Suvestinė redakcija nuo 2011-07-06 iki 2012-06-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 132-5017; Žin. 2011, Nr.81-3982, i. k. 1062250ISAK00V-1011

 

Nauja redakcija nuo 2011-07-06:

Nr. V-646, 2011-06-28, Žin. 2011, Nr. 81-3982 (2011-07-05), i. k. 1112250ISAK000V-646

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VAISTINIŲ PREKIŲ GRUPIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2006 m. lapkričio 28 d. Nr. V-1011

Vilnius

 

 

1. T v i r t i n u Vaistinių prekių grupių sąrašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. vaistinėse, be vaistinių preparatų, galima parduoti (išduoti) tik Vaistinių prekių grupių sąrašo (toliau – Sąrašas) prekes;

2.2. Sąrašo prekėmis galima prekiauti ir vaistinių savitarnos skyriuose;

2.3. Sąrašo prekių laikymą, saugą ir kokybę vaistinėse kontroliuoja rinkos priežiūros institucijos pagal kompetenciją;

2.4. vaistinių prekėmis, priklausančiomis prekių grupėms, išvardytoms Sąrašo 1 punkte, prekiaujama teisės aktų nustatyta tvarka gavus Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą;

2.5. Sąrašo prekės turi būti laikomos atskirai nuo vaistinių preparatų:

2.5.1. vaistinės oficinoje (išskyrus savitarną) vaistinių prekės, priklausančios vaistinių prekių grupėms, išvardytoms Sąrašo 1 punkte (maisto produktai), turi būti laikomos atskirai nuo vaistinių prekių, priklausančių vaistinių prekių grupėms, išvardytoms Sąrašo 2 punkte, t. y. atskirose lentynose arba toje pačioje lentynoje, bet  akivaizdžiai atskirtos (pvz., skirtukais ar paliekant tam tikrą (ne mažesnį kaip 5 cm) atstumą tarp prekių grupių). Maisto produktai turi būti laikomi vienoje zonoje, pažymėtoje „Maisto produktai“. Šios zonos pažymėti bendru pavadinimu „Maisto produktai“ nereikia, jei vaistinių prekių (maisto produktų) laikymo vietos paženklinamos Sąrašo 1 punkte išvardytų vaistinių prekių grupių pavadinimais, pvz.: „Maisto papildai“, „Arbatos“, „Specialios paskirties maisto produktai“ ir kt. Kitų vaistinių prekių, priklausančių vaistinių prekių grupėms, išvardytoms Sąrašo 2 punkte, laikymo vietos gali būti paženklintos atitinkamais vaistinių prekių grupių pavadinimais, pvz.: „Medicinos prietaisai“, „Kosmetikos gaminiai“ ir kt. Uždaruose stalčiuose vaistinių prekės sudedamos pagal vaistinės vidaus tvarką;

2.5.2. vaistinės oficinos savitarnos skyriuose vaistinių prekės, priklausančios vaistinių prekių grupėms, išvardytoms Sąrašo 1 punkte (maisto produktai), turi būti laikomos vienoje oficinos savitarnos zonoje, pažymėtoje „Maisto produktai“, kurioje negali būti laikomos vaistinių prekės, priklausančios prekių grupėms, išvardytoms Sąrašo 2 punkte. Jeigu vaistinės savitarnos skyriuje vaistinių prekėms (maisto produktams) skiriamas vienas prekybinis stelažas, turintis daugiau negu vieną lentyną, ant jų gali būti laikomos tik vaistinių prekės, priklausančios vaistinių prekių grupėms, išvardytoms Sąrašo 1 punkte (maisto produktai). Kai vaistinės oficinos savitarnos skyriuje vaistinių prekės (maisto produktai) išdėstomos atskirose lentynose, jas galima papildomai ženklinti Sąrašo 1 punkte išvardytų vaistinių prekių grupių pavadinimais: „Maisto papildai“, „Arbatos“, „Specialios paskirties maisto produktai“ ir kt. Savitarnos zonos pavadinimas „Maisto produktai“ turi būti aiškiai matomas. Kitų vaistinių prekių, priklausančių vaistinių prekių grupėms, išvardytoms Sąrašo 2 punkte, laikymo vietos gali būti ženklinamos atitinkamais vaistinių prekių grupių pavadinimais, pvz.: „Medicinos prietaisai“, „Kosmetikos gaminiai“ ir kt. Uždaruose stalčiuose vaistinių prekės sudedamos pagal vaistinės vidaus tvarką;

2.5.3. vaistinės atsargų patalpose vaistinių prekės, priklausančios vaistinių prekių grupėms, išvardytoms Sąrašo 1 punkte (maisto produktai), turi būti laikomos vienoje atsargų patalpos zonoje (šios zonos paženklinti nebūtina).

3. Į p a r e i g o j u vaistinės veiklos ar gamybinės vaistinės veiklos licencijos turėtoją užtikrinti, kad Sąrašo prekių laikymo sąlygos atitiktų šio įsakymo 2.5 punkte nustatytas ir gamintojo nurodytas laikymo sąlygas.

4. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                            RIMVYDAS TURČINSKAS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2006 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-1011

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-646 redakcija)

 

VAISTINIŲ PREKIŲ GRUPIŲ SĄRAŠAS

 

1. Vaistinių prekių (maisto produktų) grupės, kuriomis prekiauti reikalingas Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas:

1.1. Specialios paskirties maisto produktai.

1.2. Maisto papildai.

1.3. Natūralus mineralinis vanduo, pripažintas Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos, šaltinio vanduo, fasuotas geriamasis vanduo ir stalo vanduo.

1.4. Arbata.

1.5. Saldikliai, skirti pasaldinti maistą valgant.

1.6. Tablečių apvalkalai, priklausantys 1704 90 99 pozicijai pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą, nustatytą 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1238/2010 (OL 2010 L 348, p. 36).

1.7. Pastilės ir žirneliai, priklausantys 1704 90 55 pozicijai pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą, nustatytą 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1238/2010 (OL 2010 L 348, p. 36).

1.8. Žiedadulkės ir bičių produktai.

1.9. Javainiai.

1.10. Kramtomoji guma, priklausanti 1704 10 ir 2106 90 98 pozicijoms pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą, nustatytą 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1238/2010 (OL 2010 L 348, p. 36).

1.11. Fasuotos vaisių, daržovių, uogų sultys, sultys iš koncentrato ir nektarai.

2. Kitos vaistinių prekių grupės:

2.1. Medicinos prietaisai, in vitro diagnostikos medicinos prietaisai, atitinkantys medicinos prietaisų saugos techninių reglamentų reikalavimus, paženklinti CE ženklu, su etiketėmis ir instrukcijomis valstybine kalba.

2.2. Neįgaliųjų judėjimo, regos ir klausos techninės pagalbos priemonės, įrašytos į Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-338 (Žin., 2006, Nr. 140-5368; 2010, Nr. 122-6242), prieduose nurodytus sąrašus, ir nepriskiriamos Vaistinių prekių grupių sąrašo 2.1 punkte nurodytiems medicinos prietaisams.

2.3. Kosmetikos gaminiai.

2.4. Biocidai (1, 2, 4, 5 14, 18, 19, 20 tipo), autorizuoti ar registruoti Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir turintys galiojantį biocido autorizacijos ar registracijos liudijimą.

2.5. Asmens higienos gaminiai.

2.6. Specializuoti medicinos ir (arba) farmacijos bei sveikatinimą propaguojantys leidiniai: knygos, laikraščiai, žurnalai, biuleteniai ar kiti leidiniai, kuriuose nėra receptinių vaistinių preparatų reklamos.

2.7. Fasuoti eteriniai aliejai, priklausantys 3301 pozicijai pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą, nustatytą 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1238/2010 (OL 2010 L 348, p. 36).

2.8. Distiliuotas vanduo, atitinkantis LST EN ISO 3696: 1996 kokybės reikalavimus.

2.9. Muzikos ir šviesos terapijos priemonės.

2.10. Naujagimių, kūdikių, vaikų bei nėščiųjų ir mamų priežiūros priemonės ir (ar) prietaisai.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-646, 2011-06-28, Žin., 2011, Nr. 81-3982 (2011-07-05), i. k. 1112250ISAK000V-646

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-874, 2007-10-26, Žin., 2007, Nr. 114-4651 (2007-11-08), i. k. 1072250ISAK000V-874

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1011 "Dėl Vaistinių prekių grupių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-260, 2008-04-02, Žin., 2008, Nr. 41-1513 (2008-04-10), i. k. 1082250ISAK000V-260

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1011 "Dėl vaistinių prekių grupių sąrašo patvirtinimo" papildymo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-125, 2009-02-20, Žin., 2009, Nr. 23-919 (2009-02-28), i. k. 1092250ISAK000V-125

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1011 "Dėl Vaistinių prekių grupių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-532, 2009-06-29, Žin., 2009, Nr. 78-3245 (2009-06-30), i. k. 1092250ISAK000V-532

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1011 "Dėl Vaistinių prekių grupių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-646, 2011-06-28, Žin., 2011, Nr. 81-3982 (2011-07-05), i. k. 1112250ISAK000V-646

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1011 "Dėl Vaistinių prekių grupių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo