Suvestinė redakcija nuo 2019-11-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 31-1102, i. k. 106110MISAK00B1-207

 

Nauja redakcija nuo 2019-11-01:

Nr. B1-555, 2019-07-31, paskelbta TAR 2019-07-31, i. k. 2019-12630

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOJE VEŽAMŲ GYVŪNŲ VAŽTARAŠČIO IR LEIDIMO PASKERSTI GYVŪNĄ SKERDYKLOJE FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. kovo 16 d. Nr. B1-207

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu, įgyvendindama 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004, nustatančio bendrus maisto produktų higienos reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 4 skyrius, 30 tomas, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 579/2014 (OL 2014 L 160, p. 14), I priedo A dalies II skyriaus 4 punkto c papunktį, 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 14), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. spalio 31 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/1981 (OL 2017 L 285, p. 10), II priedo III skirsnio ir 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas ir iš dalies keičiančio Direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1255/97 (OL 2005 L 3, p. 1) 4 straipsnio nuostatas ir siekdama užtikrinti Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų atsekamumą:

1. Tvirtinu pridedamą:

1.1. Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraščio formą;

1.2. Leidimo paskersti gyvūną skerdykloje formą.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. iš gyvūnų laikymo vietos vežamus stuburinius gyvūnus turi lydėti Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraštis, išskyrus atvejus, kai:

2.1.1. gyvūnai iš gyvūnų laikymo vietos vežami gyvūnų laikytojo nuosava transporto priemone į kitą gyvūnų laikymo vietą, nutolusią ne didesniu nei 50 km atstumu,

2.1.2. gyvūnai augintiniai vežami nekomerciniais tikslais,

2.1.3. gyvūnai vežami į renginius su gyvūnais Lietuvos Respublikos teritorijoje,

2.1.4. ūkiniai gyvūnai, veterinarijos gydytojui rekomendavus, vežami tiesiai į veterinarijos gydyklą arba iš jos,

2.1.5. akvakultūros gyvūnai vežami iš akvakultūros gyvūnų laikymo vietos į mažmeninės prekybos subjektus ir juos lydi akvakultūros gyvūnų laikytojo išduotas dokumentas, kuriame turi būti pateikta Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraščio formos 1.1–1.9, 1.11, 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.3 ir 3.5 papunkčiuose nurodyta informacija;

2.2. Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraštį ar šio įsakymo 2.1.5 papunktyje nurodytą dokumentą išduoda gyvūnų laikytojas ar jo įgaliotas asmuo;

2.3. Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraštis ir šio įsakymo 2.1.5 papunktyje nurodytas dokumentas turi būti sudarytas 2 egzemplioriais, kurie turi būti saugomi gyvūnų išvykimo ir paskirties vietoje ne mažiau kaip 1 metus nuo išdavimo datos ir pateikiami Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – VMVT) paprašius;

2.4. kiekvienai gyvūnų bandai (pulkui) išrašomas atskiras Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraštis;

2.5. gyvūnų laikytojas turi užtikrinti, kad iš gyvūnų laikymo vietos vežami gyvūnai yra tinkami vežti, laikantis Reglamento (EB) Nr. 1/2005 reikalavimų;

2.6. į skerdyklą vežamus gyvūnus, kuriems taikomi apribojimai dėl užkrečiamųjų ligų, turi lydėti Leidimas paskersti gyvūną (-us) skerdykloje, kurį išduoda VMVT teritorinio padalinio pareigūnas arba įgaliotasis veterinarijos gydytojas, kuriam VMVT teritorinis padalinys pavedė atlikti šią funkciją.

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę pagal kompetenciją VMVT teritoriniams padaliniams.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                  KAZIMIERAS LUKAUSKAS

 

 

Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. B1-207

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. B1-555

redakcija)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOJE VEŽAMŲ GYVŪNŲ VAŽTARAŠTIS

 

_______________________

(data)

 

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Gyvūno (-ų) laikytojo vardas, pavardė / pavadinimas, juridinio asmens kodas

 

 

1.2. Gyvūnų laikymo vietos, iš kurios vežami gyvūnai, adresas ir veterinarinio patvirtinimo Nr. (jei suteiktas)

 

1.3. Gyvūnų vežėjo vardas, pavardė / pavadinimas, vežėjo leidimo Nr. / veterinarinio patvirtinimo Nr. (jei suteiktas)

 

 

1.4. Kelių transporto priemonės / priekabos valstybinis numeris

1.5. Gyvūnų paskirties vietos adresas, veterinarinio patvirtinimo Nr. (jei suteiktas)

 

1.6. Planuojama kelionės trukmė (val.):

1.7. Išvykimo data ir laikas:

1.8. Planuojamo atvykimo į gyvūnų paskirties vietą data ir laikas:

 

1.9. Gyvūno (-ų) rūšis

1.10. Gyvūnų bandos, pulko Nr.

1.11. Vežamų gyvūnų skaičius (vnt.)

1.12. Gyvūno individualaus ženklo Nr.

1.                                                

2.                                                

3.                                                

4.                                                

5.                                               

2. DUOMENYS APIE KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS PAKEITIMĄ

2.1. Gyvūnų perkrovimo į kitą kelių transporto priemonę vieta, data ir laikas:

 

2.2. Kelių transporto priemonės / priekabos, kurioje gyvūnai tęs kelionę, valstybinis numeris:

 

2.3. Gyvūnų vežėjas (vardas, pavardė / pavadinimas, juridinio asmens kodas, vežėjo leidimo Nr. / veterinarinio patvirtinimo Nr. (jei suteiktas)), kurio transporto priemone / priekaba gyvūnai tęs kelionę (pildoma, jeigu keičiasi vežėjas):

 

 

2.4. Kelių transporto priemonės, kurioje gyvūnai tęs kelionę, vairuotojas / vežamų gyvūnų prižiūrėtojas

 

____________       ______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

3. Į SKERDYKLĄ VEŽAMŲ ŪKINIŲ GYVŪNŲ SVEIKUMO PATVIRTINIMAS

3.1. Gyvūno (-ų) laikytojas, nurodytas 1.1 papunktyje, ar jo įgaliotas asmuo patvirtina, kad siunčiami ūkiniai gyvūnai atitinka šiuos gyvūnų sveikumo reikalavimus:

3.1.1. gyvūnų laikymo vietoje išvežamiems ūkiniams gyvūnams netaikomi / taikomi (nereikalingą žodį išbraukti) pagal _____________________________________________ (įrašyti teisės akto, kuriuo nustatyti apribojimai) __________________________________________ apribojimai dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų;

3.1.2. ūkiniams gyvūnams nebuvo naudoti augimo stimuliatoriai (skatintojai) ar kitos draudžiamos medžiagos;

 

3.1.3. skerdimui siunčiami arklinių šeimos gyvūnai atitinka šiuos papildomus gyvūnų sveikumo reikalavimus:

-      arklinių šeimos gyvūnai neturėjo kontakto su arklinių šeimos gyvūnais, sergančiais užkrečiamąja liga, ne mažiau kaip 15 d.,

-      arklinių šeimos gyvūnai pastaruosius 6 mėnesius nebuvo gydyti veterinariniais vaistais / vaistiniais preparatais, kurių sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, nurodytų 2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1950/2006, nustatančio arklinių šeimos gyvūnams gydyti būtinų medžiagų sąrašą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus (OL 2006 L 367, p. 33), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. vasario 12 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 122/2013 (OL 2013 L 42, p. 1), priede.

3.2. Pastaruosius 2 mėnesius ūkiniams gyvūnams gydyti buvo naudoti (nurodyti veterinarinio (-ių) vaisto (-ų) / vaistinio (-ių) preparato (-ų) pavadinimą (-us):

 

3.3. Pastaruosius 2 mėnesius ūkiniams gyvūnams gydyti naudoto (-ų) veterinarinio (-ių) vaisto (-ų) / vaistinio (-ių) preparato (-ų) išlauka pasibaigė (data):

 

3.4. Ūkinių gyvūnų gimimo šalis, data*

 

 

3.5. Ūkinių gyvūnų užauginimo šalis *

 

 

 

Gyvūnų laikytojas ar jo įgaliotas asmuo:  ____________________       _______________________________________

(parašas)                                                    (vardas, pavardė)

Kelių transporto priemonės vairuotojas /

vežamų gyvūnų prižiūrėtojas:     ____________________        ______________________________________________

(parašas)                                                               (vardas, pavardė)

 

________________________

* – nurodoma tik vežant kiaules, avis, ožkas ir naminius paukščius į skerdyklą. Gyvūno užauginimo vieta nurodoma, vadovaujantis 2013 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1337/2013, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 taikymo taisyklės, susijusios su šviežios, atšaldytos ir užšaldytos kiaulienos, avienos, ožkienos ir paukštienos kilmės šalies arba kilmės vietos nuorodomis (OL 2013 L 335, p. 19), 5 straipsniu

 

Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. B1-207

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019  m. liepos 31 d. įsakymo Nr. B1-555 redakcija)

 

________________________________________________________________________________

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) teritorinio padalinio pavadinimas / įgaliotojo veterinarijos gydytojo vardas ir pavardė)

 

LEIDIMAS PASKERSTI GYVŪNĄ (-US) SKERDYKLOJE

 

__________________________ Nr.______________

(data)                                                

 

1. Gyvūno (-ų) laikytojo vardas, pavardė / pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas, veterinarinio patvirtinimo Nr. (jei suteiktas)______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

2. Gyvūnų laikymo vietos adresas ir veterinarinio patvirtinimo Nr. (jei suteiktas)

 

3. Gyvūnų bandos, pulko Nr.

 

4. Kelių transporto priemonės / priekabos valstybinis numeris

___________________________________________________________________________________

5. Skerdyklos pavadinimas, adresas, veterinarinio patvirtinimo Nr.

___________________________________________________________________________________

6. Gyvūno (-ų) rūšis, skaičius (vnt.), individualaus ženklo (-ų) Nr. _________________________________

 

7. Gyvūno (-ų) išvežimo data

20______ m. ________________ ____ d.

 

 

8. Gyvūno (-ų) skerdimo priežastis________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(užkrečiamųjų ligų protrūkių likvidavimas, kontrolinis skerdimas, kita)

9. Duomenys apie gyvūno (-ų) gydymą (jei buvo gydytas (-i))

Veterinarinio vaisto / vaistinio preparato pavadinimas

Data

Išlauka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Duomenys apie bandos būklę (statusą) ir gyvūnų ligų diagnostikos tyrimus*

 

 

 

*– būtina pridėti mėginių tyrimų protokolų kopijas

 

Šis leidimas surašytas 2 egzemplioriais: vienas pateiktas skerdyklai, kitas – šį leidimą surašiusiam VMVT teritorinio padalinio pareigūnui / įgaliotajam veterinarijos gydytojui.

 

VMVT teritorinio padalinio pareigūnas /

įgaliotasis veterinarijos gydytojas                      __________                                      _________________

(netinkamą išbraukti)                                              (parašas)                                             (vardas, pavardė)

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-875, 2007-12-20, Žin., 2007, Nr. 139-5744 (2007-12-29), i. k. 107110MISAK00B1-875

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. B1-207 "Dėl Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraščio ir leidimo paskersti gyvūną skerdykloje formų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-21, 2009-01-23, Žin., 2009, Nr. 13-527 (2009-02-03), i. k. 109110MISAK000B1-21

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. B1-207 "Dėl Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraščio ir leidimo paskersti gyvūną skerdykloje formų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-969, 2014-11-10, paskelbta TAR 2014-11-12, i. k. 2014-16673

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. B1-207 „Dėl Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraščio ir Leidimo paskersti gyvūną skerdykloje formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-433, 2015-05-19, paskelbta TAR 2015-05-20, i. k. 2015-07685

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. B1-207 „Dėl Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraščio ir leidimo paskersti gyvūną skerdykloje formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-555, 2019-07-31, paskelbta TAR 2019-07-31, i. k. 2019-12630

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. B1-207 „Dėl Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraščio ir leidimo paskersti gyvūną skerdykloje formų patvirtinimo“ pakeitimo