrinio vežimėlio ar elektrinio vežimėlio su perkėlimo įranga arba aktyvaus tipo vežimėlio ar skuterio įsigijimo išlaidų kompensaciją. Asmenys iki 18 metų turi teisę įsigyti elektrinį vežimėlį ir aktyvaus tipo vežimėlį arba gauti šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-368, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09159

Nr. A1-131, 2021-02-15, paskelbta TAR 2021-02-15, i. k. 2021-02822

 

5.4. įsigyti rankomis ar automatiškai reguliuojamą lovą, čiužinį praguloms išvengti ar gauti jo įsigijimo išlaidų kompensaciją, lovos staliuką, patiesalą praguloms išvengti, pulteliu valdomą elektrinį vonios suoliuką ar aktyvaus tipo vežimėlį arba gauti jo įsigijimo išlaidų kompensaciją. Jei asmuo atitinka šio Aprašo 1 priedo 14.2 papunktyje nurodytus kriterijus, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti techninės pagalbos priemones, jis turi teisę įsigyti aktyvaus tipo vežimėlį ir čiužinį praguloms išvengti arba gauti jų įsigijimo išlaidų kompensaciją;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-517, 2019-09-11, paskelbta TAR 2019-09-11, i. k. 2019-14441

 

5.5. Neteko galios nuo 2021-07-13

Papunkčio naikinimas:

Nr. A1-505, 2021-07-12, paskelbta TAR 2021-07-12, i. k. 2021-15713

 

5.6. įsigyti šias regos techninės pagalbos priemones arba gauti jų įsigijimo išlaidų kompensacijas: kūno termometrą (kalbantį), rankinį laikrodį (kalbantį), stalinį laikrodį (kalbantį), virtuvės svarstykles (kalbančias), elektroninį skaičiuotuvą (kalbantį), laidinį telefoną(kalbantį);

5.7. gauti kalbos sintezatoriaus, žiūrono ar teleskopo, vaizdą didinančios sistemos, judriojo (mobilaus) ryšio telefono (kalbančio) arba judriojo (mobilaus) ryšio telefono (mygtukinio), judriojo (mobilaus) ryšio telefono (kalbančio) įgarsinimo programinės įrangos, kūno termometro (kalbančio), elektroninio orientavimosi prietaiso, kraujospūdžio matuoklio (kalbančio), spalvų matuoklio (kalbančio), nešiojamojo elektroninio užrašymo įtaiso Brailio rašto naudotojams, ekrano skaitymo programinės įrangos arba didinimo programinės įrangos, simbolių skaitymo įrenginio, gliukozės kiekio kraujyje matuoklio (kalbančio) įsigijimo išlaidų kompensaciją;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-609, 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17905

 

5.8. įsigyti vieną iš šių klausos techninės pagalbos priemonių – vibruojantį žadintuvą ar žadintuvą su vibruojančia pagalvėle – arba gauti išmaniosios apyrankės įsigijimo išlaidų kompensaciją;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-517, 2019-09-11, paskelbta TAR 2019-09-11, i. k. 2019-14441

 

5.9. gauti FM sistemos įsigijimo išlaidų kompensaciją, jei asmuo naudojasi klausos aparatais ar kochleariniais implantais, ar įsriegiamais kauliniais implantais ir yra ugdomas bendrojo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar namuose, mokosi bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinėje ar aukštojoje mokykloje;

5.10. gauti vienos iš šių klausos techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensaciją: judriojo (mobilaus) ryšio telefono (vibruojančio) arba planšetinio kompiuterio.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-1, 2017-01-02, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00122

 

6. Neteko galios nuo 2017-01-03

Punkto naikinimas:

Nr. A1-1, 2017-01-02, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00122

 

7. Neteko galios nuo 2017-01-03

Punkto naikinimas:

Nr. A1-1, 2017-01-02, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00122

 

8. Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Centras):

8.1. paskirsto techninės pagalbos priemones Centro teritoriniams padaliniams, kurie perduoda šias priemones nuosavybėn ir (ar) panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis jų aptarnaujamų savivaldybių gyventojams Centro direktoriaus nustatyta tvarka;

8.2. perduoda techninės pagalbos priemones panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis savivaldybėms.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-1, 2017-01-02, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00122

 

II SKYRIUS

DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ JUDĖJIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI, PATEIKIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-609, 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17905

 

9. Asmuo (jo tėvai (įtėviai), sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, globėjai (rūpintojai) arba jo įgaliotas atstovas, arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba asmeniui atstovaujantis neįgaliųjų asociacijos atstovas (toliau – asmuo), pageidaujantis įsigyti judėjimo techninės pagalbos priemonę, kreipiasi į savivaldybės įstaigą ar į Centro teritorinį padalinį, asmuo, pageidaujantis gauti šio Aprašo 47.1–47.6 papunkčiuose nurodytas kompensacijas, kreipiasi į Centro teritorinį padalinį ir pateikia 9.1–9.7 papunkčiuose nurodytus reikiamų dokumentų originalus (dokumentus priėmęs asmuo privalo padaryti ir patvirtinti šių dokumentų, išskyrus asmens tapatybės dokumentus, kopijas), išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl atitinkamos priemonės ar jos įsigijimo išlaidų kompensacijos skyrimo kreipiamasi elektroniniu būdu:

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-1, 2017-01-02, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00122

9.1. asmens arba vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisę užsieniečiui nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą;

9.2. dokumentus apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu šių duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;

9.3. socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą;

9.4. išrašą iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a) (išrašo galiojimo laikas – 12 mėnesių nuo jo išrašymo dienos), išskyrus šio Aprašo 1 priedo 3.1, 3.2, 3.3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 11.2.2, 12.4, 12.5, 13.1, 14.1, 14.2 (taikoma tik techninės pagalbos priemones įsigyjant asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinis slaugos poreikis, ir asmenims, turintiems visišką negalią), 14.4, 14.5 papunkčiuose nurodytas techninės pagalbos priemones, – jas įsigyjant išrašas nereikalingas, kurį išrašo: 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-1, 2017-01-02, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00122

Nr. A1-517, 2017-10-10, paskelbta TAR 2017-10-12, i. k. 2017-16174

9.4.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai pagal šio Aprašo 1 priedo 1.1, 1.2, 2.2.2, 2.6 ir 3.3.2 papunkčiuose nurodytus kriterijus – įsigyjant elektrinius vežimėlius bei jų priedus, nurodant jų valdymo būdą, aktyvaus tipo vežimėlius, neįgaliojo vežimėlius, skirtus tetraplegikams, ir elektrinius varytuvus;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-1, 2017-01-02, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00122

Nr. A1-609, 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17905

Nr. A1-517, 2019-09-11, paskelbta TAR 2019-09-11, i. k. 2019-14441

Nr. A1-505, 2021-07-12, paskelbta TAR 2021-07-12, i. k. 2021-15713

 

9.4.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigų šeimos gydytojai ar kiti atitinkamos srities gydytojai specialistai (toliau – asmenį gydantis gydytojas), vadovaudamiesi šio Aprašo prieduose nurodytais kriterijais, – įsigyjant kitas techninės pagalbos priemones. Jei asmuo kreipiasi dėl skuterio įsigijimo išlaidų kompensacijos skyrimo, asmenį gydančio gydytojo išrašas iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a) reikalingas tik tuo atveju, jei asmeniui nėra nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-609, 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17905

Nr. A1-505, 2021-07-12, paskelbta TAR 2021-07-12, i. k. 2021-15713

 

9.4.3. asmenį gydantis gydytojas ar asmens sveikatos priežiūros įstaigos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, įvertinęs asmens poreikį įsigyti techninės pagalbos priemonę, šio Aprašo 9.4 papunktyje nurodytoje formoje Nr. 027/a nurodo, kokiam laikotarpiui asmeniui yra skiriama techninės pagalbos priemonė:

9.4.3.1. nuolat naudotis – kai yra akivaizdžių neįgalumo požymių ir nustatoma, kad jie laikui bėgant nepasikeis;

9.4.3.2. laikinai naudotis – kai sveikata yra laikinai pablogėjusi dėl traumos, ligos ar kitų priežasčių, nurodydamas konkretų laikotarpį (1 mėnesiui, 2 mėnesiams, 3 mėnesiams ir t. t.);

9.4.3.3. asmenį gydantis gydytojas ar asmens sveikatos priežiūros įstaigos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas prireikus formoje Nr. 027/a pažymi papildomą informaciją, nurodytą šio Aprašo 18 punkte, kad asmuo yra po ūmios traumos, sužeidimo ar ligos ir turi akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis, ar nurodo, kad vaikas turi judesio raidos sutrikimų;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-609, 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17905

 

9.4.4. išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) dėl šio Aprašo 1 priedo 7 punkte nurodytų techninės pagalbos priemonių tuo atveju, kai asmuo kreipiasi pirmą kartą arba pakartotinai pasikeitus jo sveikatos būklei;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-167, 2013-04-17, Žin., 2013, Nr. 41-2012 (2013-04-20), i. k. 1132230ISAK00A1-167

 

9.4.5. asmenį gydantis gydytojas, įvertinęs asmens poreikį įsigyti techninės pagalbos priemonę, jei asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis, formoje Nr. 027/a nurodo, kad asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis.

Papildyta papunkčiu:

Nr. A1-517, 2019-09-11, paskelbta TAR 2019-09-11, i. k. 2019-14441

 

9.5. neįgaliojo pažymėjimą, invalido pažymėjimą ir (ar) specialiųjų poreikių nustatymo pažymą ar dokumentą, kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta visiška negalia (išskyrus šio Aprašo 18 punkte nurodytus asmenis bei vaikus, turinčius judesio raidos sutrikimų). Jei asmuo kreipiasi dėl skuterio įsigijimo išlaidų kompensacijos skyrimo, pateikia specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymą;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-505, 2021-07-12, paskelbta TAR 2021-07-12, i. k. 2021-15713

 

9.6. Neteko galios nuo 2020-12-10

Punkto naikinimas:

Nr. A1-1250, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-09, i. k. 2020-26713

 

9.7. kai kreipiamasi dėl šio Aprašo 361, 441 ir 47 punktuose nurodytų priemonių įsigijimo kompensacijos:

9.7.1. vieną iš dokumentų, patvirtinančių priemonių įsigijimą:

9.7.1.1. sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą (kasos aparato kvitą ar kasos pajamų orderio antrąjį egzempliorių arba kasos pajamų orderio kvitą ar pinigų priėmimo kvitą, arba kredito ar mokėjimo įstaigos patvirtintą sąskaitą, įrodančią, kad mokėjimas įvykdytas kredito ar mokėjimo įstaigos internetinėje sistemoje, arba mokėjimo nurodymą dėl pinigų pervedimo įmonei ar organizacijai, pardavusiai priemonę). Jeigu pateikiamas pinigų priėmimo kvitas, kuriame nurodyti parduodamos ar perkamos priemonės pavadinimas, kiekis, matavimo vienetai ir vieneto kaina, pateikti sąskaitą faktūrą nebūtina;

9.7.1.2. sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas sumokėjimo už šio Aprašo 361, 441 punktuose ir 47.3–47.9 papunkčiuose nurodytas techninės pagalbos priemones termino atidėjimas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-311, 2021-04-16, paskelbta TAR 2021-04-19, i. k. 2021-08006

 

9.7.1.3. pirkimo užsienio valstybėje dokumentą, kurio vertimą į lietuvių kalbą savo lėšomis organizuoja Centras, jei priemonė perkama ne Lietuvoje;

9.7.1.4. pirkimo–pardavimo kvitą, jei priemonė perkama iš asmens, vykdančio individualią veiklą pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą;

9.7.1.5. lizingo (finansinės nuomos) davėjo dokumentą (pažymą ar aktą), patvirtinantį visos lizingo (finansinės nuomos) sutartyje numatytos kainos sumokėjimą ir nuosavybės teisės į priemonę perdavimą lizingo (finansinės nuomos) gavėjui, jei priemonė įsigyta lizingo (finansinės nuomos) būdu;

9.7.2. atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB (techninės pagalbos priemonė turi būti paženklinta atitikties ženklu CE). Jeigu techninės pagalbos priemonė perkama ne Lietuvoje, turi būti pateikiamas atitikties deklaracijos vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-427, 2021-06-07, paskelbta TAR 2021-06-07, i. k. 2021-13028

 

9.7.3. dokumentą, kuriame nurodytas prekės garantijos terminas: skuterio rėmui, aktyvaus tipo vežimėlio ir neįgaliojo vežimėlio, skirto tetraplegikui, rėmui – ne mažiau kaip 5 metai; palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio ir palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio asmeniui iki 18 metų rėmui – ne mažiau kaip 4 metai; kitoms šių vežimėlių ir skuterio dalims, išskyrus padangas ir kameras, – 3 metai; čiužiniui praguloms išvengti ir pasėstui praguloms išvengti – ne mažiau kaip 1 metai; elektrinio varytuvo ir mechaninio varytuvo rėmui – ne mažiau kaip 3 metai; elektrinėms ar akumuliatorinėms elektrinio varytuvo ir mechaninio varytuvo dalims – ne mažiau kaip 2 metai; kojomis minamam triračiui ar keturračiui – ne mažiau kaip 4 metai; elektrinio vežimėlio rėmui – ne mažiau kaip 5 metai, kitoms dalims, išskyrus padangas ir baterijas, – 3 metai, padangoms ir baterijoms – 1 metai; stovėjimo atramoms vaikams – ne mažiau kaip 3 metai.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-368, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09159

Nr. A1-923, 2020-10-02, paskelbta TAR 2020-10-02, i. k. 2020-20631

Nr. A1-311, 2021-04-16, paskelbta TAR 2021-04-19, i. k. 2021-08006

 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-1, 2017-01-02, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00122

Nr. A1-206, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07125

Nr. A1-517, 2019-09-11, paskelbta TAR 2019-09-11, i. k. 2019-14441

 

91. Šio Aprašo 9.4 papunktyje nurodyto išrašo iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027 / a) asmeniui pateikti nereikia, jei jis, pasibaigus judėjimo techninės pagalbos priemonės naudojimo laikui, kreipiasi į savivaldybės įstaigą ar Centro teritorinį padalinį dėl tos pačios judėjimo techninės pagalbos priemonės įsigijimo.

Papildyta punktu:

Nr. A1-517, 2019-09-11, paskelbta TAR 2019-09-11, i. k. 2019-14441

 

III SKYRIUS

DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ REGOS BEI KLAUSOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI, PATEIKIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-609, 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17905

 

10. Asmuo, pageidaujantis įsigyti regos ar klausos techninės pagalbos priemonę ar gauti šio Aprašo 63 ir 71 punktuose nurodytas kompensacijas, kreipiasi į Centro teritorinį padalinį ir pateikia šio Aprašo 10.1–10.8 papunkčiuose nurodytų reikiamų dokumentų originalus (dokumentus priėmęs asmuo privalo padaryti ir patvirtinti šių dokumentų, išskyrus asmens tapatybės dokumentus, kopijas), išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl atitinkamos priemonės ar jos įsigijimo išlaidų kompensacijos skyrimo kreipiamasi elektroniniu būdu:

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-1, 2017-01-02, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00122

10.1. asmens arba vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba teisę užsieniečiui nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą;

10.2. dokumentus apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu šių duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;

10.3. socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą;

10.4. išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) (išrašo galiojimo laikas 12 mėnesių):

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-368, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09159

10.4.1. kai asmuo pirmą kartą kreipiasi dėl regos ar klausos techninės pagalbos priemonių įsigijimo;

10.4.2. kai asmuo pakartotinai kreipiasi dėl optinių ar optoelektroninių priemonių ar kai pasikeičia asmens sveikatos būklė;

10.4.3. atskirais atvejais, jei formoje Nr. 027/a gydytojas nenurodo konkrečios skiriamos techninės pagalbos priemonės, sprendimą dėl šios priemonės parinkimo ir išdavimo priima Centro teritorinio padalinio specialistai;

10.5. neįgaliojo pažymėjimą, invalido pažymėjimą, išskyrus šio Aprašo 56 punkte nurodytus asmenis;

10.6. kai įsigyjamas garso rodytuvas (elektroninė auklė), papildomai pateikia duomenis apie vaiko gimimo datą ar gydytojo pažymą apie nėštumą, ar slaugomo asmens specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą, ar dokumentą, kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta visiška negalia, ar prižiūrimo asmens specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymą;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-167, 2013-04-17, Žin., 2013, Nr. 41-2012 (2013-04-20), i. k. 1132230ISAK00A1-167

Nr. A1-517, 2019-09-11, paskelbta TAR 2019-09-11, i. k. 2019-14441

 

10.7. kai kreipiamasi dėl regos ir klausos priemonių, nurodytų šio Aprašo 63 ir 71 punktuose, kompensacijos:

10.7.1. vieną iš šių dokumentų, patvirtinančių šių priemonių įsigijimą:

10.7.1.1. sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą (kasos aparato kvitą ar kasos pajamų orderio antrąjį egzempliorių arba kasos pajamų orderio kvitą ar pinigų priėmimo kvitą, arba kredito ar mokėjimo įstaigos patvirtintą sąskaitą, įrodančią, kad mokėjimas įvykdytas kredito ar mokėjimo įstaigos internetinėje sistemoje, arba mokėjimo nurodymą dėl pinigų pervedimo įmonei ar organizacijai, pardavusiai priemonę). Jeigu pateikiamas pinigų priėmimo kvitas, kuriame nurodyti parduodamos ar perkamos priemonės pavadinimas, kiekis, matavimo vienetai ir vieneto kaina, pateikti sąskaitą faktūrą nebūtina;

10.7.1.2. pirkimo užsienio valstybėje dokumentą, kurio vertimą į lietuvių kalbą savo lėšomis organizuoja Centras, jei priemonė perkama ne Lietuvoje;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-609, 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17905

 

10.7.1.3. pirkimo–pardavimo kvitą, jei priemonė perkama iš asmens, vykdančio individualią veiklą pagal verslo liudijimą ir (ar) individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą;

10.7.1.4. lizingo (finansinės nuomos) davėjo dokumentą (pažymą ar aktą), patvirtinantį visos lizingo (finansinės nuomos) sutartyje numatytos kainos sumokėjimą ir nuosavybės teisės į priemonės perdavimą lizingo (finansinės nuomos) gavėjui, jei priemonė įsigyta lizingo (finansinės nuomos) būdu;

10.7.1.5. sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas apmokėjimo termino atidėjimas šio Aprašo 63.2, 63.14, 63.15, 63.18 ir 71.1 papunkčiuose nurodytoms techninės pagalbos priemonėms įsigyti;

10.7.2. dokumentą, kuriame nurodomas prekės garantijos terminas;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-1, 2017-01-02, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00122

Nr. A1-206, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07125

 

10.8. kai kreipiamasi dėl FM sistemos kompensacijos skyrimo, papildomai pateikti mokinio, moksleivio ar studento pažymėjimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-516, 2011-12-06, Žin., 2011, Nr. 152-7159 (2011-12-13); Žin., 2011, Nr. 163-0 (2011-12-31), i. k. 1112230ISAK00A1-516

Nr. A1-1, 2017-01-02, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00122

 

IV SKYRIUS

APRŪPINIMAS JUDĖJIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS, IŠSKYRUS ELEKTRINIUS VEŽIMĖLIUS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-609, 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17905

 

11. Asmenis, nurodytus šio Aprašo 3 punkte, naujomis arba atnaujintomis judėjimo (1 priedas) techninės pagalbos priemonėmis individualiai aprūpina Centro teritoriniai padaliniai arba savivaldybės įstaigos. Šios įstaigos Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje privalo registruoti duomenis apie asmenų prašymų pateikimą, aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis bei jų grąžinimą.

12. Asmenys, pageidaujantys įsigyti elektrinį vežimėlį, elektrinį varytuvą, individualiai pagamintą specialią techninės pagalbos priemonę arba gauti aktyvaus tipo vežimėlio, neįgaliojo vežimėlio, skirto tetraplegikui, čiužinio praguloms išvengti, palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio asmeniui iki 18 metų ir pasėsto praguloms išvengti ar skuterio įsigijimo išlaidų kompensaciją, kreipiasi į Centro teritorinius padalinius.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-1, 2017-01-02, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00122

Nr. A1-517, 2017-10-10, paskelbta TAR 2017-10-12, i. k. 2017-16174

 

13. Centro teritoriniai padaliniai gali aprūpinti asmenis ir kitomis judėjimo techninės pagalbos priemonėmis bei teikti jų individualaus pritaikymo ir smulkaus remonto paslaugas šiais atvejais:

13.1. kai asmuo po ūmios traumos, sužeidimo ar ligos gydosi asmens sveikatos priežiūros įstaigoje arba reabilitacijos įstaigoje ir jam reikia: vežimėlio, pasėsto praguloms išvengti, vaikščiojimo priemonės, slankiosios lentos, slankiojo kilimėlio, paaukštintos tualeto sėdynės, rankinių plokščiųjų replių, kojinių ar pėdkelnių apsimovimo priemonės nuolat naudotis;

13.2. kai asmeniui reikalingas aktyvaus tipo vežimėlis;

13.3. kai judėjimo techninės pagalbos priemonės reikalingos asmenims iki 18 metų;

13.4. kai asmeniui reikia pritaikyti turimą ar skiriamą techninės pagalbos priemonę;

13.5. kai asmuo pageidauja įsigyti kitas techninės pagalbos priemones tik Centro teritoriniame padalinyje.

14. Savivaldybės įstaiga aprūpina asmenis techninės pagalbos priemonėmis visais atvejais, išskyrus šio Aprašo 12 punkte nurodytus atvejus.

15. Neteko galios nuo 2017-01-03

Punkto naikinimas:

Nr. A1-1, 2017-01-02, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00122

 

16. Centro teritorinio padalinio arba savivaldybės įstaigos specialistai patikrina asmens pateiktus dokumentus, prireikus patikrina asmens prašyme nurodytų teiginių pagrįstumą ir priima sprendimą dėl techninės pagalbos priemonės skyrimo. Vadovaudamiesi šio Aprašo 18 ir 19 punktuose nurodytais prioritetais, savivaldybės įstaigos arba Centro teritorinio padalinio specialistai pagal kiekvieną techninės pagalbos priemonės rūšį sudaro asmenų, pageidaujančių gauti judėjimo techninės pagalbos priemones, eiles.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-368, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09159

 

17. Asmenys aprūpinami turimomis judėjimo techninės pagalbos priemonėmis, atitinkančiomis jų fizinius ir medicininius poreikius, eilės tvarka.

Asmeniui, pageidaujančiam įsigyti judėjimo techninės pagalbos priemonę, pirmiausiai skiriama atnaujinta techninės pagalbos priemonė.

Asmuo, nepagrįstai atsisakęs įsigyti siūlomą atnaujintą priemonę, kuri yra techniškai tvarkinga bei atitinka jo fizinius, socialinius bei medicininius poreikius, įrašomas į asmenų, pageidaujančių įsigyti šią priemonę, eilės pabaigą.

18. Asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų, turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, įgyja pirmumo teisę gauti nuolat naudoti techninės pagalbos priemones.

19. Asmenims, kurie lanko ugdymo ar mokymo įstaigas arba dirba, esant galimybei skiriama nauja techninės pagalbos priemonė.

20. Savivaldybės įstaiga ir Centro teritorinis padalinys asmenis, kuriems reikalingos judėjimo techninės pagalbos priemonės, aprūpina šiomis priemonėmis, moko asmenis jomis naudotis ir su jais sudaro aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis (trumpalaikiu ar ilgalaikiu materialiuoju turtu) sutartis. Kai Centro teritorinio padalinio ar savivaldybės įstaigos asmenims išduotos judėjimo techninės pagalbos priemonės, išskyrus Aprašo 1 priedo 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 7.1.1, 7.1.2, 9.19.4, 12.4, 14.214.5 papunkčiuose ir 10, 16 bei 19 punktuose nurodytas priemones ir asmens lėšomis įsigytas judėjimo techninės pagalbos priemones, tampa nebereikalingos arba netinkamos naudoti, švarios, tvarkingos bei sukomplektuotos jos grąžinamos savivaldybės įstaigai ar Centro teritoriniam padaliniui ir surašomas techninės pagalbos priemonės grąžinimo aktas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-1, 2017-01-02, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00122

Nr. A1-368, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09159

 

201. Savivaldybės įstaiga ar Centro teritorinis padalinys kontroliuoja asmenų naudojimąsi techninės pagalbos priemonėmis pagal Centro direktoriaus patvirtintą tvarkos aprašą.

Papildyta punktu:

Nr. A1-223, 2014-04-17, paskelbta TAR 2014-04-18, i. k. 2014-04587

 

21. Asmenys, nurodyti šio Aprašo 3 punkte, nemokamai aprūpinami judėjimo techninės pagalbos priemonėmis nuolat ar laikinai naudoti, išskyrus šio Aprašo 26, 40 ir 464 punktuose nurodytas priemones.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-167, 2013-04-17, Žin., 2013, Nr. 41-2012 (2013-04-20), i. k. 1132230ISAK00A1-167

Nr. A1-223, 2014-04-17, paskelbta TAR 2014-04-18, i. k. 2014-04587

Nr. A1-1, 2017-01-02, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00122

Nr. A1-368, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09159

 

22. Judėjimo techninės pagalbos priemones asmenys privalo pasiimti patys iš savivaldybės įstaigos ar Centro teritorinio padalinio ne vėliau kaip per 30 dienų nuo informavimo, kad priemonė yra gauta, dienos, išskyrus atvejus, kai jos yra pristatomos asmens nurodytu adresu pagal savivaldybės arba Centro direktoriaus patvirtiną tvarką. Neatsiėmus pageidaujamos judėjimo techninės pagalbos priemonės per nustatytą laiką, ji išduodama kitam asmeniui.

23. Asmeniui mirus, jo šeimos nariai, globėjai ar rūpintojai privalo per 30 dienų grąžinti asmens turėtą judėjimo techninės pagalbos priemonę įstaigai, išdavusiai šią priemonę.

24. Asmuo įgyja teisę pakartotinai įsigyti judėjimo techninės pagalbos priemonę tik pasibaigus anksčiau gautos techninės pagalbos priemonės naudojimo terminui, nurodytam sprendime išduoti techninės pagalbos priemonę, ir ją grąžinęs savivaldybės įstaigai ar Centro teritoriniam padaliniui, išskyrus šio Aprašo 25 punkte nurodytus atvejus. Negrąžinus turimos techninės pagalbos priemonės, kita neišduodama.

25. Nepasibaigus nustatytam judėjimo techninės pagalbos priemonės naudojimo terminui, kita judėjimo techninės pagalbos priemonė, išskyrus šio Aprašo 47.3, 47.4, 47.5 ir 47.6 papunkčiuose nurodytas priemones, kurias įsigijo su kompensacija, asmeniui išduodama eilės tvarka:

25.1. pasikeitus jo sveikatos būklei ar fiziniams duomenims (pateikus išrašą iš medicinos dokumentų (formą Nr. 027/a) dėl pasikeitusios sveikatos būklės ar fizinių duomenų), kai turimos techninės pagalbos priemonės negalima individualiai pritaikyti;

25.2. kai gauta judėjimo techninės pagalbos priemonė naudojimosi laikotarpiu visiškai nusidėvėjo ir yra pripažinta netinkama naudoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-1, 2017-01-02, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00122

 

251. Nepasibaigus šio Aprašo 47.3, 47.4, 47.5ir 47.6 papunkčiuose nustatytam judėjimo techninės pagalbos priemonių, kurias asmuo įsigijo su kompensacija, naudojimo terminui, kai pasikeičia asmens sveikatos būklės ar fiziniai duomenys, kita judėjimo techninės pagalbos priemone asmuo aprūpinamas šio Aprašo 495 ir 496 punktuose nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. A1-1, 2017-01-02, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00122

 

V SKYRIUS

APRŪPINIMAS ELEKTRINIAIS VEŽIMĖLIAIS, ELEKTRINIAIS VARYTUVAIS AR BATERIJOMIS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-609, 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17905

 

26. Asmenis elektriniais vežimėliais, elektriniais varytuvais ar baterijomis aprūpina Centro teritoriniai padaliniai. Centro teritoriniai padaliniai priima asmens prašymą skirti elektrinį vežimėlį, elektrinį varytuvą arba baterijas, patikrina asmens pateiktus dokumentus, prireikus patikrina asmens prašyme nurodytų teiginių pagrįstumą ir prašymą dėl elektrinio vežimėlio ar elektrinio varytuvo skyrimo perduoda Centro direktoriaus sudarytai komisijai, o prašymą dėl baterijų skyrimo – Centro direktoriaus paskirtam koordinatoriui, o šie nedelsdami, ne ilgiau kaip per 15 dienų nuo visų šio Aprašo 9 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos, priima sprendimą dėl elektrinio vežimėlio, elektrinio varytuvo ar baterijų skyrimo ir įrašo asmenį į asmenų, pageidaujančių įsigyti elektrinį vežimėlį, elektrinį varytuvą ar baterijas, eilę.

27. Centro teritoriniai padaliniai elektriniais vežimėliais, elektriniais varytuvais ar baterijomis asmenis aprūpina šio Aprašo 1 priedo 1.1, 1.2, 3.3.2 ir 3.6 papunkčiuose nurodytam naudojimo terminui eilės tvarka.

28. Asmuo, įsigydamas Centro teritorinio padalinio jam siūlomą kito asmens grąžintą ir prireikus atnaujintą elektrinį vežimėlį ar elektrinį varytuvą, sumoka į Centro atsiskaitomąją sąskaitą 10 procentų elektrinio vežimėlio ar 20 procentų elektrinio varytuvo likutinės vertės. Asmuo, įsigydamas jam siūlomas kito asmens grąžintas baterijas, sumoka į Centro atsiskaitomąją sąskaitą 10 procentų baterijų likutinės vertės.

29. Asmuo, įsigydamas Centro teritorinio padalinio jam siūlomą paramos būdu gautą ir atnaujintą elektrinį vežimėlį ar elektrinį varytuvą, sumoka į Centro atsiskaitomąją sąskaitą 10 procentų siūlomo elektrinio vežimėlio ar 20 procentų elektrinio varytuvo remonto ir individualaus pritaikymo išlaidų sumos.

30. Asmuo, nesutikęs įsigyti Centro teritorinio padalinio siūlomo elektrinio vežimėlio ar elektrinio varytuvo, kuris atitinka jo medicininius bei fizinius poreikius, įrašomas į asmenų, pageidaujančių įsigyti elektrinį vežimėlį ar elektrinį varytuvą, eilę paskutiniu numeriu.

31. Jei Centro teritoriniai padaliniai neturi grąžintų arba paramos būdu gautų ir atnaujintų elektrinių vežimėlių ar elektrinių varytuvų arba jeigu jie neatitinka asmens medicininių bei fizinių poreikių, asmuo eilės tvarka aprūpinamas nauju elektriniu vežimėliu ar elektriniu varytuvu ir sumoka 10 procentų naujo elektrinio vežimėlio ar 20 procentų elektrinio varytuvo kainos. Jei Centro teritoriniai padalinai neturi grąžintų baterijų, asmuo eilės tvarka aprūpinamas naujomis baterijomis ir sumoka 10 procentų naujų baterijų kainos.

32. Pasibaigus elektrinio vežimėlio ar elektrinio varytuvo dalių bei baterijų garantiniam terminui, Centro teritoriniai padaliniai organizuoja elektrinio vežimėlio, elektrinio varytuvo remontą bei baterijų keitimą (išdavimą).

Centras kompensuoja 100 procentų asmens grąžinto elektrinio vežimėlio, elektrinio varytuvo remonto ir baterijų keitimo išlaidų sumos.

Centras kompensuoja 90 procentų asmens iš Centro teritorinio padalinio įsigyto ar Centro paramos būdu gauto elektrinio vežimėlio, elektrinio varytuvo remonto bei baterijų keitimo išlaidų sumos, o asmuo sumoka 10 procentų elektrinio vežimėlio, elektrinio varytuvo remonto bei baterijų keitimo išlaidų sumos į remonto paslaugų teikėjo ar Centro atsiskaitomąją sąskaitą, priklausomai nuo to, kas teikia paslaugą.

Kompensuojamą sumą Centras sumoka į remonto paslaugų teikėjo nurodytą sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje pagal pateiktą sąskaitą ir atliktų darbų aktą.

Centras kompensuoja asmens turimo vieno priemonės vieneto remonto ir baterijų keitimo išlaidas.

Centro išduodamas baterijas keičia Centro teritoriniai padaliniai arba remonto paslaugų teikėjai.

Asmens naudojamo elektrinio vežimėlio ar elektrinio varytuvo, įsigyto ne iš Centro teritorinio padalinio, remontas ar baterijų keitimas atliekamas tik tuo atveju, jei asmuo pristato šio Aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus.

33. Jei Centro teritoriniai padaliniai nustato, kad, pasibaigus elektrinio vežimėlio, elektrinio varytuvo dalių ar baterijų garantiniam terminui, elektrinio vežimėlio, elektrinio varytuvo ar baterijų gedimas atsirado asmeniui naudojantis elektriniu vežimėliu, elektriniu varytuvu ar baterijoms nesilaikant naudojimo instrukcijų, asmuo gedimus šalina savo lėšomis.

34. Nepasibaigus šio Aprašo 1 priedo 1.1, 1.2, 3.3.2, 3.6 papunkčiuose nurodytam terminui, kitas elektrinis vežimėlis, elektrinis varytuvas ar baterijos asmeniui gali būti išduodamas eilės tvarka, esant bent vienai iš šių sąlygų:

34.1. jei gautas elektrinis vežimėlis, elektrinis varytuvas ar baterijos naudojimosi laikotarpiu visiškai nusidėvėjo ir yra pripažinti netinkami naudoti (jei asmuo naudojosi elektriniu vežimėliu ar elektriniu varytuvu, baterijomis nepažeisdamas naudojimo instrukcijos);

34.2. pasikeitus asmens sveikatos būklei, fiziniams duomenims ar jo individualiems poreikiams, kai asmuo nebegali naudotis turimu elektriniu vežimėliu ar elektriniu varytuvu ir nėra galimybės individualiai jį pritaikyti. Šiuo atveju asmuo Centro teritoriniam padaliniui pateikia reabilitacijos įstaigos specialistų išvadą dėl pasikeitusios asmens sveikatos būklės ar fizinių duomenų;

34.3. jei asmens su kompensacija įsigytas elektrinis vežimėlis, elektrinis vežimėlis su perkėlimo įranga ar elektrinis varytuvas atitinka 34.1 ar 34.2 papunktyje nurodytas sąlygas ir asmuo grąžino Centrui išmokėtos kompensacijos už savo lėšomis įsigytą šio Aprašo 361.1–361.4 papunkčiuose nurodytą techninės pagalbos priemonę likutinę vertę, tiesiogiai proporcingą priemonės panaudojimo laikui.

Papildyta papunkčiu:

Nr. A1-368, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09159

 

35. Esant šio Aprašo 34 punkte nurodytoms sąlygoms, asmuo per 30 dienų grąžina turimą elektrinį vežimėlį, elektrinį varytuvą ar baterijas Centro teritoriniam padaliniui. Centro teritoriniai padaliniai šio Aprašo nustatyta tvarka aprūpina asmenį kitu elektriniu vežimėliu, elektriniu varytuvu ar baterijomis.

36. Grąžinus elektrinį vežimėlį, elektrinį varytuvą ar baterijas, nepasibaigus šio Aprašo 1 priedo 1.1, 1.2, 3.3.2, 3.6 papunkčiuose nurodytam terminui, Centras grąžina asmeniui (jo įgaliotam asmeniui, tėvams (įtėviams), sutuoktiniui, vaikams (įvaikiams), globėjams, rūpintojams) ar paveldėtojams:

36.1. Neteko galios nuo 2021-02-16

Papunkčio naikinimas:

Nr. A1-131, 2021-02-15, paskelbta TAR 2021-02-15, i. k. 2021-02822

 

36.2. 10 procentų elektrinio vežimėlio likutinės vertės, apskaičiuotos jo grąžinimo Centro teritoriniam padaliniui dieną;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-131, 2021-02-15, paskelbta TAR 2021-02-15, i. k. 2021-02822

 

36.3. 20 procentų varytuvo elektrinio likutinės vertės, apskaičiuotos jo grąžinimo Centro teritoriniam padaliniui dieną;

36.4. 10 procentų baterijų likutinės vertės, apskaičiuotos jų grąžinimo Centro teritoriniam padaliniui dieną.

361. Asmuo turi teisę gauti šių techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijas:

361.1. elektrinio varytuvo – ne daugiau kaip vieną kartą per 8 metus, kompensuojant 80 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 3 800 eurų;

361.2. elektrinio vežimėlio asmenims iki 18 metų – ne daugiau kaip vieną kartą per 4 metus, kompensuojant 90 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 5 000 eurų;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-131, 2021-02-15, paskelbta TAR 2021-02-15, i. k. 2021-02822

 

361.3. elektrinio vežimėlio asmenims nuo 18 metų – ne daugiau kaip vieną kartą per 6 metus, kompensuojant 90 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 5 000 eurų;

361.4. elektrinio vežimėlio su perkėlimo įranga – ne daugiau kaip vieną kartą per 6 metus, kompensuojant 90 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 9 000 eurų.

Papildyta punktu:

Nr. A1-517, 2019-09-11, paskelbta TAR 2019-09-11, i. k. 2019-14441

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-368, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09159

 

362. Prieš įsigydamas elektrinį varytuvą, elektrinį vežimėlį ar elektrinį vežimėlį su perkėlimo įranga, asmuo turi kreiptis į Centro teritorinį padalinį ir išsiaiškinti, ar jis gali gauti pageidaujamos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją, t. y. ar jo diagnozė atitinka nustatytus kriterijus, ar pasibaigęs anksčiau gautos techninės pagalbos priemonės naudojimo ar kompensacijos gavimo terminas, ir kitas kompensacijos gavimo sąlygas. Asmens prašymą gauti elektrinio varytuvo, elektrinio vežimėlio ar elektrinio vežimėlio su perkėlimo įranga įsigijimo išlaidų kompensaciją priima Centro teritorinis padalinys. Centro direktoriaus įsakymu sudaryta komisija dėl kompensacijos skyrimo per 10 dienų nuo nurodyto asmens prašymo pateikimo dienos įvertina šio Aprašo 9.1–9.5 papunkčiuose nurodytus dokumentus ir priima sprendimą skirti kompensaciją arba atsisakyti ją skirti. Jeigu kompensaciją skirti atsisakoma, sprendime nurodomi atsisakymo ją skirti argumentai. Centro teritorinis padalinys nedelsdamas, ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sprendimo dėl kompensacijos skyrimo ar atsisakymo ją skirti priėmimo dienos, asmens prašyme nurodytu būdu jį informuoja apie priimtą sprendimą. Sprendimas dėl kompensacijos skyrimo galioja 12 mėnesių nuo jo priėmimo dienos. Asmuo, kurio prašymu priimtas sprendimas skirti kompensaciją, įsigijęs elektrinį varytuvą, elektrinį vežimėlį ar elektrinį vežimėlį su perkėlimo įranga, per 60 dienų nuo jo įsigijimo dienos Centro teritoriniam padaliniui pateikia šio Aprašo 9.7 papunktyje nurodytus dokumentus, patvirtinančius priemonės įsigijimą.

Papildyta punktu:

Nr. A1-517, 2019-09-11, paskelbta TAR 2019-09-11, i. k. 2019-14441

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-368, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09159

 

363. Šio Aprašo 361 punkte nurodytos techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos išmokamos, jei šios priemonės buvo įsigytos po šio Aprašo 362 punkte nurodytos komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos. Elektrinio varytuvo, elektrinio vežimėlio ar elektrinio vežimėlio su perkėlimo įranga įsigijimo išlaidų kompensacija eilės tvarka išmokama ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šio Aprašo 9.7 papunktyje nurodytų dokumentų pateikimo Centro teritoriniam padaliniui dienos iš elektrinių varytuvų, elektrinių vežimėlių ar elektrinių vežimėlių su perkėlimo įranga įsigijimo išlaidoms kompensuoti skiriamų lėšų.

Kompensacija asmeniui, dėl kurio yra priimtas sprendimas skirti kompensaciją, pervedama į jo nurodytą asmeninę arba įgalioto asmens sąskaitą per Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotas kredito įstaigas ar kitus mokėjimo paslaugų teikėjus arba išmokama Centro Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktoje mokėjimo įstaigoje (jos padalinyje).

Papildyta punktu:

Nr. A1-517, 2019-09-11, paskelbta TAR 2019-09-11, i. k. 2019-14441

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-368, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09159

 

364. Šio Aprašo 361 punkte nurodytą kompensaciją asmuo pakartotinai gali gauti tik pasibaigus nurodytame punkte nustatytam terminui, jį skaičiuojant nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos, arba atsiradus nors vienai iš šio Aprašo 34 punkte nurodytų sąlygų. Prašymai gauti šio Aprašo 361 punkte nurodytas techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijas, pateikti po asmens mirties, nenagrinėjami.

Papildyta punktu:

Nr. A1-517, 2019-09-11, paskelbta TAR 2019-09-11, i. k. 2019-14441

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-368, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09159

Nr. A1-131, 2021-02-15, paskelbta TAR 2021-02-15, i. k. 2021-02822

 

365. Asmens iki 18 metų, naudojančio elektrinį vežimėlį, tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą užtikrina šios priemonės saugų naudojimą.

Papildyta punktu:

Nr. A1-131, 2021-02-15, paskelbta TAR 2021-02-15, i. k. 2021-02822

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. A1-1, 2017-01-02, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00122

 

VI SKYRIUS
APRŪPINIMAS RANKOMIS ARBA AUTOMATIŠKAI REGULIUOJAMOMIS LOVOMIS, KOJOMIS MINAMAIS TRIRAČIAIS AR KETURRAČIAIS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-609, 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17905

 

37. Asmenis naujomis, atnaujintomis ar paramos būdu gautomis rankomis ar automatiškai reguliuojamomis lovomis, kojomis minamais triračiais ar keturračiais aprūpina Centro teritoriniai padaliniai arba savivaldybių įstaigos.

38. Centro teritorinis padalinys arba savivaldybės įstaiga asmenis aprūpina:

38.1. rankomis arba automatiškai reguliuojamomis lovomis vieną kartą per 15 metų;

38.2. kojomis minamais triračiais ar keturračiais vieną kartą per 4 metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-368, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09159

 

39. Centro teritorinis padalinys arba savivaldybės įstaiga asmeniui siūlo turimą paramos būdu gautą, grąžintą arba naują rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą, kojomis minamą triratį ar keturratį.

40. Asmuo, sutikęs įsigyti Centro teritorinio padalinio arba savivaldybės įstaigos siūlomą lovą, išskyrus gautą paramos būdu, kojomis minamą triratį ar keturratį, sumoka į Centro atsiskaitomąją sąskaitą:

40.1. 43 eurų įmoką už naują rankomis reguliuojamą lovą;

40.2. 20 eurų įmoką už pakartotinai išduodamą rankomis reguliuojamą lovą;

40.3. 72 eurų įmoką už naują automatiškai reguliuojamą lovą;

40.4. 35 eurų įmoką už pakartotinai išduodamą automatiškai reguliuojamą lovą;

40.5. 10 procentų naujo kojomis minamo triračio ar keturračio kainos ar grąžintos likutinės vertės.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-484, 2014-10-13, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14012

Nr. A1-1, 2017-01-02, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00122

 

41. Centro teritorinis padalinys arba savivaldybės įstaiga rankomis arba automatiškai reguliuojamomis lovomis, kojomis minamais triračiais ar keturračiais, gautais paramos būdu, asmenis aprūpina nemokamai.

42. Asmuo, nesutikęs įsigyti Centro teritorinio padalinio arba savivaldybės įstaigos siūlomos rankomis arba automatiškai reguliuojamos lovos, kojomis minamo triračio ar keturračio, įrašomas į asmenų, pageidaujančių įsigyti rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą, kojomis minamą triratį ar keturratį, eilės pabaigą.

43. Nepasibaigus šio Aprašo 38.2 papunktyje nurodytam terminui, kitas kojomis minamas triratis ar keturratis asmeniui gali būti išduodamas eilės tvarka esant šioms sąlygoms:

43.1. jei gautas kojomis minamas triratis ar keturratis naudojimosi laikotarpiu visiškai nusidėvėjo ir yra pripažintas netinkamu naudoti;

43.2. pasikeitus asmens sveikatos būklei, fiziniams duomenims ar jo individualiems poreikiams, kai asmuo nebegali naudotis turimu kojomis minamu triračiu ar keturračiu ir nėra galimybės jį individualiai pritaikyti. Šiuo atveju asmuo Centro teritoriniam padaliniui arba savivaldybės įstaigai pateikia asmenį gydančio gydytojo išvadą dėl pasikeitusios asmens sveikatos būklės ar fizinių duomenų.

44. Esant šio Aprašo 43 punkte nurodytoms sąlygoms, asmuo per 30 dienų grąžina turimą kojomis minamą triratį ar keturratį Centro teritoriniam padaliniui arba savivaldybės įstaigai.

441. Asmuo turi teisę ne daugiau kaip vieną kartą per 4 metus gauti kojomis minamo triračio ar keturračio įsigijimo išlaidų kompensaciją, kurios dydis – 90 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 1 800 eurų. Asmuo, prieš įsigydamas kojomis minamą triratį ar keturratį, turi kreiptis į Centro teritorinį padalinį ir išsiaiškinti, ar jis gali gauti pageidaujamos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją, t. y. ar jo diagnozė atitinka nustatytus kriterijus, ar pasibaigęs anksčiau gautos techninės pagalbos priemonės naudojimo ar kompensacijos gavimo terminas, ir kitas kompensacijos gavimo sąlygas.

Papildyta punktu:

Nr. A1-517, 2019-09-11, paskelbta TAR 2019-09-11, i. k. 2019-14441

 

442. Asmens prašymą gauti kojomis minamo triračio ar keturračio įsigijimo išlaidų kompensaciją priima Centro teritorinis padalinys. Centro direktoriaus įsakymu sudaryta komisija dėl kompensacijos skyrimo per 10 dienų nuo nurodyto asmens prašymo pateikimo dienos įvertina šio Aprašo 9.1–9.5 papunkčiuose nurodytus dokumentus ir priima sprendimą skirti kompensaciją arba atsisakyti ją skirti. Jeigu kompensaciją skirti atsisakoma, sprendime nurodomi atsisakymo ją skirti argumentai. Centro teritorinis padalinys nedelsdamas, ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sprendimo dėl kompensacijos skyrimo ar atsisakymo ją skirti priėmimo dienos, asmens prašyme nurodytu būdu jį informuoja apie priimtą sprendimą. Sprendimas dėl kompensacijos skyrimo galioja 12 mėnesių nuo jo priėmimo dienos. Asmuo, kurio prašymu priimtas sprendimas skirti kompensaciją, įsigijęs kojomis minamą triratį ar keturratį, per 60 dienų nuo jo įsigijimo dienos Centro teritoriniam padaliniui pateikia šio Aprašo 9.7 papunktyje nurodytus dokumentus, patvirtinančius priemonės įsigijimą.

Papildyta punktu:

Nr. A1-517, 2019-09-11, paskelbta TAR 2019-09-11, i. k. 2019-14441

 

443. Kojomis minamo triračio ar keturračio įsigijimo išlaidų kompensacija išmokama, jei jis buvo įsigytas po šio Aprašo 442 punkte nurodytos komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos. Kojomis minamo triračio ar keturračio įsigijimo išlaidų kompensacija eilės tvarka išmokama ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šio Aprašo 9.7 papunktyje nurodytų dokumentų pateikimo Centro teritoriniam padaliniui dienos iš kojomis minamo triračio ar keturračio įsigijimo išlaidoms kompensuoti skiriamų lėšų.

Kompensacija asmeniui, dėl kurio yra priimtas sprendimas skirti kompensaciją, yra pervedama į jo nurodytą asmeninę arba įgalioto asmens sąskaitą per Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotas kredito įstaigas ar kitus mokėjimo paslaugų teikėjus arba išmokama Centro Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktoje mokėjimo įstaigoje (jos padalinyje).

Papildyta punktu:

Nr. A1-517, 2019-09-11, paskelbta TAR 2019-09-11, i. k. 2019-14441

 

444. Šio Aprašo 441 punkte nurodytą kompensaciją asmuo pakartotinai gali gauti tik pasibaigus nurodytame punkte nustatytam terminui, jį skaičiuojant nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos. Prašymai gauti kojomis minamo triračio ar keturračio įsigijimo išlaidų kompensaciją, pateikti po asmens mirties, nenagrinėjami.

Papildyta punktu:

Nr. A1-517, 2019-09-11, paskelbta TAR 2019-09-11, i. k. 2019-14441

 

45. Grąžinus rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą, praėjus ne daugiau kaip 12 mėnesių nuo lovos išdavimo asmeniui dienos, Centras grąžina asmeniui ar jo paveldėtojams arba asmeniui, pasirašiusiam aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutartį:

45.1. 15 eurų už naują rankomis reguliuojamą lovą;

45.2. 8 eurus už pakartotinai išduotą rankomis reguliuojamą lovą;

45.3. 29 eurus už naują automatiškai reguliuojamą lovą;

45.4. 15 eurų už pakartotinai išduotą automatiškai reguliuojamą lovą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-484, 2014-10-13, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14012

Nr. A1-1, 2017-01-02, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00122

 

451. Grąžinus rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą, praėjus daugiau kaip 12 mėn. nuo jos išdavimo asmeniui dienos, įmoka negrąžinama.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-484, 2014-10-13, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14012

 

46. Grąžinus kojomis minamą triratį ar keturratį, nepasibaigus šio Aprašo 38.2 papunktyje nurodytam terminui, Centras grąžina asmeniui ar jo paveldėtojams arba asmeniui, pasirašiusiam aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutartį, 10 procentų kojomis minamo triračio ar keturračio likutinės vertės, apskaičiuotos jo grąžinimo Centro teritoriniam padaliniui ar savivaldybės įstaigai dieną.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. A1-223, 2014-04-17, paskelbta TAR 2014-04-18, i. k. 2014-04587

 

VI1 SKYRIUS

APRŪPINIMAS SUAUGUSIŲ ASMENŲ NAKTIPUODŽIO KĖDUTĖMIS (SU AR BE RATUKŲ) AR VAIKŠTYNĖMIS SU STALIUKU

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-609, 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17905

 

461. Asmenis naujomis, atnaujintomis ar paramos būdu gautomis naktipuodžio kėdutėmis (su ar be ratukų) (toliau – naktipuodžio kėdutės) ar vaikštynėmis su staliuku aprūpina Centro teritoriniai padaliniai arba savivaldybių įstaigos.

462. Centro teritorinis padalinys arba savivaldybės įstaiga asmenis aprūpina naktipuodžio kėdutėmis ar vaikštynėmis su staliuku vieną kartą per 6 metus.

463. Centro teritorinis padalinys arba savivaldybės įstaiga asmeniui siūlo turimą paramos būdu gautą, grąžintą arba naują naktipuodžio kėdutę ar vaikštynę su staliuku.

464. Asmuo, sutikęs įsigyti Centro teritorinio padalinio arba savivaldybės įstaigos siūlomą naktipuodžio kėdutę ar vaikštynę su staliuku, išskyrus gautas paramos būdu, sumoka į Centro atsiskaitomąją sąskaitą:

464.1. 6 eurų įmoką už naują naktipuodžio kėdutę;

464.2. 3 eurų įmoką už pakartotinai išduotą naktipuodžio kėdutę;

464.3. 9 eurų įmoką už naują vaikštynę su staliuku;

464.4. 5 eurų įmoką už pakartotinai išduotą vaikštynę su staliuku.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-1, 2017-01-02, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00122

 

465. Centro teritorinis padalinys arba savivaldybės įstaiga naktipuodžio kėdutėmis ar vaikštynėmis su staliuku, gautomis paramos būdu, asmenis aprūpina nemokamai.

466. Asmuo, nesutikęs įsigyti Centro teritorinio padalinio arba savivaldybės įstaigos siūlomos naktipuodžio kėdutės ar vaikštynės su staliuku, įrašomas į asmenų, pageidaujančių įsigyti naktipuodžio kėdutę ar vaikštynę su staliuku, eilės pabaigą.

467. Naktipuodžio kėdutės ar vaikštynės su staliuku, kai tampa nebereikalingos arba netinkamos naudoti, švarios, tvarkingos ir sukomplektuotos grąžinamos savivaldybės įstaigai ar Centro teritoriniam padaliniui. Naktipuodžio kėdučių ar vaikštynių su staliuku pasiėmimas, grąžinimas ar pakartotinis išdavimas iš savivaldybės įstaigos ar Centro teritorinio padalinio vykdomas taikant šio Aprašo IV skyriaus 22, 23, 24 ir 25 punktų nuostatas.

468. Grąžinus naktipuodžio kėdutę ar vaikštynę su staliuku Centro teritoriniam padaliniui arba savivaldybės įstaigai įmoka asmeniui negrąžinama.

469. Vaikai vaikštyne su staliuku ir naktipuodžio kėdute aprūpinami nemokamai.

Papildyta punktu:

Nr. A1-1, 2017-01-02, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00122

 

Papildyta skyriumi:

Nr. A1-223, 2014-04-17, paskelbta TAR 2014-04-18, i. k. 2014-04587

 

VII SKYRIUS.
NAUJŲ JUDĖJIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ, ĮSIGYTŲ ASMENS LĖŠOMIS, IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-609, 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17905

 

47. Asmuo turi teisę gauti šių techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijas:

47.1. čiužinio praguloms išvengti – vieną kartą per 3 metus iki 80 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 100 eurų;

47.2. pasėsto praguloms išvengti – vieną kartą per 3 metus iki 80 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 200 eurų;

47.3. aktyvaus tipo vežimėlio – vieną kartą per 5 metus iki 1 450 eurų, bet ne daugiau už faktines įsigijimo išlaidas;

47.4. neįgaliojo vežimėlio, skirto tetraplegikui, – vieną kartą per 5 metus iki 1 450 eurų, bet ne daugiau už faktines įsigijimo išlaidas;

47.5. palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio asmeniui iki 18 metų – vieną kartą per 4 metus iki 1 450 eurų, bet ne daugiau už faktines įsigijimo išlaidas;

47.6. skuterio – vieną kartą per 6 metus iki 900 eurų, bet ne daugiau už faktines įsigijimo išlaidas;

47.7. palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio – ne daugiau kaip vieną kartą per 5 metus iki 80 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 869 eurus;

47.8. mechaninio varytuvo – vieną kartą per 6 metus iki 80 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 900 eurų;

47.9. stovėjimo atramos vaikams – vieną kartą per 4 metus iki 1 200 eurų, bet ne daugiau už faktines įsigijimo išlaidas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-311, 2021-04-16, paskelbta TAR 2021-04-19, i. k. 2021-08006

 

47.8. mechaninio varytuvo – vieną kartą per 6 metus 80 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 900 eurų.

Papildyta papunkčiu:

Nr. A1-517, 2019-09-11, paskelbta TAR 2019-09-11, i. k. 2019-14441

 

48. Neteko galios nuo 2019-09-12

Punkto naikinimas:

Nr. A1-517, 2019-09-11, paskelbta TAR 2019-09-11, i. k. 2019-14441

 

49. Asmuo, prieš įsigydamas šio Aprašo 47 punkte nurodytas priemones, turi kreiptis į Centro teritorinį padalinį ir išsiaiškinti galimybes gauti pageidaujamos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją, t. y. ar jo diagnozė atitinka nustatytus kriterijus, ar pasibaigęs anksčiau gautos kompensacijos nustatytas terminas, ir kitas kompensacijos gavimo sąlygas.

491. Asmens prašymą gauti šio Aprašo 47 punkte nurodytų priemonių įsigijimo išlaidų kompensaciją priima Centro teritorinis padalinys. Centro direktoriaus įsakymu sudaryta komisija dėl kompensacijos skyrimo per 10 dienų nuo nurodyto asmens prašymo pateikimo dienos įvertina šio Aprašo 9.1–9.5 papunkčiuose nurodytus dokumentus ir priima sprendimą skirti kompensaciją arba atsisakyti ją skirti. Jeigu kompensaciją skirti atsisakoma, sprendime nurodomi atsisakymo ją skirti argumentai. Centro teritorinis padalinys nedelsdamas, ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sprendimo dėl kompensacijos skyrimo ar atsisakymo ją skirti priėmimo dienos, asmens prašyme nurodytu būdu jį informuoja apie priimtą sprendimą. Jei Centro teritorinis padalinys asmenį aprūpina rankomis arba automatiškai reguliuojama lova, sprendimas skirti šio Aprašo 47.1 papunktyje nurodytos judėjimo techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją priimamas iš karto asmeniui pateiktus prašymą (sprendimą skirti kompensaciją priima prašymą priėmęs Centro teritorinio padalinio darbuotojas). Sprendimas dėl kompensacijos skyrimo galioja 12 mėnesių nuo jo priėmimo dienos. Asmuo, kurio prašymu priimtas sprendimas skirti kompensaciją, įsigijęs šio Aprašo 47 punkte nurodytas priemones, per 60 dienų nuo jų įsigijimo dienos Centro teritoriniam padaliniui pateikia šio Aprašo 9.7 papunktyje nurodytus dokumentus, patvirtinančius priemonės įsigijimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-206, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07125

Nr. A1-609, 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17905

Nr. A1-517, 2019-09-11, paskelbta TAR 2019-09-11, i. k. 2019-14441

 

492. Šio Aprašo 47 punkte nurodytų techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos išmokamos, jei šios priemonės buvo įsigytos po šio Aprašo 491 punkte nurodytos komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos. Techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos eilės tvarka išmokamos šio Aprašo 47.1 ir 47.2 papunkčiuose nurodytas techninės pagalbos priemones įsigijusiems asmenims ne vėliau kaip per 6 mėnesius, o šio Aprašo 47.3–47.9 papunkčiuose nurodytas priemones įsigijusiems asmenims – ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šio Aprašo 9.7 papunktyje nurodytų dokumentų pateikimo Centro teritoriniam padaliniui dienos iš atitinkamos techninės pagalbos priemonių grupės išlaidoms kompensuoti skiriamų lėšų.

Kompensacija asmeniui, dėl kurio priimtas sprendimas skirti kompensaciją, pervedama į jo nurodytą asmeninę arba įgalioto asmens sąskaitą per Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotas kredito įstaigas ar kitus mokėjimo paslaugų teikėjus arba išmokama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Centro parinktoje mokėjimo įstaigoje (jos padalinyje).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-206, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07125

Nr. A1-609, 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17905

Nr. A1-517, 2019-09-11, paskelbta TAR 2019-09-11, i. k. 2019-14441

Nr. A1-311, 2021-04-16, paskelbta TAR 2021-04-19, i. k. 2021-08006

 

493. Prašymai dėl šio Aprašo 47 punkte nurodytų priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos gavimo, pateikti po asmens mirties, nenagrinėjami.

494. Šio Aprašo 47 punkte nurodytą kompensaciją asmuo pakartotinai gali gauti tik pasibaigus nurodytame punkte nustatytam terminui, terminą skaičiuojant nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos.

495. Nepasibaigus šio Aprašo 47.3, 47.4, 47.5, 47.7 ir 47.9 papunkčiuose nurodytam asmens su kompensacija įsigytos techninės pagalbos priemonės naudojimo terminui, kai pasikeičia asmens sveikatos būklė ir (ar) fiziniai duomenys, asmuo turi teisę kreiptis į Centrą dėl aprūpinimo jo sveikatos būklę ir (ar) fizinius duomenis atitinkančiu aktyvaus tipo vežimėliu, neįgaliojo vežimėliu, skirtu tetraplegikui, palydovo valdomu rankiniu neįgaliojo vežimėliu, palydovo valdomu rankiniu neįgaliojo vežimėliu asmeniui iki 18 metų ar stovėjimo atrama vaikui arba gauti šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensaciją, jeigu grąžina Centro išmokėtos kompensacijos už savo lėšomis įsigytą šio Aprašo 47.3, 47.4, 47.5, 47.7 ir 47.9 papunkčiuose nurodytą techninės pagalbos priemonę likutinę vertę, tiesiogiai proporcingą priemonės panaudojimo laikui.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-609, 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17905

Nr. A1-311, 2021-04-16, paskelbta TAR 2021-04-19, i. k. 2021-08006

Nr. A1-505, 2021-07-12, paskelbta TAR 2021-07-12, i. k. 2021-15713

 

496. Nepasibaigus šio Aprašo 47.3 ir 47.6 papunkčiuose nurodytam asmens su kompensacija įsigytos techninės pagalbos priemonės naudojimo terminui, kai pasikeičia asmens sveikatos būklė, asmuo turi teisę kreiptis į Centrą dėl aprūpinimo jo sveikatos būklę atitinkančiu elektriniu vežimėliu arba gauti jo įsigijimo išlaidų kompensaciją, elektriniu varytuvu arba gauti jo įsigijimo išlaidų kompensaciją, pulteliu valdomu elektriniu vonios suoliuku, lovos staliuku, rankomis ar automatiškai reguliuojama lova, čiužiniu praguloms išvengti arba gauti jo įsigijimo išlaidų kompensaciją ar patiesalu praguloms išvengti, jeigu grąžina Centrui jam Centro išduotą aktyvaus tipo vežimėlį arba grąžina Centro išmokėtos už savo lėšomis įsigyto aktyvaus tipo vežimėlio ar skuterio kompensacijos likutinę dalį, tiesiogiai proporcingą priemonės naudojimo laikui.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-505, 2021-07-12, paskelbta TAR 2021-07-12, i. k. 2021-15713

 

497. Šio Aprašo 495 ir 496 punktuose nurodytais atvejais asmuo turi pateikti Centro teritoriniam padaliniui ar savivaldybės įstaigai asmenį gydančio gydytojo ar asmenį gydančio gydytojo reabilitologo išvadą dėl asmens sveikatos būklės ar fizinių duomenų pasikeitimų.

498. Nepasibaigus šio Aprašo 47.1 ir 47.2 papunkčiuose nurodytam terminui, kai su kompensacija įsigytas čiužinys praguloms išvengti ar pasėstas praguloms išvengti naudojimosi laikotarpiu visiškai nusidėvėjo ir yra pripažintas netinkamu naudoti (jei asmuo naudojosi priemonėmis, nepažeisdamas naudojimo instrukcijos), asmuo šio Aprašo nustatyta tvarka gali būti aprūpintas čiužiniu praguloms išvengti ar pasėstu praguloms išvengti.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-517, 2017-10-10, paskelbta TAR 2017-10-12, i. k. 2017-16174

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. A1-1, 2017-01-02, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00122

 

VIII SKYRIUS

APRŪPINIMAS REGOS IR KLAUSOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-609, 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17905

 

50. Asmenis, nurodytus šio Aprašo 3 punkte, regos (2 priedas) ir klausos (3 priedas) techninės pagalbos priemonėmis individualiai aprūpina Centro teritoriniai padaliniai.

51. Centro teritoriniai padaliniai, aprūpindami asmenis regos ir klausos techninės pagalbos priemonėmis, bendradarbiauja su neįgaliųjų asociacijomis.

52. Centro teritorinio padalinio specialistai patikrina asmens pateiktus dokumentus, išsiaiškina asmens regos ar klausos techninės pagalbos priemonių poreikį, esant reikalui, patikrina asmens prašyme nurodytų teiginių bei faktų pagrįstumą ir priima sprendimą dėl priemonės skyrimo.

53. Asmenims, pakartotinai besikreipiantiems dėl regos ir klausos techninės pagalbos priemonių įsigijimo, išskyrus šio Aprašo 10.4.2 punkte nurodytą atvejį, šias priemones skiria Centro teritorinio padalinio specialistai.

54. Vadovaudamiesi šio Aprašo 56 ir 57 punktuose nurodytais prioritetais, Centro teritorinio padalinio specialistai pagal kiekvieną techninės pagalbos priemonės rūšį sudaro asmenų, pageidaujančių gauti regos ar klausos techninės pagalbos priemones, eiles.

55. Asmenys aprūpinami Centro turimomis regos ir klausos techninės pagalbos priemonėmis, atitinkančiomis jų socialinius ir medicininius poreikius, eilės tvarka.

56. Asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų, turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, įgyja pirmumo teisę gauti nuolat naudoti regos ar klausos techninės pagalbos priemones.

57. Asmenys, kurie lanko ugdymo ar mokymo įstaigas įgyja pirmumo teisę gauti nuolat naudoti regos ar klausos techninės pagalbos priemones.

58. Centro teritorinis padalinys asmenis, kuriems reikalingos regos ar klausos techninės pagalbos priemonės, aprūpina šiomis priemonėmis, moko jomis naudotis ir su jais sudaro aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis (trumpalaikiu ar ilgalaikiu materialiuoju turtu) sutartis.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-368, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09159

 

59. Visos regos ir klausos techninės pagalbos priemonės negrąžinamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-223, 2014-04-17, paskelbta TAR 2014-04-18, i. k. 2014-04587

Nr. A1-1, 2017-01-02, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00122

 

60. Regos ir klausos techninės pagalbos priemones asmenys privalo pasiimti patys iš Centro teritorinio padalinio ne vėliau kaip per 30 dienų nuo informavimo, kad priemonė yra gauta, dienos, išskyrus atvejus, kai jos yra pristatomos asmens nurodytu adresu pagal Centro direktoriaus patvirtintą tvarką. Neatsiėmus pageidaujamos regos ar klausos techninės pagalbos priemonės per nustatytą laiką, ji išduodama kitam asmeniui.

61. Asmuo įgyja teisę pakartotinai įsigyti regos ar klausos techninės pagalbos priemonę tik pasibaigus anksčiau gautos techninės pagalbos priemonės naudojimo terminui, nurodytam sprendime išduoti techninės pagalbos priemonę.

62. Nepasibaigus nustatytam regos ir klausos techninės pagalbos priemonės naudojimo terminui, kita priemonė, išskyrus šio Aprašo 63 ir 71 punktuose nurodytas priemones, kurias įsigijo su kompensacija, asmeniui išduodama eilės tvarka:

62.1. pasikeitus asmens sveikatos būklei ir pateikus išrašą iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a);

62.2. gautai regos ir klausos techninės pagalbos priemonei naudojimosi laikotarpiu visiškai nusidėvėjus ir ją pripažinus netinkama naudoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-609, 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17905

 

ix SKYRIUS

NAUJŲ REGOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ, ĮSIGYTŲ ASMENS LĖŠOMIS, IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-609, 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17905

 

63. Asmuo turi teisę gauti šių techninės pagalbos priemonių nurodyto dydžio bei šiame punkte nurodytam terminui įsigijimo išlaidų kompensacijas:

63.1. žiūrono ar teleskopo – ne daugiau kaip vieną kartą per 5 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 70 eurų;

63.2. vaizdo didinimo sistemos – ne daugiau kaip vieną kartą per 8 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 eurų;

63.3. judriojo (mobilaus) ryšio telefono (kalbančio) – ne daugiau kaip vieną kartą per 4 metus iki 174 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas, arba judriojo (mobilaus) ryšio telefono (mygtukinio) – ne daugiau kaip vieną kartą per 4 metus iki 35 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-609, 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17905

 

63.4. kūno termometro (kalbančio) – ne daugiau kaip vieną kartą per 5 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 30 eurų;

63.5. rankinio laikrodžio (kalbančio) – ne daugiau kaip vieną kartą per 3 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 30 eurų;

63.6. stalinio laikrodžio (kalbančio) – ne daugiau kaip vieną kartą per 3 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 30 eurų;

63.7. virtuvės svarstyklių (kalbančių) – ne daugiau kaip vieną kartą per 5 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 50 eurų;

63.8. elektroninio skaičiuotuvo (kalbančio) – ne daugiau kaip vieną kartą per 5 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 30 eurų;

63.9. laidinio telefono (kalbančio) – ne daugiau kaip vieną kartą per 10 metų 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 60 eurų;

63.10. elektroninio orientavimo prietaiso – ne daugiau kaip vieną kartą per 3 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 50 eurų;

63.11. kraujospūdžio matuoklio (kalbančio) – ne daugiau kaip vieną kartą per 5 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 50 eurų;

63.12. judriojo (mobilaus) ryšio telefono (kalbančio) įgarsinimo programinės įrangos – ne daugiau kaip vieną kartą per 4 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 120 eurų;

63.13. spalvų matuoklio (kalbančio) – ne daugiau kaip vieną kartą per 5 metus 70 procentų faktinių išlaidų, bet ne daugiau kaip 50 eurų;

63.14. nešiojamojo elektroninio užrašymo įtaiso Brailio rašto naudotojams – ne daugiau kaip vieną kartą per 5 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 2 000 eurų;

63.15. ekrano skaitymo programinės įrangos – ne daugiau kaip vieną kartą per 4 metus 90 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 869 eurų;

63.16. didinimo programinės įrangos – ne daugiau kaip vieną kartą per 4 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 290 eurų;

63.17. kalbos sintezatoriaus – ne daugiau kaip vieną kartą per 4 metus 90 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 150 eurų;

63.18. simbolių skaitymo įrenginio – ne daugiau kaip vieną kartą per 7 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 1 000 eurų;

63.19. gliukozės kieko kraujyje matuoklio (kalbančio) – ne daugiau kaip vieną kartą per 5 metus 70 procentų faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 50 eurų.

631. Jei šio Aprašo 63.14 ir 63.18 papunkčiuose nurodytos techninės pagalbos priemonės jų naudojimo laikotarpiu visiškai nusidėvėjo ir asmuo pateikia šių priemonių pripažinimo netinkamomis naudoti dokumentus (pavyzdžiui, defektavimo aktą, patvirtinantį, kad techninės pagalbos priemonė nepataisoma), asmeniui skiriama šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensacija nepasibaigus jų naudojimo laikotarpiui. Šio Aprašo 63.14 ir 63.18 papunkčiuose nurodytų techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos nepasibaigus jų naudojimo laikotarpiui skiriamos 64–66 punktuose nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. A1-923, 2020-10-02, paskelbta TAR 2020-10-02, i. k. 2020-20631

 

64. Asmuo, prieš įsigydamas šio Aprašo 63 punkte nurodytas priemones, turi kreiptis į Centro teritorinį padalinį ir išsiaiškinti galimybes gauti pageidaujamos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją, t. y. ar jo diagnozė atitinka nustatytus kriterijus, ar pasibaigęs anksčiau gautos kompensacijos nustatytas terminas ir kitas kompensacijos gavimo sąlygas.

65. Asmens prašymą gauti šio Aprašo 63 punkte nurodytų priemonių įsigijimo išlaidų kompensaciją priima Centro teritorinis padalinys. Centro direktoriaus įsakymu sudaryta komisija dėl kompensacijos skyrimo per 10 dienų nuo nurodyto asmens prašymo pateikimo dienos įvertina šio Aprašo 10.1–10.5 papunkčiuose nurodytus dokumentus ir priima sprendimą skirti kompensaciją arba atsisakyti ją skirti. Jeigu kompensaciją skirti atsisakoma, sprendime nurodomi atsisakymo ją skirti argumentai. Centro teritorinis padalinys nedelsdamas, ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sprendimo dėl kompensacijos skyrimo ar atsisakymo ją skirti priėmimo dienos, asmens prašyme nurodytu būdu jį informuoja apie priimtą sprendimą. Sprendimas dėl kompensacijos skyrimo galioja 12 mėnesių nuo jo priėmimo dienos. Asmuo, kurio prašymu priimtas sprendimas skirti kompensaciją, įsigijęs šio Aprašo 63 punkte nurodytas priemones, per 60 dienų nuo jų įsigijimo dienos Centro teritoriniam padaliniui pateikia šio Aprašo 10.7 papunktyje nurodytus dokumentus, patvirtinančius priemonės įsigijimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-206, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07125

Nr. A1-609, 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17905

 

66. Šio Aprašo 63 punkte nurodytų techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos išmokamos, jei šios priemonės buvo įsigytos po šio Aprašo 65 punkte nurodytos komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos. Techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos eilės tvarka išmokamos šio Aprašo 63.1, 63.3–63.13, 63.16, 63.17 ir 63.19 papunkčiuose nurodytas techninės pagalbos priemones įsigijusiems asmenims ne vėliau kaip per 6 mėnesius, šio Aprašo 63.2, 63.14, 63.15 ir 63.18 papunkčiuose nurodytas priemones įsigijusiems asmenims – ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šio Aprašo 10.7 papunktyje nurodytų dokumentų pateikimo Centro teritoriniam padaliniui dienos iš atitinkamai techninės pagalbos priemonių grupei kompensuoti skiriamų lėšų.

Kompensacija asmeniui, dėl kurio yra priimtas sprendimas skirti kompensaciją, yra pervedama į jo nurodytą asmeninę arba įgalioto asmens sąskaitą per Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotas kredito įstaigas ar kitus mokėjimo paslaugų teikėjus arba išmokama Centro Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktoje mokėjimo įstaigoje (jos padalinyje).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-206, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07125

 

661. Prašymai dėl šio Aprašo 63 punkte nurodytų priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos gavimo, pateikti po asmens mirties, nenagrinėjami.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. A1-1, 2017-01-02, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00122

 

X SKYRIUS

APRŪPINIMAS PRIE RADIJO IR TELEVIZIJOS IMTUVŲ JUNGIAMAIS ĮTAISAIS, GARSO RODYTUVAIS (ELEKTRONINĖMIS AUKLĖMIS), ĮSPĖJAMAISIAIS DURŲ ĮTAISAIS, JUDESIO RODYTUVAIS, GAISRO IR (AR) DUJŲ, IR (AR) DŪMŲ SIGNALIZATORIAIS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-609, 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17905

 

67. Asmenis naujais prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamais įtaisais ar garso rodytuvais (elektroninėmis auklėmis), įspėjamaisiais durų įtaisais, judesio rodytuvais, gaisro ir (ar) dujų, ir (ar) dūmų signalizatoriais aprūpina Centro teritoriniai padaliniai.

68. Centro teritorinis padalinys aprūpina asmenis prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamais įtaisais, garso rodytuvais (elektroninėmis auklėmis), įspėjamaisiais durų įtaisais, judesio rodytuvais, gaisro ir (ar) dujų, ir (ar) dūmų signalizatoriais ne dažniau kaip vieną kartą per 6 metus.

69. Asmuo, sutikęs įsigyti Centro teritorinio padalinio jam siūlomą prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamą įtaisą ar garso rodytuvą (elektroninę auklę), įspėjamąjį durų įtaisą, judesio rodytuvą, dujų signalizatorių, į Centro atsiskaitomąją sąskaitą sumoka 30 procentų šio Aprašo 67 punkte nurodytų priemonių kainos. Asmenys, auginantys vaiką iki 3 metų, garso rodytuvu (elektronine aukle) aprūpinami nemokamai. Asmeniui vienas dūmų ir gaisro signalizatorius išduodamas nemokamai. Norėdamas įsigyti daugiau nei vieną dūmų ir gaisro signalizatorių, asmuo į Centro atsiskaitomąją sąskaitą sumoka 30 procentų kiekvienos šios priemonės kainos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-368, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09159

 

70. Asmuo, nesutikęs įsigyti Centro teritorinio padalinio siūlomo prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamo įtaiso ar garso rodytuvo (elektroninės auklės), įspėjamojo durų įtaiso, judesio rodytuvo, gaisro ir (ar) dujų, ir (ar) dūmų signalizatoriaus, įrašomas į asmenų, pageidaujančių įsigyti šią priemonę, eilę paskutiniu numeriu.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. A1-223, 2014-04-17, paskelbta TAR 2014-04-18, i. k. 2014-04587

Nr. A1-1, 2017-01-02, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00122

 

XI SKYRIUS

NAUJŲ KLAUSOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ, ĮSIGYTŲ ASMENS LĖŠOMIS, IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-609, 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17905

Nr. A1-368, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09159

 

71. Asmuo turi teisę gauti šias techninės pagalbos priemonių išlaidų kompensacijas:

71.1. FM sistemos – ne daugiau kaip vieną kartą per 5 metus iki 724 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

71.2. judriojo (mobilaus) ryšio telefono (vibruojančio) – ne daugiau kaip vieną kartą per 4 metus iki 174 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

71.3. planšetinio kompiuterio – ne daugiau kaip vieną kartą per 4 metus iki 174 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

71.4. išmanaus laikrodžio (apyrankės) – ne daugiau kaip vieną kartą per 3 metus iki 49 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. A1-517, 2019-09-11, paskelbta TAR 2019-09-11, i. k. 2019-14441

 

72. Prieš įsigydamas šio Aprašo 71 punkte nurodytas priemones, asmuo turi kreiptis į Centro teritorinį padalinį ir išsiaiškinti galimybes gauti pageidaujamos priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją, t. y. ar jo asmens diagnozė atitinka nustatytus kriterijus, ar pasibaigęs anksčiau gautos techninės pagalbos priemonės kompensacijos terminas, ir kitas kompensacijos gavimo sąlygas.

73. Asmens prašymą gauti šio Aprašo 71 punkte nurodytų priemonių įsigijimo išlaidų kompensaciją priima Centro teritorinis padalinys. Centro direktoriaus įsakymu sudaryta komisija dėl kompensacijos skyrimo per 15 dienų nuo nurodyto asmens prašymo pateikimo dienos įvertina šio Aprašo 10.1–10.6 ir 10.8 papunkčiuose nurodytus dokumentus ir priima sprendimą skirti kompensaciją arba atsisakyti skirti kompensaciją. Jeigu kompensaciją skirti atsisakoma, sprendime nurodomi atsisakymo skirti kompensaciją argumentai. Centro teritorinis padalinys nedelsdamas, ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sprendimo dėl kompensacijos skyrimo ar atsisakymo ją skirti priėmimo dienos, asmens prašyme nurodytu būdu informuoja jį apie priimtą sprendimą. Sprendimas dėl kompensacijos skyrimo galioja 12 mėnesių nuo jo priėmimo dienos. Asmuo, kurio prašymu priimtas sprendimas skirti kompensaciją, įsigijęs šio Aprašo 71 punkte nurodytas priemones, per 60 dienų nuo jų įsigijimo dienos pateikia Centro teritoriniam padaliniui šio Aprašo 10.7 papunktyje nurodytus dokumentus, patvirtinančius priemonės įsigijimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-206, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07125

 

74. Šio Aprašo 71 punkte nurodytų techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos išmokamos, jei šios priemonės buvo įsigytos po šio Aprašo 73 punkte nurodytos komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos. Techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos eilės tvarka išmokamos šio Aprašo 71.2 ir 71.3 papunkčiuose nurodytas techninės pagalbos priemones įsigijusiems asmenims ne vėliau kaip per 6 mėnesius, šio Aprašo 71.1 papunktyje nurodytą priemonę įsigijusiems asmenims – ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šio Aprašo 10.7 papunktyje nurodytų dokumentų pateikimo Centro teritoriniam padaliniui dienos iš atitinkamai techninės pagalbos priemonių grupei kompensuoti skiriamų lėšų.

Kompensacija asmeniui, dėl kurio yra priimtas sprendimas skirti kompensaciją, yra pervedama į jo nurodytą asmeninę arba įgalioto asmens sąskaitą per Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotas kredito įstaigas ar kitus mokėjimo paslaugų teikėjus arba išmokama Centro Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktoje mokėjimo įstaigoje (jos padalinyje).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-206, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07125

 

741. Prašymai dėl šio Aprašo 71 punkte nurodytų priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos gavimo, pateikti po asmens mirties, nenagrinėjami.

742. Jei šio Aprašo 71.1 papunktyje nurodyta techninės pagalbos priemonė jos naudojimo laikotarpiu visiškai nusidėvėjo ir asmuo pateikia šios priemonės pripažinimo netinkama naudoti dokumentus (pavyzdžiui, defektavimo aktą, patvirtinantį, kad techninės pagalbos priemonė nepataisoma), asmeniui skiriama šios priemonės įsigijimo išlaidų kompensacija nepasibaigus jos naudojimo laikotarpiui. Šio Aprašo 71.1 papunktyje nurodytos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensacija nepasibaigus jos naudojimo laikotarpiui skiriama 72–74 punktuose nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. A1-923, 2020-10-02, paskelbta TAR 2020-10-02, i. k. 2020-20631

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. A1-223, 2014-04-17, paskelbta TAR 2014-04-18, i. k. 2014-04587

Nr. A1-1, 2017-01-02, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00122

 

12 skyrius. Neteko galios nuo 2017-01-03

Skyriaus naikinimas:

Nr. A1-1, 2017-01-02, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00122

 

XII SKYRIUS

APRŪPINIMAS KOMUNIKACIJOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS

 

75. Asmenis, nurodytus šio Aprašo 3 punkte, komunikacijos techninės pagalbos priemonėmis (4 priedas) individualiai aprūpina Centro teritoriniai padaliniai.

76. 4 priedo 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 papunkčiuose nurodytomis komunikacijos techninės pagalbos priemonėmis aprūpinami tik asmenys iki 21 metų, kurie mokosi bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinėje mokykloje, ar asmenys, kurie pirmą kartą studijuoja aukštojoje mokykloje pagal neuniversitetinių, I ar II pakopos arba vientisųjų universitetinių studijų programą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-368, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09159

 

77. Asmuo, pageidaujantis gauti komunikacijos techninės pagalbos priemonę, kreipiasi į Centro teritorinį padalinį ir pateikia:

77.1. asmens ar vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisę užsieniečiui nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą;

77.2. dokumentus apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu šių duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;

77.3. socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą;

77.4. neįgaliojo pažymėjimą, invalido pažymėjimą (išskyrus asmenis iki 18 metų, turinčius judesio raidos sutrikimų (kol jiems neįgalumas dar nenustatytas), ir asmenis po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų, turinčius akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas);

77.5. išrašą iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a) (išrašo galiojimo laikas – 12 mėnesių nuo jo išrašymo dienos);

77.6. mokinio, moksleivio ar studento pažymėjimą;

77.7. jei asmuo mokosi, – ugdymo įstaigos specialiojo ugdymo komisijos ar (ir) pedagoginės psichologinės tarnybos, ar (ir) švietimo pagalbos tarnybos pažymą (rekomendaciją) dėl 4 priede nurodytų priemonių (išskyrus 4 priedo 1.1, 1.3 ir 3.1 papunkčiuose nurodytas priemones) įsigijimo tikslingumo asmenims iki 18 metų.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-368, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09159

 

78. Centro teritorinio padalinio specialistai patikrina asmens pateiktus dokumentus, nustato asmens komunikacijos techninės pagalbos priemonių poreikį ir per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos priima sprendimą dėl priemonės skyrimo.

781. Vadovaudamiesi šio Aprašo 783 punkte nurodytais prioritetais, Centro teritorinio padalinio specialistai pagal kiekvieną komunikacijos techninės pagalbos priemonės rūšį sudaro asmenų, pageidaujančių gauti komunikacijos techninės pagalbos priemones, eiles.

782. Asmenys aprūpinami Centro turimomis komunikacijos techninės pagalbos priemonėmis, atitinkančiomis jų socialinius ir medicininius poreikius, eilės tvarka.

783. Asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų, turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, ar (ir) asmenys, kurie lanko ugdymo ar mokymo įstaigas, įgyja pirmumo teisę gauti nuolat naudoti komunikacijos techninės pagalbos priemones.

784. Centro teritorinis padalinys asmenis, kuriems reikalingos komunikacijos techninės pagalbos priemonės, aprūpina šiomis priemonėmis, moko jomis naudotis ir su jais sudaro aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis (trumpalaikiu ar ilgalaikiu materialiuoju turtu) sutartis. Visos komunikacijos techninės pagalbos priemonės yra negrąžinamos, išskyrus šio Aprašo 4 priedo 1.1, 2.2 ir 2.3 papunkčiuose nurodytas priemones, kurios, tapusios nebereikalingos arba netinkamos naudoti, švarios, tvarkingos, sukomplektuotos grąžinamos Centro teritoriniams padaliniams ir surašomas techninės pagalbos priemonės grąžinimo aktas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-368, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09159

Nr. A1-131, 2021-02-15, paskelbta TAR 2021-02-15, i. k. 2021-02822

 

785. Neteko galios nuo 2020-11-03

Punkto naikinimas:

Nr. A1-368, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09159

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-923, 2020-10-02, paskelbta TAR 2020-10-02, i. k. 2020-20631

 

786. Komunikacijos techninės pagalbos priemones asmenys privalo pasiimti patys iš Centro teritorinio padalinio ne vėliau kaip per 30 dienų nuo informavimo, kad priemonė yra gauta, dienos, išskyrus atvejus, kai jos yra pristatomos asmens nurodytu adresu Centro direktoriaus nustatyta tvarka. Neatsiėmus pageidaujamos komunikacijos techninės pagalbos priemonės per nustatytą laiką, ji išduodama šio Aprašo nustatyta tvarka kitam asmeniui, laukiančiam šios priemonės.

787. Asmuo įgyja teisę pakartotinai įsigyti komunikacijos techninės pagalbos priemonę tik pasibaigus anksčiau gautos techninės pagalbos priemonės naudojimo terminui, nurodytam sprendime išduoti techninės pagalbos priemonę.

788. Nepasibaigus nustatytam komunikacijos techninės pagalbos priemonės naudojimo terminui, kita priemonė asmeniui, pasikeitus jo sveikatos būklei ar socialiniams poreikiams ir pateikus išrašą iš medicininių dokumentų (formą Nr. 027/a) ar (ir) pedagogikos ir psichologijos centro pažymą, išduodama eilės tvarka.

789. Centro teritoriniai padaliniai, siekdami besimokančius asmenis aprūpinti jų poreikius atitinkančiomis komunikacijos techninės pagalbos priemonėmis, nuolat bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įgaliota institucija, derina komunikacijos techninės pagalbos priemonių sąrašus.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-427, 2021-06-07, paskelbta TAR 2021-06-07, i. k. 2021-13028

 

Papildyta skyriumi:

Nr. A1-609, 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17905

 

XIII SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS VYKDOMOS FUNKCIJOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-609, 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17905

 

79. Savivaldybės įstaiga vykdo šias funkcijas:

79.1. registruoja duomenis apie asmenų prašymų pateikimą, aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis bei jų grąžinimą Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje;

79.2. tvarko techninės pagalbos priemonių gavimo, išdavimo ir grąžinimo apskaitą;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-368, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09159

 

79.3. užpajamuoja gautas techninės pagalbos priemones ir perduoda fiziniams asmenims reikalingas techninės pagalbos priemones nuosavybėn ir (ar) panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Centro direktoriaus nustatyta tvarka;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-1, 2017-01-02, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00122

 

79.4. teikia Centrui pasiūlymus nurašyti nusidėvėjusias judėjimo techninės pagalbos priemones. Gavusi iš Centro sprendimą nurašyti pripažintą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turtą – pagal panaudos sutartis gautas techninės pagalbos priemones, jas nurašo, o priemones, nurodytas šio Aprašo 1 priedo 14.2, 14.3, 14.4 punktuose, utilizuoja nustatyta tvarka, Centrui pateikdama nurašymą ir (ar) utilizavimą pagrindžiančius dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-167, 2013-04-17, Žin., 2013, Nr. 41-2012 (2013-04-20), i. k. 1132230ISAK00A1-167

 

79.5. tarpininkauja organizuojant judėjimo techninės pagalbos priemonių remonto ir individualaus pritaikymo paslaugas;

79.6. nesant poreikio ir asmenų, pageidaujančių gauti techninės pagalbos priemones, eilės, techninės pagalbos priemones grąžina Centro teritoriniam padaliniui;

79.7. tarpininkauja perduodant Centro teritoriniams padaliniams asmens prašymą ir reikalingus dokumentus dėl judėjimo techninės pagalbos priemonių įsigijimo ir jų išlaidų kompensavimo, dėl neįgaliųjų aprūpinimo elektriniais vežimėliais bei rankomis arba automatiškai reguliuojamomis lovomis;

79.7.1. teikia Centro teritoriniam padaliniui prašymą gauti techninės pagalbos priemones nuolat naudoti bei įsigyti laikinai naudoti ir kiekines paraiškas su vardiniu sąrašu, kuriame yra nurodoma ši informacija:

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-1, 2011-01-03, Žin., 2011, Nr. 2-80 (2011-01-06), i. k. 1112230ISAK0000A1-1

 

79.7.2. asmens vardas, pavardė ir asmens kodas;

79.7.3. adresas, telefono numeris;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-1, 2011-01-03, Žin., 2011, Nr. 2-80 (2011-01-06), i. k. 1112230ISAK0000A1-1

 

79.7.4. reikalingos judėjimo techninės pagalbos priemonės pavadinimas ir kiekis;

79.7.5. reikalingos judėjimo techninės pagalbos priemonės techniniai duomenys (nurodomas vežimėlių tipas, sėdynės plotis, sėdėjimo gylis, blauzdos ilgis; kitų judėjimo techninės pagalbos priemonių: žmogaus ūgis, svoris bei kita svarbi informacija);

79.7.6. prireikus duomenys apie asmens neįgalumą bei asmeniui nustatytus specialiuosius poreikius (visišką negalią, specialųjį nuolatinės slaugos poreikį ir kt.);

79.7.7. Neteko galios nuo 2020-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. A1-368, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09159

 

79.8. informuoja asmens gyvenamosios vietos savivaldybės įstaigą, aprūpinęs asmenį pagal jo gydymosi vietą;

79.9. kiekvieną ketvirtį kompiuterinėse laikmenose pateikia Centro teritoriniam padaliniui informaciją apie asmenis, įsigijusius judėjimo techninės pagalbos priemones, grąžintas judėjimo techninės pagalbos priemones bei šių priemonių poreikį;

79.10. tarpininkauja organizuojant asmenų aprūpinimą regos ir klausos techninės pagalbos priemonėmis (asmeniui pageidaujant, perduoda dokumentus Centro teritoriniam padaliniui bei jam pristato į namus techninės pagalbos priemones).

79.11. Centro teritorinių padalinių specialistams sudaro sąlygas atlikti išduodamų techninės pagalbos priemonių išdavimo tvarkos reikalavimų vykdymo kontrolę bei savivaldybių įstaigų siūlomų nurašyti techninės pagalbos priemonių įvertinimą.

Papildyta punktu:

Nr. A1-223, 2014-04-17, paskelbta TAR 2014-04-18, i. k. 2014-04587

 

XIV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-609, 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17905

 

80. Centras judėjimo, regos, klausos ir komunikacijos techninės pagalbos priemones, nurodytas šio Aprašo 1, 2, 3 ir 4 prieduose, įsigyja bei judėjimo techninės pagalbos priemonių, išskyrus skuterius, remonto ir individualaus pritaikymo paslaugas perka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Centro teritoriniai padaliniai ar savivaldybės įstaigos turimomis techninės pagalbos priemonėmis aprūpina asmenis, pateikusius socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą. Šio Aprašo 2 priedo 2.1.1, 3.1, 3.2, 3.21, 7.1 ir 9.1 papunkčiuose nurodytomis techninės pagalbos priemonėmis Centro teritoriniai padaliniai asmenis aprūpina prašymo pateikimo dieną, o šio Aprašo 2 priedo 4.2, 5.1.1–5.1.3, 10.1, 10.2 ir 11.1 papunkčiuose nurodytomis techninės pagalbos priemonėmis – ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gauti regos techninės pagalbos priemonę pateikimo dienos. Šio Aprašo 1 priede nurodytomis techninės pagalbos priemonėmis Centro teritoriniai padaliniai asmenis aprūpina prašymo pateikimo dieną, nesant galimybės to padaryti, – ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo prašymo gauti judėjimo techninės pagalbos priemonę pateikimo dienos. Jei asmeniui reikalingos techninės pagalbos priemonės Centro teritoriniame padalinyje ar savivaldybės įstaigoje nėra, asmeniui turi būti teikiama informacija apie reikalingos techninės pagalbos priemonės gavimo galimybes ir terminus.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-223, 2014-04-17, paskelbta TAR 2014-04-18, i. k. 2014-04587

Nr. A1-1, 2017-01-02, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00122

Nr. A1-609, 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17905

Nr. A1-517, 2019-09-11, paskelbta TAR 2019-09-11, i. k. 2019-14441

 

81. Dokumentus, nurodytus šio Aprašo 9.1–9.7 ir 10.1–10.8 punktuose, reikalingus gauti iš Centro teritorinių padalinių ar savivaldybių administracijos padalinių, pavaldžių subjektų, prireikus ir iš kitų viešojo administravimo ar kitų subjektų gauna pati prašymą nagrinėjanti ir sprendimą priimanti institucija (Centras arba savivaldybės įstaiga) įstatymų ar duomenų teikimo sutarčių nustatyta tvarka. Jei prašymą nagrinėjančiai ir sprendimą priimančiai institucijai įstatymuose nenustatyta teisė gauti dokumentus, juos pateikia prašymą pateikiantis asmuo.

82. Techninės pagalbos priemonių, nurodytų šio Aprašo 80 punkte, įsigijimo, remonto ir individualaus pritaikymo bei kompensacijų, numatytų šio Aprašo 361, 47, 63 ir 71 punktuose, išlaidos kompensuojamos iš valstybės biudžeto lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-368, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09159

 

83. Centras šio Aprašo 28, 29, 31, 32, 40, 464 ir 69 punktuose nurodytas gautas lėšas naudoja techninės pagalbos priemonėms ar remonto paslaugoms pirkti bei techninės pagalbos priemonių, įsigytų asmens lėšomis įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Centras turi teisę ne daugiau kaip 10 procentų šiuose punktuose nurodytų gautų lėšų sumos panaudoti Centro administravimo išlaidoms padengti.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-167, 2013-04-17, Žin., 2013, Nr. 41-2012 (2013-04-20), i. k. 1132230ISAK00A1-167

Nr. A1-1, 2017-01-02, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00122

 

84. Asmuo privalo informuoti Centro teritorinį padalinį arba savivaldybės įstaigą apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą.

85. Techninės pagalbos priemonės yra išieškomos įstatymų nustatyta tvarka, kai jos negrąžinamos savivaldybės įstaigai ar Centro teritoriniam padaliniui šio Aprašo nustatyta tvarka.

86. Savivaldybių sprendimai dėl aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis gali būti skundžiami savivaldybės administracijos direktoriui, o Centro teritorinių padalinių sprendimai dėl aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir kompensacijų skyrimo – Centro direktoriui.

87. Neteisėtai gautos techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos išieškomos iš kaltų asmenų Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. A1-206, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07125

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-126, 2008-04-25, Žin., 2008, Nr. 50-1873 (2008-04-30), i. k. 1082230ISAK00A1-126

Nr. A1-474, 2010-10-07, Žin., 2010, Nr. 122-6242 (2010-10-14), i. k. 1102230ISAK00A1-474

 

part_6e0475b9bdca4a19a9e795fd5e05856c_end


 

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės

pagalbos priemonėmis ir šių priemonių

įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos

aprašo

1 priedas

(Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2010 m. spalio 7 d.

įsakymo Nr. A1-474 redakcija)

 

JUDĖJIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Techninės pagalbos priemonės pavadinimas

Naujos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikas

Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti techninės pagalbos priemones (negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė)

1

2

3

4

1.

Elektriniai neįgaliųjų vežimėliai

 

 

1.1.

elektriniai vežimėliai bei jų priedai asmenims nuo 18 metų Y

6 metai

labai ryški tetraplegija (tetraparezė) dėl raumenų atrofijos ar distrofijos, išsėtinės sklerozės, reumatoidinio artrito ar kitų ligų bei traumų pasekmių; neprotezuojamos abiejų blauzdų ir šlaunų bigės, kai pažeistos abiejų rankų funkcijos

1.2.

elektriniai vežimėliai bei jų priedai asmenims  iki 18 metųY

4 metai

labai ryški tetraplegija (tetraparezė) dėl raumenų atrofijos ar distrofijos, išsėtinės sklerozės, reumatoidinio artrito ar kitų ligų bei traumų pasekmių; neprotezuojamos abiejų blauzdų ir šlaunų bigės, kai pažeistos abiejų rankų funkcijos

1.3.

skuteriai Y

6 metai

Asmenims nuo 18 metų, kuriems nustatytas vienos arba abiejų kojų parezė; ryški hemiparezė; ryški ataksija; ryškus hiperkinezinis arba amiostatinis sindromas; lėtinis kojų arterinės kraujotakos II laipsnio nepakankamumas; lėtinis kojų veninės kraujotakos III laipsnio nepakankamumas; abiejų kojų dramblialigė; lėtinis plaučių III laipsnio ir širdies III funkcinės klasės nepakankamumas; persodinta ar dirbtinė širdis; hipofizinis sindromas (suaugusiems asmenims) arba specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis

1.4.

Elektriniai vežimėliai su perkėlimo įranga Y

6 metai

asmenims nuo 14 metų, kuriems nustatyta labai ryški tetraplegija (tetraparezė) dėl raumenų atrofijos ar distrofijos, išsėtinės sklerozės, reumatoidinio artrito ar kitų ligų bei traumų pasekmių; neprotezuojamos abiejų blauzdų ir šlaunų bigės, kai pažeistos abiejų rankų funkcijos

2.

Neįgaliųjų vežimėliai

 

 

2.1.

palydovo valdomi rankiniai neįgaliųjų vežimėliai S

 

 

2.1.1.

asmenims iki 18 m.

4 metai

III laipsnio kraujotakos nepakankamumas; III laipsnio plaučių, širdies nepakankamumas; hemiplegija arba ryški hemiparezė; paraplegija; apysunkė kojų paraparezė, tetraparezė; ryški ataksija; ryškus hiperkinezinis sindromas; abiejų blauzdų bigės arba aukštesnio lygio amputacija; judamojo ir atramos aparato ligos ir traumų pasekmės, trukdančios valdyti mechaninį vežimėlį;

asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis

2.1.2.

asmenims nuo 18 m.

6 metai

2.2.

abiem rankom valdomi neįgaliųjų vežimėliai su varomaisiais užpakaliniais ratais S

 

 

2.2.1

universalaus tipo

6 metai

kai asmuo dėl sveikatos būklės (pvz.: paraplegijos, paraparezės, raumenų nykimo, išsėtinės sklerozės ir kt.) negali vaikščioti, bet gali judėti rankomis varomu vežimėliu, tačiau nėra visiškai savarankiškas (nemoka išlaikyti kūno pusiausvyros ant užpakalinių ratų, judėti, visiškai apsitarnauti); asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis

2.2.2.

aktyvaus tipo****

5 metai

kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti rankomis varomu neįgaliųjų vežimėliu ir yra visiškai savarankiškas įprastoje urbanistinėje ir gamtos aplinkoje

2.3.

abiem rankom valdomi neįgaliųjų vežimėliai su varomaisiais priekiniais ratais S

6 metai

kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti rankomis varomu neįgaliųjų vežimėliu ir dėl specialių įgūdžių ar kitų individualių savybių gali judėti vežimėliu su varomaisiais priekiniais ratais

2.4.

abiem rankom valdomi svirtiniai neįgaliųjų vežimėliai S

5 metai

kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti rankomis varomu neįgaliųjų vežimėliu ir dėl specialių įgūdžių ar kitų individualių savybių gali judėti vežimėliu, varomu svirtimis

2.5.

vienpusio varymo nevarikliniai neįgaliųjų vežimėliai S

5 metai

kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti rankomis varomu neįgaliųjų vežimėliu ir dėl įvairių vienos rankos pakenkimų tegali judėti vienpusio varymo vežimėliu

2.6.

neįgaliųjų vežimėliai, skirti tetraplegikams S

5 metai

kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti vežimėliu su paaukštinta nugaros atrama bei lankais neslidžia danga

2.7.

individualiai pagaminti neįgaliųjų vežimėliai, skirti specialioms reikmėms (dušui, tualetui
ir pan.) S

6 metai

kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti neįgaliųjų vežimėliu ir kai apsitarnauti (pvz.: duše, tualete ir kt.) jam būtinas vežimėlis, skirtas specialioms reikmėms tenkinti

3.

Neįgaliųjų vežimėlių reikmenys

 

 

3.1.

neįgaliųjų tvirtinimo

sistemos N * (diržai, petnešos ir korsažai, naudojami sėdint vežimėlyje)

5 metai

būklės, nurodytos 1 ir 2 punktuose, kai būtina užtikrinti asmens saugumą ir stabilumą

3.2.

plaštakos apsauginės priemonės N

1 metai

tetraparezė, tetraplegija

3.3.

varytuvai

 

 

3.3.1.

mechaniniai Y

6 metai

asmenims, kurie naudojasi aktyvaus tipo vežimėliais

3.3.2.

elektriniai Y

8 metai

asmenims nuo 14 metų, kuriems nustatyta labai ryški tetraplegija (tetraparezė) dėl raumenų atrofijos ar distrofijos, išsėtinės sklerozės, reumatoidinio artrito ar kitų ligų bei traumų pasekmių, kai asmuo naudojasi neįgaliojo vežimėliu, skirtu tetraplegikui

3.4.

padangos su sustiprinta apsauga, su kameromis N

2 metai

asmenims, kurie naudojasi aktyvaus tipo vežimėliais ir neįgaliųjų vežimėliais, skirtais tetraplegikams

3.5.

padangos (įprastos) su kameromis N

3 mėn.

asmenims, kurie naudojasi vežimėliais

3.6.

baterijos S

3 metai

asmenims, kurie naudojasi elektriniais vežimėliais

3.7.

įvairios vežimėlių ir kėdžių su ratukais dalys ir detalės N

1 metai

asmenims, kurie naudojasi vežimėliais ir kėdėmis su ratukais

4.

Transporto priemonės   neteko galios nuo 2019-09-12

5.

Per(si) kėlimo priemonės

 

 

5.1.

slankiosios lentos ir slankieji kilimėliai N

6 metai

asmenims, negalintiems vaikščioti

5.2.

keliamieji diržai ir diržų komplektaiN

5 metai

asmenims, kurių judėjimo funkcija yra sutrikusi

6.

Dviračiai

 

 

6.1.

kojomis minami triračiais

4 metai

asmenims iki 18 metų dėl cerebrinio ir kitų paralyžių, kai sutrikusi koordinacija, tačiau gali judėti triračiu

6.2.

kojomis minami keturračiais

4 metai

asmenims iki 18 metų dėl cerebrinio ir kitų paralyžių, kai sutrikusi koordinacija, tačiau gali judėti keturračiu

 

 

 

 

7.

Viena ranka valdomos vaikščiojimo priemonės

 

 

7.1.

vaikščiojimo lazdelės N

 

 

7.1.1.

medinės

2 metai

raumenų silpnumas (poliomielitas, miastenija, apatinių galūnių nervų pažeidimai); pažeista pusiausvyra (galvos smegenų pažeidimai, išsėtinė sklerozė, parkinsonizmas, polineuropatija); kaulų ir sąnarių pažeidimai (osteoporozė, deformuojanti artrozė, traumos); deformacijos (skoliozė, galūnės sutrumpėjimas)

7.1.2.

metalinės

5 metai

7.2.

vaikščiojimo lazdos su trimis ar daugiau kojelių N

5 metai

esant pusiausvyros sutrikimams

7.3.

alkūniniai ramentai N

5 metai

koordinacijos sutrikimas (galvos smegenų traumos, insultas, stuburo pažeidimai ir traumatiniai kaulų, raumens pažeidimai ir ligų pasekmės); po sąnarių endoprotezavimo

7.4.

pažastiniai ramentai N

 

 

7.4.1.

mediniai

3 metai

abipusis apatinių galūnių silpnumas; koordinacijos sutrikimas; reumatoidinis artritas. Po sąnarių endoprotezavimo, apatinių galūnių pažeidimų, nervų sistemos ligų, sutrikdančių apatinių galūnių funkciją, traumų pasekmių

7.4.2.

metaliniai

5 metai

8.

Abiem rankom valdomos vaikščiojimo priemonės

 

 

8.1.

vaikščiojimo rėmai N

6 metai

apatinių galūnių vienpusis ar abipusis silpnumas ir (ar) apatinių galūnių bei viso kūno nestabilumas (išsėtinė sklerozė, parkinsonizmas, insultas, traumos); asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis

8.2.

vaikštynės su ratukais N

6 metai

apatinių galūnių vienpusis ar abipusis silpnumas ir (ar) apatinių galūnių bei viso kūno nestabilumas (išsėtinė sklerozė, parkinsonizmas, insultas, traumos, sunki reumatoidinio artrito forma); asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis

8.3.

vaikštynės su staliuku S

6 metai

būklės, nurodytos 8.2 papunktyje

8.4.

sėdimosios vaikštynės S

6 metai

 

9.

Vaikščiojimo priemonių priedai

 

 

9.1.

vasariniai antgaliai N

Iki susidėvėjimo

 

9.2.

žieminiai antgaliai N

3 metai

 

9.3

paminkštintos pažastinių ramentų pažasties dalys N

iki susidėvėjimo

asmenims, kurie naudojasi pažastiniais ramentais

9.4.

paminkštintos pažastinių ramentų rankenėlės N

iki susidėvėjimo

asmenims, kurie naudojasi pažastiniais ramentais

9.5.

įvairios vaikščiojimo priemonių dalys ir detalės N

1 metai

asmenims, kurie naudojasi vaikščiojimo priemonėmis

10.

Tualeto reikmenys

 

 

10.1

naktipuodžio kėdutės (su ratukais ar be jų) S

6 metai

būklės, nurodytos 1 punkte ir 2.1 papunktyje; asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ar asmenims, turintiems visišką negalią; asmenims, kuriems nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis; būklės, nurodytos 2.2 papunktyje; asmenims, kuriems nepritaikytas būstas; asmenims, kurie sunkiai paeina su vaikščiojimo priemone ir kurie gyvena be patogumų“

10.2.

paaukštintos tualeto sėdynėsN

 

 

10.2.1.

atskiros (stovimos)

8 metai

būklės po endoprotezavimo operacijų, kai sutrikusios klubo sąnario funkcijos; neurologinės būklės, kai gali atsistoti tik nuo paaukštintų paviršių

10.2.2.

tvirtinamos ir netvirtinamos

8 metai

11.

Prausimosi, maudymosi vonioje ir duše priemonės

 

 

11.1.

vonios (dušo) kėdės (su ir be ratukų) S

8 metai

būklės, nurodytos 1 ir 2 punktuose

11.2.

vonios suoliukai

 

 

11.2.1.

nesudėtingos konstrukcijosN

5 metai

būklės, nurodytos 1 ir 2 punktuose

11.2.2.

elektriniai, valdomi pulteliu Y

5 metai

asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ar asmenims su visiška negalia

11.3.

vonios lentos N

5 metai

būklės, nurodytos 1 ir 2 punktuose

11.4.

vonios

 

 

11.4.1

nešiojamosios (pripučiamosios) S**

8 metai

 

11.4.2

sudedamosios S **

8 metai

 

12.

Sėdimieji baldai

 

 

12.1.

darbo kėdės S ***

10 metų

būklės, nurodytos 1 ir 2 punktuose

12.2.

kėdutės S

10 metų

 

12.3.

darbo kėdutės S ***

10 metų

 

12.4.

sėdynės, sėdėjimo sistemos ir abdukcijos blokatoriai S

4 metai

būklės, nurodytos 1 ir 2 punktuose, kai būtina užtikrinti asmens saugumą ir stabilumą

12.5.

sėdimųjų baldų dalys N

4 metai

Asmenims, kurie naudojasi sėdimaisiais baldais

13.

Stalai

 

 

13.1.

lovos staliukai (naudojami greta, virš arba ant lovos) N

10 metų

asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ar asmenims su visiška negalia

14.

Priemonės praguloms išvengti ir jų priedai

 

 

14.1.

lovos Y

 

 

14.1.1.

rankomis reguliuojamos lovos

15 metų

asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis; asmenims, turintiems visišką negalią

14.1.2.

automatiškai reguliuojamos lovos

15 metų

 

14.2.

čiužiniai praguloms išvengti Y

 

 

14.2.1.

poroloniniai

3 metai

asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis; asmenims, turintiems visišką negalią; asmenims, kuriems yra pragulų atsiradimo tikimybė, esant bent vienam sunkiam organizmo funkcijų sutrikimui dėl:

galvos ir (ar) nugaros smegenų pažeidimų; arterijas obliteruojančių ligų; įvairios kilmės lėtinių venų ligų; virškinimo sistemos sutrikimų esant malabsorbcijos sindromui; inkstų funkcijų sutrikimų, kai atliekamos dializės procedūros; endokrininių ir medžiagų apykaitos ligų, pasireiškiančių galūnių angiopatija, morbidiniu nutukimu; sunkios eigos odos ir poodžio ligų; kraujo ir kraujodaros organų ligų esant sunkiam funkciniam sutrikimui.

14.2.2.

pripučiami

3 metai

 

14.3.

pasėstai praguloms išvengti S

3 metai

asmenims, besinaudojantiems vežimėliais

14.3.1.

poroloniniai

3 metai

 

14.3.2.

pripučiami oro

3 metai

 

14.4.

patiesalai praguloms išvengti N

3 metai

asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ar asmenims, turintiems visiška negalią

14.5.

čiužinio užvalkalai N

iki susidėvėjimo

asmenims, kurie naudojasi čiužiniais praguloms išvengti

15.

Judėjimo, jėgos ir pusiausvyros lavinimo įranga

 

 

15.1.

stovėjimo atramos S

 

 

15.1.1.

vaikams

4 metai

hemiplegija arba ryški hemiparezė; paraplegija, tetraplegija, tetraparezė; ryški ataksija; ryškus hiperkinezinis sindromas ir pan.

15.1.2.

suaugusiems

8 metai

15.2.

ritiniai N

4 metai

asmenims iki 18 metų dėl hemiplegijos arba ryškios hemiparezės; paraplegijos, tetraplegijos, tetraparezės; ryškios ataksijos; ryškaus hiperkinezinio sindromo ir pan.

15.3.

volai N

4 metai

16.

Valgymo ir gėrimo priemonės

 

 

16.1.

stalo įrankiai N

3 metai

asmenims, turintiems ryškius rankos gniaužimo į kumštį ir pirštų griebimo sutrikimus

17.

Neteko galios nuo 2021-02-16

18.

Priemonės, padedančios atlikti ir (arba) pakeičiančios rankos ir (arba) plaštakos, ir (arba) piršto funkcijas

 

 

18.1.

rankinės plokščiosios replės N

5 metai

asmenims, turintiems ryškius rankos gniaužimo į kumštį ir pirštų griebimo sutrikimus asmenims, kuriems dėl sveikatos būklės sunku pasiekti toli esančius daiktus

19.

Rengimąsi palengvinančios priemonės

 

 

19.1.

kojinių ir pėdkelnių apsimovimo priemonės N

5 metai

asmenims, turintiems ryškius rankos gniaužimo į kumštį ir pirštų griebimo sutrikimus asmenims, kuriems dėl sveikatos būklės sunku susilenkti ir apsimauti kojines ir pėdkelnes

 

Pastabos:

Y – ypač sudėtingos ir brangios techninės pagalbos priemonės;

S – sudėtingos techninės pagalbos priemonės;

N – nesudėtingos techninės pagalbos priemonės;

* skirti asmenims, kuriems techninės pagalbos priemonės gaminamos tik pagal specialų užsakymą;

** skirti asmenims, kurie gyvena be patogumų: pripažintiems nedarbingais; asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar visiška negalia; ar asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;

*** skirti asmenims, kurie dirba ir (ar) mokosi;

**** rekomenduojama skirti darbingo amžiaus asmenims.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-126, 2008-04-25, Žin., 2008, Nr. 50-1873 (2008-04-30), i. k. 1082230ISAK00A1-126

Nr. A1-474, 2010-10-07, Žin., 2010, Nr. 122-6242 (2010-10-14), i. k. 1102230ISAK00A1-474

Nr. A1-167, 2013-04-17, Žin., 2013, Nr. 41-2012 (2013-04-20), i. k. 1132230ISAK00A1-167

Nr. A1-223, 2014-04-17, paskelbta TAR 2014-04-18, i. k. 2014-04587

Nr. A1-1, 2017-01-02, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00122

Nr. A1-517, 2017-10-10, paskelbta TAR 2017-10-12, i. k. 2017-16174

Nr. A1-517, 2019-09-11, paskelbta TAR 2019-09-11, i. k. 2019-14441

Nr. A1-368, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09159

Nr. A1-131, 2021-02-15, paskelbta TAR 2021-02-15, i. k. 2021-02822

Nr. A1-311, 2021-04-16, paskelbta TAR 2021-04-19, i. k. 2021-08006

Nr. A1-505, 2021-07-12, paskelbta TAR 2021-07-12, i. k. 2021-15713

 

part_cdc1b6da245346c39cab24f1369e8d40_end


 

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės

pagalbos priemonėmis ir šių priemonių

įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos

aprašo

2 priedas

(Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2010 m. spalio 7 d.

įsakymo Nr. A1-474 redakcija)

 

REGOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Techninės pagalbos priemonės pavadinimas

Naujos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikas

Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti techninės pagalbos priemones (negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė)

1.

Žmogaus fizinių ir fiziologinių savybių matuokliai

 

 

1.1.

kūno termometrai (kalbantys) N

5 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

1.2.

Kraujospūdžio matuokliai (kalbantys) N

5 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

1.3.

gliukozės kieko kraujyje matuoklis (kalbantis) N

5 metai

sergantis cukriniu diabetu ir nustatytas abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

2.

Laikmačiai

 

 

2.1.

rankiniai laikrodžiai

 

 

2.1.1.

Brailio S

5 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

2.1.2.

kalbantys S

3 metai

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

2.2.

staliniai laikrodžiai (kalbantys) S

3 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

3.

Orientavimo(si) priemonės

 

 

3.1.

taktilinės (baltosios) lazdelės

Iki nusidėvėjimo, bet ne mažiau kaip 1 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

3.2.

baltos (atraminės) lazdelės N

2 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

3.21.

taktilinės (baltosios) ir baltos (atraminės) lazdelės antgaliaiN

Iki nusidėvėjimo

kriterijai, nurodyti 3.1 ir 3.2 papunkčiuose

3.3.

Elektroniniai orientavimosi prietaisaiN

3 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

4.

Maisto ir gėrimų gaminimo priemonės

 

 

4.1.

virtuvės svarstyklės S (kalbančios)

5 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

4.2.

skysčio lygio rodytuvai N

3 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

5.

Optinės priemonės

 

 

5.1.

didinamieji stiklai

 

 

5.1.1

su apšvietimo įrenginiu N

5 metai

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

5.1.2

staliniai su apšvietimo įrenginiu N

5 metai

5.1.3

be apšvietimo įrenginio N

5 metai

5.1.4.

žiūronai ar teleskopai Y

5 metai

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra nuo spalvų ir formų skyrimo iki 0,3 arba akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

6

Priemonės matymui

 

 

6.1.

vaizdą didinanti sistema Y

8 metai

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra nuo spalvų ir formų skyrimo iki 0,3 arba akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

6.2.

didinimo programinė įranga Y

4 metai

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra nuo  spalvų ir formų skyrimo iki 0,3 arba akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

7.

Rašomosios mašinėlės ir tekstiniai procesoriai

 

 

7.1.

mechaninės Brailio rašomosios mašinėlės (*) Y

7 metai

abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

8.

Skaičiuotuvai

 

 

8.1.

elektroniniai skaičiuotuvai (kalbantys) S

5 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

9.

Piešimo ir rašymo priemonės

 

 

9.1.

rašymo rėmeliai (Brailio lentelės su rašymo įrankiu)*N

10 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

9.2.

nešiojamieji elektroniniai užrašymo įtaisai Brailio rašto naudotojamsY

5 metų

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

10

Garso įrašymo aparatai ir imtuvai

 

 

10.1.

Daisy grotuvas įgarsintoms knygoms skaityti S

6 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

10.2.

diktofonai S

6 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumo su korekcija sumažėjimas nuo 0,05 iki 0,1 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško“.

11.

Telefonai ir telefono ryšio priemonės

 

 

11.1.

laidiniai telefonai (kalbantys arba Brailio ) N

10 metų

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

11.2.

judriojo (mobilaus) ryšio telefonai (kalbantys) Y

4 metai

11.3.

judriojo (mobilaus) ryšio telefonai (mygtukiniai) Y

4 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

12.

Matuokliai

 

 

12.1.

ilgio matuokliai N

10 metų

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumo su korekcija sumažėjimas nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

12.2.

Kalbos sintezatorius Y

4 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

12.3.

Ekrano skaitymo programinė įranga Y

4 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

12.4.

Judriojo (mobilaus) ryšio telefono (kalbančio) įgarsinimo programinė įranga Y

4 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

12.5.

Spalvų detektorius (kalbantis)S

5 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

13.

Priemonės skaitymui

 

 

13.1.

Simbolių skaitymo įrenginys S

7 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

 

* skirti asmenims, kurie moka arba mokosi Brailio rašto.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-126, 2008-04-25, Žin., 2008, Nr. 50-1873 (2008-04-30), i. k. 1082230ISAK00A1-126

Nr. A1-474, 2010-10-07, Žin., 2010, Nr. 122-6242 (2010-10-14), i. k. 1102230ISAK00A1-474

Nr. A1-516, 2011-12-06, Žin., 2011, Nr. 152-7159 (2011-12-13); Žin., 2011, Nr. 163-0 (2011-12-31), i. k. 1112230ISAK00A1-516

Nr. A1-167, 2013-04-17, Žin., 2013, Nr. 41-2012 (2013-04-20), i. k. 1132230ISAK00A1-167

Nr. A1-223, 2014-04-17, paskelbta TAR 2014-04-18, i. k. 2014-04587

Nr. A1-1, 2017-01-02, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00122

Nr. A1-609, 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17905

 

part_839ab3099fe84b97b47cfcd2f2560eba_end


 

 

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės

pagalbos priemonėmis ir šių priemonių

įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos

aprašo

3 priedas

(Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2010 m. spalio 7 d.

įsakymo Nr. A1-474 redakcija)

 

KLAUSOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Techninės pagalbos priemonės pavadinimas

Naujos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikas

Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti techninės pagalbos priemones (negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė)

1.

Laikmačiai

 

 

1.1.

vibruojantys žadintuvaiN

3 metai

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB

1.2.

žadintuvas su vibruojančia pagalvėleS

3 metai

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB

1.3.

išmanusis laikrodis (apyrankė) N

3 metai

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB

2.

Telefonai, telefono ryšio priemonės ir planšetiniai kompiuteriai

 

 

2.1.

laidiniai telefonaiS

10 metų

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 70 dB

2.2.

Judriojo (mobilaus) ryšio telefonai (vibruojantys)S ar planšetiniai kompiuteriai

4 metai

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 70 dB

3.

Garso perdavimo sistemos

 

 

3.1.

vidinio ryšio (FM) sistemos S

5 metai

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 56 dB

3.2.

prie radijo ir televizijos imtuvų jungiami įtaisai S

8 metai

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB

4.

Signalizavimo ir rodymo priemonės

 

 

4.1.

durų skambučiaiS

6 metų

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB

4.2.

garso rodytuvai (elektroninės auklės)S

6 metai

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB

4.3.

įspėjamieji durų įtaisai S

6 metai

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB

4.4.

judesio rodytuvai S

6 metai

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB

4.5.

gaisro signalizatorius S

6 metai

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB

4.6.

dujų signalizatorius S

6 metai

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB

4.7.

dūmų signalizatorius S

6 metai

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB

4.8.

belaidis signalizavimo įtaisas

6 metai

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-126, 2008-04-25, Žin., 2008, Nr. 50-1873 (2008-04-30), i. k. 1082230ISAK00A1-126

Nr. A1-474, 2010-10-07, Žin., 2010, Nr. 122-6242 (2010-10-14), i. k. 1102230ISAK00A1-474

Nr. A1-167, 2013-04-17, Žin., 2013, Nr. 41-2012 (2013-04-20), i. k. 1132230ISAK00A1-167

Nr. A1-223, 2014-04-17, paskelbta TAR 2014-04-18, i. k. 2014-04587

Nr. A1-1, 2017-01-02, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00122

Nr. A1-517, 2019-09-11, paskelbta TAR 2019-09-11, i. k. 2019-14441

Nr. A1-368, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09159

 

part_89810dd8ccae4e9ba3a729bbe9ab7c65_end


 

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos

priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo

išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

KOMUNIKACIJOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Techninės pagalbos priemonės pavadinimas

Techninės pagalbos priemonės apibūdinimas

Naujos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikas (ne mažiau kaip)

Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens techninės pagalbos priemonių poreikis

1

2

3

4

5

1.

Alternatyviosios ir komunikaciją palengvinančios priemonės

 

 

 

1.1.

kalbiniai dialoginiai įtaisai

Nešiojamieji elektroniniai bendravimo įtaisai (komunikatoriai), naudojami tiesioginiam bendravimui

 

2 metai

Spastinė tetraparezė, spastinė diplegija ir diskinetinis cere-brinis paralyžius, ryškūs oralinės motorikos, pažintinių funkcijų ir klausos sutrikimai, periferinio kalbėjimo aparato bei centrinės nervų sistemos pažeidimai ar funkciniai sutrikimai

1.2.

Tiesioginio bendravimo programinė įranga*

Programinė įranga tiesioginio bendravimo žinutėms parengti

2 metai

Spastinė tetraparezė, spastinė diplegija ir diskinetinis cere-brinis paralyžius, ryškūs oralinės motorikos, pažintinių funkcijų ir klausos sutrikimai, periferinio kalbėjimo aparato bei centrinės nervų sistemos pažeidimai ar funkciniai sutrikimai

1.3.

Pažintinių funkcijų lavinimo programinė įranga

Programinė įranga gebėjimams, kuriais grindžiamas protavimas ir loginė veikla, lavinti

Ne daugiau kaip 32 val. per metus

Komunikacijos ir suvokimo sutrikimai dėl traumų ar ligų: senatvinė demencija, Alzheimerio liga, insultas, autizmo spektro sutrikimas, vestibulinio aparato sutrikimai, Parkinsono liga, šoninė amiotrofinė (lateralinė) sklerozė, išsėtinė sklerozė, kiti neurologiniai sutrikimai, dėl kurių nustatomas pažinimo funkcijų sutrikimas

2.

Kompiuterių ir elektroninės įrangos įvesties ir išvesties įtaisai

 

 

 

2.1.

Pelės įtaisai*

Speciali techninė įranga su specialia programine įranga, kuri sudaro sąlygas naudotis kompiuteriu

2 metai

Spastinė tetraparezė, spastinė diplegija ir diskinetinis cere-brinis paralyžius, ryškūs smulkiosios motorikos ar raidos sutrikimai, dėl kurių asmuo negali valdyti įprastos kompiuterio pelės

2.2.

Klaviatūros*

Speciali techninė įranga, kuri sudaro sąlygas naudotis kompiuteriu

2 metai

Spastinė tetraparezė, spastinė diplegija ir diskinetinis cere-brinis paralyžius, ryškūs smulkiosios motorikos ar raidos sutrikimai, dėl kurių asmuo rankomis negali valdyti įprastos kompiuterio klaviatūros

2.3.

Kompiuterių valdymo svirtys*

Speciali techninė įranga, kuri sudaro sąlygas naudotis kompiuteriu be rankų

2 metai

Spastinė tetraparezė, spastinė diplegija ir diskinetinis cere-brinis paralyžius, ryškūs smulkiosios motorikos ar raidos sutrikimai, dėl kurių asmuo negali valdyti kompiuterio įprastu būdu

2.4.

Kompiuterinės kalbos įranga (kalbos sintezatorius)*

Speciali programinė įranga, skirta dirbtinės kalbos išvesčiai

2 metai

 Daugybinė negalia, dėl kurios asmuo negali savęs išreikšti žodžiu (tai yra vienintelė priemonė, padedanti komunikuoti)

3.

Pavojaus signalų, nurodymo, priminimo ir signalizavimo priemonės

 

 

 

3.1.

Atminties lavinimo priemonės, laiko planavimo priemonės

Priemonės atminties įgūdžiams lavinti, pranešančios ar primenančios asmeniui apie žmones, svarbias kasdieninio gyvenimo veiklas ar įvykius

5 metai

Komunikacijos ir suvokimo sutrikimai dėl traumų ar ligų: senatvinė demencija, Alzheimerio liga, insultas, autizmo spektro sutrikimas, vestibulinio aparato sutrikimai

 

Pastabos: * – skirti asmenims iki 21 metų, kurie mokosi bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinėje mokykloje, ar asmenims, kurie pirmą kartą studijuoja aukštojoje mokykloje pagal neuniversitetinių, I ar II pakopos arba vientisųjų universitetinių studijų programą

Papildyta priedu:

Nr. A1-609, 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17905

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-368, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09159

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-126, 2008-04-25, Žin., 2008, Nr. 50-1873 (2008-04-30), i. k. 1082230ISAK00A1-126

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 "Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-474, 2010-10-07, Žin., 2010, Nr. 122-6242 (2010-10-14), i. k. 1102230ISAK00A1-474

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 "Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-1, 2011-01-03, Žin., 2011, Nr. 2-80 (2011-01-06), i. k. 1112230ISAK0000A1-1

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 "Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šio priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-516, 2011-12-06, Žin., 2011, Nr. 152-7159 (2011-12-13); Žin., 2011, Nr. 163-0 (2011-12-31), i. k. 1112230ISAK00A1-516

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 "Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-167, 2013-04-17, Žin., 2013, Nr. 41-2012 (2013-04-20), i. k. 1132230ISAK00A1-167

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 "Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-223, 2014-04-17, paskelbta TAR 2014-04-18, i. k. 2014-04587

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-484, 2014-10-13, paskelbta TAR 2014-10-13, i. k. 2014-14012

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-695, 2015-11-26, paskelbta TAR 2015-11-26, i. k. 2015-18768

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-457, 2016-08-31, paskelbta TAR 2016-09-01, i. k. 2016-23090

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-1, 2017-01-02, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00122

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-206, 2017-04-26, paskelbta TAR 2017-04-28, i. k. 2017-07125

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-517, 2017-10-10, paskelbta TAR 2017-10-12, i. k. 2017-16174

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 ,,Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-609, 2018-10-30, paskelbta TAR 2018-11-06, i. k. 2018-17905

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-517, 2019-09-11, paskelbta TAR 2019-09-11, i. k. 2019-14441

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-368, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09159

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-923, 2020-10-02, paskelbta TAR 2020-10-02, i. k. 2020-20631

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-1250, 2020-12-09, paskelbta TAR 2020-12-09, i. k. 2020-26713

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-131, 2021-02-15, paskelbta TAR 2021-02-15, i. k. 2021-02822

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-311, 2021-04-16, paskelbta TAR 2021-04-19, i. k. 2021-08006

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-427, 2021-06-07, paskelbta TAR 2021-06-07, i. k. 2021-13028

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-505, 2021-07-12, paskelbta TAR 2021-07-12, i. k. 2021-15713

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_5eb55f81cded4d328a55b6de817b35f8_end