Suvestinė redakcija nuo 2009-02-15 iki 2010-06-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 43-1571, i. k. 1062230ISAK000A1-94

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO IR SENYVO AMŽIAUS ASMENS BEI SUAUGUSIO ASMENS SU NEGALIA SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-94

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 259 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą“ (Žin., 2006, Nr. 31-1092) 1.1 punktu,

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašą;

1.2. Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodiką.

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 31 „Dėl metodinės medžiagos socialinių paslaugų namuose organizavimui patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 32-933) 1.1.1 punktą;

2.2. socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gegužės 28 d. įsakymą Nr. A1-146 „Dėl Socialinių paslaugų poreikio asmeniui nustatymo principų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 88-3256).

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2006 m. liepos 1 d.

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                               VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d.

įsakymu Nr. A1-94

(2007 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A1-67

redakcija)

 

ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – aprašas) nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį nustatančius subjektus, asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo kriterijus ir procedūrą, asmens socialinės globos poreikio vertinimo, socialinių paslaugų skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo bei asmens siuntimo į socialinės globos namus (toliau vadinama – Globos namai) tvarką, asmens (šeimos) teises ir pareigas, informacijos apie asmenis, gaunančius socialines paslaugas, saugojimą ir skundų nagrinėjimo tvarką.

2. Šis aprašas taikomas nustatant individualų socialinių paslaugų poreikį, priimant sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo ir siuntimo į Globos namus, asmenims, pageidaujantiems gauti socialines paslaugas, kurias finansuoja savivaldybė iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams. Socialinių paslaugų, kurios teikiamos papildomai asmens (šeimos) pageidavimu, poreikis nevertinamas.

3. Nustatant asmens, gyvenančio kartu su šeima, socialinių paslaugų poreikį, kartu nustatomas ir šeimos socialinių paslaugų poreikis.

4. Šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme (Žin., 2006, Nr. 17-589) ir Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 (Žin., 2006, Nr. 43-1570), apibrėžtas sąvokas.

 

II. ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKĮ NUSTATANTYS SUBJEKTAI

 

5. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį nustato socialiniai darbuotojai, paskirti savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.

6. Tais atvejais, kai asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikiui nustatyti reikalingos kitų sričių specialistų išvados, savivaldybės institucijos nustatyta tvarka gali būti sudaroma specialistų komisija.

7. Paskiriant socialinius darbuotojus, nustatančius asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, atsižvelgiama į jų specializaciją darbui su atskiromis asmenų socialinėmis grupėmis, kompetenciją ir gebėjimus, reikalingus vertinimui atlikti.

8. Savivaldybės institucijos nustatyta tvarka paskirtų socialinių darbuotojų darbo vietos pagal galimybes įrengiamos kuo arčiau bendruomenės infrastruktūros centrų (seniūnijoje, socialinių paslaugų centre ir pan.).

9. Asmens, rengiamo paleisti iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ar kito tipo stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos ir pageidaujančio gauti socialines paslaugas, socialinių paslaugų poreikį nustato šios įstaigos socialiniai darbuotojai, bendradarbiaudami su savivaldybe, kurios teritorijoje asmuo gyveno prieš patekdamas į laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietą ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigą, psichiatrijos ligoninę ar kito tipo stacionarią sveikatos priežiūros įstaigą arba kurios teritorijoje gyvena asmens šeima.

10. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį socialinių paslaugų teikimo laikotarpiu, pasikeitus aplinkybėms ar asmens sveikatos būklei, nustato socialinių paslaugų įstaigų socialiniai darbuotojai.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-399, 2008-12-04, Žin., 2008, Nr. 142-5666 (2008-12-11), i. k. 1082230ISAK00A1-399

 

III. ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO KRITERIJAI

 

11. Asmens socialinių paslaugų poreikis nustatomas individualiai pagal asmens nesavarankiškumą bei galimybes savarankiškumą ugdyti ar kompensuoti asmens interesus ir poreikius atitinkančiomis socialinėmis paslaugomis.

12. Šeimos socialinių paslaugų poreikis nustatomas kompleksiškai vertinant šeimos narių gebėjimus, galimybes ir motyvaciją spręsti savo šeimos socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene bei galimybes tai ugdyti ar kompensuoti šeimos interesus ir poreikius atitinkančiomis bendrosiomis socialinėmis paslaugomis ar socialine priežiūra.

13. Asmens socialinių paslaugų poreikis nustatomas atsižvelgiant ir į asmens poreikių rūšį bei asmens priskyrimą socialinei grupei.

14. Išskiriamos šios asmens socialinių paslaugų poreikių rūšys:

14.1. asmens poreikiai, kurie gali būti tenkinami bendrosiomis socialinėmis paslaugomis ar socialine priežiūra;

14.2. asmens poreikiai, kurie gali būti tenkinami socialine globa.

15. Asmenų socialinės grupės:

15.1. likę be tėvų globos vaikai ir jų šeimos;

15.2. socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos;

15.3. vaikai su negalia ir jų šeimos;

15.4. senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;

15.5. suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;

15.6. socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos;

15.7. socialinės rizikos šeimos;

15.8. kiti asmenys.

16. Vaiko socialinių paslaugų poreikio nustatymas derinamas su ugdymo ir vystymosi poreikiais, atsižvelgiant į įvairių sričių specialistų (vaiko teisių apsaugos tarnybų, švietimo įstaigų, pedagoginės–psichologinės pagalbos tarnybų, sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų įstaigų specialistų, kurių rekomendacijos turi įtakos nustatant vaiko socialinių paslaugų poreikį) išvadas.

17. Visais atvejais, nustatant socialinės rizikos vaiko socialinių paslaugų poreikį arba kai vaikui yra nustatyta laikina globa (rūpyba) ir skirta trumpalaikė socialinė globa, nustatomas ir vaiko šeimos socialinių paslaugų poreikis.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-399, 2008-12-04, Žin., 2008, Nr. 142-5666 (2008-12-11), i. k. 1082230ISAK00A1-399

 

18. Vaiko, likusio be tėvų globos, socialinių paslaugų poreikis nustatomas derinant su vaiko laikinosios ar nuolatinės globos (rūpybos) organizavimu, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais vaiko globos ir laikinosios globos organizavimą.

19. Vaikų su negalia ir suaugusių asmenų su negalia bei senyvo amžiaus asmenų socialinių paslaugų poreikio nustatymas derinamas su specialiųjų poreikių nustatymu, vadovaujantis Specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygomis bei taisyklėmis, patvirtintomis socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. A1-88 (Žin., 2006, Nr. 37-1323).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-399, 2008-12-04, Žin., 2008, Nr. 142-5666 (2008-12-11), i. k. 1082230ISAK00A1-399

 

20. Socialinės rizikos šeimos socialinių paslaugų poreikis nustatomas atsižvelgiant į šeimos narių socialinius įgūdžius ir motyvaciją kurti saugią, sveiką ir darnią aplinką savo namuose, šeimoje, palaikyti socialinius ryšius su visuomene ir užtikrinti šeimoje augančių vaikų visapusišką vystymąsi ir ugdymą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais darbo su socialinės rizikos šeimomis bei vaiko laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos) organizavimą. Teikiant socialines paslaugas socialinės rizikos šeimai, turi būti užtikrinamas ir socialinių paslaugų teikimas vaikams.

21. Pagal galimybes savivaldybė turi organizuoti socialinių paslaugų poreikio nustatymą kiek galima arčiau asmens (šeimos) gyvenamosios vietos (seniūnijoje, socialinių paslaugų centre ir pan.).

 

IV. ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO PROCEDŪRA

 

22. Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl socialinių paslaugų gavimo kreipiasi į asmens (šeimos) gyvenamosios vietos savivaldybę ir pateikia:

22.1. užpildytą Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti SP-8 formą, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 (Žin., 2005, Nr. 81-2986; 2006, Nr. 79-3126) (toliau vadinama – prašymas). Asmuo dėl atitinkamos socialinės paslaugos skyrimo gali kreiptis elektroniniu būdu, jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga. Elektroniniu būdu gautas prašymas registruojamas ir tvarkomas pagal Elektroninių dokumentų valdymo taisykles, patvirtintas Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-12 (Žin., 2006, Nr. 7-268), pranešimas apie prašymo gavimą ir vykdymo būklę tą pačią dieną perduodamas į elektroninių paslaugų sistemos paslaugos teikimo eigos stebėsenos modulį;

22.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams), išskyrus atvejus, kai dėl atitinkamos socialinės paslaugos skyrimo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

22.3. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-5, 2009-01-08, Žin., 2009, Nr. 18-736 (2009-02-14), i. k. 1092230ISAK0000A1-5

 

23. Tuo atveju, jei asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, dėl bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas gali kreiptis ir į kitą, ne asmens (šeimos) gyvenamosios vietos, savivaldybę.

24. Asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo, rūpintojo prašymas dėl bendrųjų socialinių paslaugų gavimo nėra būtinas.

25. Asmuo, rengiamas paleisti iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ar kito tipo stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos, dėl socialinės priežiūros ar socialinės globos gavimo kreipiasi į minėtų įstaigų socialinius darbuotojus, kurie asmens prašymą ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki asmens paleidimo iš šių įstaigų pateikia savivaldybei, kurios teritorijoje asmuo gyveno prieš patekdamas į laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietą ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigą, psichiatrijos ligoninę ar kito tipo stacionarią sveikatos priežiūros įstaigą arba kurios teritorijoje gyvena asmens šeima.

26. Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą gali pateikti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

27. Socialiniai darbuotojai ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos privalo nustatyti asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį (išskyrus atvejus, kai nustatomas socialinės globos poreikis).

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-399, 2008-12-04, Žin., 2008, Nr. 142-5666 (2008-12-11), i. k. 1082230ISAK00A1-399

 

28. Jei asmuo (šeima) pageidauja gauti bendrąsias socialines paslaugas, socialinių paslaugų poreikio nustatyti nebūtina.

29. Socialiniai darbuotojai nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, užpildydami Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą (1 priedas).

30. Jei, nustačius asmens socialinių paslaugų poreikį, padaroma išvada, kad bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros asmeniui nepakanka, atliekamas asmens socialinės globos poreikio nustatymas.

31. Asmens socialinės globos poreikis nustatomas vadovaujantis Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika, patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 (Žin., 2006, Nr. 43-1571), Socialinės rizikos vaiko ir likusio be tėvų globos vaiko socialinės globos poreikio nustatymo metodika, patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-179 (Žin., 2006, Nr. 73-2795), bei Socialinės globos poreikio vaikui su negalia nustatymo metodika, patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. A1-255 (Žin., 2006, Nr. 97-3793).

32. Asmens socialinės globos poreikis turi būti nustatytas per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Esant reikalui, savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu šis terminas gali būti pratęsiamas.

33. Socialiniai darbuotojai, nustatę asmens (šeimos), besikreipiančio į savivaldybę, socialinių paslaugų poreikį, pateikia išvadas asmeniui, priimančiam sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.

34. Sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo įstaigų, policijos ir kitų institucijų darbuotojai bei kiti asmenys privalo socialiniams darbuotojams teikti išvadas, būtinas asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikiui nustatyti.

35. Jei socialiniams darbuotojams, atliekantiems vertinimą, reikalinga papildoma informacija, susijusi su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymu, jie gali pareikalauti iš asmens papildomų dokumentų, reikalingų poreikiui nustatyti.

36. Valstybės ir savivaldybių įmonės, įstaigos ir organizacijos savivaldybių prašymu turi nemokamai teikti joms informaciją, susijusią su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymu.

37. Esant poreikiui, savivaldybė gali pareikalauti dokumentų, susijusių su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymu, ir iš kitų institucijų bei įstaigų.

38. Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą ar kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, savivaldybė gali priimti sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo, nenustačiusi socialinių paslaugų poreikio. Tokiu atveju socialinių paslaugų poreikis turi būti nustatytas suteikus (arba jau teikiant) socialines paslaugas.

39. Socialinių paslaugų įstaigos socialiniai darbuotojai, nustatę asmens, gaunančio socialines paslaugas, socialinių paslaugų poreikį, išvadas pateikia socialinių paslaugų įstaigos vadovui.

 

V. ASMENS SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO VERTINIMAS

 

40. Asmens socialinės globos poreikis nustatomas pagal asmens socialinio ir fizinio savarankiškumo vertinimo kriterijus.

41. Asmens savarankiškumas vertinamas pagal:

41.1. Asmens socialinį savarankiškumą. Vertinant asmens socialinį savarankiškumą, apibūdinamos asmens gyvenimo sąlygos, asmens užimtumas, nustatomas asmens sugebėjimas palaikyti socialinius ryšius (su šeima, mokykla, draugais, kaimynais, bendruomene ir kt.), įvertinama asmens motyvacija ir pateikiami socialinių darbuotojų pastebėjimai, apibūdinantys asmens gebėjimus savarankiškai gyventi savo namuose.

41.2. Asmens fizinį savarankiškumą. Vertinant asmens fizinį savarankiškumą, atsižvelgiama į jo sveikatos būklę, negalią, organizmo funkcijų sutrikimus, pagalbos reikalingumą, sugebėjimus savarankiškai atlikti būtiniausius buities darbus ir tenkinti būtinuosius poreikius, įvertinamas pagalbos kasdienėje veikloje poreikis.

42. Įvertinus asmens socialinį bei fizinį savarankiškumą, nustatomi šie asmens nesavarankiškumo lygiai:

42.1. iš dalies nesavarankiškas;

42.2. visiškai nesavarankiškas.

43. Nustatant asmens, gyvenančio kartu su šeima, socialinės globos poreikį, atsižvelgiama į artimųjų gebėjimus bei motyvaciją pasirūpinti vienas kitu.

44. Nustatę asmens socialinės globos poreikį ir įvertinę, kad asmuo yra savarankiškas ir socialinė globa jam nebūtina, socialiniai darbuotojai teikia išvadą dėl bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros teikimo asmeniui.

 

VI. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ASMENIUI (ŠEIMAI) SKYRIMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

 

45. Sprendimas dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priimamas socialinio darbuotojo, nustačiusio asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, teikimu savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.

46. Sprendimas dėl socialinių paslaugų skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo asmeniui, rengiamam paleisti ar grįžusiam iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ar kito tipo stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos, priimamas savivaldybės, kurios teritorijoje jis gyveno prieš patekdamas į laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietą ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigą, psichiatrijos ligoninę, kito tipo stacionarią sveikatos priežiūros įstaigą arba kurioje gyvena jo šeima, institucijos nustatyta tvarka.

47. Sprendimas dėl socialinės priežiūros asmeniui (šeimai) skyrimo priimamas per 14 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-200, 2007-07-18, Žin., 2007, Nr. 81-3351 (2007-07-21), i. k. 1072230ISAK00A1-200

 

48. Sprendimas dėl socialinės globos asmeniui skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priimamas per 30 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos.

49. Paaiškėjus, kad asmuo, besikreipiantis dėl socialinių paslaugų (vienas iš suaugusių šeimos narių, jo globėjas, rūpintojas), sąmoningai pateikė neteisingą informaciją socialinių paslaugų poreikiui nustatyti arba dirbtinai pablogino sąlygas, norėdamas gauti socialines paslaugas, socialinių paslaugų teikimas gali būti sustabdytas arba nutrauktas.

50. Priėmus sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, užpildoma Sprendimo dėl socialinių paslaugų ir specialiosios pagalbos priemonių asmeniui skyrimo SP-9 forma, patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 (Žin., 2005, Nr. 81-2986).

51. Jei asmeniui, gaunančiam socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigoje, reikia keisti paslaugų rūšį, šios įstaigos vadovas dėl socialinių paslaugų nutraukimo ir kitų socialinių paslaugų skyrimo kreipiasi į savivaldybę, kuri priėmė sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo.

52. Sprendimo dėl socialinių paslaugų ir specialiosios pagalbos priemonių asmeniui skyrimo kopija per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui. Sprendimo originalas įsegamas į asmens bylą.

53. Priėmus sprendimą skirti asmeniui ilgalaikę, o vaikui, kuriam nustatyta laikinoji globa, ar socialinės rizikos vaikui – trumpalaikę socialinę globą Globos namuose, kurių steigėjas ar dalininkas yra apskrities viršininkas (toliau vadinama – apskrities Globos namai), savivaldybė ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išsiunčia šio sprendimo kopiją apskrities viršininko administracijai.

 

VII. ASMENS SIUNTIMAS Į GLOBOS NAMUS

 

54. Asmuo siunčiamas į Globos namus ilgalaikei ir trumpalaikei socialinei globai vadovaujantis savivaldybės institucijos nustatyta tvarka priimtu sprendimu dėl socialinės globos asmeniui skyrimo Globos namuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-200, 2007-07-18, Žin., 2007, Nr. 81-3351 (2007-07-21), i. k. 1072230ISAK00A1-200

 

55. Globos namai, į kuriuos siunčiamas asmuo, yra parenkami pagal galimybes atsižvelgiant į asmens (globėjo, rūpintojo) pageidavimą. Apgyvendinant asmenis specialiuosiuose Globos namuose, pirmenybė teikiama tikslinių grupių, kurioms šie Globos namai yra skirti, asmenims.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-5, 2009-01-08, Žin., 2009, Nr. 18-736 (2009-02-14), i. k. 1092230ISAK0000A1-5

 

56. Savivaldybės sprendimas dėl socialinės globos asmeniui skyrimo nepriimamas, kai asmuo, apgyvendintas valstybės biudžeto finansuojamoje įstaigoje iki 2007 m. sausio 1 d., pereina į apskrities Globos namus. Šie asmenys apskrities Globos namuose apgyvendinami apskrities viršininko administracijos siuntimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-200, 2007-07-18, Žin., 2007, Nr. 81-3351 (2007-07-21), i. k. 1072230ISAK00A1-200

 

57. Prieš apgyvendinant asmenį Globos namuose, yra išrašomas asmens siuntimas į Globos namus (toliau vadinama – siuntimas). Siuntimą išrašo savivaldybė, priėmusi sprendimą dėl socialinės globos skyrimo, o kai priimtas sprendimas dėl socialinės globos apskrities Globos namuose, – apskrities viršininko administracija.

58. Siuntimas per 3 darbo dienas nuo jo išrašymo dienos pateikiamas (išsiunčiamas) asmeniui (globėjui, rūpintojui). Siuntimo kopija pateikiama Globos namams, į kuriuos asmuo siunčiamas. Apskrities viršininko administracijos siuntimo kopija pateikiama savivaldybei, priėmusiai sprendimą dėl socialinės globos asmeniui skyrimo.

59. Išrašytas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo įteikimo asmeniui (globėjui, rūpintojui) dienos. Institucija, išrašiusi siuntimą, gali galiojimo terminą pratęsti, jeigu asmuo (globėjas, rūpintojas) raštu pateikia neginčijamas objektyvias priežastis, dėl kurių jis per nurodytą laiką negali apsigyventi Globos namuose.

60. Jeigu asmuo neapsigyvena Globos namuose per siuntimo galiojimo terminą, sprendimas skirti socialinę globą pripažįstamas netekusiu galios.

61. Savivaldybės surenka asmens bylos dokumentus (2 priedas) ir parengia asmens bylą. Ši byla reikalinga asmenį apgyvendinant Globos namuose.

62. Jei Globos namuose yra laisvų vietų ar Globos namuose apgyvendinamas likęs be tėvų globos vaikas, socialinės rizikos vaikas, siuntimas išrašomas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl socialinės globos skyrimo priėmimo dienos, o kai siuntimą išrašo apskrities viršininkas, – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl socialinės globos skyrimo gavimo dienos.

63. Jei Globos namuose nėra laisvų vietų, asmuo yra įrašomas į savivaldybės eilę ilgalaikei socialinei globai gauti, o tais atvejais, kai asmeniui skirta ilgalaikė socialinė globa apskrities Globos namuose, – į apskrities asmenų eilę ilgalaikei socialinei globai gauti.

64. Asmenų eilė ilgalaikei socialinei globai gauti sudaroma pagal sprendimų dėl socialinės globos skyrimo priėmimo datą. Tais atvejais, kai sprendimai dėl socialinės globos skyrimo priimami ta pačia data keliems asmenims, atsižvelgiama ir į jų Prašymo–paraiškos socialinėms paslaugoms gauti pateikimo datą.

65. Savivaldybės institucijos nustatytais atvejais savivaldybė gali apgyvendinti asmenį Globos namuose be eilės – skubos tvarka, išskyrus atvejus, kai asmuo apgyvendinamas apskrities Globos namuose.

66. Apskrities asmenų eilė ilgalaikei socialinei globai gauti sudaroma pagal savivaldybių pateiktų sprendimų dėl ilgalaikės socialinės globos skyrimo apskrities Globos namuose priėmimo datą. Apskrities viršininkas paskirsto vietų apskrities Globos namuose skaičių vadovaudamasis Socialinių paslaugų planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 (Žin., 2006, Nr. 124-4705). Savivaldybės gali keisti nustatytą vietų apskrities Globos namuose skaičių tik suderinusios su apskrities viršininku ir jam priėmus sprendimą dėl vietų skaičiaus paskirstymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-373, 2007-12-27, Žin., 2007, Nr. 140-5765 (2007-12-29), i. k. 1072230ISAK00A1-373

 

67. Vienas asmuo gali būti įrašytas tik į vieną eilę ilgalaikei socialinei globai gauti.

68. Apskrities viršininkas turi teisę neišduoti siuntimo į apskrities Globos namus tais atvejais, kai savivaldybės sprendimas dėl socialinės globos skyrimo apskrities Globos namuose prieštarauja socialinių paslaugų skyrimą ir teikimą reglamentuojantiems teisės aktams. Apskrities viršininkas apie tai turi informuoti savivaldybę bei Socialinių paslaugų priežiūros departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas).

681. Suaugę asmenys, kurie, vadovaujantis 1990 m. birželio 19 d. Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 2 tomas, p. 9) 97 straipsniu, kompetentingos institucijos sprendimu turi būti internuoti (toliau vadinama – internuotini asmenys), apskrities Globos namuose laikinai apgyvendinami skubos tvarka. Internuotini asmenys, kuriems nereikalinga neatidėliotina medicinos pagalba, į apskrities Globos namus pristatomi policijos ar valstybės sienos apsaugos tarnybų pareigūnų ir apgyvendinami, užpildžius Internuotino asmens perdavimo–priėmimo aktą. Internuotino asmens socialinių paslaugų poreikis nenustatomas, savivaldybės sprendimas dėl socialinių paslaugų skyrimo nepriimamas ir siuntimas neišrašomas.

Apskrities Globos namų, kurie bet kuriuo paros metu gali priimti ir laikinai apgyvendinti internuotinus asmenis, sąrašą Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos pateikia Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, suderinęs jį su apskričių viršininkų administracijomis.

Papildyta punktu:

Nr. A1-399, 2008-12-04, Žin., 2008, Nr. 142-5666 (2008-12-11), i. k. 1082230ISAK00A1-399

 

VIII. ASMENS (ŠEIMOS) TEISĖS IR PAREIGOS

 

69. Asmuo (šeima) turi teisę į informacijos ir dokumentų apie asmenį (šeimą) konfidencialumą.

70. Asmuo, jo globėjas, rūpintojas privalo teikti socialiniams darbuotojams informaciją, susijusią su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimu. Asmuo (šeima) atsako už pateikiamų vertinti duomenų tikrumą bei informacijos teisingumą.

 

IX. INFORMACIJOS APIE ASMENĮ (ŠEIMĄ), GAUNANTĮ SOCIALINES PASLAUGAS, SAUGOJIMAS

 

71. Informacijai kaupti savivaldybėse užvedama asmens (šeimos) registracijos kortelė. Kortelėje įrašomos socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvados ir informacija apie socialinių paslaugų skyrimą. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų registracijos kortelės formą ir galiojimo terminą nustato savivaldybės institucija.

72. Registracijos kortelės duomenys turi būti atnaujinami atsižvelgiant į duomenų pasikeitimus. Asmeniui (šeimai) pakartotinai kreipiantis dėl socialinių paslaugų, registracijos kortelė turi būti papildoma.

73. Asmeniui (šeimai) pakeitus gyvenamąją vietą, registracijos kortelės bei dokumentų kopijos persiunčiamos naujos gyvenamosios vietos savivaldybei.

74. Socialinių paslaugų įstaigoje informacija apie asmenį (šeimą), gaunantį socialines paslaugas, kaupiama ir saugoma asmens byloje.

 

X. SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

75. Savivaldybės institucijos nustatyta tvarka paskirtų socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadas, sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo, įrašymą į savivaldybės asmenų eilę ilgalaikei socialinei globai gauti, siuntimą į Globos namus asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, kiti suinteresuoti asmenys gali apskųsti savivaldybės administracijos direktoriui. Šiais atvejais savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu turi būti sudaryta komisija, kuri pakartotinai nustatytų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį.

76. Socialinis darbuotojas, kaltas dėl netinkamo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo, gali būti traukiamas drausminėn atsakomybėn teisės aktų nustatyta tvarka.

77. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų, finansuojamų iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, socialinių paslaugų poreikio nustatymo ar asmens (šeimos) finansinių galimybių mokėti už jas vertinimo išvadas, sprendimus dėl šių paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, kiti suinteresuoti asmenys gali apskųsti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui.

78. Nustatęs pažeidimus dėl asmens socialinių paslaugų, finansuojamų iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, poreikio nustatymo ar jų skyrimo, teikimo, asmens (šeimos) finansinių galimybių mokėti už šias paslaugas vertinimo, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas turi kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių ir pareikalauti pašalinti trūkumus.

79. Ginčai dėl savivaldybės institucijos, apskrities viršininko ar Socialinių paslaugų priežiūros departamento priimtų sprendimų (neveikimo) nagrinėjami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-67, 2007-03-13, Žin., 2007, Nr. 32-1162 (2007-03-17), i. k. 1072230ISAK000A1-67

 


 

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio

nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Asmens (šeimos) socialinių paslaugų vertinimo forma)

 

__________________________________________________________________

(įstaigos, nustatančios socialinių paslaugų poreikį, pavadinimas)

 

ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO VERTINIMAS

_____________ Nr. _______

(data)

 

I. BENDRIEJI DUOMENYS APIE ASMENĮ (ŠEIMĄ)

 

1. Asmuo, kuriam reikia socialinių paslaugų (šeimai atstovaujantis vienas iš suaugusių šeimos narių)

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyvenamosios vietos adresas

 

Telefono Nr.

 

Pateiktas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas:

£ Lietuvos Respublikos piliečio pasas

£ Lietuvos Respublikos pasas

£ Asmens tapatybės kortelė

£ Leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams)

£ Gimimo liudijimas

 

2. Kiti duomenys apie šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį pateikiami užpildant SP-1, SP-2, SP-8 formas.

 

II. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIS

 

3. Asmens (šeimos) per paskutinius 12 mėnesių gautos ar gaunamos socialinės paslaugos (nurodyti gautų paslaugų pavadinimą, jų teikimo pradžią, trukmę)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4. Asmens (šeimos) socialinis savarankiškumas (įgūdžiai, gebėjimai, bendravimas)1 (pažymėti reikiamą langelį x)

 

Eil. Nr.

Ar asmuo (šeima):

Taip

Iš dalies

Ne

4.1.

geba tvarkytis buityje

 

 

 

4.2.

pozityviai bendrauja šeimoje, su kaimynais, bendruomenėje

 

 

 

4.3.

geba atlikti asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime reikalingas funkcijas

 

 

 

4.4.

tinkamai rūpinasi nepilnamečiais šeimos nariais

 

 

 

4.5.

turi problemų dėl gyvenamojo būsto

 

 

 

4.6.

turi problemų dėl smurto ar prievartos šeimoje

 

 

 

4.7.

turi kitų socialinių problemų

 

 

 

 

5. Ar šeimos nariai rūpinasi vienas kitu?

£ Taip                       £ Ne

6. Asmens (šeimos) motyvacija spręsti savo problemas

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

7. Kokios socialinės pagalbos prašo asmuo ar kartu gyvenanti šeima (vienas iš suaugusių šeimos narių) arba ją siūlo teikti kiti suinteresuoti asmenys

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

III. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

 

8. Motyvuotos išvados apie asmens (šeimos) socialinę riziką, galimybes gyventi savarankiškai, palaikyti ryšius su visuomene

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

9. Informacija apie kitų specialistų (įstaigų, organizacijų) pateiktas išvadas

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

10. Rekomenduojama:

£ 10.1. Teikti socialines paslaugas asmeniui (šeimai) (pažymėti reikiamą langelį x)

 

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų pavadinimas

Asmeniui

Šeimai2

Rekomenduojamas socialinių paslaugų teikėjas

1.

Bendrąsias

 

 

 

2.

Socialinės priežiūros

 

 

 

2.1.

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo

 

 

 

2.2.

Laikino apnakvindinimo

 

 

 

2.3.

Pagalbos į namus

 

 

 

2.4.

Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose

 

 

 

2.5.

Pagalbos pinigais

 

 

 

3.

Kitas socialines paslaugas (įrašykite)

 

 

 

 

£ 10.2. Socialinių paslaugų neteikti (nurodyti priežastis)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

£ 10.3. Atlikti socialinės globos poreikio vertinimą (nurodyti motyvą)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

11. Kita informacija (pastabos, pastebėjimai)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Socialinių paslaugų gavėjui, teikiant asmeniui (šeimai) socialines paslaugas, atstovaujančio asmens ryšys su asmeniu (šeima)____________________________________________________________

Vardas ir pavardė____________________________________________________________

Gyvenamosios vietos adresas, tel. Nr. ___________________________________________

 

Socialinis darbuotojas                       __________________                   _____________________

(parašas)                                                             (vardas ir pavardė)

 

___________________________

1. Pildyti eilutes, kurios tinka atitinkamos grupės asmenims.

2. Jeigu šeimos nariams skiriamos skirtingos socialinės paslaugos, prie rekomenduojamos teikti paslaugos nurodyti asmens eilės Nr. iš SP-1 formos.

_________________


 

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio

nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

ASMENS BYLOS DOKUMENTAI

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Senų žmonių Globos namai

Globos namai suaugusiems žmonėms su negalia

Vaikų Globos namai

Globos namai vaikams su negalia, Globos namai vaikams ir jaunimui su negalia

1

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, gimimo liudijimas, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams)

+

+

+

+

2

Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

+

+

+

+

3

Socialinį statusą patvirtinantis dokumentas (pensininko, bedarbio, mokinio, studento pažymėjimas ar kt.)

+

+

+

+

4

Neįgaliojo (invalido) pažymėjimas (neįgalumo nustatymo pažyma) ar specialiojo poreikio nustatymo pažymos (SP-1, SP-2 formos)

+

+

+

5

Medicinos dokumentų išrašas (F 027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis

+

+

+

+

6

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas ar teismo nutartis ir kiti dokumentai, pateikti dėl vaiko laikinosios ar nuolatinės globos nustatymo

+

(išskyrus socialinės rizikos vaikui)

+

(vaikui, kuriam nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa)

7

Asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su priedais)

+

+

+

(išskyrus likusiam be tėvų globos vaikui)

+

(išskyrus likusiam be tėvų globos vaikui)

8

Savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį

+

+

+

9

Sprendimas dėl socialinės globos skyrimo (SP-9 forma)

+

+

+

+

 

__________________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94

 

SENYVO AMŽIAUS ASMENS BEI SUAUGUSIO ASMENS SU NEGALIA SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO NUSTATYMO METODIKA

 

1. Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos (toliau – metodika) tikslas – nustatyti individualius asmens gebėjimus savarankiškai gyventi, jo poreikį socialinei globai, kurią finansuoja savivaldybė iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams.

2. Metodika taikoma, kai, įvertinus asmens poreikį bendrosioms socialinėms paslaugoms ir socialinei priežiūrai, nustatoma, kad bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros asmeniui nepakanka.

3. Socialinės globos poreikį vadovaujantis šie metodika, nustato socialinis darbuotojas savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.

4. Asmens socialinės globos poreikį, kai asmuo gauna socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigoje, nustato socialinių paslaugų įstaigos, teikiančios socialines paslaugas, socialinis darbuotojas.

5. Tais atvejais, kai asmens socialinės globos poreikiui nustatyti reikalingos kitų sričių (sveikatos priežiūros ir kt.) specialistų išvados, savivaldybės institucijos nustatyta tvarka gali būti sudaroma specialistų, vertinančių asmens socialinės globos poreikį, komisija.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-200, 2007-07-18, Žin., 2007, Nr. 81-3351 (2007-07-21), i. k. 1072230ISAK00A1-200

 

6. Šioje metodikoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme (Žin., 2006, Nr. 17-589) ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. Socialinių paslaugų rūšis apibrėžia socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos.

7. Asmens socialinės globos poreikis nustatomas pagal asmens socialinio ir fizinio savarankiškumo vertinimo kriterijus.

8. Asmens socialinis savarankiškumas vertinamas, atsižvelgiant į asmens bendruomeninius ryšius, bendravimo įgūdžius, gyvenamosios aplinkos pritaikymą, darbingo amžiaus asmens galimybes dalyvauti darbo rinkoje ir užimtume, ryšius su šeima ir artimaisiais, artimųjų galimybes suteikti pagalbą asmeniui ir asmens motyvaciją priimti pagalbą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-200, 2007-07-18, Žin., 2007, Nr. 81-3351 (2007-07-21), i. k. 1072230ISAK00A1-200

 

9. Asmens fizinis savarankiškumas vertinamas, atsižvelgiant į asmens galimybę savarankiškai judėti, maitintis, atlikti namų buities darbus, tvarkyti finansinius reikalus, asmens pažintines funkcijas, fizinę ir psichinę sveikatos būklę, poreikį pagalbai ir šeimos narių ar artimųjų galimybes suteikti pagalbą.

10. Neteko galios nuo 2007-07-22

Punkto naikinimas:

Nr. A1-200, 2007-07-18, Žin. 2007, Nr. 81-3351 (2007-07-21), i. k. 1072230ISAK00A1-200

 

11. Nustatant senyvo amžiaus asmens socialinės globos poreikį, vertinamas socialinis ir fizinis savarankiškumas (1 priedas).

12. Nustatant suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikį, vertinamas socialinis ir fizinis savarankiškumas (2 priedas).

13. Socialinis darbuotojas, atskirai įvertinęs socialinį ir fizinį savarankiškumą balais, nustato asmens savarankiškumo lygį.

14. Nustatęs asmens savarankiškumo lygį, socialinis darbuotojas parašo išvadą dėl asmeniui siūlomų socialinių paslaugų.

15. Nustačius, jog socialinė globa asmeniui nebūtina, teikiama išvada dėl bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros teikimo ir asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimas pakartotinai neatliekamas.

16. Jei bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros asmeniui nepakanka, teikiama išvada dėl socialinės globos teikimo.

17. Jei nėra galimybės asmeniui savivaldybėje suteikti siūlomų socialinių paslaugų, socialinis darbuotojas siūlo alternatyvią socialinę paslaugą, kuri geriausiai atitinka nustatytą asmens socialinės globos poreikį.

18. Socialinis darbuotojas (komisija) išvadą dėl siūlomų socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmeniui ar suaugusiam asmeniui su negalia pateikia sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo priimančiam asmeniui savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-200, 2007-07-18, Žin., 2007, Nr. 81-3351 (2007-07-21), i. k. 1072230ISAK00A1-200

 

19. Socialinių paslaugų įstaigos socialinis darbuotojas, nustatęs asmens, gaunančio socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigoje, socialinės globos poreikį, išvadas pateikia socialinių paslaugų įstaigos vadovui.

20. Jei socialinės globos poreikio asmeniui nustatymo metu paaiškėja, kad kartu su asmeniu gyvenančiai šeimai reikalingos bendrosios socialinės paslaugos, socialinis darbuotojas teikia išvadą, kokios bendrosios socialinės paslaugos yra siūlomos šeimai.

21. Pasikeitus aplinkybėms, turinčioms įtakos asmens socialinės globos poreikiui tenkinti, socialinių paslaugų įstaigos vadovas kreipiasi į savivaldybę, kurios gyventojas gauna paslaugas, dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo ar nutraukimo savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.

22. Vertindami asmens socialinės globos poreikį, socialiniai darbuotojai visą reikiamą informaciją bei duomenis apie asmenį turi rinkti pokalbio su asmeniu ar jo globėju (rūpintoju) metu bei pagal pateiktas kitų specialistų išvadas ar dokumentus (Neįgaliojo ar invalido pažymėjimas, Darbingumo lygio pažyma, Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma ir kt.). Jei asmuo dėl ligos ar negalios negali informacijos pateikti žodžiais, informacija gali būti renkama stebint asmenį bei bendraujant su jo artimaisiais.

 

______________


 

Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens

su negalia socialinės globos poreikio

nustatymo metodikos

1 priedas

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2007 m. liepos 18 d. įsakymo

Nr. A1-200 redakcija)

 

________________________________________________________

(įstaigos pavadinimas)

 

SENYVO AMŽIAUS ASMENS SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO VERTINIMAS

________________________ Nr. __________

(data)

 

I. SOCIALINIO SAVARANKIŠKUMO VERTINIMO KRITERIJAI

 

1. Asmens bendruomeniniai ryšiai

Eil. Nr.

 

Balai

1.1.

Dalyvauja bendruomeninėje (visuomeninėje) veikloje (lanko maldos namus, biblioteką ir kt.), domisi visuomeniniu gyvenimu

5

1.2.

Domisi visuomeniniu gyvenimu, nori dalyvauti bendruomenės veikloje. Gali lankytis įvairiose visuomeninėse įstaigose už namų ribų tik kitiems padedant

0

1.3.

Nesidomi bendruomeniniu (visuomeniniu) gyvenimu. Nenori ir (ar) negali dalyvauti bendruomeninėje veikloje

–5

 

2. Asmens bendravimas, komunikabilumas

Eil. Nr.

 

Balai

2.1.

Darniai sugyvena su sutuoktiniu, vaikais (jei turi) ir kitais artimaisiais giminaičiais. Sutaria ir bendrauja su kaimynais. Pats gali lengvai užmegzti kontaktą ir bendrauti su kitais asmenimis

5

2.2.

Nori bendrauti su aplinkiniais, tačiau sunkiai sekasi užmegzti kontaktą arba nėra galimybių bendrauti dėl negalios. Jaučiasi vienišas

0

2.3.

Uždaras, nebendraujantis asmuo. Dažnai konfliktuoja su šeimos nariais ir kitais artimais giminaičiais, kaimynais ar kitais asmenimis

–5

2.4.

Asmuo bendraujantis, komunikabilus, tačiau negalima numatyti bendravimo pasekmių dėl asmens proto ar psichikos, elgesio ar emocijų sutrikimų

–10

 

3. Laisvalaikio praleidimas

Eil. Nr.

 

Balai

3.1.

Aktyviai leidžia laisvalaikį namuose ar už jų ribų (lanko artimuosius, draugus, teatrus, maldos namus, užsiima mėgstama veikla namuose)

5

3.2.

Daugiau laiko praleidžia namuose, žiūrėdamas televizorių, klausydamas radijo, skaitydamas knygas, kartais užsiimdamas kita mėgstama veikla

0

3.3.

Leidžia laiką namuose, niekuo nesidomėdamas ir nieko neveikdamas arba negalėdamas aktyviai leisti laisvalaikio

–5

 

4. Gyvenamojo būsto ir aplinkos pritaikymas asmens poreikiams

Eil. Nr.

 

Balai

4.1.

Būstas ir (ar) aplinka pritaikyti asmens specialiesiems poreikiams

5

4.2.

Būstas ir (ar) aplinka iš dalies pritaikyti asmens specialiesiems poreikiams

0

4.3.

Būstas ir (ar) aplinka visai nepritaikyti asmens specialiesiems poreikiams

–5

 

5. Kokiais reikalais gali išeiti iš namų

Eil. Nr.

 

Gali pats, kai prireikia

Gali tik kitų padedamas

Visiškai negali

5.1.

Apsipirkti

1

0

–1

5.2.

Apsilankyti dienos, bendruomenės centre

1

0

–1

5.3.

Nueiti pas gydytoją, socialinį darbuotoją

1

0

–1

5.4.

Sumokėti mokesčius

1

0

–1

5.5.

Aplankyti artimuosius, giminaičius, draugus

1

0

–1

 

6. Asmens šeima (pažymėti kartu gyvenančius asmenis):

vaikai

sutuoktinis

tėvai

vaikaičiai

broliai, seserys

kiti (parašyti)___________________________________

 

7. Kaip dažnai palaiko ryšius

Eil. Nr.

 

Kas dieną

Kas savaitę

Kas mėnesį

Rečiau nei kas mėnesį

Visiškai nepalaiko

7.1.

Su vaikais

2

1

0

–1

–2

7.2.

Su anūkais

2

1

0

–1

–2

7.3.

Su kitais artimais giminaičiais

2

1

0

–1

–2

7.4.

Su draugais, kaimynais ir kt.

2

1

0

–1

–2

 

8. Ar asmuo yra veiksnus (neveiksnumas nustatomas Civilinio kodekso nustatyta tvarka) (reikiamą pažymėti):

taip

 ribotai veiksnus

ne

 

9. Jei asmuo neveiksnus ar ribotai veiksnus, nurodyti globėją (rūpintoją)

Vardas

Pavardė

Adresas

Telefonas

 

 

 

 

 

 

10. Jei asmuo yra veiksnus, nurodyti šeimos narį, kuris rūpinasi senyvo amžiaus asmeniu

Vardas

Pavardė

Adresas

Telefonas

 

 

 

 

 

 

11. Šeimos pagalba asmeniui

Eil. Nr.

 

Prireikus pagalbos arba asmeniui pagalba nereikalinga

Kartais

Visiškai nepadeda arba nėra artimųjų

11.1.

Padeda pirkti maisto produktus, buities prekes

1

0

–1

11.2.

Padeda tvarkytis namuose (sutvarko namus), skalbti ir atlikti kitus buitinius darbus

1

0

–1

11.3.

Padeda ruošti, gaminti maistą

1

0

–1

11.4.

Padeda maudytis

1

0

–1

11.5.

Padeda tvarkyti finansinius reikalus

1

0

–1

11.6.

Padeda tenkinti dvasinius, kultūrinius poreikius

1

0

–1

 

12. Kitų asmenų (kaimynų, draugų ir kt.) pagalba

Eil. Nr.

 

Prireikus pagalbos arba pagalba nereikalinga

Kartais

Visiškai nepadeda

12.1.

Padeda pirkti maisto produktus, buities prekes

1

0

–1

12.2.

Padeda tvarkytis namuose (sutvarko namus), skalbti ir atlikti kitus buitinius darbus

1

0

–1

12.3.

Padeda ruošti, gaminti maistą

1

0

–1

12.4.

Padeda maudytis

1

0

–1

12.5.

Padeda tvarkyti finansinius reikalus

1

0

–1

12.6.

Padeda tenkinti dvasinius, kultūrinius poreikius

1

0

–1

 

13. Pagalbos priėmimas

Eil. Nr.

 

Balai

13.1.

Mielai priima pagalbą iš artimųjų, draugų, kaimynų

5

13.2.

Jaučiasi nepatogiai, jei reikia kreiptis ir priimti pagalbą iš artimųjų (nenoriai priima pagalbą arba nelabai supranta pagalbos esmę). Priima pagalbą tik iš profesionalių darbuotojų, teikiančių socialines paslaugas

0

13.3.

Atsisako pagalbos iš artimųjų, draugų, kaimynų bei darbuotojų, teikiančių socialines paslaugas, arba visiškai nesuvokia siūlomos pagalbos esmės

–5

 

14. Šeimos galimybės teikti pagalbą

Eil. Nr.

 

Balai

14.1

Šeima gali rūpintis asmeniu

2

14.2.

Šeima gali rūpintis asmeniu tik ribotą laiką (vakarais ir nakties metu, kelias valandas per dieną, tam tikromis savaitės dienomis arba savaitgaliais ir pan.)

0

14.3.

Šeima negali rūpintis asmeniu (dėl šeimos veiklos, ekonominės padėties, fizinio bei dvasinio pervargimo ir išsekimo) arba artimų giminaičių nėra

–5

 

Balų suma _____________________

Socialinis savarankiškumas:

nuo 52 iki 25 balų – savarankiškas;

nuo 25 iki – 15 balų – iš dalies savarankiškas;

nuo –15 iki –60 balų – nesavarankiškas.

 

II. FIZINIO SAVARANKIŠKUMO VERTINIMO KRITERIJAI

 

15. Asmeninė priežiūra (savipriežiūra)

Eil. Nr.

 

Balai

15.1.

Gali pats pasirūpinti asmenine higiena (nusiprausti, išsimaudyti, prižiūrėti savo kūno dalis), apsirengti. Savarankiškai susitvarko tualete

5

15.2.

Gali pats nusiprausti, bet negali išsimaudyti, sunku atlikti kai kuriuos rengimosi veiksmus. Gali pats nueiti į tualetą, bet po to visiškai susitvarkyti negali

2

15.3.

Gali pasirūpinti tik viršutinės kūno dalies higiena ir atlikti tik kai kuriuos rengimosi veiksmus. Savarankiškai tualete nesusitvarko

0

15.4.

Visiškai negali savarankiškai pasirūpinti asmenine higiena. Negali nei nusirengti, nei apsirengti. Tuštinasi ir šlapinasi, naudodamasis specialiosiomis priemonėmis

–5

 

16. Kūno funkcijų ir kūno struktūros sutrikimai

Eil. Nr.

 

Balai

16.1.

Nėra didelių judėjimo, regos, klausos ar kalbos, psichomotorinės kontrolės funkcijų sutrikimų (gali laisvai judėti savo būste ir už jo ribų, valdyti kūno judesius, mato, girdi, gali bendrauti be techninių pagalbos priemonių arba su jomis)

5

16.2.

Kūno struktūros ir kūno funkcijų sutrikimai kompensuojami techninės pagalbos priemonėmis

2

16.3.

Kūno struktūros ir kūno funkcijų sutrikimai nevisiškai kompensuojami techninės pagalbos priemonėmis (sunkiai juda, valdo kūno judesius, silpnai mato ar girdi net su techninėmis pagalbos priemonėmis, sutrikęs kalbos suvokimas ir raiška)

0

16.4.

Dideli judėjimo, regos, klausos ar kalbos, psichomotorinės kontrolės funkcijų sutrikimai (sunkiai arba visai negali judėti, dėl psichikos ar proto negalios negali savarankiškai pasinaudoti savo kūno sugebėjimais, beveik arba visiškai nemato, negirdi ar nekalba) nekompensuojami techninės pagalbos priemonėmis

–5

 

17. Maitinimasis (valgymas, gėrimas)

Eil. Nr.

 

Balai

17.1.

Savarankiškai gali pasigaminti maistą ir pavalgyti

5

17.2.

Gali pasigaminti kai kuriuos lengvesnius patiekalus, pasišildyti pagamintą maistą ir pavalgyti

2

17.3.

Negali pasigaminti, bet gali pavalgyti patiektą maistą

0

17.4.

Negali nei valgyti, nei gerti be kitų pagalbos

–5

 

18. Namų ruoša (namų ūkio veikla)

Eil. Nr.

 

Balai

18.1.

Gali atlikti visus namų ruošos darbus (skalbti, valyti, išsilyginti skalbinius ir pan.) arba pasirūpinti, kad tai būtų atlikta

5

18.2.

Gali atlikti lengvus namų ruošos darbus (išsiplauti indus, pasikloti lovą, išsiskalbti smulkius skalbinius ir pan.). Sudėtinga susiplanuoti darbus

2

18.3.

Reikalinga pagalba atliekant visus namų ruošos darbus. Mažai ką gali pasidaryti pats

0

18.4.

Negali ar neturi paskatos atlikti namų ruošos darbų

–5

 

19. Asmens finansiniai sugebėjimai

Eil. Nr.

 

Balai

19.1.

Savarankiškai tvarko visus finansinius reikalus (užpildo reikiamus dokumentus, apmoka sąskaitas, sumoka mokesčius, nueina į banką, paštą)

5

19.2.

Savarankiškai gali tvarkytis su pinigais, tačiau reikalinga pagalba užpildant dokumentus, sąskaitas

0

19.3.

Nepajėgia tvarkyti finansinių reikalų, nesuvokia pinigų vertės

–5

 

20. Asmens pažinimo funkcijos, suvokimas, emocijos, elgesys

Eil. Nr.

 

Balai

20.1.

Asmens orientacijos (aplinkoje, laike, pažįstant kitus ir save), pažinimo ir atminties (naujos informacijos įsisavinimas, išlaikymas ir atkūrimas), dėmesio, suvokimo (garsų, vaizdų, objektų ir erdvės atpažinimas), kalbos suvokimo ir raiškos, emocijų (jausmų adekvatumas ir reguliavimas) ir elgesio (reakcija į situacijas) sutrikimai nenustatyti

5

20.2.

Yra kai kurių nedidelių toliau išvardytų sutrikimų: ne visada prisimena artimuosius ar gali pateikti informaciją apie save, ne visuomet orientuojasi aplinkoje; sunkiai priima, įsisavina naują informaciją, nesugeba išlaikyti informacijos ir dėmesio; ribotas aplinkos, tikrovės, situacijos ar kalbos suvokimas; sunkiai išreiškia save ir savo norus; neadekvačiai reiškia savo emocijas ir reaguoja į situacijas (nuotaikų kaita, neprognozuojamas elgesys) ir pan.

0

20.3.

Yra kai kurių didelių toliau išvardytų sutrikimų: neatpažįsta artimųjų, nežino pagrindinių duomenų apie save, nesiorientuoja aplinkoje ir laike; nesugeba įsisavinti naujos informacijos, jos išlaikyti ir sutelkti dėmesio; nesuvokia savo poreikių, tikrovės (pasitaiko haliucinacijų); sutrikusi kalbos ir emocinė raiška, nekontroliuoja savo emocijų ir elgesio (nuo agresijos iki visiškos apatijos); neįvertina savo galimybių (neadekvačiai savarankiškas arba visai nepasitikintis savimi) ir pan.

–10

 

21. Asmens veiklos galimybės ir pagalbos poreikis

Eil. Nr.

 

Balai

21.1

Asmens galimybės pagrindinėse jo veiklos srityse (buityje, asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime) dėl jo sveikatos būklės yra nežymiai ribotos, pagalba beveik nereikalinga, specialiųjų poreikių apimtis yra nedidelė arba vidutinė (teisės aktų nustatyta tvarka specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar nuolatinės slaugos poreikis nenustatytas)

5

21.2

Asmens galimybės pagrindinėse jo veiklos srityse dėl sveikatos būklės yra vidutiniškai ar žymiai ribotos, pagalba reikalinga, specialiųjų poreikių apimtis yra vidutinė arba didelė ir dėl to teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis

0

21.3

Asmens galimybės pagrindinėse jo veiklos srityse dėl sveikatos būklės yra visiškai ribotos, be kitų pagalbos negali atlikti beveik nieko, specialiųjų poreikių apimtis yra didelė ir dėl to teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas:

– specialusis nuolatinės slaugos poreikis,

– nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl protinio atsilikimo ar psichikos sutrikimų

–10

 

Balų suma ______________

Fizinis savarankiškumas:

nuo 35 iki 15 balų – savarankiškas;

nuo 15 iki – 15 balų – iš dalies savarankiškas;

nuo –15 iki –45 balų – nesavarankiškas.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-373, 2007-12-27, Žin., 2007, Nr. 140-5765 (2007-12-29), i. k. 1072230ISAK00A1-373

 

III. IŠVADOS

 

22. Asmens nesavarankiškumo lygiai:

22.1. Dalinis nesavarankiškumas, kai asmeniui nustatyta:

22.1.1 fizinis savarankiškumas (nuo 35 iki 15 balų) ir socialinis nesavarankiškumas (nuo –15 iki – 60 balų);

22.1.2. fizinis nesavarankiškumas (nuo – 15 iki – 45 balų) ir socialinis savarankiškumas (nuo 52 iki 25 balų);

22.1.3. fizinis dalinis savarankiškumas (nuo – 15 iki – 15 balų) ir socialinis dalinis savarankiškumas (nuo 25 iki – 15 balų);

22.1.4. fizinis dalinis savarankiškumas (nuo – 15 iki – 15 balų) ir socialinis nesavarankiškumas (nuo –15 iki – 60 balų);

22.1.5. fizinis nesavarankiškumas (nuo – 15 iki – 45 balų) ir socialinis dalinis savarankiškumas (nuo 25 iki – 15 balų);

22.2. Visiškas nesavarankiškumas, kai asmeniui nustatytas fizinis nesavarankiškumas (nuo –15 iki – 45) ir socialinis nesavarankiškumas (nuo – 15 iki – 60 balų).

23. Asmuo su sunkia negalia – asmuo, kurio socialinis savarankiškumas įvertintas nuo – 15 iki – 60 balų ir fizinis savarankiškumas įvertintas nuo – 15 iki – 45 balų ir kuris pagal šio priedo 21 punkto kriterijus įvertintas – 10 balų.

 

24. Rekomenduojamos socialinės paslaugos, atsižvelgiant į socialinį ir fizinį savarankiškumą (reikiamą punktą pažymėti):

Socialinis savarankiškumas

Fizinis savarankiškumas

Savarankiškas (nuo 35 iki 15 balų)

Iš dalies savarankiškas

(nuo 15 iki – 15 balų)

Nesavarankiškas

(nuo – 15 iki – 45 balų)

Savarankiškas

(nuo 52 iki 25 balų)

Gali būti teikiamos bendrosios socialinės paslaugos

1. Bendrosios socialinės paslaugos (laisvalaikio užimtumas bendruomeninėse įstaigose).

2. Socialinė priežiūra asmens namuose

1. Socialinė priežiūra asmens namuose.

2. Socialinė priežiūra savarankiško gyvenimo namuose.

3. Dienos socialinė globa asmens namuose.

4. Dienos socialinė globa institucijoje.

5. Trumpalaikė socialinė globa asmens namuose.

6. Trumpalaikė socialinė globa institucijoje

Iš dalies savarankiškas

(nuo 25 iki – 15 balų)

1. Bendrosios socialinės paslaugos (laisvalaikio užimtumas bendruomeninėse įstaigose).

2. Socialinė priežiūra asmens namuose

1. Bendrosios socialinės paslaugos (laisvalaikio užimtumas bendruomeninėse įstaigose).

2. Socialinė priežiūra asmens namuose.

3. Socialinė priežiūra savarankiško gyvenimo namuose.

4. Dienos socialinė globa asmens namuose.

5. Dienos socialinė globa institucijoje

1. Socialinė priežiūra savarankiško gyvenimo namuose.

2. Dienos socialinė globa asmens namuose.

3. Dienos socialinė globa institucijoje.

4. Trumpalaikė socialinė globa asmens namuose.

5. Trumpalaikė socialinė globa institucijoje.

6. Ilgalaikė socialinė globa institucijoje

Nesavarankiškas

(nuo – 15 iki – 60 balų)

1. Bendrosios socialinės paslaugos (laisvalaikio užimtumas bendruomeninėse įstaigose).

2. Socialinė priežiūra asmens namuose.

3. Socialinė priežiūra savarankiško gyvenimo namuose

1. Socialinė priežiūra asmens namuose.

2. Socialinė priežiūra savarankiško gyvenimo namuose.

3. Dienos socialinė globa asmens namuose.

4. Dienos socialinė globa institucijoje.

5. Trumpalaikė socialinė globa asmens namuose.

6. Trumpalaikė socialinė globa institucijoje.

7. Ilgalaikė socialinė globa institucijoje

1. Dienos socialinė globa asmens namuose.

2. Dienos socialinė globa institucijoje.

3. Trumpalaikė socialinė globa asmens namuose.

4. Trumpalaikė socialinė globa institucijoje.

5. Ilgalaikė socialinė globa institucijoje

 

Pastaba. Jei asmuo gyvena su šeima, ir, įvertinus asmens savarankiškumą, siūloma jam teikti socialinę priežiūrą ar dienos socialinę globą, pagal galimybes reikia teikti bendrąsias socialines paslaugas kartu gyvenančiai ir asmenį namuose prižiūrinčiai šeimai.

 

25. Socialinio darbuotojo išvada

Siūloma asmeniui teikti socialinę paslaugą

Alternatyvios paslaugos (nurodoma alternatyva, kuri geriausiai atitiktų asmens poreikius)

Pastabos

 

 

 

 

 

26. Pridedamos specialistų išvados ir (ar) dokumentai (pvz., Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, sveikatos priežiūros ir kt.):

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

 

27. Siūloma teikti bendrąsias socialines paslaugas asmens šeimai (reikiamą pažymėti):

informavimo

konsultavimo

tarpininkavimo ir atstovavimo

kitų bendrųjų socialinių paslaugų (nurodykite) __________________________________

 

28. Socialinių paslaugų gavėjui, teikiant socialines paslaugas, atstovaus:

Vardas _______________________________

Pavardė _______________________________

Kontaktiniai duomenys _______________________________________________________

 

Paslaugos gavėjo kontaktiniai duomenys (adresas, tel. Nr.) ___________________________

__________________________________________________________________________

 

 

Socialinis darbuotojas              ______________                     ______________________

                                                                          (parašas)                                                     (vardas ir pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-200, 2007-07-18, Žin., 2007, Nr. 81-3351 (2007-07-21), i. k. 1072230ISAK00A1-200

 


 

Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens

su negalia socialinės globos poreikio

nustatymo metodikos

2 priedas

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2007 m. liepos 18 d. įsakymo

Nr. A1-200 redakcija)

 

___________________________________________________________

(įstaigos pavadinimas)

 

SUAUGUSIO ASMENS SU NEGALIA SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO VERTINIMAS

________________________ Nr. __________

(data)

 

I. SOCIALINIO SAVARANKIŠKUMO VERTINIMO KRITERIJAI

 

1. Asmens bendruomeniniai ryšiai

Eil. Nr.

 

Balai

1.1.

Dalyvauja bendruomeninėje (visuomeninėje) veikloje (domisi kultūriniu visuomeniniu gyvenimu)

5

1.2.

Domisi visuomeniniu gyvenimu, nori dalyvauti bendruomenės veikloje. Gali lankytis bendruomeniniame centre ar kitose visuomeninėse įstaigose tik kitų padedamas

0

1.3.

Nesidomi bendruomeniniu (visuomeniniu) gyvenimu. Nenori ir (ar) negali dalyvauti bendruomeninėje veikloje

– 5

 

2. Asmens bendravimas, komunikabilumas

Eil. Nr.

 

Balai

2.1.

Darniai sugyvena su sutuoktiniu, vaikais (jei turi) ir kitais artimaisiais giminaičiais. Sutaria ir bendrauja su kaimynais. Pats gali lengvai užmegzti kontaktą ir bendrauti su kitais asmenimis

5

2.2.

Nori bendrauti su aplinkiniais, tačiau sunkiai sekasi užmegzti kontaktą arba nėra galimybių bendrauti dėl negalios. Jaučiasi vienišas

0

2.3.

Uždaras, nebendraujantis asmuo. Dažnai konfliktuoja su šeimos nariais ir kitais artimais giminaičiais, kaimynais ar kitais asmenimis

– 5

2.4.

Asmuo bendraujantis, komunikabilus, tačiau negalima numatyti bendravimo pasekmių dėl asmens proto ar psichikos, elgesio ar emocijų sutrikimų

– 10

 

3. Laisvalaikio praleidimas

Eil. Nr.

 

Balai

3.1.

Aktyviai leidžia laisvalaikį namuose ar už jų ribų (lanko artimuosius, draugus, teatrus, maldos namus, užsiima mėgstama veikla namuose)

5

3.2.

Daugiau laiko praleidžia namuose, žiūrėdamas televizorių, klausydamas radijo, skaitydamas knygas, kartais užsiimdamas kita mėgstama veikla

0

3.3.

Leidžia laiką namuose, niekuo nesidomėdamas ir nieko neveikdamas arba negalėdamas aktyviai leisti laisvalaikį

– 5

 

4. Asmens gyvenamasis būstas ir gyvenamoji aplinka

Eil. Nr.

 

Balai

4.1.

Būstas ir (ar) aplinka pritaikyti asmens specialiesiems poreikiams

5

4.2.

Būstas ir (ar) aplinka iš dalies pritaikyti asmens specialiesiems poreikiams

0

4.3.

Būstas ir (ar) aplinka nepritaikyti asmens specialiesiems poreikiams

– 5

 

5. Kokiais reikalais pagal galimybes išeina iš namų

Eil. Nr.

 

Gali pats, kai prireikia

Gali tik kitų padedamas

Visiškai negali

5.1.

Dirbti

1

0

– 1

5.2.

Apsipirkti parduotuvėje

1

0

– 1

5.3.

Apsilankyti dienos, bendruomenės centre

1

0

– 1

5.4.

Nueiti pas gydytoją, socialinį darbuotoją

1

0

– 1

5.5.

Sumokėti mokesčius

1

0

– 1

5.6.

Aplankyti artimus giminaičius, draugus

1

0

– 1

 

6. Asmens dalyvavimas darbo rinkoje

Eil. Nr.

 

Balai

6.1.

Turi darbą, į kurį gali savarankiškai nuvykti ir parvykti

5

6.2.

Gali dirbti bei nuvykti į darbą ir parvykti iš jo tik kitiems padedant

0

6.3.

Negali dirbti

– 5

 

7. Asmens šeima (pažymėti kartu gyvenančius asmenis):

sutuoktinis

vaikai

tėvai

vaikaičiai

broliai, seserys

kiti (parašyti)___________________________________

 

8. Kaip dažnai palaiko ryšius

Eil. Nr.

 

Kas dieną

Kas savaitę

Kas mėnesį

Rečiau nei kas mėnesį

Visiškai nepalaiko

8.1.

Su vaikais, tėvais

2

1

0

– 1

– 2

8.2.

Su kitais artimaisiais

2

1

0

– 1

– 2

8.3.

Su draugais, kaimynais

2

1

0

– 1

– 2

 

9. Ar asmuo yra veiksnus (neveiksnumas nustatomas Civilinio kodekso nustatyta tvarka) (reikiamą pažymėti):

taip

ribotai veiksnus

ne

 

10. Jei asmuo neveiksnus ar ribotai veiksnus, nurodyti globėją (rūpintoją)

Vardas

Pavardė

Adresas

Telefonas

 

 

 

 

 

 

11. Jei asmuo yra veiksnus, nurodyti šeimos narį, kuris rūpinasi asmeniu

Vardas

Pavardė

Adresas

Telefonas

 

 

 

 

 

 

12. Šeimos pagalba asmeniui

Eil. Nr.

 

Prireikus pagalbos arba pagalba nereikalinga

Kartais

Visiškai nepadeda arba nėra artimųjų

12.1.

Padeda nuvykti į darbą ir grįžti atgal iš darbo

1

0

– 1

12.2.

Padeda pirkti maisto produktus, buities prekes

1

0

– 1

12.3.

Padeda tvarkytis namuose (sutvarko namus), skalbti ir atlikti kitus buitinius darbus

1

0

– 1

12.4.

Padeda ruošti, gaminti maistą

1

0

– 1

12.5.

Padeda maudytis

1

0

– 1

12.6.

Padeda tvarkyti asmens finansinius reikalus

1

0

– 1

12.7.

Padeda tenkinti dvasinius, kultūrinius poreikius

1

0

– 1

 

13. Draugų, kaimynų pagalba asmeniui

Eil. Nr.

 

Prireikus pagalbos arba pagalba nereikalinga

Kartais

Visiškai nepadeda

13.1

Padeda nuvykti į darbą ir grįžti atgal iš darbo

1

0

– 1

13.2.

Padeda pirkti maisto produktus, buities prekes

1

0

– 1

13.3.

Padeda tvarkytis namuose (sutvarko namus), skalbti ir atlikti kitus buitinius darbus

1

0

– 1

13.4.

Padeda ruošti, gaminti maistą

1

0

– 1

13.5.

Padeda maudytis

1

0

– 1

13.6.

Padeda tvarkyti asmens finansinius reikalus

1

0

– 1

13.7.

Padeda tenkinti dvasinius, kultūrinius poreikius

1

0

– 1

 

14. Pagalbos priėmimas

Eil. Nr.

 

Balai

14.1.

Mielai priima pagalbą iš artimųjų, draugų, kaimynų

5

14.2.

Jaučiasi nepatogiai, jei reikia kreiptis ir priimti pagalbą iš artimųjų (nenoriai priima pagalbą arba nelabai supranta pagalbos esmę)

0

14.3.

Atsisako pagalbos iš artimųjų, draugų, kaimynų bei darbuotojų, teikiančių socialines paslaugas, arba nesuvokia siūlomos pagalbos esmės

– 5

 

15. Šeimos galimybės teikti pagalbą

Eil. Nr.

 

Balai

15.1.

Šeima gali rūpintis asmeniu

2

15.2.

Šeima gali rūpintis asmeniu tik ribotą laiką (vakarais ir nakties metu, kelias valandas per dieną, tam tikrom savaitės dienomis arba savaitgaliais ir pan.)

0

15.3.

Šeima negali rūpintis asmeniu (dėl šeimos veiklos, ekonominės padėties, fizinio bei dvasinio pervargimo ir išsekimo) arba artimų giminaičių nėra

– 5

 

16. Asmens užimtumo motyvacija ir dalyvavimo galimybės

Eil. Nr.

 

Balai

16.1.

Nori ir gali dalyvauti įvairioje užimtumo (darbinėje) veikloje. Aktyviai dalyvauja įvairiuose organizuojamuose renginiuose, užimtumo veikloje

5

16.2.

Vangiai dalyvauja užimtumo veikloje ir įvairiuose renginiuose arba nori dalyvauti, tačiau asmens galimybės dėl fizinės, protinės ar psichinės negalios yra ribotos

0

16.3.

Visiškai nenori ir nedalyvauja užimtumo veikloje ir renginiuose arba nori dalyvauti, tačiau dėl fizinės, protinės ar psichinės negalios to daryti savarankiškai (be kitų asmenų pagalbos) negali

– 5

 

Balų suma _____________________

Socialinis savarankiškumas:

nuo 63 iki 25 balų – savarankiškas;

nuo 25 iki – 20 balų – iš dalies savarankiškas;

nuo – 20 iki – 71– balo – nesavarankiškas.

 

II. FIZINIO SAVARANKIŠKUMO VERTINIMO KRITERIJAI

 

17. Asmeninė priežiūra (savipriežiūra)

Eil. Nr.

 

Balai

17.1.

Gali pats pasirūpinti asmenine higiena (nusiprausti, išsimaudyti, prižiūrėti savo kūno dalis), apsirengti. Savarankiškai susitvarko tualete

5

17.2.

Gali pats nusiprausti, bet išsimaudyti pats negali, sunku atlikti kai kuriuos rengimosi veiksmus. Gali pats nueiti į tualetą, bet po to visiškai susitvarkyti negali

2

17.3.

Gali pasirūpinti tik viršutinės kūno dalies higiena ir atlikti tik kai kuriuos rengimosi veiksmus. Savarankiškai tualete nesusitvarko

0

17.4.

Visiškai negali savarankiškai pasirūpinti asmenine higiena. Negali nei nusirengti, nei apsirengti. Tuštinasi ir šlapinasi, naudodamasis specialiosiomis priemonėmis

– 5

 

18. Kūno funkcijų ir kūno struktūros sutrikimai

Eil. Nr.

 

Balai

18.1.

Nėra didelių judėjimo, regos, klausos ar kalbos, psichomotorinės kontrolės funkcijų sutrikimų (gali laisvai judėti savo būste ir už jo ribų, valdyti kūno judesius, mato, girdi, gali bendrauti be techninių pagalbos priemonių arba su jomis).

5

18.2.

Kūno struktūros ir kūno funkcijų sutrikimai kompensuojami techninės pagalbos priemonėmis

2

18.3.

Kūno struktūros ir kūno funkcijų sutrikimai nevisiškai kompensuojami techninės pagalbos priemonėmis (sunkiai juda, valdo kūno judesius, silpnai mato ar girdi net su techninės pagalbos priemonėmis, sutrikęs kalbos suvokimas ir kalba)

0

18.4.

Dideli judėjimo, regos, klausos ar kalbos, psichomotorinės kontrolės funkcijų sutrikimai (sunkiai arba visai negali judėti, dėl psichikos ar proto negalios negali savarankiškai pasinaudoti savo kūno sugebėjimais, beveik arba visiškai nemato, negirdi ar nekalba) nekompensuojami techninės pagalbos priemonėmis

– 5

 

19. Maitinimasis (valgymas, gėrimas)

Eil. Nr.

 

Balai

19.1.

Savarankiškai gali pasigaminti maistą ir pavalgyti

5

19.2.

Gali pasigaminti kai kuriuos lengvesnius patiekalus, pasišildyti pagamintą maistą ir pavalgyti

2

19.3.

Negali pasigaminti, bet gali pavalgyti patiektą maistą

0

19.4.

Negali nei valgyti, nei gerti be kitų pagalbos

– 5

 

20. Namų ruoša (namų ūkio veikla)

Eil. Nr.

 

Balai

20.1.

Gali atlikti visus namų ruošos darbus (skalbti, valyti būstą, išsilyginti skalbinius ir pan.) arba pasirūpinti, kad tai būtų atlikta

5

20.2.

Gali atlikti lengvus namų ruošos darbus (išsiplauti indus, pasikloti lovą, išsiskalbti smulkius skalbinius ir pan.). Sudėtinga susiplanuoti darbus

2

20.3.

Reikalinga pagalba atliekant visus namų ruošos darbus. Mažai ką gali pasidaryti pats

0

20.4.

Negali ar neturi paskatos atlikti namų ruošos darbų

– 5

 

21. Asmens finansiniai sugebėjimai

Eil. Nr.

 

Balai

21.1.

Savarankiškai tvarko visus finansinius reikalus (užpildo reikiamus dokumentus, apmoka sąskaitas, sumoka mokesčius, nueina į banką, paštą)

5

21.2.

Savarankiškai gali tvarkytis su pinigais, tačiau reikalinga pagalba atliekant mokėjimus, užpildant dokumentus, sąskaitas

0

21.3.

Nepajėgia tvarkyti finansinių reikalų, nesuvokia pinigų vertės

– 5

 

22. Asmens pažinimo funkcijos, suvokimas, emocijos, elgesys

Eil. Nr.

 

Balai

22.1.

Asmens orientacijos (aplinkoje, laike, pažįstant kitus ir save), pažinimo ir atminties (naujos informacijos įsisavinimas, išlaikymas ir atkūrimas), dėmesio, suvokimo (garsų, vaizdų, objektų ir erdvės atpažinimas), kalbos suvokimo ir raiškos, emocijų (jausmų adekvatumas ir reguliavimas) ir elgesio (reakcija į situacijas) sutrikimai nenustatyti

5

22.2.

Yra kai kurių nedidelių toliau išvardytų sutrikimų: ne visada prisimena artimuosius ar gali pateikti informaciją apie save, ne visuomet orientuojasi aplinkoje; sunkiai priima, įsisavina naują informaciją, nesugeba išlaikyti informacijos ir dėmesio; ribotas aplinkos, tikrovės, situacijos ar kalbos suvokimas; sunkiai išreiškia save ir savo norus; neadekvačiai reiškia savo emocijas ir reaguoja į situacijas (nuotaikų kaita, neprognozuojamas elgesys) ir pan.

0

22.3.

Yra kai kurių didelių toliau išvardytų sutrikimų: neatpažįsta artimųjų, nežino pagrindinių duomenų apie save, nesiorientuoja aplinkoje ir laike; nesugeba įsisavinti naujos informacijos, jos išlaikyti ir sutelkti dėmesio; nesuvokia savo poreikių, tikrovės (pasitaiko haliucinacijų); sutrikusi kalbos ir emocinė raiška, nekontroliuoja savo emocijų ir elgesio (nuo agresijos iki visiškos apatijos); neįvertina savo galimybių (neadekvačiai savarankiškas arba visai nepasitikintis savimi) ir pan.

– 10

 

23. Asmens veiklos galimybės ir pagalbos poreikis

Eil. Nr.

 

Balai

23.1.

Asmens galimybės pagrindinėse jo veiklos srityse (buityje, asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime, darbinėje veikloje, ugdantis) dėl sveikatos būklės yra nežymiai ribotos, pagalba beveik nereikalinga, specialiųjų poreikių apimtis yra nedidelė arba vidutinė (teisės aktų nustatyta tvarka specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar nuolatinės slaugos poreikis nenustatytas)

5

23.2.

Asmens galimybės pagrindinėse jo veiklos srityse dėl sveikatos būklės yra vidutiniškai ar žymiai ribotos, pagalba reikalinga, specialiųjų poreikių apimtis yra vidutinė arba didelė ir dėl to teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis

0

23.3.

Asmens galimybės pagrindinėse jo veiklos srityse dėl sveikatos būklės yra visiškai ribotos, be kitų pagalbos negali atlikti beveik nieko, specialiųjų poreikių apimtis yra didelė ir dėl to teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas:

– specialusis nuolatinės slaugos poreikis,

– nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl protinio atsilikimo ar psichikos sutrikimų

– 10

 

Balų suma ______________

Fizinis savarankiškumas:

nuo 35 iki 15 balų – savarankiškas;

nuo 15 iki – 15 balų – iš dalies savarankiškas;

nuo – 15 iki – 45 balų – nesavarankiškas.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-373, 2007-12-27, Žin., 2007, Nr. 140-5765 (2007-12-29), i. k. 1072230ISAK00A1-373

 

III. IŠVADOS

 

24. Asmens nesavarankiškumo lygiai:

24.1. Dalinis nesavarankiškumas, kai asmeniui nustatyta:

24.1.1. fizinis savarankiškumas (nuo – 35 iki – 15 balų) ir socialinis nesavarankiškumas (nuo – 20 iki – 71 balo);

24.1.2. fizinis nesavarankiškumas (nuo – 15 iki – 45 balų) ir socialinis savarankiškumas (nuo 63 iki 25 balų);

24.1.3. fizinis dalinis savarankiškumas (nuo – 15 iki – 15 balų) ir socialinis dalinis savarankiškumas (nuo – 25 iki – 20 balų);

24.1.4. fizinis dalinis savarankiškumas (nuo – 15 iki – 15 balų) ir socialinis nesavarankiškumas (nuo – 20 iki – 71 balo);

24.1.5. fizinis nesavarankiškumas (nuo – 15 iki – 45 balų) ir socialinis dalinis savarankiškumas (nuo – 25 iki – 20 balų).

24.2. Visiškas nesavarankiškumas, kai asmeniui nustatytas fizinis nesavarankiškumas (nuo – 15 iki – 45 balų) ir socialinis nesavarankiškumas (nuo – 20 iki – 71 balo).

25. Asmuo su sunkia negalia – tai asmuo, kuris teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas nedarbingu, kurio socialinis savarankiškumas įvertintas nuo – 20 iki – 71 balo, fizinis savarankiškumas įvertintas nuo – 15 iki – 45 balų ir kuris pagal šio priedo 23 punkto kriterijus įvertintas – 10 balų.

26. Rekomenduojamos socialinės paslaugos, atsižvelgiant į socialinį ir fizinį savarankiškumą (reikiamą punktą pažymėti):

Socialinis savarankiškumas

Fizinis savarankiškumas

Savarankiškas

(nuo 35 iki 15 balų)

Iš dalies savarankiškas

(nuo 15 iki -15 balų)

Nesavarankiškas

(nuo -15 iki -45 balų)

Savarankiškas

(nuo 63 iki 25 balų)

Gali būti teikiamos bendrosios socialinės paslaugos.

1. Bendrosios socialinės paslaugos (laisvalaikio užimtumas bendruomeninėse įstaigose).

2. Socialinė priežiūra asmens namuose

 

1. Socialinė priežiūra asmens namuose.

2. Socialinė priežiūra savarankiško gyvenimo namuose.

3. Dienos socialinė globa asmens namuose.

4. Dienos socialinė globa institucijoje.

5. Trumpalaikė socialinė globa asmens namuose.

6. Trumpalaikė socialinė globa institucijoje

Iš dalies savarankiškas

(nuo 25 iki -20 balų)

1. Bendrosios socialinės paslaugos (laisvalaikio užimtumas bendruomeninėse įstaigose).

2. Socialinė priežiūra asmens namuose

1. Bendrosios socialinės paslaugos (laisvalaikio užimtumas bendruomeninėse įstaigose).

2. Socialinė priežiūra asmens namuose.

3. Socialinė priežiūra savarankiško gyvenimo namuose.

4. Dienos socialinė globa asmens namuose.

5. Dienos socialinė globa institucijoje

1. Socialinė priežiūra savarankiško gyvenimo namuose.

2. Dienos socialinė globa asmens namuose.

3. Dienos socialinė globa institucijoje.

4. Trumpalaikė socialinė globa asmens namuose.

5. Trumpalaikė socialinė globa institucijoje.

6. Ilgalaikė socialinė globa institucijoje

Nesavarankiškas

(nuo -20 iki -71 balo)

1. Bendrosios socialinės paslaugos (laisvalaikio užimtumas bendruomeninėse įstaigose).

2. Socialinė priežiūra asmens namuose.

3. Socialinė priežiūra savarankiško gyvenimo namuose

1. Socialinė priežiūra asmens namuose.

2. Socialinė priežiūra savarankiško gyvenimo namuose.

3. Dienos socialinė globa asmens namuose.

4. Dienos socialinė globa institucijoje.

5. Trumpalaikė socialinė globa asmens namuose.

6. Trumpalaikė socialinė globa institucijoje.

7. Ilgalaikė socialinė globa institucijoje

1. Dienos socialinė globa asmens namuose.

2. Dienos socialinė globa institucijoje.

3. Trumpalaikė socialinė globa asmens namuose.

4. Trumpalaikė socialinė globa institucijoje.

5. Ilgalaikė socialinė globa institucijoje

 

Pastaba. Jei asmuo gyvena su šeima ir, įvertinus asmens savarankiškumą, siūloma jam teikti socialinę priežiūrą ar dienos socialinę globą, pagal galimybes reikia teikti bendrąsias socialines paslaugas kartu gyvenančiai ir asmenį namuose prižiūrinčiai šeimai.

 

27. Socialinio darbuotojo išvada

Siūloma asmeniui teikti socialinę paslaugą

Alternatyvios paslaugos (nurodoma alternatyva, kuri geriausiai atitiktų asmens poreikius)

Pastabos

 

 

 

 

28. Pridedamos specialistų išvados ir (ar) dokumentai (pvz., Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, sveikatos priežiūros ir kt.):

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

 

29. Siūloma teikti bendrąsias socialines paslaugas asmens šeimai (reikiamą pažymėti):

informavimo

konsultavimo

tarpininkavimo

kitų bendrųjų socialinių paslaugų (nurodykite) __________________________________

 

30. Socialinių paslaugų gavėjui, teikiant socialines paslaugas, atstovaus:

Vardas _______________________________

Pavardė _______________________________

Kontaktiniai duomenys kontaktams _____________________________________________

 

Paslaugos gavėjo kontaktiniai duomenys (adresas, tel. Nr.) ___________________________

__________________________________________________________________________

 

 

Socialinis darbuotojas              ______________                     ______________________

                                                                          (parašas)                                                     (vardas ir pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-200, 2007-07-18, Žin., 2007, Nr. 81-3351 (2007-07-21), i. k. 1072230ISAK00A1-200

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-290, 2006-10-18, Žin., 2006, Nr. 113-4310 (2006-10-24), i. k. 1062230ISAK00A1-290

Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-94 "Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-67, 2007-03-13, Žin., 2007, Nr. 32-1162 (2007-03-17), i. k. 1072230ISAK000A1-67

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-94 "Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-200, 2007-07-18, Žin., 2007, Nr. 81-3351 (2007-07-21), i. k. 1072230ISAK00A1-200

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-94 "Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-373, 2007-12-27, Žin., 2007, Nr. 140-5765 (2007-12-29), i. k. 1072230ISAK00A1-373

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-94 "Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-399, 2008-12-04, Žin., 2008, Nr. 142-5666 (2008-12-11), i. k. 1082230ISAK00A1-399

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-94 "Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-5, 2009-01-08, Žin., 2009, Nr. 18-736 (2009-02-14), i. k. 1092230ISAK0000A1-5

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-94 "Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo