Suvestinė redakcija nuo 2022-07-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 68-2510, i. k. 1061100NUTA00000583

 

Nauja redakcija nuo 2018-01-01:

Nr. 1115, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20967

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

 

2006 m. birželio 14 d. Nr. 583

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 30 straipsnio 7 dalimi ir 31straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 672, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-14000

 

Patvirtinti Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

L. e. Ministro Pirmininko pareigas,

l. e. finansų ministro pareigas,

l. e. socialinės apsaugos ir

darbo ministro pareigas                                                             Zigmantas Balčytis

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583

 

mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1241, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28680

 

1. Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) reglamentuoja asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydžių nustatymą, pagalbos pinigų mokėjimą, asmens (šeimos narių) finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas vertinimą.

2. Šis Aprašas taikomas mokėjimui už tas socialines paslaugas, kurias planuoja, skiria, kurių poreikį asmeniui (šeimai) nustato savivaldybė ir kurių teikimas finansuojamas iš savivaldybės biudžeto ar savivaldybės biudžetui skiriamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinėms paslaugoms organizuoti. Už kitas privačiai ar papildomai asmens (šeimos) pageidavimu teikiamas socialines paslaugas mokama paslaugas gaunančio asmens (jam atstovaujančio) ir socialinių paslaugų įstaigos tarpusavio susitarimu.

3. Vadovaudamasi šiuo Aprašu, kiekviena savivaldybė patvirtina savivaldybės gyventojų mokėjimo už tam tikrų rūšių socialines paslaugas tvarką, išsamiai nustatančią mokėjimo dydžius, atleidimo nuo mokėjimo už socialines paslaugas sąlygas ir atvejus, pagalbos pinigų mokėjimo savivaldybės gyventojams atvejus, finansinių galimybių vertinimą ir kitas sąlygas. Savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarka turi būti viešai skelbiama.

4. Konkretų asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydį nustato savivaldybė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu ir šiuo Aprašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1241, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28680

 

5. Mokėjimo už socialines paslaugas dydis asmeniui (šeimai) nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens (šeimos narių) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas ir asmeniui (šeimai) teikiamų socialinių paslaugų rūšį. Socialines paslaugas, jų turinį pagal socialinių paslaugų rūšis apibrėžia Socialinių paslaugų katalogas, tvirtinamas socialinės apsaugos ir darbo ministro.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1241, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28680

 

6. Asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydis negali būti didesnis už asmeniui (šeimai) teikiamų socialinių paslaugų kainą.

7. Mokėjimo už socialines paslaugas dydis gali būti nustatytas tik pinigine išraiška.

8. Asmens (šeimos) ir savivaldybės tarpusavio teisės ir pareigos, susijusios su asmens (šeimos) mokėjimu už socialines paslaugas, nustatomos rašytine socialines paslaugas gaunančio asmens ar jo globėjo (rūpintojo), kito teisėto asmens atstovo ir savivaldybės sutartimi. Sutartyje turi būti nustatyta mokėjimo už socialines paslaugas tvarka, savivaldybės apskaičiuoto asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydžio keitimo atvejai ir informacijos apie savivaldybės apskaičiuotą asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydį (pinigine išraiška) pateikimo socialines paslaugas gaunančiam asmeniui ar jo globėjui (rūpintojui), kitam teisėtam asmens atstovui tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 150, 2009-03-04, Žin., 2009, Nr. 27-1053 (2009-03-10), i. k. 1091100NUTA00000150

Nr. 672, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-14000

 

9. Lėšos, gautos už socialines paslaugas, apskaitomos ir naudojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

10. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

10.1. Finansinių galimybių vertinimas – asmens (šeimos narių) finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas vertinimo procedūra, apimanti asmens (šeimos) pajamų, turto įvertinimą. Prie finansinių galimybių vertinimo priskiriamas ir mokėjimo už socialines paslaugas šaltinių nustatymas.

10.2. Mokėjimo už socialines paslaugas šaltiniai – asmens (šeimos) pajamos, turtas, išreikštas pinigais, arba asmens suaugusių vaikų, kitų suinteresuotų asmenų piniginės lėšos, kurios asmenų, savivaldybės ir paslaugų gavėjo susitarimu naudojamos sutartyje numatyto asmens (šeimos) mokėjimo dydžio teikiamoms socialinių paslaugų išlaidoms apmokėti.

10.3. Socialinės paslaugos kaina – socialinių paslaugų įstaigos tvirtinama socialinės paslaugos teikimo vienam paslaugos gavėjui per atitinkamą laikotarpį išlaidų pinigine išraiška suma.

10.4. Šeimos nariai – sutuoktiniai arba bendrai gyvenantys asmenys arba vienas iš tėvų ir jų (jo) vaikai (įvaikiai) iki 18 metų. Į šeimos sudėtį taip pat įskaitomi nedirbantys, nesusituokę ir su kitu asmeniu bendrai negyvenantys asmenys nuo 18 iki 24 metų, besimokantys dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ir kitų formaliojo švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose, taip pat asmenys nuo dieninių bendrojo lavinimo mokyklų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos. Vaikai, kuriems įstatymo nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba, šeimos nariams nepriskiriami.

10.5. Vienas gyvenantis asmuo – vienas gyvenantis vyresnis kaip 18 metų asmuo.

10.6. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme apibrėžtas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1241, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28680

 

II SKYRIUS
MOKĖJIMAS UŽ BENDRĄSIAS SOCIALINES PASLAUGAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1241, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28680

 

11. Neteko galios nuo 2022-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 672, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-14000

 

12. Neteko galios nuo 2022-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 672, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-14000

 

13. Neteko galios nuo 2022-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 672, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-14000

Punkto pakeitimai:

Nr. 1020, 2010-07-14, Žin., 2010, Nr. 86-4549 (2010-07-20), i. k. 1101100NUTA00001020

Nr. 1241, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28680

 

14. Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už bendrąsias socialines paslaugas dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1020, 2010-07-14, Žin., 2010, Nr. 86-4549 (2010-07-20), i. k. 1101100NUTA00001020

 

15. Savivaldybė turi teisę atleisti asmenį (šeimą) nuo mokėjimo už bendrąsias socialines paslaugas.

 

III SKYRIUS
MOKĖJIMAS UŽ SOCIALINĘ PRIEŽIŪRĄ

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1241, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28680

 

16. Mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.

161. Pagalbą globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įvaikintojams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiesiems jais tapti, nurodytą Socialinių paslaugų įstatymo 18 straipsnio 9 dalyje, rekomenduojama teikti nemokamai.

Papildyta punktu:

Nr. 1211, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19604

 

17. Savivaldybėms rekomenduojama nustatyti asmens, kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, mokėjimo už socialinę priežiūrą dydį, neviršijantį 5 procentų asmens pajamų.

Savivaldybėms rekomenduojama nustatyti asmens, kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų keturgubą dydį, mokėjimo už socialinę priežiūrą dydį, neviršijantį 10 procentų asmens pajamų.

Savivaldybėms rekomenduojama nustatyti asmens, kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už valstybės remiamų pajamų keturgubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų penkiagubą dydį, mokėjimo už socialinę priežiūrą dydį, neviršijantį 15 procentų asmens pajamų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1020, 2010-07-14, Žin., 2010, Nr. 86-4549 (2010-07-20), i. k. 1101100NUTA00001020

Nr. 1211, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19604

 

18. Savivaldybėms rekomenduojama nustatyti šeimos, kurios pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, mokėjimo už socialinę priežiūrą dydį, neviršijantį 5 procentų šeimos pajamų.

Savivaldybėms rekomenduojama nustatyti šeimos, kurios pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų keturgubą dydį, mokėjimo už socialinę priežiūrą dydį, neviršijantį 10 procentų šeimos pajamų.

Savivaldybėms rekomenduojama nustatyti šeimos, kurios pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už valstybės remiamų pajamų keturgubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų penkiagubą dydį, mokėjimo už socialinę priežiūrą dydį, neviršijantį 15 procentų šeimos pajamų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1020, 2010-07-14, Žin., 2010, Nr. 86-4549 (2010-07-20), i. k. 1101100NUTA00001020

Nr. 1211, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19604

 

19. Savivaldybė turi teisę nustatyti, kad krizių atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, socialinė priežiūra 7 pirmąsias kalendorines dienas teikiama nemokamai.

20. Asmeniui (šeimai), Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka gaunančiam (-iai) socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio (-ios) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, socialinė priežiūra teikiama nemokamai, išskyrus atvejus, kai šis asmuo yra socialinę riziką patiriantis suaugęs asmuo, kuris ilgiau kaip mėnesį per kalendorinius metus gyvena socialinių paslaugų įstaigoje ir joje gauna socialinę priežiūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1020, 2010-07-14, Žin., 2010, Nr. 86-4549 (2010-07-20), i. k. 1101100NUTA00001020

Nr. 1485, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21046

Nr. 1241, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28680

Nr. 1211, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19604

 

21. Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už socialinę priežiūrą dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, o socialinę riziką patiriančio suaugusio asmens, ilgiau kaip mėnesį per kalendorinius metus gyvenančio socialinių paslaugų įstaigoje ir joje gaunančio socialinę priežiūrą, mėnesio pajamos negali likti mažesnės nei 0,8 valstybės remiamų pajamų dydžio.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1020, 2010-07-14, Žin., 2010, Nr. 86-4549 (2010-07-20), i. k. 1101100NUTA00001020

Nr. 1485, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21046

Nr. 1211, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19604

 

22. Savivaldybė turi teisę atleisti asmenį (šeimą) nuo mokėjimo už socialinę priežiūrą.

 

IV SKYRIUS
PAGALBOS PINIGŲ MOKĖJIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1241, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28680

 

23. Pagalbos pinigai skiriami Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje ir 19 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais ir sąlygomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1115, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20967

 

24. Socialinės paslaugos gali būti keičiamos į pagalbos pinigus, kuriais asmuo (šeima) susimoka už pagalbą, savo pobūdžiu analogišką bendrosioms socialinėms paslaugoms ar socialinei priežiūrai, tik asmens (šeimos) sutikimu.

25. Neteko galios nuo 2018-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1115, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20967

 

26. Pagalbos pinigų suma asmeniui (šeimai) negali būti didesnė už bendrųjų socialinių paslaugų, socialinės priežiūros paslaugų, kurioms asmeniui (šeimai) nustatytas poreikis, kainą.

27. Vaikus globojančiai šeimai ir budinčiam globotojui už vaikų priežiūrą ar globą (rūpybą) skiriamų pagalbos pinigų suma savivaldybės institucijos nustatyta tvarka diferencijuojama atsižvelgiant į vaikus globojančioje šeimoje globojamų (rūpinamų) ar prižiūrimų, budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje su globos centru įsipareigojamų vienu metu prižiūrėti vaikų skaičių ir amžių. Rekomenduojama pagalbos pinigų suma: už vieną vaiką iki 18 metų ir vyresnį, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai, − nuo 3 bazinių socialinių išmokų (toliau − BSI) dydžio per mėnesį, už du vaikus – nuo 5 BSI dydžio per mėnesį, už tris ir daugiau vaikų – nuo 8 BSI dydžio per mėnesį. Už kiekvieną prižiūrimą ar globojamą (rūpinamą) vaiką iki 3 metų pagalbos pinigų sumą rekomenduojama didinti papildomai 1 BSI dydžiu per mėnesį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1115, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20967

 

28. Pagalbos pinigų, skirtų asmeniui (šeimai) susimokėti už pagalbą, savo pobūdžiu analogišką bendrosioms socialinėms paslaugoms ar socialinei priežiūrai, naudojimą pagal paskirtį prižiūri ir kontroliuoja savivaldybė. Nustačiusi, kad šie pagalbos pinigai naudojami ne pagal paskirtį, savivaldybė turi nutraukti pagalbos pinigų mokėjimą. Nutraukus pagalbos pinigų mokėjimą asmeniui (šeimai), savivaldybė turi šiuos pinigus pakeisti į bendrąsias socialines paslaugas ar socialinę priežiūrą.

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 1020, 2010-07-14, Žin., 2010, Nr. 86-4549 (2010-07-20), i. k. 1101100NUTA00001020

 

V SKYRIUS
MOKĖJIMAS UŽ DIENOS SOCIALINĘ GLOBĄ

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1241, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28680

 

29. Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas.

30. Savivaldybėms rekomenduojama nustatyti vieno gyvenančio asmens, kurio pajamos mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, mokėjimo už dienos socialinę globą dydį, neviršijantį 10 procentų asmens pajamų.

Savivaldybėms rekomenduojama nustatyti vieno gyvenančio asmens, kurio pajamos yra didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, mokėjimo už dienos socialinę globą dydį, neviršijantį 15 procentų asmens pajamų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1211, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19604

 

31. Savivaldybėms rekomenduojama nustatyti asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, mokėjimo už dienos socialinę globą dydį, neviršijantį 10 procentų asmens pajamų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1211, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19604

 

32. Savivaldybėms rekomenduojama nustatyti asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui yra didesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų keturgubą dydį, mokėjimo už dienos socialinę globą dydį, neviršijantį 30 procentų asmens pajamų.

Savivaldybėms rekomenduojama nustatyti asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui yra didesnės už valstybės remiamų pajamų keturgubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų penkiagubą dydį, mokėjimo už dienos socialinę globą dydį, neviršijantį 40 procentų asmens pajamų.

Kitais atvejais, nei numatyta šiame punkte, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 50 procentų asmens pajamų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1211, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19604

 

33. Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį ar ne visą dieną teikiamą dienos socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos dienos socialinės globos trukmei. Tais atvejais, kai asmuo, gaudamas dienos socialinę globą, maitinasi savo lėšomis, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis mažinamas proporcingai ta dalimi, kuria sumažėja dienos socialinės globos kaina, kai į ją neįskaičiuojamos maitinimosi išlaidos pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 150, 2009-03-04, Žin., 2009, Nr. 27-1053 (2009-03-10), i. k. 1091100NUTA00000150

Nr. 1241, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28680

 

34. Savivaldybė turi teisę atleisti asmenį nuo mokėjimo už dienos socialinę globą.

 

VI SKYRIUS
MOKĖJIMAS UŽ TRUMPALAIKĘ SOCIALINĘ GLOBĄ

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1241, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28680

 

35. Mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas.

36. Asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų. Jei asmeniui teikiama trumpalaikė socialinė globa ir jį prižiūrintiems šeimos nariams suteikiamas laikinas atokvėpis, savivaldybėms rekomenduojama nustatyti mokėjimo dydį, neviršijantį 50 procentų asmens pajamų. Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už trumpalaikę socialinę globą padengti. Tais atvejais, kai asmuo, gaudamas trumpalaikę socialinę globą, maitinasi savo lėšomis, mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą dydis mažinamas proporcingai ta dalimi, kuria sumažėja trumpalaikės socialinės globos kaina, kai į ją neįskaičiuojamos maitinimosi išlaidos pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 150, 2009-03-04, Žin., 2009, Nr. 27-1053 (2009-03-10), i. k. 1091100NUTA00000150

Nr. 1009, 2013-11-05, Žin., 2013, Nr. 117-5872 (2013-11-13), i. k. 1131100NUTA00001009

Nr. 1485, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21046

Nr. 1241, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28680

Nr. 1211, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19604

 

37. Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį ar ne visą parą teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos trumpalaikės socialinės globos trukmei.

Punkto pakeitimai:

Nr. 150, 2009-03-04, Žin., 2009, Nr. 27-1053 (2009-03-10), i. k. 1091100NUTA00000150

 

38. Savivaldybė turi teisę nustatyti, kad krizių atvejais, kai socialinę riziką patiriantis suaugęs asmuo patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, trumpalaikė socialinė globa 30 kalendorinių dienų teikiama nemokamai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1211, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19604

 

39. Trumpalaikė socialinė globa likusiam be tėvų globos vaikui ir socialinę riziką patiriančiam vaikui teikiama nemokamai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1211, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19604

 

40. Savivaldybė turi teisę atleisti asmenį nuo mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą.

 

VII SKYRIUS
MOKĖJIMAS UŽ ILGALAIKĘ SOCIALINĘ GLOBĄ

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1241, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28680

 

41. Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas, o tais atvejais, kai asmuo pradėjo gauti ilgalaikę socialinę globą po 2007 m. sausio 1 d.,ir į turtą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1485, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21046

 

42. Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų, įskaitant atvejus, kai asmens, pradėjusio gauti ilgalaikę socialinę globą po 2007 m. sausio 1 d., turto vertė yra mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą. Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už ilgalaikę socialinę globą padengti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1485, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21046

Nr. 1241, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28680

 

43. Jeigu suaugusio asmens, pradėjusio gauti ilgalaikę socialinę globą po 2007 m. sausio 1 d., turto vertė yra didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1485, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21046

 

44. Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą vaikui su negalia dydis nustatomas neatsižvelgiant į asmens turtą ir neturi viršyti 80 procentų vaiko pajamų. Tais atvejais, kai vaikas su negalia pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už ilgalaikę socialinę globą padengti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1485, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21046

Nr. 1241, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28680

 

45. Ilgalaikė socialinė globa likusiam be tėvų globos vaikui ir socialinę riziką patiriančiam vaikui teikiama nemokamai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1211, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19604

 

46. Asmenys, laikinai socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išvykę iš ilgalaikę socialinę globą teikiančios socialinių paslaugų įstaigos, už išvykimo laiką nuo ketvirtos išvykimo paros moka 30 procentų jiems nustatyto mokėjimo dydžio. Už 3 pirmąsias išvykimo paras (įskaitant ir tuos atvejus, kai išvykstama trumpiau kaip 3 paroms) mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nemažinamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 150, 2009-03-04, Žin., 2009, Nr. 27-1053 (2009-03-10), i. k. 1091100NUTA00000150

Nr. 1009, 2013-11-05, Žin., 2013, Nr. 117-5872 (2013-11-13), i. k. 1131100NUTA00001009

Nr. 1241, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28680

 

47. Savivaldybė turi teisę atleisti asmenį nuo mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą.

 

VIII SKYRIUS
ASMENS (ŠEIMOS NARIŲ) FINANSINIŲ GALIMYBIŲ VERTINIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1241, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28680

 

48. Asmens (šeimos narių) finansinės galimybės mokėti už socialines paslaugas negali turėti įtakos asmens (šeimos) galimybėms gauti socialines paslaugas, kurių poreikis asmeniui (šeimai) nustatytas.

49. Pageidaujantis gauti socialines paslaugas asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) turi pateikti informaciją apie asmens (šeimos) pajamas.

50. Ilgalaikę socialinę globą pageidaujantis gauti asmuo ar jo globėjas (rūpintojas) turi pateikti informaciją apie asmens pajamas, o tais atvejais, kai asmuo pradėjo gauti ilgalaikę socialinę globą po 2007 m. sausio 1 d.,ir apie turimą turtą. 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1485, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21046

 

51. Informaciją apie asmens (šeimos) pajamas ir asmens turtą asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) pateikia kartu su prašymu-paraiška skirti socialines paslaugas.

52. Informacija apie asmens (šeimos) pajamas ir asmens turtą pateikiama raštu – pildomas prašymas-paraiška suteikti socialines paslaugas, kuriame nurodomi asmens duomenys, jo (šeimos narių) veiklos pobūdis ir kita finansinėms galimybėms mokėti už socialines paslaugas įvertinti būtina informacija.

53. Prašymo-paraiškos formą tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras.

54. Asmens (šeimos narių) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas vertina asmens (šeimos) gyvenamosios vietos savivaldybė, kuri nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį.

55. Asmens (šeimos narių), kuriam (-iems) skiriamos socialinės paslaugos, finansinės galimybės vertinamos nustačius asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį. Pasikeitus asmens (šeimos), gaunančio (-ios) socialines paslaugas, ar asmens (šeimos), kuriam (-iai) nustatytas socialinių paslaugų poreikis, pajamoms ir (ar) turtui, asmens (šeimos narių) finansinės galimybės vertinamos iš naujo. Ilgalaikės socialinės globos skyrimo atveju asmens finansinės galimybės gali būti vertinamos iš naujo ir prieš ilgalaikės socialinės globos teikimo pradžią, bet ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki ilgalaikės socialinės globos teikimo pradžios dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1485, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21046

Nr. 1211, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19604

 

56. Išskirtiniais atvejais, kai socialinės paslaugos asmeniui (šeimai) skiriamos siekiant išvengti grėsmės asmens (šeimos) fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, savivaldybė turi teisę finansines galimybes vertinti po to, kai nustatomas asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikis ir jam skiriamos socialinės paslaugos.

57. Tais atvejais, kai finansinių galimybių vertinimas apima ir asmens turto vertinimą ir šis vertinimas atliekamas vėliau, negu pradedamos teikti socialinės paslaugos, asmeniui mokėjimo už socialines paslaugas dydis skaičiuojamas ir už praėjusio laikotarpio suteiktas socialines paslaugas.

58. Asmens (šeimos narių), Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka gaunančio (-ių) socialinę pašalpą, finansinės galimybės nevertinamos, išskyrus atvejus, kai šis asmuo yra socialinę riziką patiriantis suaugęs asmuo, kuris ilgiau kaip mėnesį per kalendorinius metus gyvena socialinių paslaugų įstaigoje ir joje gauna socialinę priežiūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1485, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21046

Nr. 1241, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28680

Nr. 1211, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19604

 

59. Asmens (šeimos narių) finansinės galimybės gali būti nevertinamos savivaldybės patvirtintais atleidimo nuo mokėjimo už socialines paslaugas atvejais ir sąlygomis.

60. Asmens (šeimos narių) finansinės galimybės nevertinamos, kai asmuo (šeima) sutinka mokėti visą socialinių paslaugų kainą.

61. Bendrųjų socialinių paslaugų reikalingo asmens (šeimos narių) finansinės galimybės nevertinamos, išskyrus tuos atvejus, kai asmuo (šeima) nesutinka su savivaldybės nustatytu mokėjimo už bendrąsias paslaugas dydžiu ir pageidauja šias paslaugas gauti nemokamai.

62. Lietuvos Respublikos juridiniai ir fiziniai asmenys pageidaujančių gauti socialines paslaugas asmenų (jų suaugusių šeimos narių) ar jų globėjų (rūpintojų) arba socialines paslaugas organizuojančių ar teikiančių institucijų ar įstaigų prašymu per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo parengia ir išduoda pažymas apie asmens (šeimos) gaunamas pajamas arba turimą turtą.

63. Valstybės ir savivaldybių įmonės, įstaigos ir organizacijos savivaldybių prašymu turi parengti ir pateikti joms informaciją, susijusią su asmens (šeimų narių) finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas vertinimu.

64. Savivaldybė užtikrina asmens (šeimos narių) pateiktų duomenų konfidencialumą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1241, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28680

 

65. Socialiniai darbuotojai, nustatantys asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, konsultuoja asmenis (šeimos narius) finansinių galimybių vertinimo, mokėjimo už socialines paslaugas šaltinių parinkimo klausimais ir jiems tarpininkauja.

66. Socialines paslaugas gaunantis asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) pagal sutartyje numatytas sąlygas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo įvykusių asmens pajamų ir turto pokyčių dienos praneša savivaldybei apie asmens (šeimos) pajamų, išskyrus Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 6–8, 13, 18–20 punktuose nurodytas pajamas, asmens turto pokyčius per šių paslaugų gavimo laiką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 150, 2009-03-04, Žin., 2009, Nr. 27-1053 (2009-03-10), i. k. 1091100NUTA00000150

Nr. 1485, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21046

Nr. 1211, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19604

 

67. Savivaldybė, gavusi informaciją apie asmens (šeimos), gaunančio (-ios) socialines paslaugas ar asmens (šeimos), kuriam (-iai) nustatytas socialinių paslaugų poreikis, pajamų pokyčius, jo (jos) finansines galimybes iš naujo įvertina ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo minėtos informacijos gavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1211, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19604

 

68. Savivaldybė, gavusi informaciją apie asmens, gaunančio ilgalaikę socialinę globą, ar asmens, kuriam nustatytas ilgalaikės socialinės globos poreikis, turto pokyčius, finansines jo galimybes iš naujo įvertina ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo minėtos informacijos gavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1211, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19604

 

69. Savivaldybė turi teisę asmens (šeimos), gaunančio (-ios) socialines paslaugas, finansines galimybes iš naujo vertinti savo ar socialines paslaugas asmeniui (šeimai) teikiančios socialinių paslaugų įstaigos iniciatyva.

 

IX SKYRIUS
ASMENS (ŠEIMOS) PAJAMOS IR JŲ APSKAIČIAVIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1241, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28680

 

70. Nustatant asmens finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas, įskaitomos Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nustatytos asmens gaunamos pajamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1020, 2010-07-14, Žin., 2010, Nr. 86-4549 (2010-07-20), i. k. 1101100NUTA00001020

Nr. 1241, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28680

 

71. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nurodytos pajamos imamos po to, kai apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu ir išskaitomos valstybinio socialinio draudimo įmokos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1241, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28680

 

72. Pajamas, numatytas Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 1–6 ir 8–18 punktuose, nurodo pats asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) prašyme-paraiškoje skirti socialines paslaugas, išskyrus atvejus, kai savivaldybės administracija turi duomenis arba juos gauna iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės, savivaldybių informacinių sistemų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1020, 2010-07-14, Žin., 2010, Nr. 86-4549 (2010-07-20), i. k. 1101100NUTA00001020

Nr. 1241, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28680

 

73. Kilus įtarimui, kad asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) pateikė neteisingus duomenis, savivaldybė gali pareikalauti papildomų dokumentų, patvirtinančių pateiktų duomenų teisingumą.

74. Neteko galios nuo 2017-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1241, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28680

Punkto pakeitimai:

Nr. 1020, 2010-07-14, Žin., 2010, Nr. 86-4549 (2010-07-20), i. k. 1101100NUTA00001020

 

75. Duomenis apie Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 7, 19 ir 20 punktuose nurodytas pajamas pateikia savivaldybės administracija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1020, 2010-07-14, Žin., 2010, Nr. 86-4549 (2010-07-20), i. k. 1101100NUTA00001020

Nr. 1485, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21046

Nr. 1241, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28680

 

76. Skaičiuojant asmens pajamas, imamos vidutinės 3 paskutinių iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų skyrimo mėnesių pajamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1020, 2010-07-14, Žin., 2010, Nr. 86-4549 (2010-07-20), i. k. 1101100NUTA00001020

Nr. 1485, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21046

Nr. 1241, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28680

 

77. Skaičiuojant šeimos pajamas, imamos visų šeimos narių vidutinės 3 paskutinių iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų skyrimo mėnesių pajamos, nurodytos Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 1–6 punktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1241, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28680

 

78. Skaičiuojant vienam šeimos nariui tenkančias pajamas, kai socialinės paslaugos teikiamos šeimoje gyvenančiam asmeniui, vidutinės šio asmens 3 paskutinių iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų skyrimo mėnesių pajamos ir visų šeimos narių 3 mėnesių pajamos dalijamos iš visų šeimos narių skaičiaus.

79. Jeigu asmens (šeimos) pajamos tą mėnesį, nuo kurio pradėtos gauti socialinės paslaugos, palyginti su praėjusiais 3 mėnesiais, pasikeitė, asmens (šeimos) pajamos per mėnesį apskaičiuojamos pagal to mėnesio pajamas.

80. Apskaičiuotas darbo užmokestis, užmokestis už prastovas ne dėl darbuotojo kaltės ir užmokestis už kasmetines atostogas, pensijos, pensijų išmokos ir vietoj pensijų mokamos kompensacijos, rentos, valstybinės šalpos išmokos, ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpos, nedarbo socialinio draudimo išmokos, stipendijos, kitos kas mėnesį gaunamos pajamos įskaitomos į pajamas tų mėnesių, už kuriuos jos paskirtos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1020, 2010-07-14, Žin., 2010, Nr. 86-4549 (2010-07-20), i. k. 1101100NUTA00001020

 

81. Vaiko išlaikymo periodinės išmokos, mokamos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, įskaitomos į pajamas tų mėnesių, per kuriuos jos išmokėtos.

82. Pajamos iš žemės ūkio veiklos ir išmokos žemės ūkio veiklai nustatomos tik tada, kai yra šios veiklos apskaitos dokumentai.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1020, 2010-07-14, Žin., 2010, Nr. 86-4549 (2010-07-20), i. k. 1101100NUTA00001020

 

X SKYRIUS
ASMENS TURTAS IR JO VERTINIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1241, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28680

 

83. Asmens, pradėjusio gauti ilgalaikę socialinę globą po 2007 m. sausio 1 d., turtas vertinamas tik tais atvejais, kai asmens pajamų nepakanka sumokėti už ilgalaikę socialinę globą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1485, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21046

 

84. Nustatant asmens, pradėjusio gauti ilgalaikę socialinę globą po 2007 m. sausio 1 d., finansines galimybes mokėti už ilgalaikę socialinę globą, įskaitomas asmens nuosavybės teise turimas ar per praėjusius 12 mėnesių iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų skyrimo ar asmens finansinių galimybių mokėti už ilgalaikę socialinę globą vertinimo (įskaitant ir finansinių galimybių vertinimą iš naujo dėl ilgalaikės socialinės globos teikimo metu įvykusių turto pokyčių) turėtas Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 31 straipsnio 1 dalyje nustatytas turtas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1485, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21046

Nr. 1241, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28680

 

85. Asmens turimo arba turėto turto vertė nustatoma sumuojant visą Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 31 straipsnio 1 dalyje nurodytą turtą. Asmens turto, nurodyto Socialinių paslaugų įstatymo 31 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose, vertė nustatoma pagal duomenis apie vidutines rinkos vertes, savivaldybės gaunamus iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų. Jei asmuo nesutinka su turto verte, nurodyta valstybės ir žinybiniuose registruose bei valstybės informacinėse sistemose, jis turi teisę kreiptis į asmenį, turintį teisę verstis turto arba verslo vertinimo veikla pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, iš kurio gautą turto vertinimo ataskaitą pateikia savivaldybei, vertinusiai finansines asmens galimybes. Rinkos vertės nustatymo data turi būti ne vėlesnė kaip 12 mėnesių iki finansinių galimybių vertinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1241, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28680

Nr. 1211, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19604

 

86. Tais atvejais, kai vertinamas turtas, turėtas per praėjusius 12 mėnesių iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų skyrimo ar asmens finansinių galimybių mokėti už ilgalaikę socialinę globą vertinimo (įskaitant ir finansinių galimybių vertinimą iš naujo dėl ilgalaikės socialinės globos teikimo metu įvykusių turto pokyčių), bet šio kreipimosi metu ar asmens finansinių galimybių vertinimo metu pakeistas į kitą kurį nors Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 31 straipsnio 1 dalyje nurodytą turtą, šis turtas apskaitomas tik vieną kartą. Pakeisto turto vertė nustatoma pagal asmens pateiktus turto vertę pagrindžiančius dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1485, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21046

Nr. 1241, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28680

Nr. 1211, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19604

 

87. Tais atvejais, kai asmeniui Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 31 straipsnio 1 dalyje nurodytas turtas priklauso bendrosios jungtinės nuosavybės teise, į asmens turtą įskaitoma jam tenkanti šio turto dalis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1241, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28680

 

88. Tais atvejais, kai asmuo gyvena su šeima ir (arba) artimaisiais giminaičiais ir šios šeimos ir (arba) artimųjų giminaičių gyvenamoji patalpa, kurioje jie ne trumpiau kaip vienus metus yra deklaravę savo gyvenamąją vietą, yra jo nuosavybės teise turimas turtas, šios patalpos į asmens turtą neįskaitomos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1485, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21046

 

881. Tais atvejais, kai Socialinių paslaugų įstatymo 31 straipsnio 1 dalyje nurodytas turtas yra perduotas kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui pagal rentos ar išlaikymo iki gyvos galvos sutartis, jis taip pat įskaitomas į asmens turtą. Rentos mokėtojo įsipareigojimai dėl asmens mokėjimo už socialines paslaugas nustatomi rašytine savivaldybės, asmens ir rentos mokėtojo sutartimi.

Papildyta punktu:

Nr. 1211, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19604

 

89. Informaciją apie asmens turimus statinius (įskaitant nebaigtus statyti) ir žemę (įskaitant užimtą miško ir vandens telkinių ir jų vertes) savivaldybė gauna iš valstybės įmonės Registrų centro pagal duomenų apie gyventojų turimą nekilnojamąjį turtą teikimo–gavimo sutartį, kurią sudaro savivaldybės institucija su valstybės įmone Registrų centru.

Punkto pakeitimai:

Nr. 150, 2009-03-04, Žin., 2009, Nr. 27-1053 (2009-03-10), i. k. 1091100NUTA00000150

 

90. Neteko galios nuo 2009-03-11

Punkto naikinimas:

Nr. 150, 2009-03-04, Žin. 2009, Nr. 27-1053 (2009-03-10), i. k. 1091100NUTA00000150

 

91. Informaciją apie privalomų registruoti transporto priemonių ir privalomos registruoti žemės ūkio technikos (išskyrus atvejus, kai savivaldybės administracija duomenis gauna iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų), turimų akcijų, obligacijų, vekselių ir kitų vertybinių popierių vertę bei pinigines lėšas nurodo pats asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) prašyme-paraiškoje suteikti socialines paslaugas. Prie prašymo-paraiškos pridedami turimi šio turto įsigijimą patvirtinantys dokumentai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1211, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19604

 

92. Kilus įtarimui, kad asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) pateikė neteisingus duomenis, savivaldybė gali pareikalauti papildomų dokumentų, patvirtinančių pateiktų duomenų teisingumą.

93. Akcijų, obligacijų, vekselių ir kitų vertybinių popierių vertė įskaitoma į viso turto vertės sumą, jeigu jų bendra vertė viršija 580 eurų. Piniginės lėšos, turimos bankuose bei kitose kredito įstaigose ir ne bankuose bei ne kitose kredito įstaigose, gautos (negrąžintos) paskolos, kitiems asmenims paskolintos (negrąžintos) piniginės lėšos į viso turimo turto vertę įskaitomos, jeigu kiekvienos jų suma viršija 580 eurų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 958, 2014-09-17, paskelbta TAR 2014-09-19, i. k. 2014-12506

 

94. Turto normatyvas asmeniui – 12 kv. metrų būsto naudingojo ploto.

95. Turto vertės normatyvas nustatomas turto normatyvą dauginant iš asmens gyvenamosios vietos nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinės vertės piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams gauti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1485, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21046

 

96. Turto vertės normatyvui nustatyti taikomos valstybės įmonės Registrų centro nustatomos ir šios įmonės interneto svetainėje skelbiamos nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinės vertės piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams gauti pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose ir savivaldybių centruose, kitose savivaldybių teritorijose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 150, 2009-03-04, Žin., 2009, Nr. 27-1053 (2009-03-10), i. k. 1091100NUTA00000150

Nr. 1009, 2013-11-05, Žin., 2013, Nr. 117-5872 (2013-11-13), i. k. 1131100NUTA00001009

Nr. 1485, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21046

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 150, 2009-03-04, Žin., 2009, Nr. 27-1053 (2009-03-10), i. k. 1091100NUTA00000150

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 583 "Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1020, 2010-07-14, Žin., 2010, Nr. 86-4549 (2010-07-20), i. k. 1101100NUTA00001020

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 583 "Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1180, 2012-09-26, Žin., 2012, Nr. 113-5727 (2012-09-29), i. k. 1121100NUTA00001180

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 583 "Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1009, 2013-11-05, Žin., 2013, Nr. 117-5872 (2013-11-13), i. k. 1131100NUTA00001009

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 583 "Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 958, 2014-09-17, paskelbta TAR 2014-09-19, i. k. 2014-12506

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1485, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21046

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1241, 2016-12-07, paskelbta TAR 2016-12-12, i. k. 2016-28680

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1115, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-22, i. k. 2017-20967

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1211, 2019-12-04, paskelbta TAR 2019-12-05, i. k. 2019-19604

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 672, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-14000

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

part_3f6a23b9389743fb940e896996b45915_end