Suvestinė redakcija nuo 2017-01-01 iki 2019-05-10

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 48-1760, i. k. 106110MISAK00B1-281

 

Nauja redakcija nuo 2017-01-01:

Nr. B1-873, 2016-11-17, paskelbta TAR 2016-11-18, i. k. 2016-27088

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GYVŪNŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS  PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2006 m. balandžio 12 d. Nr. B1-281

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi:

1. Tvirtinu pridedamą Gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės programą.

2. Pavedu:

2.1. įsakymo vykdymą pagal kompetenciją Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams padaliniams;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės ir Skubios veiklos skyriams.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                  KAZIMIERAS LUKAUSKAS

 

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2006 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. B1-281

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. B1-873 redakcija)

 

GYVŪNŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS PROGRAMA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės programa (toliau – programa) nustato valstybinės gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės planavimo tvarką, įgaliotųjų veterinarijos gydytojų teises ir pareigas, gyvūnų laikytojų pareigas, valstybinės gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos reikalavimus ir taikomas kai kurių gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės priemones.

2. Programa vykdoma siekiant nustatyti gyvūnų užkrečiamųjų ligų paplitimą Lietuvos Respublikoje, užkirsti kelią jų plitimui, jas kontroliuoti ir likviduoti.

3. Vartojamos sąvokos:

3.1. Gyvūno laikytojas asmuo, kuris yra gyvūno savininkas ar jį laiko atlygintinai ar neatlygintinai.

3.2. Gyvūnų laikymo vieta (toliau – laikymo vieta) – pastatas arba tuo atveju, kai gyvūnai laikomi lauke, bet kuri vieta, kur gyvūnai yra laikomi, auginami ir prižiūrimi.

3.3. Gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolė veterinarinių priemonių kompleksas, kuriuo užtikrinama gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsena, plitimo sustabdymas, epizootinio proceso stebėjimas ir valdymas, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimas bandoje, pulke, gyvūnų laikymo vietoje, Lietuvos Respublikoje ar tam tikroje jos teritorijoje.

3.4. Gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsena – sistemingas gyvūnų užkrečiamųjų ligų būklės stebėjimas prevencijos tikslais, mėginių ėmimas gyvūnų užkrečiamųjų ligų paplitimui įvertinti, gautų duomenų vertinimas ir gyvūnų užkrečiamųjų ligų paplitimo prognozė.

3.5. Įgaliotasis veterinarijos gydytojas – privatus veterinarijos gydytojas, kuriam pagal sutartį pavesta atlikti kai kurias valstybinės veterinarijos funkcijas.

3.6. Kitos programoje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme ir kituose veterinariją reglamentuojančiuose teisės aktuose.

4. Atskirų gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos, kontrolės ir likvidavimo tvarką nustato teisės aktai, išvardyti programos 1 priede.

5. Pasireiškus gyvūnų užkrečiamajai ligai, atsižvelgus į šios ligos pobūdį, išplitimo galimybes ir mastus, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) direktoriaus įsakymu gali būti nustatytos specialios gyvūnų užkrečiamosios ligos kontrolės ir likvidavimo priemonės, jeigu tokios priemonės nėra nustatytos tiesiogiai taikomu Europos Sąjungos teisės aktu.

 

II SKYRIUS

VALSTYBINĖS GYVŪNŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖs PLANAVIMAS

 

6.    Esant gyvūnų užkrečiamųjų ligų, nurodytų Pranešimų apie gyvūnų užkrečiamąsias ligas teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. B1-1115 „Dėl Pranešimų apie gyvūnų užkrečiamąsias ligas teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Pranešimų teikimo EK tvarkos aprašas), priede, ir zoonozių, nurodytų Zoonozių stebėsenos reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. B1-390 Dėl Zoonozių stebėsenos reikalavimų patvirtinimo”, įtarimui, VMVT teritoriniai padaliniai organizuoja mėginių paėmimą ir pristatymą į Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą (toliau – Institutas) laboratoriniam tyrimui.

7.    VMVT kasmet rengia ir tvirtina einamųjų metų valstybinės gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės planą (toliau – Stebėsenos ir kontrolės planas), į kurį, atsižvelgdama į ankstesnių metų valstybinės gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos (toliau – gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsena) rezultatus, įtraukia iš valstybės biudžeto finansuojamas gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės priemones. Prireikus, į Stebėsenos ir kontrolės planą gali būti įtraukiamos visos ar dalis programos V skyriuje nurodytų gyvūnų užkrečiamųjų ligų.

8.    Stebėsenos ir kontrolės plane nustatomas valstybės biudžeto lėšų poreikis einamiesiems metams, kokių gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsena bus vykdoma einamaisiais metais, kiek mėginių reikės paimti atskiruose Lietuvos Respublikos teritoriniuose vienetuose gyvūnų užkrečiamųjų ligų paplitimui nustatyti, lėšų poreikį mėginiams imti, pristatyti į laboratoriją ir ištirti.

9.    VMVT, atsižvelgdama į epizootinę situaciją Lietuvos Respublikoje ir kaimyninėse šalyse, gali pakeisti Stebėsenos ir kontrolės planą.

10 Gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės tikslais paimti mėginiai laboratoriniams tyrimams siunčiami į Institutą kartu su Mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti aktu, kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“.

11. VMVT teritoriniai padaliniai pagal kompetenciją turi:

11.1. kiekvienais metais ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo VMVT direktoriaus įsakymo, kuriuo tvirtinamas Stebėsenos ir kontrolės planas, priėmimo parengti Stebėsenos ir kontrolės plano įgyvendinimo priemonių planą (toliau – Priemonių planas);

11.2. vykdyti Priemonių planą arba, atsižvelgdami į poreikį ir skiriamą finansavimą, pavesti jį ar dalį jame nustatytų priemonių vykdyti įgaliotiesiems veterinarijos gydytojams, formuojant jiems atitinkamas užduotis ir duodant nurodymus, bei kontroliuoti šių priemonių vykdymą;

11.3. analizuoti gyvūnų užkrečiamųjų ligų epizootinę situaciją ir riziką kontroliuojamojoje teritorijoje, prireikus nedelsiant priimti sprendimus dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės ir neatidėliotinų priemonių taikymo ir apie tai informuoti VMVT;

11.4. suteikti privatiems veterinarijos gydytojams įgaliojimus atlikti įgaliotojo veterinarijos gydytojo funkcijas ir VMVT vardu sudaryti su jais sutartį dėl įgaliotojo veterinarijos gydytojo funkcijų vykdymo (toliau – sutartis) (programos 2 priedas);

11.5. registruoti sutartis VMVT administruojamoje Duomenų valdymo sistemoje;

11.6. konsultuoti įgaliotuosius veterinarijos gydytojus valstybinės veterinarijos funkcijų vykdymo klausimais;

11.7. pateikti įgaliotiesiems veterinarijos gydytojams visą būtiną informaciją, susijusią su sutarties nuostatų vykdymu;

11.8. priimti iš įgaliotųjų veterinarijos gydytojų dokumentus, nurodytus Išlaidų, patirtų vykdant įgaliotųjų veterinarijos gydytojų funkcijas, apskaičiavimo ir atlyginimo metodikoje, patvirtintoje Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. B1-268 „Dėl Išlaidų, patirtų vykdant įgaliotųjų veterinarijos gydytojų funkcijas, apskaičiavimo ir atlyginimo metodikos patvirtinimo“ (toliau –Metodika), ir vykdyti pareigas, nustatytas Metodikoje;

11.9. įvertinti ir priimti įgaliotųjų veterinarijos gydytojų pristatytus tinkamus mėginius laboratoriniams tyrimams;

11.10. bent vieną kartą per metus organizuoti mokymus įgaliotiesiems veterinarijos gydytojams gyvūnų sveikatingumo, Metodikos ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų sveikatingumą, taikymo ir duomenų suvedimo į VMVT informacines sistemas klausimais;

11.11. nedelsiant raštu informuoti VMVT apie gyvūnų užkrečiamųjų ligų, nurodytų Pranešimų teikimo EK tvarkos aprašo priede, įtarimą ar protrūkį, padidėjusį gyvūnų gaišimą ar sergamumą;

11.12. nustatyta tvarka nutraukti sutartį, jei nustatoma, kad įgaliotasis veterinarijos gydytojas neatitinka keliamų reikalavimų, pažeidžia sutarties sąlygas ar gyvūnų laikytojo (-ų) teises ar netinkamai vykdo jam pavestas valstybinės veterinarijos funkcijas;

11.13. teisės aktuose nustatyta tvarka nustatyti, sustabdyti arba panaikinti ūkinių gyvūnų bandų (pulkų, šeimų) ar bitynų sveikatos statusą ir apie tai nedelsiant informuoti VMVT;

11.14. teisės aktuose nustatyta tvarka taikyti kitas gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės priemones (pvz.: sustabdyti, uždrausti gyvūnų, gyvūninių produktų ar kitų riziką keliančių produktų ar priemonių įvežimą / išvežimą iš tam tikros teritorijos, laikymo vietos ir pan.); 

11.15. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

ĮGALIOTOJO VETERINARIJOS GYDYTOJO PAREIGOS IR TEISĖS

 

12. Įgaliotasis veterinarijos gydytojas privalo:

12.1. atitikti reikalavimus, taikomus veterinarijos gydytojo kvalifikacijai, ir turėti galiojančią veterinarijos praktikos licenciją;

12.2. teisės aktuose nustatyta tvarka būti registruotas veterinarijos paslaugų teikėjas ar registruoto veterinarijos paslaugų teikėjo darbuotojas;

12.3. reguliariai atnaujinti savo žinias ir praktinius įgūdžius gyvūnų sveikatingumo srityje, žinoti teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų sveikatingumą, reikalavimus;

12.4. laiku, tinkamai ir nešališkai vykdyti jam pavedamas valstybinės veterinarijos funkcijas gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės srityje;

12.5. nedelsdamas pranešti VMVT teritoriniam padaliniui apie gyvūnų užkrečiamųjų ligų įtarimą, riziką gyvūnų sveikatai ir gerovei bei visuomenės sveikatai;

12.6. informuoti VMVT teritorinį padalinį, jeigu gyvūno laikytojas trukdo atlikti valstybinės veterinarijos funkcijas;

12.7. informuoti gyvūnų laikytoją apie privalomas gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės priemones;

12.8. informuoti gyvūnų laikytoją apie gyvūnų sveikatos būklę, atliktus tyrimus ir jų rezultatus;

12.9. informuoti gyvūnų laikytoją apie įgaliotojo veterinarijos gydytojo pareigas ir teises vykdant valstybinės veterinarijos funkcijas;

12.10. sutartyje nustatyta tvarka teikti informaciją VMVT teritoriniam padaliniui;

12.11. vykdyti VMVT teritorinio padalinio nurodymus, susijusius su  programos nuostatų įgyvendinimu;

12.12. laikytis biologinio saugumo priemonių lankymosi gyvūnų laikymo vietose ir mėginių ėmimo metu;

12.13. neatskleisti konfidencialios informacijos, gautos iš VMVT teritorinio padalinio. Pažeidimu nėra laikomas konfidencialios informacijos, gautos iš VMVT teritorinio padalinio ir susijusios su konkrečiu gyvūno laikytoju ir jo laikomais gyvūnais, atskleidimas šiam gyvūno laikytojui.

13. Įgaliotasis veterinarijos gydytojas turi teisę:

13.1. sudaryti ir nutraukti sutartį;

13.2. vadovaujantis Metodika, gauti atlyginimą už patirtas išlaidas vykdant įgaliotojo veterinarijos gydytojo funkcijas;

13.3. laikymo vietose atlikti jam pavestas valstybinės veterinarijos funkcijas.

 

IV SKYRIUS

GYVŪNŲ LAIKYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

14. Gyvūnų laikytojas, vykdydamas teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų sveikatingumą, reikalavimus, privalo:

14.1. pastebėjęs laikomų gyvūnų sveikatos sutrikimus, įtaręs gyvūnų užkrečiamąją ligą ar radęs nugaišusį laikomą gyvūną, nedelsdamas apie tai pranešti privačiam veterinarijos gydytojui ar VMVT teritoriniam padaliniui;

14.2. teisės aktuose nustatytais atvejais pranešti VMVT teritoriniam padaliniui apie gyvūnų atvežimą į laikymo vietą;

14.3. laikymo vietoje taikyti biologinio saugumo priemonių reikalavimus;

14.4. užtikrinti gyvūnų ženklinimą, registravimą ir pranešimų apie jų perkėlimą ir kaitą teikimą teisės aktuose nustatyta tvarka;

14.5. rūpintis gyvūnų sveikata;

14.6. užtikrinti tinkamą gyvūnų šėrimą saugiais pašarais;

14.7. užtikrinti, kad gyvūnams laiku būtų suteikta veterinarinė pagalba;

14.8. užtikrinti veterinarinių vaistų, kurie naudojami laikomiems gyvūnams gydyti, išlaukos laikymąsi ir veterinarinių vaistų laikymą bei apskaitos tvarkymą teisės aktuose nustatyta tvarka;

14.9. užtikrinti saugų šalutinių gyvūninių produktų ar jų gaminių tvarkymą teisės aktuose nustatyta tvarka;

14.10. užtikrinti gaminamų gyvūninių produktų saugą;

14.11. užtikrinti, kad vežamus jam priklausančius gyvūnus lydėtų tinkami lydimieji dokumentai (pvz.: Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraštis, išduotas vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. B1-207 „Dėl Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraščio ir Leidimo paskersti gyvūną skerdykloje formų patvirtinimo“, galvijo pasas, arklinių šeimos gyvūno pasas, kaip nustatyta Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir kt.) ir, jei taikoma, Veterinarijos pažymėjimas, kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. B1-387 „Dėl Veterinarijos pažymėjimo formos patvirtinimo“;

14.12. iš gyvūnų užkrečiamosiomis ligomis užkrėstų bandų (pulkų) gyvūnus išvežti į skerdyklą tik gavęs VMVT teritorinio padalinio išduotą Leidimą paskersti gyvūną (-us) skerdykloje, kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. B1-207;

14.13. vykdyti įgaliotojo veterinarijos gydytojo ir VMVT teritorinio padalinio nurodymus, susijusius su gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsena ir kontrole ir teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų sveikatingumą, reikalavimais.

15. Programos 14.1–14.3, 14.8, 14.10–14.12 papunkčiai netaikomi gyvūnų augintinių laikytojams, tačiau jie privalo pranešti apie įtariamą gyvūno augintinio pasiutligės atvejį.

 

V SKyrius

GYVŪNŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ STEBĖSENOS REIKALAVIMAI

 

16. Lietuvos Respublikoje vykdoma šių sausumos gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsena:

16.1. snukio ir nagų ligos;

16.2. klasikinio kiaulių maro;

16.3. afrikinio kiaulių maro;

16.4. Aujeskio ligos;

16.5. mėlynojo liežuvio ligos;

16.6. avių ir ožkų bruceliozės (Brucella melitensis);

16.7. avių epididimito (Brucella ovis);

16.8. paukščių gripo;

16.9. Niukaslo ligos;

16.10. užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų;

16.11. enzootinės galvijų leukozės, galvijų tuberkuliozės ir galvijų bruceliozės;

16.12. lėtinės elnių išsekimo ligos.

17. Lietuvos Respublikoje vykdoma šių laukinių vandens gyvūnų ir akvakultūros gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsena:

17.1. Koi herpes viruso (KHV);

17.2. virusinės hemoraginės septicemijos (VHS);

17.3. infekcinės hematopoetinės nekrozės (IHN);

17.4. infekcinės lašišų anemijos.

18. Lietuvos Respublikoje vykdoma šių bičių ligų stebėsena:

18.1. bitinio žvilgvabalio paplitimo;

18.2. europinio ir amerikinio puvinio.

19. Lietuvos Respublikos teritoriniuose vienetuose, kuriuose vykdoma oralinė laukinių gyvūnų vakcinacija nuo pasiutligės, atliekama šios vakcinacijos efektyvumo stebėsena.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Ūkinių gyvūnų laikytojai gyvūnų užkrečiamųjų ligų prevencijos tikslais gali vakcinuoti ūkinius gyvūnus tik pagal privataus veterinarijos gydytojo parengtą ir su VMVT teritoriniu padaliniu suderintą vakcinavimo programą, išskyrus ūkinių gyvūnų vakcinavimą nuo gyvūnų užkrečiamųjų ligų, kurios nurodytos Pranešimų teikimo EK aprašo priede ir nuo kurių ūkinių gyvūnų vakcinavimą organizuoja VMVT.

21. Dezinfekcijai, deratizacijai, dezinsekcijai turi būti naudojami tik nustatyta tvarka autorizuoti veterinariniai biocidiniai produktai.

22. Gyvūnai gali būti gydomi Veterinarinių vaistų registre registruotais veterinariniais vaistais, neregistruotais veterinariniais vaistais, kurie tiekiami rinkai Neregistruotų Lietuvos Respublikoje veterinarinių vaistų laikino įvežimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. B1-575 „Dėl Neregistruotų Lietuvos Respublikoje veterinarinių vaistų laikino įvežimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka, arba vaistiniais preparatais.

23. Gyvūno gaišimo priežasčiai nustatyti atliekamas gaišenos patologinis anatominis tyrimas vadovaujantis Gaišenų patologinių anatominių tyrimų tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. B1-658 „Dėl Gaišenų patologinių anatominių tyrimų tvarkos aprašo patvirtinimo“.

24. Asmenys, nepranešę apie gyvūnų užkrečiamųjų ligų įtarimą ar pasireiškimą, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. B1-873, 2016-11-17, paskelbta TAR 2016-11-18, i. k. 2016-27088

 

 


 

Gyvūnų užkrečiamųjų ligų  stebėsenos ir kontrolės programos

1 priedas

 

TEISĖS AKTŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ TAM TIKRŲ LIGŲ KONTROLĘ, SĄRAŠAS

 

1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. B1-553 „Dėl Paukščių gripo kontrolės reikalavimų patvirtinimo“;

2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. B1-352 „Dėl Niukaslio ligos kontrolės reikalavimų patvirtinimo“;

3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. birželio 24 d. įsakymas Nr. 284 „Dėl Bendrųjų gyvūnų tam tikrų ligų ir specifinių kiaulių vezikulinės ligos kontrolės reikalavimų patvirtinimo“;

4. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. B1-755 „Dėl Snukio ir nagų ligos kontrolės reikalavimų“;

5. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. 276 „Dėl Mėlynojo liežuvio ligos kontrolės ir likvidavimo veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“;

6. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 283 „Dėl Klasikinio kiaulių maro kontrolės reikalavimų patvirtinimo“;

7. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. B1-591 „Dėl Klasikinio kiaulių maro diagnozavimo vadovo patvirtinimo“;

8. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. B1-892 „Dėl Afrikinio kiaulių maro kontrolės reikalavimų patvirtinimo“;

9. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. B1-246 „Dėl Veterinarijos reikalavimų akvakultūros gyvūnams ir jų produktams, vandens gyvūnų ligų prevencijai ir valstybinei veterinarinei kontrolei patvirtinimo“;

10. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. B1-463 „Dėl Pasiutligės kontrolės reikalavimų patvirtinimo“;

11. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos  direktoriaus 2015 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. B1-748 „Dėl Enzootinės galvijų leukozės, galvijų bruceliozės ir tuberkuliozės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“.

12. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. B1-39 „Dėl užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų stebėsenos“;

13. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. Bl-349 „Dėl Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“;

14. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. B1-390 „Dėl Zoonozių stebėsenos reikalavimų patvirtinimo”.

 

_____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. B1-472, 2013-07-09, Žin., 2013, Nr. 75-3815 (2013-07-13), i. k. 113110MISAK00B1-472

Nr. B1-873, 2016-11-17, paskelbta TAR 2016-11-18, i. k. 2016-27088

 

 


 

Gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės programos

2 priedas

 

(Sutarties dėl įgaliotojo veterinarijos gydytojo funkcijų vykdymo formos pavyzdys)

 

SUTARTIS

DĖL ĮGALIOTOJO VETERINARIJOS GYDYTOJO FUNKCIJŲ VYKDYMO

 

20__-___-___ Nr. ____________

 

___________________

(sudarymo vieta)

 

 

valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT), atstovaujama ________________

(VMVT teritorinio

________________________________________________________, toliau sutartyje vadinama

padalinio vadovo pareigų pavadinimas)

užsakovu, ir privatus veterinarijos gydytojas ____________________________________________ ,

(vardas, pavardė, veterinarijos praktikos licencijos išdavimo data ir numeris)

toliau sutartyje vadinama Įgaliotuoju veterinarijos gydytoju, sudarėme šią sutartį (toliau – sutartis):

 

I Skyrius

SUTARTIES OBJEKTAS

 

1. Siekdamas tinkamai įgyvendinti valstybinės gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės planą, parengtą vadovaujantis Gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės programa, patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. B1-281 „Dėl Gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės programos patvirtinimo“ (toliau – Gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės programa), ir likviduoti gyvūnų užkrečiamąsias ligas ar vykdyti jų prevencijos priemones, Užsakovas šia sutartimi įpareigoja Įgaliotąjį veterinarijos gydytoją vykdyti tam tikras valstybinės veterinarijos funkcijas gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės srityje pagal VMVT formuojamas užduotis ir duodamus nurodymus.

 

II Skyrius

UŽSAKOVO PAREIGOS IR TEISĖS

 

2. Užsakovas privalo:

2.1. konsultuoti Įgaliotąjį veterinarijos gydytoją valstybinės veterinarijos funkcijų vykdymo klausimais;

2.2. pateikti Įgaliotajam veterinarijos gydytojui visą būtiną informaciją, susijusią su Įgaliotojo veterinarijos gydytojo įsipareigojimų pagal šią sutartį vykdymu;

2.3. priimti iš Įgaliotojo veterinarijos gydytojo dokumentus, nustatytus Išlaidų, patirtų vykdant įgaliotųjų veterinarijos gydytojų funkcijas, apskaičiavimo ir atlyginimo metodikoje, patvirtintoje Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. B1-268 „Dėl Išlaidų, patirtų vykdant įgaliotųjų veterinarijos gydytojų funkcijas, apskaičiavimo ir atlyginimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika), ir pagal kompetenciją vykdyti pareigas, nustatytas Metodikoje;

2.4. įvertinti ir priimti Įgaliotojo veterinarijos gydytojo pristatytus tinkamus mėginius laboratoriniams tyrimams;

2.5 bent vieną kartą per metus organizuoti mokymus įgaliotiesiems veterinarijos gydytojams gyvūnų sveikatingumo, Metodikos ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų sveikatingumą, taikymo ir duomenų suvedimo į VMVT informacines sistemas klausimais.

3. Užsakovas turi teisę:

3.1. kontroliuoti Įgaliotojo veterinarijos gydytojo įsipareigojimų vykdymą pagal šią sutartį;

3.2. atsižvelgdamas į poreikį ir skiriamą finansavimą, pavesti valstybinės gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės planą, parengtą vadovaujantis Gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės programa, ar dalį jame nustatytų priemonių vykdyti Įgaliotajam veterinarijos gydytojui, formuojant jam atitinkamas užduotis ir duodant nurodymus, bei kontroliuoti šių priemonių vykdymą;

3.3. nutraukti sutartį, jeigu nustato, kad Įgaliotasis veterinarijos gydytojas neatitinka jam keliamų reikalavimų, pažeidžia sutarties sąlygas ar gyvūnų laikytojo (-ų) teises ar netinkamai vykdo jam pavestas valstybinės veterinarijos funkcijas.

 

 

III Skyrius

ĮGALIOTOJO VETERINARIJOS GYDYTOJO PAREIGOS IR TEISĖS

 

4. Įgaliotasis veterinarijos gydytojas privalo:

4.1. atitikti reikalavimus, taikomus veterinarijos gydytojo kvalifikacijai, ir turėti galiojančią veterinarijos praktikos licenciją;

4.2. teisės aktuose nustatyta tvarka būti registruotas veterinarijos paslaugų teikėjas ar registruoto veterinarijos paslaugų teikėjo darbuotojas;

4.3. reguliariai atnaujinti savo žinias ir praktinius įgūdžius gyvūnų sveikatingumo srityje, žinoti teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų sveikatingumą, reikalavimus;

4.4. laiku, tinkamai ir nešališkai vykdyti jam pavedamas tam tikras valstybinės veterinarijos funkcijas valstybinės gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės srityje;

4.5. nedelsdamas pranešti VMVT teritoriniam padaliniui apie gyvūnų užkrečiamųjų ligų įtarimą, riziką gyvūnų sveikatai ir gerovei bei visuomenės sveikatai;

4.6. informuoti VMVT teritorinį padalinį, jeigu gyvūno laikytojas trukdo ar neleidžia atlikti valstybinės veterinarijos funkcijų;

4.7. informuoti gyvūnų laikytoją apie privalomas valstybinės gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės priemones;

4.8. informuoti gyvūno laikytoją apie gyvūnų sveikatos būklę, atliktus tyrimus ir jų rezultatus;

4.9. informuoti gyvūnų laikytoją apie Įgaliotojo veterinarijos gydytojo pareigas ir teises vykdant jam pavestas valstybinės veterinarijos funkcijas, apie gyvūno laikytojo pareigą leisti atlikti Įgaliotajam veterinarijos gydytojui pavestas valstybinės veterinarijos funkcijas;

4.10. teikti gyvūno laikytojui informaciją ir pagalbą valstybinės gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės klausimais;

4.11. VMVT teritoriniam padaliniui nurodžius, suvesti reikiamus duomenis į VMVT informacines sistemas;

4.12. vykdyti VMVT teritorinio padalinio nurodymus, susijusius su Gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės programos įgyvendinimu;

4.13. neatskleisti konfidencialios informacijos, gautos iš VMVT teritorinio padalinio. Pažeidimu nėra laikomas konfidencialios informacijos, gautos iš VMVT teritorinio padalinio ir susijusios su konkrečiu gyvūno laikytoju ir jo laikomais gyvūnais, atskleidimas šiam gyvūno laikytojui.

5. Įgaliotasis veterinarijos gydytojas turi teisę:

5.1. sudaryti ir nutraukti sutartį;

5.2. vadovaujantis Metodika, gauti atlyginimą patirtas išlaidas vykdant Įgaliotojo veterinarijos gydytojo funkcijas;

5.3. gyvūnų laikymo vietose atlikti jam pavestas valstybinės veterinarijos funkcijas;

5.4. gauti iš VMVT teritorinio padalinio visą šiai sutarčiai vykdyti būtiną informaciją, nurodymus ir užduotis.

 

IV Skyrius

SUTARTIES VYKDYMAS

 

6. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja neterminuotai.

7. Sutartis gali būti vienašališkai nutraukiama vienos iš šalių iniciatyva, apie tai pranešus kitai šaliai raštu ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų. Raštišku pranešimu taip pat laikomas VMVT direktoriaus įsakymas, kuriuo sutartis pripažįstama negaliojančia.

8. Reikalavimas iš anksto informuoti Įgaliotąjį veterinarijos gydytoją apie sutarties pripažinimą negaliojančia netaikomas tuo atveju, kai sutartis nutraukiama VMVT iniciatyva dėl veterinarijos praktikos licencijos, suteiktos Įgaliotajam veterinarijos gydytojui, galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo, taip pat nustačius, kad Įgaliotasis veterinarijos gydytojas nevykdo sutartyje nustatytų pareigų.

 

V Skyrius

ATSAKOMYBĖ

 

9. Šalys iš dalies ar visiškai atleidžiamos nuo atsakomybės už įsipareigojimų, prisiimtų šia sutartimi, nevykdymą, jeigu to priežastis buvo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes šalys supranta taip, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

10. Sutarties šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, nedelsdama privalo apie tai informuoti kitą šalį. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingo ir turinčio tokią teisę asmens. Pavėluotas kitos šalies informavimas ar informacijos nepateikimas atima iš jos teisę remtis nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis kaip pagrindu atleidžiant ją nuo atsakomybės laiku neįvykdyti arba visiškai neįvykdyti prisiimtų įsipareigojimų.

11. Pasibaigus aukščiau minėtoms nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, šalys kuo skubiau informuoja viena kitą raštu ir nurodo datą, kada jos vėl pradės vykdyti savo įsipareigojimus, kaip nurodyta sutartyje. Tuo atveju, jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės ar su jomis susijusios pasekmės trunka ilgai arba jau nuo pat pradžių yra aišku, kad jos tęsis ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, šalys turi derėtis dėl alternatyvių būdų įgyvendinti sutartį.

12. Užsakovas neatsako už Įgaliotojo veterinarijos gydytojo veiksmais ar neveikimu tretiesiems asmenims padarytą žalą, atsiradusią įgaliotajam veterinarijos gydytojui vykdant sutartinius įsipareigojimus, jeigu Įgaliotasis veterinarijos gydytojas, vykdydamas sutartinius įsipareigojimus, nesilaikė teisės aktų reikalavimų, viršijo jam suteiktus įgaliojimus ar netinkamai vykdė VMVT teritorinio padalinio nurodymus, susijusius su Gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės programos įgyvendinimu.


 

VI Skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Ši sutartis surašyta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

14. Dėl šios sutarties kilę ginčai ir nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nepasiekus susitarimo ilgiau kaip per 30 dienų, toliau ginčai ir nesutarimai sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII Skyrius

SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

 

Užsakovas                                                                      Įgaliotasis veterinarijos gydytojas

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba                      _______________________________

LT-07170 Vilnius, Siesikų g. 19                                                                          (vardas, pavardė)

Kodas 188601279                                                          _______________________________

Atstovaujama ____________________________                                                    (adresas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

__________________________________                    _______________________________

(teritorinio padalinio pavadinimas)                                                                                   (veterinarijos praktikos licencijos Nr.)

____________________________________________________                       _______________________________

(adresas)                                                                                                                         (telefonas, faksas, el. paštas)

_________________________________                     _______________________________

(telefonas, faksas, el. paštas)

_________________________________

(pareigos)

____________________________                               _______________________________

(parašas)                                                                                                               (parašas)

____________________________                                                             

(vardas, pavardė)                                                                                    

 

 

Formos pakeitimai:

Nr. B1-880, 2007-12-21, Žin., 2007, Nr. 139-5745 (2007-12-29), i. k. 107110MISAK00B1-880

Nr. B1-313, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 80-3951 (2011-07-02), i. k. 111110MISAK00B1-313

Nr. B1-873, 2016-11-17, paskelbta TAR 2016-11-18, i. k. 2016-27088

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-880, 2007-12-21, Žin., 2007, Nr. 139-5745 (2007-12-29), i. k. 107110MISAK00B1-880

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. B1-281 "Dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-125, 2008-02-26, Žin., 2008, Nr. 25-929 (2008-03-01), i. k. 108110MISAK00B1-125

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. B1-281 "Dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės" papildymo

 

3.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-412, 2008-08-06, Žin., 2008, Nr. 92-3679 (2008-08-12), i. k. 108110MISAK00B1-412

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. B1-281 "Dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-313, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 80-3951 (2011-07-02), i. k. 111110MISAK00B1-313

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. B1-281 "Dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-472, 2013-07-09, Žin., 2013, Nr. 75-3815 (2013-07-13), i. k. 113110MISAK00B1-472

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. B1-281 "Dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės" pakeitimo

 

6.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-873, 2016-11-17, paskelbta TAR 2016-11-18, i. k. 2016-27088

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. B1-281 „Dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės“ pakeitimo