Suvestinė redakcija nuo 2015-07-24

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 35-1273, i. k. 106233TISAK0001P-33

 

Nauja redakcija nuo 2015-07-24:

Nr. 1P-241-(1.3.), 2015-07-22, paskelbta TAR 2015-07-23, i. k. 2015-11603

 

„NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.17.02.:2015 „Lietuvos Respublikos teritorijos

M 1:10 000 žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinio Mel_DR10LT specifikacija“ PATVIRTINIMO

 

2006 m. kovo 24 d. Nr. 1P-33

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 194 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos“, 7.22 papunkčiu ir atsižvelgdama į Žemės informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1p-(1.3.)-267 „Dėl Žemės informacinės sistemos nuostatų ir Žemės informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“, 10.3 papunktį,

t v i r t i n u Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR 2.17.02.:2015 „Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 žemių melioracinės būklės ir užmirkimo duomenų rinkinio Mel_DR10LT specifikacija“ (pridedama).“

 

 

 

GENERALINIS DIREKTORIUS                                                                  KAZYS MAKSVYTIS

 

 


 

PATVIRTINTA

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1P-33

(Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2015 m. liepos 22 d.  įsakymo

Nr. 1P-241-(1.3.) redakcija)

 

 

GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ REGLAMENTAS

GKTR 2.17.02.:2015 „LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS m 1:10 000 Žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinio MEL_DR10LT SPECIFIKACIJA

 

 

I     SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentas GKTR 2.17.02.:2015 „Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinio Mel_DR10LT specifikacija“ (toliau – Reglamentas) reglamentuoja Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinio Mel_DR10LT (toliau – Mel_DR10LT) sudarymą, turinį, turinio elementus atitinkančius kodus ir atributus.

 

2.    Šiuo Reglamentu privaloma vadovautis sudarant ir atnaujinant rinkinį Mel_DR10LT.

 

3.    Mel_DR10LT kaupiamas ir saugomas 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje.

 

4.    Reglamente vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

 

4.1. Atributinių duomenų laukas – atributinių duomenų lentelės laukas, kuriame įrašoma erdvinio objekto charakteristika.

4.2. Atributinių duomenų lentelė – erdvinių objektų charakteristikų lentelė, kurioje kaupiami erdvinių objektų aprašomieji duomenys.

 

4.3. Erdvinių objektų sluoksnis – erdvinių objektų, turinčių bendrą savybę, grupė.

 

4.4.    MelGIS duomenų rinkinys – susistemintų ir metodiškai sutvarkytų melioracijos srities erdvinių duomenų, kuriais galima naudotis elektroninėmis priemonėmis, visuma. MelGIS duomenų rinkinį tvarko savivaldybės.

 

5.    Kitos Reglamente vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose melioracijos darbų atlikimą, apibrėžtas sąvokas.

 

II  SKYRIUS

MEL_DR10LT SUDARYMAS

 

6.    Mel_DR10LT kaupiama informacija apie Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius melioracijos statinių projektus, nusausintų žemių plotus, blogos būklės nusausintų žemių plotus, ir apie hidrotechninius (melioracijos) statinius, šiems erdviniams objektams priskiriami kodai ir užpildomos erdvinio objekto atributinių duomenų lentelės.

7.    Mel_DR10LT sudaryti naudojama naujausia kartografinė medžiaga ir erdvinių duomenų rinkiniai:

7.1. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT10LT;

7.2. Lietuvos Respublikos adresų registro administracinių vienetų ribų duomenys;

7.3. Georeferencinio pagrindo kadastro duomenys;

7.4. melioracijos statinių projektų skaitmeniniai duomenys;

7.5. melioracijos statinių inventorizacijos ir apžiūros vietovėje duomenys.

8.    Mel_DR10LT sudaryti gali būti naudojama ir kita Reglamento 7 punkte nenurodyta kartografinė medžiaga, erdvinių duomenų rinkiniai ar informacija, suderinta su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

 

III        SKYRIUS

MEL_DR10LT TURINYS

 

9.         Mel_DR10LT sudaro 5 erdvinių objektų sluoksniai:

9.1.      MELPROJ_P – plotinių erdvinių objektų sluoksnis, kuriame kaupiama informacija apie melioracijos statinių projektų ribas. Erdvinių objektų sluoksnio MELPROJ_P turinys:

9.1.1.   atributinių duomenų lentelėje kaupiama informacija apie šias erdvinių objektų savybes:

 

 

Eil. Nr.

Atributinių duomenų laukas

Atributinių duomenų lauko tipas

Erdvinio objekto savybės

1.

GKODAS

Tekstas, 12

Erdvinio objekto kodas

2.

MELPROJ_ID

Tekstas, 80

Vėliausiai parengto melioracijos statinių projekto arba pirminio melioracijos statinių rekonstrukcijos projekto (jei melioracijos statinių projektas nėra išlikęs) identifikavimo numeris ir metai

3.

REKPROJ_ID

Tekstas, 80

Melioracijos statinių rekonstrukcijos projekto identifikavimo numeris ir metai

4.

KADAST_ID

Tekstas, 8

Kadastro vietovės kodas

5.

KADAST_PAV

Tekstas, 20

Kadastro vietovės pavadinimas

6.

PROJ_PIRM

Tekstas, 80

Pirminio melioracijos statinių projekto, kurio pagrindu buvo parengtas patikslintas melioracijos statinių projektas, identifikavimo numeris ir metai

7.

SALTINIS

Tekstas, 1

Erdvinio objekto nustatymo būdai:

V – vektorizuotas nuo skaitmeninių M 1:2000 melioracijos statinių projektų

M – erdvinių matavimų vietovėje rezultatas

P – perkelta iš duomenų rinkinio MelGIS

8.

PASTABOS

Tekstas, 80

Papildoma informacija

 

9.1.2.   atributinių duomenų lauko „GKODAS“ reikšmė ir pildomi erdvinio objekto atributinių duomenų laukai:

 

 

Erdvinis objektas

GKODAS

Erdvinių objektų atributinių duomenų laukas

Melioracijos statinių projekto ribos

hm0

GKODAS

MELPROJ_ID

REKPROJ_ID

KADAST_ID

kadast_pav

PROJ_PIRM

saltinis

pastabos

 

9.2.      NURAS_P – plotinių erdvinių objektų sluoksnis, kuriame kaupiama informacija apie melioruotus žemės plotus, kuriuose yra nurašytos melioracijos sausinimo / drėkinimo sistemos. Erdvinių objektų sluoksnio NURAS_P turinys:

 

9.2.1.   atributinių duomenų lentelėje kaupiama informacija apie šias erdvinių objektų savybes:

Eil. Nr.

Atributinių duomenų laukas

Atributinių duomenų lauko tipas

Erdvinio objekto savybės

1.

GKODAS

Tekstas, 12

Erdvinio objekto kodas

 

2.

 

OBJ_ID

 

Tekstas, 80

 

Objekto identifikavimo numeris

3.

NURA_DAT

Data

Sprendimo nurašyti melioracijos statinius data

Pildymo pvz., „2014-05-02“

4.

NURA_PAGR

Tekstas, 20

Sprendimo nurašyti melioracijos statinius numeris

Pildymo pvz.: „1P-2156“, „1P-(16.1)-2456“

5.

PLOTAS

Skaičius, 2 ženklai po kablelio

Žemės plotas, kuriame yra nurašyta melioracijos sistema, hektarais

6.

SALTINIS

Tekstas, 1

Erdvinio objekto nustatymo būdas:

V – vektorizuotas nuo skaitmeninių M 1:2000 melioracijos statinių projektų

M – erdvinių matavimų vietovėje rezultatas

P – perkelta iš MelGIS duomenų  rinkinio (pildoma, kai neužpildyti atributinių duomenų laukai NURA_DAT ir NURA_PAGR)

7.

MELPROJ_ID

Tekstas, 80

Melioracijos statinių projekto / melioracijos rekonstrukcijos projekto identifikavimo numeris

8.

PASTABOS

Tekstas, 80

Papildoma arba paaiškinamoji informacija

 

9.2.2.   atributinių duomenų lauko „GKODAS“ reikšmė ir pildomi erdvinio objekto atributinių duomenų laukai:

Erdvinis objektas

GKODAS

Erdvinių objektų atributinių duomenų laukas

 

 

Melioruotos žemės plotas,  kuriame yra nurašyta melioracijos sistema

 

hm41

GKODAS

OBJ_ID

NURA_DAT

NURA_PAGR

PLOTAS

SALTINIS

MELPROJ_ID

PASTABOS

 

9.3.      BUKLE_P –yra plotinių erdvinių objektų sluoksnis, kuriame kaupiama informacija apie blogos būklės melioruotus žemės plotus. Erdvinių objektų sluoksnio BUKLE_P turinys:

9.3.1.   atributinių duomenų lentelėje kaupiama informacija apie šias erdvinių objektų savybes:

Eil. Nr.

Atributinių duomenų laukas

Atributinių duomenų lauko tipas

Erdvinio objekto savybės

 

1.

 

GKODAS

 

Tekstas, 12

 

Erdvinio objekto kodas

 

2.

 

OBJ_ID

 

Tekstas, 50

 

Erdvinio objekto identifikavimo numeris

 

3.

 

MELPROJ_ID

 

Tekstas, 80

 

Melioracijos statinių projekto / melioracijos statinių rekonstrukcijos projekto identifikavimo numeris

4.

PAZ_TIP

Tekstas, 2

Pažeidimų tipų reikšmės:

DKžemės ūkio naudmenos neveikiančio drenažo plote, apaugusios mišku ir krūmais

DMužmirkęs drenuotas plotas

DPžemės ūkio naudmenos neveikiančio drenažo plote, virtusios pelke

DZžemės ūkio naudmenos neveikiančio drenažo plote

DGgrunto įsiurbimo duobės drenažo rinktuvų trasose

DAdrenuotas plotas, pagal teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą apsodintas mišku arba inventorizuotas kaip miškas

DUdrenuotas plotas, užstatytas statiniais, kuriame nutiesti keliai ar kitos komunikacijos

LVdrėkinimas vandeniu

LSdrėkinimas srutomis

LIiškomplektuota drėkinimo sistema

LNnėra laistymo aparatų

LFplotas veikia kaip filtracijos laukas

Nustačius ne vieną pažeidimą, erdvinio objekto atributinių duomenų lentelė papildoma atributinių duomenų laukais PAZ1_TIP, PAZ2_TIP....PAZn_TIP

 

5.

 

PASIUL

 

Tekstas, 1

Pildomos reikšmės:

R – remontuoti

S – rekonstruoti

N – nurašyti

 

6.

 

INVENT_DATA

 

Data

 

Pažeidimų nustatymo data

 

9.3.2.   atributinių duomenų lauko „GKODAS“ reikšmė ir pildomi erdvinio objekto atributinių duomenų laukai:

Erdvinis objektas

GKODAS

Erdvinių objektų atributinių duomenų laukas

Sausinamo ploto būklė

hm40

GKODAS

OBJ_ID

MELPROJ_ID

PAZ_TIP

PASIUL

INVENT_DATA

 

9.4.      MELPLOT_P – plotinių erdvinių objektų sluoksnis, kuriame kaupiama informacija apie melioruotus žemės plotus. Erdvinių objektų sluoksnio MELPLOT_P turinys:

 

9.4.1.   atributinių duomenų lentelėje kaupiama informacija apie šias erdvinių objektų savybes:

Eil. Nr.

Atributinių duomenų laukas

Atributinių duomenų lauko tipas

Erdvinio objekto savybės

1.

GKODAS

Tekstas, 12

Erdvinio objekto kodas

 

2.

 

OBJ_ID

 

Tekstas, 80

 

Objekto identifikavimo numeris

 

3.

 

PLOTAS

 

Skaičius, 2  ženklai po kablelio

 

Žemės plotas, kuriame įrengta melioracijos sistema, hektarais

4.

PASTABOS

Tekstas, 80

Papildoma arba paaiškinamoji informacija

 

 

9.4.2.   atributinių duomenų lauko GKODAS reikšmė ir pildomi erdvinio objekto atributinių duomenų laukai:

Eil.

Nr.

Erdvinis objektas

GKODAS

Erdvinių objektų atributinių duomenų laukas

 

1.

 

Žemės plotas, sausinamas drenažo rinktuvais

 

hm0

GKODAS

OBJ_ID

PLOTAS

PASTABOS

2.

Žemės plotas, sausinamas grioviais

hm0g

GKODAS

OBJ_ID

PLOTAS

PASTABOS

 

9.5.      HDRSR_T – taškinis erdvinių objektų sluoksnis, kuriame kaupiama informacija apie hidrotechninius (melioracijos) statinius. Erdvinių objektų sluoksnio HDRSR_T turinys:

9.5.1.   atributinių duomenų lentelėje kaupiama informacija apie šias erdvinių objektų savybes:

Eil. Nr.

Atributinių duomenų laukas

Atributinių duomenų lauko tipas

Erdvinio objekto savybės

1.

GKODAS

Tekstas, 12

Erdvinio objekto kodas

2.

APSK_ID

Tekstas, 10

Atpažinties numeris melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitoje. Užrašoma pagal šią taisyklę:

kadastro vietovės kodas (eilės numeris). Pvz., 5124(1)

3.

OBJ_PAV

Tekstas, 80

Erdvinio objekto pavadinimas

4.

OBJ_ID

Tekstas, 50

Erdvinio objekto atpažinties numeris (pavadinimas)

5.

OBJ_MEDZ

Tekstas, 4

Erdvinio objekto medžiaga:

M – medinis

GB – gelžbetoninis

A – akmeninis

MT – metalo konstrukcijų

6.

ELEMENT_SK

Sveikas skaičius

Tiltų – angų skaičius, siurblinių – siurblių skaičius

7.

METAI

Tekstas, 10

Statybos ir rekonstrukcijos (jeigu buvo atlikta) metai

Užrašoma pagal šią taisyklę:

statybos metai (rekonstrukcijos metai). Pvz., 1986(2001)

8.

PASTABOS

Tekstas, 80

Papildoma informacija

 

9.5.2.   atributinių duomenų lauko GKODAS reikšmė ir pildomi erdvinio objekto atributinių duomenų laukai:

Eil. Nr.

Erdvinis objektas

GKODAS

Erdvinių objektų atributinių duomenų laukas

1.

Tiltai

ke22

GKODAS, APSK_ID, OBJ_PAV, OBJ_ID, OBJ_MEDZ, ELEMENT_SK, METAI, PASTABOS

2.

Siurblinės

hm38

GKODAS, APSK_ID, OBJ_PAV, ELEMENT_SK, METAI, PASTABOS

 

IV        SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10.     Mel_DR10LT sudaromas:

10.1.  bendras visos Lietuvos Respublikos teritorijos;

10.2.  suskirstytas pagal savivaldybių teritorijas.

11.     Mel_DR10LT katalogo, kuriame saugomi erdvinių objektų sluoksniai, apimantys Lietuvos Respublikos teritorijos duomenis, nesuskaidytus pagal savivaldybių teritorijas, pavadinime įrašomas erdvinių duomenų rinkinio sutrumpintas pavadinimas „Mel_DR10LT“, žodis „istisinis“ ir paskutinio erdvinių duomenų keitimo rinkinyje data skaičiais.

12.     Mel_DR10LT katalogo, kuriame saugomi melioracijos projektų, erdvinių objektų sluoksniai, apimantys atskirų savivaldybių teritorijų duomenis, pavadinime įrašomas erdvinių duomenų rinkinio sutrumpintas pavadinimas „Mel_DR10LT“, žodis „savivaldybemis“ ir paskutinio erdvinių duomenų keitimo rinkinyje data skaičiais.

13.     Kiekvienos savivaldybės teritorijos katalogo, kuriame saugomi erdvinių objektų sluoksniai, apimantys savivaldybės teritoriją, pavadinime įrašomas savivaldybės, kurios žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių objektų sluoksniai yra saugomi, pavadinimas ir žodis „Mel_DR10LT“.

_______________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1P-241-(1.3.), 2015-07-22, paskelbta TAR 2015-07-23, i. k. 2015-11603

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. 1P-241-(1.3.), 2015-07-22, paskelbta TAR 2015-07-23, i. k. 2015-11603

Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 1P-33 „Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.17.01.:2006 „Mastelio 1:10 000 Lietuvos žemių melioracinės būklės ir užmirkimo duomenų bazės Mel_DB10LT specifikacija. Pirmasis leidimas“ pakeitimo