Suvestinė redakcija nuo 2008-05-01 iki 2010-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 140-5368, i. k. 1062230ISAK00A1-338

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS IR ŠIŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2006 m. gruodžio 19 d. Nr. A1-338

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006–2008 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1020 (Žin., 2006, Nr. 112-4273), 49 punktą ir Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis 2004–2010 m. strategiją, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004-04-30 įsakymu Nr. A1-114 (Žin., 2004, Nr. 78-2725), bei siekdama efektyviau ir racionaliau tenkinti neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis poreikį:

1. Tvirtinu Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugpjūčio 23 d. įsakymą Nr. A1-238 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 104-3847);

2.2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gruodžio 13 d. įsakymą Nr. A1-326 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 147-5369).

3. Šio įsakymo vykdymo kontrolę pavedu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sekretorei Violetai Murauskaitei.

4. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 d.

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                               VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d.

įsakymu Nr. A1-338

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2008 m. balandžio 25 d.

įsakymo Nr. A1-126 redakcija)

 

NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS IR ŠIŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) reglamentuoja neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarką.

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

Aktyvaus tipo (išskyrus sportinį) vežimėlis (toliau vadinama – aktyvaus tipo vežimėlis) – manevringas, lengvo metalo lydinio, abiem rankom valdomas, su varomaisiais užpakaliniais ratais neįgaliųjų vežimėlis, kurio masė ne daugiau kaip 13 kg.

Brangiai kainuojančios techninės pagalbos priemonės – techninės pagalbos priemonės (išskyrus brangiai kainuojančius aktyvaus tipo vežimėlius, elektrinius vežimėlius, skuterius, nešiojamuosius elektroninius užrašymo įtaisus Brailio rašto naudotojams, uždarąsias televizijos sistemas, nešiojamuosius vaizdo didinimo įtaisus bei FM sistemas), kainuojančios daugiau kaip 2500 litų.

Brangiai kainuojantis aktyvaus tipo vežimėlis – aktyvaus tipo vežimėlis, kainuojantis daugiau kaip 4000 litų.

Elektrinio vežimėlio priedai – papildomos vežimėlio dalys, padedančios tenkinti medicininius ir fizinius asmens poreikius.

Elektrinis vežimėlis – vežimėlis, varomas elektra, valdomas pulteliu tiesiogiai, be pašalinės pagalbos.

Nešiojamasis elektroninis užrašymo įtaisas Brailio rašto naudotojams – įtaisas be rodymo ekrane funkcijos, kurį naudojant galima rašyti klavišais Brailio raštu ir skaityti Brailio eilute bei kaupti ir išsaugoti informaciją prietaiso vidinėje atmintyje.

Nešiojamasis vaizdo didinimo įtaisas – nešiojamas įtaisas, kurį naudojant galima matyti vaizdą iš arti, padidinantis ir pateikiantis vaizdą, užfiksuotą vaizdo kamera, į ekraną.

Skuteris – priemonė, varoma elektra, su vairo mechanizmu, valdomu paties naudotojo, sugebanti įveikti ne mažesnę kaip 15 % įkalnę (kai naudotojo svoris 75 kg) bei galinti nuvažiuoti ne mažiau kaip 15 km nuotolį.

Techninės pagalbos priemonės – bet koks neįgaliųjų naudojamas specialus ar standartinis gaminys, įrankis, įranga ar techninė sistema, padedanti išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi, darbinei veiklai.

Uždaroji televizijos sistema – stacionari įranga, kurią naudojant galima matyti vaizdą iš arti ir toli, pritaikyta naudotis nuolatinėje darbo vietoje prie darbo stalo, padidinanti ir pateikianti vaizdą, užfiksuotą vaizdo kamera, į monitorių.

Vidinio ryšio (FM) sistema (toliau vadinama – FM sistema) – priemonė, sumažinanti triukšmą ir aidą bei pagerinanti asmenų, kurie naudojasi klausos aparatais, girdėjimo kokybę.

Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme (Žin., 1991, Nr. 36-969; 2004, Nr. 83-2983).

3. Teisę įsigyti nuolat naudoti techninės pagalbos priemones arba gauti aktyvaus tipo vežimėlio, skuterio, uždarosios televizijos sistemos, kūno termometro (kalbančio), rankinio laikrodžio (kalbančio), stalinio laikrodžio (kalbančio), virtuvės svarstyklių (kalbančių), elektroninio skaičiuotuvo (kalbančio), laidinio telefono (kalbančio), judriojo (mobilaus) ryšio telefono (vibruojančio) ar FM sistemos įsigijimo išlaidų kompensacijas turi Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantys kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nustatyta tvarka deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, kuriems nustatyti specialieji poreikiai nuolat naudoti techninės pagalbos priemones.

4. Teisę išsinuomoti laikinai naudoti techninės pagalbos priemones turi šio Aprašo 3 punkte nurodyti asmenys, kuriems nustatyti specialieji poreikiai laikinai naudoti techninės pagalbos priemones. Asmenims techninės pagalbos priemonės laikinai naudoti nuomojamos Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Centras) direktoriaus ar gyvenamosios vietos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

5. Asmuo turi teisę:

5.1. įsigyti nuolat naudoti vieną vienos paskirties techninės pagalbos priemonę jos nustatytu naudojimo laikotarpiu, išskyrus šio Aprašo 1 priedo 7 ir 9 punktuose bei 2 priedo 9.2 ir 9.3 punktuose nurodytas priemones, kurių galima įsigyti daugiau nei vieną. Asmuo turi teisę įsigyti šio Aprašo 1 priedo 7 punkte nurodytų priemonių kiekį – priklausomai nuo jo fizinių ir medicininių poreikių, bet ne daugiau kaip 2 vienetus, šio Aprašo 1 priedo 9 punkte nurodytų priemonių kiekį priklausomai nuo turimos vaikščiojimo priemonės;

5.2. įsigyti vieną iš šių judėjimo techninės pagalbos priemonių: elektrinį vežimėlį arba aktyvaus tipo vežimėlį arba gauti kompensaciją už skuterio arba aktyvaus tipo vėžimėlio įsigijimą, išskyrus šio Aprašo 64 punkte nurodytą atvejį;

5.3. gauti skuterio įsigijimo išlaidų kompensaciją, jei jam sukakę 18 metų ir jis sugeba išlaikyti stabilią pusiausvyrą, su vaikščiojimo priemone gali būti savarankiškas namuose, tačiau turi apribotas galimybes naudotis visuomeniniu transportu (pvz., gyvena toli nuo visuomeninio transporto stotelės, dėl sveikatos būklės negali įlipti į visuomeninio transporto priemonę ir pan.);

5.4. gauti vienos iš šių optoelektroninių priemonių įsigijimo išlaidų kompensaciją, jei jam yra nuo 7 iki 24 metų ir jis integruotai mokosi bendrojo lavinimo, profesinėje, aukštesniojoje ar aukštojoje mokykloje:

5.4.1. nešiojamojo vaizdo didinimo įtaiso;

5.4.2. uždarosios televizijos sistemos;

5.5. įsigyti vieną iš šių garso įrašymo aparatų ir imtuvų: kompaktinių diskų grotuvą arba miniatiūrinį grotuvą;

5.6. įsigyti vieną iš šių rankinių laikrodžių: Brailio arba kalbantį;

5.7. įsigyti šio Aprašo 2 priedo 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 punktuose nurodytas skirtingos paskirties priemones, bet ne daugiau kaip 2 vienetus;

5.8. įsigyti nešiojamąjį elektroninį užrašymo įtaisą Brailio rašto naudotojams, jei jam yra nuo 16 iki 24 metų ir jis integruotai mokosi bendrojo lavinimo, profesinėje, aukštesniojoje ar aukštojoje mokykloje;

5.9. įsigyti vieną iš šių telefonų:

5.9.1. laidinį, jeigu jo gyvenamojoje vietoje įvesta fiksuoto telefono ryšio linija;

5.9.2. judriojo (mobilaus) ryšio telefoną;

5.10. gauti FM sistemos įsigijimo išlaidų kompensaciją, jei jam yra nuo 7 iki 24 metų ir jei jis naudojasi klausos aparatu (aparatais) arba kochleariniu implantu, arba įsriegiamu kauliniu implantu ir integruotai mokosi bendrojo lavinimo, profesinėje, aukštesniojoje ar aukštojoje mokykloje;

5.11. įsigyti garso rodytuvą (elektroninę auklę), jei augina vaikus iki 3 metų amžiaus;

5.12. įsigyti kūno termometrą (kalbantį), rankinį laikrodį (kalbantį), stalinį laikrodį (kalbantį), virtuvės svarstykles (kalbančias), elektroninį skaičiuotuvą (kalbantį), laidinį telefoną (kalbantį), judriojo ryšio telefoną (vibruojantį) arba gauti jų įsigijimo išlaidų kompensacijas, nurodytas šio Aprašo 71 punkte.

6. Brangiai kainuojančios techninės pagalbos priemonės nemokamai skiriamos:

6.1. asmenims, kurie Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra pripažinti nedarbingais;

6.2. asmenims, kuriems I grupės invalidumas nustatytas iki 2005 m. liepos 1 d.;

6.3. asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;

6.4. asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;

6.5. asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas sunkus arba vidutinis neįgalumo lygis ar invalidumas.

7. Asmenys, nenurodyti šio Aprašo 6 punkte, aprūpinami brangiai kainuojančiomis techninės pagalbos priemonėmis tik tada, kai jie sumoka skirtumą tarp valstybės kompensuojamos sumos ir brangiai kainuojančios techninės pagalbos priemonės kainos į Centro atsiskaitomąją sąskaitą ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus savivaldybės administracijos skyriui ar Centro teritoriniam padaliniui.

8. Centras paskirsto techninės pagalbos priemones Centro teritoriniams padaliniams, kurie paskirsto šias priemones jų aptarnaujamų savivaldybių gyventojams pagal Centro direktoriaus patvirtintą tvarkos aprašą.

 

II. DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ JUDĖJIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI, PATEIKIMAS

 

9. Asmuo (jo tėvai (įtėviai), sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, globėjai (rūpintojai) arba jo įgaliotas atstovas, arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba asmeniui atstovaujantis neįgaliųjų asociacijos atstovas (toliau vadinama – asmuo), pageidaujantis įsigyti judėjimo techninės pagalbos priemonę ar gauti šio Aprašo 62 punkte nurodytas kompensacijas, kreipiasi į asmens gyvenamosios ar gydymosi vietos savivaldybės paskirtą įstaigą, ar kitą įstaigą, kuriai priskirta aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis funkcija (toliau vadinama – savivaldybės įstaiga), ar į Centro teritorinį padalinį ir pateikia šiuos dokumentus (asmens pateikiamų dokumentų originalų kopijas daro ir tvirtina savivaldybės įstaigos ar Centro teritorinio padalinio specialistas):

9.1. Centro direktoriaus nustatytos formos prašymą;

Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą gali pateikti ir kiti suinteresuoti asmenys, nurodydami priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats;

9.2. išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) (išrašo galiojimo laikas – 12 mėnesių), išskyrus šio Aprašo 1 priedo 3.1, 3.2, 3.3, 9.1, 9.2 ir 12.5 punktuose nurodytas techninės pagalbos priemones (jas įsigyjant išrašas nereikalingas), kurį išrašo:

9.2.1. asmens sveikatos priežiūros reabilitacijos įstaigos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai (toliau vadinama – asmenį gydantis gydytojas) pagal šio Aprašo 1 priedo 1.1, 1.2, 1.3 ir 2.2.2 punktuose nurodytus kriterijus – įsigyjant elektrinius vežimėlius bei jų priedus, nurodant jų valdymo būdą, skuterius ir aktyvaus tipo vežimėlius;

9.2.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigų šeimos gydytojai ar kiti atitinkamos srities gydytojai specialistai (toliau vadinama – asmenį gydantis gydytojas), vadovaudamiesi šio Aprašo prieduose nurodytais kriterijais, – įsigyjant kitas techninės pagalbos priemones;

9.2.3. asmenį gydantis gydytojas, nustatydamas asmens specialųjį poreikį įsigyti techninės pagalbos priemonę, šio Aprašo 9.2 punkte nurodytoje formoje Nr. 027/a nurodo, kokiam laikotarpiui asmeniui yra skiriama techninės pagalbos priemonė:

9.2.3.1. nuolat naudotis – tais atvejais, kai yra akivaizdūs neįgalumo požymiai ir nustatoma, kad jie laikui bėgant nepasikeis;

9.2.3.2. laikinai naudotis – kai yra laikinas sveikatos pablogėjimas dėl traumos, ligos ar kitų priežasčių, nurodydamas konkretų laikotarpį (1 mėn., 2 mėn., 3 mėn. ir t. t.);

9.2.3.3. asmenį gydantis gydytojas prireikus formoje Nr. 027/a pažymi papildomą informaciją, nurodytą šio Aprašo 18 punkte, kad asmuo yra po ūmios traumos, sužeidimo ar ligos ir turi akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis, ar nurodo, kad vaikas turi judesio raidos sutrikimų;

9.2.4. išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) dėl šio Aprašo 1 priedo 7 punkte nurodytų techninės pagalbos priemonių tuo atveju, kai asmuo kreipiasi pirmą kartą arba pakartotinai pasikeitus jo sveikatos būklei;

9.3. asmens arba vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

9.4. užsieniečio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą (leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, pažymą apie Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir kt.);

9.5. duomenis apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba patvirtinimą, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, savivaldybės įstaigų ir Centro teritorinių padalinių specialistai gauna iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Registro tarnyba), išskyrus atvejus, kai asmuo turi įrašą apie gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikos pase, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

9.6. neįgaliojo pažymėjimą, invalido pažymėjimą ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą ar dokumentą, kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta visiška negalia (išskyrus šio Aprašo 18 punkte nurodytus asmenis bei vaikus, turinčius judesio raidos sutrikimų);

9.7. įsigyjant elektrinį vežimėlį:

9.7.1. informaciją apie būstą, jo pritaikymą neįgaliųjų specialiesiems poreikiams ir kt. (savivaldybės administracijos skyriaus pažyma arba buities tyrimo aktas);

9.7.2. pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl elektrinio vežimėlio įsigijimo tikslingumo asmenims iki 18 metų;

9.8. kai kreipiamasi dėl kompensacijos skyrimo, – dokumentus, patvirtinančius aktyvaus tipo vežimėlio ar skuterio įsigijimą:

9.8.1. PVM sąskaitą faktūrą ar sąskaitą faktūrą;

9.8.2. kasos aparato ar kasos pajamų orderio kvitą;

9.8.3. atitikties deklaraciją (gaminys turi būti paženklintas CE ženklu);

9.8.4. dokumentą, kuriame nurodomas prekės garantijos terminas (aktyvaus tipo vežimėlio rėmui – ne mažiau kaip 4 metai, kitoms dalims, išskyrus padangas, – 2 metai; skuterio rėmui – ne mažiau kaip 5 metai, padangoms ir baterijoms – 1 metai, kitoms dalims – 3 metai).

 

III. DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ REGOS BEI KLAUSOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI, PATEIKIMAS

 

10. Asmuo, pageidaujantis įsigyti regos ar klausos techninės pagalbos priemonę ar gauti šio Aprašo 67 punkte nurodytas kompensacijas, kreipiasi į Centro teritorinį padalinį ir pateikia šiuos dokumentus (asmens pateikiamų dokumentų originalų kopijas daro ir tvirtina Centro teritorinio padalinio specialistas):

10.1. Centro direktoriaus nustatytos formos prašymą;

Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą gali pateikti ir kiti suinteresuoti asmenys, nurodydami priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats;

10.2. išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) (išrašo galiojimo laikas – 12 mėnesių), išskyrus šio Aprašo 2 priedo 3.1, 3.2, 7.1, 9.1, 9.2, 9.3 punktuose ir 3 priedo 1 ir 4 punktuose nurodytas techninės pagalbos priemones (jas įsigyjant išrašas nereikalingas):

10.2.1. kai asmuo pirmą kartą kreipiasi dėl regos ar klausos techninės pagalbos priemonių įsigijimo;

10.2.2. kai asmuo pakartotinai kreipiasi dėl optinių ar optoelektroninių priemonių ar kai pasikeičia asmens sveikatos būklė;

10.2.3. atskirais atvejais, jei formoje Nr. 027/a gydytojas nenurodo konkrečios skiriamos techninės pagalbos priemonės, sprendimą dėl šios priemonės parinkimo ir išdavimo priima Centro teritorinio padalinio specialistai;

10.3. asmens arba vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

10.4. užsieniečio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą (leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, pažymą apie Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir kt.);

10.5. duomenis apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba patvirtinimą, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, Centro teritorinių padalinių specialistai gauna iš Registro tarnybos, išskyrus atvejus, kai asmuo turi įrašą apie gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikos pase, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

10.6. neįgaliojo pažymėjimą, invalido pažymėjimą, išskyrus šio Aprašo 32 punkte nurodytus asmenis;

10.7. įsigyjant nešiojamąjį vaizdo didinimo įtaisą, uždarąją televizijos sistemą ar nešiojamąjį elektroninį užrašymo įtaisą Brailio rašto naudotojams:

10.7.1. mokinio, moksleivio ar studento pažymėjimą;

10.7.2. pažymą iš Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro dėl asmens gebėjimo naudotis priemone bei šios priemonės skyrimo tikslingumo;

10.8. įsigyjant FM sistemą:

10.8.1. mokinio, moksleivio ar studento pažymėjimą;

10.8.2. PVM sąskaitą faktūrą ar sąskaitą faktūrą;

10.8.3. kasos aparato ar kasos pajamų orderio kvitą;

10.9. įsigyjant garso rodytuvą (elektroninę auklę) – duomenis apie vaiko gimimo datą;

10.10. kai kreipiamasi dėl monokuliaro, nešiojamojo vaizdo didinimo įtaiso, uždarosios televizijos sistemos, judriojo ryšio telefono (kalbančio), judriojo (mobilaus) ryšio telefono (vibruojančio), kūno termometro (kalbančio), rankinio laikrodžio (kalbančio), stalinio laikrodžio (kalbančio), virtuvės svarstyklių (kalbančių), elektroninio skaičiuotuvo (kalbančio), laidinio telefono (kalbančio) kompensacijos skyrimo, – dokumentus, patvirtinančius šių priemonių įsigijimą:

10.10.1. PVM sąskaitą faktūrą ar sąskaitą faktūrą;

10.10.2. kasos aparato ar kasos pajamų orderio kvitą;

10.10.3. perkant kūno termometrą (kalbantį), rankinį laikrodį (kalbantį) ir stalinį laikrodį (kalbantį), gali būti pateikiamas tik prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitas.

 

IV. APRŪPINIMAS JUDĖJIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS, IŠSKYRUS BRANGIAI KAINUOJANČIUS AKTYVAUS TIPO VEŽIMĖLIUS BEI ELEKTRINIUS VEŽIMĖLIUS

 

11. Asmenis, nurodytus šio Aprašo 3 punkte, naujomis arba atnaujintomis judėjimo (1 priedas) techninės pagalbos priemonėmis individualiai aprūpina Centro teritoriniai padaliniai arba savivaldybės įstaigos.

12. Asmenys, pageidaujantys įsigyti elektrinį vežimėlį, individualiai pagamintą specialią techninės pagalbos priemonę arba pageidaujantys gauti aktyvaus tipo vežimėlio ar skuterio įsigijimo išlaidų kompensaciją, kreipiasi į Centro teritorinius padalinius.

13. Centro teritoriniai padaliniai gali aprūpinti asmenis ir kitomis judėjimo techninės pagalbos priemonėmis bei teikti jų individualaus pritaikymo ir smulkaus remonto paslaugas šiais atvejais:

13.1. kai asmuo po ūmios traumos, sužeidimo ar ligos gydosi asmens sveikatos priežiūros įstaigoje arba reabilitacijos įstaigoje ir jam reikia: vežimėlio, pasėsto praguloms išvengti, vaikščiojimo priemonės, slankiosios lentos, slankiojo kilimėlio, paaukštintos tualeto sėdynės, rankinių plokščiųjų replių, kojinių ar pėdkelnių apsimovimo priemonės nuolat naudotis;

13.2. kai asmeniui reikalingas aktyvaus tipo vežimėlis;

13.3. kai judėjimo techninės pagalbos priemonės reikalingos asmenims iki 18 metų;

13.4. kai asmeniui reikia pritaikyti turimą ar skiriamą techninės pagalbos priemonę;

13.5. kai asmuo pageidauja įsigyti kitas techninės pagalbos priemones tik Centro teritoriniame padalinyje.

14. Savivaldybės įstaiga aprūpina asmenis techninės pagalbos priemonėmis visais atvejais, išskyrus šio Aprašo 12 punkte nurodytus atvejus.

15. Centras perduoda judėjimo techninės pagalbos priemones savivaldybių įstaigoms:

15.1. panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis, išskyrus šio Aprašo 1 priedo 3.1, 3.2, 7.1.1, 9.1, 9.2, 12.5, 16 bei 19 punktuose nurodytas techninės pagalbos priemones, sudarydamas panaudos sutartis;

15.2. perdavimo aktu šio Aprašo 1 priedo 3.1, 3.2, 7.1.1, 9.1, 9.2, 12.5, 16 bei 19 punktuose nurodytas techninės pagalbos priemones;

15.3. šio Aprašo 1 priedo 7, 8 ir 9 punktuose nurodytas judėjimo techninės pagalbos priemones pagal kiekines paraiškas, parengtas nenurodant asmenų pavardžių, pagal iš anksto su Centro teritoriniu padaliniu suderintus kiekius.

16. Centro teritorinio padalinio arba savivaldybės įstaigos specialistai patikrina asmens pateiktus dokumentus, išsiaiškina asmens judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikį, prireikus patikrina asmens prašyme nurodytų teiginių pagrįstumą ir priima sprendimą dėl techninės pagalbos priemonės skyrimo.

Vadovaudamiesi šio Aprašo 18 ir 19 punktuose nurodytais prioritetais, savivaldybės įstaigos arba Centro teritorinio padalinio specialistai pagal kiekvieną techninės pagalbos priemonės rūšį sudaro asmenų, pageidaujančių gauti judėjimo techninės pagalbos priemones, eiles.

17. Asmenys aprūpinami turimomis judėjimo techninės pagalbos priemonėmis, atitinkančiomis jų fizinius ir medicininius poreikius, eilės tvarka.

Asmeniui, pageidaujančiam įsigyti judėjimo techninės pagalbos priemonę, pirmiausiai skiriama atnaujinta techninės pagalbos priemonė.

Asmuo nepagrįstai atsisakęs įsigyti siūlomą atnaujintą priemonę, kuri yra techniškai tvarkinga bei atitinka jo fizinius, socialinius bei medicininius poreikius, įrašomas į asmenų, pageidaujančių įsigyti šią priemonę, eilės pabaigą.

18. Asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų, turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, įgyja pirmumo teisę gauti nuolat naudoti techninės pagalbos priemones.

19. Asmenims, kurie lanko ugdymo ar mokymo įstaigas arba dirba, esant galimybei skiriama nauja techninės pagalbos priemonė.

20. Savivaldybės įstaiga ir Centro teritorinis padalinys, aprūpindamas asmenis judėjimo techninės pagalbos priemonėmis, moko asmenis jomis naudotis bei įformina šiuos dokumentus:

20.1. sudaro aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis nuolat naudoti sutartį (išskyrus nurodytas šio Aprašo 1 priedo 3.1, 3.2, 7.1.1, 9.1, 9.2, 12.5, 16 bei 19 punktuose);

20.2. surašo judėjimo techninės pagalbos priemonių, nurodytų šio Aprašo 1 priedo 3.1, 3.2, 7.1.1, 9.1, 9.2, 12.5, 16 bei 19 punktuose, perdavimo aktą;

20.3. sudaro techninės pagalbos priemonių nuomos laikinai naudoti sutartį.

21. Asmenys nemokamai aprūpinami judėjimo techninės pagalbos priemonėmis nuolat naudoti, išskyrus brangiai kainuojančias techninės pagalbos priemones.

Visos išduotos techninės pagalbos priemonės, kai tampa nebereikalingos arba netinkamos naudoti, grąžinamos savivaldybės įstaigai ar Centro teritoriniam padaliniui, išskyrus perdavimo aktu išduodamas priemones.

22. Judėjimo techninės pagalbos priemones asmenys privalo pasiimti patys iš savivaldybės įstaigos ar Centro teritorinio padalinio ne vėliau kaip per 30 dienų nuo informavimo, kad priemonė yra gauta, dienos, išskyrus atvejus, kai jos yra pristatomos asmens nurodytu adresu pagal savivaldybės arba Centro direktoriaus patvirtiną tvarką. Neatsiėmus pageidaujamos judėjimo techninės pagalbos priemonės per nustatytą laiką, ji išduodama kitam asmeniui.

23. Asmeniui mirus, jo šeimos nariai, globėjai ar rūpintojai privalo per 30 dienų grąžinti asmens turėtą judėjimo techninės pagalbos priemonę įstaigai, išdavusiai šią priemonę.

24. Asmuo įgyja teisę pakartotinai įsigyti judėjimo techninės pagalbos priemonę tik pasibaigus anksčiau gautos techninės pagalbos priemonės naudojimo terminui, nurodytam sprendime išduoti techninės pagalbos priemonę, ir ją grąžinęs savivaldybės įstaigai ar Centro teritoriniam padaliniui, išskyrus šio Aprašo 25 punkte nurodytus atvejus. Negrąžinus turimos techninės pagalbos priemonės, kita neišduodama.

25. Nepasibaigus nustatytam judėjimo techninės pagalbos priemonės naudojimo terminui, kita judėjimo techninės pagalbos priemonė asmeniui išduodama eilės tvarka:

25.1. pasikeitus jo sveikatos būklei ar fiziniams duomenims (pateikus išrašą iš medicininių dokumentų (formą Nr. 027/a) dėl pasikeitusios sveikatos būklės ar fizinių duomenų), kai turimos techninės pagalbos priemonės negalima individualiai pritaikyti;

25.2. kai gauta judėjimo techninės pagalbos priemonė naudojimosi laikotarpiu visiškai nusidėvėjo ir yra pripažinta netinkama naudoti.

 

V. APRŪPINIMAS REGOS IR KLAUSOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS

 

26. Asmenis, nurodytus šio Aprašo 3 punkte, regos (2 priedas) ir klausos (3 priedas) techninės pagalbos priemonėmis individualiai aprūpina Centro teritoriniai padaliniai.

27. Centro teritoriniai padaliniai, aprūpindami asmenis regos ir klausos techninės pagalbos priemonėmis, bendradarbiauja su neįgaliųjų asociacijomis.

28. Centro teritorinio padalinio specialistai patikrina asmens pateiktus dokumentus, išsiaiškina asmens regos ar klausos techninės pagalbos priemonių poreikį, esant reikalui patikrina asmens prašyme nurodytų teiginių bei faktų pagrįstumą ir priima sprendimą dėl priemonės skyrimo.

29. Asmenims, pakartotinai besikreipiantiems dėl regos ir klausos techninės pagalbos priemonių įsigijimo, išskyrus šio Aprašo 10.2.2 punkte nurodytą atvejį, šias priemones skiria Centro teritorinio padalinio specialistai.

30. Vadovaudamiesi šio Aprašo 32 ir 33 punktuose nurodytais prioritetais, Centro teritorinio padalinio specialistai pagal kiekvieną techninės pagalbos priemonės rūšį sudaro asmenų, pageidaujančių gauti regos ar klausos techninės pagalbos priemones, eiles.

31. Asmenys aprūpinami turimomis regos ir klausos techninės pagalbos priemonėmis, atitinkančiomis jų socialinius ir medicininius poreikius, eilės tvarka.

32. Asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų, turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, įgyja pirmumo teisę gauti nuolat naudoti regos ar klausos techninės pagalbos priemones.

33. Asmenims, kurie lanko ugdymo ar mokymo įstaigas arba dirba, skiriama nauja regos ar klausos techninės pagalbos priemonė.

34. Centro teritorinis padalinys, aprūpindamas asmenis techninės pagalbos priemonėmis, moko jomis naudotis bei įformina šiuos dokumentus:

34.1. sudaro aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutartį, įsigyjant nuolat naudoti mechaninę Brailio mašinėlę;

34.2. surašo techninės pagalbos priemonių perdavimo aktą, nurodydamas naudojimo laiką, įsigyjant klausos ir regos techninės pagalbos priemones.

35. Asmenys nemokamai aprūpinami regos ir klausos techninės pagalbos priemonėmis nuolat naudoti, išskyrus brangiai kainuojančias techninės pagalbos priemones.

Visos regos ir klausos techninės pagalbos priemonės yra negrąžinamos, išskyrus mechaninę Brailio mašinėlę.

36. Regos ir klausos techninės pagalbos priemones asmenys privalo pasiimti patys iš Centro teritorinio padalinio ne vėliau kaip per 30 dienų nuo informavimo, kad priemonė yra gauta, dienos, išskyrus atvejus, kai jos yra pristatomos asmens nurodytu adresu pagal Centro direktoriaus patvirtintą tvarką. Neatsiėmus pageidaujamos regos ar klausos techninės pagalbos priemonės per nustatytą laiką, ji išduodama kitam asmeniui.

37. Asmuo įgyja teisę pakartotinai įsigyti regos ar klausos techninės pagalbos priemonę tik pasibaigus anksčiau gautos techninės pagalbos priemonės naudojimo terminui, nurodytam sprendime išduoti techninės pagalbos priemonę, išskyrus mechaninę Brailio mašinėlę, kurios negrąžinus, kita neišduodama.

38. Nepasibaigus nustatytam regos ir klausos techninės pagalbos priemonių naudojimo terminui, kita priemonė asmeniui, pasikeitus jo sveikatos būklei ir pateikus išrašą iš medicininių dokumentų (formą Nr. 027/a), išduodama eilės tvarka.

 

VI. SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOS VYKDOMOS FUNKCIJOS

 

39. Savivaldybės įstaiga vykdo šias funkcijas:

39.1. tvarko techninės pagalbos priemonių gavimo, išdavimo ir grąžinimo apskaitą (išskyrus perdavimo aktu perduodamas priemones);

39.2. užpajamuoja gautas techninės pagalbos priemones;

39.3. teikia Centrui pasiūlymus nurašyti nusidėvėjusias judėjimo techninės pagalbos priemones;

39.4. tarpininkauja organizuojant judėjimo techninės pagalbos priemonių remonto ir individualaus pritaikymo paslaugas;

39.5. nesant poreikio ir asmenų, pageidaujančių gauti techninės pagalbos priemones, eilės, techninės pagalbos priemones grąžina Centro teritoriniam padaliniui;

39.6. tarpininkauja perduodant centro teritoriniams padaliniams asmens prašymą ir reikalingus dokumentus dėl judėjimo techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo bei dėl aprūpinimo elektriniais vežimėliais;

39.7. teikia Centro teritoriniam padaliniui prašymą ir vardines paraiškas, kuriose yra nurodoma ši informacija:

39.7.1. asmens vardas, pavardė ir asmens kodas;

39.7.2. adresas;

39.7.3. reikalingos judėjimo techninės pagalbos priemonės pavadinimas ir kiekis;

39.7.4. reikalingos judėjimo techninės pagalbos priemonės techniniai duomenys (nurodomas vežimėlių tipas, sėdynės plotis, sėdėjimo gylis, blauzdos ilgis; kitų judėjimo techninės pagalbos priemonių – žmogaus ūgis, svoris bei kita svarbi informacija);

39.7.5. prireikus – duomenys apie asmens neįgalumą bei asmeniui nustatytus specialiuosius poreikius (visišką negalią, specialųjį nuolatinės slaugos poreikį ir kt.);

39.7.6. prireikus, kai asmuo sumoka skirtumą tarp valstybės kompensuojamos sumos ir brangiai kainuojančios techninės pagalbos priemonės kainos, – suma, kurią asmuo sumokėjo už brangiai kainuojančias techninės pagalbos priemones;

39.8. informuoja asmens gyvenamosios vietos savivaldybės įstaigą, aprūpinęs asmenį pagal jo gydymosi vietą;

39.9. kiekvieną ketvirtį elektroniniu paštu arba kompiuterinėse laikmenose pateikia Centro teritoriniam padaliniui informaciją apie asmenis, įsigijusius judėjimo techninės pagalbos priemones, grąžintas judėjimo techninės pagalbos priemones bei šių priemonių poreikį;

39.10. tarpininkauja organizuojant asmenų aprūpinimą regos ir klausos techninės pagalbos priemonėmis (asmeniui pageidaujant, perduoda dokumentus Centro teritoriniam padaliniui bei jam pristato į namus techninės pagalbos priemones).

 

VII. APRŪPINIMAS BRANGIAI KAINUOJANČIAIS AKTYVAUS TIPO VEŽIMĖLIAIS

 

40. Asmens prašymą skirti brangiai kainuojantį aktyvaus tipo vežimėlį nagrinėja Centro direktoriaus sudaryta komisija, kuri per 15 dienų nuo visų reikiamų šio Aprašo 9 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl asmens įrašymo į asmenų, pageidaujančių įsigyti brangiai kainuojantį aktyvaus tipo vežimėlį, eilę.

41. Centro teritoriniai padaliniai brangiai kainuojančiais aktyvaus tipo vežimėliais suaugusius asmenis aprūpina vieną kartą per 4 metus.

42. Asmuo, sutikęs įsigyti jam Centro teritorinio padalinio siūlomą naują ar kito asmens grąžintą vežimėlį, sumoka į Centro atsiskaitomąją sąskaitą 10 procentų naujo brangiai kainuojančio aktyvaus tipo vežimėlio kainos arba grąžinto vežimėlio likutinės vertės.

43. Nepasibaigus šio Aprašo 41 punkte nurodytam terminui, kitas brangiai kainuojantis aktyvaus tipo vežimėlis gali būti išduodamas eilės tvarka, pasikeitus asmens sveikatos būklei, fiziniams duomenims ar jo individualiems poreikiams, kai asmuo nebegali naudotis turimu vežimėliu ir nėra galimybės individualiai jį pritaikyti. Šiuo atveju asmuo Centro teritoriniam padaliniui pateikia reabilitacijos įstaigos specialistų išvadą dėl pasikeitusios asmens sveikatos būklės ar fizinių duomenų.

44. Esant šio Aprašo 43 punkte nurodytoms sąlygoms, asmuo per 30 dienų grąžina turimą brangiai kainuojantį aktyvaus tipo vežimėlį Centro teritorinio padaliniui.

45. Grąžinus brangiai kainuojantį aktyvaus tipo vežimėlį, nepasibaigus šio Aprašo 41 punkte nurodytam terminui, Centras grąžina asmeniui arba jo paveldėtojams 10 procentų vežimėlio likutinės vertės, apskaičiuotos jo grąžinimo Centro teritoriniam padaliniui dieną.

 

VIII. APRŪPINIMAS ELEKTRINIAIS VEŽIMĖLIAIS

 

46. Asmens prašymą skirti elektrinį vežimėlį nagrinėja Centro direktoriaus sudaryta komisija, kuri per 15 dienų nuo visų reikiamų šio Aprašo 9 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl asmens įrašymo į asmenų, pageidaujančių įsigyti elektrinį vežimėlį, eilę.

47. Centro teritoriniai padaliniai elektriniais vežimėliais suaugusius asmenis aprūpina vieną kartą per 8 metus, o asmenis nuo 14 metų – vieną kartą per 4 metus.

48. Asmuo, sutikęs įsigyti Centro teritorinio padalinio jam siūlomą kito asmens grąžintą ir prireikus atnaujintą elektrinį vežimėlį, sumoka į Centro atsiskaitomąją sąskaitą 5 procentus šio vežimėlio likutinės vertės.

49. Asmuo, sutikęs įsigyti Centro teritorinio padalinio jam siūlomą paramos būdu gautą ir atnaujintą elektrinį vežimėlį, sumoka į Centro atsiskaitomąją sąskaitą 10 procentų siūlomo elektrinio vežimėlio remonto ir individualaus pritaikymo išlaidų sumos.

50. Asmuo, nesutikęs įsigyti Centro teritorinio padalinio siūlomą elektrinį vežimėlį, kuris atitinka jo medicininius bei fizinius poreikius, įrašomas į asmenų, pageidaujančių įsigyti elektrinį vežimėlį, eilės pabaigą.

51. Jei Centro teritoriniai padaliniai neturi grąžintų arba paramos būdu gautų ir atnaujintų elektrinių vežimėlių arba jeigu jie neatitinka asmens medicininių bei fizinių poreikių, asmuo eilės tvarka aprūpinamas nauju elektriniu vežimėliu, už kurį sumoka 5 procentus naujo elektrinio vežimėlio kainos.

52. Centro teritoriniai padaliniai organizuoja elektrinio vežimėlio remontą bei baterijų keitimą tik pasibaigus šio vežimėlio dalių garantiniam terminui. Šiuo atveju asmuo sumoka į Centro atsiskaitomąją sąskaitą 10 procentų remonto ir baterijų keitimo išlaidų sumos.

53. Centro teritoriniam padaliniui nustačius, kad elektrinio vežimėlio gedimas atsirado dėl asmens kaltės arba didelio neatsargumo, gedimus asmuo šalina savo lėšomis.

54. Nepasibaigus šio Aprašo 47 punkte nurodytam terminui, kitas elektrinis vežimėlis asmeniui gali būti išduodamas eilės tvarka, esant šioms sąlygoms:

54.1. jei gautas elektrinis vežimėlis naudojimosi laikotarpiu visiškai nusidėvėjo ir yra pripažintas netinkamu naudoti (jei asmuo naudojosi vežimėliu, nepažeisdamas naudojimo instrukcijos);

54.2. pasikeitus asmens sveikatos būklei, fiziniams duomenims ar jo individualiems poreikiams, kai asmuo nebegali naudotis turimu elektriniu vežimėliu ir nėra galimybės individualiai jį pritaikyti. Šiuo atveju asmuo Centro teritoriniam padaliniui pateikia reabilitacijos įstaigos specialistų išvadą dėl pasikeitusios asmens sveikatos būklės ar fizinių duomenų.

55. Esant šio Aprašo 54 punkte nurodytoms sąlygoms, asmuo per 30 dienų grąžina turimą vežimėlį Centro teritoriniam padaliniui, Centro teritoriniai padaliniai šio Aprašo nustatyta tvarka aprūpina asmenį kitu elektriniu vežimėliu.

56. Grąžinus elektrinį vežimėlį, nepasibaigus šio Aprašo 47 punkte nurodytam terminui, Centras grąžina:

56.1. asmeniui (jo įgaliotam asmeniui ar jo tėvams (įtėviams), sutuoktiniui, vaikams (įvaikiams), globėjams, rūpintojams) 5 procentus vežimėlio likutinės vertės, apskaičiuotos jo grąžinimo Centrui dieną;

56.2. paveldėtojams:

56.2.1. 10 procentų vežimėlio kainos, jei vežimėlis gautas iki 2005 m. gruodžio 31 d.;

56.2.2. 5 procentus vežimėlio likutinės vertės, apskaičiuotos jo grąžinimo Centro teritoriniam padaliniui dieną, jei vežimėlis gautas po 2006 m. sausio 1 dienos.

 

IX. APRŪPINIMAS NEŠIOJAMAISIAIS ELEKTRONINIAIS UŽRAŠYMO ĮTAISAIS BRAILIO RAŠTO NAUDOTOJAMS IR PRIE RADIJO IR TELEVIZIJOS IMTUVŲ JUNGIAMAIS ĮTAISAIS

 

57. Asmens prašymą skirti nešiojamąjį elektroninį užrašymo įtaisą Brailio rašto naudotojams ar prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamą įtaisą nagrinėja Centro direktoriaus sudaryta komisija, kuri per 15 dienų nuo visų reikiamų šio Aprašo 10 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl asmens įrašymo į asmenų, pageidaujančių įsigyti nešiojamąjį elektroninį užrašymo įtaisą Brailio rašto naudotojams ar prie radijo ir televizijos imtuvų jungiamą įtaisą, eilę.

58. Centro teritorinis padalinys aprūpina asmenis:

58.1. nešiojamaisiais elektroniniais užrašymo įtaisais Brailio rašto naudotojams vieną kartą;

58.2. prie radijo ir televizijos imtuvo jungiamu įtaisu vieną kartą per 8 metus.

59. Asmuo, sutikęs įsigyti Centro teritorinio padalinio jam siūlomą nešiojamąjį elektroninį užrašymo įtaisą Brailio rašto naudotojams ar prie radijo ir televizijos imtuvo jungiamą įtaisą, sumoka į Centro atsiskaitomąją sąskaitą 30 procentų nešiojamojo elektroninio užrašymo įtaiso ar prie radijo ir televizijos imtuvo jungiamo įtaiso kainos.

60. Asmuo, nesutikęs įsigyti Centro teritorinio padalinio siūlomos šio Aprašo 58 punkte nurodytos techninės pagalbos priemonės, įrašomas į asmenų, pageidaujančių įsigyti šias priemones, eilės pabaigą.

 

X. NAUJO AKTYVAUS TIPO VEŽIMĖLIO AR SKUTERIO
ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

 

61. Centro direktoriaus sudaryta komisija nagrinėja asmens prašymą skirti aktyvaus tipo vežimėlio ar skuterio įsigijimo išlaidų kompensaciją ir priima sprendimą dėl asmens įrašymo į asmenų, pageidaujančių gauti kompensaciją, eilę per 15 dienų nuo visų reikiamų šio Aprašo 9 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos. Kompensacijos išmokamos eilės tvarka.

62. Asmuo turi teisę gauti įsigijimo išlaidų kompensaciją:

62.1. aktyvaus tipo vežimėlio – vieną kartą per 4 metus iki 5000 litų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

62.2. skuterio – vieną kartą per 6 metus iki 3500 litų, bet ne daugiau už faktines išlaidas.

63. Šio Aprašo 62 punkte nurodytą kompensaciją asmuo pakartotinai gali gauti tik pasibaigus nurodytame punkte nustatytam terminui, terminą skaičiuojant nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos.

64. Nepraėjus 3 metams nuo šio Aprašo 62 punkte nustatyto termino, kai pasikeičia asmens sveikatos būklė ar jo individualūs poreikiai, asmuo, esant reikalui, aprūpinamas eilės tvarka šio Aprašo nustatyta tvarka aktyvaus tipo ar elektriniu vežimėliu, jeigu grąžina anksčiau gautą aktyvaus tipo vežimėlio ar skuterio įsigijimo išlaidų kompensaciją.

65. Šio Aprašo 62 punkte nurodyta kompensacija asmeniui yra pervedama į gavėjo nurodytą asmeninę arba kito asmens, pateikus notaro patvirtintą įgaliojimą, sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje kredito įstaigoje.

 

XI. MONOKULIARO, NEŠIOJAMOJO VAIZDO DIDINIMO ĮTAISO, UŽDAROSIOS TELEVIZIJOS SISTEMOS, JUDRIOJO (MOBILAUS) RYŠIO TELEFONO (KALBANČIO), JUDRIOJO (MOBILAUS) RYŠIO TELEFONO (VIBRUOJANČIO) AR NAUJOS FM SISTEMOS ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

 

66. Centro direktoriaus sudaryta komisija nagrinėja asmens prašymą skirti FM sistemų ar uždarųjų televizijos sistemų įsigijimo išlaidų kompensaciją ir priima sprendimą dėl asmens įrašymo į asmenų, pageidaujančių gauti kompensaciją, eilę per 15 dienų nuo visų reikiamų šio Aprašo 10 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos. Kompensacijos išmokamos eilės tvarka.

67. Asmuo turi teisę gauti įsigijimo išlaidų kompensaciją:

67.1. monokuliaro – vieną kartą per 6 metus iki 200 litų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

67.2. nešiojamojo vaizdo didinimo įtaiso – vieną kartą per 8 metus iki 2000 litų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

67.3. uždarosios televizijos sistemos – vieną kartą per 8 metus iki 5000 litų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

67.4. judriojo (mobilaus) ryšio telefono (kalbančio) – vieną kartą per 6 metus iki 1000 litų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

67.5. judriojo (mobilaus) ryšio telefono (vibruojančio) – vieną kartą per 6 metus iki 300 litų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

67.6. FM sistemos – vieną kartą per 5 metus iki 3000 litų, bet ne daugiau už faktines išlaidas.

68. Šio Aprašo 67 punkte nurodytą kompensaciją asmuo pakartotinai gali gauti tik pasibaigus nurodytame punkte nustatytam terminui, terminą skaičiuojant nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos.

69. Šio Aprašo 67 punkte nurodyta kompensacija asmeniui yra pervedama į gavėjo nurodytą asmeninę arba kito asmens, pateikus notaro patvirtintą įgaliojimą, sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje kredito įstaigoje.

 

XII. VIENOS IŠ KALBANČIŲ REGOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ: KŪNO TERMOMETRO, RANKINIO LAIKRODŽIO, STALINIO LAIKRODŽIO, VIRTUVĖS SVARSTYKLIŲ, ELEKTRONINIO SKAIČIUOTUVO, LAIDINIO TELEFONO ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

 

70. Centro direktoriaus sudaryta komisija nagrinėja asmens prašymą skirti kūno termometro (kalbančio), rankinio laikrodžio (kalbančio), stalinio laikrodžio (kalbančio), virtuvės svarstyklių (kalbančių), elektroninio skaičiuotuvo (kalbančio), laidinio telefono (kalbančio) įsigijimo išlaidų kompensaciją ir priima sprendimą dėl asmens įrašymo į asmenų, pageidaujančių gauti kompensaciją, eilę per 15 dienų nuo visų reikiamų šio Aprašo 10 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos. Kompensacijos išmokamos eilės tvarka.

71. Asmuo turi teisę gauti įsigijimo išlaidų kompensaciją:

71.1. kūno termometro (kalbančio) – vieną kartą per 5 metus iki 50 litų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

71.2. rankinio laikrodžio (kalbančio) – vieną kartą per 3 metus iki 50 litų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

71.3. stalinio laikrodžio (kalbančio) – vieną kartą per 3 metus iki 50 litų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

71.4. virtuvės svarstyklių (kalbančių) – vieną kartą per 5 metus iki 170 litų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

71.5. elektroninio skaičiuotuvo (kalbančio) – vieną kartą per 5 metus iki 200 litų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;

71.6. laidinio telefono (kalbančio) – vieną kartą per 10 metų iki 200 litų, bet ne daugiau už faktines išlaidas.

72. Šio Aprašo 71 punkte nurodytą kompensaciją asmuo pakartotinai gali gauti tik pasibaigus nurodytame punkte nustatytam terminui, terminą skaičiuojant nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos.

73. Šio Aprašo 71 punkte nurodyta kompensacija asmeniui yra pervedama į gavėjo nurodytą asmeninę arba kito asmens, pateikus notaro patvirtintą įgaliojimą, sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje kredito įstaigoje.

 

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

74. Centras judėjimo, regos ir klausos techninės pagalbos priemones, nurodytas šio Aprašo 1, 2 ir 3 prieduose, įsigyja bei judėjimo techninės pagalbos priemonių, išskyrus skuterių, remonto ir individualaus pritaikymo paslaugas perka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nustatyta tvarka.

75. Centras neįsigyja ir neaprūpina asmenų būsto ir jo aplinkos pritaikymo techninės pagalbos priemonėmis, nurodytomis šio Aprašo 4 priede. Būsto ir jo aplinkos pritaikymo techninės pagalbos priemones, nurodytas šio Aprašo 4 priede, įsigyja savivaldybės įgyvendindamos Būsto pritaikymo žmonėms su negalia 2007–2011 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 638 (Žin., 2006, Nr. 73-2782).

76. Dokumentus, nurodytus šio Aprašo 9.2–9.7 ir 10.2–10.9 punktuose, reikalingus gauti iš savo administracijos padalinių, pavaldžių subjektų, prireikus – ir iš kitų viešojo administravimo ar kitų subjektų gauna pati prašymą nagrinėjanti ir sprendimą priimanti institucija (Centras arba savivaldybės įstaiga) įstatymų ar duomenų teikimo sutarčių nustatyta tvarka. Jei prašymą nagrinėjančiai ir sprendimą priimančiai institucijai įstatymuose nenustatyta teisė gauti dokumentus, juos pateikia prašymą pateikiantis asmuo.

77. Techninės pagalbos priemonių, nurodytų šio Aprašo 74 punkte, įsigijimo, remonto ir individualaus pritaikymo bei kompensacijų, numatytų šio Aprašo 62, 67 ir 71 punktuose, išlaidos kompensuojamos iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų Gyventojų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo programai įgyvendinti.

78. Centras šio Aprašo 7, 42, 48, 49, 51, 52 ir 59 punktuose nurodytas gautas lėšas naudoja techninės pagalbos priemonėms ar remonto paslaugoms pirkti.

79. Asmuo privalo informuoti Centro teritorinį padalinį arba savivaldybės įstaigą apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą.

80. Techninės pagalbos priemonės yra išieškomos įstatymų nustatyta tvarka, kai jos negrąžinamos savivaldybės įstaigai ar Centro teritoriniam padaliniui šio Aprašo nustatyta tvarka.

81. Sprendimai dėl aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir kompensacijų skyrimo gali būti skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-126, 2008-04-25, Žin., 2008, Nr. 50-1873 (2008-04-30), i. k. 1082230ISAK00A1-126

 


 

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos

priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų

kompensavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

JUDĖJIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Techninės pagalbos priemonės pavadinimas

Techninės pagalbos priemonės naudojimo laikas

Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti techninės pagalbos priemones (negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė)

1

2

3

4

1.

Elektriniai neįgaliųjų vežimėliai:

 

 

1.1.

elektriniai vežimėliai bei jų priedai suaugusiems asmenims Y

8 metai

labai ryški tetraplegija (tetraparezė) dėl raumenų atrofijos ar distrofijos, išsėtinės sklerozės, reumatoidinio artrito ar kitų ligų bei traumų pasekmių; neprotezuojamos abiejų blauzdų ir šlaunų bigės, esant abiejų rankų funkcijos pakenkimui; judėjimo-atramos sistemos ligos su labai ryškiu visų keturių galūnių funkcijos pažeidimu; ryškus širdies-kraujagyslių funkcijos nepakankamumas ir kitos būklės, kai judėjimo funkciją galima kompensuoti tik elektriniu vežimėliu

1.2.

elektriniai vežimėliai neįgaliems vaikams nuo 14 metų Y

4 metai

1.3.

skuteriai Y

6 metai

vienos arba abiejų kojų parezė; ryški hemiparezė; ryški ataksija; ryškus hiperkinezinis arba amiostatinis sindromas; lėtinis kojų arterinės kraujotakos II laipsnio nepakankamumas; lėtinis kojų veninės kraujotakos III laipsnio nepakankamumas; abiejų kojų dramblialigė; kaulų ir sąnarių ligos, žymiai ribojančios mobilumą; lėtinis plaučių III laipsnio ir širdies UI funkcinės klasės nepakankamumas; persodinta ar dirbtinė širdis; hipofizinis sindromas (suaugusiems asmenims)

2.

Neįgaliųjų vežimėliai:

 

 

2.1.

palydovo valdomi rankiniai neįgaliųjų vežimėliai: s

 

 

2.1.1.

vaikams

4 metai

III laipsnio kraujotakos nepakankamumas;

III laipsnio plaučių, širdies nepakankamumas; hemiplegija arba ryški hemiparezė; paraplegija; apysunkė kojų paraparezė, tetraparezė; ryški ataksacija

ryškus hiperkinezinis sindromas; abiejų blauzdų bigės arba aukštesnio lygio amputacija; judamojo ir atramos aparato ligos ir traumų pasekmės, trukdančios valdyti mechaninį vežimėlį

2.1.2.

suaugusiesiems

6 metai

2.2.

abiem rankomis valdomi neįgaliųjų vežimėliai su varomaisiais užpakaliniais ratais S:

 

2.2.1.

universalaus tipo

5 metai

kai asmuo dėl sveikatos būklės (pvz.: paraplegijos, paraparezės, raumenų nykimo, išsėtinės sklerozės ir kt.) negali vaikščioti, bet gali judėti rankomis varomu vežimėliu, tačiau nėra visiškai savarankiškas (nemoka išlaikyti kūno pusiausvyros ant užpakalinių ratų, judėti, visiškai apsitarnauti)

2.2.2.

aktyvaus tipo****

4 metai

kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti rankomis varomu neįgaliųjų vežimėliu ir yra visiškai savarankiškas įprastoje urbanistinėje ir gamtos aplinkoje

2.3.

abiem rankomis valdomi neįgaliųjų vežimėliai su varomaisiais priekiniais ratais S

5 metai

kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti rankomis varomu neįgaliųjų vežimėliu ir dėl specialių įgūdžių ar kitų individualių savybių gali judėti vežimėliu su varomaisiais priekiniais ratais

2.4.

abiem rankomis valdomi svirtiniai neįgaliųjų vežimėliai S

5 metai

kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti rankomis varomu neįgaliųjų vežimėliu ir dėl specialių įgūdžių ar kitų individualių savybių gali judėti vežimėliu, varomu svirtimis

2.5.

vienpusio varymo nevarikliniai neįgaliųjų vežimėliai S

5 metai

kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti rankomis varomu neįgaliųjų vežimėliu ir dėl įvairių vienos rankos pakenkimų tegali judėti vienpusio varymo vežimėliu

2.6.

neįgaliųjų vežimėliai, skirti tetraplegikams S

5 metai

kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti vežimėliu su paaukštinta nugaros atrama bei lankais neslidžia danga

2.7.

neįgaliųjų vežimėliai, skirti specialioms reikmėms (dušui, tualetui ir pan.) S

5 metai

kai asmuo dėl sveikatos būklės priverstas judėti neįgaliųjų vežimėliu ir kai apsitarnauti (pvz.: duše, tualete ir kt.) jam būtinas vežimėlis, skirtas specialioms reikmėms tenkinti

3.

Neįgaliųjų vežimėlių reikmenys:

 

 

3.1.

neįgaliųjų tvirtinimo sistemos N * (diržai, petnešos ir korsažai, naudojami sėdint vežimėlyje)

3 metai

būklės, nurodytos 1 ir 2 punktuose, kai būtina užtikrinti asmens saugumą ir stabilumą

3.2.

plaštakos apsauginės priemonės N

1 metai

tetraparezė, tetraplegija

3.3.

varytuvai Y

4 metai

asmenims, kurie naudojasi aktyvaus tipo vežimėliais

4.

Transporto priemonės:

 

 

4.1.

šliaužtuvai ir judamosios plokštės N

3 metai

asmenims, kuriems negali būti protezuojamos abiejų blauzdų ar šlaunų bigės

5.

Per(si)kėlimo priemonės:

 

 

5.1.

slankiosios lentos ir slankieji kilimėliai N

3 metai

asmenims, negalintiems vaikščioti

5.2.

keliamieji diržai ir diržų komplektai N

5 metai

asmenims, kurių judėjimo funkcija yra sutrikusi

6.

Dviračiai:

 

 

6.1.

kojomis minami triračiai S

6 metai

asmenims iki 18 metų dėl cerebrinio ir kitų paralyžių; kai sutrikusi koordinacija, tačiau gali judėti triračiu

6.2.

rankomis minami triračiai S

6 metai

asmenims iki 18 metų dėl cerebrinio ir kitų paralyžių, kai triračio negali minti kojomis

7.

Viena ranka valdomos vaikščiojimo priemonės:

 

 

7.1.

vaikščiojimo lazdelės N:

 

 

7.1.1.

medinės

2 metai

raumenų silpnumas (poliomielitas, miastenija,

7.1.2.

metalinės

5 metai

apatinių galūnių nervų pažeidimai); pažeista pusiausvyra (galvos smegenų pažeidimai, išsėtinė sklerozė, parkinsonizmas, polineuropatija); kaulų ir sąnarių pažeidimai (osteoporozė, deformuojanti artrozė, traumos); deformacijos (skoliozė, galūnės sutrumpėjimas)

7.2.

vaikščiojimo lazdos su trimis ar daugiau kojelių N

4 metai

esant pusiausvyros sutrikimams

7.3.

alkūniniai ramentai N

3 metai

koordinacijos sutrikimas (galvos smegenų traumos, insultas, stuburo pažeidimai ir traumatiniai kaulų, raumens pažeidimai ir ligų pasekmės); po sąnarių endoprotezavimo

7.4.

pažastiniai ramentai N:

 

 

7.4.1.

mediniai

3 metai

abipusis apatinių galūnių silpnumas; koordinacijos

7.4.2.

metaliniai

4 metai

sutrikimas; reumatoidinis artritas. Po sąnarių endoprotezavimo, apatinių galūnių pažeidimų, nervų sistemos ligų, sutrikdančių apatinių galūnių funkciją, traumų pasekmių

8.

Abiem rankomis valdomos vaikščiojimo priemonės:

 

 

8.1.

vaikščiojimo rėmai N

4 metai

apatinių galūnių vienpusis ar abipusis silpnumas ir (ar) apatinių galūnių bei viso kūno nestabilumas (išsėtinė sklerozė, parkinsonizmas, insultas, traumos)

8.2.

vaikštynės su ratukais N

5 metai

apatinių galūnių vienpusis ar abipusis silpnumas ir (ar) apatinių galūnių bei viso kūno nestabilumas (išsėtinė sklerozė, parkinsonizmas, insultas, traumos, sunki reumatoidinio artrito forma)

8.3.

vaikštynės su staliuku S

5 metai

būklės, nurodytos 8.2 punkte

8.4.

sėdimosios vaikštynės S

5 metai

9.

Vaikščiojimo priemonių priedai:

 

 

9.1.

vasariniai antgaliai N

Iki susidėvėjimo

 

9.2.

žieminiai antgaliai N

3 metai

 

10.

Tualeto reikmenys:

 

 

10.1.

naktipuodžio kėdutės (su ar be ratukų) S

5 metai

būklės, nurodytos 1 ir 2.1 punktuose; asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ar asmenims su visiška negalia; būklės, nurodytos 2.2 punkte, asmenims, kuriems nepritaikytas būstas; asmenims, sunkiai paeinantiems su vaikščiojimo priemone ir kurie gyvena be patogumų

10.2.

paaukštintos tualeto sėdynės N:

 

 

10.2.1.

atskiros (stovimos)

5 metai

būklės po endoprotezavimo operacijų, kai

10.2.2.

tvirtinamos ir netvirtinamos

5 metai

sutrikusios klubo sąnario funkcijos; neurologinės būklės, kai gali atsistoti tik nuo paaukštintų paviršių

11.

Prausimosi, maudymosi vonioje ir duše priemonės:

 

 

11.1.

vonios (dušo) kėdės (su ir be ratukų) S

5 metai

būklės, nurodytos 1 ir 2 punktuose

11.2.

vonios suoliukai:

 

 

11.2.1.

nesudėtingos konstrukcijos N

3 metai

būklės, nurodytos 1 ir 2 punktuose

11.2.2.

elektriniai, valdomi pulteliu Y

5 metai

asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ar asmenims su visiška negalia

11.3.

vonios lentos N

3 metai

būklės, nurodytos 1 ir 2 punktuose

11.4.

vonios:

 

 

11.4.1.

nešiojamosios (pripučiamosios) S **

5 metai

 

11.4.2.

sudedamosios S **

5 metai

 

12.

Sėdimieji baldai:

 

 

12.1.

darbo kėdės S ***

10 metų

būklės, nurodytos 1 ir 2 punktuose

12.2.

kėdutės S

10 metų

 

12.3.

darbo kėdutės S ***

10 metų

 

12.4.

individualios formos sėdynės Y *

10 metų

 

12.5.

sėdynės, sėdėjimo sistemos ir abdukcijos blokatoriai S

3 metai

būklės, nurodytos 1 ir 2 punktuose, kai būtina užtikrinti asmens saugumą ir stabilumą

13.

Stalai:

 

 

13.1.

lovos staliukai (naudojami greta, virš arba ant lovos)N

10 metų

asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ar asmenims su visiška negalia

14.

Priemonės praguloms išvengti:

 

 

14.1.

lovos Y *:

 

 

14.1.1.

rankomis reguliuojamos lovos

20 metų

asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, bei asmenims su visiška negalia, kuriems yra didelė pragulų atsiradimo tikimybė

14.1.2.

automatiškai reguliuojamos lovos

15 metų

14.2.

čiužiniai praguloms išvengti Y

3 metai

14.3.

pasėstai praguloms išvengti S

3 metai

asmenims, besinaudojantiems vežimėliais

14.4.

patiesalai praguloms išvengti N

3 metai

asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ar asmenims su visiška negalia, kuriems yra didelė pragulų atsiradimo tikimybė

15.

Judėjimo, jėgos ir pusiausvyros lavinimo įranga:

 

 

15.1.

stovėjimo atramos S:

 

 

15.1.1.

vaikams

4 metai

hemiplegija arba ryški hemiparezė; paraplegija,

15.1.2.

suaugusiesiems

4 metai

tetraplegija, tetraparezė; ryški ataksija; ryškus hiperkinezinis sindromas ir pan.

15.2.

treniruokliai ir ergometriniai dviračiai S

5 metai

cerebrinis ir kiti paralyžiai, hemiplegija, išsėtinė sklerozė, judamojo ir atramos aparato bei nervų sistemos ligos ir traumų pasekmės

15.3.

ritiniai N

2 metai

asmenims iki 18 metų dėl hemiplegijos arba ryškios hemiparezės; paraplegijos, tetraplegijos, tetraparezės; ryškios ataksijos; ryškaus hiperkinezinio sindromo ir pan.

15.4.

volai N

2 metai

15.5.

gimnastikos kilimėliai N

3 metai

15.6.

parapodiumai

6 metai

paraplegija

16.

Valgymo ir gėrimo priemonės:

 

 

16.1.

stalo įrankiai N

3 metai

asmenims, turintiems ryškius rankos gniaužimo į kumštį ir pirštų griebimo sutrikimus

17.

Kopėčios ir lipynės:

 

 

17.1.

kopėčios N

6 metai

žemaūgiams asmenims bei asmenims, kuriems dėl sveikatos būklės sunku įlipti į standartinę vonią

18.

Priemonės, padedančios atlikti ir (arba) pakeičiančios rankos ir (arba) plaštakos, ir (arba) piršto funkcijas:

 

 

18.1.

veikos lazdelės N

3 metai

asmenims, turintiems ryškius rankos gniaužimo į kumštį ir pirštų griebimo sutrikimus

18.2.

rankinės plokščiosios replės N

3 metai

19.

Rengimąsi palengvinančios priemonės:

 

 

19.1.

kojinių ir pėdkelnių apsimovimo priemonės N

3 metai

asmenims, turintiems ryškius rankos gniaužimo į kumštį ir pirštų griebimo sutrikimus

19.2.

šaukštai batams apsiauti ir įtaisai batams nusiauti N

3 metai

19.3.

sagstymo kabliukai N

3 metai

 

Pastabos:

Y – ypač sudėtingos ir brangios techninės pagalbos priemonės;

S – sudėtingos techninės pagalbos priemonės;

N – nesudėtingos techninės pagalbos priemonės;

* – skirti asmenims, kuriems techninės pagalbos priemonės gaminamos tik pagal specialų užsakymą;

** – skirti asmenims, pripažintiems nedarbingais; asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar visiška negalia, ar asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, kurie gyvena be patogumų;

*** – skirti asmenims, kurie dirba ir (ar) mokosi;

**** – rekomenduojama skirti darbingo amžiaus asmenims.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-126, 2008-04-25, Žin., 2008, Nr. 50-1873 (2008-04-30), i. k. 1082230ISAK00A1-126

 


 

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos

priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų

kompensavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

REGOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Techninės pagalbos priemonės pavadinimas

Techninės pagalbos priemonės naudojimo laikas

Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti techninės pagalbos priemones (negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė)

1.

Žmogaus fizinių ir fiziologinių savybių matuokliai:

 

 

1.1.

kūno termometrai (kalbantys) N

5 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra mažiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,05 iki 0,1 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

2.

Laikmačiai:

 

 

2.1.

rankiniai laikrodžiai:

 

 

2.1.1.

Brailio S

5 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra mažiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

2.1.2.

kalbantys S

3 metai

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,05 iki 0,1 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

2.2.

staliniai laikrodžiai (kalbantys) S

3 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra mažiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,05 iki 0,1 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

3.

Orientavimo(si) priemonės:

 

 

3.1.

taktilinės (baltosios) lazdelės

1 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra mažiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

3.2.

baltos (atraminės) lazdelės N

2 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra mažiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,06 iki 0,1 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

4.

Maisto ir gėrimų gaminimo priemonės:

 

 

4.1.

virtuvės svarstyklės S (kalbančios)

5 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra mažiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,05 iki 0,1 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

4.2.

skysčio lygio rodytuvai N

3 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra mažiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,05 iki 0,1 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

5.

Optinės priemonės:

 

 

5.1.

didinamieji stiklai:

 

 

5.1.1.

su apšvietimo įrenginiu N

5 metai

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,05 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

5.1.2.

staliniai su apšvietimo įrenginiu N

5 metai

5.1.3.

be apšvietimo įrenginio N

5 metai

5.1.4.

monokuliarai Y (žiūrėti iš toli ir arti)

5 metai

ryškus regėjimo funkcijų sutrikimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra nuo 0,02 iki 0,1 arba akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

6.

Optoelektroninės priemonės:

 

 

6.1.

nešiojamieji vaizdo didinimo įtaisai Y

8 metai

ryškus regėjimo funkcijų sutrikimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra nuo 0,01 iki 0,05

6.2.

uždarosios televizijos sistemos (stacionari įranga) Y

8 metai

7.

Rašomosios mašinėlės ir tekstiniai procesoriai:

 

 

7.1.

mechaninės Brailio rašomosios mašinėlės *Y

7 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra mažiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

8.

Skaičiuotuvai:

 

 

8.1.

elektroniniai skaičiuotuvai (kalbantys) S

5 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra mažiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

9.

Piešimo ir rašymo priemonės:

 

 

9.1.

rašymo rėmeliai (Brailio lentelės su rašymo įrankiu) *N

5 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra mažiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

9.2.

specialus rašomasis popierius *N

1 metams ne daugiau kaip 2 pakai po 2,5 kg

asmenims, kurie naudojasi Brailio mašinėlėmis ir (ar) rašymo rėmeliais

9.3.

specialūs sąsiuviniai *N

1 metams iki 150 vnt.

asmenims, kurie naudojasi Brailio mašinėlėmis ir (ar) rašymo rėmeliais

9.4.

nešiojamieji elektroniniai užrašymo įtaisai Brailio rašto naudotojams Y

išduodama vieną kartą

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra mažiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

10.

Garso įrašymo aparatai ir imtuvai:

 

 

10.1.

kompaktinių diskų grotuvai S

5 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra mažiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

10.2.

miniatiūriniai grotuvai S

5 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra mažiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

10.3.

diktofonai S

5 metai

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra mažiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,05 iki 0,1 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

11.

Telefonai ir telefono ryšio priemonės:

 

 

11.1.

laidiniai telefonai (kalbantys arba Brailio) N

10 metų

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra nuo 0,05 iki 0,02 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

11.2.

judriojo (mobilaus) ryšio telefonai (kalbantys) Y

6 metai

 

12.

Matuokliai:

 

 

12.1.

ilgio matuokliai N

10 metų

abiejų akių aklumas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija yra mažiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas:

geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas nuo 0,05 iki 0,1 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

 

* – skirti asmenims, kurie moka arba mokosi Brailio rašto.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-126, 2008-04-25, Žin., 2008, Nr. 50-1873 (2008-04-30), i. k. 1082230ISAK00A1-126

 


 

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos

priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų

kompensavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

KLAUSOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Techninės pagalbos priemonės pavadinimas

Techninės pagalbos priemonės naudojimo laikas

Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti techninės pagalbos priemones (negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė)

1.

Laikmačiai:

 

 

1.1.

vibruojantys žadintuvai N

5 metai

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB

1.2.

žadintuvas su vibruojančia pagalvėle S

7 metai

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB

2.

Telefonai ir telefono ryšio priemonės:

 

 

2.1.

laidiniai telefonai S

10 metų

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 70 dB

2.2.

judriojo (mobilaus) ryšio telefonai S

6 metai

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 70 dB

3.

Garso perdavimo sistemos:

 

 

3.1.

vidinio ryšio (FM) sistemos S

5 metai

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 56 dB

3.2.

prie radijo ir televizijos imtuvų jungiami įtaisai S

8 metai

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB

4.

Signalizavimo ir rodymo priemonės:

 

 

4.1.

signaliniai durų įtaisai ir signalų rodytuvai (durų skambučiai) S

10 metų

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB

4.2.

garso rodytuvai (elektroninės auklės) S

vieną kartą

klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB

 

 

 

 

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-126, 2008-04-25, Žin., 2008, Nr. 50-1873 (2008-04-30), i. k. 1082230ISAK00A1-126

 


 

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos

priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų

kompensavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

BŪSTO IR JO APLINKOS PRITAIKYMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖS

 

Techninės pagalbos priemonės kodas pagal ISO EN ISO 9999:2005

Techninės pagalbos priemonės pavadinimas

09 12

Tualeto reikmenys

09 12 24

Tualeto Porankiai ir (arba) tualeto atlošai, montuojami tualete

12 36

Kėlimo priemonės

12 36 03

Mobilūs keltuvai su diržinėmis sėdynėmis

12 36 06

Mobilūs keltuvai su kietomis sėdynėmis

12 36 12

Stacionarieji keltuvai, pritvirtinti prie sienos (sienų), grindų ir (arba) lubų

12 36 15

Stacionarieji keltuvai, pritvirtinti prie kito gaminio ar įmontuoti į kitą gaminį

12 36 18

Stacionarieji nepritvirtinti keltuvai

18 18

Atraminiai įtaisai

18 18 03

Ranktūriai ir atraminiai turėklai

18 18 06

Sieniniai laiptinių turėklai ir rankenos

18 18 09

Atraminiai Porankiai

18 30

Vertikalieji keltuvai

18 30 03

Liftai (vertikalieji keleiviniai keltuvai)

18 30 06

Keliamosios platformos ir keliamieji neįgaliųjų vežimėlių stalai

18 30 09

Laiptiniai liftai

18 30 12

Lipynės

 

_________________

Papildyta priedu:

Nr. A1-126, 2008-04-25, Žin., 2008, Nr. 50-1873 (2008-04-30), i. k. 1082230ISAK00A1-126

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-126, 2008-04-25, Žin., 2008, Nr. 50-1873 (2008-04-30), i. k. 1082230ISAK00A1-126

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 "Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo