Nutarimas netenka galios 2021-09-24:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 761, 2021-09-22, paskelbta TAR 2021-09-23, i. k. 2021-19961

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą ir Lietuvos Respublikos pilietybės dokumentų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2019-07-01 iki 2021-09-23

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 36-1290, i. k. 1061100NUTA00000312

 

TAR pastaba. Prašymai leisti prisiekti Lietuvos Respublikai, pateikti iki LRV 2019-06-26  nutarimo Nr. 635 įsigaliojimo 2019-07-01, baigiami nagrinėti, vadovaujantis iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusiomis Priesaikos Lietuvos Respublikai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 29 d. nutarimu Nr. 312 „Dėl Priesaikos Lietuvos Respublikai tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 635, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-06-28, i. k. 2019-10537

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 29 d. nutarimo Nr. 312 „Dėl Priesaikos Lietuvos Respublikai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

Nauja redakcija nuo 2019-07-01:

Nr. 635, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-06-28, i. k. 2019-10537

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL PRIESAIKOS LIETUVOS RESPUBLIKAI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2006 m. kovo 29 d. Nr. 312

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 23 straipsnio 10 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Priesaikos Lietuvos Respublikai tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                               GINTARAS FURMANAVIČIUS

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2006 m. kovo 29 d. nutarimu Nr. 312

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2011 m. balandžio 20 d.

nutarimo Nr. 488 redakcija)

 

PRIESAIKOS LIETUVOS RESPUBLIKAI TVARKOS APRAŠAS

 

1. Priesaikos Lietuvos Respublikai tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato prašymo leisti prisiekti Lietuvos Respublikai pateikimo ir priesaikos Lietuvos Respublikai priėmimo tvarką.

2. Lietuvos Respublikai prisiekia asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 635, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-06-28, i. k. 2019-10537

 

3. Asmuo dėl priesaikos Lietuvos Respublikai kreipiasi tiesiogiai atvykęs į Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas), per įgaliotą asmenį ar kitą atstovą (toliau – atstovas), taip pat elektroniniais ryšiais, o į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą (toliau – konsulinė įstaiga) tiesiogiai atvykęs arba elektroniniais ryšiais ir pateikia:

3.1. Laisvos formos prašymą leisti prisiekti Lietuvos Respublikai (toliau – prašymas). Prašyme turi būti nurodytas asmens vardas (-ai) ir pavardė (-ės), Respublikos Prezidento dekreto, kuriuo asmeniui suteikta ar grąžinta Lietuvos Respublikos pilietybė, data ir numeris, taip pat vieta (Vidaus reikalų ministerija ar atitinkama konsulinė įstaiga), kurioje asmuo pageidauja prisiekti Lietuvos Respublikai, adresas, kuriuo asmeniui bus pranešta apie priesaikos Lietuvos Respublikai datą, laiką ir vietą, asmens telefono numeris.

3.2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu dokumentai teikiami per atstovą ar elektroniniais ryšiais, kartu turi būti pateikta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, kurios tikrumas paliudytas dokumentų kopijų tikrumo paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos.

3.3. Dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo nėra kitos valstybės pilietis, jeigu įgydamas Lietuvos Respublikos pilietybę asmuo ją turėjo. Dokumentus teikiant per atstovą ar elektroniniais ryšiais kartu turi būti pateiktos dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo nėra kitos valstybės pilietis, jeigu įgydamas Lietuvos Respublikos pilietybę asmuo ją turėjo, kopijos arba šių dokumentų kopijos, kurių tikrumas paliudytas dokumentų kopijų tikrumo paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos. Jeigu dokumentus teikiant per atstovą ar elektroniniais ryšiais, buvo pateikiamos dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo nėra kitos valstybės pilietis, jeigu įgydamas Lietuvos Respublikos pilietybę asmuo ją turėjo, kopijos, tai šių dokumentų originalai arba šių dokumentų kopijos, kurių tikrumas paliudytas dokumentų kopijų tikrumo paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos, pateikiami priesaiką priimančiam asmeniui priesaikos Lietuvos Respublikai dieną.

Punkto pakeitimai:

Nr. 635, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-06-28, i. k. 2019-10537

 

31. Reikalavimas pateikti kitos valstybės pilietybės netekimo įrodymus netaikomas Pilietybės įstatymo 23 straipsnio 9 dalyje nustatytais atvejais.

Jeigu kitos valstybės teisėje nenustatyta jos pilietybės atsisakymo arba netekimo, įgijus kitos valstybės pilietybę procedūrų arba šios procedūros, asmens manymu, neatitinka protingumo kriterijų, asmuo pateikia notaro patvirtintą pareiškimą, kad atsisako turimos kitos valstybės pilietybės (toliau – pareiškimas). Asmuo taip pat pateikia pareiškimo oficialų vertimą į valstybės, kurios pilietis jis yra, valstybinę kalbą, jeigu toks pareiškimas surašytas lietuvių ar kitos valstybės kalba.

Reikalavimas pateikti pareiškimą netaikomas tais atvejais, kai asmuo šį pareiškimą buvo pateikęs kartu su prašymu suteikti Lietuvos Respublikos pilietybę supaprastinta tvarka.

Kiekvienas atskiras užsienio valstybių išduotas dokumentas, asmens pareiškimas ir jo vertimas į valstybės, kurios pilietis jis yra, valstybinę kalbą arba vieno asmens prašymas ir prie jo pridėti užsienio valstybėje išduoti dokumentai (arba jų kopijos, paliudytos dokumentų kopijų tikrumo paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos) turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip.

4. Pilietybės įstatymo 23 straipsnio 7 dalyje nurodytu atveju asmuo, be Aprašo
3.1–3.3 papunkčiuose nurodytų dokumentų, Aprašo 3 punkte nurodytai įstaigai turi pateikti ir jo neįgalumą patvirtinantį dokumentą arba šio dokumento kopiją, kurios tikrumas paliudytas dokumentų kopijų tikrumo paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 635, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-06-28, i. k. 2019-10537

 

41. Jeigu asmuo dėl priesaikos Lietuvos Respublikai kreipiasi į Migracijos departamentą per atstovą, asmens parašo prašyme tikrumas turi būti paliudytas asmens parašo tikrumo paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos, o be Aprašo 3, 31 ir 4 punktuose nurodytų dokumentų turi būti pateiktas ir atstovo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinantis dokumentas.

Aprašo 3, 31, 4 ir šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodyti dokumentai, teikiami elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

42. Migracijos departamento direktoriaus įgaliotas valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, ar konsulinės įstaigos pareigūnas, priimdamas prašymą, patikrina, ar pateikti visi Aprašo 3, 31, 4 ir 41 punktuose nurodyti dokumentai, ar prašymas teikiamas laikantis Aprašo 3, 31 ir 41 punktuose nustatytų reikalavimų ir prašymo nepriima ir kartu su pateiktais dokumentais grąžina juos pateikusiam asmeniui, raštu nurodęs (pažymėjęs) grąžinimo priežastį ir prireikus žodžiu suteikęs reikiamą informaciją, jeigu:

42.1. jis pateikiamas nesilaikant Aprašo 3, 31 ir 41 punktuose nustatytų reikalavimų;

42.2. kartu su prašymu pateikiami ne visi Aprašo 3, 31, 4 ir 41 punktuose nurodyti dokumentai.

5. Kai asmuo dėl priesaikos Lietuvos Respublikai kreipiasi į Migracijos departamentą, tačiau nurodo, kad pageidauja prisiekti konsulinėje įstaigoje, Migracijos departamentas asmens prašymą, jo pateikto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo nėra kitos valstybės pilietis, jeigu įgydamas Lietuvos Respublikos pilietybę asmuo ją turėjo, kopijas ir kitus asmens pateiktus dokumentus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų gavimo persiunčia atitinkamai konsulinei įstaigai. Jeigu, be kitų dokumentų, asmuo pateikia pareiškimą, Migracijos departamentas, prieš persiųsdamas šiuos dokumentus konsulinei įstaigai, atlieka Aprašo 8 ir 10 punktuose nurodytus veiksmus. Persiųsdamas konsulinei įstaigai minėtus dokumentus, Migracijos departamentas kartu atitinkamai informuoja konsulinę įstaigą apie patikrinimo, ar kitos valstybės teisėje yra pilietybės atsisakymo ar netekimo, įgijus kitos valstybės pilietybę, procedūros (ar jų nėra), rezultatus arba išsiunčia jai Aprašo 11 punkte nurodyto sprendimo kopiją, patvirtintą pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus dokumentų rengimo reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 635, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-06-28, i. k. 2019-10537

 

6. Jeigu prašymo leisti prisiekti Lietuvos Respublikai nagrinėjimo metu Migracijos departamentas ar konsulinė įstaiga nustato, kad prašymas ir (ar) kartu su juo teikiami dokumentai pateikti nesilaikant Aprašo 3, 31 ir 41 punktuose nustatytų reikalavimų arba asmens pateiktuose dokumentuose esanti informacija netiksli ir (ar) neišsami, tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo Migracijos departamente ar konsulinėje įstaigoje raštu kreipiasi į asmenį, kad jis pateiktų Aprašo 3, 31 ir 41 punktuose nustatytus reikalavimus atitinkančius dokumentus arba patikslintų ir (ar) papildytų pateiktą informaciją. Aprašo 7, 12 ir 17 punktuose nurodyti terminai pradedami skaičiuoti iš naujo nuo Aprašo 3, 31 ir 41 punktuose nustatytus reikalavimus atitinkančių dokumentų arba papildytos ir (ar) patikslintos informacijos gavimo Migracijos departamente ar konsulinėje įstaigoje dienos.

Jeigu asmuo per vienus metus nuo prašymo pateikti Aprašo 3, 31 ir 41 punktuose nustatytus reikalavimus atitinkančius dokumentus arba patikslinti ir (ar) papildyti pateiktą informaciją išsiuntimo dienos nepateikia prašomos informacijos ar dokumentų, prašymo leisti prisiekti Lietuvos Respublikai nagrinėjimas nutraukiamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 635, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-06-28, i. k. 2019-10537

 

7. Jeigu asmuo pageidauja Lietuvos Respublikai prisiekti Vidaus reikalų ministerijoje, Migracijos departamentas, gavęs asmens prašymą ir kitus dokumentus, Pilietybės įstatymo 23 straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodytu atveju ne vėliau kaip per 2 mėnesius, o Pilietybės įstatymo 23 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytu atveju – ne vėliau kaip per 4 mėnesius nustato priesaikos Lietuvos Respublikai Vidaus reikalų ministerijoje datą, laiką ir vietą ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo priesaikos Lietuvos Respublikai datos, laiko ir vietos nustatymo raštu praneša apie tai asmeniui.

8. Jeigu asmuo, be kitų dokumentų, pateikia ir pareiškimą, Migracijos departamentas atitinkamai privalo patikrinti, ar valstybės, kurios pilietis yra prašymą pateikęs asmuo, teisėje iš tikrųjų nenustatyta pilietybės atsisakymo ar netekimo įgijus kitos valstybės pilietybę procedūrų, arba įvertinti šių procedūrų atitiktį protingumo kriterijams.

9. Migracijos departamentas, nustatęs, kad valstybės, kurios pilietis yra prašymą pateikęs asmuo, teisėje nenustatyta pilietybės atsisakymo ar netekimo įgijus kitos valstybės pilietybę procedūrų, atlieka veiksmus, nurodytus Aprašo 7 punkte.

Migracijos departamentas, nustatęs, kad valstybės, kurios pilietis yra prašymą pateikęs asmuo, teisėje nustatytos pilietybės atsisakymo ar netekimo įgijus kitos valstybės pilietybę procedūros, ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu informuoja asmenį apie patikrinimo rezultatus ir nurodo, kad asmeniui bus leista prisiekti Lietuvos Respublikai tik po to, kai bus pateikti dokumentai, patvirtinantys, kad jis nėra kitos valstybės pilietis.

10. Migracijos departamentas, įvertinęs valstybės, kurios pilietis yra prašymą pateikęs asmuo, teisėje nustatytų pilietybės atsisakymo ar netekimo įgijus kitos valstybės pilietybę procedūrų atitiktį protingumo kriterijams, parengia motyvuoto vidaus reikalų ministro sprendimo, nurodyto Pilietybės įstatymo 23 straipsnio 9 dalyje, projektą ir teikia jį vidaus reikalų ministrui.

11. Vidaus reikalų ministrui priėmus sprendimą, kad valstybėje, kurios pilietis yra prašymą pateikęs asmuo, nustatytos pilietybės atsisakymo ar netekimo, įgijus kitos valstybės pilietybę, procedūros neatitinka protingumo kriterijų, Migracijos departamentas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo raštu informuoja asmenį apie priimtą sprendimą, išsiųsdamas jam šio sprendimo kopiją, patvirtintą pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus dokumentų rengimo reikalavimus, ir atlieka veiksmus, nurodytus Aprašo 7 punkte.

Vidaus reikalų ministrui priėmus sprendimą, kad valstybėje, kurios pilietis yra prašymą pateikęs asmuo, nustatytos pilietybės atsisakymo ar netekimo, įgijus kitos valstybės pilietybę, procedūros atitinka protingumo kriterijus, Migracijos departamentas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo raštu informuoja asmenį apie priimtą sprendimą, išsiųsdamas jam šio sprendimo kopiją, patvirtintą pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus dokumentų rengimo reikalavimus, ir nurodo, kad asmeniui bus leista prisiekti Lietuvos Respublikai tik po to, kai bus pateikti dokumentai, patvirtinantys, kad jis nėra kitos valstybės pilietis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 635, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-06-28, i. k. 2019-10537

 

12. Jeigu asmuo pageidauja prisiekti Lietuvos Respublikai konsulinėje įstaigoje, konsulinė įstaiga, gavusi asmens prašymą ir kitus dokumentus, Pilietybės įstatymo 23 straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodytu atveju ne vėliau kaip per 2 mėnesius, o Pilietybės įstatymo 23 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytu atveju – ne vėliau kaip per 4 mėnesius nustato priesaikos Lietuvos Respublikai konsulinėje įstaigoje datą, laiką ir vietą ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo priesaikos Lietuvos Respublikai datos, laiko ir vietos nustatymo raštu praneša apie tai asmeniui.

13. Jeigu asmenys dėl priesaikos Lietuvos Respublikai kreipiasi į konsulinę įstaigą, tačiau nurodo, kad pageidauja Lietuvos Respublikai prisiekti Vidaus reikalų ministerijoje, konsulinė įstaiga asmens prašymą, jo pateikto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo nėra kitos valstybės pilietis, jeigu įgydamas Lietuvos Respublikos pilietybę asmuo ją turėjo, kopijas ir kitus asmens pateiktus dokumentus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų gavimo persiunčia Migracijos departamentui.

14. Jeigu asmuo, be kitų dokumentų, pateikia ir pareiškimą, konsulinė įstaiga ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo persiunčia asmens pareiškimą ir kitų asmens pateiktų dokumentų kopijas Migracijos departamentui. Migracijos departamentas, gavęs šiuos dokumentus, atlieka Aprašo 8 ir 10 punktuose nurodytus veiksmus ir atitinkamai informuoja konsulinę įstaigą apie patikrinimo, ar kitos valstybės teisėje yra pilietybės atsisakymo ar netekimo, įgijus kitos valstybės pilietybę, procedūros (ar jų nėra), rezultatus arba išsiunčia jai Aprašo 11 punkte nurodyto sprendimo kopiją, patvirtintą pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus dokumentų rengimo reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 635, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-06-28, i. k. 2019-10537

 

15. Konsulinė įstaiga, gavusi Migracijos departamento pranešimą, kad valstybės, kurios pilietis yra prašymą pateikęs asmuo, teisėje nenustatyta pilietybės atsisakymo ar netekimo įgijus kitos valstybės pilietybę procedūrų, atlieka veiksmus, nurodytus Aprašo 12 punkte.

Konsulinė įstaiga, gavusi Migracijos departamento pranešimą, kad valstybės, kurios pilietis yra prašymą pateikęs asmuo, teisėje nustatytos pilietybės atsisakymo ar netekimo įgijus kitos valstybės pilietybę procedūros, ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu informuoja asmenį apie šį pranešimą ir nurodo, kad jam bus leista prisiekti Lietuvos Respublikai tik po to, kai bus pateikti dokumentai, patvirtinantys, kad asmuo nėra kitos valstybės pilietis.

16. Konsulinė įstaiga, gavusi vidaus reikalų ministro sprendimo, kad valstybėje, kurios pilietis yra prašymą pateikęs asmuo, nustatytos pilietybės atsisakymo ar netekimo, įgijus kitos valstybės pilietybę, procedūros neatitinka protingumo kriterijų, kopiją, patvirtintą pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus dokumentų rengimo reikalavimus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu informuoja asmenį apie šį sprendimą, išsiųsdama jam sprendimo kopiją, ir atlieka veiksmus, nurodytus Aprašo 12 punkte.

Konsulinė įstaiga, gavusi vidaus reikalų ministro sprendimo, kad valstybėje, kurios pilietis yra prašymą pateikęs asmuo, nustatytos pilietybės atsisakymo ar netekimo, įgijus kitos valstybės pilietybę, procedūros atitinka protingumo kriterijus, kopiją, patvirtintą pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus dokumentų rengimo reikalavimus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu informuoja asmenį apie šį sprendimą, išsiųsdama jam sprendimo kopiją, ir nurodo, kad jam bus leista prisiekti Lietuvos Respublikai tik po to, kai bus pateikti dokumentai, patvirtinantys, kad asmuo nėra kitos valstybės pilietis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 635, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-06-28, i. k. 2019-10537

 

17. Priesaika Lietuvos Respublikai Vidaus reikalų ministerijoje ar konsulinėje įstaigoje Pilietybės įstatymo 23 straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodytu atveju turi būti priimta ne vėliau kaip per 3 mėnesius, o Pilietybės įstatymo 23 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytu atveju – ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo Aprašo 3, 31, 4 ir 41 punktuose nurodytų dokumentų gavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 635, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-06-28, i. k. 2019-10537

 

18. Asmenys Lietuvos Respublikai prisiekia iškilmingoje aplinkoje Vidaus reikalų ministerijoje arba konsulinėje įstaigoje, išskyrus Pilietybės įstatymo 23 straipsnio 7 dalyje nurodytus asmenis. Dėl asmenų, nurodytų Pilietybės įstatymo 23 straipsnio 7 dalyje, priesaikos Lietuvos Respublikai priėmimo vietos (asmens gyvenamoji vieta, sveikatos priežiūros įstaiga ar kita) ir priesaikos Lietuvos Respublikai priėmimo procedūros sprendžia atitinkamai vidaus reikalų ministras ar jo įgaliotas viceministras arba konsulinės įstaigos vadovas.

19. Patalpoje, kurioje prisiekiama Lietuvos Respublikai, turi būti Lietuvos valstybės vėliava ir herbas.

20. Asmens priesaiką Lietuvos Respublikai priima asmenys, nurodyti Pilietybės įstatymo 23 straipsnio 5 dalyje (toliau – priesaiką priimantis asmuo).

21. Prisiekiant Lietuvos Respublikai gali dalyvauti prisiekiančio asmens artimieji, kiti svečiai, žiniasklaidos atstovai.

22. Prisiekiantis Lietuvos Respublikai asmuo priesaiką priimančiam asmeniui pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir pasirenka vieną iš Pilietybės įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje nustatytų priesaikos Lietuvos Respublikai tekstų (Aprašo 1 ir 2 priedai).

23. Asmuo Lietuvos Respublikai prisiekia pagal Pilietybės įstatymo 23 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus reikalavimus, išskyrus tuos atvejus, kai asmuo dėl neįgalumo to padaryti negali.

24. Asmuo pasirašytą vardinį priesaikos Lietuvos Respublikai lapą perduoda priesaiką priimančiam asmeniui. Asmenims prisiekus Lietuvos Respublikai, priesaiką priimantis asmuo patikrina vardinius priesaikos Lietuvos Respublikai lapus ir perskaito asmenų, kurie prisiekė Lietuvos Respublikai, sąrašą.

25. Asmeniui, kuris prisiekė Lietuvos Respublikai, išduodama vardinio priesaikos Lietuvos Respublikai lapo kopija, patvirtinta pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus dokumentų rengimo reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 635, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-06-28, i. k. 2019-10537

 

26. Migracijos departamentas apie asmenis, Lietuvos Respublikai prisiekusius Vidaus reikalų ministerijoje, per savaitę nuo priesaikos Lietuvos Respublikai dienos praneša Respublikos Prezidento kanceliarijai, išsiųsdamas vardinius priesaikos Lietuvos Respublikai lapus.

27. Konsulinė įstaiga apie asmenis, prisiekusius Lietuvos Respublikai joje, per savaitę nuo priesaikos davimo dienos praneša Respublikos Prezidento kanceliarijai, išsiųsdama vardinius priesaikos Lietuvos Respublikai lapus, ir Migracijos departamentui.

28. Vardinis priesaikos Lietuvos Respublikai lapas saugomas asmens, kuriam Lietuvos Respublikos pilietybė suteikta ar grąžinta Respublikos Prezidento dekretu, asmens byloje.

29. Asmens pareiškimą ir oficialų jo vertimą į atitinkamos užsienio valstybės kalbą Migracijos departamentas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio asmens priesaikos Lietuvos Respublikai priėmimo Vidaus reikalų ministerijoje arba konsulinės įstaigos pranešimo apie šį Lietuvos Respublikai prisiekusį asmenį konsulinėje įstaigoje per Užsienio reikalų ministeriją išsiunčia kompetentingai atitinkamos užsienio valstybės institucijai.

 

_________________

 

 

Priesaikos Lietuvos Respublikai

tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

Vytis(herbas)

 

PRIESAIKA

LIETUVOS RESPUBLIKAI

 

 

Aš,

 

_____________________________ ,

 

tapdamas Lietuvos Respublikos piliečiu, be išlygų

prisiekiu

būti ištikimas Lietuvos Respublikai,

laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos

ir įstatymų,

ginti Lietuvos valstybės nepriklausomybę,

teritorijos vientisumą ir konstitucinę santvarką.

Pasižadu gerbti

Lietuvos valstybinę kalbą,

kultūrą ir papročius,

stiprinti Lietuvos demokratijos ir teisinės valstybės pagrindus. Tepadeda man Dievas.

________________________

(parašas)

________________________

(data)

 

 

_________________

 

 

Priesaikos Lietuvos Respublikai

tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

Vytis

 

PRIESAIKA

LIETUVOS RESPUBLIKAI

 

 

Aš,

 

_____________________________ ,

 

tapdamas Lietuvos Respublikos piliečiu, be išlygų

prisiekiu

būti ištikimas Lietuvos Respublikai,

laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos

ir įstatymų,

ginti Lietuvos valstybės nepriklausomybę,

teritorijos vientisumą ir konstitucinę santvarką.

Pasižadu gerbti

Lietuvos valstybinę kalbą,

kultūrą ir papročius,

stiprinti Lietuvos demokratijos ir teisinės valstybės pagrindus.

________________________

(parašas)

________________________

(data)

 

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 413, 2009-05-13, Žin., 2009, Nr. 60-2355 (2009-05-23), i. k. 1091100NUTA00000413

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 29 d. nutarimo Nr. 312 "Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės dokumentų rengimo taisyklių ir prisiekimo Lietuvos Respublikai taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 488, 2011-04-20, Žin., 2011, Nr. 50-2452 (2011-04-30), i. k. 1111100NUTA00000488

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 29 d. nutarimo Nr. 312 "Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės dokumentų rengimo taisyklių ir Priesaikos Lietuvos respublikai priėmimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 635, 2019-06-26, paskelbta TAR 2019-06-28, i. k. 2019-10537

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 29 d. nutarimo Nr. 312 „Dėl Priesaikos Lietuvos Respublikai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo