Suvestinė redakcija nuo 2007-11-09 iki 2008-04-10

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 132-5017; Žin. 2011, Nr.81-3982, i. k. 1062250ISAK00V-1011

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S

 

DĖL VAISTINIŲ PREKIŲ GRUPIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2006 m. lapkričio 28 d. Nr. V-1011

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo (Žin., 2006, Nr. 78-3056) 35 straipsnio 11 dalimi:

1. Tvirtinu Vaistinių prekių grupių sąrašą (pridedama).

2. Nustatau, kad:

2.1. vaistinėse, be vaistinių preparatų, galima parduoti (išduoti) Vaistinių prekių grupių sąrašo prekes;

2.2. Vaistinių prekių grupių sąrašo prekėmis galima prekiauti vaistinių savitarnos skyriuose. Vaistinių savitarnos skyriuose Vaistinių prekių grupių sąrašo 2–5 punktų prekės turi būti laikomos (teikiamos parduoti) atskirai nuo kitų prekių;

2.3. vaistinių prekių laikymą, saugą ir kokybę vaistinėse kontroliuoja rinkos priežiūros institucijos pagal kompetenciją;

2.4. vaistinės per 6 mėnesius nuo įsakymo įsigaliojimo turi kreiptis į apskričių, miestų, rajonų valstybines maisto ir veterinarijos tarnybas dėl Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo įsigijimo;

2.5. įsakymas įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 d.

3. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. birželio 4 d. įsakymą Nr. 278 „Dėl Vaistinės asortimento prekių grupių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 51-1649).

4. Pavedu:

4.1. vaistinių farmacinės veiklos vadovams užtikrinti, kad:

4.1.1. Vaistinių prekių grupių sąrašo prekės būtų saugios, kokybiškos, teisingai paženklintos ir laikomos atskirai nuo vaistinių preparatų ir vaistinių medžiagų ir parduodamos kitame skyriuje, vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

4.1.2. maisto produktai, nurodyti Vaistinių prekių grupių sąrašo 2–5 punktuose turi būti teikiami parduoti saugūs, kokybiški, teisingai paženklinti ir laikomi atskirai nuo kitų prekių.

4.2. įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos sekretoriui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                            RIMVYDAS TURČINSKAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2006 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-1011

 

VAISTINIŲ PREKIŲ GRUPIŲ SĄRAŠAS

 

1. Medicininės paskirties produktai, įregistruoti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir įrašyti į Medicininės paskirties produktų sąrašą, skelbiamą http://www. vvkt. lt/.

2. Specialios paskirties maisto produktai, registruoti arba notifikuoti Respublikinio mitybos centro, įrašyti į Specialios paskirties maisto produktų sąrašą, skelbiamą http://www. rmc. lt/, ar turintys Specialios paskirties maisto produkto ar maisto priedo registravimo pažymėjimą, kuriais prekiaujama teisės aktų nustatyta tvarka gavus Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą:

2.1. mišiniai kūdikiams;

2.2. perdirbti grūdiniai maisto produktai ir maistas kūdikiams bei mažiems vaikams;

2.3. specialios medicininės paskirties dietinis maistas;

2.4. maisto produktai, skirti svorį mažinančioms dietoms (mažesnio energijos kiekio) bei kitai specialiai mitybai.

3. Maisto papildais, turinčiais Maisto papildo registravimo pažymėjimą arba notifikuotais Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, įrašytais į Notifikuotų maisto papildų sąrašą, skelbiamą http://www.wspt.lt/, prekiaujama teisės aktų nustatyta tvarka gavus Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-874, 2007-10-26, Žin., 2007, Nr. 114-4651 (2007-11-08), i. k. 1072250ISAK000V-874

 

4. Natūralūs mineraliniai vandenys, pripažinti Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos arba kitos valstybės Europos Sąjungos narės kompetentingos institucijos. Valstybių Europos Sąjungos narių pripažinto natūralaus mineralinio vandens sąrašas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Apie Lietuvos Respublikoje pripažintą natūralų mineralinį vandenį taip pat skelbiama leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje http://www. wspt. lt, kuriais prekiaujama teisės aktų nustatyta tvarka gavus Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą.

5. Arbata, kuria prekiaujama teisės aktų nustatyta tvarka gavus Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą.

6. Medicinos prietaisai ir priemonės, in vitro diagnostikos medicinos prietaisai ir priemonės, atitinkantys medicinos prietaisų saugos techninių reglamentų reikalavimus, paženklinti CE ženklu su etiketėmis ir instrukcijomis valstybine kalba.

7. Neįgaliųjų techninės pagalbos priemonės, paženklintos CE ženklu ir turinčios gamintojo išduotą atitikties deklaraciją.

8. Kosmetikos gaminiai, notifikuoti Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir įrašyti į Kosmetikos gaminių sąrašą, skelbiamą http://www. wspt. lt/.

9. Biocidai, autorizuoti ar registruoti Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir įrašyti į Biocidų autorizacijos (registracijos) liudijimų sąrašą, skelbiamą http://www. wspt. lt/:

9.1. biocidai, skirti naudoti maistui, buityje, visuomenės ar asmens sveikatos tikslams, žmogaus kūnui ar jo dalims dezinfekuoti ir konservuoti (4, 14, 18, 19, 20, 22 tipo, išskyrus biocidus, kuriuos autorizuoja ir registruoja Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldi įstaiga);

9.2. kiti biocidai (1, 2, 5 tipo).

10. Asmens higienos gaminiai.

11. Specializuoti medicinos ir (arba) farmacijos leidiniai: knygos, laikraščiai, žurnalai, biuleteniai ar kiti leidiniai, kuriuose nėra receptinių vaistinių preparatų reklamos.

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-874, 2007-10-26, Žin., 2007, Nr. 114-4651 (2007-11-08), i. k. 1072250ISAK000V-874

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1011 "Dėl Vaistinių prekių grupių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo