Suvestinė redakcija nuo 2015-05-07

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 67-2484, i. k. 106110MISAK00B1-382

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO SUBJEKTŲ REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2006 m. birželio 12 d. Nr. B1-382

Vilnius

 

Vadovaudamasis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 dėl valstybinės kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių 31 straipsniu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymu (Žin., 2001, Nr. 64-2327), Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų (Žin., 2000, Nr. 53-1537; 2003, Nr. 42-1941) 6.1.12 ir 6.6.7 punktais bei siekdamas nustatyti vienodus teisės aktų reikalavimus geriamojo vandens tiekimo subjektams, užtikrinti tiekiamo geriamojo vandens saugą bei tinkamą geriamojo vandens tiekimo subjektų apskaitą ir valstybinę kontrolę:

1. Tvirtinu pridedamą Geriamojo vandens tiekimo subjektų registravimo tvarkos aprašą.

2. Nurodau geriamojo vandens tiekėjams užsiregistruoti apskričių, miestų, rajonų valstybinėse maisto ir veterinarijos tarnybose iki 2006 m. spalio 1 dienos.

3. Pavedu:

3.1. įsakymą vykdyti apskričių, miestų, rajonų valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms;

3.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriui.

 

 

DIREKTORIUS                                                                                  KAZIMIERAS LUKAUSKAS


PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2006 m. birželio 12 d. įsakymu

Nr. B1-382

 

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO SUBJEKTŲ REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Geriamojo vandens tiekimo subjektų registravimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato geriamojo vandens tiekimo subjektų registravimo sąlygas.

2. Šis tvarkos aprašas taikomas geriamojo vandens tiekėjams, viešai tiekiantiems geriamąjį vandenį vartotojams ir neturintiems maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo, išduoto vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. B1-727 patvirtintų Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo reikalavimų (Žin., 2005, Nr. 153-5668) nuostatomis. Geriamojo vandens tiekimo subjektai, turėję išduotą maisto tvarkymo subjekto pažymėjimą, pasibaigus jo galiojimui, registruojami vadovaujantis šio tvarkos aprašo nuostatomis.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

Geriamojo vandens tiekimas – techninių, organizacinių, ekonominių, higienos ir aplinkosaugos priemonių visuma, užtikrinanti vandens tiekimą geriamojo vandens vartotojams.

Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija – geografiškai apibrėžta teritorija, kuriai geriamasis vanduo tiekiamas iš vieno ar daugiau geriamojo vandens šaltinių ir kurioje geriamojo vandens kokybė laikoma vienoda.

Geriamojo vandens tiekimo subjektas (toliau – subjektas) – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vykdo geriamojo vandens tiekimą. Juridinio asmens struktūrinis padalinys (atskira geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (vandentiekis)) prilyginamas atskiram subjektui.

Registravimas – geriamojo vandens tiekimo subjekto įtraukimas į apskrities, miesto ar rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tvarkomą sąrašą, suteikiant teisę tiekti geriamąjį vandenį.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) – Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija.

Vandentiekis – inžinerinių įrenginių kompleksas vandeniui išgauti, gerinti ir tiekti vartotojams.

3. Subjektai vartotojams turi tiekti geriamąjį vandenį, atitinkantį teisės aktuose nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus.

4. Subjekto veikla uždraudžiama, sustabdoma ar atnaujinama apskrities, miesto, rajono (toliau – teritorinė) VMVT viršininko sprendimu.

 

II. DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ SUBJEKTŲ REGISTRACIJAI, PATEIKIMO TVARKA

 

5. Subjektai dėl registracijos turi kreiptis į atitinkamą teritorinę VMVT ir pateikti laisvos formos prašymą dėl registravimo, juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją, fizinio asmens tapatybės dokumento kopiją, subjekto teisinės registracijos dokumento kopiją (jei yra), dokumentus, įrodančius, jog asmuo turi teisę verstis atitinkama veikla (jei yra), perdavimo-priėmimo aktą (jei yra).

6. Juridiniai asmenys pateiktame prašyme privalo nurodyti šiuos duomenis: juridinio asmens pavadinimą, kodą, buveinės adresą, telefoną, faksą, el. paštą (jei yra), subjektų (atskirų geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijų (vandentiekių)) pavadinimus, adresus, gręžinių skaičių, tiekiamo geriamojo vandens kiekį m3 per parą ir aprūpinamų gyventojų skaičių (kiekvienai geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai atskirai), juridinio asmens atsakingojo asmens vardą ir pavardę.

7. Fiziniai asmenys pateiktame prašyme privalo nurodyti vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefoną (jei yra), geriamojo vandens tiekimo subjekto (geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijos (vandentiekio)) pavadinimą, gręžinių skaičių, tiekiamo geriamojo vandens kiekį m3 per parą, aprūpinamų gyventojų skaičių.

8. Teritorinės VMVT pareigūnai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo įrašo subjektą į Geriamojo vandens tiekimo subjektų sąrašą (toliau – sąrašas), suteikdami jam atpažinimo numerį ir informuoja pareiškėją raštu arba elektroninėmis priemonėmis.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-393, 2015-05-05, paskelbta TAR 2015-05-06, i. k. 2015-06810

 

 

III. REGISTRAVIMO PANAIKINIMAS

 

9. Subjekto registravimas ir suteiktas atpažinimo numeris panaikinami, jeigu:

9.1. subjektas nevykdo veiklos (netiekia geriamojo vandens vartotojams) ilgiau nei 3 mėnesius, jeigu tai nesusiję su subjekto rekonstrukcija ar naujų technologijų įdiegimu;

9.2. teritorinei VMVT patikrinus subjektą, nustatomi rimti pažeidimai ir subjektas negali pateikti tinkamų garantijų dėl geriamojo vandens saugą ir kokybę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi;

9.3. subjektas likviduojamas, reorganizuojamas arba baigia veiklą kaip savarankiškas juridinis asmuo.

 

IV. ATSAKOMYBĖ

 

10. Teritorinių VMVT priimti sprendimai dėl subjektų registravimo ar registravimo panaikinimo gali būti apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

SUDERINTA

Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos

2006-05-23 raštu Nr. 75

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-393, 2015-05-05, paskelbta TAR 2015-05-06, i. k. 2015-06810

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. B1-382 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo subjektų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo