Suvestinė redakcija nuo 2011-04-10 iki 2013-03-02

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 109-4138, i. k. 1062330ISAK003D-384

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ IR JŲ PRIEKABŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. spalio 2 d. Nr. 3D-384

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 247 (Žin., 2006, Nr. 31-1080), 11.7 punktu:

1. Tvirtinu Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisykles (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymą Nr. 206 „Dėl Laikinosios traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimo tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 56-2272);

2.2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 12 d. įsakymą Nr. 3D-478 „Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 206 „Dėl Laikinosios traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimo tvarkos“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 128-4614);

2.3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. lapkričio 4 d. įsakymą Nr. 3D-519 „Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 206 „Dėl Laikinosios traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimo tvarkos“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 136-4897).

3. Nustatau, kad traktoriams, savaeigėms ir žemės ūkio mašinoms ir jų priekaboms registruoti valstybinio numerio ženklus užsako savivaldybių administracijos, o traktorių ir savaeigių mašinų registracijos liudijimais savivaldybių administracijas aprūpina Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras.

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                                   KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

 

SUDERINTA

Lietuvos savivaldybių asociacijos

2006-09-22 raštu Nr. (18)-SD-626


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D-384

 

TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ IR JŲ PRIEKABŲ REGISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato traktorių, savaeigių žemės ūkio ir kitų savaeigių mašinų, kurių variklio galia viršija 8 kW, taip pat jų priekabų ir puspriekabių registravimo Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre (toliau – registras), kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 247 (Žin., 2006, Nr. 31-1080), tvarką ir sąlygas. Traktoriai, savaeigės ir žemės ūkio mašinos ir jų priekabos registruojami vadovaujantis registro nuostatais ir šiomis taisyklėmis.

2. Pagal šias taisykles registruojami:

2.1. traktoriai, apibrėžti Žemės ir miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir prikabinamųjų mašinų atitikties įvertinimo taisyklėse (toliau – Atitikties įvertinimo taisyklės), patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-685 (Žin., 2005, Nr. 4-84);

2.2. savaeigės žemės ūkio mašinos – savaeigiai javų, cukrinių runkelių, linų, uogų ir kiti savaeigiai kombainai, taip pat šienapjovės, smulkintuvai ir augalų purkštuvai;

2.3. savaeigės mašinos – ratiniai ir vikšriniai ekskavatoriai, krautuvai, savaeigiai kranai, greideriai, vikšriniai buldozeriai, grunto tankintuvai, kelių frezeriai, asfalto klotuvai, plentvoliai, vikšriniai vamzdžių klotuvai, poliakalės, kelių ženklinimo mašinos, medvežės, miško kirtimo mašinos, gatvių priežiūros mašinos, motorinės rogės, sunkieji keturračiai motociklai ir kitos savaeigės mašinos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-620, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 105-4392 (2009-09-03), i. k. 1092330ISAK003D-620

 

2.4. priekabos ir puspriekabės – traktorių priekabos, apibrėžtos Atitikties įvertinimo taisyklėse, savadarbės priekabos ir puspriekabės, medvežės priekabos, cisterninės priekabos, savikrovės priekabos, srutvežiai, prikabinamosios platformos ir krovininių transporto priemonių priekabos, eksploatuojamos su traktoriais.

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Atitikties sertifikatas ir gamintojas suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Atitikties įvertinimo taisyklėse.

Traktoriaus tapatumo numeris (toliau – tapatumo numeris) – unikalus kiekvienam traktoriui gamintojo suteikiamas tapatumą rodantis skaitmenų ir raidžių derinys.

Naujas traktorius – traktorius, kuris nebuvo registruotas ir (arba) eksploatuotas nė vienoje valstybėje.

Naudotas traktorius – traktorius, kuris buvo registruotas ir (arba) eksploatuotas bent vienoje valstybėje.

Traktoriaus registravimo dokumentas (toliau – registravimo dokumentas) – registracijos liudijimas, kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 3D-145 (Žin., 2005, Nr. 38-1250) (toliau – registracijos liudijimas), arba anksčiau išduotas techninis pasas ir techninis talonas.

Sunkusis keturratis motociklas – keturratė savaeigė mašina, kurios konstrukcinis greitis didesnis kaip 45 km/h, eksploatacinė masė didesnė kaip 400 kg ir (arba) variklio galia didesnė kaip 15 kW.

Traktoriaus duomenų tikrinimas (toliau – duomenų tikrinimas) – tikrinimas traktoriaus buvimo vietoje siekiant nustatyti, ar techniniai ir eksploataciniai duomenys sutampa su dokumentų, pateiktų registruoti traktorių, arba registro duomenimis.

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos turi tą pačią reikšmę, kaip sąvokos, nurodytos registro nuostatuose ir kituose teisės aktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-620, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 105-4392 (2009-09-03), i. k. 1092330ISAK003D-620

 

4. Šių taisyklių 2 punkte nurodyti traktoriai, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos, priekabos ir puspriekabės, toliau vadinami traktoriais, išskyrus šių taisyklių punktus, kuriuose nurodomi kiti (konkretūs) pavadinimai.

5. Traktoriai registruojami savininkų (Lietuvoje nuolat gyvenančių fizinių asmenų arba Lietuvoje įregistruotų juridinių asmenų) arba jų atstovų, turinčių įstatymų nustatyta tvarka išduotus įgaliojimus (toliau – savininkai), vardu:

5.1. fizinių ir juridinių asmenų, kurie traktorius valdo nuosavybės teise;

5.2. juridinių asmenų, kurie traktorius valdo patikėjimo teise;

5.3. juridinių ir fizinių asmenų, kurie nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais valdo traktorius, kurių savininkai yra užsienyje gyvenantys fiziniai asmenys arba užsienyje įregistruoti juridiniai asmenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-82, 2008-02-22, Žin., 2008, Nr. 24-878 (2008-02-28), i. k. 1082330ISAK0003D-82

 

6. Traktorius registruoti (teikti dokumentus) gali savininkai arba jų atstovai, turintys atstovavimą patvirtinančius dokumentus (įgaliojimus) (toliau – registruojantys asmenys). Fizinio asmens išduotas atstovavimą patvirtinantis dokumentas (įgaliojimas) turi būti patvirtintas notaro, o juridinio asmens – vadovo parašu. Atstovavimą patvirtinančiuose dokumentuose turi būti nurodyti duomenys apie savininką (fizinio asmens: asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas ir numeris ir valstybės, kurioje išduotas tapatybę patvirtinantis dokumentas, pavadinimas; juridinio asmens: kodas, pavadinimas, teisinė forma ir buveinės adresas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-22, 2011-01-19, Žin., 2011, Nr. 9-414 (2011-01-22), i. k. 1112330ISAK0003D-22

 

7. Ūkinėje veikloje naudojami ir kelių eisme dalyvaujantys traktoriai, neatsižvelgiant į techninę būklę, turi būti įregistruoti pagal šias taisykles. Traktoriai, eksploatuojami uždarose teritorijose ir nedalyvaujantys kelių eisme, gali būti neregistruojami.

8. Savivaldybių administracijos registruoja Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius traktorius nepriklausomai nuo traktoriaus savininko gyvenamosios vietos ar buveinės registravimo vietos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-82, 2008-02-22, Žin., 2008, Nr. 24-878 (2008-02-28), i. k. 1082330ISAK0003D-82

 

9. Juridiniai asmenys, įvežę iš užsienio traktorių kaip prekę, gali jį parduoti ar kitu būdu neįregistravę perleisti daiktines teises, išskyrus šių taisyklių 10 punkte numatytą atvejį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-82, 2008-02-22, Žin., 2008, Nr. 24-878 (2008-02-28), i. k. 1082330ISAK0003D-82

 

10. Kai iš užsienio įvežamas naudotas traktorius, kuris užsienyje nebuvo registruotas (nepateikiamas užsienyje išduotas registravimo dokumentas), tokį traktorių turi įregistruoti jį įvežęs asmuo.

11. Pagal šias taisykles gali būti registruojamos krovininių transporto priemonių priekabos, jeigu jų prikabinimo įtaisai tinka agreguoti su ratiniais arba vikšriniais traktoriais, registracijos liudijimo skiltyje „Žymos“ įrašant „Eksploatuoti tik su traktoriais“.

12. Įregistruojant traktorių, įsigytą kelių bendraturčių vardu, nurodomi visi bendraturčiai.

13. Dokumentai, kurių pagrindu registruojami traktoriai, pateikiami lietuvių kalba. Kitomis kalbomis išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir patvirtinti vertimų biuro.

14. Savivaldybių administracijų archyvuose saugomi šie dokumentai, pateikti įregistruoti, išregistruoti traktorių arba pakeisti registro duomenis:

14.1. prašymai;

14.2. anksčiau išduoti registravimo dokumentai.

Kitų dokumentų saugomos kopijos. Asmens dokumentų ir transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimų kopijos nesaugomos, šie dokumentai grąžinami juos pateikusiems asmenims.

15. Traktoriams registruoti naudojami Lietuvos standarto LST 1995:2008 „Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų valstybinio numerio ženklai. Techniniai reikalavimai“ (toliau – standartas) reikalavimus atitinkantys valstybinio numerio ženklai, kurie naudojami šia tvarka:

15.1. įregistravus traktorių išduodamas vienas valstybinio numerio ženklas (viena plokštelė);

15.2. standarte nurodytus I tipo neterminuoto galiojimo valstybinio numerio ženklus, kurių paviršius baltas, o raidės ir skaitmenys žali, savivaldybių administracijos išduoda neterminuotai arba laikinai registruojamiems traktoriams. Priklausomai nuo valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vietos traktoriuje gali būti išduodamas standarte numatyto 1 formato (matmenys 520x110 mm) arba 2 formato (matmenys 230x150 mm) valstybinio numerio ženklas;

15.3. valstybinio numerio ženklas tvirtinamas traktoriaus gamintojo įrengtoje vietoje, tačiau valstybinio numerio ženklo centras negali būti į dešinę nuo traktoriaus simetrijos plokštumos. Jeigu valstybinio numerio ženklo vieta neįrengta, jis tvirtinamas traktoriaus gale statmenai arba beveik statmenai traktoriaus simetrijos plokštumai ir neturi išsikišti už toliausiai nuo išilginės simetrijos plokštumos esančio traktoriaus taško;

15.4. II tipo laikinieji valstybinio numerio ženklai, pagaminti iš kartono, kurių paviršius baltas, o raidės ir skaitmenys raudoni (toliau – laikinieji ženklai), naudojami į Lietuvos Respubliką įvežamiems arba iš jos išvežamiems (neįregistruotiems) traktoriams;

15.5. ūkio subjektai, vykdantys traktorių pardavimo veiklą (toliau – įmonės), laikinuosius ženklus naudoja įmonėms nuosavybės teise priklausančių neįregistruotų traktorių trumpalaikiam ženklinimui tais atvejais, kai traktorius reikia pristatyti į jų paskyrimo vietą, parodas, aikšteles ar traktorius įsigijusių asmenų gyvenamąją vietą (buveinę);

15.6. savivaldybių administracijos laikinuosius ženklus įmonėms išduoda šia tvarka:

15.6.1. įmonė pateikia savivaldybės administracijai prašymą ant įmonės blanko ir dokumentus, patvirtinančius traktorių pardavimo veiklą. Duomenys apie įmonę sutikrinami su Juridinių asmenų registro duomenimis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-22, 2011-01-19, Žin., 2011, Nr. 9-414 (2011-01-22), i. k. 1112330ISAK0003D-22

 

15.6.2. laikinieji ženklai įmonei išduodami pagal laikinųjų ženklų priėmimo–perdavimo aktą, juos atsiimančiam asmeniui pateikus įgaliojimą ir asmens dokumentą;

15.6.3. savivaldybės administracija tvarko įmonėms išduotų laikinųjų ženklų apskaitą, registro duomenų bazėje nurodo duomenis apie išduotus laikinuosius ženklus ir juos įsigijusias įmones (nurodomas kodas, pavadinimas, buveinės adresas, telefono Nr. );

15.6.4. laikinieji ženklai įmonėms išduodami dvejiems metams. Pasibaigus nustatytam laikotarpiui, įmonė laikinuosius ženklus grąžina savivaldybės administracijai sunaikinti. Įmonė, praradusi ženklus, nedelsdama informuoja juos išdavusią savivaldybės administraciją;

15.7. įmonė, naudodama traktoriui transportuoti laikinąjį ženklą, transportavimo dokumente ant įmonės blanko, nurodo traktoriaus pavadinimą, markę, modelį, tapatumo numerį, maršrutą ir išduotą laikinąjį ženklą. Nurodoma išdavimo data ir laikinojo ženklo galiojimo laikas – ne daugiau kaip 10 dienų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-22, 2011-01-19, Žin., 2011, Nr. 9-414 (2011-01-22), i. k. 1112330ISAK0003D-22

 

15.8. įmonė laikinųjų ženklų negali naudoti kitais tikslais, parduoti ar kitaip perleisti kitiems asmenims.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-5, 2009-01-06, Žin., 2009, Nr. 6-176 (2009-01-17), i. k. 1092330ISAK00003D-5

 

16. Iš atsarginių dalių ir agregatų surinkti traktoriai neregistruojami, išskyrus savadarbes priekabas ir puspriekabes, kurios registruojamos, jeigu atitinka Fizinių asmenų surinktų traktorių, savaeigių žemės ūkio mašinų ir traktorių priekabų, naudojant serijinės gamybos technikos agregatus, junginius ir detales, konstrukcijos techninius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1997 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 582 (Žin., 1997, Nr. 100-2533). Registruojant šias priekabas ir puspriekabes turi būti pateikti pagrindinių mazgų įsigijimo dokumentai.

17. Savivaldybių administracijų paskirti asmenys, atsakingi už traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimą (toliau – savivaldybių darbuotojai), gali pareikalauti, kad įregistruojant iš atsarginių dalių ir agregatų surinktą priekabą būtų pateiktos Valstybinės mašinų bandymo stoties išvados dėl jos atitikties šių taisyklių 16 punkte nurodytiems techniniams reikalavimams.

18. Traktorių registravimo paslaugų kainos nustatomos vadovaujantis Valstybės rinkliavos objektų sąrašu ir šios rinkliavos dydžiais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 107-3989).

 

II. TRAKTORIŲ ĮREGISTRAVIMAS

 

19. Traktoriams įregistruoti pateikiami šie dokumentai:

19.1. Šių taisyklių 1 priede nurodyto pavyzdžio registravimo prašymas. Registravimo prašymą užpildo savivaldybės darbuotojas, atliekantis registravimo procedūrą. Registravimo prašymą pasirašo traktorių registruojantis asmuo.

19.2. Registruojant traktorių kartu su registravimo prašymu pateikiami:

19.2.1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

19.2.2. atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas;

19.2.3. ankstesnę traktoriaus registraciją patvirtinantis dokumentas, išduotas užsienyje, kai registruojamas naudotas traktorius. Kai registruojamas naudotas traktorius, kuris užsienyje nebuvo registruotas ir nepateikiamas užsienyje išduotas registravimo dokumentas (šių taisyklių 10 punkte numatytu atveju), pateikiami traktoriaus įsigijimo užsienyje dokumentai arba šalies, kurioje įsigytas traktorius, kompetentingų institucijų patvirtinimas, kad traktorius nebuvo registruotas;

19.2.4. dokumentai, patvirtinantys traktoriaus nuosavybės faktą. Šiais dokumentais gali būti pirkimo-pardavimo sutartis arba pardavėjo išduota sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra ir mokėjimo dokumentas: banko pavedimas, kasos pajamų orderio kvitas, kasos aparato čekis. Tuo atveju, kai už traktorių neapmokėta visa pirkimo sutartyje, sąskaitoje faktūroje arba PVM sąskaitoje faktūroje numatyta suma, bet pateikiamas traktoriaus perdavimo-priėmimo aktas, traktorius laikomas įgytu, jeigu pirkimo sutartis nenustato ko kita;

19.2.5. techninius duomenis ir techninę atitiktį patvirtinantys dokumentai, įregistruojant naują traktorių:

19.2.5.1. įregistruojant naują ratinį traktorių pateikiamas atitikties sertifikatas, be kitų techninių duomenų, patvirtinantis, kad ratinio traktoriaus variklis atitinka išmetamųjų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus Atitikties įvertinimo taisyklėse;

19.2.5.2. įregistruojant naują savaeigę žemės ūkio, kitą savaeigę mašiną arba priekabą:

19.2.5.2.1. dokumentas, patvirtinantis techninius duomenis;

19.2.5.2.2. dokumentas, patvirtinantis, kad savaeigė žemės ūkio, kita savaeigė mašina ar priekaba atitinka esminius sveikatos ir saugos reikalavimus (atitikties deklaracija). Nesant atitikties deklaracijos, duomenų tikrinimo metu tikrinama, ar mašina turi CE ženklą;

19.2.5.2.3. įregistruojant naują savaeigę žemės ūkio arba kitą savaeigę mašiną – dokumentas, patvirtinantis, kad ji atitinka išmetamų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 5 (Žin., 2003, Nr. 86-3913; 2005, Nr. 68-2458). Nesant tokio dokumento, atitiktis išmetamų teršalų ribojimo reikalavimams nustatoma traktoriaus duomenų tikrinimo metu;

19.2.6. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas;

19.2.7. dokumentai apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

20. Įregistruojant traktorių, buvusį registruotą užsienyje, pateikiamas užsienyje išduotas valstybinio numerio ženklas (ženklai), jeigu jis negrąžintas traktorių įregistravusiai tarnybai. Numerio ženklo (ženklų) pateikti nereikia, jei traktorius įregistruojamas laikinai, šių taisyklių 31 punkte numatytu atveju.

21. Duomenys apie traktoriaus tipą ir kategoriją registre nurodomi įregistruojant naujus ratinius traktorius. Įregistruojant naudotus ratinius traktorius šie duomenys gali būti nenurodomi, jei nėra galimybės juos nustatyti. Taip pat jie nenurodomi registruojant naujas ir naudotas savaeiges ir žemės ūkio mašinas ir priekabas.

22. Jeigu nėra galimybės nustatyti pirmosios registracijos datos, tačiau yra žinomi gamybos metai – įrašomi pastarieji.

23. Įregistruojant naudotus traktorius ir nesant dokumentų, patvirtinančių jų techninius duomenis, šiuos duomenis savivaldybių darbuotojai gali paimti iš registre tvarkomo specialaus traktorių pavadinimų, modelių, markių, kategorijų ir kitų techninių duomenų klasifikatoriaus arba iš techninės literatūros. Nesant galimybės nustatyti šiuos duomenis, registre jų vietoje įrašoma „Nenurodoma“. Pasitaikius atvejų, kai traktoriai neturi tapatumo numerio, registre nurodoma „Be numerio“.

24. Savivaldybės darbuotojas, patikrinęs pateiktus traktoriui registruoti dokumentus, traktoriaus buvimo vietoje sutikrina traktoriaus techninius ir eksploatacinius duomenis: traktoriaus pavadinimą, modelį (markę), tipą, komercinį pavadinimą, tapatumo numerį, kategoriją, valstybinį numerį. Jeigu nėra galimybės nustatyti pagal pateiktus dokumentus, papildomai tikrinami šie duomenys: gamybos metai, didžiausia masė, variklio galia, atitiktis išmetamų teršalų ribojimo reikalavimams (šių taisyklių 19.2.5.2.3 punkte numatytu atveju).

25. Duomenys tikrinami vizualiai apžiūrint traktorių. Traktorius duomenų tikrinimo metu turi būti švarus, pastatytas tam tinkamoje vietoje, sukomplektuotas, tapatumo numeris turi būti švarus, nepadengtas jokiomis medžiagomis. Nesant šių sąlygų savivaldybės darbuotojas gali atsisakyti registruoti traktorių.

26. Įregistruojant kitos savivaldybės teritorijoje esantį traktorių arba keičiant jo registro duomenis, traktoriaus duomenis patikrina savivaldybės darbuotojas pagal traktoriaus buvimo vietą. Šiuo atveju išduodama pažyma apie traktoriaus techninių ir eksploatacinių duomenų tikrinimą. Pažyma galioja 1 mėnesį.

27. Jeigu nustatoma, kad traktoriui registruoti pateikti dokumentai ar traktoriaus tapatumo numeris turi klastojimo žymių, traktorius arba jo savininkas (fizinis asmuo) yra ieškomi policijos, traktorius neregistruojamas, savivaldybės administracija informuoja policiją.

28. Traktoriai įregistruojami neterminuotai, išskyrus šių taisyklių 30 punkte numatytus atvejus. Įregistravus traktorių, išduodamas valstybinio numerio ženklas ir registracijos liudijimas. Registracijos liudijime įrašomi jo blanke išvardyti duomenys, kurie imami iš registro duomenų. Registracijos liudijimo skiltyje „Žymos“ nurodomas identifikavimo kodas ir dokumentų, patvirtinančių traktoriaus įsigijimo faktą, pavadinimai ir numeriai. Įrašai registracijos liudijime negali būti taisomi, registracijos liudijimas negali būti laminuojamas, jis saugotinas plastikiniame įdėkle

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-5, 2009-01-06, Žin., 2009, Nr. 6-176 (2009-01-17), i. k. 1092330ISAK00003D-5

Nr. 3D-263, 2011-03-30, Žin., 2011, Nr. 42-1999 (2011-04-09), i. k. 1112330ISAK003D-263

 

29. Kai traktorius įregistruojamas savininko – lizingo davėjo (lizingo bendrovės) vardu ir yra sudaryta finansinės nuomos (išperkamosios nuomos) sutartis (toliau – lizingo sutartis), kurioje nurodytas traktorių lizingo sutarties pagrindu valdantis lizingo gavėjas (toliau – naudotojas), registro informacinėje sistemoje ir registracijos liudijimo skiltyje „Žymos“ nurodoma naudotojo fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas arba juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas ir adresas. Nurodoma data, iki kurios naudotojas turi teisę naudotis traktoriumi, jeigu tokia data numatyta lizingo sutartyje. Įrašai apie naudotoją naikinami pasikeitus traktoriaus savininkui arba lizingo davėjo prašymu, keičiant registracijos liudijimą

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-263, 2011-03-30, Žin., 2011, Nr. 42-1999 (2011-04-09), i. k. 1112330ISAK003D-263

 

30. Laikinai įregistruojami traktoriai, kai:

30.1. traktorių savininkai yra užsienio šalių juridiniai ar fiziniai asmenys, kurių buvimo terminas Lietuvoje apribotas teisės aktais;

30.2. dokumentuose, patvirtinančiuose traktoriaus nuosavybės faktą, numatytas laikinas traktoriaus valdymas nuosavybės ar patikėjimo teise.

31. Laikinai registruojant traktorius, kurie buvo įregistruoti užsienyje, paliekami anksčiau užsienyje išduotas registravimo dokumentas ir valstybinio numerio ženklas ir išduodama pažyma apie laikiną įregistravimą Lietuvoje, nurodant registravimo terminą. Registruojančiam asmeniui pageidaujant, gali būti išduotas naujas registracijos liudijimas, paliekant buvusį numerio ženklą, arba naujas valstybinio numerio ženklas ir registracijos liudijimas. Šiuo atveju registruojantis asmuo informuojamas, kad paimtas registracijos liudijimas arba valstybinio numerio ženklas ir registracijos liudijimas nebus grąžinti. Registruojantis asmuo prašyme nurodo, kad ši informacija jam buvo suteikta, ir pasirašo.

32. Šių taisyklių 30.1 punkte numatytu atveju laikinos registracijos terminas atitinka buvimo Lietuvos Respublikoje terminą. Registruojančiam asmeniui pageidaujant, traktorius gali būti įregistruotas ir trumpesniam laikotarpiui. Kai traktoriaus savininkui taikomas bevizis buvimo Lietuvos Respublikoje režimas, traktorius įregistruojamas vienerių metų laikotarpiui.

33. Šių taisyklių 30.2 punkte numatytu atveju traktorius įregistruojamas dokumentuose numatytam traktoriaus valdymo nuosavybės ar patikėjimo teise laikotarpiui.

34. Laikinos registracijos atveju registracijos liudijimo galiojimo terminas sutampa su registracijos terminu.

 

III. REGISTRO DUOMENŲ KEITIMAS

 

35. Traktoriaus savininkas arba registruojantis asmuo privalo kreiptis į savivaldybės administraciją dėl registro duomenų pakeitimo, kai:

35.1. pasikeičia traktoriaus savininkas arba daiktinės teisės į traktorių;

35.2. pasikeičia traktoriaus savininko duomenys (fizinio asmens – asmens kodas, vardas, pavardė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas arba numeris arba gyvenamoji vieta (adresas); juridinio asmens – kodas, pavadinimas, teisinė forma arba buveinės adresas);

35.3. pasikeičia traktoriaus techniniai ir eksploataciniai duomenys;

35.4. pasibaigia registracijos liudijimo galiojimo terminas;

35.5. prarandamas registracijos liudijimas ir (arba) valstybinio numerio ženklas.

36. Traktoriaus savininko arba daiktinių teisių į traktorių pasikeitimo atveju traktorių įsigijęs asmuo registro duomenis turi pakeisti iki traktoriaus eksploatacijos pradžios, bet ne vėliau kaip per mėnesį nuo įsigijimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-82, 2008-02-22, Žin., 2008, Nr. 24-878 (2008-02-28), i. k. 1082330ISAK0003D-82

 

37. Visais šių taisyklių 35 punkte numatytais registro duomenų keitimo atvejais registruojantis asmuo pateikia šių taisyklių 2 priede nustatytos formos prašymą pakeisti registro duomenis, registravimo dokumentą ir šių taisyklių 19.2.1, 19.2.2, 19.2.6 bei 19.2.7 punktuose nurodytus dokumentus.

38. Galimi šie registro duomenų keitimo atvejai, kai pasikeičia traktoriaus savininkas arba daiktinės teisės į traktorių:

38.1. kai buvęs ir naujasis traktoriaus savininkas kreipiasi į savivaldybės administraciją atskirai:

38.1.1. buvęs traktoriaus savininkas pateikia savivaldybės administracijai šių taisyklių 19.2.1 ir 19.2.2 punktuose nurodytus dokumentus ir 4 priede nustatytos formos pranešimą apie parduotą traktorių ar perleistas daiktines teises į jį;

38.1.2. kai yra įvykdyti 38.1.1 punkte numatyti veiksmai, naujasis traktoriaus savininkas pateikia šių taisyklių 19.2.4 punkte nurodytus dokumentus. Kai traktoriaus pirkėjas ir pardavėjas yra fiziniai asmenys, nuosavybės teisė į traktorių gali būti perleista pagal jų sudarytą sutartį. Mokėjimo dokumentai ir perdavimo-priėmimo aktas šiuo atveju pateikiami, tik jeigu tai numatyta sutarties sąlygose;

38.2. kai traktoriaus pardavėjas ir pirkėjas kreipiasi į savivaldybės administraciją kartu, pateikiami šių taisyklių 19.2.4 punkte išvardyti dokumentai arba, jeigu traktoriaus pardavėjas ir pirkėjas yra fiziniai asmenys, jie gali sudaryti šių taisyklių 3 priede numatytą pirkimo-pardavimo sutartį;

38.3. kai naujasis savininkas pateikia paveldėjimo teisės liudijimą, kompetentingos institucijos išduotą traktoriaus įsigijimą patvirtinantį dokumentą arba notariškai patvirtintą traktoriaus įsigijimo dokumentą, registro duomenys keičiami vieno iš išvardytų dokumentų pagrindu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-82, 2008-02-22, Žin., 2008, Nr. 24-878 (2008-02-28), i. k. 1082330ISAK0003D-82

 

39. Traktorių perkantis asmuo gali pareikalauti, kad traktoriaus savininkas pateiktų savivaldybės administracijos išduotą pažymą apie traktoriaus įregistravimą, numatytą registro nuostatų 57 punkte.

40. Pasikeitus traktoriaus savininko duomenims, juos registruojantis asmuo papildomai pateikia šiuos dokumentus:

40.1. fizinis asmuo, pasikeitus pavardei – civilinės metrikacijos įstaigos išduotą pavardės pakeitimo, santuokos ar ištuokos liudijimą;

40.2. juridinis asmuo – įmonės pavadinimo pasikeitimą patvirtinantį dokumentą.

41. Pasikeitus traktoriaus techniniams ir eksploataciniams duomenims, juos registruojantis asmuo papildomai pateikia duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus.

42. Pasibaigus registravimo dokumento galiojimo terminui, registruojantis asmuo papildomai pateikia registravimo dokumentą ir dokumentą, pagal kurį nustatomas laikinojo registravimo terminas, kai traktorius įregistruotas laikinai.

43. Praradęs registravimo dokumentą ir (arba) valstybinio numerio ženklą, registruojantis asmuo papildomai pateikia raštišką paaiškinimą. Vietoj prarasto registravimo dokumento išduodamas naujas registracijos liudijimas. Veiksmai, atliekami išduodant naują valstybinio numerio ženklą ir (ar) naują registracijos liudijimą vietoj prarastų, laikomi registro duomenų keitimu. Prarasti registravimo dokumentai ir valstybinio numerio ženklai laikomi negaliojančiais nuo tos dienos, kai savivaldybės administracija gauna pranešimą apie jų praradimą.

44. Keičiant registro duomenis duomenys tikrinami. Jie gali būti netikrinami šių taisyklių 38.2 punkte numatytu atveju, jeigu registre yra duomenys apie galiojančią traktoriaus techninę apžiūrą ir buvęs traktoriaus savininkas šių taisyklių 3 priede nurodytoje pirkimo-pardavimo sutartyje patvirtina, kad traktoriaus techniniai ir eksploataciniai duomenys nėra pasikeitę.

45. Visais registro duomenų keitimo atvejais keičiami registravimo dokumentai – išduodamas naujas registracijos liudijimas. Valstybinio numerio ženklas keičiamas tuo atveju, kai senas ženklas neatitinka šių taisyklių 28 punkte nurodytų techninių reikalavimų arba registruojantis asmuo pageidauja valstybinio numerio ženklą pakeisti.

46. Pageidaujantis pakeisti registravimo dokumentą arba (ir) valstybinio numerio ženklą registruojantis asmuo pateikia šių taisyklių 2 priede nustatytos formos prašymą, 19.2.1, 19.2.2, 19.2.6 ir 19.2.7 punktuose nurodytus dokumentus ir registravimo dokumentą. Išduodant naują valstybinio numerio ženklą, išduodamas ir naujas registracijos liudijimas. Pageidaujantis pakeisti valstybinio numerio ženklą pateikia senąjį valstybinio numerio ženklą. Veiksmai, atliekami keičiant valstybinio numerio ženklą ir (ar) registracijos liudijimą jo nepraradus, nelaikomi registro duomenų keitimu.

47. Tuo registro duomenų keitimo atveju, kai registravimo dokumente nėra visų reikalingų techninių duomenų, šiuos duomenis savivaldybių darbuotojai gali paimti iš registre tvarkomo specialaus traktorių pavadinimų, modelių, markių, kategorijų ir kitų techninių duomenų klasifikatoriaus (toliau – klasifikatorius), numatyto registro nuostatų 20 punkte, arba iš techninės literatūros. Nesant galimybės nustatyti šiuos duomenis, registre jų vietoje įrašoma „Nenurodoma“. Pasitaikius atvejų, kai savadarbiai ar kiti traktoriai neturi tapatumo numerio, registre nurodoma „Be numerio“.

48. Kai keičiami registro duomenys traktoriaus, kurio pavadinimas neatitinka klasifikatoriuje nurodyto pavadinimo, registre nurodomas pavadinimas pagal klasifikatorių.

 

IV. TRAKTORIŲ IŠREGISTRAVIMAS

 

49. Traktoriaus savininkas arba registruojantis asmuo privalo kreiptis į savivaldybės administraciją dėl traktoriaus išregistravimo, kai:

49.1. baigiasi laikinos registracijos terminas;

49.2. numato traktoriaus toliau neeksploatuoti;

49.3. traktorius parduodamas ar kitu būdu perduodamas užsienyje gyvenančiam fiziniam asmeniui ar užsienyje esančiam juridiniam asmeniui;

49.4. traktoriaus savininkas išvyksta gyventi į užsienį.

50. Pageidaujantis išregistruoti traktorių registruojantis asmuo pateikia šių taisyklių 19.1-19.2.2 punktuose nurodytus dokumentus, registravimo dokumentą ir valstybinio numerio ženklą. Valstybinio numerio ženklas nepateikiamas, jei traktorius buvo įregistruotas laikinai, paliekant anksčiau užsienyje išduotą valstybinio numerio ženklą arba traktorius išregistruojamas šių taisyklių 49.3 ir 49.4 punktuose numatytais atvejais ir bus transportuojamas savo eiga.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-5, 2009-01-06, Žin., 2009, Nr. 6-176 (2009-01-17), i. k. 1092330ISAK00003D-5

 

51. Šių taisyklių 49.1 punkte numatytu atveju, likus vienam mėnesiui iki registracijos termino pabaigos, traktorių įregistravusi savivaldybės administracija raštu įspėja traktoriaus savininką apie registracijos termino pabaigą. Jeigu traktoriaus savininkas nepateikia registracijos termino pratęsimą patvirtinančių dokumentų arba nepateikia prašymo traktorių įregistruoti neterminuotai, traktorius išregistruojamas automatiškai.

52. Šių taisyklių 49.2 punkte numatytu atveju registravimo dokumentas ir valstybinio numerio ženklas yra paimami. Jeigu registravimo dokumentas ir (arba) valstybinio numerio ženklas yra prarasti, papildomai pateikiamas paaiškinimas. Savininkui pageidaujant, gali būti išduota pažyma apie registre buvusį traktorių.

53. Šių taisyklių 49.3 ir 49.4 punktuose numatytais atvejais registravimo dokumente nurodoma išregistravimo data, įrašoma „išregistruota“, jis tvirtinamas savivaldybės darbuotojo parašu. Registravimo dokumentas grąžinamas registruojančiam asmeniui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-22, 2011-01-19, Žin., 2011, Nr. 9-414 (2011-01-22), i. k. 1112330ISAK0003D-22

 

54. Išregistravus traktorių, paimtas registravimo dokumentas ir valstybinio numerio ženklas sunaikinami.

______________


Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų

priekabų registravimo taisyklių

1 priedas

 

(Registravimo prašymo formos pavyzdys)

 

REGISTRAVIMO PRAŠYMAS

 

Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio, savaeigės mašinos, traktoriaus priekabos savininkas (savininkai)

Fizinis asmuo /..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../............................................................................................................................

                                     (asmens kodas)                                                                   (vardas, pavardė)

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas................................ numeris ..........................................................................

valstybės, kurioje išduotas tapatybę patvirtinantis dokumentas, pavadinimas .......................................................................

asmens gyvenamoji vieta.....................................................................................................................................................................

Juridinis asmuo /..../..../..../..../..../..../..../..../..../.....................................................................................................................

                                            (kodas)                                                                           (pavadinimas)

...................................................................................................................................................................................................................

............................................................................./ ....................................................................................................................................

                           (teisinė forma)                                                                                 (buveinės adresas)

 

.......................................................  rajono savivaldybės (savivaldybės) administracijai

 

PRAŠYMAS

__________________

(data)

__________________________

(sudarymo vieta)

 

Prašau įregistruoti/išregistruoti...........................................................................................................

               (tai, kas nereikalinga, išbraukti)                (pavadinimas: ratinis traktorius, vikšrinis traktorius, traktoriaus

                                                                                      priekaba, javų kombainas ir kt.)

 

......................................................................... /................................................./....................................

modelis (gamintojo užregistruotas prekės ženklas), markė              (tipas)                                     (komercinis pavadinimas)

.........................................../......................................................... /..........................................................

(tapatumo numeris)                                                 (kategorija)                                (didžiausia gamintojo nurodyta masė, kg)

................................/................................................................... /................../........................................

(variklio galia, kW)   (valstybinis numeris, jeigu pateikiamas)   (pagaminimo metai arba pirmosios registracijos data)

 

Su prašymu pateikiami šie dokumentai:

1. Ankstesnę registraciją patvirtinantis dokumentas, kai registruojamas naudotas traktorius, savaeigė mašina ar priekaba..................................................................................................................................................

2. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai registruoja savininko atstovas......................................

3. Dokumentai, patvirtinantys nuosavybės faktą. .................................................................................

................................................................................................................................................................

4. Techninius duomenis ir techninę atitiktį patvirtinantys dokumentai (pavadinimai, numeriai)...........

................................................................................................................................................................

5. Transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas, Nr...........................

6. Dokumentas apie sumokėtą valstybės rinkliavą, Nr...........................................................................

Pateikiamas valst. numerio ženklas........

...........................................................................................

                                                                      (registruojančio asmens vardas, pavardė, parašas)

________________________________________________________________________________

Savivaldybės darbuotojo įrašai:

Tapatumo numeris ir kiti techniniai duomenys atitinka nurodytus prašyme.

Išduotas: registracijos liudijimas Nr............, valstybinio numerio ženklas.............................................

Pastabos:.................................................................................................................................................

...............................................         .....................................             .....................................................

                       (pareigos)                                                 (parašas)                                             (vardas, pavardė)

______________

 


 

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių

2 priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 3D-82 redakcija)

 

(Prašymo dėl registro duomenų pakeitimo formos pavyzdys)

 

PRAŠYMAS DĖL REGISTRO DUOMENŲ PAKEITIMO

Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio, savaeigės mašinos, traktoriaus priekabos savininkas (savininkai)

Fizinis asmuo /..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../...................................................................

(asmens kodas)                                                      (vardas, pavardė)

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas .................... numeris ...................................

valstybės, kurioje išduotas tapatybę patvirtinantis dokumentas, pavadinimas .........................

asmens gyvenamoji vieta...........................................................................................................

Juridinis asmuo /..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../...............................................................

(kodas)                                                                     (pavadinimas)

...................................................................................................................................................

.........................................................../ ......................................................................................

(teisinė forma)                                                                      (buveinės adresas)

 

..................................................... rajono

savivaldybės (savivaldybės) administracijai

 

PRAŠYMAS

 

_________________

(data)

_______________________

(sudarymo vieta)

 

Prašau pakeisti registro duomenis, registracijos liudijimą, valstybinio numerio ženklą (kas nereikalinga, išbraukti)

......................................................................................................................................................

(pavadinimas: ratinis traktorius, vikšrinis traktorius, traktoriaus priekaba, javų kombainas ir kt.)

....................................................................../........................./.....................................................

modelis (gamintojo užregistruotas prekės ženklas), markė              (tipas)                          (komercinis pavadinimas)

............................................../........................./.............................................................................

(tapatumo numeris)                    (kategorija)                      (didžiausia gamintojo nurodyta masė, kg)

.........................../.........................................../........................./....................................................

(variklio galia, kW)              (valstybinis numeris)                (pagaminimo metai arba pirmosios registracijos data)

 

Registro duomenų keitimo priežastis.........................................................................................

......................................................................................................................................................

Su prašymu pateikiami šie dokumentai:

 

1. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas (kai duomenis keičia savininko atstovas)..................

2. Dokumentai, patvirtinantys pasikeitusius registro duomenis....................................................

......................................................................................................................................................

3. Registravimo dokumento pavadinimas, Nr. .............................................................................

4. Transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas, Nr.................

5. Dokumentas apie sumokėtą valstybės rinkliavą, Nr. ................................................................

6. Kiti dokumentai........................................................................................................................

Valstybinio numerio ženklas pateiktas/nepateiktas

(kas nereikalinga, išbraukti)

..........................................................................

(registruojančio asmens vardas, pavardė, parašas)

___________________________________________________________________________

Savivaldybės valstybės tarnautojo įrašai:

Tapatumo numeris ir kiti techniniai duomenys sutikrinti/nesutikrinti.

(kas nereikalinga, išbraukti)

 

Išduotas: registracijos liudijimas Nr. ............, naujas valst. numerio ženklas ...............................

(nurodomas valst. numeris, jeigu išduotas)

 

Pastaba..........................................................................................................................................

(pareigos)                                              (parašas)                               (vardas, pavardė)

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-82, 2008-02-22, Žin., 2008, Nr. 24-878 (2008-02-28), i. k. 1082330ISAK0003D-82

 


Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų

priekabų registravimo taisyklių

3 priedas

 

(Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos pirkimo-pardavimo sutarties formos pavyzdys)

 

TRAKTORIAUS, SAVAEIGĖS ŽEMĖS ŪKIO MAŠINOS, SAVAEIGĖS MAŠINOS AR PRIEKABOS PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

______________

(data)

___________________________

(sudarymo vieta)

 

Pardavėjas/..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../.......................................................................................

                                     (asmens kodas)                                                                       (vardas, pavardė)

parduoda, o

 

Pirkėjas./..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..........................................................................................

                                     (asmens kodas)                                                                       (vardas, pavardė)

perka pardavėjui nuosavybės teise priklausantį

....................................................................................................................  (toliau vadinama technika)

(traktorių, savaeigę žemės ūkio mašiną, savaeigę mašiną ar priekabą – nurodomas pavadinimas)

 

markė, modelis..................................., tapatumo numeris.....................................................................

 

valstybinis Nr................................... registravimo dokumento Nr.........................................................

 

Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamą techniką tretieji asmenys jokių teisių ar pretenzijų neturi, ji neareštuota, nėra teisinio ginčo objektas, teisė disponuoti ja neatimta ir neapribota. Tapatumo numeris ir kiti techniniai ir eksploataciniai duomenys atitinka nurodytus registravimo dokumente.

Technika perduodama pirkėjo nuosavybėn nuo sutarties pasirašymo momento.

 

Šalys parduodamą techniką įkainojo................................................................................................. Lt.

                                                                                        (nurodoma suma žodžiais)

 

Pardavėjas ...........................................................

                                        (parašas)

 

Pirkėjas.................................................................

                                        (parašas)

______________

 

 


 

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių

4 priedas

 

(Pranešimo formos pavyzdys)

 

PRANEŠIMAS APIE PARDUOTĄ TRAKTORIŲ AR PERLEISTAS DAIKTINES TEISES Į JĮ

Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio, savaeigės mašinos, traktoriaus priekabos savininkas (savininkai)

Fizinis asmuo /..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../...................................................................

(asmens kodas)                                                                 (vardas, pavardė)

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas .................... numeris ...................................

valstybės, kurioje išduotas tapatybę patvirtinantis dokumentas, pavadinimas .........................

asmens gyvenamoji vieta ..........................................................................................................

Juridinis asmuo /..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../...............................................................

(kodas)                                                                                (pavadinimas)

...................................................................................................................................................

.........................................................../ ......................................................................................

(teisinė forma)                                                                   (buveinės adresas)

 

............................................................ rajono

savivaldybės (savivaldybės) administracijai

 

PRANEŠIMAS

 

___________________

(data)

_______________________

(sudarymo vieta)

 

Pranešu, kad .................................................................................................................................

(pavadinimas: ratinis traktorius, vikšrinis traktorius, traktoriaus priekaba, javų kombainas ir kt.)

............................................................................... ./.................................../.................................

modelis (gamintojo užregistruotas prekės ženklas), markė                   (komercinis pavadinimas)          (valstybinis numeris)

 

parduotas (perduotas) naujajam savininkui:..................................................................................

(fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, adresas)

......................................................................................................................................................

Su pranešimu pateikiami šie dokumentai:

1. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai pranešimą teikia savininko įgaliotas atstovas ....

 

2. Pardavimą ar kitą perdavimą patvirtinantis dokumentas (pirkimo-pardavimo sutartis, PVM sąskaita faktūra, kt. dokumentas) .................................................................................................................................

...........................................................................

(pranešimą pateikusio asmens vardas, pavardė, parašas)

___________________________________________________________________________

Savivaldybės administracijos darbuotojo veiksmai:

Duomenys apie naująjį savininką įrašomi į Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro informacinę sistemą.

 

Pastaba .........................................................................................................................................

(pareigos)                                              (parašas)                                        (vardas, pavardė)

 

_________________

 

Papildyta priedu:

Nr. 3D-82, 2008-02-22, Žin., 2008, Nr. 24-878 (2008-02-28), i. k. 1082330ISAK0003D-82

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-82, 2008-02-22, Žin., 2008, Nr. 24-878 (2008-02-28), i. k. 1082330ISAK0003D-82

Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-384 "Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-5, 2009-01-06, Žin., 2009, Nr. 6-176 (2009-01-17), i. k. 1092330ISAK00003D-5

Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-384 "Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-620, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 105-4392 (2009-09-03), i. k. 1092330ISAK003D-620

Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-384 "Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-22, 2011-01-19, Žin., 2011, Nr. 9-414 (2011-01-22), i. k. 1112330ISAK0003D-22

Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-384 "Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-263, 2011-03-30, Žin., 2011, Nr. 42-1999 (2011-04-09), i. k. 1112330ISAK003D-263

Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-384 "Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo