Suvestinė redakcija nuo 2016-09-22

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 70-2609, i. k. 106110MISAK00B1-387

 

Nauja redakcija nuo 2014-02-19:

Nr. B1-112, 2014-02-17, paskelbta TAR 2014-02-18, i. k. 2014-01707

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VETERINARIJOS PAŽYMĖJIMO FORMOS PATVIRTINIMO

 

2006 m. birželio 15 d. Nr. B1-387

Vilnius

 

Vadovaudamasis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 20.3 punktu:

1. Tvirtinu pridedamą Veterinarijos pažymėjimo formą.

2. Nurodau veterinarijos gydytojams, išduodantiems gyvūnų laikytojams veterinarijos pažymėjimus, įtraukti veterinarijos pažymėjimus į apskaitą.

3. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui.

 

DIREKTORIUS                                                                                  KAZIMIERAS LUKAUSKAS

 

 


 

Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2006 m. birželio 15 d. 

įsakymu Nr. B1-387

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 10 d. 

įsakymo Nr. B1-649    

redakcija)

 

 

VETERINARIJOS PAŽYMĖJIMAS

 

20____-________-    Nr.

Vilnius

 

Šiuo Veterinarijos pažymėjimu patvirtinu, kad:

 

1.   jame nurodyti šie duomenys apie gyvūną (-us) yra teisingi:

1.1. Duomenys apie gyvūno (-ų) laikytoją:

Vardas ir pavardė / pavadinimas:

Asmens kodas / kodas Juridinių asmenų registre:

 

1.2. Duomenys apie gyvūną (-us):

Rūšis:

Amžius:

Paskirtis:

Individualaus ženklinimo numeris:

 

1.3.            Duomenys apie gyvūno (-ų) laikymo vietą:

Adresas:

Bandos kodas*:

Veterinarinio patvirtinimo numeris:

 

1.4.            Duomenys apie teritoriją, kurioje laikomas (-i) gyvūnas (-ai), taikomus apribojimus, susijusius su gyvūnų ligomis:

Ligos pavadinimas:

Teisės akto pavadinimas:

 

1.5.            Duomenys apie gyvūno (-ų) vakcinavimą, taikytas profilaktines priemones:

Ligos pavadinimas:

Vakcinavimo data:

Vakcinos pavadinimas:

Pagaminimo data:

Serijos numeris:

Taikytos profilaktinės priemonės nuo gyvūnų ligų:

Taikytų profilaktinių priemonių data:

 

2. gyvūnas (-ai), transportuojamas (-i) žemiau nurodyto siuntėjo, yra kliniškai sveikas (-i):

2.1. Duomenys apie gyvūnui (-ams) atliktus ligų tyrimus:

Ligos pavadinimas:

Tyrimo data:

 

2.2. Informacija apie gyvūno (-ų) transportavimą:

Siuntėjo pavadinimas, adresas:

Gavėjo pavadinimas, adresas:

Gavėjo kodas:

Paskirties vietos adresas:

Vežamų gyvūnų skaičius:

 

 

3. Papildoma informacija:

 

 

Veterinarijos pažymėjimas galioja iki 20____ m. _________

 

 

Veterinarijos gydytojas:

 

A.V.

 

_______________                ___________________________

 

(parašas)                                                             (vardas, pavardė)

 

 

Formos pakeitimai:

Nr. B1-649, 2016-08-10, paskelbta TAR 2016-08-10, i. k. 2016-22045

Nr. B1-744, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-21, i. k. 2016-23841

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-331, 2010-09-10, Žin., 2010, Nr. 110-5660 (2010-09-18), i. k. 110110MISAK00B1-331

Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. B1-387 "Dėl Veterinarijos pažymėjimo ir Veterinarijos pažymėjimų registro formų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-112, 2014-02-17, paskelbta TAR 2014-02-18, i. k. 2014-01707

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. B1-387 "Dėl Veterinarijos pažymėjimo formos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-649, 2016-08-10, paskelbta TAR 2016-08-10, i. k. 2016-22045

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. B1-387 „Dėl Veterinarijos pažymėjimo formos patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-744, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-21, i. k. 2016-23841

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. B1-387 „Dėl Veterinarijos pažymėjimo formos patvirtinimo“ pakeitimo

 

 * Jei taikoma