Suvestinė redakcija nuo 2014-08-21

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 137-5230, i. k. 1062290ISAK000V-154

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL KONSULINIŲ PAŽYMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2006 m. gruodžio 11 d. Nr. V-154

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos konsulinio statuto (Žin., 1995, Nr. 43-1047; 2006, Nr. 68-2492) 33 straipsnio 2 dalimi,

tvirtinu Konsulinių pažymų išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                       PETRAS VAITIEKŪNAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro

2006 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr.V-154

(Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2014 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. V-135 redakcija)

 

KONSULINIŲ PAŽYMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Konsulinių pažymų išdavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose užsienyje (toliau – konsulinės įstaigos) išduodamų konsulinių pažymų išdavimo sąlygas ir tvarką.

2. Konsulinė pažyma yra konsulinių pareigūnų išduotas dokumentas, patvirtinantis konsuliniam pareigūnui žinomą faktą, pagrįstą teisės aktais, kitų Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių kompetentingų institucijų išduotais dokumentais ar jų suteikta raštiška informacija arba valstybės ar žinybinių registrų duomenimis.

3. Konsulinės pažymos išduodamos Lietuvos Respublikos piliečiams, užsieniečiams, asmenims be pilietybės, pateikusiems atitinkamą prašymą (toliau – pareiškėjas).

4. Konsulinės pažymos paprastai išduodamos tais atvejais, kai faktui įrodyti pareiškėjui nepakanka valstybės kompetentingai institucijai pateikti kitos valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, o yra reikalaujama pateikti konsulinės įstaigos išduotą pažymą. Tais atvejais, kai faktui įrodyti pareiškėjui pakanka vienos valstybės kompetentingai institucijai pateikti kitos valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą ir nereikalaujama pateikti konsulinės įstaigos išduotos pažymos, konsulinis pareigūnas turi pasiūlyti pareiškėjui faktui įrodyti kompetentingai vienos valstybės institucijai pateikti kitos valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą ir paaiškinti tokio dokumento vertimo, konsulinio legalizavimo ar tvirtinimo pažyma „Apostille“ tvarką ar prireikus dokumento pareikalavimo iš kompetentingos institucijos tvarką. Pareiškėjo prašymu konsulinis pareigūnas turi išduoti konsulinę pažymą net ir tuo atveju, kai vienos valstybės kompetentingai institucijai pakanka kitos valstybės kompetentingos institucijos išduotos pažymos.

5. Gali būti išduodamos šios konsulinės pažymos:

5.1.  konsulinė pažyma apie asmens šeiminę padėtį;

5.2. konsulinė pažyma apie turimą Lietuvos Respublikos pilietybę;

5.3. konsulinė pažyma dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo;

5.4. konsulinė pažyma vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo;

5.5. konsulinė pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo;

5.6. konsulinė pažyma apie asmens gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

5.7. konsulinė pažyma, kad dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę grąžintas Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai;

5.8. konsulinė pažyma, kad asmens, kuris kreipėsi į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, prašymas netenkintinas;

5.9. konsulinė pažyma, kad dokumentai buvo pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai;

5.10. kitos konsulinės pažymos, kurių išdavimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

6. Už konsulinių pažymų išdavimą imamas nustatyto dydžio konsulinis mokestis.

 

 

II SKYRIUS

DOKUMENTAI KONSULINEI PAŽYMAI GAUTI

 

7. Pareiškėjas, norintis gauti konsulinę pažymą, konsuliniam pareigūnui turi pateikti šiuos dokumentus:

7.1. nustatytos formos prašymą (1, 2, 3 priedai), kuriame turi būti nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, adresas ir telefono numeris, kokia pažyma, kokiam tikslui reikalinga ir kokiai institucijai bus teikiama, kokia kalba ją prašoma išduoti, konsulinės pažymos atsiėmimo būdas, prašymo pateikimo data ir pareiškėjo parašas;

7.2 pareiškėjo galiojantį asmens tapatybę liudijantį dokumentą arba jo notariškai patvirtintą kopiją, jei dokumentai pateikiami paštu ar per kurjerį;

7.3. pareiškėjo atstovo galiojantį asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir atstovavimą liudijantį dokumentą, jeigu dėl pažymos kreipiasi pareiškėjo atstovas;

7.4. kompetentingų institucijų išduotus dokumentus, įrodančius faktą, kurį prašoma patvirtinti konsuline pažyma, arba šių dokumentų notariškai patvirtintas kopijas, išskyrus aprašo 19 ir 21 punktuose numatytus atvejus. Dokumentai, kurie gali būti pateikiami atskiroms konsulinėms pažymoms gauti, nurodyti aprašo III skyriuje;

7.5. konsulinio mokesčio sumokėjimą patvirtinantį dokumentą, jei dokumentai pateikiami paštu ar per kurjerį.

 

III SKYRIUS

DOKUMENTAI, ĮRODANTYS FAKTĄ, KURĮ PRAŠOMA PATVIRTINTI KONSULINE PAŽYMA, ATSKIROMS KONSULINĖMS PAŽYMOMS GAUTI

 

8. Konsulinė pažyma apie asmens šeiminę padėtį yra išduodama Lietuvos Respublikos piliečiams arba Lietuvoje nuolat gyvenantiems asmenims be pilietybės, kurie pageidauja sudaryti santuoką užsienyje. Ši konsulinė pažyma gali būti išduodama Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigos išduotos pažymos apie Lietuvos Respublikos gyventojo (gyventojos) šeiminę padėtį pagrindu arba gavus duomenis, kurių reikia pažymai išduoti, aprašo 21 punkte nustatyta tvarka.

9. Konsulinė pažyma apie turimą asmens pilietybę gali būti išduodama Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos rašto dėl pareiškėjo pilietybės pagrindu arba gavus duomenis, kurių reikia pažymai išduoti, aprašo 21 punkte nustatyta tvarka.

10. Konsulinė pažyma dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo gali būti išduodama, Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pažymos dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį ar šio registro išrašo pagrindu arba gavus duomenis, kurių reikia pažymai išduoti, aprašo 21 punkte nustatyta tvarka.

11. Konsulinė pažyma vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo ir konsulinė pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo išduodamos aprašo V skyriuje nustatyta tvarka.

12. Konsulinė pažyma apie asmens gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje gali būti išduodama ne senesnio kaip pusės metų kompetentingos institucijos išduoto dokumento, įrodančio pareiškėjo gyvenamąją vietą, pagrindu arba gavus duomenis, kurių reikia pažymai išduoti, aprašo 21 punkte nustatyta tvarka.

13. Konsulinė pažyma, kad dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę, grąžintas Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai, išduodama, jei pareiškėjas, gavęs kitos valstybės pilietybę, yra grąžinęs Lietuvos Respublikos pasą, Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę ar kitą asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį dokumentą konsulinei įstaigai.

14. Konsulinė pažyma, kad asmens, kuris kreipėsi į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, prašymas netenkintinas, yra išduodama pareiškėjo prašymu, kai pareiškėjas kreipiasi į konsulinę įstaigą su prašymu atlikti funkcijas, kurių atlikti konsuliniam pareigūnui nepriklauso, ar nepateikia reikalingų dokumentų, ar yra netenkinamos kitos sąlygos, būtinos konsulinei funkcijai atlikti.

15. Konsulinė pažyma, kad dokumentai buvo pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai, išduodama pareiškėjo prašymu, kai pareiškėjas konsulinei įstaigai yra pateikęs visus reikalingus dokumentus konsulinei funkcijai atlikti.

 

IV SKYRIUS

KONSULINĖS PAŽYMOS IŠDAVIMO TVARKA

 

16. Prašymą išduoti konsulinę pažymą pareiškėjas gali pateikti konsulinei įstaigai tiesiogiai arba siųsti paštu ar per kurjerį. Prašymas gali būti pateikiamas ir per pareiškėjo atstovą, turintį teisę įstatymų nustatyta tvarka atstovauti pareiškėjui.

17. Jeigu prašyme nurodyti ne visi reikalingi duomenys arba pateikti ne visi reikalingi dokumentai, konsulinis pareigūnas grąžina pateiktus dokumentus pareiškėjui, siūlydamas papildyti prašymą reikalingais duomenimis ir/ar dokumentais.

18. Kilus abejonių dėl pareiškėjo pateiktų dokumentų ar duomenų tikrumo, konsulinis pareigūnas privalo juos patikrinti kompetentingose institucijose arba valstybės ar žinybiniuose registruose.

19. Jei pareiškėjas neturi dokumento, įrodančio faktą, kurį prašo patvirtinti, bet šį faktą gali patvirtinti kompetentingų Lietuvos Respublikos institucijų suteikta informacija, konsulinis pareigūnas turi užklausti šios informacijos tiesiogiai arba per Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinį departamentą (toliau – Konsulinis departamentas).

20. Jei asmuo pageidauja papildomai gauti dokumentą, kurio pagrindu gali būti išduodama konsulinė pažyma, konsulinis pareigūnas pareiškėjo prašymu gali pareikalauti to dokumento iš kompetentingų Lietuvos Respublikos institucijų.

21. Konsulinis pareigūnas, kuris yra valstybės ar žinybinio registro, kuriame tvarkomi ir saugomi duomenys, kurių reikia konsulinei pažymai išduoti, duomenų gavėjas, konsulinę pažymą gali išduoti, gavęs reikalingus duomenis automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais pagal duomenų teikimo sutartį.

22. Jei konsulinei pažymai išduoti reikia papildomos informacijos, kurią gali suteikti kompetentingos Lietuvos Respublikos institucijos, konsulinis pareigūnas turi užklausti šios informacijos tiesiogiai arba per Konsulinį departamentą.

23. Konsulinė pažyma sudaroma dviem egzemplioriais, iš jų vienas duodamas pareiškėjui, kitas lieka konsulinėje įstaigoje.

24. Konsulinė pažyma sudaroma lietuvių, anglų arba, esant galimybei, kita užsienio kalba. Kai tai yra tikslinga arba to prašo pareiškėjas, konsulinė pažyma sudaroma dviem kalbomis, iš kurių viena turi būti lietuvių, o kita - anglų arba, esant galimybei, kita užsienio valstybės kalba. Konsulinė pažyma vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo ir konsulinė pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo sudaromos dviem kalbomis, iš kurių viena turi būti lietuvių, o kita - anglų arba, esant galimybei, kita užsienio kalba.

25. Konsulinė pažyma sudaroma ant konsulinės įstaigos užsienyje blanko, pasirašoma konsulinio pareigūno ir patvirtinama konsulinės įstaigos užsienyje herbiniu antspaudu. Konsulinė pažyma vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo ir konsulinė pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo sudaroma ant konsulinės įstaigos blanko pagal pridedamą formą (4 ir 5 priedai).

26. Konsulinėje pažymoje turi būti nurodyta: konsulinės pažymos numeris ir išdavimo data; visas pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta; faktai, kurie patvirtinami; dokumentai, kuriais remiantis išduodama pažyma, arba kompetentinga institucija, valstybės ar žinybinis registras, kurių informacija remiantis išduodama pažyma; konsulinės pažymos galiojimo laikas, jei toks yra, konsulinio pareigūno vardas ir pavardė.

27. Konsulinė pažyma išduodama ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo konsulinėje įstaigoje dienos. Šis terminas gali būti pratęstas tik tuo atveju, kai būtina gauti papildomą informaciją konsulinei pažymai parengti.

28. Konsulinė pažyma išduodama pareiškėjui asmeniškai ar pareiškėjo atstovui, pateikusiems atitinkamai asmens tapatybę liudijantį dokumentą ar šį dokumentą ir atstovavimą liudijantį dokumentą, arba pareiškėjo prašymu siunčiama paštu pareiškėjo nurodytu adresu.

 

V SKYRIUS

KONSULINĖS PAŽYMOS VIETOJ PRARASTO TRANSPORTO PRIEMONĖS REGISTRACIJOS LIUDIJIMO IR KONSULINĖS PAŽYMOS VIETOJ PRARASTO VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKA

 

29. Konsulinė pažyma vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo ir konsulinė pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo yra išduodamos Lietuvos Respublikos piliečiams arba Lietuvoje nuolat gyvenantiems užsieniečiams ar asmenims be pilietybės, kurie užsienyje prarado nuosavybės teise priklausančios transporto priemonės registracijos liudijimą ar vairuotojo pažymėjimą, jei šie dokumentai buvo išduoti Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų.

30. Pareiškėjas, norintis gauti konsulinę pažymą vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo ar vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo, išduotų Lietuvos Respublikoje, konsuliniam pareigūnui turi pateikti dokumentus, nurodytus aprašo 7.1, 7.2, 7.3 ir 7.5 papunkčiuose, taip pat užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduotą pažymą apie transporto priemonės registracijos liudijimo ar vairuotojo pažymėjimo praradimo faktą arba laisvos formos rašytinį paaiškinimą apie dokumento praradimo aplinkybes. Jei pareiškėjas prašo išduoti konsulinę pažymą vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo, tačiau transporto priemonė nuosavybės teise jam nepriklauso, jis kartu turi pateikti transporto priemonės savininko notariškai, o jeigu transporto priemonę teisėtai valdo juridinis asmuo, to juridinio asmens oficialiai patvirtintus dokumentus, pagrindžiančius teisę gauti tokią pažymą (įgaliojimą gauti tokią pažymą, įgaliojimą valdyti transporto priemonę, panaudos sutartį ar kitą atitinkamai patvirtintą dokumentą, įrodantį pareiškėjo teisę valdyti automobilį), o jeigu tokių dokumentų pareiškėjas pateikti negali, jis turi pateikti laisvos formos rašytinį paaiškinimą dėl teisės valdyti transporto priemonę.

31. Konsulinė pažyma vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo ir konsulinė pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo yra išduodama patikrinus duomenis aprašo 21 punkte nustatyta tvarka. Tuo atveju, kai nėra techninių galimybių valstybės ar žinybiniame registre patikrinti duomenų apie prarastą transporto priemonės registracijos liudijimą ar vairuotojo pažymėjimą, pareiškėjo pateiktas prašymas ir dokumentų kopijos nedelsiant siunčiami į Konsulinį departamentą elektroniniu paštu arba, jei yra techninės galimybės, per Konsulinių procedūrų valdymo informacinę sistemą (KPVS). Prašymo Tarnybinių žymų atitinkamose skiltyse nurodomas rašto numeris ir prašymo išsiuntimo į Konsulinį departamentą data.

32. Konsulinė pažyma vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo ir konsulinė pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo išduodama pareiškėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo konsulinėje įstaigoje dienos. Tuo atveju, kai dėl duomenų patikrinimo buvo kreiptasi į Konsulinį departamentą, Konsulinis departamentas duomenis, kurių reikia konsulinei pažymai išduoti, konsuliniam pareigūnui privalo pateikti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jų gavimo Konsuliniame departamente dienos. Jei yra svarbių priežasčių, šie terminai gali būti pratęsti.

33. Konsulinėje pažymoje vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo ir konsulinėje pažymoje vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo nurodomas galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant asmens prašyme nurodytą kelionės trukmę, tačiau ne ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų. Jei yra svarbių priežasčių ir yra gautas Konsulinio departamento direktoriaus arba jį pavaduojančio asmens leidimas, gali būti nustatytas ilgesnis galiojimo laikas.

34. Konsulinės pažymos vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo ir konsulinės pažymos vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo išdavimui taikomos ir aprašo I, IV ir VI skyriaus nuostatos, išskyrus 27 punktą.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. Konsulinės pažymos registruojamos konsulinių pažymų registre. Konsulinė pažyma registruojama tik tada, kai ją pasirašo konsulinis pareigūnas.

36. Konsulinių pažymų registre turi būti nurodomi šie konsulinės pažymos duomenys:

36.1. konsulinės pažymos registracijos numeris;

36.2. konsulinės pažymos registravimo data;

36.3. pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, taip pat jo atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, jeigu dėl pažymos kreipiasi pareiškėjo atstovas;

36.4. dokumento, patvirtinančio asmens tapatybę, pavadinimas ir numeris;

36.5. konsulinės pažymos pavadinimas;

36.6. pareiškėjo ar jo atstovo parašas arba pastaba apie konsulinės pažymos siuntimą paštu.

37. Konsulinių pažymų registras ir konsulinių pažymų antrieji egzemplioriai su pareiškėjų prašymais ir pridedamais dokumentais konsulinėje įstaigoje saugomi 5 metus.

______________


 

Konsulinių pažymų išdavimo tvarkos aprašo 1 priedas

 

 

 

 

 

 

(vardas ir pavardė)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(asmens kodas)

 

 

 

 

 

 

 

 

(adresas, telefonas)

 

 

 

(Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pavadinimas)

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI KONSULINĘ PAŽYMĄ

 

 

 

 

(data)

 

Prašau išduoti (tinkamą pažymėti): 

  konsulinę pažymą apie asmens šeiminę padėtį;

  konsulinę pažymą apie turimą Lietuvos Respublikos pilietybę;

  konsulinę pažymą dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo;

  konsulinę pažymą apie gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

  konsulinę pažymą, kad dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę, grąžintas Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai;

  konsulinę pažymą, kad asmens, kuris kreipėsi į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, prašymas netenkintinas;

  konsulinę pažymą, kad dokumentai buvo pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai;

  kitą konsulinę pažymą

 

 

(nurodyti, kokios pažymos prašoma)

Konsulinė pažyma reikalinga

 

 

(nurodyti, kokiam tikslui pažyma reikalinga ir kokiai institucijai bus teikiama )

 

Konsulinę pažymą prašau išduoti lietuvių /anglų/

 

(reikalingą kalbą (-as) pabraukti ar įrašyti)

 

(kita užsienio kalba)**

Konsulinės pažymos atsiėmimo būdas (tinkamą pažymėti):

 

  Konsulinę pažymą atsiimsiu asmeniškai

  Konsulinę pažymą prašau perduoti nurodytam asmeniui _____________________________________________

(vardas, pavardė, asmens kodas)

  Konsulinę pažymą prašau išsiųsti šiuo adresu:                                                                             .         Pareiškiu, kad mano nurodytu adresu paštu siunčiamiems dokumentams dingus jokių pretenzijų diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai neturėsiu.

 

 

 

PRIDEDAMA:

 

 

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

* rašyti didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis

** ar konsulinės pažymos išduodamos kita užsienio kalba, nustato konsulinė įstaiga

 


 

Konsulinių pažymų išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(vardas ir pavardė)*

 

(asmens kodas)

 

(asmens tapatybės dokumento pavadinimas, numeris, išdavimo data)

 

 

(Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pavadinimas)

PRAŠYMAS

IŠDUOTI KONSULINĘ PAŽYMĄ VIETOJ PRARASTO TRANSPORTO PRIEMONĖS REGISTRACIJOS LIUDIJIMO

__________________

 

Savininkas

                                                 (data)

 

 

 

(vardas ir pavardė/įmonės pavadinimas, asmens/įmonės kodas)

 

Naudotojas

 

 

 

(vardas ir pavardė/Įmonės pavadinimas ir jos kodas)

 

 

Valstybinis numeris

 

Markė, modelis

 

 

Kategorija, klasė

 

Gamybos metai

 

 

Identifikavimo numeris

 

Spalva

 

 

Transporto priemonės registracijos liudijimo numeris

 

 

Transporto priemonės registracijos liudijimą išdavė

 

 

 

(kas ir kada išdavė)

 

Transporto priemonės registracijos liudijimas prarastas

 

 

 

(nurodyti, kada ir kokiomis aplinkybėmis prarastas)

 

 

 

 

Apie dokumento praradimą pateikta pažyma, kurią išdavė

 

 

 

(kas ir kada išdavė)

 

 

 

 

Tolesnis maršrutas

 

 

 

 

(trukmė, tranzitinės valstybės)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

*rašyti didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis, nežinomų duomenų eilučių nepildyti

 

TARNYBINĖS ŽYMOS

 

 

Išsiųsta į KOD

 

 

Rašto Nr.

 

 


 

Konsulinių pažymų išdavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

(vardas ir pavardė)*

 

(asmens kodas)

 

(asmens tapatybės dokumento pavadinimas, numeris, išdavimo data)

 

 

(Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pavadinimas)

 

 

 

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI KONSULINĘ PAŽYMĄ VIETOJ PRARASTO VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO

 

______________

(data)

 

Prašau išduoti konsulinę pažymą vietoje prarasto man išduoto vairuotojo pažymėjimo, kurio duomenys yra šie:

 

Vairuotojo pažymėjimo numeris

 

Kategorijos

 

 

 

 

 

 

 

Vairuotojo pažymėjimą išdavė

 

 

 

(kas ir kada išdavė)

 

Vairuotojo pažymėjimas prarastas

 

 

 

(nurodyti, kada ir kokiomis aplinkybėmis prarastas)

 

 

 

 

Apie dokumento praradimą pateikta pažyma, kurią išdavė

 

 

 

(kas ir kada išdavė)

 

 

 

 

Tolesnis maršrutas

 

 

 

 

(trukmė, valstybės)

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

* rašyti didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis, nežinomų duomenų eilučių nepildyti

 

 

TARNYBINĖS ŽYMOS

 

 

Išsiųsta į KOD

 

 

Rašto Nr.

 

 

 

 

 


 

Konsulinių pažymų išdavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

________________________________________________________________________________

(Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pavadinimas )

 

KONSULINĖ PAŽYMA

VIETOJ PRARASTO TRANSPORTO PRIEMONĖS REGISTRACIJOS LIUDIJIMO

 

CONSULAR CERTIFICATE

INSTEAD OF STOLEN/LOST VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE

 

_____________Nr.___________

                                                               (data)

                                                        (date of issue)

 

Valstybinis numeris

Plate Number (A)

 

Markė, modelis

Make, brand (D)

 

Kategorija, klasė

Vehicle type (J)

Identifikavimo Nr.

Identification Nr. (E)

Spalva

Color (R)

 

Gamybos metai

Year

 

Registracijos liudijimo Nr.

Number of registration certificate

 

Išdavimo data

Date of issue

 

Savininkas, asmens/įmonės kodas

Owner, personal/identification code (C)

 

Naudotojas, įmonės kodas

User, identification code

 

Ši pažyma galioja iki

The certificate is valid until

 

 

 

 

 

 

(pareigų pavadinimas)

(position)

 

A.V.

 

(parašas)

(signatare)

 

(vardas ir pavardė)

(first name, surname)

______________


 

Konsulinių pažymų išdavimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

________________________________________________________________________________

(Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pavadinimas)

 

KONSULINĖ PAŽYMA

VIETOJ PRARASTO VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO

 

CONSULAR CERTIFICATE

INSTEAD OF STOLEN/LOST DRIVING LICENCE

 

_________________Nr. _____________

                                                            (data)

                                                     (date of issue)

 

Vardas, pavardė

First name, surname

 

 

Asmens kodas

Personal code

 

 

Gimimo data

Date of birth

 

 

 

Gimimo vieta

Place of birth

Vairuotojo pažymėjimas

Driving license

 

 

Išdavimo data

Date of issue

 

Kategorijos

Categories

 

 

Ši pažyma galioja iki

The certificate is valid until

 

 

 

 

 

 

 

(pareigų pavadinimas)

(position)

 

A.V.

 

(parašas)

(signature)

 

(vardas ir pavardė)

(first name, surname)

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. V-40, 2007-04-16, Žin., 2007, Nr. 46-1765 (2007-04-26), i. k. 1072290ISAK0000V-40

Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2006 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. V-154 "Dėl Konsulinių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. V-135, 2014-08-20, paskelbta TAR 2014-08-20, i. k. 2014-11101

Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2006 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. V-154 „Dėl Konsulinių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo