Suvestinė redakcija nuo 2023-03-31 iki 2023-03-31

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 73-2755, i. k. 1061010ISTA000X-686

 

Nauja redakcija nuo 2019-01-01:

Nr. XIII-1690, 2018-12-04, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20237

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS

ĮSTATYMAS

 

2006 m. birželio 13 d. Nr. X-686

Vilnius

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas

1. Šio įstatymo paskirtis – nustatyti socialinės paramos mokiniams rūšis, dydžius, teikimo sąlygas, tvarką ir finansavimą.

2. Šis įstatymas taikomas mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau – mokykla) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą.

3. Šis įstatymas netaikomas:

1) vyresniems kaip 21 metų mokiniams, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas, išskyrus šio įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nustatytą atvejį;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-130, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28987

 

2) mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo ugdymo, ir pagal profesinio mokymo programas;

3) mokiniams, kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio reikmenis) valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose, išskyrus šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nustatytą atvejį;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2603, 2019-12-05, paskelbta TAR 2019-12-19, i. k. 2019-20562

 

4) mokiniams, kuriems Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka nustatyta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), išskyrus šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nustatytą atvejį.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2603, 2019-12-05, paskelbta TAR 2019-12-19, i. k. 2019-20562

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Mokinio reikmenys – individualios mokymosi priemonės (pratybų sąsiuviniai, skaičiuotuvai, rašymo, braižymo, piešimo ir kitos mokinio individualiai naudojamos mokymosi priemonės), sportinė apranga, avalynė, drabužiai ir kiti mokiniui ugdyti būtini reikmenys, kuriais mokiniai neaprūpinami Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatyta tvarka.

2. Pareiškėjas – vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas, mokinys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų sutikimą, kurie kreipiasi dėl socialinės paramos mokiniams gavimo.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2603, 2019-12-05, paskelbta TAR 2019-12-19, i. k. 2019-20562

 

3. Produktas – maisto produktas, naudojamas pusryčių, pietų ar pavakarių patiekalų gamybai.

4. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme ir Švietimo įstatyme.

 

3 straipsnis. Socialinės paramos mokiniams rūšys

Nustatomos šios socialinės paramos mokiniams rūšys:

1) mokinių nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai, maitinimas mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);

2) parama mokinio reikmenims įsigyti.

 

4 straipsnis. Socialinės paramos mokiniams finansavimas

1. Socialinė parama mokiniams finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams, valstybės biudžete skirtų bendrųjų asignavimų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, savivaldybių biudžetų lėšų ir nevalstybinių mokyklų lėšų.

2. Socialinės paramos mokiniams išlaidų rūšys:

1) išlaidos produktams (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį), kai mokiniai maitinami nemokamai;

2) išlaidos mokinio reikmenims (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį);

3) patiekalų gamybos išlaidos (maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojų, tiesiogiai susijusių su mokinių nemokamo maitinimo teikimu, darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, komunalinių paslaugų, ryšių, transporto išlaidos);

4) išlaidos socialinei paramai mokiniams administruoti (šią paramą administruojančių institucijų darbuotojų ir mokyklų darbuotojų, atsakingų už šios paramos teikimą, darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, ryšių, pašto paslaugos ir kitos išlaidos, nustatytos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintame Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų specialioms tikslinėms dotacijoms socialinėms išmokoms, kompensacijoms, socialinei paramai mokiniams ir socialinėms paslaugoms administruoti, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos apraše).

3. Šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytos išlaidos savivaldybių ir nevalstybinių mokyklų mokiniams finansuojamos iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams, o valstybinių mokyklų mokiniams – iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai valstybės biudžete skirtų bendrųjų asignavimų.

4. Šio straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytos išlaidos finansuojamos iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams.

5. Šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatytos išlaidos savivaldybių mokyklų mokiniams finansuojamos iš savivaldybių biudžetų lėšų, nevalstybinių mokyklų mokiniams – iš nevalstybinių mokyklų skirtų lėšų, valstybinių mokyklų mokiniams – iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai valstybės biudžete skirtų bendrųjų asignavimų.

6. Šio straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatytoms išlaidoms finansuoti iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams ir iš valstybės biudžeto skirtų bendrųjų asignavimų Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai papildomai skiriama iki 4 procentų, skaičiuojant nuo šio straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytoms išlaidoms finansuoti skirtų lėšų, dydžio suma. Konkretų socialinei paramai mokiniams administruoti skiriamos specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams procento dydį iki biudžetinių metų pradžios nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras, o valstybės biudžete skiriamų bendrųjų asignavimų Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai procento dydį – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras. Išlaidoms socialinei paramai mokiniams administruoti per kalendorinius metus panaudojama ne didesnė lėšų suma, negu nustatytas išlaidoms socialinei paramai mokiniams administruoti skiriamų lėšų procento dydis nuo panaudotų lėšų išlaidoms produktams ir mokinio reikmenims (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) finansuoti.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2603, 2019-12-05, paskelbta TAR 2019-12-19, i. k. 2019-20562

 

7. Einamaisiais metais nepanaudotos šio straipsnio 2 dalies 1, 2 ar 4 punkte nurodytoms išlaidoms finansuoti skirtos valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams ir iš valstybės biudžeto skirtos bendrųjų asignavimų lėšos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai gali būti skiriamos papildomai kitoms šio straipsnio 2 dalies 1 ir (ar) 2 punktuose nurodytoms išlaidoms apmokėti.

 

II SKYRIUS

Socialinė parama mokiniams

 

5 straipsnis. Mokinių teisė į socialinę paramą

1. Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.

2. Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus.

3. Mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, mokykla organizuoja nemokamus pietus, kurie skiriami šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka nevertinant gaunamų pajamų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2603, 2019-12-05, paskelbta TAR 2019-12-19, i. k. 2019-20562

Nr. XIV-130, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28987

 

4. Mokiniai turi teisę į nemokamus pusryčius, pietus, pavakarius, maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose ir paramą mokinio reikmenims įsigyti pagal šio įstatymo 15 straipsnio 4 dalies 4 punktą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2603, 2019-12-05, paskelbta TAR 2019-12-19, i. k. 2019-20562

 

6 straipsnis. Pajamų socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiavimas

1. Vidutinės pajamos vienam asmeniui apskaičiuojamos:

1) pagal 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, nustatytas Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnyje;

2) pagal kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, jeigu bent vieno iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų šaltinis ar bendrai gyvenančių asmenų sudėtis, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytus atvejus.

2. Jeigu per 3 kalendorinius mėnesius, praėjusius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio, buvo gauta vienkartinė išmoka (premija, vienkartinė netekto darbingumo kompensacija, išeitinė išmoka ir kitos faktiškai gautos vienkartinės pajamos, išskyrus kompensaciją už nepanaudotas atostogas) ar iš karto už 2 ir daugiau kalendorinių mėnesių išmokėtos kas mėnesį gaunamos išmokos, vidutinės pajamos vienam asmeniui apskaičiuojamos šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta tvarka.

3. Jeigu kreipimosi dėl mokinių nemokamo maitinimo mėnesį bent vieno iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų šaltinis ar bendrai gyvenančių asmenų sudėtis, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytus atvejus, mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas pagal praėjusio mėnesio iki kreipimosi dėl mokinių nemokamo maitinimo mėnesio pajamas ir teikiamas, kol bus pateikta informacija apie kreipimosi mėnesio pajamas ir priimtas naujas sprendimas dėl nemokamo maitinimo skyrimo, bet ne ilgiau kaip 2 mėnesius nuo užpildyto socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymo-paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams (toliau – patvirtintas prašymas-paraiška) pateikimo dienos.

4. Jeigu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, vidutinės pajamos vienam asmeniui apskaičiuojamos pagal pajamas, kurios paskutinį kartą buvo nurodytos skiriant piniginę socialinę paramą, įskaitant paskirtos socialinės pašalpos dydį, išskyrus papildomai paskirtos socialinės pašalpos dydį, ir neįskaitant būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų dydžio.

 

7 straipsnis. Mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžio nustatymas

1. Mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydis vienai dienai vienam mokiniui nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintu pusryčių, pietų ir pavakarių patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašu pagal mokinių amžiaus grupes.

2. Mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti vienai dienai vienam mokiniui (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) skiriama:

1) nuo 1,6 iki 2,8 procento bazinės socialinės išmokos dydžio suma pusryčiams ar pavakariams;

2) nuo 3,5 iki 5 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio suma pietums;

3) nuo 8,3 iki 9,7 procento bazinės socialinės išmokos dydžio suma maitinimui mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose.

 

8 straipsnis. Mokinio reikmenims įsigyti skiriamų lėšų dydžio nustatymas ir mokinio reikmenų rinkinių sudarymas

1. Mokinio reikmenims įsigyti (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) per kalendorinius metus vienam mokiniui skiriama 2 bazinių socialinių išmokų dydžio suma.

2. Jeigu mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką, individualios mokymosi priemonės į mokinio reikmenų rinkinius įtraukiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintu Individualiųjų mokymosi priemonių sąrašu. Mokinio reikmenų rinkiniai kiekvienam mokiniui sudaromi pagal individualius jų poreikius, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų auginamų vaikų skaičių, jų jau turimus mokinio reikmenis ir vadovaujantis savivaldybės tarybos nustatyta paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarka.

 

III SKYRIUS

SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ADMINISTRAVIMAS

 

9 straipsnis. Socialinę paramą mokiniams administruojančios institucijos ir įstaigos

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija administruoja mokinių nemokamą maitinimą valstybinėse mokyklose, o savivaldybių administracijos – savivaldybių mokyklose ir nevalstybinėse mokyklose, veikiančiose savivaldybių teritorijose. Savivaldybių administracijos administruoja paramą mokinio reikmenims įsigyti.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-1843, 2023-03-28, paskelbta TAR 2023-03-30, i. k. 2023-05740

 

10 straipsnis. Kreipimasis dėl socialinės paramos mokiniams

1. Šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nurodytiems mokiniams nemokami pietūs skiriami be atskiro vieno iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų kreipimosi. Jeigu šios paramos poreikio nėra, vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų gali informuoti (tiesiogiai, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis) mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administraciją apie šios paramos atsisakymą, nurodydamas mokinio vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo datą) ir patvirtindamas, kad atsisako skirtos paramos. Jeigu atsisakius paramos atsirado jos poreikis, vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų gali kreiptis (tiesiogiai, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis) į mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administraciją dėl šios paramos skyrimo, nurodydamas mokinio vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo datą) ir datą, nuo kada parama turi būti skiriama.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-130, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28987

 

2. Pareiškėjas dėl socialinės paramos mokiniams, išskyrus šio straipsnio 1 dalyje nustatytą atvejį, kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, administraciją, o jeigu jo gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jis nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – į savivaldybės, kurios teritorijoje faktiškai gyvena (toliau kartu – gyvenamosios vietos savivaldybė), administraciją, užpildydamas patvirtintos formos prašymą-paraišką, ir prideda reikalingus dokumentus, nustatytus Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 20 straipsnyje (išskyrus dokumentus, kuriuose yra duomenų apie bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens turimą turtą), išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nustatytą atvejį. Patvirtintame prašyme-paraiškoje pareiškėjas apie save ir bendrai gyvenančius asmenis nurodo šiuos duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo datą), o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota ir asmuo nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – faktinės gyvenamosios vietos adresą, mokėjimo ar kredito įstaigos pavadinimą, sąskaitos, į kurią būtų pervedama mokiniui skirta parama mokinio reikmenims įsigyti, numerį, jeigu pareiškėjas paramą mokinio reikmenims įsigyti prašo pervesti į mokėjimo ar kredito įstaigoje esančią asmeninę sąskaitą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-130, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28987

 

3. Asmenų, Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka nedeklaravusių gyvenamosios vietos ir neįtrauktų į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, faktinė gyvenamoji vieta nustatoma vadovaujantis pareiškėjo pateikta informacija ir duomenimis, taip pat valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose ar kitose informacinėse sistemose esančiais duomenimis, pagrindžiančiais ekonominius, socialinius ar asmeninius asmenų interesus toje savivaldybėje. Tais atvejais, kai, įvertinus pareiškėjo pateiktą informaciją ir duomenis apie faktinę gyvenamąją vietą, paaiškėja, kad jie netikslūs ir (ar) klaidingi ir (ar) valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose ar kitose informacinėse sistemose nėra duomenų apie pareiškėją, faktinė gyvenamoji vieta patikrinama savivaldybės administracijos socialinių darbuotojų ir (ar) kitų savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotų savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ar savivaldybės administracijos darbuotojų ir surašomas buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-130, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28987

 

4. Dėl mokinio nemokamo maitinimo patvirtintą prašymą-paraišką pareiškėjas gali pateikti ir mokyklos, kurioje mokinys mokosi ar kuri organizuoja vasaros poilsio stovyklas, administracijai. Šiuo atveju mokyklos administracija patvirtintą prašymą-paraišką ne vėliau kaip kitą dieną, kai buvo gautas patvirtintas prašymas-paraiška, perduoda pareiškėjo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai savivaldybės tarybos nustatyta kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarka.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-130, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28987

 

5. Jeigu kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, pareiškėjas pateikia mokyklos ar savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai laisvos formos prašymą gauti socialinę paramą mokiniams. Šiame prašyme pareiškėjas apie save ir mokinį, kuriam prašoma skirti socialinę paramą mokiniams, nurodo šiuos duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo datą), o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota ir asmuo nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – faktinės gyvenamosios vietos adresą, mokyklos pavadinimą ir klasę, kurioje mokinys mokosi, mokėjimo ar kredito įstaigos pavadinimą, sąskaitos, į kurią būtų pervedama mokiniui skirta parama mokinio reikmenims įsigyti, numerį, jeigu pareiškėjas paramą mokinio reikmenims įsigyti prašo pervesti į mokėjimo ar kredito įstaigoje esančią asmeninę sąskaitą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-130, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28987

 

6. Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą mokykloje ir (ar) paramą mokinio reikmenims įsigyti, pareiškėjas patvirtintą prašymą-paraišką ar šio straipsnio 5 dalyje nustatytu atveju laisvos formos prašymą (toliau kartu – prašymas-paraiška) gali pateikti nuo kalendorinių metų liepos 1 dienos. Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą mokyklos organizuojamoje vasaros poilsio stovykloje, pareiškėjas prašymą-paraišką gali pateikti nuo kalendorinių metų gegužės 1 dienos, išskyrus šio įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatytą atvejį, kai atskiras prašymas-paraiška nereikalingas. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti prašymą-paraišką pareiškėjas gali pateikti iki kalendorinių metų spalio 5 dienos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-130, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28987

 

7. Mokyklos administracija, gavusi informaciją iš mokyklos pedagogų, socialinių pedagogų ir (ar) bendruomenės atstovų apie tai, kad socialinė parama mokiniui galimai reikalinga, bet pareiškėjas nesikreipė dėl socialinės paramos mokiniams, informuoja mokinio gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją dėl poreikio įvertinti bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir teikti socialinę paramą mokiniams.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-130, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28987

 

8. Savivaldybės administracija, o kai dėl nemokamo maitinimo prašymą-paraišką pareiškėjas pateikia mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administracijai, mokyklos administracija prašymą-paraišką socialinei paramai mokiniams gauti užregistruoja prašymo-paraiškos gavimo dieną. Jeigu pateikti ne visi dokumentai, informacija apie trūkstamus dokumentus įrašoma informaciniame lapelyje ir šis įteikiamas pareiškėjui. Trūkstamus dokumentus socialinei paramai mokiniams gauti pareiškėjas turi pateikti savivaldybės administracijai ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos, išskyrus atvejį, kai pajamos socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiuojamos šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta tvarka. Kai vidutinės pajamos vienam asmeniui apskaičiuojamos šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta tvarka, trūkstami dokumentai socialinei paramai mokiniams gauti pateikiami ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos. Jeigu pareiškėjas per nustatytą terminą savivaldybės administracijai nepateikia trūkstamų dokumentų, savivaldybės administracija priima sprendimą neskirti socialinės paramos mokiniams.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-130, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28987

 

9. Prašymas-paraiška gali būti pateiktas tiesiogiai, paštu, elektroniniu būdu, jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, arba per atstovą. Jeigu prašymas-paraiška teikiamas per atstovą, nurodomi šie atstovo duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data), o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota ir asmuo neįtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – faktinės gyvenamosios vietos adresas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-130, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28987

 

11 straipsnis. Socialinės paramos mokiniams skyrimas

1. Šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nurodytiems mokiniams nemokami pietūs skiriami nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos pagal mokinių sąrašą. Šį sąrašą iki kiekvienų kalendorinių metų rugpjūčio 20 dienos sudaro, patvirtina ir pateikia (tiesiogiai, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu) mokinių nemokamą maitinimą administruojančiai institucijai mokyklos, kurioje mokiniai mokosi, administracija. Mokyklos administracija mokinių sąraše nurodo šiuos mokinių, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo datą), gyvenamosios vietos adresą. Jeigu mokykloje, kurioje mokinys mokosi, iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų gaunama informacija, kad šios paramos poreikio nėra arba, atsisakius šios paramos, atsirado poreikis mokiniui ją gauti, mokyklos administracija apie tai informuoja mokinių nemokamą maitinimą administruojančią instituciją, nurodydama mokinio vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo datą), gyvenamosios vietos adresą ir paramos atsisakymo arba skyrimo datą.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-130, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28987

 

2. Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams, išskyrus šio straipsnio 1 dalyje nustatytą atvejį, skyrimo ar nutraukimo priimamas savivaldybės, kurioje pateiktas prašymas-paraiška, administracijos direktoriaus nustatyta tvarka. Užpildomas socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo ar nutraukimo.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-130, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28987

 

3. Priklausomai nuo prašymo-paraiškos ir visų dokumentų, reikalingų mokinių nemokamam maitinimui skirti, pateikimo dienos, mokinių nemokamas maitinimas skiriamas:

1) nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, IV gimnazijos klasės mokiniams – iki brandos egzaminų sesijos pabaigos;

2) pateikus prašymą-paraišką mokslo metais, – nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo gavimo mokykloje kitos dienos iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, IV gimnazijos klasės mokiniams – iki brandos egzaminų sesijos pabaigos;

3) mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose, jeigu paskutinį mokslo metų ugdymo proceso mėnesį mokinys turėjo teisę gauti nemokamą maitinimą pagal šio įstatymo 5 straipsnio 1, 2 ar 4 dalį, be atskiro prašymo-paraiškos nuo mokyklos organizuojamos vasaros poilsio stovyklos pradžios. Jeigu teisė gauti nemokamą maitinimą pagal šio įstatymo 5 straipsnio 1, 2 ar 4 dalį atsirado vėliau, mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose nemokamas maitinimas skiriamas pagal pareiškėjo prašymą-paraišką nuo kitos dienos, kai buvo gauta informacija apie priimtą sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo mokykloje.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-130, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28987

 

4. Priklausomai nuo prašymo-paraiškos ir visų dokumentų, reikalingų skirti paramą mokinio reikmenims įsigyti, pateikimo dienos, parama mokinio reikmenims įsigyti už atitinkamų mokslo metų laikotarpį skiriama iki tų mokslo metų pradžios arba tais mokslo metais, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-130, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28987

 

5. Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos. Per šį laikotarpį sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo kopija pateikiama šio įstatymo 9 straipsnyje nurodytoms institucijoms ir įstaigoms, išskyrus atvejį, kai sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo priima savivaldybės, kurios mokykloje mokinys mokosi, administracija. Šios institucijos ir įstaigos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie priimtą sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo raštu informuoja mokyklas, išskyrus atvejį, kai informacija gaunama iš Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS).

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1843, 2023-03-28, paskelbta TAR 2023-03-30, i. k. 2023-05740

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-130, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28987

 

6. Pareiškėjas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo priėmimo dienos. Jeigu socialinė parama mokiniui neskiriama, nurodoma neskyrimo priežastis ir sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo apskundimo tvarka. Pareiškėjo pateikti dokumentai jam grąžinami. Apskundimo dėl savivaldybės administracijos priimto sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo tikslu šių dokumentų kopijos saugomos ir tvarkomos savivaldybės administracijoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-130, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28987

 

7. Savivaldybės administracija, nustačiusi, kad per laikotarpį, kurį mokiniui teikiama socialinė parama mokiniams, atsiranda nors viena iš aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 13 straipsnio 1 ar 2 dalyje, priima sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams nutraukimo ir jį pateikia šio įstatymo 9 straipsnyje nurodytoms institucijoms ir įstaigoms, išskyrus atvejį, kai sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams nutraukimo priima savivaldybės, kurios mokykloje mokinys mokosi, administracija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos. Socialinė parama mokiniui neteikiama nuo kitos darbo dienos, kurią mokykloje buvo gautas sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams nutraukimo.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1843, 2023-03-28, paskelbta TAR 2023-03-30, i. k. 2023-05740

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-130, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28987

 

12 straipsnis. Socialinės paramos mokiniams teikimas

1. Mokiniams nemokamas maitinimas teikiamas toje mokykloje, kurioje mokiniai mokosi. Valstybinių mokyklų mokiniams nemokamas maitinimas teikiamas švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarka, o savivaldybių ir nevalstybinių mokyklų mokiniams – savivaldybių tarybų nustatyta mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarka.

2. Mokiniams nemokamas maitinimas teikiamas mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose.

3. Jeigu mokiniui, kuris mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programą, per laikotarpį, kurį jam paskirtas nemokamas maitinimas, sukanka 21 metai, nemokamas maitinimas teikiamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, IV gimnazijos klasės mokiniui – iki brandos egzaminų sesijos pabaigos.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-130, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28987

 

4. Mokiniams nemokamas maitinimas neteikiamas, jeigu jų tėvai yra atleisti nuo mokėjimo už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose, išskyrus šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nustatytą atvejį.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2603, 2019-12-05, paskelbta TAR 2019-12-19, i. k. 2019-20562

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-130, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28987

 

5. Mokiniams vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-130, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28987

 

6. Mokiniui pakeitus mokyklą, ankstesnės mokyklos administracija naujos mokyklos administracijai ne vėliau kaip kitą darbo dieną po mokyklos pakeitimo dienos pateikia (tiesiogiai, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu) laisvos formos pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą ir informuoja pareiškėjo gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją apie tai, kad mokinys pakeitė mokyklą (informuojant nurodomas mokinio vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data), naujos mokyklos pavadinimas ir data, nuo kurios mokinys pakeitė mokyklą). Laisvos formos pažymoje mokyklos administracija nurodo šiuos mokinio duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo datą), gyvenamosios vietos adresą. Mokiniui nemokamas maitinimas naujoje mokykloje pradedamas teikti nuo kitos darbo dienos po to, kai pažyma buvo gauta mokykloje.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-130, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28987

 

7. Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama pareiškėjo gyvenamosios vietos savivaldybėje savivaldybės tarybos nustatyta paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarka.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-130, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28987

 

8. Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama pinigais, išskyrus šio straipsnio 9 dalyje nustatytą atvejį.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-130, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28987

 

9. Parama mokinio reikmenims įsigyti privalo būti teikiama nepinigine forma, jeigu mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką, išskyrus atvejį, kai atvejo vadybininkas, koordinuojantis atvejo vadybos procesą, o kai atvejo vadyba netaikoma, – socialinis darbuotojas, dirbantis su asmenimis, patiriančiais socialinę riziką, rekomenduoja paramą mokinio reikmenims įsigyti teikti pinigine forma.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2603, 2019-12-05, paskelbta TAR 2019-12-19, i. k. 2019-20562

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIV-130, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28987

 

13 straipsnis. Socialinės paramos mokiniams neskyrimas ir nutraukimas

1. Socialinė parama mokiniams neskiriama arba jos teikimas nutraukiamas:

1) kai yra nors viena iš šio įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje nurodytų aplinkybių;

2) kai nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje ir 5 straipsnyje;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2603, 2019-12-05, paskelbta TAR 2019-12-19, i. k. 2019-20562

 

3) pareiškėjas nevykdo šio įstatymo 17 straipsnio 1, 2 ar 3 punkte nustatytų pareigų.

2. Nemokamas maitinimas neskiriamas arba nutraukiamas, jeigu yra šio įstatymo 12 straipsnio 4 dalyje nurodyta aplinkybė.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-130, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28987

 

3. Sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams nutraukimo savivaldybės administracija priima ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų ar duomenų, patvirtinančių šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas aplinkybes, gavimo dienos.

4. Pareiškėjas apie priimtą sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams nutraukimo informuojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams nutraukimo priėmimo dienos.

 

14 straipsnis. Lėšų poreikio socialinei paramai mokiniams teikti nustatymas

1. Savivaldybės administracija lėšų poreikį šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 4 punktuose nurodytoms išlaidoms finansuoti nustato vadovaudamasi socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtinta Specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų apskaičiavimo metodika, o Švietimo, mokslo ir sporto ministerija lėšų poreikį šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktuose nurodytoms išlaidoms finansuoti nustato vadovaudamasi socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtinta Valstybės biudžeto lėšų poreikio mokinių nemokamam maitinimui planavimo bei jų paskirstymo metodika.

2. Mokinių nemokamą maitinimą administruojančios institucijos lėšų poreikį šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytoms išlaidoms finansuoti nustato vadovaudamosi savo patvirtinta lėšų poreikio planavimo ir paskirstymo mokykloms metodika.

 

15 straipsnis. Socialinę paramą mokiniams administruojančių ir organizuojančių subjektų pareigos ir teisės

1. Švietimo, mokslo ir sporto ministras:

1) skirsto šiam įstatymui įgyvendinti gautas valstybės biudžeto lėšas;

2) mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos apraše turi teisę numatyti atvejus iš savo biudžeto lėšų skirti socialinę paramą mokiniams ir kitais, šio įstatymo nenustatytais, atvejais.

2. Savivaldybių tarybos:

1) skirsto šiam įstatymui įgyvendinti gautas valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšas;

2) mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos apraše turi teisę numatyti atvejus iš savivaldybės biudžeto lėšų skirti socialinę paramą mokiniams ir kitais, šio įstatymo nenustatytais, atvejais.

3. Savivaldybių administracijos ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija:

1) savivaldybių administracijos atsako už valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, skiriamų šiam įstatymui įgyvendinti, o Švietimo, mokslo ir sporto ministerija – už valstybės biudžeto lėšų tikslingą panaudojimą;

2) nustato produktams įsigyti skiriamų lėšų dydį, vadovaudamosi šio įstatymo 7 straipsniu;

3) teikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai duomenis apie pagrįstą valstybės biudžeto lėšų, reikalingų šiam įstatymui įgyvendinti, poreikį, vadovaudamosi socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Duomenų apie valstybės biudžeto lėšų poreikį socialinei paramai mokiniams teikimo tvarkos aprašu;

4) renka ir kaupia duomenis apie suteiktą socialinę paramą mokiniams, vadovaudamosi socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Duomenų apie suteiktą socialinę paramą mokiniams teikimo tvarkos aprašu, analizuoja duomenis apie remiamus mokinius ir lėšų panaudojimą mokyklose, laiku apskaičiuoja papildomai reikalingas ar numatomas nepanaudoti einamaisiais metais lėšas;

5) teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai duomenis apie suteiktą socialinę paramą mokiniams, vadovaudamosi socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Duomenų apie suteiktą socialinę paramą mokiniams teikimo tvarkos aprašu. Savivaldybių ir mokyklų, kuriose savivaldybės administruoja mokinių nemokamą maitinimą, administracijos stebėsenos ir analizės tikslais duomenis apie socialinės paramos mokiniams gavėjų skaičių ir jiems suteiktą socialinę paramą mokiniams teikia Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS);

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-130, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28987

 

6) gavusios informaciją apie pasikeitusias aplinkybes, turinčias įtakos skiriant socialinę paramą mokiniams, ar kilus įtarimui, kad pateikta neteisinga informacija arba ji yra nuslėpta, apie tai praneša savivaldybės, kurioje priimamas sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo, administracijai.

4. Savivaldybių administracijos:

1) tikrina pareiškėjo pateiktą informaciją, turinčią įtakos teisei į socialinę paramą mokiniams;

2) jeigu yra šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje ar 10 straipsnio 7 dalyje nustatytos aplinkybės ar kyla įtarimas, kad pateikta neteisinga informacija ar pareiškėjas nevykdo šio įstatymo 17 straipsnio 4 punkte nustatytų pareigų, tikrina bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą. Tokiais atvejais šis aktas yra vienas iš dokumentų teisei į socialinę paramą mokiniams nustatyti;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-130, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28987

 

3) sudaro mokinio reikmenų rinkinius vadovaudamosi šio įstatymo 8 straipsniu;

4) turi teisę savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, patikrinus bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, mokiniams skirti nemokamą maitinimą ir (ar) paramą mokinio reikmenims įsigyti išimties atvejais (ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus, kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką), jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio. Tam tikslui gali būti panaudojama iki 6 procentų šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 4 punktuose numatytoms išlaidoms finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų dydžio suma.

5. Mokyklų administracijos privalo užtikrinti nemokamų pietų teikimą šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nurodytiems mokiniams.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-130, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28987

 

6. Nevalstybinių mokyklų administracijos:

1) atsako už valstybės biudžeto lėšų, skiriamų šiam įstatymui įgyvendinti, tikslingą panaudojimą;

2) teikia savivaldybės, kurios teritorijoje veikia mokykla, administracijai duomenis, reikalingus valstybės biudžeto lėšų poreikiui apskaičiuoti, vadovaudamosi socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Duomenų apie valstybės biudžeto lėšų poreikį socialinei paramai mokiniams teikimo tvarkos aprašu;

3) teikia savivaldybės, kurios teritorijoje veikia mokykla, administracijai duomenis apie suteiktą socialinę paramą mokiniams, vadovaudamosi socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Duomenų apie suteiktą socialinę paramą mokiniams teikimo tvarkos aprašu.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-1843, 2023-03-28, paskelbta TAR 2023-03-30, i. k. 2023-05740

 

16 straipsnis. Informacijos teikimas

1. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos bei kiti juridiniai asmenys savivaldybių administracijų prašymu privalo nemokamai teikti informaciją, reikalingą socialinei paramai mokiniams skirti.

2. Juridiniai asmenys, organizacijos ir jų filialai per 10 darbo dienų nuo pareiškėjo, kuris kreipiasi dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo, prašymo gavimo dienos turi šiam pareiškėjui nemokamai pateikti jo prašomus dokumentus, reikalingus teisei į socialinę paramą mokiniams nustatyti.

 

IV SKYRIUS

PAREIŠKĖJO pareigos IR Neteisėtai gautos socialinės paramos MOKINIAMS išieškojimas

 

17 straipsnis. Pareiškėjo pareigos

Pareiškėjas privalo:

1) prašyme-paraiškoje nurodyti išsamią ir teisingą informaciją, įrodančią asmens teisę gauti socialinę paramą mokiniams, ir pateikti šiai paramai gauti būtinus dokumentus;

2) informuoti gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją apie pasikeitusias aplinkybes, turinčias įtakos teisei į socialinę paramą mokiniams, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos;

3) sudaryti savivaldybės administracijai galimybę tikrinti bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą;

4) paramą mokinio reikmenims įsigyti naudoti pagal tikslinę jos paskirtį;

5) grąžinti neteisėtai gautą socialinę paramą mokiniams ir panaudotą ne pagal tikslinę paskirtį paramą mokinio reikmenims įsigyti (toliau kartu – neteisėtai gauta socialinė parama mokiniams).

 

18 straipsnis. Neteisėtai gautos socialinės paramos mokiniams išieškojimas

Pareiškėjas, nuslėpęs ar pateikęs neteisingus duomenis, reikalingus socialinei paramai mokiniams gauti, ir dėl to neteisėtai ją gavęs, ar paramą mokinio reikmenims įsigyti panaudojęs ne pagal tikslinę jos paskirtį, privalo šią paramą suteikusiai institucijai grąžinti neteisėtai gautos socialinės paramos mokiniams dydžio pinigines lėšas. Neteisėtai gautos ir negrąžintos socialinės paramos mokiniams dydžio piniginės lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

19 straipsnis. Sprendimų dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo apskundimas

Savivaldybės administracijos sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                    VALDAS ADAMKUS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-918, 2006-11-21, Žin., 2006, Nr. 130-4891 (2006-11-30), i. k. 1061010ISTA000X-918

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 2, 6, 10, 14 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1033, 2007-01-18, Žin., 2007, Nr. 12-495 (2007-01-30), i. k. 1071010ISTA00X-1033

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 1, 4, 5, 9, 12, 14 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1544, 2008-05-15, Žin., 2008, Nr. 63-2382 (2008-06-03), i. k. 1081010ISTA00X-1544

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-103, 2008-12-22, Žin., 2008, Nr. 149-6027 (2008-12-30), i. k. 1081010ISTA00XI-103

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-546, 2009-12-10, Žin., 2009, Nr. 153-6886 (2009-12-28), i. k. 1091010ISTA00XI-546

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-969, 2010-06-30, Žin., 2010, Nr. 82-4311 (2010-07-13), i. k. 1101010ISTA00XI-969

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1774, 2011-12-01, Žin., 2011, Nr. 155-7355 (2011-12-20), i. k. 1111010ISTA0XI-1774

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-742, 2013-12-23, Žin., 2013, Nr. 140-7090 (2013-12-30); paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00008

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 1, 2, 4, 6, 7, 10 ir 14 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMAS

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2189, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-21, i. k. 2015-20143

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 8, 10, 11, 12 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1690, 2018-12-04, paskelbta TAR 2018-12-11, i. k. 2018-20237

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 pakeitimo įstatymas

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2603, 2019-12-05, paskelbta TAR 2019-12-19, i. k. 2019-20562

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 1, 2, 4, 5, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-130, 2020-12-23, paskelbta TAR 2020-12-29, i. k. 2020-28987

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 1, 5, 10, 11, 12, 13 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1843, 2023-03-28, paskelbta TAR 2023-03-30, i. k. 2023-05740

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 5, 9, 11 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas