Suvestinė redakcija nuo 2017-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 16-570, i. k. 1062055ISAK0000VA-6

 

Nauja redakcija nuo 2017-01-01:

Nr. VA-131, 2016-10-24, paskelbta TAR 2016-10-24, i. k. 2016-25588

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKESČIŲ, BAUDŲ UŽ ADMINISTRACINIUS NUSIŽENGIMUS IR KITŲ ĮMOKŲ SUMOKĖJIMO UŽ MOKESČIŲ MOKĖTOJĄ

 

2006 m. sausio 30 d. Nr. VA-6

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 83 straipsnio 3 dalimi ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu,

t v i r t i n u pridedamą Mokesčių, baudų už administracinius nusižengimus ir kitų įmokų sumokėjimo už mokesčių mokėtoją tvarkos aprašą.

 

 

 

Viršininkas                                                                                                          Modestas Kaseliauskas

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. VA-6

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. VA-131 redakcija)

 

 

MOKESČIŲ, BAUDŲ UŽ ADMINISTRACINIUS NUSIŽENGIMUS IR KITŲ ĮMOKŲ SUMOKĖJIMO UŽ MOKESČIŲ MOKĖTOJĄ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčių, baudų už administracinius nusižengimus ir kitų įmokų sumokėjimo už mokesčių mokėtoją tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato mokesčio ir su juo susijusių sumų, baudų už administracinius nusižengimus (toliau – baudos už AN), rinkliavų ir kitų įmokų, taip pat Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) neadministruojamų mokesčių ir įmokų (toliau – mokesčiai, baudos už AN ir kitos įmokos) sumokėjimo į VMI prie FM biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas ir sumokėtų sumų įskaitymo mokesčių mokėtojo ar kito asmens (toliau – mokesčių mokėtojas) mokėjimo prievolėms padengti bendruosius principus.

2. Tvarkos aprašas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymu, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 640 „Dėl Administracinio nusižengimo protokolo, nutarimo administracinio nusižengimo byloje, nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1059 „Dėl Mokesčių mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Mokėjimo nurodymas – mokėtojo nurodymas mokėjimo paslaugų teikėjui įvykdyti mokėjimo operaciją.

3.2. Pradinio mokėtojo skiltis – mokėjimo nurodymo formoje esanti skiltis, skirta mokesčių mokėtojo, už kurį mokami mokesčiai, baudos už AN ir kitos įmokos duomenims nurodyti (identifikacinis numeris, pavadinimas arba vardas, pavardė).

3.3. Unikalaus mokėjimo kodo laukelis – mokėjimo nurodymo formoje esantis laukelis, skirtas konkrečią mokėjimo prievolę ar kitą įmoką identifikuojantiems duomenims nurodyti.

Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

SUMOKĖJIMAS UŽ MOKESČIŲ MOKĖTOJĄ

 

4. Asmuo sumokėti mokesčius, baudas už AN ir kitas įmokas už mokesčių mokėtoją gali, užpildydamas mokėjimo nurodymo formos pradinio mokėtojo ar kitą mokėjimo nurodymo skiltį, skirtą mokesčių mokėtojo, už kurį moka, duomenims nurodyti, ar laukelį, skirtą unikaliam mokėjimo kodui nurodyti.

5. Užpildant mokėjimo nurodymo formą, būtina įrašyti:

5.1. gavėjo pavadinimą (VMI prie FM);

5.2. gavėjo Juridinių asmenų registro kodą (VMI prie FM Juridinių asmenų registro kodas – 188659752);

5.3. gavėjo biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos numerį. VMI prie FM biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos skelbiamos VMI prie FM interneto svetainėje (www.vmi.lt);

5.4. asmens, mokančio už mokesčių mokėtoją, identifikacinį numerį (Lietuvos juridinio asmens – Juridinių asmenų registro kodą, Lietuvos gyventojo – asmens kodą, užsienio juridinio asmens ar organizacijos – Mokesčių mokėtojų registro tvarkytojo suteiktą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį);

5.5. asmens, mokančio už mokesčių mokėtoją, pavadinimą arba vardą, pavardę;

5.6. įmokos kodą (įmokos kodas turi būti nurodomas struktūrizuotos mokėjimo paskirties lauke);

5.7. sumą;

5.8. mokėjimo nurodymo formos pradinio mokėtojo ar kitoje mokėjimo nurodymo skiltyje, skirtoje mokesčių mokėtojo, už kurį atliekamas mokėjimas, duomenims nurodyti, identifikacinį numerį, pavadinimą arba vardą, pavardę.

Mokant baudas už AN už mokesčių mokėtoją, mokėjimo nurodymo formos laukelyje, skirtame unikaliam mokėjimo kodui nurodyti, būtina įrašyti mokesčių mokėtojo, už kurį mokama, Administracinių nusižengimų registro objekto identifikacinį kodą (toliau – ROIK) ar dokumento, kuriuo paskirta bauda už AN, numerį.

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris, pavadinimas arba vardas, pavardė, įmokos kodas, ROIK ar dokumento, kuriuo paskirta bauda už AN, numeris, suma yra privalomi duomenys, reikalingi mokestinėms, baudų už AN prievolėms padengti ir kitoms įmokoms tinkamai įskaityti.

 

                                                                     III SKYRIUS                                                                    

SUMOKĖTŲ SUMŲ ĮSKAITYMAS

 

6. Asmens sumokėtos sumos įskaitomos mokesčių mokėtojo vardu pagal mokėjimo nurodymo formos pradinio mokėtojo ar kitoje mokėjimo nurodymo formos skiltyje, skirtoje mokesčių mokėtojo, už kurį atliekamas mokėjimas, duomenims nurodyti, nurodytą identifikacinį numerį, pavadinimą arba vardą, pavardę ar lauke, skirtame unikaliam mokėjimo kodui nurodyti, nurodytą ROIK ar dokumento, kuriuo paskirta bauda už AN, numerį.

Asmens, sumokėjusio sumas už mokesčių mokėtoją, tačiau mokėjimo nurodymo formoje nenurodžiusio ir / ar neteisingai nurodžiusio mokesčių mokėtojo, už kurį atliekamas mokėjimas, duomenis (identifikacinis numeris, pavadinimas arba vardas, pavardė, ROIK ar dokumento, kuriuo paskirta bauda už AN, numeris), sumokėtą sumą mokesčių administratorius įskaito sumokėjusio asmens vardu.

7. Asmens sumokėtos sumos už mokesčių mokėtoją įskaitomos pagal mokėjimo nurodymo formoje nurodytą įmokos kodą. Įmokų kodai yra patvirtinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 „Dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“.

8. Baudų už AN sumokėtos sumos už mokesčių mokėtoją įskaitomos baudų už AN prievolėms padengti pagal nurodytą to mokesčių mokėtojo, už kurį mokama, ROIK ar dokumento, kuriuo paskirta bauda už AN, numerį. Jeigu mokėjimo nurodymo formos laukelyje, skirtame unikaliam mokėjimo kodui nurodyti, nėra nurodyta ar nurodytas neteisingas mokesčių mokėtojo, už kurį mokama baudos už AN, ROIK ar dokumento, kuriuo paskirta bauda už AN, numeris, tačiau nurodyti teisingi mokesčių mokėtojo, už kurį mokama, duomenys pradinio mokėtojo ar kitoje mokėjimo nurodymo formos skiltyje, sumokėta suma įskaitoma mokesčių mokėtojo vardu ir, atsižvelgiant į mokėjimo nurodymo formoje nurodytą įmokos kodą, jo mokėjimo prievolės padengiamos Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-193 „Dėl Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

9. Antstolių išieškotos iš skolininkų pagal vykdomuosius dokumentus ir į VMI prie FM biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas sumokėtos sumos vienu mokėjimo nurodymu įskaitomos antstolio, sumokėjusio sumą, vardu, iki kol bus pateikta detalizuojanti informacija apie sumokėtą sumą.

10. Asmuo, klaidingai sumokėjęs mokesčius, baudas už AN ir kitas įmokas, gali pateikti Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio ir (arba) baudos už administracinį nusižengimą permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas formą FR0781 (toliau – Prašymo forma FR0781) dėl klaidingai sumokėtos sumos grąžinimo (įskaitymo) ar įskaitymo mokesčių mokėtojo mokestinei ir / ar baudos už AN prievolei padengti bei kitai įmokai įskaityti. Prašymo forma FR0781 ir užpildymo bei pateikimo tvarka nustatyta Mokesčio ir baudos už administracinį nusižengimą permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo) taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186 „Dėl Mokesčio ir baudos už administracinį nusižengimą permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo)“ (toliau – Taisyklės). Prašymo forma FR0781 skelbiama VMI prie FM interneto svetainėje (www.vmi.lt).

Klaidingai sumokėtos sumos grąžinamos (įskaitomos) per Taisyklėse nustatytą terminą.        

11. Kilus ginčui dėl asmens už mokesčių mokėtoją sumokėtų sumų ir dėl šių sumų įskaitymo jo vardu, mokesčių mokėtojas savo pažeistas teises gali ginti teismine tvarka.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Šiuo Tvarkos aprašu vadovaujasi mokesčių mokėtojai, VMI prie FM valstybės tarnautojai ir darbuotojai, atsakingi už asmens sumokėtų sumų už mokesčių mokėtoją įskaitymą.

13. Asmenys, pažeidę šio Tvarkos aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Pasikeitusių Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ar kitų teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančiomis sumokėjimą už mokesčių mokėtoją, būtina vadovautis iš karto, nelaukiant šio Tvarkos aprašo papildymo ar pakeitimo.    

 

____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-97, 2014-10-10, paskelbta TAR 2014-10-10, i. k. 2014-13950

Nr. VA-104, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-02, i. k. 2015-19140

Nr. VA-22, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-10, i. k. 2016-04443

Nr. VA-50, 2016-04-13, paskelbta TAR 2016-04-14, i. k. 2016-09045

Nr. VA-131, 2016-10-24, paskelbta TAR 2016-10-24, i. k. 2016-25588

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

VA-6 pakeitimo VA-97 forma PRC902

Papildyta priedu:

Nr. VA-97, 2014-10-10, paskelbta TAR 2014-10-10, i. k. 2014-13950

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-23, 2010-02-19, Žin., 2010, Nr. 23-1108 (2010-02-25), i. k. 1102055ISAK000VA-23

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2006 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. VA-6 "Dėl Mokesčio ir su juo susijusių sumų sumokėjimo už mokesčių mokėtoją taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-97, 2014-10-10, paskelbta TAR 2014-10-10, i. k. 2014-13950

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. VA-6 „Dėl Mokesčio ir su juo susijusių sumų sumokėjimo už mokesčių mokėtoją tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-104, 2015-12-02, paskelbta TAR 2015-12-02, i. k. 2015-19140

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. VA-6 „Dėl Mokesčio ir su juo susijusių sumų sumokėjimo už mokesčių mokėtoją tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

4.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-22, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-10, i. k. 2016-04443

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. VA-6 „Dėl Mokesčio ir su juo susijusių sumų sumokėjimo už mokesčių mokėtoją tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo

 

5.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-50, 2016-04-13, paskelbta TAR 2016-04-14, i. k. 2016-09045

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. VA-6 „Dėl mokesčių, baudų už administracinius nusižengimus ir kitų įmokų sumokėjimo už mokesčių mokėtoją“ pakeitimo

 

6.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-131, 2016-10-24, paskelbta TAR 2016-10-24, i. k. 2016-25588

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. VA-6 „Dėl Mokesčių, baudų už administracinius teisės pažeidimus ir kitų įmokų sumokėjimo už mokesčių mokėtoją“ pakeitimo