Suvestinė redakcija nuo 2008-10-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 107-4064, i. k. 106301MISAK00D1-434

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ASMENINIO NAUDOJIMO SKYSTOJO KURO DEGALINIŲ BEI ASMENINIO NAUDOJIMO SKYSTOJO KURO TALPYKLŲ ĮRENGIMO IR NAUDOJIMO APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMŲ (LAND 80-2006) PATVIRTINIMO

 

2006 m. rugsėjo 29 d. Nr. D1-434

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 2002, Nr. 2-49; 2003, Nr. 61-2763; 2005, Nr. 47-1558) 6 straipsniu bei įgyvendindamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/11/EB Dėl tam tikrų į Bendrijos vandenis išleidžiamų pavojingų medžiagų sukeltos taršos nuostatas,

Tvirtinu Asmeninio naudojimo skystojo kuro degalinių bei asmeninio naudojimo skystojo kuro talpyklų įrengimo ir naudojimo aplinkos apsaugos reikalavimus LAND 80-2006 (pridedama).

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2006 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. D1-434

 

ASMENINIO NAUDOJIMO SKYSTOJO KURO DEGALINIŲ BEI ASMENINIO NAUDOJIMO SKYSTOJO KURO TALPYKLŲ ĮRENGIMO IR NAUDOJIMO APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI LAND 80-2006

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmeninio naudojimo skystojo kuro degalinių bei asmeninio naudojimo skystojo kuro talpyklų įrengimo ir naudojimo aplinkos apsaugos reikalavimai (toliau – Reikalavimai) nustato aplinkos apsaugos reikalavimus asmeninio naudojimo skystojo kuro degalinių (toliau – Degalinės) bei asmeninio naudojimo skystojo kuro talpyklų (toliau – Talpyklos) statybai, įrengimui ir naudojimui bei šios veiklos reguliavimui ir kontrolei.

2. Reikalavimų tikslas – mažinti neigiamą Degalinių bei Talpyklų poveikį aplinkai.

3. Šiame dokumente nustatyti reikalavimai privalomi asmenims, projektuojantiems, statantiems, naudojantiems, rekonstruojantiems Degalines ir Talpyklas, bei asmenims, vykdantiems tokios veiklos valstybinį reguliavimą ir kontrolę (išduodantiems statinio projektavimo sąlygas, vertinantiems projektus, vykdantiems veiklos aplinkosauginę kontrolę ir pan.).

4. Iki šio dokumento įsigaliojimo pastatytoms (išduotas leidimas statybai):

4.1. degalinėms šio dokumento 18–20 punktų nuostatos taikomos nuo 2008 m.;

4.2. talpykloms šio dokumento 22, 24 punktų reikalavimai taikomi nuo 2010 m.

5. Vykdant iki šio dokumento įsigaliojimo pastatytų Degalinių ar Talpyklų rekonstrukciją, kuriai reikalingas statinio projektas (jeigu statinio projektavimo sąlygų sąvadas išduodamas po šio dokumento įsigaliojimo), 4 punkte numatyti atidėjimai netaikomi.

 

II. NUORODOS

 

6. Reikalavimai parengti vadovaujantis:

6.1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 5-75);

6.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

6.3. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902);

6.4. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617);

6.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 patvirtintomis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43);

6.6. aplinkos ministro 2004 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. D1-34 patvirtintais Skystojo kuro degalinių projektavimo, statybos ir eksploatavimo aplinkos (išskyrus oro) apsaugos reikalavimais, LAND 1-2003 (Žin., 2004, Nr. 34-1114);

6.7. aplinkos ministro 2002 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 611 patvirtintais Grunto ir požeminio vandens užteršimo naftos produktais valymo bei taršos apribojimo reikalavimais LAND 9-2002 (Žin., 2002, Nr. 119-5368);

6.8. aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 patvirtintu Nuotekų tvarkymo reglamentu (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2007, Nr. 110-4522).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-305, 2008-06-03, Žin., 2008, Nr. 65-2486 (2008-06-07), i. k. 108301MISAK00D1-305

 

6.9. aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722 patvirtintomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (Žin., 2004, Nr. 68-2381);

6.10. Neteko galios nuo 2008-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-305, 2008-06-03, Žin. 2008, Nr. 65-2486 (2008-06-07), i. k. 108301MISAK00D1-305

 

6.11. aplinkos, socialinės apsaugos ir darbo, susisiekimo ministrų 2000 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 520/104/360 patvirtintais Lakiųjų organinių junginių sklidimo į aplinkos orą ribojimo reikalavimais naujiems benzino laikymo, perpylimo bei transportavimo įrenginiams LAND 35-2000 (Žin., 2000, Nr. 108-3470);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-305, 2008-06-03, Žin., 2008, Nr. 65-2486 (2008-06-07), i. k. 108301MISAK00D1-305

 

6.12. Neteko galios nuo 2008-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-305, 2008-06-03, Žin. 2008, Nr. 65-2486 (2008-06-07), i. k. 108301MISAK00D1-305

 

6.13. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 patvirtintomis Bendrosiomis priešgaisrinės saugos taisyklėmis (Žin., 2005, Nr. 26-852);

6.14. Lietuvos higienos norma HN 44: 2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“ (Žin., 2006, Nr. 81-3217);

6.15. Statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ (Žin., 2002, Nr. 60-2475);

6.16. Statybos techniniu reglamentu STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ (Žin., 2004, Nr. 23-721);

6.17. Statybos techniniu reglamentu STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“ (Žin., 2005, Nr. 93-3464).

 

III. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

7. Šiuose Reikalavimuose vartojamos sąvokos:

7.1. Asmeninio naudojimo skystojo kuro degalinė (Degalinė) – tai ne prekybai skystuoju kuru skirta stacionari (įskaitant konteinerinę) degalinė (inžinerinis statinys), kurios kuro rezervuarų bendras tūris yra ne didesnis kaip 30 m3 (iki šio dokumento įsigaliojimo įrengtoms, ūkininkams priklausančioms Degalinėms – 100 m3) arba metinė kuro apyvarta mažesnė kaip 200 m3 (iki šio dokumento įsigaliojimo įrengtoms, ūkininkams priklausančioms Degalinėms – 400 m3). Degalinėms taip pat priskiriamos stacionariai įrengtos vietos, kuriose, neįrengiant kuro kolonėlių, vykdomas kuro priėmimas, saugojimas bei perpylimas į autotransporto priemonių, žemės ūkio technikos, kitų mobiliųjų mechanizmų kuro bakus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-305, 2008-06-03, Žin., 2008, Nr. 65-2486 (2008-06-07), i. k. 108301MISAK00D1-305

 

7.2. Asmeninio naudojimo skystojo kuro talpykla (Talpykla) – tai objekto (statinio) energetinėms reikmėms tenkinti (išskyrus energijos gamybą pardavimui) reikalingo skystojo kuro priėmimui, saugojimui ir tiekimui skirtas inžinerinis statinys, kurį sudaro stacionarus požeminis arba antžeminis rezervuaras (arba jų grupė) bei jo aptarnavimui, naudojimui ir apsaugai skirti įrenginiai, komunikacijos, statiniai ir teritorija. Talpyklomis nelaikomi degalinių rezervuarai, kuro bazių talpyklos, kuro transportavimui skirtos/naudojamos talpos ir pan.).

7.3. Skystasis kuras (kuras) – skystieji naftos produktai (benzinas, dyzelinas, krosnių kuras, mazutas, žibalas ir kt.), kitas organinis skystasis kuras (pvz., biodegalai) arba kelių kuro rūšių mišiniai, išskyrus suskystintas dujas.

7.4. Šiuose Reikalavimuose vartojama sąvoka „ūkininkas“ atitinka Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatyme (Žin., 1999, Nr. 43-1358; 2002, Nr. 123-5537) apibrėžtą sąvoką.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-305, 2008-06-03, Žin., 2008, Nr. 65-2486 (2008-06-07), i. k. 108301MISAK00D1-305

 

7.5. Kitos šiuose Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka 6 punkte nurodytuose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

IV. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

8. Draudžiama kilnojamosiose talpose arba nesilaikant šiame dokumente nustatytų reikalavimų įrengtose stacionariose talpose laikyti daugiau kaip 1 m3 skystojo kuro, išskyrus kuro laikymą teisės aktų nustatyta tvarka kuro laikymui įrengtose ir naudojamose vietose, talpose, talpyklose, degalinėse ar pan., kurios nepatenka į šio dokumento reglamentavimo sritį.

9. Degalines ir Talpyklas įrengti ir naudoti draudžiama:

9.1. paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juostose [6.3, 6.5];

9.2. užliejamose teritorijose (žemiau aukščiausios potvynio 1 proc. tikimybės lygio altitudės);

9.3. požeminio vandens vandenviečių (gręžinių vandeniui tiekti) griežto režimo ir apribojimo juostose, kaip tai numatyta jų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose [6.14];

9.4. kitais teisės aktų numatytais atvejais.

10. Įrengiant ir naudojant Degalines ir Talpyklas turi būti laikomasi leistinų sanitarinių atstumų iki kitų statinių bei objektų, nurodytų teisės aktuose [6.5, 6.16, 6.17].

11. Degalinės ir Talpyklos turi būti suprojektuotos, įrengtos/rekonstruotos ir naudojamos taip, kad būtų kuo mažiau teršiamas aplinkos oras, o išsiliejęs kuras negalėtų patekti į požeminius vandenis bei už joms skirtų teritorijų (sklypų) ribų, taip pat paviršinės nuotekos iš aplinkinių teritorijų negalėtų patekti į Degalinės ar Talpyklos teritoriją.

12. Kuras į Degalinių ir Talpyklų rezervuarus turi būti pilamas ir iš jų išpilamas tik uždaru būdu (sandariomis jungtimis prijungiamais vamzdžiais arba žarnomis).

13. Degalinės ir Talpyklos turi būti įrengtos taip, kad visą jų naudojimo laikotarpį rezervuarai ir sistemos išliktų sandarios (nebūtų kuro patekimo į aplinką) bei būtų sudarytos sąlygos jų saugiam naudojimui – įrengiant turi būti naudojamos tinkamos medžiagos, antikorozinės priemonės, tinkama įranga, sandarios jungtys ir pan.

14. Neteko galios nuo 2008-10-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-305, 2008-06-03, Žin. 2008, Nr. 65-2486 (2008-06-07), i. k. 108301MISAK00D1-305

 

15. Prieš pradedant Degalines ar Talpyklas naudoti, turi būti atliktas ir pagal [6.15] reikalavimus įformintas visų rezervuarų ir sistemų sandarumo išbandymas.

16. Pagal rezervuarų ir kitų Degalinės ar Talpyklos sistemų elementų gamintojų techninės priežiūros sąlygas ir naudojimo dokumentaciją turi būti atliekama periodinė techninė patikra ir sandarumo išbandymai.

17. Degalinių ir talpyklų naudotojai privalo taip pat laikytis ir kitų teisės aktų reikalavimų [6.7–6.13].

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-305, 2008-06-03, Žin., 2008, Nr. 65-2486 (2008-06-07), i. k. 108301MISAK00D1-305

 

V. REIKALAVIMAI DEGALINĖMS

 

18. Vietoje, kurioje vykdomas (numatomas vykdyti) kuro įpylimas į transporto priemonių ar kitų mechanizmų kuro bakus ir (ar) kilnojamąsias talpyklas (kanistrus), turi būti įrengta ne mažesnio kaip 10 m2 ploto padengta kieta danga (asfaltbetoniu, betonu ar pan.) aikštelė su paviršinių nuotekų surinkimo ir organizuoto nuvedimo per kontrolinį šulinį sistema (aikštelė turi būti įrengta taip, kad ant jos negalėtų pritekėti paviršinės nuotekos iš aplinkinių teritorijų, o nuotekos nuo aikštelės galėtų nutekėti tik per nuotekų surinkimo sistemą). Minėtos kuro perpylimo operacijos gali būti vykdomos tik aikštelės teritorijoje.

19. Antžeminių rezervuarų, išskyrus rezervuarų su dvigubomis sienelėmis ir konteinerinių degalinių, kurių konstrukcijoje yra numatytos avarinės talpos, aikštelė turi būti nelaidi kurui ir apipylimuota (pagrindo ir pylimų filtracijos koeficientas negali viršyti 0,01 m/d) arba numatytos kitos priemonės, užtikrinančios, kad išsiliejęs kuras nepatektų už aikštelės ribų. Apipylimavimo tūris turi būti ne mažesnis kaip didžiausio rezervuaro tūris su 0,2 m pylimo (arba kitokio sandaraus aptvaro) aukščio atsarga. Aikštelėje susidarančių paviršinių nuotekų išleidimui turi būti įrengta skysčių (paviršinių nuotekų) nuvedimo įranga (išleistuvas) su techniškai tvarkinga uždarymo armatūra, kuri turi būti atidaroma tik išleidžiant susikaupusį švarų kritulių vandenį, o išsiliejusiam kurui surinkti aikštelėje turi būti įrengtas šulinėlis su nuolydžiais į jį.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-305, 2008-06-03, Žin., 2008, Nr. 65-2486 (2008-06-07), i. k. 108301MISAK00D1-305

 

20. Požeminio rezervuaro projektinė dugno altitudė turi būti virš gruntinio vandens (tyrimais ar kitais būdais nustatyto) aukščiausiojo lygio. Po vienasieniu rezervuaru (apimant visą jo projekciją) turi būti įrengtas kurui nelaidus lovys su skysčių nuvedimo per kontrolinį šulinį sistema. Lovys ir skysčių nuvedimo sistema turi būti suprojektuota ir įrengta taip, kad iš rezervuaro ištekėjęs kuras negalėtų patekti į aplinką ne per kontrolinį šulinį. Po rezervuarais su dvigubomis sienelėmis įrengti nelaidų lovį nebūtina.

21. Degalinėse turi būti absorbentų ar kitų priemonių, kuriomis galima lokalizuoti ir surinkti ne mažiau kaip 0,1 m3 išsiliejusio bet kurio Degalinėje laikomo kuro.

 

VI. REIKALAVIMAI TALPYKLOMS

 

22. Talpykloms su antžeminiais rezervuarais, išskyrus rezervuarus su dvigubomis sienutėmis ir(arba) statomus uždarose patalpose, apsaugančiose juos nuo aplinkos (atmosferinio) ir pašalinių asmenų poveikio, taikomi 19 punkto reikalavimai.

23. Požeminiams Talpyklų rezervuarams taikomi 20 punkto reikalavimai.

24. Asmenys, naudojantys Talpyklas, privalo turėti priemones ne mažesniam kaip 0,05 m3 kuro išsiliejimui lokalizuoti ir kurui surinkti.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Šiame dokumente nustatytų reikalavimų laikymąsi kontroliuoja institucijos, kontroliuojančios aplinkos apsaugos reikalavimų įgyvendinimą.

26. Ginčai, kylantys dėl Reikalavimų vykdymo, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatyta tvarka

27. Asmenys už šių Reikalavimų pažeidimą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-305, 2008-06-03, Žin., 2008, Nr. 65-2486 (2008-06-07), i. k. 108301MISAK00D1-305

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. D1-434 "Dėl Asmeninio naudojimo skystojo kuro degalinių bei asmeninio naudojimo skystojo kuro talpyklų įrengimo ir naudojimo aplinkos apsaugos reikalavimų (LAND 80-2006) patvirtinimo" pakeitimo