Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01 iki 2021-04-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 109-4138, i. k. 1062330ISAK003D-384

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ IR JŲ PRIEKABŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. spalio 2 d. Nr. 3D-384

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 247 (Žin., 2006, Nr. 31-1080), 11.7 punktu:

1. Tvirtinu Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisykles (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymą Nr. 206 „Dėl Laikinosios traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimo tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 56-2272);

2.2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 12 d. įsakymą Nr. 3D-478 „Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 206 „Dėl Laikinosios traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimo tvarkos“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 128-4614);

2.3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. lapkričio 4 d. įsakymą Nr. 3D-519 „Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 206 „Dėl Laikinosios traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimo tvarkos“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 136-4897).

3. Nustatau, kad traktoriams, savaeigėms ir žemės ūkio mašinoms ir jų priekaboms registruoti valstybinio numerio ženklus užsako savivaldybių administracijos, o traktorių ir savaeigių mašinų registracijos liudijimų blankais savivaldybių administracijas aprūpina valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-61, 2018-02-02, paskelbta TAR 2018-02-02, i. k. 2018-01700

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                                   KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

 

SUDERINTA

Lietuvos savivaldybių asociacijos

2006-09-22 raštu Nr. (18)-SD-626

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D-384

 

TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ IR JŲ PRIEKABŲ REGISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato traktorių, savaeigių žemės ūkio ir kitų savaeigių mašinų, kurių variklio galia viršija 8 kW, taip pat jų priekabų ir puspriekabių registravimo Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre (toliau – registras), kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 247 (Žin., 2006, Nr. 31-1080), tvarką ir sąlygas. Traktoriai, savaeigės ir žemės ūkio mašinos ir jų priekabos registruojami vadovaujantis registro nuostatais ir šiomis taisyklėmis.

2. Pagal šias taisykles registruojami:

2.1. traktoriai, apibrėžti 2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL 2013 L 60, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2019/2019 (OL 2019 L 91, p. 43);

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-277, 2016-05-03, paskelbta TAR 2016-05-03, i. k. 2016-11079

Nr. 3D-466, 2019-08-08, paskelbta TAR 2019-08-08, i. k. 2019-13000

 

2.2. savaeigės žemės ūkio mašinos – savaeigiai javų, cukrinių runkelių, linų, uogų ir kiti savaeigiai kombainai, taip pat šienapjovės, smulkintuvai ir augalų purkštuvai;

2.3. savaeigės mašinos – ratiniai ir vikšriniai ekskavatoriai, krautuvai, savaeigiai kranai, greideriai, vikšriniai buldozeriai, grunto tankintuvai, kelių frezeriai, asfalto klotuvai, plentvoliai, vikšriniai vamzdžių klotuvai, poliakalės, kelių ženklinimo mašinos, medvežės, miško kirtimo mašinos, gatvių priežiūros mašinos, motorinės rogės ir kitos savaeigės mašinos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-620, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 105-4392 (2009-09-03), i. k. 1092330ISAK003D-620

Nr. 3D-143, 2013-02-27, Žin., 2013, Nr. 23-1140 (2013-03-02), i. k. 1132330ISAK003D-143

 

2.4. priekabos ir puspriekabės – traktorių priekabos, apibrėžtos reglamente (ES) Nr. 167/2013, savadarbės priekabos ir puspriekabės, medvežės priekabos, cisterninės priekabos, savikrovės priekabos, srutvežiai, prikabinamosios platformos ir krovininių transporto priemonių priekabos, eksploatuojamos su traktoriais;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-277, 2016-05-03, paskelbta TAR 2016-05-03, i. k. 2016-11079

 

21. sunkieji keturračiai motociklai naujai neįregistruojami, o su įregistruotais atliekami taisyklėse numatyti registro duomenų tvarkymo veiksmai.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-143, 2013-02-27, Žin., 2013, Nr. 23-1140 (2013-03-02), i. k. 1132330ISAK003D-143

 

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Traktoriaus ar priekabos atitikties sertifikatas (atitinka reglamente (ES) Nr. 167/2013 vartojamą sąvoką liudijimas), techninė tarnyba ir gamintojas suprantami taip, kaip jie apibrėžti reglamente (ES) Nr. 167/2013.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-277, 2016-05-03, paskelbta TAR 2016-05-03, i. k. 2016-11079

Nr. 3D-691, 2018-09-28, paskelbta TAR 2018-09-28, i. k. 2018-15377

 

3.2. Naudotas traktorius – traktorius, kuris buvo registruotas ir (arba) eksploatuotas bent vienoje valstybėje.

3.3. Naujas traktorius – traktorius, kuris nebuvo registruotas ir (arba) eksploatuotas nė vienoje valstybėje.

3.4. Savaeigė mašinaprie motorinių transporto priemonių kategorijos nepriskiriama variklio varoma, pati važiuojanti, neskirta keleiviams vežti mašina, atitinkanti 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/42/EB dėl mašinų, iš dalies keičiančios direktyvą 95/16/EB (OL 2006 L 157, p. 24) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. vasario 26 d. direktyva 2014/33/ES (OL 2014 L 96, p. 251) (toliau – direktyva 2006/42/EB), reikalavimus.

3.5. Sunkusis keturratis motociklas – keturratė savaeigė mašina, kurios konstrukcinis greitis didesnis kaip 45 km/h, eksploatacinė masė didesnė kaip 400 kg ir (arba) variklio galia didesnė kaip 15 kW.

3.6. Traktoriaus duomenų tikrinimas (toliau – duomenų tikrinimas) – traktoriaus tikrinimas jo buvimo vietoje siekiant nustatyti, ar techniniai ir eksploataciniai duomenys sutampa su registruoti traktorių pateiktų dokumentų arba registro duomenimis.

3.7. Traktoriaus registravimo dokumentas (toliau – registravimo dokumentas) – registracijos liudijimas, kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 3D-145 (toliau – registracijos liudijimas), arba anksčiau išduotas techninis pasas ir techninis talonas.

3.8. Traktoriaus tapatumo numeris (toliau – tapatumo numeris) – unikalus kiekvienam traktoriui gamintojo suteikiamas tapatumą rodantis skaitmenų ir raidžių derinys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-620, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 105-4392 (2009-09-03), i. k. 1092330ISAK003D-620

Nr. 3D-672, 2015-09-09, paskelbta TAR 2015-09-09, i. k. 2015-13645

 

4. Šių taisyklių 2 punkte nurodyti traktoriai, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos, priekabos ir puspriekabės, toliau vadinami traktoriais, išskyrus šių taisyklių punktus, kuriuose nurodomi kiti (konkretūs) pavadinimai.

5. Traktoriai registruojami savininkų (Lietuvoje nuolat gyvenančių fizinių asmenų arba Lietuvoje įregistruotų juridinių asmenų) arba jų atstovų, turinčių įstatymų nustatyta tvarka išduotus įgaliojimus (toliau – savininkai), vardu:

5.1. fizinių ir juridinių asmenų, kurie traktorius valdo nuosavybės teise;

5.2. juridinių asmenų, kurie traktorius valdo patikėjimo teise;

5.3. juridinių ir fizinių asmenų, kurie nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais valdo traktorius, kurių savininkai yra užsienyje gyvenantys fiziniai asmenys arba užsienyje įregistruoti juridiniai asmenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-82, 2008-02-22, Žin., 2008, Nr. 24-878 (2008-02-28), i. k. 1082330ISAK0003D-82

 

6. Traktorius registruoti (teikti dokumentus) gali savininkai arba jų atstovai, turintys atstovavimą patvirtinančius dokumentus (įgaliojimus) (toliau – registruojantys asmenys). Fizinio asmens išduotas atstovavimą patvirtinantis dokumentas (įgaliojimas) turi būti patvirtintas notaro, o juridinio asmens – vadovo parašu. Atstovavimą patvirtinančiuose dokumentuose turi būti nurodyti duomenys apie savininką (fizinio asmens: asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas ir numeris ir valstybės, kurioje išduotas tapatybę patvirtinantis dokumentas, pavadinimas; juridinio asmens: kodas, pavadinimas, teisinė forma ir buveinės adresas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-22, 2011-01-19, Žin., 2011, Nr. 9-414 (2011-01-22), i. k. 1112330ISAK0003D-22

 

7. Ūkinėje veikloje naudojami ir kelių eisme dalyvaujantys traktoriai, neatsižvelgiant į techninę būklę, turi būti įregistruoti pagal šias taisykles. Traktoriai, eksploatuojami uždarose teritorijose ir nedalyvaujantys kelių eisme, gali būti neregistruojami.

8. Savivaldybių administracijos registruoja Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius traktorius nepriklausomai nuo traktoriaus savininko gyvenamosios vietos ar buveinės registravimo vietos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-82, 2008-02-22, Žin., 2008, Nr. 24-878 (2008-02-28), i. k. 1082330ISAK0003D-82

 

9. Juridiniai asmenys, įvežę iš užsienio traktorių kaip prekę, gali jį parduoti ar kitu būdu neįregistravę perleisti daiktines teises, išskyrus šių taisyklių 10 punkte numatytą atvejį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-82, 2008-02-22, Žin., 2008, Nr. 24-878 (2008-02-28), i. k. 1082330ISAK0003D-82

 

10. Kai iš užsienio įvežama naudota transporto priemonė, kuri užsienyje nebuvo registruota (nepateikiamas užsienyje išduotas registravimo dokumentas), tokią transporto priemonę pirkėjo vardu  privalo įregistruoti ją įvežęs fizinis ar juridinis asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-814, 2020-11-25, paskelbta TAR 2020-11-26, i. k. 2020-25011

 

11. Pagal šias taisykles gali būti registruojamos krovininių transporto priemonių priekabos, jeigu jų prikabinimo įtaisai tinka agreguoti su ratiniais arba vikšriniais traktoriais, registracijos liudijimo skiltyje „Žymos“ įrašant „Eksploatuoti tik su traktoriais“.

12. Įregistruojant traktorių, įsigytą kelių bendraturčių vardu, nurodomi visi bendraturčiai.

13. Dokumentai, kurių pagrindu registruojami traktoriai, pateikiami lietuvių kalba. Kitomis kalbomis išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir patvirtinti vertimų biuro.

131. Visais šiose taisyklėse numatytais registravimo, išregistravimo, registro duomenų keitimo atvejais dokumentai savivaldybės administracijai pateikiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ 22, 23, 34 ir 40.3  punktuose numatyta tvarka. Atliekant šias procedūras elektroninėmis priemonėmis, naudojami  registro, Gyventojų registro ir Juridinių asmenų registro duomenys.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-277, 2016-05-03, paskelbta TAR 2016-05-03, i. k. 2016-11079

 

14. Savivaldybių administracijų archyvuose saugomi šie dokumentai, pateikti įregistruoti, išregistruoti traktorių arba pakeisti registro duomenis:

14.1. prašymai;

14.2. anksčiau išduoti registravimo dokumentai.

Kitų dokumentų saugomos kopijos. Asmens dokumentų ir transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimų kopijos nesaugomos, šie dokumentai grąžinami juos pateikusiems asmenims.

15. Traktoriams registruoti naudojami šių taisyklių 5 priede nurodytus Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų valstybinio registracijos numerio ženklų techninius reikalavimus atitinkantys valstybinio numerio ženklai, kurie naudojami šia tvarka:

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-716, 2017-11-09, paskelbta TAR 2017-11-09, i. k. 2017-17664

15.1. įregistravus traktorių išduodamas vienas valstybinio numerio ženklas (viena plokštelė);

15.2. šių taisyklių 5 priede nurodytus I tipo neterminuoto galiojimo valstybinio numerio ženklus, kurių paviršius baltas, o raidės ir skaitmenys žali, savivaldybių administracijos išduoda neterminuotai arba laikinai registruojamiems traktoriams. Priklausomai nuo valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vietos traktoriuje, gali būti išduodamas 1 formato (matmenys 520 x 110 mm) arba 2 formato (matmenys 230 x 150 mm) valstybinio numerio ženklas

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-716, 2017-11-09, paskelbta TAR 2017-11-09, i. k. 2017-17664

 

15.3. valstybinio numerio ženklas tvirtinamas traktoriaus gamintojo įrengtoje vietoje, tačiau valstybinio numerio ženklo centras negali būti į dešinę nuo traktoriaus simetrijos plokštumos. Jeigu valstybinio numerio ženklo vieta neįrengta, jis tvirtinamas traktoriaus gale statmenai arba beveik statmenai traktoriaus simetrijos plokštumai ir neturi išsikišti už toliausiai nuo išilginės simetrijos plokštumos esančio traktoriaus taško;

15.4. II tipo laikinieji valstybinio numerio ženklai, pagaminti iš kartono, kurių paviršius baltas, o raidės ir skaitmenys raudoni (toliau – laikinieji ženklai), naudojami į Lietuvos Respubliką įvežamiems arba iš jos išvežamiems (neįregistruotiems) traktoriams;

15.5. ūkio subjektai, vykdantys traktorių pardavimo veiklą (toliau – įmonės), laikinuosius ženklus naudoja įmonėms nuosavybės teise priklausančių neįregistruotų traktorių trumpalaikiam ženklinimui tais atvejais, kai traktorius reikia pristatyti į jų paskyrimo vietą, parodas, aikšteles ar traktorius įsigijusių asmenų gyvenamąją vietą (buveinę);

15.6. savivaldybių administracijos laikinuosius ženklus įmonėms išduoda šia tvarka:

15.6.1. įmonė pateikia savivaldybės administracijai prašymą ant įmonės blanko ir dokumentus, patvirtinančius traktorių pardavimo veiklą. Duomenys apie įmonę sutikrinami su Juridinių asmenų registro duomenimis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-22, 2011-01-19, Žin., 2011, Nr. 9-414 (2011-01-22), i. k. 1112330ISAK0003D-22

 

15.6.2. laikinieji ženklai įmonei išduodami pagal laikinųjų ženklų priėmimo–perdavimo aktą, juos atsiimančiam asmeniui pateikus įgaliojimą ir asmens dokumentą;

15.6.3. savivaldybės administracija tvarko įmonėms išduotų laikinųjų ženklų apskaitą, registro duomenų bazėje nurodo duomenis apie išduotus laikinuosius ženklus ir juos įsigijusias įmones (nurodomas kodas, pavadinimas, buveinės adresas, telefono Nr. );

15.6.4. laikinieji ženklai įmonėms išduodami dvejiems metams. Pasibaigus nustatytam laikotarpiui, įmonė laikinuosius ženklus grąžina savivaldybės administracijai sunaikinti. Įmonė, praradusi ženklus, nedelsdama informuoja juos išdavusią savivaldybės administraciją;

15.7. įmonė, naudodama traktoriui transportuoti laikinąjį ženklą, transportavimo dokumente ant įmonės blanko, nurodo traktoriaus pavadinimą, markę, modelį, tapatumo numerį, maršrutą ir išduotą laikinąjį ženklą. Nurodoma išdavimo data ir laikinojo ženklo galiojimo laikas – ne daugiau kaip 10 dienų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-22, 2011-01-19, Žin., 2011, Nr. 9-414 (2011-01-22), i. k. 1112330ISAK0003D-22

 

15.8. įmonė laikinųjų ženklų negali naudoti kitais tikslais, parduoti ar kitaip perleisti kitiems asmenims.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-5, 2009-01-06, Žin., 2009, Nr. 6-176 (2009-01-17), i. k. 1092330ISAK00003D-5

 

16. Pagal šias taisykles registruojami traktoriai, atitinkantys jiems taikomus saugos reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-471, 2016-08-16, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22389

 

17. Savivaldybių administracijų paskirti asmenys, atsakingi už traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimą (toliau – savivaldybių darbuotojai), gali pareikalauti, kad būtų pateiktos techninės tarnybos išvados apie įregistruojamo traktoriaus atitiktį jo saugą reglamentuojantiems teisės aktų reikalavimams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-471, 2016-08-16, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22389

Nr. 3D-691, 2018-09-28, paskelbta TAR 2018-09-28, i. k. 2018-15377

 

18. Traktorių registravimo paslaugų kainos nustatomos vadovaujantis Valstybės rinkliavos objektų sąrašu ir šios rinkliavos dydžiais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 107-3989).

181. Nesumokėjus mokesčio už aplinkos teršimą pagal Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą, transporto priemonė neregistruojama Registre ir nekeičiami Registro duomenys.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-814, 2020-11-25, paskelbta TAR 2020-11-26, i. k. 2020-25011

 

II. TRAKTORIŲ ĮREGISTRAVIMAS

 

19. Traktoriams įregistruoti pateikiami šie dokumentai:

19.1. Šių taisyklių 1 priede nurodyto pavyzdžio registravimo prašymas. Registravimo prašymą užpildo savivaldybės darbuotojas, atliekantis registravimo procedūrą. Registravimo prašymą pasirašo traktorių registruojantis asmuo.

19.2. Registruojant traktorių kartu su registravimo prašymu pateikiami:

19.2.1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

19.2.2. atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas;

19.2.3. ankstesnę traktoriaus registraciją patvirtinantis dokumentas, išduotas užsienyje, kai registruojamas naudotas traktorius. Kai registruojamas naudotas traktorius, kuris užsienyje nebuvo registruotas ir nepateikiamas užsienyje išduotas registravimo dokumentas (šių taisyklių 10 punkte numatytu atveju), pateikiami traktoriaus įsigijimo užsienyje dokumentai arba šalies, kurioje įsigytas traktorius, kompetentingų institucijų patvirtinimas, kad traktorius nebuvo registruotas;

19.2.4. dokumentai, patvirtinantys traktoriaus nuosavybės faktą. Šiais dokumentais gali būti pirkimo-pardavimo sutartis arba pardavėjo išduota sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra ir mokėjimo dokumentas: banko pavedimas, kasos pajamų orderio kvitas, kasos aparato čekis. Tuo atveju, kai už traktorių neapmokėta visa pirkimo sutartyje, sąskaitoje faktūroje arba PVM sąskaitoje faktūroje numatyta suma, bet pateikiamas traktoriaus perdavimo-priėmimo aktas, traktorius laikomas įgytu, jeigu pirkimo sutartis nenustato ko kita;

19.2.5. techninius duomenis ir techninę atitiktį patvirtinantys dokumentai, įregistruojant naują traktorių:

19.2.5.1. įregistruojant naują ratinį traktorių pateikiamas atitikties sertifikatas, be kitų techninių duomenų, patvirtinantis, kad ratinio traktoriaus variklis atitinka išmetamųjų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus 2014 m. spalio 1 d. Komisijos deleguotajame  reglamente (ES) 2015/96, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 papildomas žemės ir miškų ūkio transporto priemonių aplinkosauginio ir varymo sistemų veiksmingumo reikalavimais (OL 2015 L16, p. 1);

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-277, 2016-05-03, paskelbta TAR 2016-05-03, i. k. 2016-11079

 

19.2.5.2. įregistruojant naują savaeigę žemės ūkio, kitą savaeigę mašiną arba priekabą:

19.2.5.2.1. dokumentas, patvirtinantis techninius duomenis;

19.2.5.2.2. dokumentas, patvirtinantis, kad savaeigė žemės ūkio, kita savaeigė mašina ar priekaba atitinka esminius sveikatos ir saugos reikalavimus (atitikties deklaracija). Nesant atitikties deklaracijos, duomenų tikrinimo metu tikrinama, ar mašina turi CE ženklą;

19.2.5.2.3. įregistruojant naują savaeigę žemės ūkio arba kitą savaeigę mašiną – dokumentas, patvirtinantis, kad ji atitinka išmetamų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 5 (Žin., 2003, Nr. 86-3913; 2005, Nr. 68-2458). Nesant tokio dokumento, atitiktis išmetamų teršalų ribojimo reikalavimams nustatoma traktoriaus duomenų tikrinimo metu;

19.2.6. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas;

19.2.7. dokumentai apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

191. Naudoti ratiniai traktoriai, pagaminti ne ES šalyse po 2009 m. liepos 1 d. ir neįregistruoti ES šalyse, pagal šias taisykles įregistruojami, jeigu jie buvo pagaminti pagal 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir panaikinančios direktyvą 74/150/EEB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 31 tomas, p. 311) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. kovo 18 d. Komisijos direktyva 2014/44/ES (OL 2014 L82, p. 20), reikalavimus.

TAR pastaba: 191 punktas, tiek, kiek jame nenustatyta pereinamojo teisinio reguliavimo ir termino, iki kurio asmenys gali įgyvendinti pagal iki šių pakeitimų galiojusį teisinį reguliavimą įgytas teises, prieštarauja konstitucinio teisinės valstybės principo suponuojamiems teisėtų lūkesčių ir teisinio tikrumo principams.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-396, 2014-07-01, paskelbta TAR 2014-07-02, i. k. 2014-09566

Punkto pakeitimai:

Nr. 2017-11-06 Nr. AB-20054-3-66-3-00018-2015-5, 2017-11-06, paskelbta TAR 2017-11-14, i. k. 2017-17915

 

20. Įregistruojant traktorių, buvusį registruotą užsienyje, pateikiamas užsienyje išduotas valstybinio numerio ženklas (ženklai), jeigu jis negrąžintas traktorių įregistravusiai tarnybai. Numerio ženklo (ženklų) pateikti nereikia, jei traktorius įregistruojamas laikinai, šių taisyklių 31 punkte numatytu atveju.

21. Duomenys apie traktoriaus tipą ir kategoriją registre nurodomi įregistruojant naujus ratinius traktorius. Įregistruojant naudotus ratinius traktorius šie duomenys gali būti nenurodomi, jei nėra galimybės juos nustatyti. Taip pat jie nenurodomi registruojant naujas ir naudotas savaeiges ir žemės ūkio mašinas ir priekabas.

22. Jeigu nėra galimybės nustatyti pirmosios registracijos datos, tačiau yra žinomi gamybos metai – įrašomi pastarieji.

23. Įregistruojant naudotus traktorius ir nesant dokumentų, patvirtinančių jų techninius duomenis, šiuos duomenis savivaldybių darbuotojai gali paimti iš registre tvarkomo specialaus traktorių pavadinimų, modelių, markių, kategorijų ir kitų techninių duomenų klasifikatoriaus arba iš techninės literatūros. Nesant galimybės nustatyti šiuos duomenis, registre jų vietoje įrašoma „Nenurodoma“. Pasitaikius atvejų, kai traktoriai neturi tapatumo numerio, registre nurodoma „Be numerio“.

24. Savivaldybės darbuotojas, patikrinęs pateiktus traktoriui registruoti dokumentus, traktoriaus buvimo vietoje sutikrina traktoriaus techninius ir eksploatacinius duomenis: traktoriaus pavadinimą, modelį (markę), tipą, komercinį pavadinimą, tapatumo numerį, kategoriją, valstybinį numerį. Jeigu nėra galimybės nustatyti pagal pateiktus dokumentus, papildomai tikrinami šie duomenys: gamybos metai, didžiausia masė, variklio galia, atitiktis išmetamų teršalų ribojimo reikalavimams (šių taisyklių 19.2.5.2.3 punkte numatytu atveju).

25. Duomenys tikrinami vizualiai apžiūrint traktorių. Traktorius duomenų tikrinimo metu turi būti švarus, pastatytas tam tinkamoje vietoje, sukomplektuotas, tapatumo numeris turi būti švarus, nepadengtas jokiomis medžiagomis. Nesant šių sąlygų savivaldybės darbuotojas gali atsisakyti registruoti traktorių.

26. Įregistruojant kitos savivaldybės teritorijoje esantį traktorių arba keičiant jo registro duomenis, traktoriaus duomenis patikrina savivaldybės darbuotojas pagal traktoriaus buvimo vietą. Šiuo atveju išduodama pažyma apie traktoriaus techninių ir eksploatacinių duomenų tikrinimą. Pažyma galioja 1 mėnesį.

27. Jeigu nustatoma, kad traktoriui registruoti pateikti dokumentai ar traktoriaus tapatumo numeris turi klastojimo žymių, traktorius arba jo savininkas (fizinis asmuo) yra ieškomi policijos, traktorius neregistruojamas, savivaldybės administracija informuoja policiją.

28. Traktoriai įregistruojami neterminuotai, išskyrus šių taisyklių 30 punkte numatytus atvejus. Įregistravus traktorių, išduodamas valstybinio numerio ženklas ir registracijos liudijimas. Registracijos liudijime įrašomi jo blanke išvardyti duomenys, kurie imami iš registro duomenų. Registracijos liudijimo skiltyje „Žymos“ nurodomas identifikavimo kodas ir dokumentų, patvirtinančių traktoriaus įsigijimo faktą, pavadinimai ir numeriai. Įrašai registracijos liudijime negali būti taisomi, registracijos liudijimas negali būti laminuojamas, jis saugotinas plastikiniame įdėkle

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-5, 2009-01-06, Žin., 2009, Nr. 6-176 (2009-01-17), i. k. 1092330ISAK00003D-5

Nr. 3D-263, 2011-03-30, Žin., 2011, Nr. 42-1999 (2011-04-09), i. k. 1112330ISAK003D-263

 

29. Kai traktorius įregistruojamas savininko – lizingo davėjo (lizingo bendrovės) vardu ir yra sudaryta finansinės nuomos (išperkamosios nuomos) sutartis (toliau – lizingo sutartis), kurioje nurodytas traktorių lizingo sutarties pagrindu valdantis lizingo gavėjas (toliau – naudotojas), registro informacinėje sistemoje ir registracijos liudijimo skiltyje „Žymos“ nurodoma naudotojo fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas arba juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas ir adresas. Nurodoma data, iki kurios naudotojas turi teisę naudotis traktoriumi, jeigu tokia data numatyta lizingo sutartyje. Įrašai apie naudotoją naikinami pasikeitus traktoriaus savininkui arba lizingo davėjo prašymu, keičiant registracijos liudijimą

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-263, 2011-03-30, Žin., 2011, Nr. 42-1999 (2011-04-09), i. k. 1112330ISAK003D-263

 

30. Laikinai įregistruojami traktoriai, kai:

30.1. traktorių savininkai yra užsienio šalių juridiniai ar fiziniai asmenys, kurių buvimo terminas Lietuvoje apribotas teisės aktais;

30.2. dokumentuose, patvirtinančiuose traktoriaus nuosavybės faktą, numatytas laikinas traktoriaus valdymas nuosavybės ar patikėjimo teise.

31. Laikinai registruojant traktorius, kurie buvo įregistruoti užsienyje, paliekami anksčiau užsienyje išduotas registravimo dokumentas ir valstybinio numerio ženklas ir išduodama pažyma apie laikiną įregistravimą Lietuvoje, nurodant registravimo terminą. Registruojančiam asmeniui pageidaujant, gali būti išduotas naujas registracijos liudijimas, paliekant buvusį numerio ženklą, arba naujas valstybinio numerio ženklas ir registracijos liudijimas. Šiuo atveju registruojantis asmuo informuojamas, kad paimtas registracijos liudijimas arba valstybinio numerio ženklas ir registracijos liudijimas nebus grąžinti. Registruojantis asmuo prašyme nurodo, kad ši informacija jam buvo suteikta, ir pasirašo.

32. Šių taisyklių 30.1 punkte numatytu atveju laikinos registracijos terminas atitinka buvimo Lietuvos Respublikoje terminą. Registruojančiam asmeniui pageidaujant, traktorius gali būti įregistruotas ir trumpesniam laikotarpiui. Kai traktoriaus savininkui taikomas bevizis buvimo Lietuvos Respublikoje režimas, traktorius įregistruojamas vienerių metų laikotarpiui.

33. Šių taisyklių 30.2 punkte numatytu atveju traktorius įregistruojamas dokumentuose numatytam traktoriaus valdymo nuosavybės ar patikėjimo teise laikotarpiui.

34. Laikinos registracijos atveju registracijos liudijimo galiojimo terminas sutampa su registracijos terminu.

 

III. REGISTRO DUOMENŲ KEITIMAS

 

35. Traktoriaus savininkas arba registruojantis asmuo privalo kreiptis į savivaldybės administraciją dėl registro duomenų pakeitimo, kai:

35.1. pasikeičia traktoriaus savininkas arba daiktinės teisės į traktorių;

35.2. pasikeičia traktoriaus savininko duomenys (fizinio asmens – asmens kodas, vardas, pavardė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas arba numeris arba gyvenamoji vieta (adresas); juridinio asmens – kodas, pavadinimas, teisinė forma arba buveinės adresas);

35.3. pasikeičia traktoriaus techniniai ir eksploataciniai duomenys;

35.4. pasibaigia registracijos liudijimo galiojimo terminas;

35.5. prarandamas registracijos liudijimas ir (arba) valstybinio numerio ženklas.

36. Traktoriaus savininko arba daiktinių teisių į traktorių pasikeitimo atveju traktorių įsigijęs asmuo registro duomenis turi pakeisti iki traktoriaus eksploatacijos pradžios, bet ne vėliau kaip per mėnesį nuo įsigijimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-82, 2008-02-22, Žin., 2008, Nr. 24-878 (2008-02-28), i. k. 1082330ISAK0003D-82

 

37. Visais šių taisyklių 35 punkte numatytais registro duomenų keitimo atvejais registruojantis asmuo pateikia šių taisyklių 2 priede nustatytos formos prašymą pakeisti registro duomenis, registravimo dokumentą ir šių taisyklių 19.2.1, 19.2.2, 19.2.6 bei 19.2.7 punktuose nurodytus dokumentus.

38. Galimi šie registro duomenų keitimo atvejai, kai pasikeičia traktoriaus savininkas arba daiktinės teisės į traktorių:

38.1. kai buvęs ir naujasis traktoriaus savininkas kreipiasi į savivaldybės administraciją atskirai:

38.1.1. buvęs traktoriaus savininkas pateikia savivaldybės administracijai šių taisyklių 19.2.1 ir 19.2.2 punktuose nurodytus dokumentus ir 4 priede nustatytos formos pranešimą apie parduotą traktorių ar perleistas daiktines teises į jį;

38.1.2. kai yra įvykdyti 38.1.1 punkte numatyti veiksmai, naujasis traktoriaus savininkas privalo per 30 dienų pateikti šių taisyklių 19.2.4 punkte nurodytus dokumentus. Kai traktoriaus pirkėjas ir pardavėjas yra fiziniai asmenys, nuosavybės teisė į traktorių gali būti perleista pagal jų sudarytą sutartį. Mokėjimo dokumentai ir perdavimo–priėmimo aktas šiuo atveju pateikiami, tik jeigu tai numatyta sutarties sąlygose;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-396, 2014-07-01, paskelbta TAR 2014-07-02, i. k. 2014-09566

 

38.2. kai traktoriaus pardavėjas ir pirkėjas kreipiasi į savivaldybės administraciją kartu, pateikiami šių taisyklių 19.2.4 punkte išvardyti dokumentai arba, jeigu traktoriaus pardavėjas ir pirkėjas yra fiziniai asmenys, jie gali sudaryti šių taisyklių 3 priede numatytą pirkimo-pardavimo sutartį;

38.3. kai naujasis savininkas pateikia paveldėjimo teisės liudijimą, kompetentingos institucijos išduotą traktoriaus įsigijimą patvirtinantį dokumentą arba notariškai patvirtintą traktoriaus įsigijimo dokumentą, registro duomenys keičiami vieno iš išvardytų dokumentų pagrindu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-82, 2008-02-22, Žin., 2008, Nr. 24-878 (2008-02-28), i. k. 1082330ISAK0003D-82

 

39. Traktorių perkantis asmuo gali pareikalauti, kad traktoriaus savininkas pateiktų savivaldybės administracijos išduotą pažymą apie traktoriaus įregistravimą, numatytą registro nuostatų 57 punkte.

40. Pasikeitus traktoriaus savininko duomenims, juos registruojantis asmuo papildomai pateikia šiuos dokumentus:

40.1. fizinis asmuo, pasikeitus pavardei – civilinės metrikacijos įstaigos išduotą pavardės pakeitimo, santuokos ar ištuokos liudijimą;

40.2. juridinis asmuo – įmonės pavadinimo pasikeitimą patvirtinantį dokumentą.

41. Pasikeitus traktoriaus techniniams ir eksploataciniams duomenims, juos registruojantis asmuo papildomai pateikia duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus.

42. Pasibaigus registravimo dokumento galiojimo terminui, registruojantis asmuo papildomai pateikia registravimo dokumentą ir dokumentą, pagal kurį nustatomas laikinojo registravimo terminas, kai traktorius įregistruotas laikinai.

43. Praradęs registravimo dokumentą ir (arba) valstybinio numerio ženklą, registruojantis asmuo papildomai pateikia raštišką paaiškinimą. Vietoj prarasto registravimo dokumento išduodamas naujas registracijos liudijimas. Veiksmai, atliekami išduodant naują valstybinio numerio ženklą ir (ar) naują registracijos liudijimą vietoj prarastų, laikomi registro duomenų keitimu. Prarasti registravimo dokumentai ir valstybinio numerio ženklai laikomi negaliojančiais nuo tos dienos, kai savivaldybės administracija gauna pranešimą apie jų praradimą.

44. Keičiant registro duomenis duomenys tikrinami. Jie gali būti netikrinami šių taisyklių 38.2 punkte numatytu atveju, jeigu registre yra duomenys apie galiojančią traktoriaus techninę apžiūrą ir buvęs traktoriaus savininkas šių taisyklių 3 priede nurodytoje pirkimo-pardavimo sutartyje patvirtina, kad traktoriaus techniniai ir eksploataciniai duomenys nėra pasikeitę.

45. Visais registro duomenų keitimo atvejais keičiami registravimo dokumentai – išduodamas naujas registracijos liudijimas. Valstybinio numerio ženklas keičiamas tuo atveju, kai senas ženklas neatitinka šių taisyklių 5 priede nurodytų Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų valstybinio registracijos numerio ženklų techninių reikalavimų (tuo atveju, jei ženklas buvo išduotas vadovaujantis Lietuvos standarto LST 1995:2008 „Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų valstybinio numerio ženklai. Techniniai reikalavimai“ reikalavimais, valstybinio numerio ženklas keičiamas, kai neatitinka šio standarto reikalavimų) ir (arba) registruojantis asmuo pageidauja valstybinio numerio ženklą pakeisti

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-396, 2014-07-01, paskelbta TAR 2014-07-02, i. k. 2014-09566

Nr. 3D-716, 2017-11-09, paskelbta TAR 2017-11-09, i. k. 2017-17664

 

46. Pageidaujantis pakeisti registravimo dokumentą arba (ir) valstybinio numerio ženklą registruojantis asmuo pateikia šių taisyklių 2 priede nustatytos formos prašymą, 19.2.1, 19.2.2, 19.2.6 ir 19.2.7 punktuose nurodytus dokumentus ir registravimo dokumentą. Išduodant naują valstybinio numerio ženklą, išduodamas ir naujas registracijos liudijimas. Pageidaujantis pakeisti valstybinio numerio ženklą pateikia senąjį valstybinio numerio ženklą. Veiksmai, atliekami keičiant valstybinio numerio ženklą ir (ar) registracijos liudijimą jo nepraradus, nelaikomi registro duomenų keitimu.

47. Tuo registro duomenų keitimo atveju, kai registravimo dokumente nėra visų reikalingų techninių duomenų, šiuos duomenis savivaldybių darbuotojai gali paimti iš registre tvarkomo specialaus traktorių pavadinimų, modelių, markių, kategorijų ir kitų techninių duomenų klasifikatoriaus (toliau – klasifikatorius), numatyto registro nuostatų 20 punkte, arba iš techninės literatūros. Nesant galimybės nustatyti šiuos duomenis, registre jų vietoje įrašoma „Nenurodoma“. Pasitaikius atvejų, kai savadarbiai ar kiti traktoriai neturi tapatumo numerio, registre nurodoma „Be numerio“.

48. Kai keičiami registro duomenys traktoriaus, kurio pavadinimas neatitinka klasifikatoriuje nurodyto pavadinimo, registre nurodomas pavadinimas pagal klasifikatorių.

 

IV. TRAKTORIŲ IŠREGISTRAVIMAS

 

49. Traktoriaus savininkas arba registruojantis asmuo privalo kreiptis į savivaldybės administraciją dėl traktoriaus išregistravimo, kai:

49.1. baigiasi laikinos registracijos terminas;

49.2. numato traktoriaus toliau neeksploatuoti;

49.3. traktorius parduodamas ar kitu būdu perduodamas užsienyje gyvenančiam fiziniam asmeniui ar užsienyje esančiam juridiniam asmeniui;

49.4. traktoriaus savininkas išvyksta gyventi į užsienį.

50. Pageidaujantis išregistruoti traktorių registruojantis asmuo pateikia šių taisyklių 19.1-19.2.2 punktuose nurodytus dokumentus, registravimo dokumentą ir valstybinio numerio ženklą. Valstybinio numerio ženklas nepateikiamas, jei traktorius buvo įregistruotas laikinai, paliekant anksčiau užsienyje išduotą valstybinio numerio ženklą arba traktorius išregistruojamas šių taisyklių 49.3 ir 49.4 punktuose numatytais atvejais ir bus transportuojamas savo eiga.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-5, 2009-01-06, Žin., 2009, Nr. 6-176 (2009-01-17), i. k. 1092330ISAK00003D-5

 

51. Šių taisyklių 49.1 punkte numatytu atveju, likus vienam mėnesiui iki registracijos termino pabaigos, traktorių įregistravusi savivaldybės administracija raštu įspėja traktoriaus savininką apie registracijos termino pabaigą. Jeigu traktoriaus savininkas nepateikia registracijos termino pratęsimą patvirtinančių dokumentų arba nepateikia prašymo traktorių įregistruoti neterminuotai, traktorius išregistruojamas automatiškai.

511. Kai naujasis traktoriaus savininkas šių taisyklių 38.1.2 punkte nustatytais terminais nesikreipia į savivaldybės administraciją dėl registro duomenų pakeitimo, traktorius išregistruojamas automatiškai

Papildyta punktu:

Nr. 3D-396, 2014-07-01, paskelbta TAR 2014-07-02, i. k. 2014-09566

 

512. Savivaldybės administracija, nustačiusi, kad traktoriui registruoti buvo pateikti  neteisingi, netikslūs arba neišsamūs duomenys, per 5 darbo dienas apie tai informuoja duomenų teikėją, o jis privalo nedelsdamas pateikti teisingus duomenis. Jeigu duomenų teikėjas nepateikia teisingų duomenų arba pateikti duomenys neatitinka tikrovės, traktorius išregistruojamas ir apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuojamas duomenų teikėjas

Papildyta punktu:

Nr. 3D-793, 2014-10-27, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15069

 

52. Šių taisyklių 49.2 punkte numatytu atveju registravimo dokumentas ir valstybinio numerio ženklas yra paimami. Jeigu registravimo dokumentas ir (arba) valstybinio numerio ženklas yra prarasti, papildomai pateikiamas paaiškinimas. Savininkui pageidaujant, gali būti išduota pažyma apie registre buvusį traktorių.

53. Šių taisyklių 49.3 ir 49.4 punktuose numatytais atvejais registravimo dokumente nurodoma išregistravimo data, įrašoma „išregistruota“, jis tvirtinamas savivaldybės darbuotojo parašu. Registravimo dokumentas grąžinamas registruojančiam asmeniui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-22, 2011-01-19, Žin., 2011, Nr. 9-414 (2011-01-22), i. k. 1112330ISAK0003D-22

 

54. Išregistravus traktorių, paimtas registravimo dokumentas ir valstybinio numerio ženklas sunaikinami.

______________

 

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų

priekabų registravimo taisyklių

1 priedas

 

(Prašymo įregistruoti transporto priemonę forma)

 

Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio, savaeigės mašinos, traktoriaus priekabos savininkas (savininkai)

Fizinis / juridinis asmuo ......................................................                     .................................................................................

                      (asmens kodas / įmonės kodas)                                        (vardas, pavardė / pavadinimas)

Adresas  ...................................................................                          tel. Nr. .................................... El. paštas................

 

Fizinis / juridinis asmuo ......................................................                     .................................................................................

                      (asmens kodas / įmonės kodas)                                        (vardas, pavardė / pavadinimas)

Adresas  ...................................................................                          tel. Nr. .................................... El. paštas................

 

 

.......................................................  (rajono) savivaldybės administracijai

 

PRAŠYMAS ĮREGISTRUOTI TRANSPORTO PRIEMONĘ

__________________

(data)

__________________________

(sudarymo vieta)

Prašau įregistruoti................................................................................................................................

                                                          (transporto priemonės pavadinimas)

 

......................................................................... /................................................./....................................

modelis (gamintojo užregistruotas prekės ženklas), markė              (tipas)                                     (komercinis pavadinimas)

.........................................../......................................................... /..........................................................

(tapatumo numeris)                                                 (kategorija)                                (didžiausia gamintojo nurodyta masė, kg)

................................/................................................................... /................../........................................

(variklio galia, kW)   (valstybinis numeris, jeigu pateikiamas)   (pagaminimo metai arba pirmosios registracijos data)

Su prašymu pateikiami šie dokumentai:

1. Ankstesnę registraciją patvirtinantis dokumentas, kai registruojama naudota transporto priemonė..

2. Atitikties sertifikato originalas, kai registruojama nauja transporto priemonė...............................................

3. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai registruoja savininko atstovas......................................

4. Dokumentai, patvirtinantys nuosavybės faktą...................................................................................

................................................................................................................................................................

5. Techninius duomenis ir techninę atitiktį patvirtinantys dokumentai (pavadinimai, numeriai)...........

................................................................................................................................................................

6. Transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas, Nr...........................

7. Dokumentas, kuriuo patvirtinama apie sumokėtą valstybės rinkliavą, Nr..........................................

8. Man yra žinoma, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 4 straipsnio 7 punktu, registruojant transporto priemonę bus taikomas transporto priemonės taršos mokestis.

...........................................................................................

                                                                         (registruojančio asmens vardas, pavardė, parašas)

________________________________________________________________________________

Savivaldybės darbuotojo įrašai:

Tapatumo numeris ir kiti techniniai duomenys atitinka prašyme nurodytus duomenis.

Išduotas: registracijos liudijimas Nr............, valstybinio numerio ženklas.............................................

 

(pareigos)                        (parašas)            (vardas, pavardė)

Patvirtinu, kad registracijos liudijimą gavau:

(asmens vardas, pavardė, parašas)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-814, 2020-11-25, paskelbta TAR 2020-11-26, i. k. 2020-25011

 

 

 

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų

priekabų registravimo taisyklių

2 priedas

 

(Prašymo pakeisti registro duomenis forma)

 

Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio, savaeigės mašinos, traktoriaus priekabos savininkas (savininkai)

Fizinis / juridinis asmuo ......................................................                     .................................................................................

                      (asmens kodas / įmonės kodas)                                        (vardas, pavardė / pavadinimas)

Adresas  ...................................................................                          tel. Nr. .................................... El. paštas................

 

Fizinis / juridinis asmuo ......................................................                     .................................................................................

                      (asmens kodas / įmonės kodas)                                        (vardas, pavardė / pavadinimas)

Adresas  ...................................................................                          tel. Nr. .................................... El. paštas................

 

.......................................................  (rajono) savivaldybės  administracijai

 

PRAŠYMAS PAKEISTI REGISTRO DUOMENIS

 

_________________

(data)

_______________________

(sudarymo vieta)

 

Prašau pakeisti registro duomenis, registracijos liudijimą, valstybinio numerio ženklą

(kas nereikalinga, išbraukti)

......................................................................................................................................................

(transporto priemonės  pavadinimas)

....................................................................../........................./.....................................................

modelis (gamintojo užregistruotas prekės ženklas), markė              (tipas)                          (komercinis pavadinimas)

............................................../........................./.............................................................................

(tapatumo numeris)                    (kategorija)                      (didžiausia gamintojo nurodyta masė, kg)

.........................../.........................................../........................./....................................................

(variklio galia, kW)              (valstybinis numeris)                (pagaminimo metai arba pirmosios registracijos data)

 

Registro duomenų keitimo priežastis.........................................................................................

 

Su prašymu pateikiami šie dokumentai:

1. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas (kai duomenis keičia savininko atstovas)..................

2. Dokumentai, patvirtinantys pasikeitusius registro duomenis.............................

3. Registravimo dokumento pavadinimas, Nr. .............................................................................

4. Transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas, Nr.................

5. Dokumentas, kuriuo patvirtinama apie sumokėtą valstybės rinkliavą, Nr. ..............................

6. Kiti dokumentai........................................................................................................................

7. Man yra žinoma, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 4 straipsnio 7 punktu, keičiant registro duomenis bus taikomas transporto priemonės taršos mokestis.

Patvirtinu, kad transporto priemonės techniniai duomenys ir jų atitiktis dokumentuose sutampa.

 

 

(Registruojančio asmens vardas, pavardė, parašas)

___________________________________________________________________________

 

 

Savivaldybės darbuotojo įrašai:

Tapatumo numeris ir kiti techniniai duomenys sutikrinti / nesutikrinti.

(kas nereikalinga, išbraukti)

 

Valstybinio numerio ženklas pakeistas / nepakeistas. Valstybinio numerio ženklas pakeistas į.........

(kas nereikalinga, išbraukti)             (pildoma, jeigu buvo pakeistas)

 

Išduotas registracijos liudijimas Nr. ........

 

(Pareigos)                                             (Parašas)                               (Vardas, pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-82, 2008-02-22, Žin., 2008, Nr. 24-878 (2008-02-28), i. k. 1082330ISAK0003D-82

Nr. 3D-814, 2020-11-25, paskelbta TAR 2020-11-26, i. k. 2020-25011

 

 

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų

ir jų priekabų registravimo taisyklių

3 priedas

 

 

(Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos pirkimo–pardavimo sutarties formos pavyzdys)

 

TRAKTORIAUS, SAVAEIGĖS ŽEMĖS ŪKIO MAŠINOS, SAVAEIGĖS MAŠINOS AR PRIEKABOS

PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

______________

(data)

___________________________

(sudarymo vieta)

 

Pardavėjas /..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../....................................................................................

                                             (asmens kodas)                                                             (vardas, pavardė)

 

Pirkėjas /..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../.........................................................................................

                                             (asmens kodas)                                                         (vardas, pavardė)

 

...............................................................................................................................................................

(pirkėjo adresas)

Pardavėjas parduoda, o pirkėjas perka pardavėjui nuosavybės teise priklausantį..............................

 

.................................................................................................................... (toliau vadinama technika)

(traktorių, savaeigę mašiną ar priekabą – nurodomas pavadinimas)

 

markė, modelis........................................., tapatumo numeris................................................................

valstybinis Nr. .................................., registravimo dokumento Nr.......................................................

Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamą techniką tretieji asmenys jokių teisių ar pretenzijų neturi, technika neareštuota, nėra teisinio ginčo objektas, teisė disponuoti ja neatimta ir neapribota. Tapatumo numeris ir kiti techniniai ir eksploataciniai duomenys atitinka nurodytuosius registravimo dokumente.

Technika perduodama pirkėjo nuosavybėn nuo sutarties pasirašymo momento.

 

Šalys parduodamą techniką įkainojo.............................................................................................. Eur.

(nurodoma suma žodžiais)

 

Pardavėjas ...........................................................

                                                 (parašas)

 

Pirkėjas ................................................................

                                              (parašas)

 

Pastaba. Vadovaujantis Saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių nuostatomis, technikos savininko pasikeitimo atveju techniką privalu perregistruoti iki eksploatacijos pradžios, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties pasirašymo momento. Laiku neperregistruota technika išregistruojama.

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-396, 2014-07-01, paskelbta TAR 2014-07-02, i. k. 2014-09566

Nr. 3D-793, 2014-10-27, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15069

 

 

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių

4 priedas

 

(Pranešimo formos pavyzdys)

 

PRANEŠIMAS APIE PARDUOTĄ TRAKTORIŲ AR PERLEISTAS DAIKTINES TEISES Į JĮ

Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio, savaeigės mašinos, traktoriaus priekabos savininkas (savininkai)

Fizinis asmuo /..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../...................................................................

(asmens kodas)                                                                 (vardas, pavardė)

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas .................... numeris ...................................

valstybės, kurioje išduotas tapatybę patvirtinantis dokumentas, pavadinimas .........................

asmens gyvenamoji vieta ..........................................................................................................

Juridinis asmuo /..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../...............................................................

(kodas)                                                                                (pavadinimas)

...................................................................................................................................................

.........................................................../ ......................................................................................

(teisinė forma)                                                                   (buveinės adresas)

 

............................................................ rajono

savivaldybės (savivaldybės) administracijai

 

PRANEŠIMAS

 

___________________

(data)

_______________________

(sudarymo vieta)

 

Pranešu, kad .................................................................................................................................

(pavadinimas: ratinis traktorius, vikšrinis traktorius, traktoriaus priekaba, javų kombainas ir kt.)

............................................................................... ./.................................../.................................

modelis (gamintojo užregistruotas prekės ženklas), markė                   (komercinis pavadinimas)          (valstybinis numeris)

 

parduotas (perduotas) naujajam savininkui:..................................................................................

(fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, adresas)

......................................................................................................................................................

Su pranešimu pateikiami šie dokumentai:

1. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai pranešimą teikia savininko įgaliotas atstovas ....

 

2. Pardavimą ar kitą perdavimą patvirtinantis dokumentas (pirkimo-pardavimo sutartis, PVM sąskaita faktūra, kt. dokumentas) .................................................................................................................................

...........................................................................

(pranešimą pateikusio asmens vardas, pavardė, parašas)

___________________________________________________________________________

Savivaldybės administracijos darbuotojo veiksmai:

Duomenys apie naująjį savininką įrašomi į Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro informacinę sistemą.

 

Pastaba .........................................................................................................................................

(pareigos)                                              (parašas)                                        (vardas, pavardė)

 

_________________

Papildyta priedu:

Nr. 3D-82, 2008-02-22, Žin., 2008, Nr. 24-878 (2008-02-28), i. k. 1082330ISAK0003D-82

 

 

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų

priekabų registravimo taisyklių

5 priedas

 

 

TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ IR JŲ PRIEKABŲ VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO ŽENKLŲ TECHNINAI REIKALAVIMAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų valstybinio registracijos numerio ženklų techniniai reikalavimai (toliau – techniniai reikalavimai) taikomi valstybinio registracijos numerio ženklams (toliau – numerio ženklas), išduodamiems įregistruojant Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro objektus.

2. Techniniai reikalavimai reglamentuoja numerio ženklų tipus, formatus, matmenis, naudojamas medžiagas, dizainą, simbolių dydį ir išdėstymą.

3. Kiekvienam Lietuvos Respublikoje įregistruotam traktoriui, savaeigei ar žemės ūkio mašinai ar priekabai skiriamas valstybinis registracijos numeris.

4. Techniniai reikalavimai, taikomi šių tipų numerio ženklams:

4.1. I tipo – bendro naudojimo numerio ženklai, kurie yra šių formatų:

4.1.1. 1-ojo formato. Numerio ženklo plokštelės matmenys turi būti (520 × 110) mm.

4.1.2. 2-ojo formato. Numerio ženklo plokštelės matmenys turi būti (230 × 150) mm.

4.2.  II tipo – laikinieji numerio ženklai yra 1-ojo formato. Numerio ženklo plokštelės matmenys turi būti (520 × 110) mm.

 

II SKYRIUS

NUMERIO ŽENKLŲ PLOKŠTELIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

 

5. I ir II tipo numerio ženklų plokštelės turi atitikti tarptautinį standartą ISO 7591 „Kelių transporto priemonės. Motorinių transporto priemonių ir priekabų šviesogrąžiai registracijos numerių ženklai. Specifikacija“.

6. I tipo – bendro naudojimo numerio ženklų plokštelės turi būti padengtos baltos spalvos šviesogrąžine plėvele, su Europos Sąjungos valstybės narės Lietuvos Respublikos skiriamuoju ženklu ir žalios spalvos raidžių ir skaitmenų deriniu. Kairiajame numerio ženklo krašte turi būti mėlyna juosta su Europos Sąjungos simboliu ir baltas Lietuvos Respublikos skiriamasis ženklas LT.

7. II tipo laikinųjų numerio plokštelės turi būti padengtos baltos spalvos šviesogrąžine plėvele, su Lietuvos Respublikos, kaip Europos Sąjungos valstybės narės skiriamuoju ženklu ir raudonos spalvos raidžių ir skaitmenų deriniu. Kairiajame numerio ženklo krašte turi būti mėlyna juosta su Europos Sąjungos simboliu ir baltas Lietuvos Respublikos skiriamasis ženklas LT.

8. Šių techninių reikalavimų 6 ir 7 punktuose nurodytose numerio ženklo plokštelėse naudojamas Lietuvos Respublikos, kaip Europos Sąjungos valstybės narės skiriamasis ženklas turi atitikti 1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2411/98 dėl valstybių narių, kuriose yra registruotos transporto priemonės ir jų priekabos, skiriamųjų ženklų pripažinimo vykstant Bendrijos vidaus eismui.

9Šių techninių reikalavimų 6 punkte  nurodytos numerių ženklų plokštelės turi būti pagamintos iš aliuminio. Šių techninių reikalavimų 7 punkte nurodytos numerio ženklų plokštelės turi būti pagamintos iš  metalo arba vandeniui atsparaus kartono, kurio tankis ne mažesnis nei kaip 0,9 g/cm3 ir stiprumo ribos vidurkis tempiant dviem skirtingomis kryptimis ne mažesnis kaip 20 N/mm2.

10.  Numerio ženklų plokštelių matmenys (milimetrais):

 

Matmuo

 

Numerio ženklų plokštelių formatai

 

Metalinių plokštelių nuokrypis

 

±

 

Kartoninių plokštelių nuokrypis

 

±

 

1

 

2

 

 

 

l

 

520

 

230

 

4,0

 

4,0

 

h

 

110

 

150

 

4,0

 

4,0

 

a

 

11

 

_

 

2,0

 

2,0

 

b

 

16

 

5

 

2,0

 

3,0

 

p

 

5

 

5

 

1,0

 

2,0

 

d

 

-

 

6

 

1,0

 

2,0

 

S

 

Numerio ženklų plokštelių matmenų ir simbolių išdėstymo paveiksluose šis simbolis reiškia vienodą matmenį.

 

11. Visų numerio ženklų plokštelėse turi būti įterptas saugos ženklas, kurį sudaro raidės „LT“. Saugos ženklo plotis ir aukštis turi būti 10 mm (± 2 mm). Saugos ženklas turi būti matomas paverčiant plokštelę. Numerio ženklo plokštelės gali turėti ir daugiau gamintojo siūlomų saugos nuo klastojimo elementų, kurie privalo būti suderinti su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. Saugos ženklai turi būti įžiūrimi per visą numerio ženklo garantijos laikotarpį. Jie turi būti pagaminti taip, kad mechaniškai ar cheminėmis priemonėmis juos būtų galima nuimti ar įrašyti  tik nepataisomai sugadinus numerio ženklo plokštelės šviesą atspindintį paviršių.

 

III SKYRIUS

1-OJO FORMATO NUMERIO ŽENKLAI

 

 

12. I tipo, 1ojo formato bendro naudojimo numerio ženklas:

12.1. priekinės pusės dizainas:

 

 

12.2. plokštelės brėžinys, matmenys ir simbolių išdėstymas:

 

 

12.3. plokštelės pjūvis:              

 

 

13.  II tipo,1-ojo formato laikinasis numerio ženklas:

 

13.1. priekinės pusės dizainas:

 

 

13.2. plokštelės brėžinys, matmenys ir simbolių išdėstymas:

 

 

13.3. plokštelės pjūvis:

 

 

IV SKYRIUS

2-OJO FORMATO NUMERIO ŽENKLAI

 

14. I tipo, 2-ojo formato bendro naudojimo numerio ženklas:

14.1. priekinės pusės dizainas:

 

 

14.2. plokštelės brėžinys, matmenys ir simbolių išdėstymas:

 

 

 

 

14.3. plokštelės pjūvis:

 

 

 

 

V SKYRIUS

1-OJO FORMATO NUMERIO ŽENKLŲ RAIDŽIŲ IR SKAITMENŲ ŠRIFTAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

 

2-OJO FORMATO NUMERIO ŽENKLŲ RAIDŽIŲ IR SKAITMENŲ ŠRIFTAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________

Papildyta priedu:

Nr. 3D-716, 2017-11-09, paskelbta TAR 2017-11-09, i. k. 2017-17664

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-82, 2008-02-22, Žin., 2008, Nr. 24-878 (2008-02-28), i. k. 1082330ISAK0003D-82

Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-384 "Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-5, 2009-01-06, Žin., 2009, Nr. 6-176 (2009-01-17), i. k. 1092330ISAK00003D-5

Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-384 "Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-620, 2009-08-26, Žin., 2009, Nr. 105-4392 (2009-09-03), i. k. 1092330ISAK003D-620

Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-384 "Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-22, 2011-01-19, Žin., 2011, Nr. 9-414 (2011-01-22), i. k. 1112330ISAK0003D-22

Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-384 "Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-263, 2011-03-30, Žin., 2011, Nr. 42-1999 (2011-04-09), i. k. 1112330ISAK003D-263

Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-384 "Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-143, 2013-02-27, Žin., 2013, Nr. 23-1140 (2013-03-02), i. k. 1132330ISAK003D-143

Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-384 "Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-396, 2014-07-01, paskelbta TAR 2014-07-02, i. k. 2014-09566

Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-384 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-793, 2014-10-27, paskelbta TAR 2014-10-28, i. k. 2014-15069

Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-384 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-672, 2015-09-09, paskelbta TAR 2015-09-09, i. k. 2015-13645

Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-384 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-277, 2016-05-03, paskelbta TAR 2016-05-03, i. k. 2016-11079

Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-384 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-471, 2016-08-16, paskelbta TAR 2016-08-17, i. k. 2016-22389

Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-384 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, Sprendimas

Nr. 2017-11-06 Nr. AB-20054-3-66-3-00018-2015-5, 2017-11-06, paskelbta TAR 2017-11-14, i. k. 2017-17915

Nuasmenintas sprendimas 2017-11-06 Nr. AB-20054-3-66-3-00018-2015-5

 

13.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-716, 2017-11-09, paskelbta TAR 2017-11-09, i. k. 2017-17664

Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-384 "Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-61, 2018-02-02, paskelbta TAR 2018-02-02, i. k. 2018-01700

Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-384 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-691, 2018-09-28, paskelbta TAR 2018-09-28, i. k. 2018-15377

Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-384 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-466, 2019-08-08, paskelbta TAR 2019-08-08, i. k. 2019-13000

Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio 2006 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-384 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-814, 2020-11-25, paskelbta TAR 2020-11-26, i. k. 2020-25011

Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-384 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo