Suvestinė redakcija nuo 2007-05-25 iki 2007-06-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 49-1783, i. k. 1062210ISAK0003-150

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL MOKESČIO UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮREGISTRUOTAS KROVININES TRANSPORTO PRIEMONES MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO IR KONTROLĖS ĮGYVENDINIMO TVARKOS, TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ AR VALDYTOJŲ NAUDOTOJO MOKESČIO MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO IR KONTROLĖS ĮGYVENDINIMO TVARKOS, MOKESČIO UŽ VAŽIAVIMĄ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIAIS DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO, KONTROLĖS IR LEIDIMŲ VAŽIUOTI JOMIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIAIS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. balandžio 20 d. Nr. 3-150

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymu (Žin., 2000, Nr. 92-2873; 2004, Nr. 171-6302) ir siekdamas užtikrinti efektyvų mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones bei Lietuvos Respublikoje, užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotų transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio mokėjimą, administravimą ir kontrolę:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones mokėjimo, administravimo ir kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašą;

1.2. Lietuvos Respublikoje, užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotų transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio mokėjimo, administravimo ir kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašą;

1.3. Mokesčio už važiavimą valstybinės reikšmės keliais Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir (ar) kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė, mokėjimo, administravimo, kontrolės ir leidimų važiuoti jomis valstybinės reikšmės keliais išdavimo tvarkos aprašą.

2. Pavedu:

2.1. Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos patvirtinti leidimo važiuoti valstybinės reikšmės keliais transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir (ar) kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė, formą;

2.2. Susisiekimo ministerijos sekretoriui Rimvydui Gradauskui kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                                  PETRAS ČĖSNA


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3-150

 

MOKESČIO UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮREGISTRUOTAS KROVININES TRANSPORTO PRIEMONES MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO IR KONTROLĖS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Šis Mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones (toliau – transporto priemonės mokestis) mokėjimo, administravimo ir kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas siekiant detalizuoti mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2005, Nr. 53-1799).

2. Transporto priemonių savininkai ar valdytojai šio Aprašo 1 punkte nurodytą mokestį moka už kiekvieną N2/N3 kategorijos krovininę transporto priemonę, tarp jų O4 klasės priekabas ir puspriekabes, atskirai, išskyrus už krovininių kelių transporto priemonių junginį N3+O4 (nuo 40 iki 44 tonų bendrosios masės, vežant triašiu vilkiku su dviaše ar triaše puspriekabe 40 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus). Pastaruoju atveju mokama už visą junginį.

3. Transporto priemonės mokesčio dydžiai yra nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447.

4. Transporto priemonės mokesčio dydis apskaičiuojamas pagal transporto priemonės registravimo liudijime (transporto priemonės naudotojo pažymėjime) nurodytą transporto priemonės leidžiamą maksimalią masę (leidžiamą maksimalų svorį, bendrąją masę).

5. Transporto priemonės mokesčio mokėjimo dokumente turi būti nurodyta:

5.1. mokesčio mokėtojo pavadinimas (vardas, pavardė ar įmonės pavadinimas);

5.2. mokesčio pavadinimas ir įmokos kodas, nustatytas Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į teritorinių valstybinių mokesčių inspekcijų biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąraše, patvirtintame Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus bendru 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 (Žin., 2003, Nr. 23-982; 2004, Nr. 97-3608). Aprašo 1 punkte nurodytas mokestis yra mokamas į teritorinių valstybinių mokesčių inspekcijų biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą „Mokestis už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones“ (įmokos kodas 7820);

5.3. transporto priemonės valstybinis numeris ir mokesčio suma.

6. Transporto priemonių savininkai ar valdytojai šio Aprašo 1 punkte nurodytą mokestį turi teisę mokėti įvairiais atsiskaitymo būdais (grynaisiais pinigais, mokėjimo pavedimu ar kitomis įstatymų nustatytomis mokėjimo priemonėmis ar būdais) bet kurioje banko įstaigoje. Jeigu mokestis sumokėtas pavedimu, šis pavedimas turi būti patvirtintas banko antspaudu. Jeigu padaryta mokėjimo dokumento kopija, ji turi būti patvirtinta įmonės antspaudu ir vadovo parašu.

7. Transporto priemonės mokesčio sumokėjimo dokumento kopija lieka valstybinės techninės apžiūros įmonėje, kur kontroliuojamas transporto priemonės mokesčio sumokėjimas, ir saugoma su valstybinės techninės apžiūros rezultatų kortele 3 metus.

8. Techninės apžiūros kontrolierius, nustatęs, kad:

8.1. transporto priemonės mokestis nesumokėtas (sumokėtas ne visas) arba mokėjimo dokumentuose nurodyti neteisingi rekvizitai, tai įrašo į valstybinės techninės apžiūros rezultatų kortelę ir valstybinės techninės apžiūros atlikimą patvirtinančių dokumentų neišduoda, o pateiktą dokumentą apie mokesčio sumokėjimą grąžina transporto priemonės savininkui ar valdytojui;

8.2. krovininė transporto priemonė techniškai tvarkinga ir transporto priemonės mokestis sumokėtas teisingai, išduoda apžiūros atlikimą patvirtinančius dokumentus ir valstybinės techninės apžiūros talone (grafoje „Pastabos“) bei valstybinės techninės apžiūros rezultatų kortelėje pažymi apie mokesčio sumokėjimą.

9. Transporto priemonės mokestis nemokamas:

9.1. už Vidaus reikalų ministerijai bei įstaigoms prie šios ministerijos priklausančias transporto priemones, priskirtas kovinei, kovos-mokomajai, mokomajai, rikiuotės ir transportavimo grupėms;

9.2. už specialiai neįgaliesiems pritaikytas transporto priemones, priklausančias savivaldybių institucijoms ir nevalstybinėms neįgaliųjų organizacijoms;

9.3. už specialias kelių transporto priemones, skirtas specialiems darbams atlikti.

10. Permokėjus mokestį, transporto priemonės savininko ar valdytojo prašymu techninės apžiūros centras išduoda pažymą, kurioje nurodoma grąžintina suma ir grąžinimo priežastys. Pažymoje nurodytą transporto priemonės mokesčio grąžintiną sumą pagal transporto priemonės savininko ar valdytojo rašytinį prašymą Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme (Žin., 2004, Nr. 63-2243) nustatyta tvarka grąžina teritorinė valstybinė mokesčių inspekcija, į kurios pajamų surenkamąją sąskaitą sumokėtas transporto priemonės mokestis.

 

SUDERINTA

SUDERINTA

Lietuvos policijos

Valstybinės mokesčių inspekcijos

generalinis komisaras

prie Finansų ministerijos viršininkas

Vytautas Grigaravičius

Modestas Kaseliauskas

2006 m. kovo 17 d.

2006 m. vasario 20 d.

 

SUDERINTA

SUDERINTA

Valstybinės kelių transporto

Lietuvos automobilių kelių

inspekcijos prie Susisiekimo

direkcijos prie Susisiekimo

ministerijos viršininkas

ministerijos generalinis direktorius

Vidmantas Žukauskas

Virgaudas Puodžiukas

2006 m. balandžio 7 d.

2006 m. vasario 9 d.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3-150

 

LIETUVOS RESPUBLIKOJE, UŽSIENIO ŠALYSE, IŠ JŲ IR EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, ĮREGISTRUOTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ AR VALDYTOJŲ NAUDOTOJO MOKESČIO MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO IR KONTROLĖS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Šis Lietuvos Respublikoje, užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotų transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio (toliau – naudotojo mokestis) mokėjimo, administravimo ir kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas siekiant detalizuoti Lietuvos Respublikoje, užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotų transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2005, Nr. 53-1799).

2. Naudotojo mokesčio dydžiai yra nustatyti ir šiuo mokesčiu apmokestinti aukščiausios kategorijos keliai yra nurodyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarime Nr. 447.

3. Gyvenamosiose vietovėse – miestuose, miesteliuose – už važiavimą apmokestintų aukščiausios kategorijos kelių tęsiniais naudotojo mokestis nemokamas.

4. Naudotojo mokesčio dydis apskaičiuojamas pagal transporto priemonės registravimo liudijime (transporto priemonės naudotojo pažymėjime) nurodytą transporto priemonės leidžiamą maksimalią masę (leidžiamą maksimalų svorį, bendrąją masę). Jei transporto priemonės registravimo liudijime (transporto priemonės naudotojo pažymėjime) nenurodyti duomenys, būtini naudotojo mokesčiui apskaičiuoti, liudijimai turi būti pakeisti transporto priemonių savininkų ar valdytojų iniciatyva iki mokesčio mokėjimo.

5. Naudotojo mokesčio mokėjimo dokumente turi būti nurodyta:

5.1. mokesčio mokėtojo pavadinimas (vardas, pavardė ar įmonės pavadinimas);

5.2. mokesčio pavadinimas ir įmokos kodas, nustatytas Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į teritorinių valstybinių mokesčių inspekcijų biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąraše, patvirtintame Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus bendru 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 (Žin., 2003, Nr. 23-982; 2004, Nr. 97-3608). Aprašo 1 punkte nurodytas mokestis yra mokamas į teritorinių valstybinių mokesčių inspekcijų biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą „Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose užsienio valstybėse įregistruotų transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokestis“ (įmokos kodas 7830);

5.3. transporto priemonės valstybinis numeris (autobuso, krovininės kelių transporto priemonės, transporto priemonių junginio (motorinės transporto priemonės)) ir mokesčio suma;

5.4. mokestinis laikotarpis, mokant naudotojo mokestį: diena, savaitė, mėnuo, metai (pvz., „2006-06-03 9 val. 30 min.“; „2006-07-29-2006-08-04“; „2006-06-03-2006-07-02“; „už 2006 metus“). Dienos mokestis galioja nuo nurodyto laikotarpio pradžios 24 valandas, savaitės ar mėnesio mokestis – savaitę ar mėnesį, metų mokestis – einamaisiais metais iki kitų metų sausio 31 d.

6. Transporto priemonių savininkai ar valdytojai šio Aprašo 1 punkte nurodytą mokestį turi teisę mokėti įvairiais atsiskaitymo būdais (grynaisiais pinigais, mokėjimo pavedimu ar kitomis įstatymų nustatytomis mokėjimo priemonėmis ar būdais). Jeigu mokestis sumokėtas pavedimu, šis pavedimas turi būti patvirtintas banko antspaudu. Jeigu padaryta mokėjimo dokumento kopija, ji turi būti patvirtinta įmonės antspaudu ir vadovo parašu.

7. Sumokėti naudotojo mokestį galima iš anksto ar kelionės metu bet kurioje banko įstaigoje. Jeigu kertant Lietuvos valstybinę sieną prie jos nėra banko įstaigos, tuomet transporto priemonės savininkas ar valdytojas (vairuotojas) privalo šį mokestį sumokėti kelionės metu artimiausiame banke nuo Lietuvos valstybės sienos ar kitoje nustatytoje mokėjimo vietoje.

8. Transporto priemonių savininkams ar valdytojams (vairuotojams), važiuojantiems apmokestintais aukščiausios kategorijos keliais, nesumokėjus naudotojo mokesčio (neturint su savimi naudotojo mokesčio sumokėjimą patvirtinančio dokumento), taikomos Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatytos sankcijos.

9. Naudotojo mokestis nemokamas už važiavimą keliais:

9.1. Vidaus reikalų ministerijai bei įstaigoms prie šios ministerijos priklausančiomis transporto priemonėmis, priskirtomis kovinei, kovos-mokomajai, mokomajai, rikiuotės ir transportavimo grupėms, ir savivaldybių priešgaisrinės tarnybos transporto priemonėmis;

9.2. specialiai neįgaliesiems pritaikytomis transporto priemonėmis, priklausančiomis savivaldybių institucijoms ir nevalstybinėms neįgaliųjų organizacijoms;

9.3. sveikatos priežiūros įstaigų greitosios medicinos pagalbos ir reanimacijos automobiliais;

9.4. specialiai moksleivių (vaikų) pavėžėjimui pritaikytomis transporto priemonėmis (autobusais), priklausančiomis savivaldybių švietimo įstaigoms ir (ar) savivaldybių kontroliuojamoms įmonėms;

9.5. transporto priemonėmis, naudojamomis kelių priežiūros darbams;

9.6. kai užsienio šalyse įregistruotos transporto priemonės vyksta likviduoti stichinių nelaimių ar eismo įvykių padarinių, kai veža labdaros ir humanitarinės pagalbos siuntas, taip pat už važiavimą keliais užsienio valstybių karinei apsaugos sistemai priklausančiomis transporto priemonėmis;

9.7. vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo reguliariais maršrutais važiuojančiomis keleivinėmis transporto priemonėmis.

10. Transporto priemonių savininkai ar valdytojai naudotojo mokestį apskaičiuoja patys ir atsako už jo apskaičiavimo teisingumą.

11. Transporto priemonių savininkams ar valdytojams naudotojo mokestis negrąžinamas, išskyrus atvejus, kai mokestis permokamas sumokant didesnę sumą, negu priklauso tai transporto priemonės kategorijai, kai sumokama už transporto priemonę, už kurią mokėti neprivaloma, arba kai norint sumokėti kitą mokestį per klaidą sumokamas naudotojo mokestis mokėjimo dokumente nurodant naudotojo mokesčio įmokos kodą. Naudotojo mokestis gali būti grąžinamas tik pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) transporto priemonės savininko ar valdytojo prašymu išduotą pažymą. Kartu su prašymu Kelių direkcijai pateikiamas ir mokėjimo dokumentas. Kelių direkcija pažymą, kurioje nurodoma grąžintina suma ir grąžinimo priežastys, transporto priemonės savininkui ar valdytojui išduoda per penkias darbo dienas. Pažymoje nurodytą naudotojo mokesčio grąžintiną sumą pagal transporto priemonės savininko ar valdytojo rašytinį prašymą grąžinti klaidingai sumokėtą ar permokėtą naudotojo mokestį Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) nustatyta tvarka grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija. Transporto priemonių savininkai ar valdytojai rašytinį prašymą Kelių direkcijai dėl pažymos išdavimo dėl klaidingai sumokėtos ar permokėtos naudotojo mokesčio sumos grąžinimo gali pateikti ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo sumokėjimo datos arba nuo šio įsakymo pakeitimo įsigaliojimo dienos, jeigu mokestis sumokėtas iki šio įsakymo pakeitimo įsigaliojimo. Gautą pažymą su prašymu grąžinti mokestį transporto priemonės savininkas ar valdytojas pateikia teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai. Transporto priemonių savininkų ar valdytojų neteisingai sumokėtas ar permokėtas naudotojo mokestis neįskaitomas nei kaip kitas mokestis, nei už kitą mokėjimo periodą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-182, 2007-05-18, Žin., 2007, Nr. 57-2213 (2007-05-24), i. k. 1072210ISAK0003-182

 

 

SUDERINTA

SUDERINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

Valstybinės kelių transporto

prie Susisiekimo ministerijos

inspekcijos prie Susisiekimo

generalinis direktorius

ministerijos viršininkas

Virgaudas Puodžiukas

Vidmantas Žukauskas

2006 m. vasario 9 d.

2006 m. balandžio 7 d.

 

 

SUDERINTA

SUDERINTA

Lietuvos policijos

Valstybinės mokesčių inspekcijos

generalinis komisaras

prie Finansų ministerijos viršininkas

Vytautas Grigaravičius

Modestas Kaseliauskas

2006 m. kovo 17 d.

2006 m. vasario 20 d.

 

SUDERINTA

Muitinės departamento prie Finansų

ministerijos generalinis direktorius

Rimutis Klevečka

2006 m. balandžio 3 d.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3-150

 

MOKESČIO UŽ VAŽIAVIMĄ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIAIS LIETUVOS RESPUBLIKOJE IR UŽSIENIO ŠALYSE, IŠ JŲ IR EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, ĮREGISTRUOTOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS (JŲ JUNGINIAIS), KURIŲ MATMENYS SU KROVINIU AR BE JO VIRŠIJA LEIDŽIAMUS, IR (AR) KAI VIRŠIJAMA LEIDŽIAMA AŠIES (AŠIŲ) APKROVA IR (AR) TRANSPORTO PRIEMONĖS (JŲ JUNGINIO) LEIDŽIAMA BENDROJI MASĖ, MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO, KONTROLĖS IR LEIDIMŲ VAŽIUOTI JOMIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIAIS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Šis Mokesčio už važiavimą valstybinės reikšmės keliais Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus (toliau – didžiagabaritės), ir (ar) kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė (toliau – sunkiasvorės) (toliau – mokestis), mokėjimo, administravimo, kontrolės ir leidimų važiuoti jomis valstybinės reikšmės keliais išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių įstatymu (Žin., 1995, Nr. 44-1076; 2002, Nr. 101-4492), Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymu (Žin., 2000, Nr. 92-2873; 2004, Nr. 171-6302) ir laikantis Kelių priežiūros tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 (Žin., 2004, Nr. 25-771).

2. Maksimalūs leidžiami transporto priemonių matmenys, leidžiama ašies (ašių) apkrova, leidžiama bendroji masė yra patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66 „Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 23-870).

3. Didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) kroviniai gali būti vežami valstybinės reikšmės keliais tik gavus leidimą. Leidimai išduodami tik nedalomiems kroviniams vežti ir kai tokių krovinių negalima arba netikslinga vežti kitos rūšies transporto priemonėmis.

4. Leidimas gali būti išduotas vienam važiavimui, mėnesiui arba metams.

5. Leidimus važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išduoda Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija), suderinusi su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Direkcija) važiavimo maršrutą. Direkcija įvertina kelio dangos ir jo statinių būklę. Didžiagabaričio krovinio vežimo sąlygas Inspekcija papildomai derina:

5.1. su ryšių ir (ar) elektros tinklų savininkais, kai aukštis yra didesnis ar lygus 5,0 m;

5.2. su geležinkelio savininku, jei krovinio vežimo maršrute yra geležinkelio pervaža ir yra viršijamas bent vienas iš šių transporto priemonės (jų junginio) matmenų: plotis – 5,0 m, ilgis – 24,0 m, aukštis – 4,5 m.

6. Platesnėmis kaip 3,5 m arba ilgesnėms kaip 24,0 m transporto priemonėmis (jų junginiais) (su kroviniu ar be jo) leidžiama važiuoti tik šviesiu paros metu esant geram matomumui. Tamsiu paros metu ar esant blogam matomumui tokiomis transporto priemonėmis (jų junginiais) leidžiama važiuoti tik su policijos automobilio palyda. Važiuojant platesnėmis kaip 4,0 m arba ilgesnėms kaip 25,0 m transporto priemonėmis (jų junginiais) (su kroviniu ar be jo) policijos automobilio palyda būtina visais atvejais. Atsižvelgiant į konkrečias kelio ir eismo sąlygas Inspekcijos sprendimu palyda gali būti skirta ir kitais atvejais. Palyda turi pasirūpinti vežėjas, o konkrečias palydos sąlygas nustato policija.

7. Mokesčio dydžiai už važiavimą valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2005, Nr. 53-1799) patvirtintuose mokesčio už važiavimą valstybinės reikšmės keliais Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, iš jų ir Europos sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir (ar) kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė, dydžiuose.

8. Transporto priemonių savininkai ar valdytojai, vadovaudamiesi Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į teritorinių valstybinių mokesčių inspekcijų biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašu, patvirtintu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus bendru 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 (Žin., 2003, Nr. 23-982; 2004, Nr. 97-3608), šio Aprašo 1 punkte nurodytą mokestį moka į teritorinių valstybinių mokesčių inspekcijų biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, nurodydami įmokos kodą 7840 „Mokestis už važiavimą keliais Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose užsienio valstybėse įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo ir (ar) ašies (ašių) apkrova, ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė viršija maksimalius leidžiamuosius dydžius“. Transporto priemonių savininkai ar valdytojai turi teisę šį mokestį mokėti grynaisiais pinigais, mokėjimo pavedimu ar kitomis įstatymų nustatytomis mokėjimo priemonėmis ar būdais. Jeigu mokestis sumokėtas pavedimu, šis pavedimas turi būti patvirtintas banko antspaudu.

9. Mokesčio dydis apskaičiuojamas priklausomai nuo didžiausių (maksimalių) transporto priemonių (jų junginių) leidžiamų charakteristikų viršijimo ir transporto priemonės važiavimo maršruto ilgio. Atstumų tarp Lietuvos miestų ir pasienio kontrolės punktų lentelė pateikta šio Aprašo priede. Jeigu atstumų tarp Lietuvos miestų ir pasienio kontrolės punktų lentelėje nėra punkto, į kurį vyksta transporto priemonė, mokestis skaičiuojamas iki lentelėje pažymėto punkto, esančio arčiausiai nuo to, į kurį vyksta transporto priemonė, arba pasinaudojant kelių žemėlapiu.

9.1. Vienkartinis mokesčio dydis matmenų viršijimo atveju apskaičiuojamas tokia tvarka: pavyzdžiui, transporto priemonės leidžiamas ilgis viršytas 8 metrais 70 centimetrų. Už leidžiamo ilgio viršijimą 5 metrais taikomas 8,3 Lt vienkartinis mokestis už kiekvienus 10 km, o už ilgio viršijimą dar 3 metrais 70 centimetrų taikomas toks mokesčio dydis: už kiekvieną metrą po 14 Lt už kiekvienus 10 km, jį padauginus iš 3 m ir padauginus iš koeficiento 1,5. Bendras mokesčio dydis šiuo atveju bus: 8,3 + (14 x 3 x 1,5) = 71,3 Lt už 10 km.

9.2. Metinis mokesčio dydis matmenų viršijimo atveju šalies teritorijoje apskaičiuojamas tokia tvarka: pavyzdžiui, transporto priemonės leidžiamas ilgis viršytas 8 metrais. Už leidžiamo ilgio viršijimą 5 metrais taikomas metinio mokesčio dydis 4843 Lt, o už ilgio viršijimą dar 3 metrais taikomas metinis mokesčio dydis šalies teritorijoje: už kiekvieną metrą po 7583 Lt, jį padauginus iš 3 m ir padauginus iš koeficiento 1,5. Bendras mokesčio dydis šiuo atveju bus: 4843 + (7583 x 3 x 1,5) = 38966,5 Lt.

10. Jeigu transporto priemonės (jų junginio) matmenys viršija leidžiamus, mokestis apskaičiuojamas sumuojant mokesčius už kiekvienų parametrų viršijimą. Kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) leidžiama transporto priemonės (jų junginio) bendroji masė, mokestis nustatomas tas, kuris yra didesnis, ir įmokos sumuojamos prie mokesčio už leidžiamų matmenų viršijimą.

11. Už leidimų įforminimą mokama valstybės rinkliava.

12. Norint gauti leidimą važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais), Inspekcijai būtina pateikti prašymą nurodant:

12.1. transporto priemonės (jų junginio) savininką ar valdytoją, jo adresą, telefoną;

12.2. važiavimo maršrutą bei tarpinius punktus;

12.3. važiavimo laiką;

12.4. duomenis apie pakrautą transporto priemonę (jų junginį):

12.4.1. markę, modelį, valstybinį numerį (-ius) ir transporto priemonės gamyklos gamintojo nustatytą leidžiamą svorį;

12.4.2. ilgį;

12.4.3. plotį;

12.4.4. aukštį;

12.4.5. faktišką pakrautos transporto priemonės (jų junginio) masę;

12.4.6. ašių išsidėstymo schemą ir jų apkrovų dydžius bei atstumus tarp ašių;

12.4.7. posūkio spindulius;

12.5. krovinio pavadinimą, jo masę ir (ar) matmenis.

13. Prašymą pasirašo transporto priemonės savininkas ar valdytojas, kuris atsako už pateiktų duomenų tikslumą.

14. Prašymas leidimui važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) gali būti pateikiamas tiesiogiai, per faksimilinį ryšį arba paštu.

15. Leidimas vienam važiavimui gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui ir galioja vienam važiavimui leidime nurodytu maršrutu. Konkrečią važiavimo datą specialioje leidimo grafoje pažymi transporto priemonės (jų junginio) savininkas ar valdytojas, patvirtindamas ją savo parašu ir spaudu. Leidime, išduotame vienam važiavimui, vairuotojo vardas ir pavardė nerašoma. Leidime, išduotame vieno mėnesio ar vienerių metų laikotarpiui, nerašoma važiavimo data, vairuotojo vardas ir pavardė. Transporto priemonių savininko ar valdytojo prašymu leidime, išduodamame vienam mėnesiui ar vieneriems metams transporto priemonei (jų junginiui), specialiai pagamintai ar pritaikytai nedalomiems kroviniams (pvz., negabaritiniams mechanizmams, statybinėms konstrukcijoms ar įrenginiams ir pan.) vežti, gali būti nurodyti kelių vilkikų valstybiniai numeriai, tačiau negali būti viršijami matmenys, nurodyti leidime.

16. Leidimas išduodamas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Važiuoti didžiagabaritėmis transporto priemonėmis (jų junginiais), kai transporto priemonė (jų junginys) tampa ypač pavojinga saugiam eismui, t. y. kai viršijami didžiausi leidžiami matmenys: aukštis – 50 cm, (ar) plotis – 100 cm, ir (ar) ilgis – 500 cm, ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais), kai transporto priemonės leidžiama ašies (ašių) apkrova viršija 8 t, kai bendroji pakrautos transporto priemonės (jų junginio) masė viršija leidžiamus dydžius du ir daugiau kartų, leidimas išduodamas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti ne vėliau kaip per 20 dienų nuo prašymo gavimo dienos.

17. Leidimų išdavimas ribojamas:

17.1. polaidžio, potvynių laikotarpiu, esant itin karštiems orams (25 °C ir daugiau), kai dėl to gali būti sugadintas kelias;

17.2. stichinių nelaimių, eismo įvykių, kelio priežiūros darbų metu (kelio taisymo) ir kitais atvejais, kai tai kelia grėsmę saugiam eismui;

17.3. paros temperatūrai nukritus žemiau –20 °C, kai dėl to gali būti sugadintas metalinis tiltas.

18. Atsisakymas išduoti leidimą gali būti apskundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Transporto priemonės savininkas ar valdytojas (vairuotojas), važiuodamas valstybinės reikšmės keliais, privalo leidimą turėti su savimi ir pateikti, pareikalavus kontroliuojantiems pareigūnams.

20. Mokestis už važiavimą valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) skaičiuojamas, kai transporto priemonė (jų junginys) sveria daugiau kaip 41 t, pervežant 40 pėdų konteinerius (pagamintus pagal ISO standartus) – daugiau kaip 45 t.

21. Didžiausia 11,5 t ašies apkrova leidžiama tik transporto priemonių pavienėms varančiosioms ašims su suporintais ratais. Kitais atvejais vadovaujamasi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 3-66 III skirsnio 5 punkto nuorodomis.

22. Už teisingą transporto priemonės (jų junginio) faktiškų matmenų, ašies (ašių) apkrovos, bendrosios masės nurodymą dokumentuose atsako transporto priemonių savininkai ar valdytojai.

23. Mokesčius apskaičiuoja ir už jų apskaičiavimo teisingumą atsako leidimus išduodantys pareigūnai.

24. Leidimo važiuoti valstybinės reikšmės keliais turėjimą kontroliuoja teritorinių ir specializuotų policijos įstaigų bei Inspekcijos pareigūnai, o pasienio kontrolės punktuose, kurie yra įrengti prie šių kelių, t. y. kai transporto priemonės važiuoja pro pasienio kontrolės punktą vienu iš šių kelių, – muitinės pareigūnai. Taip pat šių institucijų pareigūnai turi teisę tikrinti kelių transporto priemonių matmenis, ašių apkrovas, bendrąją masę.

25. Kai nustatoma, kad transporto priemonės (jų junginio) faktiniai matmenys viršija maksimalius leidžiamus: ilgį – iki 1 m (įskaitytinai), aukštį – iki 10 cm (įskaitytinai), plotį – iki 9 cm (įskaitytinai) ir (ar) ašies (ašių) faktinė apkrova viršija leidžiamą iki 0,6 t, ir (ar) faktinė bendroji masė viršija leidžiamą iki 1 t, – tokiai transporto priemonei (jų junginiui) leidžiama įvažiuoti į Lietuvos Respubliką per muitinės postus ir važiuoti valstybinės reikšmės keliais be leidimo. Šio punkto nuostatos dėl ilgio viršijimo netaikomos pakrautiems autovežiams (automobiliams su priekaba), kurių ilgis negali viršyti 20,75 m.

26. Kai nustatoma, kad transporto priemonės (jų junginio) faktiniai matmenys viršija maksimalius leidžiamus: ilgį – daugiau kaip 1 m, aukštį – daugiau kaip 10 cm, plotį – daugiau kaip 9 cm ir (ar) ašies (ašių) faktinė apkrova viršija leidžiamą daugiau kaip 0,6 t, ir (ar) faktinė bendroji masė viršija leidžiamą daugiau kaip 1 t, o jos savininkas ar valdytojas (vairuotojas) neturi leidimo (arba yra viršyti leidime nurodyti dydžiai):

26.1. tokia transporto priemonė (jų junginys) į Lietuvos Respubliką neįleidžiama;

26.2. iš transporto priemonės savininko ar valdytojo (vairuotojo), važiuojančio valstybinės reikšmės keliais, kontroliuojantys pareigūnai turi teisę paimti transporto priemonės ir kelionės dokumentus ir uždrausti tokiai transporto priemonei (jų junginiui) važiuoti arba leisti jai važiuoti tik iki artimiausios kontroliuojančių pareigūnų nurodytos stovėjimo vietos. Toliau važiuoti leidžiama, tik įforminus administracinės teisės pažeidimą bei nustatyta tvarka gavus leidimą; jei transporto priemonei (jų junginiui) leidimas negali būti išduotas, toliau važiuoti draudžiama, kol ji nebus nukrauta arba perkrauta;

26.3. išvažiuojanti iš Lietuvos Respublikos per pasienio kontrolės punktus tokia transporto priemonė (jų junginys) išleidžiama tik sumokėjus apskaičiuotą mokestį už važiavimą valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis už nuvažiuotą be leidimo atstumą ar šio mokesčio skirtumą.

27. Kontroliuojančiam pareigūnui uždraudus transporto priemonei toliau važiuoti, atsakomybė ir išlaidos už krovinių perkrovimą, iškrovimą, saugojimą bei pristatymą gavėjui, taip pat ir transporto priemonės saugojimą tenka transporto priemonės savininkui ar valdytojui.

28. Transporto priemonės (jų junginio) bendrąją masę pareigūnai gali tikrinti pagal dokumentus ir (ar) sverdami. Ašių apkrovos nustatomos tik sveriant, o matmenys – matuojant.

29. Jeigu transporto priemonės (jų junginio) bendroji masė pagal pateiktus dokumentus neatitinka kontrolinio svėrimo rezultatų, vadovaujamasi svėrimo rezultatais.

30. Mokesčio už važiavimą valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis mokėjimo tvarka yra tokia:

30.1. jei prašymas gauti leidimą važiuoti valstybinės reikšmės keliais yra patenkinamas, tuomet leidimus išduodantys pareigūnai pagal Aprašo 7 punkte nurodytą tvarką apskaičiuoja konkretų mokesčio dydį, kurį transporto priemonės savininkas ar valdytojas privalo sumokėti;

30.2. transporto priemonių savininkai ar valdytojai privalo sumokėti vienkartinį, mėnesio ar metų mokestį už kiekvieną transporto priemonę (jų junginį), mokėjimo dokumente nurodydami tos transporto priemonės (vilkiko, priekabos, puspriekabės) valstybinius numerius;

30.3. leidimas išduodamas važiuoti tik su ta transporto priemone (jų junginiu), už kurią sumokėtas mokestis;

30.4. gaunant leidimą pareiškėjas privalo pateikti banko patvirtintą mokesčio sumokėjimo dokumentą, o leidimą išduodantis pareigūnas – užregistruoti šį dokumentą ir sumokėtą mokesčio sumą. Ant mokėjimo dokumento užrašoma, kad leidimas išduotas;

30.5. sumokėjus vienkartinį mokestį, leidimas negali būti pratęstas, negali būti išduotas jo dublikatas ar išduotas leidimas už tą patį mokestį kitai transporto priemonei;

30.6. sumokėjus mėnesio ar metų mokestį už krovinio vežimą viena transporto priemone ir norint vežti jį kita analogiška transporto priemone, naujas leidimas gali būti išduotas, nereikalaujant papildomo mokesčio ir tik grąžinus ankstesnįjį leidimą. Pametus leidimą, dublikatas gali būti išduotas tik tai pačiai transporto priemonei.

31. Mokestis nemokamas už Vidaus reikalų ministerijai bei įstaigoms prie šios ministerijos priklausančias transporto priemones, priskirtas kovinei, kovos-mokomajai, mokomajai, rikiuotės ir transportavimo grupėms, bei už užsienio valstybių karinei apsaugos sistemai priklausančias transporto priemones, kurių matmenys ir (ar) ašies (ašių) apkrova, ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) bendroji masė viršija leidžiamus dydžius, ir už specialias kelių transporto priemones, skirtas specialiems darbams atlikti, – šių transporto priemonių važiavimo maršrutą būtina suderinti su Direkcija.

32. Transporto priemonių savininkai ar valdytojai (vairuotojai), važiuodami valstybinės reikšmės keliais, privalo turėti dokumentus (pvz., pažymas), patvirtinančius transporto priemonės, už kurią mokestis nemokamas, priskyrimą atitinkamai transporto grupei ir jų priklausymą atitinkamoms institucijoms ar organizacijoms.

33. Kai mokestis buvo sumokėtas, o leidimas nebuvo paimtas, transporto priemonės savininkui ar valdytojui prašant, Inspekcija išduoda pažymą, kurioje nurodoma grąžintina suma ir grąžinimo priežastys. Pažymoje nurodytą sumą pagal transporto priemonės savininko ar valdytojo rašytinį prašymą Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63- 2243) nustatyta tvarka grąžina teritorinė valstybinė mokesčių inspekcija, į kurios pajamų surenkamąją sąskaitą sumokėtas mokestis.

 

SUDERINTA

SUDERINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

Valstybinės kelių transporto

prie Susisiekimo ministerijos

inspekcijos prie Susisiekimo

generalinis direktorius

ministerijos viršininkas

Virgaudas Puodžiukas

Vidmantas Žukauskas

2006 m. vasario 9 d.

2006 m. balandžio 7 d.

 

 

SUDERINTA

SUDERINTA

Muitinės departamento prie Finansų

Valstybinės mokesčių inspekcijos

ministerijos generalinis direktorius

prie Finansų ministerijos viršininkas

Rimutis Klevečka

Modestas Kaseliauskas

2006 m. balandžio 3 d.

2006 m. vasario 20 d.

 

SUDERINTA

Lietuvos policijos

generalinis komisaras

Vytautas Grigaravičius

2006 m. kovo 17 d.

______________

 

 

 

ATSTUMŲ TARP LIETUVOS MIESTŲ IR PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ LENTELĖ

 

Mokesčio už važiavimą valstybinės reikšmės

keliais Lietuvos Respublikoje ir užsienio

šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse

narėse, įregistruotomis transporto

priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys

su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir

(ar) transporto priemonės (jų junginio)

leidžiama bendroji masė, mokėjimo,

administravimo, kontrolės ir leidimų važiuoti

jomis valstybinės reikšmės keliais išdavimo

tvarkos aprašo priedas

 

Alytus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anykščiai

177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birštonas

38

156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biržai

243

98

218

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druskininkai

57

226

88

295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eišiškės

81

179

112

274

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrėnai

81

114

68

209

130

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gargždai

261

278

237

242

305

340

245

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ignalina

212

89

202

158

238

181

151

346

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonava

99

77

78

155

149

148

54

218

137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joniškis

247

155

223

94

300

302

217

177

228

163

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurbarkas

144

195

120

208

171

225

140

134

255

118

161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaišiadorys

71

111

59

194

121

118

23

235

171

39

202

131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalvarija

58

194

73

257

78

139

138

234

254

116

261

100

129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaunas

66

109

41

178

118

146

54

196

169

32

182

86

45

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazlų Rūda

72

158

47

220

121

152

103

202

217

80

225

69

93

50

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kėdainiai

119

97

94

125

171

183

89

189

157

35

134

114

74

133

54

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelmė

194

166

169

151

246

272

178

113

254

151

86

76

168

176

129

145

122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaipėda

280

297

255

261

320

358

264

18

365

237

195

149

254

249

215

218

208

131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kretinga

284

279

260

239

328

363

268

25

368

242

173

157

259

257

219

236

212

141

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupiškis

216

47

191

51

268

222

159

265

107

122

121

203

156

230

151

193

104

153

284

264

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuršėnai

241

169

216

128

290

307

213

114

258

159

63

119

198

219

176

188

129

44

133

110

154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lazdijai

45

221

80

283

47

121

125

265

256

143

288

131

116

31

106

81

159

207

280

288

256

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marijampolė

61

177

48

240

88

142

113

217

237

100

244

83

104

25

63

33

116

159

233

240

213

203

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mažeikiai

293

224

268

183

343

362

267

101

312

213

97

172

252

272

228

241

184

97

120

97

209

56

303

255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molėtai

166

43

155

140

193

135

97

289

56

81

198

199

115

197

113

161

100

209

308

312

89

212

211

181

267

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Akmenė

267

193

243

150

320

331

237

140

282

183

56

171

222

271

202

239

153

95

159

137

177

51

302

254

46

236

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagėgiai

204

255

180

240

231

285

200

95

315

177

174

60

191

160

146

129

165

89

90

107

242

132

191

143

173

258

184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakruojis

217

107

193

65

270

255

184

182

196

130

48

148

170

231

152

195

101

91

201

178

91

68

258

214

123

151

92

179

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palanga

301

290

276

249

341

379

284

36

379

258

184

170

275

270

236

239

229

152

26

11

275

121

301

253

108

329

148

110

189

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panevėžys

171

58

146

66

223

207

137

220

147

83

97

158

122

185

106

148

59

108

239

221

45

111

211

168

166

101

135

197

50

232

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasvalys

217

101

192

29

269

253

182

214

161

128

66

179

168

230

152

194

99

122

232

210

54

100

257

214

154

143

122

211

36

221

40

 

 

 

 

 

 

 

Plungė

256

240

231

199

299

334

239

43

329

213

134

128

230

228

191

197

183

102

62

45

225

71

259

211

58

283

97

115

139

56

182

171

 

 

 

 

 

 

Prienai

34

148

7

211

86

114

73

230

207

71

216

113

63

67

34

40

87

162

248

253

184

209

74

42

261

152

235

173

185

269

139

185

224

 

 

 

 

 

Radviliškis

189

115

164

93

241

253

158

168

203

104

59

115

143

202

124

166

75

58

187

165

102

54

229

186

109

158

79

147

32

175

57

64

125

157

 

 

 

 

Raseiniai

148

167

123

159

200

226

132

124

232

105

126

49

122

149

83

117

76

46

143

147

154

98

180

132

150

176

145

100

99

163

109

131

118

116

67

 

 

 

Rietavas

233

250

209

222

277

312

217

36

318

190

156

106

207

206

168

174

161

85

54

59

237

93

237

189

80

261

120

93

161

75

192

193

22

202

143

96

 

 

Rokiškis

239

62

218

65

289

230

177

307

114

140

159

247

174

256

172

220

148

197

326

304

44

194

283

239

248

97

215

286

130

315

89

94

264

211

146

198

281

 

Skuodas

306

277

281

236

349

384

290

77

366

263

151

178

280

278

241

247

234

147

75

52

262

109

309

262

55

320

100

160

176

63

219

208

50

274

162

169

73

301

Šakiai

120

171

95

234

147

201

116

163

231

94

190

29

107

76

61

44

110

105

179

186

207

149

107

59

201

175

200

89

177

199

162

208

157

88

145

78

135

233

Šalčininkai

108

152

127

247

121

35

86

331

155

138

276

224

107

166

139

171

173

262

348

352

196

290

152

170

344

109

314

284

228

369

181

226

324

131

236

216

301

204

Šiauliai

211

137

186

101

263

275

180

140

226

126

39

118

166

218

146

187

97

43

159

136

124

26

249

201

80

180

58

131

40

147

79

72

97

179

22

89

119

166

Šilalė

209

226

184

209

243

287

193

62

293

166

144

72

183

172

144

141

137

60

81

85

213

89

203

156

114

237

140

60

149

102

168

181

57

177

118

72

34

257

Šilutė

242

282

218

265

269

323

238

59

349

216

200

98

229

198

184

167

192

116

53

71

269

145

229

181

153

293

193

38

205

74

224

237

95

211

174

127

73

313

Širvintos

125

65

113

161

175

122

54

272

120

63

185

181

76

180

95

144

83

195

291

295

109

199

170

158

253

63

223

241

137

311

89

135

266

118

144

158

244

127

Švenčionys

186

104

177

174

213

156

129

351

25

143

243

261

150

244

175

222

162

270

370

374

122

273

231

222

328

62

297

320

211

391

162

177

344

182

219

238

323

131

Tauragė

186

225

162

210

213

267

182

92

293

159

144

42

172

142

128

111

136

60

111

115

212

103

173

125

144

236

154

29

150

131

167

182

86

154

118

71

64

256

Telšiai

256

216

232

175

306

335

240

73

304

205

109

135

230

235

191

204

176

78

92

69

201

47

266

218

50

259

87

126

115

80

158

146

30

225

101

119

52

240

Trakai

75

119

66

215

123

66

31

274

136

83

239

169

52

133

83

110

118

207

293

297

164

242

120

111

296

91

266

229

191

313

144

190

268

70

187

161

246

182

Ukmergė

137

40

115

136

186

144

76

246

100

37

159

155

71

154

69

117

57

170

265

269

85

173

180

137

228

44

197

215

112

285

64

110

240

108

119

132

218

103

Utena

200

39

179

109

238

168

130

309

52

100

178

218

134

217

132

181

120

204

328

318

57

208

244

200

262

35

232

278

146

329

97

112

279

172

154

196

281

66

Varėna

49

192

79

287

58

32

110

310

194

140

296

193

112

106

114

120

167

242

329

333

235

289

89

110

342

149

316

253

266

349

219

265

304

82

237

196

282

244

Vilkaviškis

88

188

75

250

115

169

133

206

247

110

233

72

123

44

73

44

127

148

222

229

223

192

75

27

244

191

243

132

220

242

178

224

200

69

188

121

178

250

Vilnius

102

108

92

202

128

71

49

88

110

101

231

188

71

159

102

137

129

225

311

316

151

245

146

138

300

64

269

248

184

332

136

182

287

97

191

179

265

159

Visaginas

254

112

245

161

281

223

193

382

42

173

250

291

207

290

205

253

193

277

401

391

130

281

299

273

335

99

305

351

219

402

170

184

352

244

226

268

354

98

Zarasai

249

88

228

123

287

217

178

358

54

149

216

267

183

266

181

230

169

248

377

360

96

250

293

249

304

84

272

327

186

371

141

150

321

220

197

244

330

60

Adutiškio PKP

218

135

208

205

244

187

161

383

56

174

274

292

182

276

206

253

194

301

402

406

154

305

262

254

359

94

329

352

243

422

193

208

375

213

250

269

355

162

Buknaičių PKP

304

235

280

194

354

373

278

112

323

224

108

183

263

283

239

252

195

108

131

108

220

67

314

266

11

278

57

184

134

119

177

165

69

272

120

161

91

259

Būtingės PKP

319

308

294

267

359

397

302

54

397

276

202

188

293

288

254

257

246

170

44

29

293

139

319

271

126

347

166

128

207

19

250

239

74

287

193

181

93

332

Kalvarijos PKP

71

206

85

269

91

151

151

246

266

129

273

113

141

14

92

63

145

189

262

269

242

232

44

33

284

210

283

172

243

283

197

243

240

80

215

161

218

269

Eišiškių PKP

84

182

115

277

94

4

100

343

185

152

306

229

121

142

150

156

187

276

362

366

226

311

125

146

365

139

335

289

258

383

211

256

338

118

256

230

315

234

Kalvių PKP

262

169

237

108

314

317

231

191

242

178

15

175

217

275

197

239

148

100

210

187

135

77

302

259

111

213

70

188

62

198

112

80

148

230

73

140

170

173

Kybartų PKP

103

208

90

270

130

184

153

226

267

130

253

92

143

58

93

64

146

168

242

249

243

212

89

42

264

211

263

152

240

262

198

244

220

84

208

141

198

270

Krakūnų PKP

141

185

159

280

154

67

119

364

187

171

309

257

140

199

171

204

205

295

381

385

228

323

185

202

377

142

347

317

261

401

213

259

356

164

268

248

334

237

Latežerio PKP

64

234

95

306

11

97

138

315

245

156

310

182

128

89

129

132

182

257

331

338

278

301

58

99

353

200

330

242

280

352

234

280

310

97

252

211

287

296

Lavoriškių PKP

135

140

125

235

161

104

83

326

134

134

264

221

104

193

135

170

162

258

344

349

184

278

179

171

332

97

302

281

216

365

168

214

320

130

223

212

298

192

Lazdijų PKP

52

228

87

291

54

128

133

274

264

150

295

141

123

41

113

91

167

217

290

297

264

260

10

66

313

218

311

201

265

311

219

264

269

81

236

189

246

290

Medininkų PKP

133

142

124

236

159

97

83

326

140

135

265

221

104

191

135

168

163

259

345

349

185

279

177

169

334

98

303

281

218

366

170

216

320

128

225

213

298

193

Nidos PKP

328

345

303

309

368

406

312

66

412

285

243

197

302

297

263

266

256

179

51

74

332

181

328

280

167

356

207

137

248

77

287

280

109

296

235

191

102

374

Obelių PKP

258

81

236

91

307

249

195

329

104

158

184

267

192

275

190

238

168

217

348

328

64

218

301

258

272

116

241

306

155

339

109

118

289

229

166

218

301

28

Panemunės PKP

205

256

181

241

232

286

201

103

316

179

175

61

192

161

147

130

167

90

98

116

243

134

192

144

175

260

185

8

180

118

198

212

117

174

149

102

94

287

Papelekio PKP

195

113

186

182

222

164

138

360

34

152

252

269

159

253

184

230

171

278

379

383

131

282

240

231

336

71

306

329

220

400

171

185

353

190

227

247

332

139

Raigardo PKP

63

232

94

305

9

96

136

314

244

155

309

180

127

87

127

130

181

256

330

337

277

300

56

97

352

199

329

240

279

350

233

278

308

96

250

210

286

295

Šalčininkų PKP

113

157

131

252

124

37

91

334

159

143

280

229

112

171

143

176

177

266

353

357

200

295

155

174

349

114

319

289

233

373

185

231

328

136

240

220

306

209

Saločių PKP

243

127

218

40

295

279

208

242

187

155

93

208

194

256

178

220

125

151

261

238

80

128

283

240

183

169

149

239

65

249

66

29

199

211

92

159

221

105

Skuodo PKP

309

280

284

239

352

387

293

80

369

266

154

181

283

281

244

250

237

150

78

55

265

112

312

265

58

323

102

163

179

66

222

210

54

277

165

172

76

304

Smėlynės PKP

253

92

232

127

291

221

183

362

58

153

220

271

187

270

185

234

173

252

381

364

100

254

297

253

308

88

276

331

191

375

145

154

325

225

202

249

334

64

Sudargo PKP

156

208

132

224

183

237

153

149

267

130

176

15

143

112

98

81

129

91

165

183

218

135

143

95

187

211

186

75

163

185

173

195

143

125

131

64

121

262

Tverečiaus PKP

248

125

238

195

274

217

187

382

36

173

264

291

207

290

205

254

193

291

401

404

143

294

292

273

349

93

318

351

232

415

183

198

365

243

240

268

354

145

 

Alytus

Anykščiai

Birštonas

Biržai

Druskininkai

Eišiškės

Elektrėnai

Gargždai

Ignalina

Jonava

Joniškis

Jurbarkas

Kaišiadorys

Kalvarija

Kaunas

Kazlų Rūda

Kėdainiai

Kelmė

Klaipėda

Kretinga

Kupiškis

Kuršėnai

Lazdijai

Marijampolė

Mažeikiai

Molėtai

N. Akmenė

Pagėgiai

Pakruojis

Palanga

Panevėžys

Pasvalys

Plungė

Prienai

Radviliškis

Raseiniai

Rietavas

Rokiškis

 

Skuodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šakiai

208

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šalčininkai

374

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiauliai

134

147

258