Suvestinė redakcija nuo 2016-11-24

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 105-4022, i. k. 1062070ISAKSAK-1853

 

Nauja redakcija nuo 2016-10-27:

Nr. V-935, 2016-10-25, paskelbta TAR 2016-10-26, i. k. 2016-25661

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKSLO PREMIJŲ SKYRIMO LIETUVIŲ KILMĖS UŽSIENIEČIAMS MOKSLININKAMS BEI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ TURINTIEMS MOKSLININKAMS, GYVENANTIEMS UŽSIENYJE, NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

 

 

Įgyvendindama „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1219 „Dėl „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, 1 priedo 2 punktą, 2 priedo P-2-4-4 papunktį ir siekdama skatinti lietuvių kilmės užsieniečius mokslininkus ir Lietuvos Respublikos pilietybę turinčius mokslininkus, gyvenančius užsienyje, puoselėti lietuvybę, dalyvauti bendrose mokslo programose, garsinti Lietuvą, palaikyti glaudesnius ryšius su Lietuvos mokslo bendruomene, krašto lietuvių bendruomenėmis ir aktyviai dalyvauti jų veikloje,

 

t v i r t i n u  Mokslo premijų skyrimo lietuvių kilmės užsieniečiams mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, nuostatus (pridedama).“

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRĖ                                                            ROMA ŽAKAITIENĖ

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. ISAK-1853

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2016 m. spalio 25 d.

įsakymo Nr. V-935 redakcija)

 

 

mokslo premijų skyrimo LIETUVIŲ KILMĖS UŽSIENIEČIams MOKSLININKams bei lietuvos respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, NUOSTATAI

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokslo premijų skyrimo lietuvių kilmės užsieniečiams mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje (toliau kartu – Mokslininkai), nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja kandidatų mokslo premijoms (toliau – Premijos) gauti atrankos kriterijus bei Premijų skyrimo tvarką.

 

2. Premijų tikslas – skatinti Mokslininkus puoselėti lietuvybę ir siekti, kad jie garsintų Lietuvą, palaikytų glaudesnius ryšius su Lietuvos mokslo bendruomene, krašto lietuvių bendruomenėmis ir aktyviai dalyvautų jų veikloje, skatinti Mokslininkus dalyvauti bendrose su Lietuvos mokslininkais mokslo programose, projektuose.

 

3. Šiuose Nuostatuose Lietuvos Respublikos pilietybę turinčiu mokslininku, gyvenančiu užsienyje, laikomas Lietuvos Respublikos pilietybę turintis mokslininkas, kuris ilgiau nei trejus metus nuolatos gyvena užsienyje.

 

4. Šiuose Nuostatuose lietuvių kilmės užsieniečiu mokslininku laikomas užsienietis, netekęs Lietuvos Respublikos pilietybės, arba asmuo, kurio bent vienas iš tėvų ar senelių yra ar buvo lietuvis ir kuris save pripažįsta lietuviu.

 

5. Premijas skiria Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras (toliau – Ministras). Ministro įsakymai dėl Premijų skyrimo skelbiami Teisės aktų registre ir Švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – Ministerija) interneto svetainėje.

 

6. Premijos skiriamos:

 

6.1. mokslininkams už nuopelnus mokslui ir pasiekimus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje;

 

6.2. mokslininkams už pastarojo dešimtmečio pasiekimus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje;

 

6.3. mokslininkams už mokslo sklaidą, t. y. mokslo patirties, pasiekimų sklaidą, mokslo ryšių tarp Lietuvos ir užsienio šalių plėtojimą, mokslinės, vadybinės, organizacinės patirties perdavimą ir kitus išskirtinius mokslinius pasiekimus.

 

7. Gali būti skiriamos ne daugiau kaip 5 premijos iš šių kategorijų:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1038, 2016-11-23, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27275

7.1. už šių Nuostatų 6.1 papunktyje nurodytus pasiekimus humanitarinių ir socialinių mokslų srityse;

 

7.2. už šių Nuostatų 6.1 papunktyje nurodytus pasiekimus fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų srityse;

 

7.3. už šių Nuostatų 6.2 papunktyje nurodytus pasiekimus humanitarinių ir socialinių mokslų srityse;

 

7.4. už šių Nuostatų 6.2 papunktyje nurodytus pasiekimus fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų srityse;

 

7.5. už šių Nuostatų 6.3 papunktyje nurodytus pasiekimus.

 

8. Vienos Premijos dydis – 100 bazinių socialinių išmokų dydžių. Premijos mokamos iš Ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų ir atsižvelgiant į Ministerijos finansines galimybes.

 

 

II skyrius

KANDIDATŲ PREMIJOMS GAUTI ATRANKOS KRITERIJAI

 

9. Kandidatai šių Nuostatų 6 punkte nurodytoms Premijoms gauti atrenkami, atsižvelgiant į šiuos kriterijus, atspindinčius jų mokslinės ir (ar) mokslinės veiklos pasiekimų sklaidą tarptautiniu mastu:

 

9.1. šių Nuostatų 6.1 ir 6.2 papunkčiuose nurodytoms Premijoms gauti: mokslinių pasiekimų turinio vertinimas (aktyvus dalyvavimas mokslo programose ir projektuose, moksliniuose tyrimuose ir eksperimentinėje plėtroje, mokslinis bendradarbiavimas su Lietuvos mokslininkais, verslo subjektais, mokslinės publikacijos (išleistos mokslo knygos, konferencijose perskaityti mokslo pranešimai, straipsniai mokslo periodiniuose leidiniuose);

 

9.2. šių Nuostatų 6.3 papunktyje nurodytoms Premijoms gauti: mokslinių pasiekimų sklaidos vertinimas (mokslo patirties, pasiekimų sklaida, mokslo ryšių tarp Lietuvos ir užsienio šalių plėtojimas, mokslinės, vadybinės, organizacinės patirties perdavimas ir kiti išskirtiniai moksliniai pasiekimai).

 

 

III skyrius

PREMIJŲ konkurso organizavimo TVARKA

 

10. Premijų konkursą organizuoja Ministerija .

 

11. Informacija apie Premijų konkursą skelbiama Ministerijos interneto svetainėje ir išplatinama užsienio lietuvių bendruomenėms ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms.

 

12. Kandidatus Premijoms gauti turi teisę siūlyti Pasaulio lietuvių bendruomenė, lietuvių bendruomenės užsienio valstybėse, Lietuvos mokslo ir studijų institucijos ir kitos mokslininkus vienijančios organizacijos. Pavieniai Mokslininkai, jeigu tame krašte lietuvių bendruomenės nėra, gali teikti savo kandidatūrą patys.

 

13. Dokumentų dalyvauti konkurse pateikimui skiriamas ne trumpesnis kaip 2 mėnesių laikotarpis.

 

14. Premijų konkursui pateikiami šie dokumentai:

 

14.1. bendruomenės / institucijos / organizacijos siūlymas skirti Premiją (formos pavyzdys pateiktas šių Nuostatų priede). Jeigu mokslininkas kreipiasi pats, teikiamas laisvos formos prašymas dalyvauti Premijų konkurse;

 

14.2. kandidato gyvenimo aprašymas;

 

14.3. kandidato mokslo darbų sąrašas;

 

14.4. kandidato bendradarbiavimo su Lietuva veiklos aprašymas, pagrindžiantis šių Nuostatų 9 punkte nustatytus kriterijus;

 

14.5. tris rekomendacijos, kurių viena lietuvių bendruomenės užsienio valstybėje arba pasaulio lietuvių bendruomenės.

 

14.6. patvirtinančio dokumento, kad kandidatas yra Lietuvos Respublikos pilietybę turintis mokslininkas, gyvenantis užsienyje, arba yra lietuvių kilmės užsienietis mokslininkas, kopija.

 

15. Kandidatus Premijoms gauti atrenka atrankos komisija (toliau – Komisija), sudaryta iš Pasaulio lietuvių bendruomenės, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių bendruomenės, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, Ministerijos, Užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos mokslų akademijos atstovų.

 

16. Komisiją sudaro ne mažiau kaip 7 asmenys, įskaitant Komisijos pirmininką.

 

17. Komisiją iš šių Nuostatų 15 punkte nurodytų institucijų pasiūlytų atstovų sudaro ir jos pirmininką skiria Ministras.

 

18. Komisija darbą organizuoja pagal Ministro tvirtinamą darbo reglamentą.

 

19. Komisijos sprendimai priimami komisijos narių balsų dauguma.

 

20. Kandidatų mokslinės veiklos vertinimą atlieka Lietuvos mokslų akademija.

 

21. Ministerija, gavusi Lietuvos mokslų akademijos ekspertų išvadas, organizuoja Komisijos posėdį.

 

22. Komisija posėdžio metu svarsto kandidatų veiklą, jų darbo rezultatus pagal šių Nuostatų 9 punkte nurodytus atrankos kriterijus ir Lietuvos mokslų akademijos ekspertų išvadas, vykdo kandidatų atranką ir teikia siūlymus Ministrui skirti Premijas.

 

23. Komisijos posėdžius organizuoja ir techniškai aptarnauja Ministerija.

 

24. Premijų laureatams mokslo Premijoms įteikti organizuojama iškilminga Premijų įteikimo ceremonija.

 

25. Apdovanotieji šių Nuostatų nustatyta tvarka vizito į iškilmingą apdovanojimo ceremoniją metu turi perskaityti pranešimą apie savo veiklą Lietuvos mokslo bendruomenei. Pranešimai skaitomi Lietuvos mokslo ir studijų institucijose ar kitose mokslo organizacijose.

 

26. Apdovanotiems Mokslininkams arba jų įgaliotiems asmenims, vykstantiems į iškilmingą apdovanojimo ceremoniją, apmokamos kelionės išlaidos ir apgyvendinimo išlaidos Lietuvos Respublikoje, bet ne daugiau kaip už 7 kalendorines dienas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1038, 2016-11-23, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27275

 

261. Komisijos nariams, gyvenantiems užsienyje ir vykstantiems į mokslo premijų komisijos posėdžius ir iškilmingą apdovanojimo ceremoniją, apmokamos kelionės išlaidos ir apgyvendinimo išlaidos Lietuvos Respublikoje, bet ne daugiau kaip už 4 kalendorines dienas. 

Papildyta punktu:

Nr. V-1038, 2016-11-23, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27275

 

IV skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Mokslininkas, kuriam buvo paskirta Nuostatų 6.2 papunktyje nurodyta Premija, pakartotinai gali būti siūlomas apdovanojimui ne anksčiau kaip po dešimties metų.

 

28. Svarstyti, bet neapdovanoti kandidatai, jiems arba siūlančiai institucijai / organizacijai pageidaujant, gali būti pakartotinai siūlomi Komisijai svarstyti kitais metais.

 

29. Mokslininkams, teigiamai įvertintiems atrankos Komisijos ir negavusiems Premijų, gali būti skiriamas Ministerijos padėkos raštas.

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-935, 2016-10-25, paskelbta TAR 2016-10-26, i. k. 2016-25661

 


 

Mokslo premijų skyrimo lietuvių kilmės užsieniečiams mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, nuostatų

priedas

 

(Siūlymo skirti premiją formos pavyzdys)

 

 

_________________________________________________________________

(institucijos pavadinimas)

 

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai

 

 

SIŪLYMAS SKIRTI MOKSLO PREMIJĄ

 

20      m.                         mėn.         d.

 

 

_______________________________________________________________________

(pateikiamas trumpas kandidato veiklos aprašas, nuopelnai, kiti vertinimui svarbūs duomenys)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

Kandidato kontaktinė informacija:

 

Vardas, pavardė, gimimo metai: _______________

Darbovietė ir  pareigos: _____________________

Valstybė: ________________________________

Telefonas _______________________________

Elektroninio pašto adresas: _________________

Pašto adresas: ____________________________

 

_____________________________________

(vardas, pavardė ir parašas)

 

 

 

 

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-935, 2016-10-25, paskelbta TAR 2016-10-26, i. k. 2016-25661

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. ISAK-2047, 2007-10-22, Žin., 2007, Nr. 115-4715 (2007-11-10), i. k. 1072070ISAKSAK-2047

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 1853 "Dėl Mokslo premijų skyrimo lietuvių kilmės užsieniečiams mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. ISAK-2427, 2007-12-14, Žin., 2007, Nr. 139-5718 (2007-12-29), i. k. 1072070ISAKSAK-2427

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. ISAK-1853 "Dėl Mokslo premijų skyrimo lietuvių kilmės užsieniečiams mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. ISAK-251, 2008-02-06, Žin., 2008, Nr. 21-774 (2008-02-21), i. k. 1082070ISAKISAK-251

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. ISAK-1853 "Dėl Mokslo premijų skyrimo lietuvių kilmės užsieniečiams mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. ISAK-2745, 2008-10-09, Žin., 2008, Nr. 129-4927 (2008-11-11), i. k. 1082070ISAKSAK-2745

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. ISAK-1853 "Dėl Mokslo premijų skyrimo lietuvių kilmės užsieniečiams mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-687, 2010-05-12, Žin., 2010, Nr. 60-2970 (2010-05-25), i. k. 1102070ISAK000V-687

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. ISAK-1853 "Dėl Mokslo premijų skyrimo lietuvių kilmės užsieniečiams mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-935, 2016-10-25, paskelbta TAR 2016-10-26, i. k. 2016-25661

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. ISAK-1853 „Dėl Mokslo premijų skyrimo Lietuvių kilmės užsieniečiams mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-1038, 2016-11-23, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27275

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. ISAK-1853 „Dėl Mokslo premijų skyrimo Lietuvių kilmės užsieniečiams mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo