Suvestinė redakcija nuo 2018-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 132-5011, i. k. 1062230ISAK00A1-317

 

Nauja redakcija nuo 2018-01-01:

Nr. A1-461, 2017-09-04, paskelbta TAR 2017-09-05, i. k. 2017-14202

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINĘ GLOBĄ TEIKIANČIŲ DARBUOTOJŲ DARBO LAIKO SĄNAUDŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. lapkričio 30 d. Nr. A1-317

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ 3 punktu,

tvirtinu Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvus (pridedama).

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d.

įsakymu Nr. A1-317

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2014 m. balandžio 7 d.

įsakymo Nr. A1-181 redakcija)

 

SOCIALINĘ GLOBĄ TEIKIANČIŲ DARBUOTOJŲ DARBO LAIKO SĄNAUDŲ NORMATYVAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų (toliau – Normatyvai) tikslas – nustatyti ilgalaikę, trumpalaikę ar dienos socialinę globą teikiančių darbuotojų minimalias darbo laiko sąnaudas pagal atskiras socialinės globos gavėjų (toliau – gavėjai) grupes. Šie Normatyvai taikomi nustatant socialinę globą asmens namuose ar socialinės globos įstaigoje (toliau – įstaiga) teikiančio personalo (socialinių darbuotojų, individualios priežiūros personalo, pedagogų, psichologų, sveikatos priežiūros specialistų) sudėtį ir minimalų skaičių pagal atskiras gavėjų grupes. Atsižvelgiant į gavėjų poreikius, gali būti nustatytas didesnis nei Normatyvuose numatytas pareigybių skaičius. Jei pareigybės, vadovaujantis Normatyvų nuostatomis, nesteigiamos pačioje įstaigoje, specialistų paslaugos turi būti organizuojamos, atsižvelgiant į atskirų gavėjų (grupių) poreikius.

2. Šiuose Normatyvuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose socialines paslaugas, apibrėžtas sąvokas.

3. Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvai nustatomi pareigybėmis. Vienos pareigybės darbo laikas prilyginamas 40 darbo valandų per savaitę.

4. Pedagogų ir sveikatos priežiūros specialistų pareigybės apskaičiuojamos atsižvelgiant į švietimo ir mokslo ministro ir sveikatos apsaugos ministro nustatytas savaitines darbo valandas.

 

II SKYRIUS

DIENOS SOCIALINĘ GLOBĄ ASMENS NAMUOSE TEIKIANČIŲ DARBUOTOJŲ DARBO LAIKO SĄNAUDŲ NORMATYVAI

 

5. Dienos ir trumpalaikę socialinę globą asmens namuose teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvai (pareigybėmis):

 

Gavėjai

Darbuotojai, teikiantys socialinę globą

Pareigybių intervalas

1 senyvo amžiaus asmuo ar asmuo su negalia / sunkia negalia

 

Socialinis darbuotojas

0,03–0,07

Slaugytojas1

0,03–0,07

Individualios priežiūros personalas / Slaugytojo padėjėjas 

0,44–1,1

Kineziterapeutas1 / Masažuotojas1 / Ergoterapeutas1

0,03–0,06

Visi gavėjai namuose (papildomai)

Vyriausiasis socialinis darbuotojas2 / Socialinio darbo padalinio vadovas2 / Įstaigos vadovo pavaduotojas socialiniams reikalams2

0,5–1 pareigybė

Psichologas1

0,5–1 pareigybė

 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-767, 2015-12-17, paskelbta TAR 2015-12-17, i. k. 2015-19903

Nr. A1-461, 2017-09-04, paskelbta TAR 2017-09-05, i. k. 2017-14202

 

III SKYRIUS

INSTITUCINĘ SOCIALINĘ GLOBĄ TEIKIANČIŲ DARBUOTOJŲ DARBO LAIKO SĄNAUDŲ NORMATYVAI

 

6. Dienos socialinę globą institucijoje teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvai (pareigybėmis):

Eil. Nr.

Gavėjai

Darbuotojai, teikiantys socialinę globą

Pareigybių intervalas

6.1

1 vaikas su negalia

Socialinis darbuotojas / Socialinis pedagogas

0,12–0,18

Individualios priežiūros personalas / Slaugytojo padėjėjas

0,18–0,3

6.2

1 vaikas su sunkia negalia

Socialinis darbuotojas / Socialinis pedagogas

0,13–0,18

Individualios priežiūros personalas / Slaugytojo padėjėjas

0,5–1

6.3

1 senyvo amžiaus ar suaugęs asmuo su negalia

Socialinis darbuotojas

0,1–0,22

Individualios priežiūros personalas / Slaugytojo padėjėjas

0,12–0,25

6.4

1 senyvo amžiaus ar suaugęs asmuo su sunkia negalia

Socialinis darbuotojas

0,07–0,17

Individualios priežiūros personalas / Slaugytojo padėjėjas

0,5–1

6.5

Visi gavėjai įstaigoje (papildomai)

Vyriausiasis socialinis darbuotojas2/ Socialinio darbo padalinio vadovas2/ Įstaigos vadovo pavaduotojas socialiniams reikalams2

iki 50 gavėjų – 0,5–1 pareigybė,

daugiau nei 50 gavėjų – 1–2 pareigybės

Slaugytojas1

0,5–1 pareigybė

Psichologas1

0,5–1 pareigybė

Gydytojas1

daugiau nei 50 gavėjų – 0,5 pareigybės

Kineziterapeutas1/ Masažuotojas1/ Ergoterapeutas1

15–30 gavėjų – 1 pareigybė

Specialusis pedagogas1/ Neformaliojo ugdymo pedagogas1/ Užimtumo specialistas1

12–30 gavėjų – 1 pareigybė

 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-461, 2017-09-04, paskelbta TAR 2017-09-05, i. k. 2017-14202

 

7. Trumpalaikę socialinę globą socialinės rizikos suaugusiems asmenims psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigose teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvai (pareigybėmis):

Eil. Nr.

Gavėjai

Darbuotojai, teikiantys socialinę globą

Pareigybių  intervalas

7.1

1 socialinės rizikos asmuo

Socialinis darbuotojas

0,040,1

Individualios priežiūros personalas / Užimtumo specialistas

0,150,3

7.2

Visi gavėjai įstaigoje (papildomai)

Slaugytojas1

0,51 pareigybė

Psichologas2/ Psichoterapeutas2

1220 gavėjų – 1 pareigybė

 

8. Ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą likusiems be tėvų globos vaikams, socialinės rizikos vaikams, nepilnametėms mamoms su vaikais, kūdikiams (vaikai nuo 0 iki 3 metų amžiaus), vaikams su negalia teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvai (pareigybėmis):

Eil. Nr.

Gavėjai

Darbuotojai, teikiantys socialinę globą

Pareigybių  intervalas (socialinės globos namams)

Pareigybių intervalas

(grupinio gyvenimo namams ir bendruomeniniams vaikų globos namams)

8.1

1 likęs be tėvų globos vaikas / socialinės rizikos vaikas

Socialinis darbuotojas / Socialinis pedagogas

0,18–0,3

0,25–0,35

Individualios priežiūros personalas* 

0,3–0,48

0,40–0,55

8.2

1 likusi be tėvų globos nepilnametė mama su vaiku

Socialinis darbuotojas / Socialinis pedagogas

0,2–0,38

0,2–0,38

Individualios priežiūros personalas*

0,35–0,65

0,35–0,65

8.3

1 likęs be tėvų globos kūdikis / kūdikis su negalia

Socialinis darbuotojas / Socialinis pedagogas

0,13–0,20

0,13–0,2

Individualios priežiūros personalas* / Slaugytojo padėjėjas*

0,48–0,76

0,55–0,9

8.4

1 vaikas su negalia

Socialinis darbuotojas / Socialinis pedagogas

0,15–0,25

0,15–0,3

Individualios priežiūros personalas* / Slaugytojo padėjėjas*

0,42–0,7

0,45–0,8

8.5

1 vaikas su sunkia negalia

Socialinis darbuotojas / Socialinis pedagogas

0,13–0,2

0,13–0,25

Individualios priežiūros personalas* / Slaugytojo padėjėjas*

0,5–0,8

0,6–0,95

8.6

1 vaikas, turintis emocijų ir elgesio sutrikimų

Socialinis darbuotojas / Socialinis pedagogas

0,15–0,25

0,3–0,4

Individualios priežiūros personalas*

0,42–0,7

0,42–0,7

8.7

Visi gavėjai įstaigoje (papildomai)

Vyriausiasis socialinis darbuotojas / Socialinių paslaugų įstaigos vadovo pavaduotojas socialiniams reikalams

Iki 30 gavėjų – 0,5–1 pareigybė, daugiau nei 30 gavėjų – 1–2 pareigybės

iki 0,5 pareigybės

Specialusis pedagogas1 / Neformaliojo ugdymo pedagogas1 / Užimtumo specialistas1

5–15 gavėjų (vaikų su negalia) – 1 pareigybė

x

10–25 kiti gavėjai – 1 pareigybė

x

Gydytojas (kai globojami kūdikiai su negalia, vaikai su negalia)1

0,5–1 pareigybė

x

Logopedas1

15 gavėjų, turinčių kalbos sutrikimų, – 0,5 pareigybės

x

Kineziterapeutas1 / Masažuotojas1 / Ergoterapeutas1

6–18 gavėjų (kūdikių su negalia ar vaikų su negalia) – 1 pareigybė

Slaugytojas2*

4–20 gavėjų (kūdikių su negalia ar vaikų su negalia) – 1 pareigybė

Psichologas2

0,5–2 pareigybės

Sielovados darbuotojas1

0,5–1 pareigybė

x

Dietistas1

0,5–1 pareigybė

x

8.8

1 šeimyna (juridinis asmuo, veikiantis pagal Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymą)

Socialinis darbuotojas1 / Socialinis pedagogas1 / Individualios priežiūros personalas1

Iki 10 gavėjų – 0,5–1 pareigybė, daugiau nei 10 gavėjų – 1–2 pareigybės

* Vienam naktį šeimynoje (grupėje) dirbančiam darbuotojui turi tekti ne daugiau nei 1 įstaigos šeimyna (grupė)

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-461, 2017-09-04, paskelbta TAR 2017-09-05, i. k. 2017-14202

 

9. Ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvai (pareigybėmis):

Eil. Nr.

Gavėjai

Darbuotojai, teikiantys socialinę globą

Pareigybių intervalas (socialinės globos namams)

Pareigybių intervalas (grupinio gyvenimo namams)

9.1

1 senyvo amžiaus asmuo

Socialinis darbuotojas

0,04–0,1

0,08–0,15

Individualios priežiūros personalas* / Slaugytojo padėjėjas*

0,08–0,3

0,4–0,6

9.2

1 suaugęs asmuo su negalia

Socialinis darbuotojas

0,04–0,1

0,1–0,2

Individualios priežiūros personalas* / Slaugytojo padėjėjas*

0,14–0,36

0,4–0,7

9.3

1 senyvo amžiaus ar suaugęs asmuo su sunkia negalia

Socialinis darbuotojas

0,03–0,06

0,08–0,15

Individualios priežiūros personalas* / Slaugytojo padėjėjas*

0,3–0,5

0,6–0,9

9.4

Visi gavėjai įstaigoje (papildomai)

Vyriausiasis socialinis darbuotojas / Socialinio darbo padalinio vadovas / Įstaigos vadovo pavaduotojas socialiniams reikalams

iki 50 gavėjų – 0,5–1 pareigybė, daugiau nei 50 gavėjų – 1–2 pareigybės

iki 0,5 pareigybės

Gydytojas1

iki 100 gavėjų – 0,5–1 pareigybė, daugiau nei 100 gavėjų – 1–1,5 pareigybės

x

Užimtumo specialistas1 / Specialusis pedagogas1 / Neformaliojo ugdymo pedagogas1

25–50 gavėjų – 1 pareigybė

x

Slaugytojas2*

10–30 gavėjų – 1 pareigybė

Kineziterapeutas1 / Masažuotojas1 / Ergoterapeutas1

30–70 gavėjų – 1 pareigybė

Psichologas1

iki 100 gavėjų – 0,5–1 pareigybė, daugiau nei 100 gavėjų – 1–2 pareigybės

Sielovados darbuotojas1

0,5–1 pareigybė

x

Dietistas1

0,5–1 pareigybė

x

* Vienam naktį dirbančiam darbuotojui turi tekti ne daugiau nei 40 gavėjų, bet ne mažiau nei 1 darbuotojas naktį įstaigoje ar įstaigos atskirose patalpose (pastate, name, bute).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-461, 2017-09-04, paskelbta TAR 2017-09-05, i. k. 2017-14202

 

________________________

1 Specialistų paslaugos gali būti organizuojamos nesteigiant šių pareigybių įstaigoje.

2 Kai gavėjų skaičius mažesnis nei 25, grupinio gyvenimo namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose specialistų paslaugos gali būti organizuojamos nesteigiant šių pareigybių įstaigoje.

 

___________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-229, 2013-06-03, Žin., 2013, Nr. 60-3003 (2013-06-07), i. k. 1132230ISAK00A1-229

Nr. A1-181, 2014-04-07, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04202

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-73, 2007-03-16, Žin., 2007, Nr. 33-1202 (2007-03-20), i. k. 1072230ISAK000A1-73

Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. A1-317 "Dėl Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-181, 2011-04-05, Žin., 2011, Nr. 43-2057 (2011-04-12), i. k. 1112230ISAK00A1-181

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. A1-317 "Dėl Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-229, 2013-06-03, Žin., 2013, Nr. 60-3003 (2013-06-07), i. k. 1132230ISAK00A1-229

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. A1-317 "Dėl Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-181, 2014-04-07, paskelbta TAR 2014-04-07, i. k. 2014-04202

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. A1-317 „Dėl Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-767, 2015-12-17, paskelbta TAR 2015-12-17, i. k. 2015-19903

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. A1-317 „Dėl Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-461, 2017-09-04, paskelbta TAR 2017-09-05, i. k. 2017-14202

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. A1-317 „Dėl Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo