Suvestinė redakcija nuo 2017-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 132-5017; Žin. 2011, Nr.81-3982, i. k. 1062250ISAK00V-1011

 

Nauja redakcija nuo 2017-01-01:

Nr. V-1489, 2016-12-29, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29932

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VAISTINIŲ PREKIŲ LAIKYMO VAISTINĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2006 m. lapkričio 28 d. Nr. V-1011

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 2 straipsnio 69 dalimi ir 35 straipsnio 14 dalimi:

1. T v i r t i n u Vaistinių prekių laikymo vaistinėse tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                            RIMVYDAS TURČINSKAS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymu

Nr. V-1011

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1489 redakcija)

 

VAISTINIŲ PREKIŲ LAIKYMO VAISTINĖSE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vaistinių prekių laikymo vaistinėse tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato vaistinių prekių laikymo vaistinėje tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 15 d. įsakyme Nr. V-494 „Dėl Geros vaistinių praktikos nuostatų patvirtinimo“.

3. Vaistinės veiklos licencijos turėtojai užtikrina, kad vaistinių prekės vaistinėje būtų laikomos apraše nustatyta tvarka ir laikantis vaistinių prekių gamintojo nurodytų laikymo sąlygų.

 

II SKYRIUS

VAISTINIŲ PREKIŲ LAIKYMO TVARKA

 

4. Vaistinių prekės vaistinėse laikomos atskirai nuo vaistinių preparatų.

5. Vaistinių prekėms priskirtini maisto produktai (toliau – maisto produktai) laikomi šia tvarka:

5.1. vaistinės oficinoje, išskyrus savitarnos vietą:

5.1.1. atskirose lentynose nei kitos vaistinių prekės arba vienoje lentynoje, tačiau sudėti ne mažesniu kaip 5 cm atstumu nuo kitų vaistinių prekių arba nuo jų atskirti skirtukais ar kitu būdu;

5.1.2. zonoje, pažymėtoje užrašu „Maisto produktai“. Zona, kurioje laikomi maisto produktai su užrašu „Maisto produktai“ gali būti nežymima, jei maisto produktų laikymo vietos pažymėtos maisto produktų grupių pavadinimais, pavyzdžiui, „Maisto papildai“.

5.2. savitarnos vietoje:

5.2.1. vienoje savitarnos vietos zonoje, pažymėtoje užrašu „Maisto produktai“, kurioje negali būti laikomos kitos vaistinių prekės. Savitarnos zonos užrašas „Maisto produktai“ turi būti aiškiai matomas;

5.2.2. jeigu maisto produktams skiriamas vienas prekybinis stelažas, turintis daugiau negu vieną lentyną, ant šio stelažo lentynų negali būti laikomos kitos vaistinių prekės;

5.2.3. jei maisto produktai išdėstyti lentynose, išskyrus aprašo 5.2.2 papunktyje nurodytą atvejį, lentynose su maisto produktais negali būti laikomos kitos vaistinių prekės. Lentynas galima ženklinti maisto produktų grupių pavadinimais, pavyzdžiui, „Maisto papildai“, tokiu atveju zona užrašu „Maisto produktai“ gali būti nežymima.

6. Aprašo 5 punkte nenurodytų vaistinių prekių laikymo vietos oficinoje ir jos savitarnos vietoje gali būti pažymėtos vaistinių prekėms priskirtinų produktų grupių pavadinimais, pavyzdžiui, „Medicinos prietaisai“.

7. Oficinoje ir jos savitarnos vietoje uždarose saugojimo vietose, pavyzdžiui, stalčiuose ar spintelėse, kuriuose vaistinių prekių išdėstymas nematomas, vaistinių prekės sudedamos pagal vaistinės vidaus tvarką.

8. Vaistinės atsargų laikymo patalpose maisto produktai laikomi vienoje atsargų laikymo patalpos zonoje, kuri gali būti nežymima pavadinimu „Maisto produktai“.

_____________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-646, 2011-06-28, Žin., 2011, Nr. 81-3982 (2011-07-05), i. k. 1112250ISAK000V-646

Nr. V-1489, 2016-12-29, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29932

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-874, 2007-10-26, Žin., 2007, Nr. 114-4651 (2007-11-08), i. k. 1072250ISAK000V-874

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1011 "Dėl Vaistinių prekių grupių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-260, 2008-04-02, Žin., 2008, Nr. 41-1513 (2008-04-10), i. k. 1082250ISAK000V-260

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1011 "Dėl vaistinių prekių grupių sąrašo patvirtinimo" papildymo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-125, 2009-02-20, Žin., 2009, Nr. 23-919 (2009-02-28), i. k. 1092250ISAK000V-125

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1011 "Dėl Vaistinių prekių grupių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-532, 2009-06-29, Žin., 2009, Nr. 78-3245 (2009-06-30), i. k. 1092250ISAK000V-532

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1011 "Dėl Vaistinių prekių grupių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-646, 2011-06-28, Žin., 2011, Nr. 81-3982 (2011-07-05), i. k. 1112250ISAK000V-646

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1011 "Dėl Vaistinių prekių grupių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-517, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 68-3501 (2012-06-19), i. k. 1122250ISAK000V-517

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1011 "Dėl Vaistinių prekių grupių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1121, 2012-12-10, Žin., 2012, Nr. 146-7551 (2012-12-15), i. k. 1122250ISAK00V-1121

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1011 "Dėl Vaistinių prekių grupių sąrašo patvirtinimo" papildymo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1239, 2013-12-27, Žin., 2013, Nr. 138-6975 (2013-12-30); paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00092

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1011 "Dėl Vaistinių prekių grupių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1470, 2014-12-31, paskelbta TAR 2015-01-06, i. k. 2015-00093

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1011 „Dėl Vaistinių prekių grupių sąrašo patvirtinimo “ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1190, 2015-10-26, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16960

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1011 „Dėl vaistinių prekių grupių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1489, 2016-12-29, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29932

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1011 „Dėl Vaistinių prekių grupių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo