Suvestinė redakcija nuo 2021-10-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 43-1569, i. k. 1062230ISAK000A1-92

 

Nauja redakcija nuo 2021-07-24:

Nr. A1-539, 2021-07-23, paskelbta TAR 2021-07-23, i. k. 2021-16398

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SRITIES DARBUOTOJŲ IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ PROFESINĖS KOMPETENCIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠO BEI SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ ATESTACIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-92
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 19 straipsnio 6 ir 8 dalimis, 20 straipsnio 3 ir 5 dalimis, 36 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

t v i r t i n u pridedamus:

1. Socialinių paslaugų srities darbuotojų ir socialinių paslaugų įstaigų vadovų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašą;

2. Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašą.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                              Vilija Blinkevičiūtė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-92

(Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2021 m. liepos 23 d. d. įsakymo Nr. A1-539

redakcija)

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SRITIES DARBUOTOJŲ IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ PROFESINĖS KOMPETENCIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Socialinių paslaugų srities darbuotojų ir socialinių paslaugų įstaigų vadovų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato socialinių darbuotojų, socialinių paslaugų įstaigų vadovų ir kitų socialinių paslaugų srities darbuotojų, kurių pareigybės išvardytos Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. A1-487 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“, išskyrus gestų kalbos vertėjų centrų vadovus, gestų kalbos vertėjus ir valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotus asmenis (toliau kartu – darbuotojai), profesinės kompetencijos tobulinimo uždavinius, praktinės veiklos vertinimo (įsivertinimo) ir profesinės kompetencijos tobulinimo principus, profesinės kompetencijos tobulinimo reikalavimus, profesinės kompetencijos tobulinimo poreikių vertinimo (įsivertinimo) tvarką.

2. Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ar Šveicarijos Konfederacijos pilietis, dirbantis Lietuvos Respublikoje, savo profesinę kompetenciją tobulina vadovaudamasis Tvarkos aprašo nuostatomis.

3. Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuoti asmenys profesinę kompetenciją tobulina Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus nustatyta tvarka.

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Atestacija – procedūra, kai pagal atitinkamus kriterijus įvertinamas socialinio darbuotojo ar socialinių paslaugų įstaigų vadovo profesinės kompetencijos lygmuo, suteikiant jam šį lygmenį atitinkančią kvalifikacinę kategoriją.

4.2. Bendrosios kompetencijos – žinios, gebėjimai, įgūdžiai ir vertybinės nuostatos, kurios privalomos kiekvienam darbuotojui.

4.3. Intervizijakonsultavimo(si) metodas, kai darbuotojai tarpusavyje aptaria ir analizuoja atvejus, orientuodamiesi į sudėtingus, emociškai sunkius, neišspręstus atvejus, be išorinio supervizoriaus (konsultanto). Interviziją galima apibrėžti kaip darbuotojų konsultavimąsi.

4.4. Mentorius – darbuotojas, padedantis naujai pradėjusiems dirbti darbuotojams adaptuotis ir greičiau įsitraukti į profesinę veiklą, turintis didelę praktinės veiklos patirtį, gebantis teikti metodines konsultacijas ir užtikrinti praktinę pagalbą. 

4.5. Praktinė veikla – atitinkamomis žiniomis, įgūdžiais ir vertybėmis pagrįsta darbinė veikla, funkcijų ir pareigų vykdymas individualiai ir komandoje.

4.6. Profesinė kompetencija žinių, įgūdžių, gebėjimų, vertybinių nuostatų, motyvacijos ir nusiteikimo, reikalingų sėkmingai profesinei veiklai vykdyti, ir šios veiklos patirties visuma.

4.7. Specialiosios kompetencijos – specifinės žinios, gebėjimai, įgūdžiai ir nuostatos, kurios yra susijusios su konkrečiomis tiesioginėmis darbuotojo funkcijomis.

4.8. Supervizija – darbuotojų ir socialinių paslaugų įstaigų, konsultavimas profesinių santykių klausimais, siekiant tobulinti darbuotojų profesinę kompetenciją ir įstaigų veiklą. Supervizija gali vykti individualiai, grupėse arba komandose ir organizacijose. Supervizijai vadovauja profesionalūs supervizoriai, baigę specialias supervizorių rengimo studijas ar mokymus, atitinkančius Europos nacionalinių supervizijos organizacijų asociacijos (angl. Association of National Organisations for Supervision in Europe) nustatytus supervizorių rengimo standartus, ir turintys tai patvirtinantį dokumentą (atestatą, pažymėjimą ar patvirtintas šių dokumentų kopijas).

 

II SKYRIUS

PROFESINĖS KOMPETENCIJOS TOBULINIMO UŽDAVINIAI

 

5. Pagrindiniai profesinės kompetencijos tobulinimo uždaviniai:

5.1. skatinti darbuotojus ugdyti profesines kompetencijas ir tobulinti kompetencijas, padėsiančias pasiekti efektyvių darbo rezultatų;

5.2. didinti darbuotojų atsakomybę už darbo rezultatus, skatinti domėtis ir diegti socialinio darbo naujoves ir kūrybiškai, sėkmingai dirbti, sprendžiant visuomenėje kylančias socialines problemas.

 

III SKYRIUS

PRAKTINĖS VEIKLOS VERTINIMO (ĮSIVERTINIMO) IR PROFESINĖS KOMPETENCIJOS TOBULINIMO PRINCIPAI

 

6. Praktinė veikla vertinama (įsivertinama) ir profesinė kompetencija tobulinama vadovaujantis šiais principais:

6.1. profesinės kompetencijos tobulinimo sąsaja su įstaigos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimu – darbuotojo profesinės kompetencijos tobulinimas siejamas su visos įstaigos paslaugų kokybės tobulinimu;

6.2. nuolatinis tobulėjimas, jo tęstinumas ir sistemiškumas – profesinė kompetencija  nuolat ir sistemingai tobulinama, atsižvelgiant į turimų kompetencijų lygį, gebėjimų ugdymą, vertybinių nuostatų koregavimą;

6.3. darbuotojo motyvacija – darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo ir vertinimo sistema organizuojama taip, kad didintų darbuotojų motyvaciją tobulėti. Už profesinį tobulėjimą yra atsakingas pats darbuotojas ir jo įstaiga;

6.4. profesinės kompetencijos tobulinimo individualizacija – tobulinant profesinę kompetenciją, individualizuojami kiekvieno darbuotojo profesinės kompetencijos tobulinimo poreikiai pagal turimus gebėjimus, žinias ir atliekamas užduotis;

6.5. darbuotojo įgalinimas – darbuotojo profesinių kompetencijų tobulinimo ir praktinės veiklos vertinimo procesas turi įgalinti patį darbuotoją išsikelti profesinių kompetencijų tobulinimo tikslus ir uždavinius, derančius su visos įstaigos tikslais ir uždaviniais, suteikti galimybę pasiūlyti tam reikalingas priemones ir būdus, aktyviai dalyvauti kompetencijos tobulinimo ir veiklos vertinimo procese.

 

IV SKYRIUS

PROFESINĖS KOMPETENCIJOS TOBULINIMO REIKALAVIMAI

 

7. Socialinio darbuotojo, socialinių paslaugų įstaigos vadovo profesinės kompetencijos tobulinimo formos yra:

7.1. mokymai:

7.1.1.  paskaitos;

7.1.2.  seminarai;

7.1.3.  praktiniai užsiėmimai;

7.1.4. konferencijos;

7.2. savanoriška veikla socialinėje srityje;

7.3. dalyvavimas supervizijose;

7.4. dalyvavimas intervizijose;

7.5. kitų asmenų mokymas (paskaitos, seminarai, įžanginis individualios priežiūros personalo mokymas ir praktiniai užsiėmimai, vadovavimas socialinio darbo studentų profesinei praktikai);

7.6. mentoriaus veikla;

7.7. mokymasis pagal formaliojo ir neformaliojo ugdymo programas, tiesiogiai susijusias su socialinio darbuotojo ar socialinių paslaugų įstaigos vadovo praktine veikla.

8. Darbuotojai privalo periodiškai tobulinti savo profesinę kompetenciją, dalyvaudami mokymuose ne mažiau kaip 16 akademinių valandų per kalendorinius metus. Darbdavys privalo apmokėti 16 akademinių valandų mokymų per kalendorinius metus ir įskaityti tai į darbo laiką.

9. Socialiniai darbuotojai privalo periodiškai, ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį, dalyvauti socialinio darbo praktinių atvejų aptarime – intervizijose. Socialinių paslaugų įstaigų vadovai intervizijose dalyvauja pagal poreikį.

10. Darbuotojai privalo periodiškai dalyvauti supervizijose: socialiniai darbuotojai – ne mažiau kaip 8 akademines valandas per kalendorinius metus, socialinių paslaugų įstaigų vadovai – ne mažiau kaip 6 akademines valandas per kalendorinius metus.

11. Socialiniai darbuotojai profesinę kompetenciją tobulina:

11.1. pagal Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus patvirtintas socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programas;

11.2. pagal aukštųjų mokymo įstaigų, vykdančių socialinio darbo studijas, patvirtintas socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programas;

11.3. pagal Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK) programą;

11.4. pagal kitų įstaigų ir organizacijų parengtas ir patvirtintas profesinės kompetencijos tobulinimo programas, tiesiogiai susijusias su socialinio darbuotojo praktine veikla;

11.5. pagal užsienio šalių lektorių parengtas ir (ar) užsienio šalyse organizuotas socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programas;

11.6. dalyvaudami supervizijose ir intervizijose;

11.7. dalyvaudami seminaruose, konferencijose, stažuotėse, tiesiogiai susijusiuose su socialinio darbuotojo praktine veikla;

11.8. vykdydami kitų darbuotojų mokymus;

11.9. dalyvaudami neformaliojo ugdymo programose (tiesiogiai susijusiose su socialinio darbuotojo praktine veikla).

12. Tvarkos aprašo 11.1 papunktyje nurodytas programas gali vykdyti įstaigos,  organizuojančios socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo mokymus, metodiniai centrai.

13. Socialinių darbuotojų mokymus per 5 kalendorinių metų laikotarpį turi sudaryti ne mažiau kaip 50 procentų mokymų, nurodytų Tvarkos aprašo 11.1–11.3 papunkčiuose.

14. Socialinių paslaugų įstaigų vadovai profesinę kompetenciją tobulina:

14.1. pagal aukštųjų mokymo įstaigų, kitų įstaigų ir organizacijų parengtas ir patvirtintas profesinės kompetencijos tobulinimo programas, tiesiogiai susijusias su socialinių paslaugų įstaigos vadovo praktine veikla;

14.2. pagal užsienio šalių socialinio darbo ar socialinių paslaugų ekspertų parengtas ir (ar) užsienio šalyse organizuotas profesinės kompetencijos tobulinimo programas;

14.3. dalyvaudami supervizijose;

14.4. dalyvaudami seminaruose, konferencijose, stažuotėse, tiesiogiai susijusiuose su socialinių paslaugų įstaigos vadovo praktine veikla ir (ar) skaitydami juose pranešimus;

14.5. vykdydami kitų darbuotojų mokymus.

15. Socialinių paslaugų įstaigų vadovų mokymus per 5 kalendorinių metų laikotarpį turi sudaryti ne mažiau kaip 30 procentų mokymų, nurodytų Tvarkos aprašo 14.1–14.3 papunkčiuose.

16. Socialinis darbuotojas ar socialinių paslaugų įstaigos vadovas, siekdamas, kad Tvarkos aprašo 11.1–11.8 ar 14.1–14.5 papunkčiuose nurodytos išklausytos mokymo akademinės valandos būtų įskaitytos į jo profesinės kompetencijos tobulinimą, privalo turėti pažymėjimą, išduotą profesinės kompetencijos tobulinimo veiklą vykdžiusios įstaigos vadovo, jos struktūrinio padalinio vadovo ar įgalioto asmens, užsienio socialinio darbo ar socialinių paslaugų eksperto. Pažymėjime turi būti nurodyta: vieta, kurioje socialinis darbuotojas, socialinių paslaugų įstaigos vadovas tobulino savo profesinę kompetenciją, profesinės kompetencijos tobulinimo data, forma ir trukmė (akademinėmis valandomis).

17. Pradėdamas dirbti socialinių paslaugų įstaigoje, individualios priežiūros personalas, neturintis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyto išsilavinimo arba neįgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento kvalifikacijos pagal socialinių darbuotojų padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento profesinio mokymo programą, išklauso įžanginius mokymus. Individualios priežiūros personalas savo profesinę kompetenciją tobulina dalyvaudamas mokymuose, kuriuose nenuosekliųjų studijų būdu įgyja minimalių žinių apie socialines paslaugas, praktinę veiklą. Įžanginių mokymų trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 40 akademinių valandų.

18. Įžanginio individualios priežiūros personalo mokymo formos:

18.1. mokymasis:

18.1.1. paskaitos;

18.1.2. teoriniai seminarai;

18.2. praktiniai užsiėmimai.

19. Įžanginiai individualios priežiūros personalo mokymai vykdomi pagal individualios priežiūros personalo profesinės kompetencijos tobulinimo programas, suderintas su Departamentu Departamento direktoriaus nustatyta tvarka, aukštųjų mokyklų, rengiančių socialinius darbuotojus, patvirtintas programas. Individualios priežiūros personalo mokymą gali vykdyti įstaigos, organizuojančios socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo mokymus, metodiniai centrai, taip pat įstaigos, kurioje individualios priežiūros personalas buvo įdarbintas, vadovo paskirtas socialinis darbuotojas.

20. Individualios priežiūros personalas, siekdamas, kad įžanginiai mokymai būtų įskaityti, privalo turėti pažymėjimą, išduotą profesinės kompetencijos tobulinimą vykdžiusios įstaigos vadovo, jos struktūrinio padalinio vadovo ar įstaigos vadovo įgalioto asmens. Pažymėjime turi būti nurodyta: vieta, kurioje išklausyti įžanginiai mokymai, data, forma ir trukmė (valandomis).

21.    Kiti darbuotojai savo profesinę kompetenciją tobulina dalyvaudami aukštųjų mokymo įstaigų, kitų įstaigų ir organizacijų vykdomose profesinės kompetencijos tobulinimo programose, tiesiogiai susijusiose su darbuotojo praktine veikla.

 

V SKYRIUS

SUPERVIZIJOS IR INTERVIZIJOS

 

22. Darbuotojams užtikrinamos periodiškai organizuojamos supervizijos, kurios įskaičiuojamos į darbuotojų darbo laiką ir apmokamos darbdavio.

23. Supervizijos turi būti organizuojamos darbuotojams, kartu dirbantiems vienoje įstaigoje. Taip pat pagal galimybes rekomenduojama organizuoti supervizijas tarp skirtingose įstaigose dirbančių darbuotojų ar tarpinstitucines supervizijas, kuriose dalyvauja darbuotojų veikloje svarbūs kitų sričių specialistai (pvz., vaiko teisių apsaugos specialistai, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriai) ir paskatinti darbuotojus į jas įsitraukti.

24. Supervizijomis turi būti siekiama padėti darbuotojams išgyventi sudėtingas situacijas, kylančias dėl profesinės veiklos ypatumų, reflektuoti savo veiklą, stiprinti bendradarbiavimą su kitų sričių specialistais, įveikti kylančius bendradarbiavimo iššūkius.

25. Supervizijų metu aptarti klausimai, įvardytos situacijos, išsakyti jausmai, mintys, požiūriai, asmeniniai duomenys yra konfidenciali informacija, kurios darbuotojas neprivalo atskleisti jose nedalyvaujantiems asmenims.

26. Intervizijos (atvejų aptarimas) yra nuolatinė ir sisteminga darbuotojo veiklos forma, kuri yra įskaičiuota į darbo laiką.

27. Intervizijų vedėju gali būti paskirtas vienas iš darbuotojų (komandos kolega) arba mentorius. Pagal poreikį darbuotojams gali būti organizuojami mokymai, kaip tinkamai organizuoti ir vesti intervizijas, siekiant paruošti darbuotojus naudotis šiuo metodu ir gauti iš jo didžiausią galimą naudą savo profesinei veiklai.

28. Pasibaigus intervizijoms, parengiama jų santrauka, kurioje laisva forma aprašomos aptartos situacijos, galimi jų sprendimai, rekomendacijos, kilę nauji klausimai ar pasiūlymai. Intervizijų metu aptariama informacija yra konfidenciali, todėl negali būti atskleista nei jų dalyvių išsakyta nuomonė, mintys, nei asmeniniai duomenys (pareigos, vardas, pavardė, amžius, darbo patirties trukmė ar kt.). Informacija fiksuojama taip, kad nebūtų galimybės nustatyti asmens tapatybės). Intervizijų santraukoje minima tik bendro pobūdžio informacija (dalyviai, trukmė, aptartos temos, jų sprendimai), reikalinga intervizijų dalyvių keliamai kvalifikacijai pagrįsti.

 

VI SKYRIUS

PROFESINĖS KOMPETENCIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ IR SOCIALINIO

DARBO METODINIŲ CENTRŲ ATRANKA

 

29.    Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programų, nurodytų Tvarkos aprašo 11.1 papunktyje, ir metodinių centrų atranką koordinuoja ir vykdo Departamentas.

30. Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programos, nurodytos Tvarkos aprašo 11.1 papunktyje, rengiamos užpildant Departamento direktoriaus patvirtintos formos Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programos formą ir teikiamos per Departamento informacinę sistemą. Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programų atrankos tvarkos aprašą ir Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos programos formą, suderinęs su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, tvirtina Departamento direktorius.

31. Metodiniai centrai atrenkami konkurso būdu, vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintais Socialinio darbo metodinių centrų atrankos konkurso nuostatais.

32. Departamento direktorius įsakymu tvirtina Tvarkos aprašo 31 punkte nustatyta tvarka atrinktų metodinių centrų, kuriems suteiktas metodinio centro statusas, sąrašą (nurodomas juridinio asmens pavadinimas). Metodinio centro statusas suteikiamas 5 metams. Departamentas per 10 darbo dienų nuo šiame punkte nurodyto Departamento direktoriaus įsakymo pasirašymo dienos apie metodinių centrų sąrašo patvirtinimą raštu informuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją ir minėtame sąraše nurodytiems metodiniams centrams išduoda suteiktą metodinio centro statusą patvirtinantį Departamento direktoriaus nustatytos formos pažymėjimą, kuris išsiunčiamas paštu arba sudaromos galimybės jį atsiimti Departamente.

 

VII SKYRIUS

PROFESINĖS KOMPETENCIJOS VERTINIMAS (ĮSIVERTINIMAS)

 

33. Darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas yra susijęs su darbuotojo profesinės kompetencijos ir praktinės veiklos vertinimu (įsivertinimu).

34. Praktinė darbuotojo veikla vertinama kasmet, vadovaujantis Socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-158 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau ‒ Socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas).

35. Socialinis darbuotojas, išskyrus socialinių paslaugų įstaigų vadovus, profesinės kompetencijos tobulinimo poreikius, profesinę kompetenciją ir praktinę veiklą įsivertina pagal šias kompetencijų rūšis:

35.1. bendrosios kompetencijos:

35.1.1. gebėjimas bendrauti;

35.1.2. gebėjimas dirbti kartu (bendradarbiavimas);

35.1.3. gebėjimas planuoti;

35.1.4. gebėjimas veikti savarankiškai (autonomiškumas);

35.1.5. gebėjimas tobulėti;

35.1.6. gebėjimas analizuoti situaciją (reflektyvumas);

35.1.7. gebėjimas įvertinti poreikius ir atlikti intervenciją;

35.1.8. gebėjimas daryti įtaką socialinei klientų aplinkai (asmens, asmenų grupių ar bendruomenių);

35.2. specialiosios kompetencijos:

35.2.1. gebėjimas kurti saugią, augti ir gyventi palankią aplinką;

35.2.2. gebėjimas ugdyti ir palaikyti kliento savarankiško gyvenimo įgūdžius.

36. Socialinių paslaugų įstaigos vadovas profesinės kompetencijos tobulinimo poreikius įsivertina pagal šias kompetencijų rūšis:

36.1. bendrosios kompetencijos:

36.1.1. gebėjimas bendrauti;

36.1.2. gebėjimas dirbti kartu (bendradarbiavimas);

36.1.3. gebėjimas tobulėti;

36.1.4. gebėjimas analizuoti situaciją (reflektyvumas);

36.1.5. gebėjimas imtis iniciatyvos, planuoti, strateguoti ir prisiimti atsakomybę;

36.1.6. gebėjimas vadovautis tarnybinę veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;

36.1.7. gebėjimas valdyti ir administruoti įstaigos veiklą;

36.1.8. gebėjimas kurti saugią fizinę ir psichosocialinę darbo aplinką ir palaikyti darbuotojų darbingumą;

36.1.9. gebėjimas plėtoti tarpinstitucinio bendradarbiavimo tinklus;

36.1.10. gebėjimas atstovauti įstaigai ir ginti darbuotojų bei paslaugų gavėjų interesus;

36.1.11. gebėjimas taikyti specifines profesines žinias įstaigos veikloje;

36.1.12. gebėjimas organizuoti kokybišką socialinių paslaugų teikimą;

36.2. specialiosios kompetencijos.

37. Darbuotojas pats turi teisę nuspręsti, ar ir kokiais įsivertinimo rezultatais jis dalysis su kitais kolegomis, tačiau apibendrintus rezultatus jis turi žodžiu aptarti su bent vienu kolega, mentoriumi ar tiesioginiu vadovu.

38. Darbuotojai negali patirti neigiamų veiklos įsivertinimo pasekmių ir tai neturi daryti neigiamos įtakos jų profesiniams santykiams, priešingai – turi būti suteikiama galimybė tobulinti profesinę kompetenciją.

39. Darbuotojų (išskyrus socialinių paslaugų įstaigų vadovus) profesinė kompetencija vertinama (įsivertinama) kasmet Tvarkos aprašo 40 punkte nustatyta tvarka. Ateinančių metų profesinės kompetencijos tobulinimo poreikiai vertinami (įsivertinami) per einamųjų metų pirmą pusmetį.

40. Darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo poreikiams nustatyti naudojamas Departamento iniciatyva parengtas metodinis profesinių kompetencijų įsivertinimo įrankis, metodinę pagalbą įstaigoms dėl darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo ir praktinės veiklos vertinimo teikia Departamento specialistai ir specializuoti konsultantai, išklausę specialius mokymus ir nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. įgiję Departamento išduotus specialių mokymų išklausymą patvirtinančius pažymėjimus. Informacija, gauta atlikus praktinės veiklos vertinimus (įsivertinimus), naudojama vadovaujantis Socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka bei konfidencialumo principu ir nepažeidžiant darbuotojo teisių.

41. Darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas siejamas su socialinių paslaugų įstaigų kokybės valdymu, todėl socialinių paslaugų įstaigoms rekomenduojama atlikti specializuotus vidinius veiklos ir paslaugų kokybės įsivertinimus pagal Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo ir kokybės sertifikavimo sistemą (EQUASS) ar kitą kokybės vertinimo sistemą, kurie padėtų įstaigai įsivertinti veiklos rezultatus ir efektyvumą, numatyti veiklos tobulinimo tikslus ir kryptis ir taip užtikrinti tinkamą darbuotojų profesinę kompetenciją, paslaugų kokybę ir socialinių paslaugų gavėjų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis.

42. Socialinių paslaugų įstaigos apibendrintą informaciją apie darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo poreikius ir darbuotojų dalyvavimą profesinės kompetencijos tobulinimo renginiuose (nurodomas darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo poreikis, darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo temos, šiuose renginiuose dalyvavusių darbuotojų skaičius) Departamentui teikia tiesiogiai arba per Departamento informacinę sistemą.

43. Departamentas nuolat vykdo profesinės kompetencijos tobulinimo poreikių stebėseną ir pagal poreikius inicijuoja naujų profesinės kompetencijos tobulinimo programų rengimą.

44. Socialinio darbuotojo ir socialinių paslaugų įstaigų vadovų praktinė veikla vertinama ir vykdant atestaciją. Socialinių darbuotojų ir socialinių paslaugų įstaigų vadovų atestacija vykdoma vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašu.

 

VIII SKYRIUS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SRITIES DARBUOTOJŲ PROFESINĖS KOMPETENCIJOS TOBULINIMO FINANSAVIMAS

 

45. Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas yra finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybių, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, socialinių paslaugų įstaigų lėšų ir kitų šaltinių.

46. Įstaigos biudžete privalo būti numatyta lėšų socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinei kompetencijai tobulinti.

 

__________________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-92

(Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2021 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. A1-539 

redakcija)

 

SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ ATESTACIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja socialinių darbuotojų ir socialinių paslaugų įstaigos vadovo atestacijos uždavinius, socialinių darbuotojų kvalifikacines kategorijas ir jų nustatymo kriterijus, suteikimo ir panaikinimo bei skundų nagrinėjimo tvarką.

2. Atliekant socialinių darbuotojų atestaciją (toliau – atestacija), dalyvauja socialiniai darbuotojai, kurių pareigybės išvardytos Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. A1-487 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“, 2 punkte.

3. Valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija asmenis atestuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus nustatyta tvarka.

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

4.1.   Atestacija – procedūra, kuria įvertinama socialinio darbuotojo ir socialinių paslaugų įstaigos vadovo profesinė kompetencija ir praktinė veikla.

4.2.   Kvalifikacinė kategorija – pagal atitinkamus kriterijus apibūdinamas socialinio darbuotojo ir socialinių paslaugų įstaigos vadovo profesinės kompetencijos lygmuo.

4.3. Praktinės socialinio darbuotojo veiklos vertintojas – socialinių paslaugų įstaigos, kurioje dirba socialinis darbuotojas, vadovas, pavaduotojas socialiniams reikalams, padalinio vadovas ar kitas socialinių paslaugų įstaigos vadovo įgaliotas asmuo.

4.4. Praktinės socialinių paslaugų įstaigų vadovo veiklos vertintojasįstaigos, kurioje dirba socialinių paslaugų įstaigos vadovas, steigėjas ar kitas steigėjo įgaliotas asmuo.

4.5.   Socialinio darbuotojo praktinė veikla – socialiniam darbuotojui priskiriamų funkcijų ir pareigų vykdymas.

4.6. Socialinių paslaugų įstaigos vadovo kvalifikacija – asmens bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų bei žinių visuma, reikalinga sėkmingai profesinei veiklai, kuri yra pagrindas vykdyti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 

II SKYRIUS

ATESTACIJOS UŽDAVINIAI

 

5. Atestacijos uždaviniai:

5.1. skatinti socialinius darbuotojus ir socialinių paslaugų įstaigų vadovus siekti didesnės profesinės kompetencijos;

5.2. didinti socialinių darbuotojų ir socialinių paslaugų įstaigų vadovų atsakomybę už darbo rezultatus, skatinti domėtis ir diegti socialinio darbo naujoves, kūrybiškai, sėkmingai dirbti arba vadovauti socialiniams darbuotojams, kad šie galėtų spręsti visuomenėje iškylančias socialines problemas;

5.3. sudaryti sąlygas socialiniams darbuotojams ir socialinių paslaugų įstaigų vadovams, siekiantiems karjeros, įgyti jų profesinę kompetenciją atitinkančią kvalifikacinę kategoriją.

 

III SKYRIUS

SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOS VADOVŲ KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS IR JŲ NUSTATYMO KRITERIJAI

 

6. Socialinio darbuotojo kvalifikacinė kategorija suteikiama atsižvelgiant į:

6.1. socialinio darbo stažą;

6.2. turimą išsilavinimą;

6.3. profesinės kompetencijos tobulinimo trukmę;

6.4. praktinės veiklos įvertinimą ir įsivertinimą;

6.5. pasiekimus, įrodančius socialinio darbuotojo aukštą profesinę kompetenciją.

7.      Socialinių paslaugų įstaigos vadovo kvalifikacinė kategorija suteikiama atsižvelgiant į:

7.1. vadovaujamo darbo stažą socialinių paslaugų įstaigoje;

7.2. profesinės kompetencijos tobulinimo trukmę;

7.3. praktinės veiklos įvertinimą ir įsivertinimą;

7.4. darbo pasiekimus, įrodančius socialinių paslaugų įstaigos vadovo aukštą profesinę kompetenciją.

8. Reikalavimų kvalifikacinės kategorijos siekiantiems socialiniams darbuotojams sąrašas nustatytas Tvarkos aprašo 1 priede.

9. Reikalavimų kvalifikacinės kategorijos siekiantiems socialinių paslaugų įstaigų vadovams sąrašas nustatytas Tvarkos aprašo 5 priede.

10. Profesinės kompetencijos tobulinimo trukmė socialiniams darbuotojams vertinama pagal paskutinius 5 metus profesinės kompetencijos tobulinimo programose dalyvautų akademinių valandų skaičių, projektinės veiklos organizavimo, mokslinės-praktinės veiklos vystymo patirtį ir kitiems socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams, socialinio darbo studentams organizuotų mokymų akademinių valandų skaičių.

11. Profesinės kompetencijos tobulinimo trukmė socialinių paslaugų įstaigų vadovams vertinama pagal paskutinius 5 metus profesinės kompetencijos tobulinimo programose dalyvautų akademinių valandų skaičių, projektinės veiklos organizavimo, mokslinės-praktinės veiklos vystymo patirtį ir kitiems socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams, socialinio darbo studentams organizuotų mokymų akademinių valandų skaičių.

12. Atestuojant socialinį darbuotoją, jo praktinę veiklą vertina socialinio darbuotojo praktinės veiklos vertintojas, užpildydamas Tvarkos aprašo 2 priede nustatytos formos praktinės veiklos įvertinimo lentelę.

13. Atestuojant socialinių paslaugų įstaigos vadovą, jo praktinę veiklą vertina socialinių paslaugų įstaigos vadovo praktinės veiklos vertintojas, atsižvelgdamas į socialinių paslaugų įstaigos vadovo pateiktą Tvarkos aprašo 6 priede nustatytos formos įsivertinimo lentelę. Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) per Departamento informacinę sistemą jis teikia laisvos formos rekomendaciją dėl atestacijos, kurioje nurodo atestuojamo asmens pareigas, vardą, pavardę ir siūlymą dėl jo atestacijos.

14. Socialinis darbuotojas informaciją apie praktinės veiklos įsivertinimą, reikalingą kvalifikacinei kategorijai gauti, pateikia užpildydamas Tvarkos aprašo 3 priede nustatytos formos lentelę.

15. Socialinių paslaugų įstaigos vadovas informaciją apie praktinės veiklos įsivertinimą, reikalingą kvalifikacinei kategorijai gauti, pateikia užpildydamas Tvarkos aprašo 7 priede nustatytos formos lentelę.

16. Socialinis darbuotojas gali įgyti šias kvalifikacines kategorijas:

16.1. vyresniojo socialinio darbuotojo (prilyginama pirmai kvalifikacinei kategorijai);

16.2. vyriausiojo socialinio darbuotojo (prilyginama antrai kvalifikacinei kategorijai);

16.3. socialinio darbuotojo eksperto (prilyginama trečiai kvalifikacinei kategorijai).

17. Socialinių paslaugų įstaigos vadovas gali įgyti šias kvalifikacines kategorijas:

17.1. pirmąją kvalifikacinę kategoriją (prilyginama žemiausiai kvalifikacinei kategorijai);

17.2. antrąją kvalifikacinę kategoriją (prilyginama aukštesnei kvalifikacinei kategorijai);

17.3. trečiąją kvalifikacinę kategoriją (prilyginama aukščiausiai kvalifikacinei kategorijai).

18. Socialinių paslaugų srities darbuotojams kvalifikacinė kategorija galioja tol, kol asmuo eina pareigas, nurodytas Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. A1‑487 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“, arba tol, kol darbuotojas įgyja aukštesnę kvalifikacinę kategoriją, bet ne ilgiau nei 5 metus nuo Departamento direktoriaus įsakymo dėl kvalifikacinės kategorijos suteikimo pasirašymo dienos arba Departamento direktoriaus nustatytos formos kvalifikacinės kategorijos pažymėjimo išdavimo dienos.

 

IV SKYRIUS

KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS SUTEIKIMAS

 

19. Socialinio darbuotojo eksperto kvalifikacinę kategoriją ir socialinių paslaugų įstaigos vadovo trečiąją kvalifikacinę kategoriją suteikia Vyriausioji socialinių darbuotojų atestacijos komisija (toliau – VAK), kurios veiklą koordinuoja ir kurią techniškai aptarnauja Departamentas.

20. VAK personalinę sudėtį tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras.

21. VAK sudaro 9 nariai: pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir 7 nariai. VAK sudaroma iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Departamento, Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos atstovų, Socialinių paslaugų įstaigų vadovų asociacijos atstovų, socialinius darbuotojus rengiančių aukštųjų mokyklų ir kitų įstaigų (įmonių, organizacijų) atstovų. Ne mažiau kaip 2/3 VAK narių privalo turėti socialinio darbo magistro kvalifikacinį laipsnį arba socialinių mokslų daktaro laipsnį.

22. Socialiniai darbuotojai, pageidaujantys įgyti kvalifikacinę kategoriją, visus jų atestacijai įgyti reikalingus dokumentus (ar jų kopijas), nurodytus Tvarkos aprašo 24 punkte, pateikia Departamentui elektroniniu būdu per Departamento informacinę sistemą.

23. Socialinių paslaugų įstaigų vadovai, pageidaujantys įgyti kvalifikacinę kategoriją, visus jų atestacijai įgyti reikalingus dokumentus (ar jų kopijas), nurodytus Tvarkos aprašo 25 punkte, pateikia Departamentui elektroniniu būdu per Departamento informacinę sistemą.

24. Kartu su prašymu socialinis darbuotojas pateikia:

24.1. asmens tapatybės dokumento kopiją;

24.2. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų (diplomų, pažymėjimų) kopijas;

24.3. darbdavio (-ių) pažymų apie socialinio darbo stažą (nurodomas socialinio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė, gimimo data, socialinio darbo stažas) ir užimamą pareigybę (‑es) patvirtinančių (pareigybės aprašymų) dokumentų kopijas;

24.4. paskutinių 5 metų profesinės kompetencijos tobulinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

24.5. praktinės socialinio darbuotojo veiklos vertintojo užpildytą Tvarkos aprašo 2 priede nustatytą praktinės veiklos įvertinimo lentelę adoc formatu ar jos kopiją .pdf formatu;

24.6. savianalizės anketą pagal Tvarkos aprašo 3 priede nustatytą formą .adoc formatu ar jos kopiją .pdf formatu;

24.7. jei socialinis darbuotojas organizavo ir vykdė mokymus, – užpildytą Tvarkos aprašo 5 priede nustatytą pažymą .adoc formatu ar jos kopiją .pdf formatu;

24.8. rašytinę informaciją, įrodančią atitiktį papildomiems reikalavimams, taikomiems siekiant įgyti socialinio darbuotojo kvalifikacinę kategoriją, pagrindžiančią pasiekimus, įrodančius socialinio darbuotojo aukštą profesinę kompetenciją.

25. Kartu su prašymu socialinių paslaugų įstaigos vadovas pateikia:

25.1. asmens tapatybės dokumento kopiją;

25.2. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų (diplomų, pažymėjimų) kopijas;

25.3. įstaigos steigėjo ar jo įgalioto asmens pažymų apie vadovaujamo darbo stažą (nurodomas socialinės įstaigos vadovo vardas, pavardė,vadovaujamo darbo stažas) ir užimamą pareigybę (-es) patvirtinančių dokumentų (pareigybės aprašymų) kopijas;

25.4. paskutinių 5 metų profesinės kompetencijos tobulinimą patvirtinančių dokumentų (pažymėjimų, diplomų) kopijas;

25.5. savianalizės anketą pagal Tvarkos aprašo 7 priede nustatytą formą;

25.6. socialinių paslaugų įstaigos vadovo praktinės veiklos vertintojo pateiktą laisvos formos rekomendaciją, kurioje nurodomos atestuojamo asmens pareigos, vardas, pavardė, siūlymas dėl darbuotojo atestacijos, .adoc formatu ar jos kopiją .pdf formatu;

25.7. jei socialinių paslaugų įstaigų vadovas organizavo ir vykdė mokymus, – užpildytą Tvarkos aprašo priede 4 nustatytą pažymą adoc formatu ar jos kopiją .pdf formatu;

25.8. projektinės veiklos socialinėje srityje organizavimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

25.9. mokslinės-praktinės veiklos socialinėje srityje vystymą patvirtinančių dokumentų kopijas siekiant įgyti trečiąją kvalifikacinę kategoriją;

25.10. rašytinę informaciją, įrodančią atitiktį papildomiems reikalavimams, taikomiems siekiant socialinių paslaugų įstaigos vadovo trečiosios kvalifikacinės kategorijos, pagrindžiančią darbo pasiekimus, įrodančius socialinių paslaugų įstaigos vadovo aukštą profesinę kompetenciją tais atvejais, kai pageidaujama įgyti socialinių paslaugų įstaigos vadovo trečiąją kvalifikacinę kategoriją.

26. Departamentas per 10 darbo dienų patikrina, ar pateikti visi socialinio darbuotojo ar socialinių paslaugų įstaigos vadovo atestacijai įgyti reikalingi dokumentai, nurodyti Tvarkos aprašo 24 ir 25 punktuose. Jei socialinis darbuotojas ar socialinių paslaugų įstaigos vadovas nepateikia visų Tvarkos aprašo 24 ir 25 punktuose nurodytų jo atestacijai įgyti reikalingų dokumentų, Departamentas per Departamento informacinę sistemą apie tai informuoja socialinį darbuotoją ar socialinių paslaugų įstaigos vadovą ir šis per 10 darbo dienų turi pateikti trūkstamus dokumentus elektroniniu būdu per Departamento informacinę sistemą. Socialinis darbuotojui ar socialinių paslaugų įstaigos vadovui nepateikus trūkstamų dokumentų, jo pateiktas prašymas dėl atestacijos nenagrinėjamas.

27. Kai socialinis darbuotojas, pageidaujantis įgyti socialinio darbuotojo eksperto kvalifikacinę kategoriją, ar socialinių paslaugų įstaigos vadovas, pageidaujantis įgyti trečiąją kvalifikacinę kategoriją, pateikia visus dokumentus (ar jų kopijas), nurodytus Tvarkos aprašo 24 ir 25 punktuose, Departamentas per 10 darbo dienų elektroniniu būdu perduoda juos VAK svarstyti artimiausiame posėdyje. Departamentas, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki VAK posėdžio dienos, raštu ar elektroniniu paštu informuoja socialinį darbuotoją ar socialinių paslaugų įstaigos vadovą apie VAK posėdžio datą.

28. Kai socialinis darbuotojas, pageidaujantis įgyti vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikacinę kategoriją ar vyriausiojo socialinio darbuotojo kvalifikacinę kategoriją, pateikia visus dokumentus, nurodytus Tvarkos aprašo 23 punkte, Departamentas per 10 darbo dienų registruoja informaciją Departamento informacinėje sistemoje apie vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikacinės kategorijos ar vyriausiojo socialinio darbuotojo kvalifikacinės kategorijos suteikimą (nurodoma suteikta kvalifikacinė kategorija, įsakymo numeris ir jos suteikimo data).

29. Kai socialinių paslaugų įstaigos vadovas, pageidaujantis įgyti pirmą ar antrą kvalifikacinę kategoriją, pateikia visus dokumentus, nurodytus Tvarkos aprašo 25 punkte, Departamentas per 10 darbo dienų registruoja informaciją Departamento informacinėje sistemoje apie kvalifikacinės kategorijos suteikimą (nurodoma suteikta kvalifikacinė kategorija, įsakymo numeris ir jos suteikimo data).

30. VAK veiklos forma – posėdžiai, kuriems vadovauja atestacijos komisijos pirmininkas, o jo nesant – pirmininko pavaduotojas.

31. VAK socialinio darbuotojo prašymą gauti socialinio darbuotojo eksperto kvalifikacinę kategoriją ar socialinių paslaugų įstaigos vadovo prašymą gauti trečiąją kvalifikacinę kategoriją svarsto posėdyje, kuriame privalo dalyvauti atestuojamas darbuotojas ar atestuojamas socialinių paslaugų įstaigos vadovas.

32. VAK sprendimus priima paprasta balsų dauguma atviru arba slaptu balsavimu atestuojamajam nedalyvaujant. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia VAK pirmininko nuomonė.

33. VAK posėdyje rašomas posėdžio protokolas. Protokolą pasirašo VAK pirmininkaujantis asmuo. Komisija supažindinama su protokolu elektroniniu būdu pateikiant protokolo kopiją.

34. Posėdyje VAK išklauso atestuojamo socialinio darbuotojo ar socialinių paslaugų įstaigos vadovo profesinės veiklos pristatymą, susipažįsta su atestuojamojo pateiktais dokumentais, įvertina jo praktinę veiklą, pasiekimus ir išklauso kitų į posėdį atvykusių asmenų paaiškinimus.

35. Atestuojamo socialinio darbuotojo ar socialinių paslaugų įstaigos vadovo  praktinės veiklos pristatymą vertina posėdyje dalyvaujantys VAK nariai raštu pagal 10 balų skalę, išvesdami vidutinį įvertinimo balą. Kvalifikacinė kategorija suteikiama, jei bendras vidutinis balas yra ne mažesnis nei 5 balai.

36. VAK, priėmusi sprendimą suteikti socialinio darbuotojo eksperto kvalifikacinę kategoriją ar socialinių paslaugų įstaigos vadovo trečiąją kvalifikacinę kategoriją, per 25 darbo dienas išrašo ir atestuotam asmeniui tiesiogiai ar per Departamento informacinę sistemą išduoda kvalifikacinę kategoriją patvirtinantį kvalifikacinės kategorijos pažymėjimą. Kvalifikacinės kategorijos pažymėjimo formą tvirtina Departamento direktorius.

 

V SKYRIUS

PAKARTOTINĖ ATESTACIJA, KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS PANAIKINIMAS

 

37. Departamentas, gavęs skundų iš darbdavių ar kitų šaltinių, kad socialinio darbuotojo ar socialinių paslaugų įstaigos vadovo praktinė veikla neatitinka jo turimos kvalifikacinės kategorijos, gali inicijuoti pakartotinę atestaciją.

38. Departamentas apie pakartotinę atestaciją raštu ar elektroniniu būdu per 10 darbo dienų informuoja darbuotoją, nurodydamas pakartotinės atestacijos laiką.

39. Pakartotinę atestaciją vykdo VAK. Ne vėliau kaip per 2 kalendorinius mėnesius nuo Departamento kreipimosi gavimo dienos (persiunčiama Departamento iš darbdavių ar kitų šaltinių gauto skundo, kad socialinio darbuotojo ar socialinių paslaugų įstaigos vadovo praktinė veikla neatitinka jo turimos kvalifikacinės kategorijos, kopija ir pateikiamas prašymas dėl socialinio darbuotojo ar socialinių paslaugų įstaigos vadovo (nurodomos pareigos, vardas, pavardė) pakartotinės atestacijos atlikimo) VAK pakartotinai atestuoja socialinį darbuotoją ar socialinių paslaugų įstaigos vadovą dalyvaujant darbdaviui ir darbuotojui. 

40. Jeigu socialinis darbuotojas ar socialinių paslaugų įstaigos vadovas nesutinka būti pakartotinai atestuojamas, VAK turi teisę panaikinti jo turimą kvalifikacinę kategoriją.

41. Departamentas raštu ar elektroniniu būdu pateikia VAK socialinio darbuotojo ar socialinių paslaugų įstaigos vadovo paskutinei Departamento atliktai atestacijai vykdyti gautą informaciją (ir dokumentų kopijas) apie socialinio darbuotojo ir socialinių paslaugų įstaigos vadovo praktinės veiklos atitiktį nustatytiems reikalavimams, turimai kvalifikacinei kategorijai, nurodytiems Tvarkos aprašo 24 arba 25 punktuose. Iškilus neaiškumų Departamentas ir (ar) VAK gali raštu ar elektroniniu būdu prašyti papildomos informacijos iš socialinio darbuotojo ar socialinių paslaugų įstaigos vadovo, darbdavio, mokymo ar kitų institucijų apie socialinio darbuotojo praktinės veiklos atitiktį turimai kvalifikacinei kategorijai. Kreipiantis nurodomos atestuojamo darbuotojo ar socialinių paslaugų įstaigos vadovo pareigos, vardas, pavardė, gimimo data, prašomų duomenų gavimo pagrindas, jų naudojimo tikslas, pateikimo būdas ir duomenų apimtis. Departamento ir (ar) VAK prašomą papildomą informaciją socialinis darbuotojas ar socialinių paslaugų įstaigos vadovas, darbdavys, mokymo ar kitos institucijos turi pateikti per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

42. VAK sprendimą palikti socialinio darbuotojo ar socialinių paslaugų įstaigos vadovo turimą kvalifikacinę kategoriją ar ją panaikinti priima paprasta balsų dauguma atviru arba slaptu balsavimu atestuojamajam nedalyvaujant. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia VAK pirmininko nuomonė.

43. VAK posėdyje rašomas posėdžio protokolas. Protokolą pasirašo VAK pirmininkaujantis asmuo.

44. Posėdyje VAK išklauso atestuojamo socialinio darbuotojo ar socialinių paslaugų įstaigos vadovo profesinės veiklos pristatymą, susipažįsta su jo pateiktais dokumentais, įvertina jo praktinę veiklą, pasiekimus ir išklauso kitų į posėdį atvykusių asmenų paaiškinimus.

45. Socialinio darbuotojo ar socialinių paslaugų įstaigos vadovo turima kvalifikacinė kategorija panaikinama, jei per pakartotinę atestaciją paaiškėja, kad socialinio darbuotojo ir socialinių paslaugų įstaigos vadovo praktinė veikla neatitinka nustatytų reikalavimų.

46. Socialinis darbuotojas ar socialinių paslaugų įstaigos vadovas, kuriam per pakartotinę atestaciją buvo panaikinta kvalifikacinė kategorija, gali jos siekti pakartotinai tik atsiradus naujoms sąlygoms, atitinkančioms pageidaujamai kvalifikacinei kategorijai gauti keliamus reikalavimus.

 

VI SKYRIUS

SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

47. Socialinis darbuotojas ar socialinių paslaugų įstaigos vadovas, nesutikdamas su sprendimu atsisakyti suteikti pageidaujamą kvalifikacinę kategoriją (socialinio darbuotojo eksperto kvalifikacinę kategoriją arba socialinių paslaugų įstaigos vadovo trečiąją kvalifikacinę kategoriją), ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo informacijos apie tai gavimo dienos VAK gali pateikti raštišką prašymą (nurodomas asmens vardas, pavardė, prašoma kategorija, paaiškinimas kodėl yra nesutinkama su VAK sprendimu) peržiūrėti atsisakymą suteikti pageidaujamą kvalifikacinę kategoriją.

48. VAK, gavusi iš socialinio darbuotojo ar socialinių paslaugų įstaigos vadovo rašytinį prašymą peržiūrėti atsisakymą suteikti pageidaujamą kvalifikacinę kategoriją, ne vėliau kaip per 2 kalendorinius mėnesius patikrina socialinio darbuotojo ar socialinių paslaugų įstaigos vadovo atestacijai įgyti pateiktus dokumentus ir informaciją, nurodytus Tvarkos aprašo 24 ar 25 punktuose, išklauso socialinį darbuotoją ar socialinių paslaugų įstaigos vadovą ir priima sprendimą suteikti arba atsisakyti suteikti kvalifikacinę kategoriją.

49. VAK sprendimai skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

50. Kvalifikacinės kategorijos siekiantis socialinis darbuotojas ar socialinių paslaugų įstaigos vadovas ir jo praktinę veiklą vertinantis praktinės veiklos vertintojas už pateiktos informacijos teisingumą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

51. Kvalifikacinė kategorija gali būti siejama su užimama pareigybe. Darbdaviams rekomenduojama, skelbiant konkursą įstaigos pavaduotojo socialiniams reikalams, padalinio vadovo socialiniams reikalams ar vyriausiojo socialinio darbuotojo pareigoms eiti, reikalauti, kad pretendentas tuo metu turėtų įgijęs ne žemesnę nei vyresniojo (pirmąją) socialinio darbuotojo kvalifikacinę kategoriją.

52. Socialinių darbuotojų ir socialinių paslaugų įstaigų vadovų dalyvavimo vykdant atestaciją išlaidas apmoka darbdaviai.

53. Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. informaciją apie suteiktas, panaikintas kvalifikacines kategorijas (nurodomas asmens vardas, pavardė, darbovietės / įstaigos pavadinimas, kvalifikacinė kategorija, jos suteikimo ar panaikinimo data, apskritis ir lytis) Departamentas registruoja Departamento informacinėje sistemoje.

54. Socialiniai darbuotojai, pateikę dokumentus dėl atestacijos iki šio Tvarkos aprašo įsigaliojimo datos, atestuojami pagal iki šio Tvarkos aprašo galiojusią tvarką.

55. Dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi, nustatyta tvarka.

 

____________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-639, 2010-12-31, Žin., 2011, Nr. 2-79 (2011-01-06), i. k. 1102230ISAK00A1-639

Nr. A1-75, 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-13, i. k. 2015-02177

Nr. A1-539, 2021-07-23, paskelbta TAR 2021-07-23, i. k. 2021-16398

 

 

 

Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo

1 priedas

 

Reikalavimų kvalifikacinės kategorijos siekiantiems socialiniams darbuotojams sąrašas

 

I.          Socialinio darbuotojo išsilavinimas, socialinio darbo stažas, profesinės kompetencijos tobulinimo trukmė

Išsilavinimas ir minimalus socialinio

darbo stažas (metais)

Kvalifikacinė kategorija

Vyresnysis socialinis darbuotojas (pirma kvalifikacinė kategorija)

Vyriausiasis socialinis darbuotojas (antra kvalifikacinė kategorija)

Socialinis darbuotojas ekspertas (trečia kvalifikacinė kategorija)

Profesinės kompetencijos tobulinimo trukmė (akademinėmis val.)

Socialinio darbo stažas (metais)

Profesinės kompetencijos tobulinimo trukmė (akademinėmis val.)

Socialinio darbo stažas (metais)

Profesinės kompetencijos tobulinimo trukmė (akademinėmis val.)

Socialinio darbo stažas (metais)

Socialinių mokslų daktaro kvalifikacinis laipsnis (socialinių mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis ir baigta magistrantūros studijų socialinio darbo programa)

120

-

120

2

136

3

Socialinių mokslų daktaro kvalifikacinis laipsnis (socialinės pedagogikos magistro kvalifikacinis laipsnis)*

120

-

120

2

144

4

Aukštasis universitetinis socialinių mokslų krypties išsilavinimas (bakalauro ar magistro kvalifikacinis laipsnis ir baigta magistrantūros / bakalauro studijų socialinio darbo programa)

120

-

128

2

148

4

Aukštasis universitetinis socialinių mokslų krypties išsilavinimas (bakalauro ar magistro kvalifikacinis laipsnis ir baigta magistrantūros / bakalauro studijų socialinio darbo programa)

120

1

128

3

184

5

Kitas kvalifikacinis laipsnis ir baigta socialinio darbo studijų programa

120

1

128

3

184

5

Aukštasis universitetinis pedagogikos krypties išsilavinimas (socialinės pedagogikos magistro ar bakalauro kvalifikacinis laipsnis)*

120

1

128

3

184

5

Kitas kvalifikacinis laipsnis ir įgyta socialinio darbuotojo kvalifikacija

120

2

130

6

-

-

Kitas kvalifikacinis laipsnis ir įgyta socialinio pedagogo kvalifikacija*

120

2

130

6

-

-

Aukštasis koleginis socialinio darbo išsilavinimas (socialinio darbo profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis)

120

2

130

6

-

-

Aukštasis koleginis išsilavinimas ir socialinio pedagogo kvalifikacija (socialinės pedagogikos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis)*

120

2

130

6

-

-

Aukštasis išsilavinimas ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigti socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirti mokymai iki 2014 m. gruodžio 31 d. (40 / 60 socialinio darbo dalykų)

120

5

134

9

-

-

* Dirbantys su vaikais ir (arba) šeimomis 

II. Papildomi reikalavimai socialiniams darbuotojams, siekiantiems įgyti vyresniojo socialinio darbuotojo, vyriausiojo socialinio darbuotojo ir socialinio darbuotojo eksperto kvalifikacinę kategoriją

 

Reikalavimo pavadinimas

Reikalavimo įgyvendinimą pagrindžiantis dokumentas

Vyresnysis socialinis darbuotojas (pasirinkti bent du iš šešių)

1.   Mentoriaus veikla, kuruojant / koordinuojant  praktikantų, naujai pradėjusių dirbti darbuotojų, savanorių veiklą

Įstaigos išduotos pažymos ar kito dokumento skenuota kopija

2.   Dalyvavimas įgyvendinant savivaldos, regioninius ar tarptautinius projektus socialinio darbo srityje

Internetinė nuoroda į viešai skelbiamą dokumentą arba skenuota sertifikato (‑ų) ar kito dokumento (-ų) kopija

3.   Parengtos ir viešai paskelbtos socialinio darbo populiarinimo (spaudoje, socialinėse tinkluose, interneto portaluose) publikacijos. Praktikos sklaida, veiklos pristatymas (bent viena)

Internetinė nuoroda į viešai skelbiamą publikaciją ar dokumentas arba skenuota pažymos ar kito dokumento kopija

4.   Skaitytas pranešimas socialinio darbo / socialinių paslaugų tema įstaigos, savivaldos konferencijose, seminaruose

Internetinė nuoroda į konferencijų programas arba skenuotų pažymų kopijos

5.   Savanoriška socialinė veikla ne trumpiau nei metus konkrečioje įstaigoje, organizacijoje

Įstaigos, organizacijos išduotos pažymos ar kito patvirtinančio dokumento skenuota kopija

6.   Aktyvus dalyvavimas socialinius darbuotojus vienijančių organizacijų veikloje

Internetinė nuoroda į informaciją patvirtinantį dokumentą arba skenuota pažymos ar kito dokumento kopija (informacija apie narystę organizacijoje (organizacija, narystės pradžios data), susirinkimų protokolų išrašai, organizacijų renginių programos, darbotvarkės ar kiti viešosios informacijos šaltiniai, patvirtinantys aktyvų dalyvavimą)

Vyriausiasis socialinis darbuotojas (pasirinkti bent tris iš aštuonių)

1.   Mentoriaus veikla, organizuojant praktikantų, naujai pradėjusių dirbti darbuotojų, savanorių veiklą (įskaitant Jaunimo savanoriškos tarnybos, Erasmus ar kt. nacionalines ir tarptautines programas)

Įstaigos išduotos pažymos ar kito dokumento skenuota kopija

2.   Metodinės pagalbos teikimas kolegoms, socialinių paslaugų srities darbuotojams (vedami vidiniai įstaigos darbuotojų mokymai, mokymai kitose įstaigose dirbantiems darbuotojams, intervizijos ir kt.)

Įstaigos išduotos pažymos ar kito dokumento skenuota kopija

3.   Projektų rengimas savivaldos, nacionaliniu, tarptautiniu lygiu arba dalyvavimas darbo grupėse, komandose, rengiant ir įgyvendinant savivaldos, nacionalinius, tarptautinius projektus socialinio darbo srityje

Internetinė nuoroda į viešai skelbiamą dokumentą arba skenuota sertifikato (‑ų) ar kito dokumento (-ų) kopija

4.   Parengtos ir viešai paskelbtos socialinio darbo populiarinimo (spaudoje, socialinėse tinkluose, interneto portaluose) publikacijos. Praktikos sklaida, veiklos pristatymas (bent kartą per 2 kalendorinius metus)

Internetinė nuoroda į viešai skelbiamą publikaciją ar dokumentas arba skenuota pažymos ar kito dokumento kopija

5.   Skaityti pranešimai socialinio darbo (socialinių paslaugų) tema savivaldos, nacionalinėse konferencijose, seminaruose

Internetinė nuoroda į konferencijų programas arba skenuotų pažymų  kopijos

6.   Socialinio darbo populiarinimas, viešinimas, organizuojant viešus renginius vietos bendruomenėms, prevencines veiklas ir akcijas ar juose dalyvaujant

Internetinė nuoroda į viešai skelbiamą publikaciją arba programų kopijos

7.   Aktyvus dalyvavimas socialinius darbuotojus vienijančių organizacijų veikloje

Internetinė nuoroda į informaciją patvirtinantį dokumentą arba skenuota pažymos ar kito dokumento kopija (informacija apie narystę organizacijoje (organizacija, narystės pradžios data), susirinkimų protokolų išrašai, organizacijų renginių programos, darbotvarkės ar kiti viešosios informacijos šaltiniai, patvirtinantys aktyvų dalyvavimą)

8.   Savanoriška veikla socialinėje srityje ne trumpiau nei vienus metus konkrečioje įstaigoje

Įstaigos išduotos pažymos arba skenuota kito dokumento kopija

Socialinio darbo ekspertas (pasirinkti bent keturis iš dešimties pagal nurodytą reikalavimo pavadinimą)

Pasirinkti bent vieną iš trijų:

 

1.   Parengtas ir publikuotas mokslinis straipsnis socialinio darbo (socialinių paslaugų) tema recenzuojamame leidinyje

Internetinė nuoroda į viešai skelbiamą publikaciją

2.   Skaityti 3 pranešimai socialinio darbo (socialinių paslaugų) tema konferencijose, seminaruose

Internetinė nuoroda į konferencijų programas arba skenuotų pažymų, patvirtinančių reikalavimą, kopijos

3.   Parengta ir viešai publikuota metodinė priemonė socialinio darbo (socialinių paslaugų) tema

Metodinė priemonė arba internetinė nuoroda į viešai skelbiamą publikaciją

Pasirinkti bent vieną iš trijų:

 

1.   Dalyvauta rengiant arba parengta ir patvirtinta profesinės kompetencijos tobulinimo programa socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams

Internetinė nuoroda į viešai skelbiamą dokumentą arba skenuota pažymos ar kito dokumento kopija

2.   Vadovavimas socialinio darbo metodinio centro veiklai

Įstaigos išduotos pažymos ar kito dokumento skenuota kopija

3.   Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant nacionalinius, regiono, tarptautinius projektus socialinio darbo srityje

Internetinė nuoroda į viešai skelbiamą dokumentą arba skenuota sertifikato (‑ų) ar kito dokumento (-ų) kopija

Pasirinkti bent du iš keturių:

 

1.   Dalyvavimas nacionalinėje, regioninėje ar tarptautinėje darbo grupėje socialinio darbo (socialinių paslaugų) klausimais

Internetinė nuoroda į informaciją patvirtinantį dokumentą arba skenuota pažymos ar kito dokumento kopija (informacija apie narystę darbo grupėje (darbo grupės pavadinimas, narystės data nuo iki), susirinkimų protokolų išrašai, darbo grupės renginių programos, darbotvarkės ar kiti viešosios informacijos šaltiniai, patvirtinantys dalyvavimą)

2.   Padėkos, garbės raštai ar kiti apdovanojimai už profesionaliai įgyvendinamą socialinę politiką ar dirbamą socialinį darbą, inovacijų taikymą socialiniame darbe, dalyvavimą rengiant socialinio darbo ir socialinių paslaugų teisės aktus, parengtus socialinio darbo ir socialinių paslaugų plėtros projektus, laimėjusius projektų atrankos konkursus, ir (ar) kitus svarbius socialinio darbo nuopelnus

Pažymos ar kito dokumento skenuota kopija

3.   Vykdomos socialinius darbuotojus vienijančių organizacijų valdymo organų pareigos

Pažymos ar kito dokumento skenuota kopija

4.   Parengtos ir viešai paskelbtos socialinio darbo populiarinimo (spaudoje, interneto portaluose) publikacijos (bent 1 per 2 kalendorinius metus)

Internetinė nuoroda į viešai skelbiamą publikaciją arba skenuota pažymos ar kito dokumento kopija

III. Praktinės veiklos vertinimas (balais)

 

Vyresnysis socialinis darbuotojas (pirma kvalifikacinė kategorija)

Vyriausiasis socialinis darbuotojas (antra kvalifikacinė kategorija)

Socialinis darbuotojas ekspertas (trečia kvalifikacinė kategorija)

Bendrosios kompetencijos

ne mažiau kaip 25

ne mažiau kaip 30

ne mažiau kaip 45

Socialinio darbo profesinės kompetencijos

ne mažiau kaip 15

ne mažiau kaip 20

ne mažiau kaip 25

Socialinio darbo specialiosios kompetencijos

ne mažiau kaip 20

ne mažiau kaip 25

ne mažiau kaip 35

Iš viso balų

ne mažiau kaip 60

ne mažiau kaip 75

ne mažiau kaip 105

 

 

 

 

IV. Praktinės veiklos įvertinimas (balų vidurkis)

ne mažiau kaip 5

ne mažiau kaip 5

ne mažiau kaip 5

_______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-639, 2010-12-31, Žin., 2011, Nr. 2-79 (2011-01-06), i. k. 1102230ISAK00A1-639

Nr. A1-75, 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-13, i. k. 2015-02177

Nr. A1-220, 2015-04-17, paskelbta TAR 2015-04-20, i. k. 2015-06018

Nr. A1-539, 2021-07-23, paskelbta TAR 2021-07-23, i. k. 2021-16398

 

 

Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

SOCIALINIO DARBUOTOJO ______________________ PRAKTINĖS VEIKLOS

(vardas ir pavardė)

ĮVERTINIMO LENTELĖ

 

Kompetencijos sritys ir rūšys

Požymiai

Balai

I. BENDROSIOS KOMPETENCIJOS

Balai* (0–10)

1.1. Gebėjimas bendrauti

Gebėjimas keistis informacija su kolegomis, tiesioginiu vadovu, klientais ir kitais suinteresuotais asmenimis

Gebėjimas domėtis, išgirsti, tikslintis ir suprasti kitų žmonių mintis ir išgyvenimus

Gebėjimas suprantamai ir nuosekliai pasakoti, apginti savo nuomonę

Gebėjimas vesti abipusiškai naudingą diskusiją, bendrauti

 

1.2. Gebėjimas dirbti kartu (bendradarbiavimas)

 

Gebėjimas dirbti drauge su kitais, aktyviai dalyvauti formuluojant bendrus tikslus

Gebėjimas suprasti asmenines užduotis ir prisiimti už jas atsakomybę

Gebėjimas laiku paprašyti pagalbos sau ir ją suteikti kitiems

Gebėjimas aktyviai dalyvauti priimant bendrus sprendimus

Gebėjimas prireikus imtis lyderio vaidmens ir prisiimti atsakomybę už bendrą rezultatą

 

 

 

 

 

1.3. Gebėjimas planuoti

Gebėjimas analizuoti situacijas, planuoti veiklas (reikalus) ir tikslus pagal svarbą

Gebėjimas formuluoti tikslus atitinkančias užduotis

 

1.4. Gebėjimas veikti savarankiškai (autonomiškumas)

Gebėjimas priimti sprendimus, išsikelti uždavinius ir juos įgyvendinti

Gebėjimas įsivertinti veiklą, pasiektus rezultatus

 

1.5. Gebėjimas tobulėti

 

Gebėjimas objektyviai įsivertinti esmines savybes, kompetencijas

Gebėjimas įvertinti, ką reikia tobulinti

Gebėjimas kelti klausimus, mokytis, tobulėti

 

Iš viso balų:

 

II. SOCIALINIO DARBO PROFESINĖS KOMPETENCIJOS

Balai* (0–10)

2.1. Gebėjimas analizuoti situaciją (reflektyvumas)

Gebėjimas jautriai ir atidžiai rinkti faktus apie žmonių, grupių ar bendruomenių situaciją, juos kritiškai vertinti ir lyginti, formuluoti atitinkamas prielaidas ir išvadas

Gebėjimas neskubėti vertinti žmonių, grupių ar bendruomenių pagal ankstesnę savo patirtį

Gebėjimas suprasti ir matyti atskirus reiškinius ir situacijas vietos, regiono, šalies ir pasaulio kontekste

 

2.2. Gebėjimas atlikti intervenciją

Gebėjimas sėkmingai padėti žmonėms, grupėms ar bendruomenėms taikant tinkamus intervencijos metodus

Gebėjimas kurti ir stiprinti žmonių ryšius, sėkmingai palaikyti ir teikti pagalbą

Gebėjimas sėkmingai konsultuoti ir mokyti

Gebėjimas sėkmingai stiprinti kliento (žmogaus, grupės ar bendruomenės) gebėjimą kurti ir palaikyti savo autonomiškumą (savarankišką gyvenimą)

 

2.3. Gebėjimas daryti įtaką socialinei klientų aplinkai (žmonių, grupių ar bendruomenių)

Gebėjimas sėkmingai daryti įtaką klientų socialinei aplinkai

Gebėjimas tinkamai atstovauti, tarpininkauti ar advokatauti klientams, ginant jų interesus grupėse, bendruomenėse, visuomenėje

Gebėjimas padėti klientams gauti reikalingas paslaugas

 

Iš viso balų:

 

III. SOCIALINIO DARBO SPECIALIOSIOS KOMPETENCIJOS

Balai* (0–20)

3.1. Gebėjimas kurti klientui gyventi ir augti palankią aplinką

Gebėjimas kurti klientui gyventi ir augti palankią aplinką – saugią, sveiką, be smurto, asmenišką, ugdančią ir palaikančią

 

3.2. Gebėjimas ugdyti ir palaikyti kliento savarankiško gyvenimo įgūdžius

Gebėjimas sėkmingai ugdyti ir palaikyti klientų savarankiško gyvenimo įgūdžius (klientai pamažu išmoksta gyventi savarankiškai)

 

Iš viso balų:

 

Bendra balų (I–III) suma:

 

 

Praktinės veiklos vertintojas

Darbovietės pavadinimas __________________________________________

Pareigų pavadinimas ______________________________________________

 

___________________                                                  ________________________________

(parašas)                                                                              (vertintojo vardas ir pavardė)

_______________

(data)

 

 


Įstaigos vadovo vardas, pavardė, parašas

 

* Už išskirtinius pasiekimus atestuojamam socialiniam darbuotojui kiekvienoje iš jo praktinės veiklos vertinimo lentelių papildomai gali būti pridedama iki 10 balų.

Išskirtiniai pasiekimai gali būti: vietos, nacionalinio ar tarptautinio lygmens apdovanojimai (padėkos raštai, garbės raštai ir pan.) už profesionaliai įgyvendinamą socialinę politiką ar dirbamą socialinį darbą, inovacijų taikymą socialiniame darbe, dalyvavimą rengiant socialinio darbo ir socialinių paslaugų teisės aktus, parengtus socialinio darbo ir socialinių paslaugų plėtros projektus, laimėjusius projektų atrankos konkursus, ir kt.

 

____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-639, 2010-12-31, Žin., 2011, Nr. 2-79 (2011-01-06), i. k. 1102230ISAK00A1-639

Nr. A1-75, 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-13, i. k. 2015-02177

Nr. A1-220, 2015-04-17, paskelbta TAR 2015-04-20, i. k. 2015-06018

Nr. A1-539, 2021-07-23, paskelbta TAR 2021-07-23, i. k. 2021-16398

 

 

Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Savianalizės anketos forma)

 

SAVIANALIZĖS ANKETA

1.   Bendroji informacija

Pavardė

 

Vardas

 

Savivaldybė

 

Darbovietės pavadinimas

 

Pareigos

 

Turima kvalifikacinė kategorija

 

Pageidaujama kvalifikacinė kategorija

 

 

2.   Išsilavinimas (nurodomos visos mokymosi įstaigos)

Mokymosi metai

Mokymo įstaigos pavadinimas

Specialybė, laipsnis, kvalifikacija, kt.

Diplomo serija, Nr., pažymėjimo (pažymos) Nr. ir data

 

Pradžia

Pabaiga

 

 

 

 

 

 

3.   Socialinio darbo stažas

Darbovietė

Pareigybė

Darbo trukmė

(m., mėn.)

Darbo turinys

 

 

 

 

 

4.   Trumpas praktinės veiklos pristatymas.

 

5.   Vertybiniai ir profesinės etikos aspektai, labiausiai akcentuojami veikloje.

 

6.   Socialinio darbo metodai, taikomi veikloje.

 

7.   Pasiekti rezultatai dirbant socialinį darbą.

 

8. Didžiausią pasitenkinimą keliantys socialinio darbo veiksniai.

 

9. Socialinį darbą dirbti trukdantys veiksniai.

 

10. Taisytini, keistini dalykai įstaigos veikloje.

 

11. Atvejis iš praktikos, kai reikėjo derinti ir taikyti žinias (teoriją), vertybes (etiką) ir praktinius įgūdžius (aprašyme pateikti nuasmenintą informaciją, t. y. nenurodant situacijoje dalyvavusių asmenų vardų, pavardžių, gimimo datų, lankomų įstaigų pavadinimų ar bet kokių kitų konkrečių duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę).

 

__________________          ____________                      ________________________________

(pareigų pavadinimas)               (parašas)                            (vardas ir pavardė)                         (data)

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-639, 2010-12-31, Žin., 2011, Nr. 2-79 (2011-01-06), i. k. 1102230ISAK00A1-639

Nr. A1-75, 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-13, i. k. 2015-02177

Nr. A1-539, 2021-07-23, paskelbta TAR 2021-07-23, i. k. 2021-16398

 

 

 

Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Pažymos apie socialinio darbuotojo ar socialinių paslaugų įstaigos vadovo organizuotus mokymus forma)

 

_________________________________________________________________

(socialinio darbuotojo, socialinių paslaugų įstaigos vadovo, kuris organizavo mokymus, vardas ir pavardė)

 

 

PAŽYMA APIE SOCIALINIO DARBUOTOJO AR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOS VADOVO ORGANIZUOTUS MOKYMUS

 

Mokymų formos

Mokymų data

Mokymų trukmė (akademi-nių valandų skaičius)

Mokymų (profesinės kompetencijos tobulinimo programos) pavadinimas (nurodomas programos kodas, jeigu programa patvirtinta / suderinta su Departamentu)

Dalyvių skaičius (pagal pareigybes)

Įstaigos, kurioje buvo organizuoti mokymai:

pavadinimas

vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas ir įstaigos antspaudas, jeigu ji privalo jį turėti

Paskaitos

 

 

 

 

 

 

Seminarai

 

 

 

 

 

 

Įžanginiai individualios priežiūros personalo mokymai ir praktiniai užsiėmimai

 

 

 

 

 

 

 

______________________     ___________      ________________________

(pareigų pavadinimas)            (parašas)                   (vardas ir pavardė)                              (data)

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-639, 2010-12-31, Žin., 2011, Nr. 2-79 (2011-01-06), i. k. 1102230ISAK00A1-639

Nr. A1-75, 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-13, i. k. 2015-02177

Nr. A1-539, 2021-07-23, paskelbta TAR 2021-07-23, i. k. 2021-16398

 

 

 

Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo

5 priedas

 

 

REIKALAVIMŲ KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS SIEKIANTIEMS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ VADOVAMS SĄRAŠAS

 

I. Socialinių paslaugų įstaigos vadovo išsilavinimas, vadovaujamo darbo stažas, profesinės kompetencijos tobulinimo trukmė

Išsilavinimas ir minimalus socialinio

darbo stažas (metais)

Kvalifikacinė kategorija

Pirmoji kvalifikacinė kategorija

Antroji kvalifikacinė kategorija

Trečioji kvalifikacinė kategorija

Profesinės kompetencijos tobulinimo trukmė per kalendorinius metus (akademinėmis val.)

Vadovavimo socialinių paslaugų įstaigai patirtis

(metais)

Profesinės kompetencijos tobulinimo trukmė (akademinėmis val.)

Vadovavimo socialinių paslaugų įstaigai patirtis

(metais)

Profesinės kompetencijos tobulinimo trukmė (akademinėmis val.)

Vadovavimo socialinių paslaugų įstaigai patirtis

(metais)

Vadovas, turintis socialinio darbo studijų krypties aukštąjį išsilavinimą

20

1

26

3

32

5

Vadovas, turintis kitos studijų krypties aukštąjį išsilavinimą

24

3

30

5

36

7

* Privaloma turėti nepertraukiamą vienų metų laikotarpio vadovavimą tai pačiai įstaigai siekiant įgyti kvalifikacinę kategoriją

II. Vadybos reikalavimai socialinių paslaugų įstaigų vadovams per kvalifikacijos kėlimo laikotarpį:

 

Reikalavimo pavadinimas

Reikalavimo įgyvendinimą pagrindžiantis dokumentas

Trečioji kvalifikacinė kategorija –pasirinktinai bent keturi iš septynių

Antroji kvalifikacinė kategorija – pasirinktinai bent trys iš septynių

Pirmoji kvalifikacinė kategorija – pasirinktinai bent du iš septynių

 

1. Vadovavimas (ne mažiau kaip nepertraukiamą vienų metų laikotarpį) socialinių paslaugų įstaigai, diegiančiai arba įsidiegusiai vietiniu, nacionaliniu arba tarptautiniu lygiu paslaugų kokybės vadybos sistemą (EQUASS, LEAN ir kt.)

Internetinė nuoroda į viešai skelbiamą dokumentą arba skenuota sertifikato (-ų) kopija

 

2. Vadovavimas socialinių paslaugų įstaigai, turinčiai savanorius

Internetinė nuoroda į viešai skelbiamą dokumentą arba skenuota sertifikato (-ų) kopija

 

3. Vadovavimas mišriai socialinių paslaugų įstaigai. Įstaiga turi ne mažiau kaip 3 struktūrinius padalinius

Internetinė nuoroda į teisės aktą

 

4. Vadovavimas socialinių paslaugų įstaigai, kurioje reguliariai atliekami veiklos / paslaugų kokybės tyrimai, vidaus auditai

Internetinė nuoroda į viešai skelbiamas vidaus auditų ataskaitas arba skenuota paskutinio vidaus audito ataskaitos išvados kopija

 

5. Vadovavimas socialinių paslaugų įstaigai, kurioje yra atliktas psichosocialinės rizikos ir (ar) kiti su įstaigos mikroklimatu susiję tyrimai

Internetinė nuoroda į viešai skelbiamą vertinimo ataskaitą arba skenuota vertinimo ataskaitos išvados kopija

 

6. Vadovavimas socialinių paslaugų įstaigai, kurioje yra formuojama draugiška organizacinė kultūra (išgrynintos bendros įstaigos vertybės, taisyklės ar pan.)

Dokumento, reglamentuojančio socialinių paslaugų įmonės formuojamos draugiškos organizacinės kultūros apraiškas, skenuota kopija arba ne mažiau kaip 5 darbuotojų organizacinės kultūros įvertinimas

 

7. Vadovavimas socialinių paslaugų įstaigai, vertinančiai teikiamų socialinių paslaugų teikimo rezultatus ir (ar) atliekančiai socialinių paslaugų kokybės vertinimo tyrimus (darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, paslaugų gavėjų pasitenkinimo paslaugomis, paslaugų teikimo naudos, partnerystės ir pan.)

Internetinės nuorodos į viešai skelbiamų atliktų tyrimų ataskaitas arba skenuotas tyrimo ataskaitos išvadų dokumentas 

III. Papildomi profesinio įsitraukimo reikalavimai socialinių paslaugų įstaigų vadovams per kvalifikacijos kėlimo laikotarpį

Trečioji kvalifikacinė kategorija –pasirinktinai bent keturi iš šešių

Antroji kvalifikacinė kategorija – pasirinktinai bent trys iš šešių

Pirmoji kvalifikacinė kategorija – pasirinktinai bent du iš šešių

 

1. Papildomai įgytos profesinės kompetencijos pagal sertifikuotas ilgalaikes ugdymo programas arba įgyti kvalifikaciniai (moksliniai) laipsniai (pvz., supervizorius, konsultantas, auditorius, mediatorius, ugdomojo vadovavimo specialistas ir pan.)

Internetinė nuoroda į dokumentą arba skenuota sertifikato sertifikato kopija, mokslinio laipsnio suteikimą pagrindžiančio dokumento kopija

 

2. Skaityti ne mažiau kaip 3 pranešimai arba vesti mokymai socialinio darbo, socialinių paslaugų teikimo, socialinių paslaugų įstaigos veiklos organizavimo temomis tarptautinėse ar nacionalinėse ar regioninėse (kelių savivaldybių lygmeniu) konferencijose, seminaruose, mokymuose

Nuoroda į konferencijų programas arba skenuotų pažymų kopijos

 

3. Įstaigoje ar kartu su partneriais parengti ir įgyvendinti / įgyvendinami ne mažiau kaip trys tarptautiniai, nacionaliniai ar regioniniai projektai, kuriuose vadovas atlieka vadybinį ir koordinacinį vaidmenį

Internetinė nuoroda į projekto aprašymą arba skenuota pažymos, patvirtinančios projekto įgyvendinimą, kopija, vadovo įsitraukimą pagrindžiančių dokumentų kopijos

 

4. Dalyvavimas nacionalinėje, regioninėje (kelių savivaldybių lygmeniu) ar tarptautinėje darbo grupėje / taryboje ar kitoje atstovaujamojoje institucijoje socialinio darbo ar socialinių paslaugų klausimais

Internetinė nuoroda į teisės aktą arba skenuota dokumento kopija

 

5. Aktyvus dalyvavimas socialinių paslaugų srities įstaigų vadovų, darbuotojų, įstaigų asociacijų veikloje

Internetinė nuoroda į informaciją patvirtinantį dokumentą arba skenuota pažymos ar kito dokumento kopija (informacija apie narystę asociacijoje (asociacijos pavadinimas, narystės pradžios data), susirinkimų protokolo išrašai, asociacijos renginių programos, darbotvarkės ar kiti viešosios informacijos šaltiniai, patvirtinantys aktyvų vadovo dalyvavimą)

 

6. Rajoninis, regioninis (kelių savivaldybių lygemeniu), nacionalinis, tarptautinis apdovanojimas (-ai) už indėlį socialinio darbo ar socialinių paslaugų srityje

Internetinė nuoroda į teisės aktą arba skenuota dokumento kopija

 

 

 

IV. Praktinės veiklos vertinimas (balais)

 

Pirmoji kvalifikacinė kategorija

Antroji kvalifikacinė kategorija

Trečioji kvalifikacinė kategorija

Bendrosios kompetencijos

ne mažiau kaip 25

ne mažiau kaip 30

ne mažiau kaip 45

Vadybinės kompetencijos

ne mažiau kaip 15

ne mažiau kaip 20

ne mažiau kaip 25

Papildomos kompetencijos

ne mažiau kaip 20

ne mažiau kaip 25

ne mažiau kaip 35

Iš viso balų

ne mažiau kaip 60

ne mažiau kaip 75

ne mažiau kaip 105

 

 

 

 

V. Praktinės veiklos įvertinimas (balų vidurkis)

ne mažiau kaip 5

ne mažiau kaip 5

ne mažiau kaip 5

 

______________________

Papildyta priedu:

Nr. A1-539, 2021-07-23, paskelbta TAR 2021-07-23, i. k. 2021-16398

 

 

 

Socialinių darbuotojų

atestacijos tvarkos aprašo

6 priedas

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ VADOVO ______________________ PRAKTINĖS

(vardas ir pavardė)

VEIKLOS ĮSIVERTINIMO LENTELĖ

 

Kompetencijos sritys ir rūšys

Požymiai

Balai

I. BENDROSIOS KOMPETENCIJOS

Balai (0–10)

1.1. Gebėjimas bendrauti

Gebėjimas keistis informacija su kolegomis ir kitais suinteresuotais asmenimis

Gebėjimas rinkti, sisteminti informaciją ir ją skleisti įvairiais komunikacijos kanalais

Gebėjimas domėtis, išgirsti, tikslintis ir suprasti kitų žmonių mintis ir išgyvenimus

Gebėjimas suprantamai ir nuosekliai pasakoti, apginti savo nuomonę

Gebėjimas vesti abipusiškai naudingą diskusiją, bendrauti

 

1.2. Gebėjimas dirbti kartu (bendradarbiavimas)

 

Gebėjimas dirbti drauge su kitais, aktyviai dalyvauti formuluojant bendrus tikslus, gebėjimas bendrus tikslus iškelti aukščiau už asmeninius

Gebėjimas suprasti savo bei darbuotojų asmenines užduotis ir jas tarpusavyje suderinti

Gebėjimas laiku paprašyti pagalbos sau ir ją suteikti kitiems

Gebėjimas priimti bendrus sprendimus

Gebėjimas prisiimti atsakomybę už bendrą rezultatą

 

1.3. Gebėjimas tobulėti

 

Gebėjimas objektyviai įvertinti savo esmines savybes, kompetencijas

Gebėjimas įvertinti, ką reikia tobulinti

Gebėjimas kelti klausimus, mokytis, tobulėti

Gebėjimas išklausyti ir išgirsti kolegų pastabas dėl galimybių tobulėti

 

1.4. Gebėjimas analizuoti situaciją (reflektyvumas)

Gebėjimas jautriai ir atidžiai reaguoti į turimus faktus apie žmonių, grupių ar bendruomenių situaciją, juos kritiškai vertinti ir lyginti, formuluoti atitinkamas prielaidas ir išvadas

Gebėjimas neskubėti vertinti žmonių, grupių ar bendruomenių pagal savo ankstesnę patirtį

Gebėjimas suprasti ir matyti atskirus reiškinius ir situacijas vietos, regiono, šalies ir pasaulio kontekste

Gebėjimas analizuoti darbuotojų tarpusavio mikroklimatą

Gebėjimas savikritiškai vertinti savo laimėjimus ir nesėkmes

Gebėjimas analizuoti situacijas, rikiuoti veiklas (reikalus) ir tikslus pagal svarbą

 

1.5. Gebėjimas imtis iniciatyvos, planuoti, strateguoti ir prisiimti atsakomybę

Gebėjimas veikti proaktyviai, teikti siūlymus, inicijuoti pokyčius

Gebėjimas sėkmingai padėti žmonėms, grupėms ar bendruomenėms

Gebėjimas kurti ir stiprinti žmonių ryšius

Gebėjimas sėkmingai spręsi darbuotojų problemas

Gebėjimas sėkmingai stiprinti darbuotojo norą siekti tikslų

Gebėjimas formuluoti tikslus atitinkančias užduotis

Gebėjimas užduotis atlikti laiku, laikytis terminų, numatyti galimus sunkumus

Gebėjimas prisiimti atsakomybę už priimtus sprendimus

Gebėjimas prisiimti asmeninę ir komandinę atsakomybę už veiklos rezultatus

 

Iš viso balų:

 

II. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ PROFESINĖS KOMPETENCIJOS

Balai (0–10)

2.1. Gebėjimas vadovautis tarnybinę veiklą reglamentuojančiais teisės aktais

Gebėjimas vadovautis tarnybinę veiklą reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais nacionaliniais bei tarptautiniais teisės aktais, jų išmanymas

Gebėjimas užtrikti žmogaus teisių ir lyčių lygybės principus

Gebėjimas veiklos planavimo dokumentus, teikiamus veiklos kokybės gerinimo siūlymus pagrįsti nacionaliniu, regioniniu ar savivaldos lygmeniu aktualių poreikių analize

 

2.2. Gebėjimas valdyti, administruoti įstaigos veiklą ir užtikrinti veiklos rezultatus bei jų kokybę

Gebėjimas efektyviai valdyti ir administruoti įstaigos veiklą

Gebėjimas planuoti darbuotojų darbą nepažeidžiant maksimaliojo darbo ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimų

Gebėjimas taikyti inovatyvius administracinių procesų optimizavimo metodus (LEAN metodą ir kt.), diegiant ekologinius, aplinką tausojančius sprendimus

Gebėjimas tinkamai paskirstyti užduotis, būti sąžiningam ir reikliam

Gebėjimas bendrauti su kitų sričių, įstaigų kolegomis siekiant bendro rezultato

Gebėjimas pasiekti kokybiškus, pokytį lemiančius rezultatus

 

2.3. Gebėjimas kurti saugią fizinę ir psichosocialinę darbo aplinką ir palaikyti darbuotojų darbingumą

Gebėjimas kurti darbuotojui dirbti ir augti palankią aplinką – saugią, asmenišką, ugdančią ir palaikančią

Gebėjimas užtikrinti darbuotojams reflektyvią darbo aplinką, stiprinti darbuotojų metodinius reflektavimo (supervizijų, intervizijų, atvejų analizės) įgūdžius

Gebėjimas padėti darbuotojams atsidūrus sudėtingoje situacijoje

Gebėjimas įžvelgti darbuotojų stiprybes ir silpnybes

Gebėjimas atpažinti perdegimo sindromo požymius

Gebėjimas skatinti darbuotojų iniciatyvumą ir savarankiškumą

Gebėjimas teisingai vertinti darbuotojų darbą, adekvačiai paskirstyti darbo krūvius

 

2.4. Gebėjimas tobulinti tarpžinybinio bendradarbiavimo tinklus

Gebėjimas numatyti įstaigos veiklai svarbias partnerystės kryptis

Gebėjimas konstruktyviai diskutuoti, argumentuoti, priimti kompromisus

Gebėjimas aktyviai kurti ir plėtoti su įstaigos veikla susijusius bendradarbiavimo tinklus

Gebėjimas įtraukti darbuotojus į tarpžinybines darbo grupes ar pagal poreikį jas inicijuoti

 

2.5. Gebėjimas atstovauti įstaigai ir ginti darbuotojų bei paslaugų gavėjų interesus

Gebėjimas tinkamai atstovauti įstaigos interesams savivaldybės, regioniniu, nacionaliniu ar tarptautiniu lygmeniu

Gebėjimas atstovauti darbuotojui ir ginti jo interesus

Gebėjimas atstovauti paslaugų gavėjui ir ginti jo interesus

 

Iš viso balų:

 

III. SOCIALINIO DARBO SPECIALIOSIOS KOMPETENCIJOS

Balai (0–10)

3.1. Gebėjimas taikyti specifines profesines žinias įstaigos veikloje

Gebėjimas turimas specifines žinias apie tikslinę (-es) paslaugų gavėjų grupę (-es) taikyti organizuojant įstaigos veiklą

Gebėjimas nustatyti kompetencijų stiprinimo prioritetus darbuotojams pagal jiems reikalingas specifines žinias dirbant su konkrečia tiksline grupe taikyti specifines žinias

 

3.2. Gebėjimas organizuoti kokybišką socialinių paslaugų teikimą

Gebėjimas ugdyti ir kelti socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijas arba užtikrinti poreikius atitinkančias kompetencijų kėlimo galimybes.

Gebėjimas derinti teisės aktų, nacionalinių bei tarptautinių rekomendacijų, teorinių ir mokslinių žinių taikymą praktikoje organizuojant darbą su konkrečiomis tikslinėmis (klientų) grupėmis

Gebėjimas analizuoti tikslinės (-ių) grupės (-ių), kuriai (‑ioms) teikiamos socialinės paslaugos, poreikius

Gebėjimas teikti atitinkamus siūlymus įstaigos steigėjui dėl socialinių paslaugų vystymo ar plėtros

 

Iš viso balų:

 

Bendra balų (I–III) suma:

 

 

Praktinės socialinių paslaugų įstaigos vadovo veiklos vertintojas

Darbovietės pavadinimas __________________________________________

___________________      ________________________________

(parašas)                                         (vardas ir pavardė)

_______________

(data

 

 

______________________

Papildyta priedu:

Nr. A1-539, 2021-07-23, paskelbta TAR 2021-07-23, i. k. 2021-16398

 

 

Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo

7 priedas

 

 

(Savianalizės anketos forma)

 

SAVIANALIZĖS ANKETA

1.   Bendroji informacija

Pavardė

 

Vardas

 

Savivaldybė

 

Darbovietės pavadinimas

 

Pareigos

 

Turima kvalifikacinė kategorija

 

Pageidaujama kvalifikacinė kategorija

 

 

2.   Išsilavinimas (nurodomos visos mokymosi įstaigos)

Mokymosi metai

Mokymo įstaigos pavadinimas

Specialybė, laipsnis, kvalifikacija, kt.

Diplomo serija, Nr., pažymėjimo (pažymos) Nr. ir data

 

Pradžia

Pabaiga

 

 

 

 

 

 

3.   Socialinių paslaugų įstaigų vadovo stažas

Darbovietės pavadinimas

Pareigybė

Darbo trukmė

(m., mėn.)

Darbo turinys

 

 

 

 

 

4.   Trumpas praktinės veiklos pristatymas (iki 1 p.).

 

5.   Vertybiniai ir profesinės etikos aspektai, labiausiai akcentuojami veikloje.

 

6.   Pasiekti svarbūs rezultatai dirbant socialinių paslaugų įstaigos vadovu.

 

7. Didžiausią pasitenkinimą keliantys vadovaujamo darbo ir (ar) socialinio darbo veiksniai.

 

8. Didžiausi vadovaujamo darbo iššūkiai, su kuriais teko susidurti.

 

9. Įstaigos strateginė vizija ir artimiausios veiklos siekiant ją įgyvendinti.

 

10. Vadovo iniciatyvos, turėjusios įtakos darbo administravimo kokybei (konfliktinių situacijų sprendimai, įdiegtos naujos darbo metodikos, atlikti reikšmingi tyrimai, vertinimai, jais remiantis inicijuoti darbo pakeitimai ir pan.).

__________________          ____________       ____________________________

(pareigų pavadinimas)               (parašas)                           (vardas ir pavardė)                        (data)

 

_________

 

Papildyta priedu:

Nr. A1-539, 2021-07-23, paskelbta TAR 2021-07-23, i. k. 2021-16398

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-185, 2006-07-05, Žin., 2006, Nr. 79-3123 (2006-07-20), i. k. 1062230ISAK00A1-185

Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-92 "Dėl Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-216, 2006-07-31, Žin., 2006, Nr. 86-3375 (2006-08-05), i. k. 1062230ISAK00A1-216

Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-92 "Dėl Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-237, 2006-08-22, Žin., 2006, Nr. 91-3586 (2006-08-26), i. k. 1062230ISAK00A1-237

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-92 "Dėl Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-123, 2007-05-08, Žin., 2007, Nr. 53-2065 (2007-05-15), i. k. 1072230ISAK00A1-123

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-92 "Dėl Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-152, 2008-05-09, Žin., 2008, Nr. 55-2104 (2008-05-15), i. k. 1082230ISAK00A1-152

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-92 "Dėl Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-370, 2008-11-17, Žin., 2008, Nr. 134-5219 (2008-11-22), i. k. 1082230ISAK00A1-370

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-92 "Dėl Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-30, 2009-01-26, Žin., 2009, Nr. 12-472 (2009-01-31), i. k. 1092230ISAK000A1-30

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-92 "Dėl Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-413, 2009-06-17, Žin., 2009, Nr. 75-3082 (2009-06-25), i. k. 1092230ISAK00A1-413

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-92 "Dėl Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-671, 2009-12-11, Žin., 2009, Nr. 149-6684 (2009-12-17), i. k. 1092230ISAK00A1-671

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-92 "Dėl Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-639, 2010-12-31, Žin., 2011, Nr. 2-79 (2011-01-06), i. k. 1102230ISAK00A1-639

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-92 "Dėl Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-328, 2011-07-14, Žin., 2011, Nr. 94-4449 (2011-07-21), i. k. 1112230ISAK00A1-328

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-92 "Dėl Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-515, 2012-11-16, Žin., 2012, Nr. 135-6910 (2012-11-22), i. k. 1122230ISAK00A1-515

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-92 "Dėl Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-683, 2013-12-12, Žin., 2013, Nr. 129-6599 (2013-12-17), i. k. 1132230ISAK00A1-683

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-92 "Dėl Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo" pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-75, 2015-02-13, paskelbta TAR 2015-02-13, i. k. 2015-02177

Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-92 „Dėl Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-220, 2015-04-17, paskelbta TAR 2015-04-20, i. k. 2015-06018

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-92 „Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-409, 2017-08-09, paskelbta TAR 2017-08-10, i. k. 2017-13240

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-92 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-203, 2019-04-12, paskelbta TAR 2019-04-15, i. k. 2019-06064

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-92 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-609, 2019-10-11, paskelbta TAR 2019-10-11, i. k. 2019-16229

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-92 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-539, 2021-07-23, paskelbta TAR 2021-07-23, i. k. 2021-16398

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-92 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo