Suvestinė redakcija nuo 2020-06-18

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 111-4249, i. k. 106301MISAK00D1-462

 

Nauja redakcija nuo 2020-06-18:

Nr. D1-362, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13197

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DUOMENŲ IR INFORMACIJOS APIE CHEMINES MEDŽIAGAS IR CHEMINIUS MIŠINIUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2006 m. spalio 12 d. Nr. D1-462

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. spalio 4 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/217, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir cheminių mišinių įstatymo 14 straipsniu:

1. Tvirtinu Duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir cheminius mišinius teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Įgalioju Aplinkos apsaugos agentūrą organizuoti ir vykdyti šio įsakymo 1 punktu patvirtintame Duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir cheminius mišinius teikimo tvarkos apraše nurodytų duomenų ir informacijos rinkimą ir kaupimą.

3. P a v e d u Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos kontroliuoti šio įsakymo 1 punktu patvirtinto Duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir cheminius mišinius teikimo tvarkos aprašo vykdymą.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

SUDERINTA                                                         SUDERINTA

Lietuvos Respublikos                                              Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministerijos                               žemės ūkio ministerijos

2006-10-03 raštu Nr. 10-(11.3-19)-4744                 2006-10-02 raštu Nr. 2D-4699 (11.17)

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. D1-462

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2020 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. D1-362 )

 

DUOMENŲ IR INFORMACIJOS APIE CHEMINES MEDŽIAGAS IR CHEMINIUS MIŠINIUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir cheminius mišinius teikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato gamintojų, importuotojų, tolesnių naudotojų, įskaitant cheminių mišinių ruošėjus, platintojų ir eksportuotojų duomenų ir informacijos apie jų pagamintas, patiektas rinkai, sunaudotas, importuotas į Lietuvos Respubliką ir eksportuotas iš jos chemines medžiagas ir cheminius mišinius teikimo tvarką, informacijos apie cheminius mišinius, kurie priskiriami pavojingiems dėl jų poveikio žmonių sveikatai ar dėl jų fizinio poveikio teikimo tvarką,  duomenų ir informacijos rinkimo ir kaupimo Aplinkos apsaugos agentūroje tvarką.

2. Duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir cheminius mišinius rinkimo ir kaupimo tikslas:

2.1. surinkti iš gamintojų, importuotojų, tolesnių naudotojų, įskaitant cheminių mišinių ruošėjus, platintojų ir eksportuotojų Tvarkos apraše nurodytus duomenis ir informaciją, centralizuotai juos kaupti informacinėje sistemoje „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“);

2.2. tvarkyti surinktus duomenis ir informaciją apie chemines medžiagas ir cheminius mišinius, teikti juos valstybinėms institucijoms, priimančioms sprendimus cheminių medžiagų ir cheminių mišinių valdymo, tvarkymo, gydymo priemonių nustatymo, ypač imantis neatidėliotinų priemonių ekstremaliose sveikatai ir aplinkai situacijose, kontrolės srityse, taip pat juridiniams ir fiziniams asmenims, naudojantiems chemines medžiagas ir cheminius mišinius ūkinėje veikloje arba savo asmeniniams ar namų ūkio poreikiams tenkinti, siekiant užtikrinti jų saugų naudojimą;

2.3. surinkti Tvarkos apraše nurodytus duomenis apie gamintojus, importuotojus, tolesnius naudotojus, įskaitant cheminių mišinių ruošėjus, platintojus, eksportuotojus, užsiimančius cheminių medžiagų ir cheminių mišinių gamyba, tiekimu rinkai, importu, naudojimu pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje, eksportu.

3. Tvarkos aprašas netaikomas Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir cheminių mišinių įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje nurodytoms veikloms.

4. Tvarkos aprašo 12 ir 13 punktuose išdėstyti reikalavimai netaikomi fiziniams ir juridiniams asmenims:

4.1. užsiimantiems vartotojams skirtų cheminių medžiagų ir cheminių mišinių mažmenine prekyba, kai jie patys nėra importuotojai;

4.2. užsiimantiems žemės ūkio veikla, išskyrus atvejus, kai jie patys yra cheminių medžiagų ir cheminių mišinių tiekėjai rinkai;

4.3. vykdantiems mokslinius ar technologinius tyrimus, laboratorinius tyrimus, išskyrus atvejus, kai laboratoriniai tyrimai tiesiogiai susiję su gamyba ar kita ūkine veikla;

4.4. užsiimantiems naftos produktų, riebiųjų rūgščių metilo esterio (biodyzelino), etanolio ir kitų produktų, kurie naudojami kaip energijos ištekliai, prekyba ir laikymu degalinėse, skirtose šiuos produktus priimti, laikyti ir parduoti galutiniam naudojimui, įskaitant degalines, kurios skirtos tik savo poreikiams;

4.5. naudojantiems galutiniam naudojimui skirtas chemines medžiagas ir cheminius mišinius asmeniniams poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija;

4.6. gaminantiems, importuojantiems, naudojantiems, platinantiems polimerus ir chemines medžiagas, įrašytas į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančiame Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB su visais pakeitimais (Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006) IV ir V priedus, kuriuose numatytos prievolės registruoti chemines medžiagas išimtys.

5. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Cheminių medžiagų ir cheminių mišinių įstatyme, Reglamente (EB) Nr. 1907/2006, 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančiame ir panaikinančiame direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. spalio 4 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/217 (Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008), vartojamas sąvokas.

6. Fizinis ar juridinis asmuo, paskirtas vieninteliu Bendrijai nepriklausančios šalies gamintojo atstovu Lietuvoje pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, priskiriamas importuotojui ir vykdo visas importuotojui pagal Tvarkos aprašą priskirtas pareigas, susijusias su duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir cheminius mišinius teikimu.

 

II skyrius

DUOMENŲ IR INFORMACIJOS APIE CHEMINES MEDŽIAGAS IR CHEMINIUS MIŠINIUS TEIKIMAS

 

7. Gamintojai, importuotojai, tolesni naudotojai, įskaitant cheminių mišinių ruošėjus, platintojai ir 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/852 dėl gyvsidabrio, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1102/2008 (Reglamentas (ES) 2017/852), 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo su visais pakeitimais (Reglamentas (ES) Nr. 649/2012) nustatytais atvejais eksportuotojai, tiekiantys rinkai, naudojantys ir Reglamente (ES) 2017/852, Reglamente (ES) Nr. 649/2012 nustatytais atvejais eksportuojantys chemines medžiagas ir cheminius mišinius, duomenis ir informaciją apie pagamintas, importuotas, patiektas rinkai (išplatintas (parduotas)), eksportuotas, sunaudotas pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje chemines medžiagas ir cheminius mišinius, jų kiekį, savybes, galimą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai teikia Aplinkos apsaugos agentūrai vadovaudamiesi Tvarkos aprašu, išskyrus duomenis ir informaciją apie chemines medžiagas ir cheminius mišinius, nurodytus Tvarkos aprašo 8 punkte.

8. Juridiniai ir fiziniai asmenys, gaminantys, importuojantys ir eksportuojantys, įvežantys į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominei erdvei priklausančių valstybių ir išvežantys iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybes nares ir Europos ekonominei erdvei priklausančias valstybes fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ar ozono sluoksnį ardančias medžiagas, jų turinčius cheminius mišinius, produktus ar įrangą, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir (ar) ozono sluoksnį ardančių medžiagų arba kurių veikimas nuo jų priklauso, naudojantys, surenkantys ar naikinantys šias medžiagas, taip pat juridiniai ir fiziniai asmenys, atliekantys jų recirkuliaciją ar regeneraciją, įgyvendinant 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų su visais pakeitimais (Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009) ir 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 842/2006, reikalavimus (Reglamentas (ES) Nr. 517/2014) privalo teikti duomenis ir informaciją apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas ir jų turinčius cheminius mišinius pagal Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos apskaitos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-12 „Dėl Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, Reglamento (EB) Nr. 1005/2009 ir Reglamento (ES) Nr. 517/2014 reikalavimus.

9. Duomenys ir informacija apie chemines medžiagas ir cheminius mišinius, nurodyti Tvarkos aprašo 11 punkte, teikiami nemokamai, internetu, tiesiogiai į IS „AIVIKS“. Aplinkos apsaugos agentūra suteikia prieigą prie IS „AIVIKS“ gamintojams, importuotojams, tolesniems naudotojams, įskaitant cheminių mišinių ruošėjus, platintojams, eksportuotojams, teikiantiems duomenis ir informaciją į IS „AIVIKS“. Prieiga prie IS „AIVIKS“ suteikiama nemokamai, užpildžius interneto svetainėje http://aplinka.lt nurodytą paraišką ir ją pateikus Aplinkos apsaugos agentūrai. Ne Lietuvos Respublikoje registruoti gamintojai, importuotojai, tolesni naudotojai, įskaitant cheminių mišinių ruošėjus, platintojai, eksportuotojai duomenis ir informaciją, nurodytus Tvarkos aprašo 11 punkte, teikia Aplinkos apsaugos agentūrai elektroniniu paštu.

10. Gamintojai, importuotojai, tolesni naudotojai, įskaitant cheminių mišinių ruošėjus, platintojai, eksportuotojai, teikiantys Aplinkos apsaugos agentūrai duomenis ir informaciją apie chemines medžiagas ir cheminius mišinius, turi turėti patvirtinančius teikiamų duomenų ir informacijos patikimumą dokumentus, kuriuos pareikalavus privalo pateikti valstybės institucijoms, vykdančioms cheminių medžiagų ir cheminių mišinių tvarkymo priežiūrą.

11. Gamintojai, importuotojai, tolesni naudotojai, įskaitant cheminių mišinių ruošėjus, platintojai, eksportuotojai duomenis ir informaciją apie chemines medžiagas ir cheminius mišinius teikia į IS „AIVIKS“ arba, jei taikoma Tvarkos aprašo 9 punkte numatyta išimtis, – kita elektronine forma Aplinkos apsaugos agentūrai. Teikiami šie duomenys ir informacija:

11.1. duomenų ir informacijos teikėjo duomenys:

11.1.1. fizinio asmens vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas;

11.1.2. fizinio arba juridinio asmens kodas;

11.1.3. ūkinės veiklos vieta;

11.1.4. pagrindinės ekonominės veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“;

11.1.5. buveinės adresas;

11.1.6. metai (praėję kalendoriniai);

11.1.7. ataskaitos rengėjo duomenys:

11.1.7.1. vardas, pavardė;

11.1.7.2. pareigos;

11.1.7.3. telefono numeris;

11.1.7.4. el. pašto adresas;

11.1.7.5. kiti ataskaitos rengėjai, jei jų yra;

11.1.8. už cheminių medžiagų ir cheminių mišinių tvarkymą atsakingo asmens duomenys:

11.1.8.1. vardas, pavardė;

11.1.8.2. pareigos;

11.1.8.3. telefono numeris;

11.1.8.4. el. pašto adresas;

11.2. cheminės medžiagos tapatumo duomenys:

11.2.1. Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos registracijos numeris (toliau – CAS numeris);

11.2.2. pavojingų cheminių medžiagų, įrašytų į Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašą (toliau – EINECS) ir (ar) Europos naujų cheminių medžiagų sąrašo (toliau –ELINCS) ir (ar) polimerais nebelaikomų cheminių medžiagų sąrašo (toliau – NLP) numeriai;

11.2.3 cheminės medžiagos registracijos numeris ir registracijos data Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 nustatytais atvejais;

11.2.4. autorizacijos numeris Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 nustatytais atvejais;

11.2.5. suderinto klasifikavimo indekso numeris pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedą, jei taikoma;

11.2.6. EB numeris;

11.2.7. cheminės medžiagos pavadinimas (pavadinimai) pagal Tarptautinės teorinės ir taikomosios chemijos sąjungos (toliau – IUPAC) nomenklatūrą;

11.2.8. pavadinimo sinonimai;

11.2.9. kilmės šalis (šalys);

11.2.10. cheminės medžiagos tipas (kita cheminė medžiaga, biocidas, augalų apsaugos produktas, trąša);

11.2.11. molekulinė formulė;

11.2.12. klasifikacija ir ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:

11.2.12.1. pavojingumo klasės ir kategorijos;

11.2.12.2. pavojingumo frazės;

11.2.12.3 atsargumo frazės;

11.2.12.4. papildoma informacija apie pavojų (EUH frazės);

11.2.12.5. pavojaus piktogramos;

11.2.12.6. signaliniai žodžiai;

11.2.13. fizikiniai, cheminiai, ekotoksikologiniai ir kiti duomenys, gauti atlikus tyrimus, įskaitant bandymų, atliktų 2008 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 440/2008, nustatančiame bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) su visais pakeitimais (Reglamentas (EB) 440/2008), kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 13 straipsnio 2 dalyje, nurodytais metodais, rezultatus:

11.2.13.1. molekulinė masė (g);

11.2.13.2. cheminės medžiagos būsena (dujinė, skysta, kieta);

11.2.13.3. spalva;

11.2.13.4. kvapas;

11.2.13.5. klampumas (mm2/s);

11.2.13.6. tankis (g/cm3);

11.2.13.7. lydymosi temperatūra (°C);

11.2.13.8. užšalimo temperatūra (°C);

11.2.13.9. garų slėgis (Pa);

11.2.13.10. pH;

11.2.13.11. virimo temperatūra (°C);

11.2.13.12. pliūpsnio temperatūra (°C);

11.2.13.13. tirpumas vandenyje prie 20 °C (g/l);

11.2.13.14. tirpumas kituose tirpikliuose (g/100cm3);

11.2.13.15. toksikologinė informacija;

11.2.13.16. ekotoksikologinė (ekologinė) informacija;

11.2.13.17. stabilumas ir reaktyvumas;

11.2.14. saugos nuo kenksmingo poveikio priemonės;

11.2.15. apsaugos priemonės atsitikus nelaimei;

11.2.16. informacijos ir duomenų šaltiniai;

11.2.17. praėjusių kalendorinių metų cheminės medžiagos kiekis (tonomis):

11.2.17.1. pagamintas;

11.2.17.2. importuotas (nurodyti šalį);

11.2.17.3. išplatintas (parduotas);

11.2.17.4. sunaudotas pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje;

11.2.17.5. eksportuotas (nurodyti šalį);

11.2.18. naudojimo sritis;

11.2.19. ar cheminė medžiaga yra nanoformoje;

11.3. cheminio mišinio tapatumo duomenys:

11.3.1. pavadinimas (pavadinimai);

11.3.2. pavadinimo sinonimai;

11.3.3. KN kodas;

11.3.4. unikalus cheminio mišinio identifikatorius (UFI);

11.3.5. sudėtis, nurodyti cheminio mišinio pavojingas sudedamąsias chemines medžiagas, jų CAS numeris, EINECS, ELINCS, NLP numeriai, jų masės % ribas cheminiame mišinyje pagal Saugos duomenų lapą, prireikus – pažymėti apie pateikiamų duomenų konfidencialumą;

11.3.6. nurodyti, ar sudėtyje yra nanomedžiagų;

11.3.7. kilmės šalis (šalys);

11.3.8. klasifikacija ir ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:

11.3.8.1. pavojingumo klasės ir kategorijos;

11.3.8.2. pavojingumo frazės;

11.3.8.3. atsargumo frazės;

11.3.8.4. papildoma informacija apie pavojų (EUH frazės);

11.3.8.5. pavojaus piktogramos;

11.3.8.6. signaliniai žodžiai;

11.3.9. fizikiniai, cheminiai, ekotoksikologiniai ir kiti duomenys, gauti atlikus tyrimus, įskaitant bandymų, atliktų Reglamente (EB) Nr. 440/2008, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 13 straipsnio 2 dalyje, nurodytais metodais, rezultatus:

11.3.9.1. molekulinė masė (g);

11.3.9.2. cheminės medžiagos būsena (dujinė, skysta, kieta);

11.3.9.3. spalva;

11.3.9.4. kvapas;

11.3.9.5. klampumas (mm2/s);

11.3.9.6. tankis (g/cm3);

11.3.9.7. lydymosi temperatūra (°C);

11.3.9.8. užšalimo temperatūra (°C);

11.3.9.9. garų slėgis (Pa);

11.3.9.10. pH;

11.3.9.11. virimo temperatūra (°C);

11.3.9.12. pliūpsnio temperatūra (°C);

11.3.9.13. tirpumas vandenyje prie 20 °C (g/l);

11.3.9.14. tirpumas kituose tirpikliuose (g/100cm3);

11.3.9.15. toksikologinė informacija (nuo 2025 m. sausio 1 d. toksikologinės informacijos apie cheminius mišinius teikti neprivaloma);

11.3.9.16. ekotoksikologinė (ekologinė) informacija;

11.3.9.17. stabilumas ir reaktyvumas;

11.3.10. saugos nuo kenksmingo poveikio priemonės;

11.3.11. apsaugos priemonės atsitikus nelaimei;

11.3.12. informacijos ir duomenų šaltiniai;

11.3.13. praėjusių kalendorinių metų cheminio mišinio kiekis (tonomis):

11.3.13.1. pagamintas;

11.3.13.2. importuotas (nurodyti šalį);

11.3.13.3. išplatintas (parduotas);

11.3.13.4. sunaudotas pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje;

11.3.13.5. eksportuotas (nurodyti šalį);

11.3.14. naudojimo sritis.

12. Gamintojai, importuotojai, tolesni naudotojai, įskaitant cheminių mišinių ruošėjus, platintojai, eksportuotojai Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytus duomenis ir informaciją apie chemines medžiagas ir cheminius mišinius teikia Aplinkos apsaugos agentūrai į IS „AIVIKS“, jeigu pagamino, importavo, patiekė rinkai ir sunaudojo pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje ir eksportavo kiekvienos cheminės medžiagos ar cheminio mišinio 1000 kg ir daugiau per paskutiniuosius kalendorinius metus, išskyrus pavojingas chemines medžiagas ir cheminius mišinius, klasifikuojamus kaip nurodyta Tvarkos aprašo 2 priede.

13. Gamintojai, importuotojai, tolesni naudotojai, įskaitant cheminių mišinių ruošėjus, platintojai, eksportuotojai Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytus duomenis ir informaciją apie chemines medžiagas ir cheminius mišinius, klasifikuojamus kaip nurodyta Tvarkos aprašo 2 priede, teikia Aplinkos apsaugos agentūrai į IS „AIVIKS“, jeigu pagamino, importavo, eksportavo, pateikė rinkai ir sunaudojo pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje kiekvienos cheminės medžiagos ar cheminio mišinio Tvarkos aprašo 2 priede nurodytus kiekius (kg) ir daugiau per paskutiniuosius kalendorinius metus.

14. Gamintojai, importuotojai, tolesni naudotojai, įskaitant cheminių mišinių ruošėjus, platintojai, eksportuotojai praėjusių kalendorinių metų duomenis ir informaciją, nurodytą Tvarkos aprašo 11 punkte, apie chemines medžiagas ir cheminius mišinius IS „AIVIKS“ teikia kiekvienais metais iki kovo 1 d.

15. Jei nesikeitė Tvarkos aprašo 11 punkte nurodyti duomenys, ne Lietuvos Respublikoje registruoti gamintojai, importuotojai, tolesni naudotojai, įskaitant cheminių mišinių ruošėjus, platintojai, eksportuotojai, teikiantys duomenis ir informaciją apie chemines medžiagas ir cheminius mišinius, privalo kiekvienais metais iki kovo 1 d. pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai tik informaciją, nurodytą Tvarkos aprašo 11.1.1, 11.1.2, 11.1.6, 11.1.7.1, 11.1.7.3, 11.1.7.4, 11.1.8.1, 11.2.1, 11.2.2, 11.2.7, 11.2.17.1–11.2.17.5, 11.2.18, 11.3.1, 11.3.13.1–11.3.13.5 ir 11.3.14 papunkčiuose.

 

III SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE CHEMINIUS MIŠINIUS, KURIE PRISKIRIAMI PAVOJINGIEMS DĖL JŲ POVEIKIO ŽMONIŲ SVEIKATAI AR DĖL JŲ FIZINIO POVEIKIO TEIKIMAS

 

16. Galintys sukelti ūmius sveikatos pakenkimus cheminiai mišiniai laikomi pavojingais dėl jų poveikio žmonių sveikatai ar dėl jų fizinio poveikio ir jiems priskiriami tokie cheminiai mišiniai, kurie klasifikuojami priskiriant prie bent vienos Tvarkos aprašo 1 priede nurodytos pavojingumo klasės ir kategorijos ir (arba) jiems suteikiama nors viena atitinkama pavojingumo frazė pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.

17. Importuotojai ir tolesni naudotojai, įskaitant cheminių mišinių ruošėjus, tiekiantys rinkai cheminius mišinius, kurie laikomi pavojingais dėl jų poveikio žmonių sveikatai ar dėl jų fizinio poveikio, Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 45 straipsnyje ir VIII priede nustatyta tvarka Aplinkos apsaugos agentūrai teikia informaciją, susijusią su neatidėliotinomis priemonėmis ekstremaliose sveikatai situacijose ir prevencinėmis priemonėmis, naudodamiesi Europos cheminių medžiagų agentūros elektroninėmis priemonėmis.

18. Importuotojai ir tolesni naudotojai, įskaitant cheminių mišinių ruošėjus, tiekiantys rinkai vartotojams ir profesionaliam naudojimui skirtus cheminius mišinius teikia informaciją, susijusią su neatidėliotinomis priemonėmis ekstremaliose sveikatai situacijose ir prevencinėmis priemonėmis, vadovaudamiesi Tvarkos aprašo 17 punktu nuo 2021 m. sausio 1 d.

19. Importuotojai ir tolesni naudotojai, įskaitant cheminių mišinių ruošėjus, tiekiantys rinkai pramoniniam naudojimui skirtus cheminius mišinius teikia informaciją, susijusią su neatidėliotinomis priemonėmis ekstremaliose sveikatai situacijose ir prevencinėmis priemonėmis, vadovaudamiesi Tvarkos aprašo 17 punktu nuo 2024 m. sausio 1 d.

20. Importuotojai ir tolesni naudotojai, įskaitant cheminių mišinių ruošėjus, kurie Aplinkos apsaugos agentūrai pateikė informaciją apie cheminius mišinius, kurie laikomi pavojingais dėl jų poveikio žmonių sveikatai ar dėl jų fizinio poveikio į IS „AIVIKS“ iki Tvarkos aprašo 18 ir 19 punktuose nurodytų taikymo datų, Tvarkos aprašo 17 punkto reikalavimų gali netaikyti iki 2025 m. sausio 1 d. Jei duomenys ir informacija apie cheminius mišinius, kurie laikomi pavojingais dėl jų poveikio žmonių sveikatai ar dėl jų fizinio poveikio turi būti atnaujinti po Tvarkos aprašo 18 ir 19 punktuose nurodytų taikymo datų pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VIII priedo B dalies 4.1 papunktį, importuotojai ir tolesni naudotojai, įskaitant cheminių mišinių ruošėjus, privalo laikytis Tvarkos aprašo 17 punkto reikalavimų.

21. Importuotojai ir tolesni naudotojai, įskaitant cheminių mišinių ruošėjus, įsigaliojus Tvarkos aprašui, gali anksčiau pradėti teikti informaciją Aplinkos apsaugos agentūrai naudodamiesi Europos cheminių medžiagų agentūros elektroninėmis priemonėmis, vadovaudamiesi Tvarkos aprašo 17 punkto reikalavimais.

 

IV Skyrius

DUOMENŲ IR INFORMACIJOS RINKIMAS IR KAUPIMAS APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROJE

 

22. Gamintojai, importuotojai, tolesni naudotojai, įskaitant cheminių mišinių ruošėjus, platintojai, eksportuotojai atsako už teikiamų duomenų ir informacijos teisingumą ir tikslumą. Aplinkos apsaugos agentūra tikrina iš gamintojų, importuotojų, tolesnių naudotojų, įskaitant cheminių mišinių ruošėjus, platintojų, eksportuotojų gautų duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir cheminius mišinius išsamumą, tvirtina gautus duomenis ir informaciją arba grąžina juos patikslinti; patvirtintus duomenis ir informaciją kaupia ir tvarko IS „AIVIKS“. Ne Lietuvos Respublikoje registruotų gamintojų, importuotojų, tolesnių naudotojų, įskaitant cheminių mišinių ruošėjus, platintojų, eksportuotojų pateiktų duomenų ir informacijos gavimą Aplinkos apsaugos agentūra patvirtina elektroniniu paštu per 3 darbo dienas.

23. Aplinkos apsaugos agentūra apie pastebėtas pateiktų duomenų ir informacijos klaidas praneša gamintojams, importuotojams, tolesniems naudotojams, įskaitant cheminių mišinių ruošėjus, platintojams, eksportuotojams, per IS „AIVIKS“ arba elektroniniu paštu. Patikslintus duomenis ir informaciją gamintojai, importuotojai, tolesni naudotojai, įskaitant cheminių mišinių ruošėjus, platintojai, eksportuotojai, pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai į IS „AIVIKS“, ne Lietuvos Respublikoje registruoti gamintojai, importuotojai, tolesni naudotojai, įskaitant cheminių mišinių ruošėjus, platintojai, eksportuotojai – elektroniniu paštu per 15 darbo dienų nuo pastabų gavimo.

24. Aplinkos apsaugos agentūra užtikrina iš gamintojų, importuotojų, tolesnių naudotojų, įskaitant cheminių mišinių ruošėjus, platintojų, eksportuotojų ir kitų valstybės institucijų gautų duomenų, informacijos apsaugą ir konfidencialumą, kai nuostata dėl konfidencialumo taikoma Cheminių medžiagų ir cheminių mišinių įstatymo 15 straipsnio nustatyta tvarka.

25. IS „AIVIKS“ cheminių medžiagų ir cheminių mišinių posistemėje kaupiami duomenys ir informacija, kurie pagal Cheminių medžiagų ir cheminių mišinių įstatymą, Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 ir Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 negali būti laikomi komercine ir pramonine paslaptimi ir pagal Lietuvos Respublikos įstatymus nepriskirti valstybės ar tarnybos paslaptims.

26. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Asmens duomenų tvarkymo Aplinkos apsaugos agentūroje taisyklėmis, patvirtintomis 2018 m. spalio 24 d. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymu Nr. AV-279 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Aplinkos apsaugos agentūroje taisyklių patvirtinimo“.

 

______________

 

Duomenų ir informacijos apie chemines

medžiagas ir cheminius mišinius teikimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

CHEMINIAI MIŠINIAI, PRISKIRIAMI PAVOJINGIEMS DĖL JŲ POVEIKIO ŽMONIŲ SVEIKATAI AR DĖL JŲ FIZINIO POVEIKIO

 

Eil. Nr.

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Cheminio mišinio fizinė būsena

Pavojingumo klasė ir kategorija

Pavojingumo frazė

1.

1 kategorijos ūmus toksiškumas

 

H300

 

H310

 

H330

garai

H330

dulkės ir (arba) rūkas

H330

dujos

2.

2 kategorijos ūmus toksiškumas

 

H300

 

H310

 

H330

garai

H330

dulkės ir (arba) rūkas

H330

dujos

3.

3 kategorijos ūmus toksiškumas

 

H301

 

H311

 

H331

garai

H331

dulkės ir (arba) rūkas

H331

dujos

4.

1A, 1B kategorijos mutagenai

H340

 

5.

1A, 1B kategorijos kancerogenai

H350

 

6.

1A, 1B kategorijos toksiškai veikiančios reprodukciją

 

H360

 

7.

1 kategorijos specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis)

H372

 

8.

2 kategorijos specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis)

H373

 

9.

1 kategorijos specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis)

 

H370

 

 

 

10.

2 kategorijos specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis)

H371

 

 

 

11.

Odos ėsdinimas 1A

H314

 

12.

Odos ėsdinimas 1B

H314

 

13.

Odos ėsdinimas 1C

H314

 

14.

Smarkus akių pažeidimas

H318

 

15.

1 kategorijos plaučių pakenkimas prarijus

H304

 

16.

1 kategorijos kvėpavimo takų jautrinimas

H334

 

17.

1 kategorijos odos jautrinimas

H317

 

 

 

Duomenų ir informacijos apie chemines

medžiagas ir cheminius mišinius teikimo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR CHEMINIŲ MIŠINIŲ, PRISKIRIAMŲ PAVOJINGUMO KLASĖMS IR KATEGORIJOMS KIEKIS (KG), KURĮ PAGAMINUS, IMPORTAVUS, EKSPORTAVUS, PATEIKUS RINKAI IR SUNAUDOJUS, PRIVALOMA TEIKTI DUOMENIS IR INFORMACIJĄ

 

Eil. Nr.

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Kiekis (kg), kurį pasiekus ir viršijus privaloma teikti duomenis IS „AIVIKS“

 

Pavojingumo klasė ir kategorija

Cheminės medžiagos pavojingumo frazė

 

Cheminės medžiagos

Cheminiai mišiniai

iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Cheminiai

mišiniai

nuo 2024 m. sausio 1 d.

1.

1, 2 kategorijos ūmus toksiškumas

 

H300

10

1

10

 

H310

10

1

10

 

H330

10

1

10

 

2.

3 kategorijos ūmus toksiškumas

 

H301

100

10

100

 

H311

100

10

100

 

H331

100

10

100

 

3.

1A, 1B kategorijos mutagenai

H340

10

10

10

4.

1A, 1B kategorijos kancerogenai

H350

10

10

10

5.

1A, 1B kategorijos toksiškai veikiančios reprodukciją

H360

 

10

10

10

6.

1 kategorijos specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis)

H372

100

10

100

7.

2 kategorijos specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis)

H373

1000

10

1000

 

8.

1 kategorijos specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis)

H370

100

10

100

 

9.

2 kategorijos specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis)

H371

1000

10

1000

 

10.

Odos ėsdinimas 1A, 1B, 1C

H314

100

10

100

 

11.

Smarkus akių pažeidimas

H318

100

10

100

 

12.

1 kategorijos plaučių pakenkimas prarijus

H304

100

10

100

 

13.

1 kategorijos kvėpavimo takų jautrinimas

 

H334

100

10

100

 

14.

1 kategorijos odos jautrinimas

H317

100

10

100

 

15.

1 kategorijos ūmus toksiškumas vandens aplinkai

H400

100

100

100

 

16.

1, 2, 3 kategorijos lėtinis toksiškumas vandens aplinkai

H410

100

100

100

H411

100

100

100

H412

100

100

100

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-84, 2007-02-13, Žin., 2007, Nr. 22-855 (2007-02-20), i. k. 107301MISAK000D1-84

Dėl aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-462 "Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir profesionaliai naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-151, 2008-03-26, Žin., 2008, Nr. 36-1315 (2008-03-29), i. k. 108301MISAK00D1-151

Dėl aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-462 "Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir profesionaliai naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-382, 2008-07-15, Žin., 2008, Nr. 83-3317 (2008-07-22), i. k. 108301MISAK00D1-382

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-462 "Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir profesionaliai naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-756, 2009-12-09, Žin., 2009, Nr. 147-6609 (2009-12-12), i. k. 109301MISAK00D1-756

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-462 "Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir profesionaliai naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-427, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 61-3019 (2010-05-27), i. k. 110301MISAK00D1-427

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-462 "Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir profesionaliai naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-522, 2012-06-18, Žin., 2012, Nr. 72-3756 (2012-06-27), i. k. 112301MISAK00D1-522

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-462 "Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-178, 2013-03-04, Žin., 2013, Nr. 29-1408 (2013-03-20), i. k. 113301MISAK00D1-178

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-462 "Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir profesionaliai naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-774, 2013-10-21, Žin., 2013, Nr. 111-5530 (2013-10-24), i. k. 113301MISAK00D1-774

Dėl aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-462 "Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir profesionaliai naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr.  D1-1006, 2014-12-05, paskelbta TAR 2015-02-02, i. k. 2015-01471

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-462 „Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-537, 2015-07-13, paskelbta TAR 2015-07-13, i. k. 2015-11293

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-462 „Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-362, 2020-06-16, paskelbta TAR 2020-06-17, i. k. 2020-13197

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-462 „Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo