Suvestinė redakcija nuo 2018-02-02

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 73-2810, i. k. 106110MISAK00B1-401

 

Nauja redakcija nuo 2018-02-02:

Nr. B1-143, 2018-02-01, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01640

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PIENO SUPIRKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2006 m. birželio 27 d. Nr. B1-401

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 200), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. liepos 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/1389 (OL 2017 L 195, p. 9), 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 178/2002, nustatančiu maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančiu Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiu su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)  652/2014 (OL 2014 L 189, p. 1), 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. balandžio 20 d. Komisijos reglamentu (EB) 219/2009 (OL 2009 L 87, p. 109), 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 853/2004, nustatančiu konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 14), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. kovo 11 d. Komisijos reglamentu (ES) 2016/355 (OL 2016 L 67, p. 22), Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu, Pieno supirkimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 146 „Dėl Pieno supirkimo taisyklių patvirtinimo“, ir siekdamas užtikrinti, kad superkamas žalias pienas atitiktų nustatytus reikalavimus:

1.    Tvirtinu pridedamą Pieno supirkimo tvarkos aprašą.

2.    Pavedu:

2.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams padaliniams;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarijos sanitarijos skyriui.

 

 

 

PIRMASIS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

L. E. DIREKTORIAUS PAREIGAS                                                                 DARIUS REMEIKA

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2006 m. birželio 27 d. įsakymu

Nr. B1-401

(Valstybinės maisto ir  veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2018 m. vasario 1 d. įsakymo

Nr. B1-143 redakcija)

 

PIENO SUPIRKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I Skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pieno supirkimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) tikslas – užtikrinti, kad skirtas perdirbti žalias pienas atitiktų 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. balandžio 20 d. Komisijos reglamentu (EB) 219/2009 (OL 2009 L 87 p. 109) (toliau – reglamentas (EB) Nr. 852/2004), 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 14), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. kovo 11 d. Komisijos reglamentu (ES) 2016/355 (OL 2016 L 67, p. 22) (toliau – reglamentas (EB) 853/2004), reikalavimus. Aprašas nustato reikalavimus pradedantiems tiekti pieną rinkai pieno gamintojams, pieno supirkimo nutraukimo ir atnaujinimo, netinkamo maistui pieno naudojimo ir apskaitos tvarką.

1.    Aprašas taikomas pieno gamintojams, supirkėjams ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Tarnyba) pareigūnams.

2.    Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Valstybinis veterinarijos gydytojas – veterinarijos gydytojas, pagal veterinarijos veiklą reglamentuojančius teisės aktus atliekantis valstybinės veterinarijos funkciją.

2.2. Kitos apraše vartojamos sąvokos atitinka 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 200), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. liepos 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/1389 (OL 2017 L 195, p. 9), 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 178/2002, nustatančiame maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančiame Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiu su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)  652/2014 (OL 2014 L 189, p. 1), reglamente (EB) 852/2004, reglamente (EB) 853/2004, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme, Lietuvos Respublikos maisto įstatyme ir Pieno supirkimo taisyklėse vartojamas sąvokas.

3.    Žalias pienas turi būti gaunamas iš gyvūnų, kuriems netaikomi apribojimai dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų ir atitinkančių reglamente (EB) 853/2004 nustatytus gyvūnų sveikatos reikalavimus.

II skyrius

REIKALAVIMAI PRADEDANTIEMS TIEKTI PIENĄ RINKAI pieno gamintojams

 

4.       Pieno gamintojas, prieš pradėdamas tiekti pieną rinkai, raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis turi kreiptis į Tarnybos teritorinį padalinį, kurio veiklos teritorijoje bus vykdoma veikla, dėl pieno gamintojo ūkio patikrinimo.

5.       Tarnybos teritorinis padalinys per 3 (tris) darbo dienas nuo pieno gamintojo kreipimosi atlieka pieno gamintojo ūkio patikrinimą dėl pieno gamybos sąlygų įvertinimo.

6.       Jei Tarnybos teritorinis padalinys pieno gamintojo ūkio patikrinimo metu nustato, kad:

6.1.    pieno gamybos sąlygos atitinka joms taikomus teisės aktų reikalavimus, tokia išvada įrašoma patikrinimo akte, kurio patvirtintą kopiją pieno gamintojas pristato pieno supirkėjui;

6.2.    pieno gamybos sąlygos neatitinka joms taikomų teisės aktų reikalavimų, tokia išvada įrašoma patikrinimo akte. Pieno gamintojas, pašalinęs patikrinimo metu nustatytus pieno gamybos sąlygų neatitikimus teisės aktų reikalavimams, kreipiasi į Tarnybos teritorinį padalinį dėl pakartotinio pieno gamintojo ūkio patikrinimo atlikimo.

 

III skyrius

PIENO SUPIRKIMO NUTRAUKIMAS ir ATNAUJINIMAS

 

7.       Pieno supirkimas nutraukiamas pieno supirkėjo ar jo įgalioto asmens Pieno supirkimo taisyklių 50 punkte nustatyta tvarka. Pieno supirkimo nutraukimo–atnaujinimo aktas atiduodamas pieno gamintojui.

8.       Pieno gamintojas, norintis, kad jo tiekiamo pieno supirkimas būtų atnaujintas, privalo ūkyje pašalinti trūkumus ir kreiptis raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis į pieno supirkėją dėl pieno mėginių paėmimo ir išsiuntimo į įgaliotąją laboratoriją pieno kokybės rodikliams ištirti. Jeigu pieno gamintojui neaiškios pieno kokybės rodiklių neatitikimo priežastys, jis turi kreiptis į jo ūkį aptarnaujantį privatų veterinarijos gydytoją.

9.       Pieno supirkėjas privalo per 2 (dvi) darbo dienas nuo pieno gamintojo kreipimosi, paimti pieno mėginį pieno kokybės rodikliams ištirti ir jį išsiųsti į įgaliotąją laboratoriją Pieno supirkimo taisyklių 2 priede nustatyta tvarka.

10.     Įgaliotojoje laboratorijoje ištyrus pieno mėginį, supirkėjas ir pieno gamintojas informuojamas apie tyrimų rezultatus Pieno supirkimo taisyklių nustatyta tvarka.

11.     Jei iš įgaliotosios laboratorijos gaunami Pieno supirkimo taisyklių reikalavimus atitinkantys pieno tyrimų rezultatai, pieno gamintojas, kuriam pieno pirkimas nutrauktas dėl Pieno supirkimo taisyklių 39, 44 punktuose nurodytų priežasčių, ir pieno gamintojas, pristatantis pieną į supirkimo punktą, kuriam supirkimas nutrauktas dėl Pieno supirkimo taisyklių 49 punkte nurodytų priežasčių, dėl pieno supirkimo atnaujinimo raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis kreipiasi į Tarnybos teritorinį padalinį.

12.     Tarnybos teritorinio padalinio valstybinis veterinarijos gydytojas per 3 (tris) darbo dienas nuo pieno gamintojo kreipimosi patikrina pieno gamintojo ūkį ir:

12.1.      jeigu pienas atitinka Pieno supirkimo taisyklėse nustatytus pieno sudėties ir kokybės rodiklius, patikrinimo akte ir pieno supirkimo nutraukimo–atnaujinimo akte pateikia išvadą dėl pieno supirkimo atnaujinimo (nurodo įgaliotosios laboratorijos tyrimų protokolo numerį, datą ir pasirašo);

12.2.      jeigu kyla įtarimų dėl pieno sudėties ir kokybės rodiklių atitikimo Pieno supirkimo taisyklėse nustatytiems reikalavimams, patikrinimo akte nurodo pieno gamintojui pakartotinai atlikti pieno tyrimus įgaliotojoje laboratorijoje. Pieno supirkimas atnaujinamas, kai laboratorinių tyrimų rezultatai nekelia įtarimo dėl laboratorinių tyrimų rezultatų patikimumo.

13.     Parduodantis pieną tiesiogiai iš ūkyje esančio aušintuvo pieno gamintojas, kuriam pieno supirkimas nutrauktas dėl Pieno supirkimo taisyklių 49 punkte nurodytų priežasčių, pašalinęs neatitikimų priežastis, dėl pieno supirkimo atnaujinimo turi kreiptis į pieno supirkėją. Pieno supirkėjas, atsižvelgdamas į Pieno supirkimo taisyklių reikalavimus atitinkančius pieno tyrimų rezultatus, pieno supirkimo nutraukimo–atnaujinimo akte įrašo išvadą dėl pieno supirkimo atnaujinimo ir jame nurodo įgaliotosios laboratorijos protokolo datą, numerį ir pasirašo.

14.     Pieno supirkimo nutraukimo–atnaujinimo akto ir patikrinimo akto dėl supirkimo atnaujinimo originalai saugomi pieno gamintojo ūkyje, o jų kopijos saugomos pieno supirkimo punkte vienus metus.

15.     Pieno supirkėjas visus pieno supirkimo nutraukimo ir atnaujinimo atvejus registruoja Pieno supirkimo nutraukimo ir atnaujinimo registre, kuriame registruojami pieno supirkimo nutraukimo ir atnaujinimo atvejai ir nurodomi pieno gamintojo duomenys: vardas ir pavardė, pieno nutraukimo ir atnaujinimo datos, priežastys, tyrimo data ir rezultatas. Šis registras saugomas vienus metus po paskutinio įrašo. Įrašas apie pieno supirkimo nutraukimą ar atnaujinimą Pieno supirkimo nutraukimo ir atnaujinimo registre turi būti padaromas tą pačią dieną.

 

IV skyrius

NETINKAMO MAISTUI PIENO NAUDOJIMAS IR APSKAITA

 

16.     Karvių, avių ir ožkų, neatitinkančių Aprašo 3 punkto reikalavimų, žalias pienas draudžiamas vartoti maistui (išskyrus šio Aprašo 17.2 papunktyje nustatytą išimtį).

17.     Gavus Tarnybos teritorinio padalinio leidimą, iš karvių, avių ir ožkų, neatitinkančių Aprašo 3 punkto reikalavimų, gautą pieną galima naudoti:

17.1.  maistiniams gyvūnams šerti:

17.1.1. jeigu karvėms, avims ir ožkoms atlikus tuberkuliozės arba bruceliozės tyrimą buvo gauti neigiami tyrimų rezultatai ir jos neturi klinikinių šių ligų požymių,

17.1.2. jeigu karvės, avys ir ožkos, kilusios iš tuberkulioze ir brucelioze užkrėstų bandų, neserga šiomis ligomis ir neturi šių ligų klinikinių požymių. Toks pienas prieš pateikiant jį gyvūnams šerti turi būti termiškai apdorotas, kad būtų užtikrinta jo sauga;

17.2.  sūrių, kurių nokinimo trukmė yra ne trumpesnė kaip du mėnesiai arba kurie gaminami iš karvių, avių ir ožkų pieno, prieš tai jį termiškai apdorojus, gamybai, jeigu:

17.2.1. karvėms, avims ir ožkoms, atlikus tuberkuliozės arba bruceliozės tyrimą, buvo gauti neigiami tyrimų rezultatai,

17.2.2. karvės, avys ar ožkos, kurios buvo vakcinuotos nuo bruceliozės,

17.2.3. karvėms, avims ar ožkoms kurioms nenustatyta klinikinių bruceliozės požymių.

18.     Užterštas inhibitorinėmis medžiagomis ir gydomų karvių, avių ir ožkų pienas nepasibaigus išlaukai yra laikomas 2 kategorijos šalutiniu gyvūniniu produktu, kurį draudžiama vartoti kaip maistą ar maistiniams gyvūnams šerti. Jis turi būti tvarkomas pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas reglamentas (EB) 1774/2002 (Šalutinių gyvūninių produktų reglamentas) (OL 2009 L 300, p. 1) (toliau – reglamentas 1069/2009), 13 straipsnį.

19.     Gydomos karvės, avys ir ožkos turi būti melžiamos pabaigoje arba atskiru melžimo aparatu ar rankomis ir ženklinamos taip, kad būtų galima lengvai atskirti nuo sveikų karvių, avių ir ožkų. Iki nustatytos išlaukos tokių karvių, avių ir ožkų pienas negali būti vartojamas kaip maistas ar šeriamas maistiniams gyvūnams. Pieno ūkyje turi būti vedamas veterinarinės medicinos produktų ir vaistinių pašarų, įsigytų pagal veterinarijos gydytojų receptus ir sunaudotų maistiniams gyvūnams, apskaitos žurnalas, kaip nustatyta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. B1-390 „Dėl veterinarinės medicinos produktų ir vaistinių pašarų, naudojamų maistiniams gyvūnams, apskaitos ir naudojimo kontrolės“ 1.1 papunktyje.

20.     Karvių, avių ir ožkų, kurioms nustatyti klinikiniai mastito požymiai, pienas maistui negali būti vartojamas.

21.     Pienas, viršijantis bendro bakterinio užterštumo ir somatinių ląstelių normas, nurodytas Pieno supirkimo taisyklėse, kai yra nutrauktas pieno supirkimas, gali būti sušeriamas to ūkio maistiniams gyvūnams (penimiems gyvuliams), tačiau jame negali būti patogenų, galinčių sukelti ligą. Toks pienas turi būti naudojamas termiškai apdorotas (pakaitintas iki virimo temperatūros) arba raugintas. Taip pat gali būti išpilamas pieno ūkio mėšlidėje.

 

V skyrius

Baigiamosios nuostatos

 

22.     Pieno ūkyje turi būti pildomas laisvos formos registras (žurnalas), kuriame nurodomas sunaikinto netinkamo maistui ar pašarui pieno kiekis, būdas ir data. Šis registras (žurnalas) pildomas nedelsiant po pieno sunaikinimo ir saugomas vienus metus po paskutinio įrašo.

23.     Visas su pieno supirkimo atnaujinimu susijusias išlaidas padengia pieno gamintojas.

24.     Asmuo, pažeidęs Aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-39, 2008-01-17, Žin., 2008, Nr. 9-328 (2008-01-22), i. k. 108110MISAK000B1-39

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. B1-401 "Dėl Pieno supirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-738, 2011-11-28, Žin., 2011, Nr. 149-7025 (2011-12-06), i. k. 111110MISAK00B1-738

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. B1-401 "Dėl Pieno supirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-1040, 2014-12-09, paskelbta TAR 2014-12-10, i. k. 2014-19432

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. B1-401 „Dėl Pieno supirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-143, 2018-02-01, paskelbta TAR 2018-02-01, i. k. 2018-01640

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. B1-401 „Dėl Pieno supirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo