Suvestinė redakcija nuo 2018-10-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 5-176, i. k. 1062330ISAK00003D-4

 

Nauja redakcija nuo 2016-01-01:

Nr. 3D-967, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21223

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

„DĖL MELIORACIJOS TECHNINIO REGLAMENTO MTR 1.07.01:2015 „MELIORACIJOS STATINIŲ  STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI“ PATVIRTINIMO“

 

2006 m. sausio 10 d. Nr. 3D-4

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo  7 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“ 18 punktu,

t v i r t i n u  melioracijos techninį reglamentą MTR 1.07.01:2015 „Melioracijos statinių statybą leidžiantys dokumentai“ (pridedama)

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                                   KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras

Arūnas Kundrotas

2006 m. sausio 6 d.

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2006 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 3D-4

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-967

redakcija)

 

Melioracijos TECHNINIS REGLAMENTAS

MTR 1.07.01:2015  „mELIORACIJOS STATINIŲ STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI“

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Melioracijos techninis reglamentas MTR 1.07.01:2015 „Melioracijos statinių statybą leidžiantys dokumentai“ (toliau – Reglamentas) nustato statybą leidžiančių dokumentų, suteikiančių teisę statyti, rekonstruoti ir remontuoti melioracijos statinius, išdavimo tvarką, taip pat melioracijos statinių griovimo (išardymo) ir nurašymo tvarką.

2. Statybą leidžiantys dokumentai yra privalomi statant naujus ir rekonstruojant esamus melioracijos statinius.

3. Melioracijos statinių remontui ir griovimui (išardymui) statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas. Melioracijos statinių remonto darbus galima pradėti atlikus Reglamento IV skyriuje nustatytas procedūras. Melioracijos statinių griovimo (išardymo) atveju atliekamos Reglamento V skyriuje nustatytos procedūros.

4. Reglamente vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos melioracijos įstatyme [5.1], Statybos įstatyme [5.2], melioracijos techniniuose reglamentuose [5.8];

 

II skyrius

NUORODOS

 

5. Reglamente pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

5.1. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymą;

5.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą;

5.3. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą;

5.4. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą;

5.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimą Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”;

5.6. Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

5.7. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-549, 2018-08-13, paskelbta TAR 2018-08-13, i. k. 2018-13055

 

5.8. melioracijos techninį reglamentą MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 3D-1“Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ patvirtinimo“; 

5.9. melioracijos techninį reglamentą MTR 1.05.01:2015 „Melioracijos statinių projekto ekspertizė ir melioracijos statinių ekspertizė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 803 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2015 „Melioracijos statinių projekto ekspertizė ir melioracijos statinių ekspertizė“ patvirtinimo“;

5.10. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-243 „Dėl Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklių patvirtinimo“.

 

III skyrius

STATYBĄ LEIDŽIANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

6. Statybą leidžiantys dokumentai, suteikiantys teisę statyti naujus, rekonstruoti esamus melioracijos statinius, išduodami Statybos įstatymo [5.2], statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ [5.7.] nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-549, 2018-08-13, paskelbta TAR 2018-08-13, i. k. 2018-13055

 

7. Išduodant statybą leidžiančius dokumentus, iš statytojų imama Vyriausybės nustatyto dydžio rinkliava [5.5].

8. Jei norima statyti kelių savivaldybių teritorijoje, prašymai išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikiami kiekvienai savivaldybės administracijai atskirai šio Reglamento nustatyta tvarka. Kiekvienos savivaldybės administracija išduoda statinio dalies, esančios tik jos teritorijoje, statybą leidžiantį dokumentą.

 

IV SKYRIUS

MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO PROJEKTO DERINIMAS

 

9. Melioracijos statinių remonto darbai gali būti pradėti, kai:

9.1. parengtas melioracijos statinių remonto projektas [5.8] teisės aktų nustatyta tvarka suderintas su:

9.1.1. savivaldybės administracija;

9.1.2.  žemės sklypo savininku arba valdytoju dėl šio sklypo ar jo dalies laikino naudojimo remonto metu (kai remonto darbai vykdomi nuosavybės teise nepriklausančiame žemės sklype);

9.1.3. įgaliotomis institucijomis, kai remonto darbai vykdomi žemės sklype, kuriam yra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;

9.1.4. Aplinkos apsaugos agentūra arba Saugomos teritorijos direkcija, kai melioracijos darbus planuojama  atlikti melioracijos reikmėms sureguliuotose upėse ar jų ruožuose ir teisės aktų nustatyta tvarka privaloma derinti projekto aplinkosauginę dalį [5.8].

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-549, 2018-08-13, paskelbta TAR 2018-08-13, i. k. 2018-13055

 

9.2. atlikta melioracijos statinių remonto projekto ekspertizė (kai ji privaloma) [5.9];

9.3. atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas (kai tai privaloma) [5.3].

10. melioracijos statinių remonto projektas su 9.1. punkte nurodytomis institucijomis suderintas, kai ant pagrindinių brėžinių komplekto kiekviename lape yra uždėtas specialus spaudas ir įgaliotos institucijos specialistas, pasirašo, nurodydamas organizacijos pavadinimą, savo vardą ir pavardę bei datą.

 

V SKYRIUS

MELIORACIJOS STATINIŲ GRIOVIMAS (IŠARDYMAS) IR NURAŠYMAS

 

11. Melioracijos statinių griovimas (išardymas), nurašymas, melioruotos žemės išbraukimas iš žemės ūkio paskirties melioruotos žemės apskaitos atliekamas pakeitus žemės paskirtį ir (ar) tik nurašius melioracijos statinius ir tik tais atvejais, kai naikinami melioracijos statiniai nepadaro žalos kitų asmenų interesams ar valstybės turtui ir gamtinei aplinkai.

12. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių, kuriuos patikėjimo teise valdo ir naudoja savivaldybės, pripažinus juos nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti dėl fizinio, funkcinio (technologinio) nusidėvėjimo, sugadinimo ir nelikus kur jų pritaikyti griovimas (išardymas) ir nurašymas atliekamas teisės aktų nustatyta tvarka [5.4; 5.6].

13. Žemės sklype esantys melioracijos statiniai, kaip žemės sklypo priklausiniai, nuosavybės teise priklausantys žemės sklypo savininkui, išskyrus valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius, griaunami (išardomi) tik tuo atveju, jei dėl jų griovimo (išardymo) nedaroma žala kitų asmenų ar valstybės turtui, gamtinei aplinkai, o žemės sklype esančių bendrojo naudojimo melioracijos statinių griovimą (išardymą) suderinus su savivaldybės administracija pateikiant šiuos dokumentus:

13.2. laisvos formos prašymą;

13.3. žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisės patvirtinamuosius dokumentus, taip pat žemės sklypo bendraturčių rašytinius sutikimus, jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise;

13.4. melioracijos statinių planą masteliu 1:2000 su pažymėta planuojamų griauti (išardyti) melioracijos statinių vieta, išardomų melioracijos statinių sąrašą ir pagrindinius rodiklius.

14. Melioracijos statinių nurašymo faktas fiksuojamas Centriniame melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų banke [5.10].

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Asmenys, pažeidę melioracijos statinių statybą leidžiančių dokumentų išdavimo tvarkos reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

____________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-967, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21223

 

 

Melioracijos techninio reglamento MTR

1.07.01:2006 „Melioracijos statinių statybos

leidimas“

1 priedas

 

________________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(fizinio asmens adresas, juridinio asmens kodas, buveinė, tel. Nr.)

 

____________________________

                         (adresatas)

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI MELIORACIJOS STATINIŲ STATYBOS LEIDIMĄ

 

                                                

(data)

 

Prašau išduoti melioracijos statinių statybos leidimą:

 

Melioracijos objektas ______________________________________________________________

(melioracijos objekto pavadinimas pagal projektą)

_______________________________________________________________________________

Statybos rūšies kodas ______________________________________________________________

(nauja statyba – MN, rekonstravimas – MR)

Pagrindiniai rodikliai ______________________________________________________________

(bendras melioruojamas plotas (ha), rekonstruojamas plotas (ha),

_______________________________________________________________________________

griovių ilgis (km), drenažo rinktuvų ilgis (km), drenažo sausintuvų ilgis (km),

_______________________________________________________________________________

drenažo statinių kiekis, pralaidų ir kitų griovių melioracijos statinių kiekis)

Statybos adresas _________________________________________________________________

 

Projekto Nr.________________________ , jo parengimo metai ____________________________

 

Projektą parengė _________________________________________________________________ ,

                                                                                                      (juridinio asmens pavadinimas)

jo atestato Nr. ___________________________ , galiojimo data ___________________________

 

Projekto vadovas ____________________ , atestato Nr. _______ , galiojimo data ______________

(vardas, pavardė)

Projekto ekspertizę atliko ___________________________________________________________ ,

                                                                                                           (juridinio asmens pavadinimas)

jos atestato Nr. ___________________________ , galiojimo data __________________________

 

Ekspertizės vadovas __________________ , atestato Nr. _____ , galiojimo data ______________

(vardas, pavardė)

 

Techninės priežiūros vadovas ________________ , atestato Nr. _____ , galiojimo data __________

                                                                      (vardas, pavardė)

 

Projekto vykdymo priežiūros vadovas, ______________ atestato Nr. ____ , galiojimo data ______

                                                                                        (vardas, pavardė)

 

Prie prašymo pridedami šie dokumentai:

 

1. Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai,

(išskyrus valstybei nuosavybės teise priklausantiems melioracijos statiniams nevalstybinėje žemėje)

_____ l.

2. Žemės sklypo bendraturčių sutikimai, _____ l.

(pateikiami, kai yra bendraturčių)

3. Melioracijos statinių nuosavybės teisę arba kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys

(valstybei nuosavybės teise priklausantiems melioracijos statiniams)

dokumentai, _____l.

4. Melioracijos statinių projektas, _____ l./tomų.

5. Melioracijos statinių projekto ekspertizės išvados, _____ l.

6. Melioracijos statinių projekto patvirtinimo dokumentas, _____ l.

(pateikiamas objektams, finansuojamiems valstybės lėšomis)

7. Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, _____ l.

(pateikiamas, kai poveikio aplinkai vertinimas privalomas)

8. Dokumentas dėl techninio priežiūros vadovo paskyrimo ir jo kvalifikacijos atestato kopija, _____ l.

 

______________________________            ____________________________________________

       (prašymą pateikusio asmens pareigos)                                (parašas)                                            (vardas, pavardė)

 

______________________________            ____________________________________________

       (prašymą priėmusio asmens pareigos)                                  (parašas)                                           (vardas, pavardė)

______________

 

Melioracijos techninio reglamento MTR

1.07.01:2006 „Melioracijos statinių statybos

leidimas“

2 priedas

 

(Leidimo formos pavyzdys)

 

________________________________________________________________________________

(leidimą išdavusio viešojo administravimo subjekto pavadinimas)

 

MELIORACIJOS STATINIŲ STATYBOS LEIDIMAS

 

                             Nr. _______

                                                                  (data)

                                                       

(vietovė)

 

Galioja iki __________________________________

 

Statytojas _________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, adresas/buveinė, tel. Nr.)

________________________________________________________________________________

Statybos rūšis ____________________________________________________________________

(nauja statyba – MN, rekonstravimas – MR)

Statybos objektas _________________________________________________________________

(tikslus pavadinimas pagal projektą)

_______________________________________________________________________________

Objekto techniniai rodikliai:

1. Bendrieji:

Sausinamas (drėkinamas) plotas _______________  ha,

iš jo rekonstruojamas plotas __________________  ha.

2. Grioviai:

iš viso _________________________  km,

iš jų nauji _______________________  km,

kanalizuoti _____________________  km.

3. Melioracijos statiniai grioviuose:

vandens pralaidos ________________  vnt. ________________________  vnt.,

                                                     (naujos)                                           (rekonstruojamos)

kiti statiniai _____________________  vnt. ________________________  vnt.

                                                 (nauji)                                                     (rekonstruojami)

4. Drenažas:

Rinktuvai ______________________  km,

Sausintuvai _____________________  km.

5. Kiti.

 

Statybos adresas _________________________________________________________________

Žemės sklypo kadastrinis Nr.* ______________, įregistravimo data _________________________

Projekto parengimo metai _______________________

 

Projektą parengė ______________________ , jos atestato Nr. _____, galiojimo data ____________

                                    (juridinio asmens pavadinimas)

 

Projekto vadovas _______________________ , atestato Nr. _____, galiojimo data ____________

(vardas, pavardė)

 

Projekto ekspertizės vadovas _______________ , atestato Nr. _____, galiojimo data ___________

                                                                    (vardas, pavardė)

 

Techninės priežiūros vadovas _________________ , atestato Nr. _____, galiojimo data _________

                                                       (vardas, pavardė)

 

Projekto vykdymo priežiūros vadovas _______________ , atestato Nr. _____, galiojimo data _____

                                                                                       (vardas, pavardė)

 

Projekto svarstymo Nuolatinėje statybos komisijoje protokolo Nr. _____ data__________________

Statytojas privalo:

1. Griežtai laikytis projekto (įskaitant nustatyta tvarka suderintus jo pakeitimus) ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų.

2. Apie statybos rangovo nusamdymą, statybos vadovo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo paskyrimą, statybos techninės priežiūros vadovo, projekto vykdymo priežiūros vadovo, statybos vadovo ar rangovo pakeitimą per 3 darbo dienas informuoti melioracijos statinių statybos valstybinę priežiūrą atliekančią instituciją.

3. Nevykdyti statybos darbų, pasibaigus leidimo galiojimo laikui arba sustabdžius jo galiojimą.

 

Leidimą išdavė:

________________________                                                     _____________________________

                          (pareigos)               A. V.             (parašas)                                                    (vardas, pavardė)

 

Leidimą gavau:

________________               __________________

                                                                                                    (parašas)                                        (vardas, pavardė)

 

_____________________________

                                                                                                                                                                           (data)

______________

 

Melioracijos techninio reglamento MTR

1.07.01:2006 „Melioracijos statinių statybos

leidimas“ 3 priedas

 

(Registracijos žurnalo formos pavyzdys)

 

________________________________________________________________________________

(viešojo administravimo subjekto pavadinimas)

MELIORACIJOS STATINIŲ STATYBOS LEIDIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Statybos leidimo

Žemės sklypo kadastrinis Nr.

Statytojas (vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas) ir jo adresas/buveinė

Statybos objekto pavadinimas pagal projektą

Statybos adresas

Projektą parengė (juridinis asmuo, jo kvalifikacijos atestato Nr., projekto vadovas, jo kvalifikacijos atestato Nr.)

Nr. ir statybos rūšies kodas

išdavimo (pratęsimo) data, viešojo administravimo subjektas, išdavęs leidimą

galioja iki (data)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Statybos rūšies kodas: nauji melioracijos statiniai – MN; rekonstruojami melioracijos statiniai – MR.

 

Rangovas (juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė, tel. Nr., kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data), statybos vadovas (vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

Statybos priežiūros vadovai

Objekto techniniai rodikliai

Statinių pripažinimo tinkamais naudoti data, faktiška statybos kaina

techninės (vardas, pavardė, atestato Nr., galiojimo data)

projekto vykdymo (vardas, pavardė, atestato Nr., galiojimo data)

Melioruojamas plotas ha

Griovių ilgis km

Melioracijos statiniai grioviuose vnt.

Drenažo linijų ilgis km

vandens pralaidos

kiti statiniai

10

11

12

13

14

15

16

17

18

PASTABOS:

1. 5 skiltis pildoma, jei statytojas fizinis asmuo.

2. Jei išduodant leidimą rangos konkurso rezultatai, rangovas ir statybos vadovas dar nežinomi, 10 skiltis užpildoma paskelbus konkurso rezultatus.

3. 18 skiltis užpildoma pripažinus statinį tinkamu naudoti.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-967, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21223

Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 3D-4 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.07.01:2006 „Melioracijos statinių statybos leidimas“ patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-549, 2018-08-13, paskelbta TAR 2018-08-13, i. k. 2018-13055

Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 3D-4 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.07.01:2015 „Melioracijos statinių  statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“ pakeitimo

 

 * Kai statytojas fizinis asmuo.