Suvestinė redakcija nuo 2021-09-18

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 5-175, i. k. 1052330ISAK003D-607

 

Nauja redakcija nuo 2021-05-01:

Nr. 3D-594, 2020-08-11, paskelbta TAR 2020-08-11, i. k. 2020-17201

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL PAŠARŲ ŪKIO SUBJEKTŲ REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. gruodžio 30 d. Nr. 3D-607

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

tvirtinu Pašarų ūkio subjektų registravimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                                   KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

 

SUDERINTA                                         SUDERINTA

Lietuvos savivaldybių asociacijos           Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

2005-12-30 raštu Nr. (4)-SD-874            2005-12-30 raštu Nr. B6-(1.8)-2046

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-607

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2021 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. 3D-587

redakcija)

 

 

PAŠARŲ ŪKIO SUBJEKTŲ REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pašarų ūkio subjektų registravimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir 6 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgiant į 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 183/2005, nustatantį pašarų higienos reikalavimus, su visais pakeitimais, 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje, su visais pakeitimais, 2002 m. sausio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiant Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras, su visais pakeitimais, 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 767/2009 dėl pašarų tiekimo rinkai ir naudojimo, iš dalies keičiančiu reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 ir panaikinančiu direktyvas 79/373/EEB, 80/511/EEB, 82/471/EEB, 83/228/EB, 93/74/EEB, 93/113/EB, 96/25/EB bei sprendimą 2004/217/EB, su visais pakeitimais, 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas), su visais pakeitimais, bei 2005 m. kovo 7 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 382/2005, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 1786/2003 dėl bendro sausųjų pašarų rinkos organizavimo taikymo išsamias taisykles, su visais pakeitimais.

2. Įregistravimo tikslas – užtikrinti pašarų atsekamumą ir saugą visais pašarų tvarkymo etapais ir įgyvendinti veiksmingą valstybinę pašarų kontrolę.

3. Aprašas nustato pašarų ūkio subjektų registravimo, registravimo sustabdymo, sustabdymo panaikinimo, registravimo panaikinimo tvarką.

4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Pašarų įstatyme, Reglamente (EB) Nr. 183/2005, Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 ir kituose pašarų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

5. Pašarų ūkio subjektai turi būti registruoti, kai:

5.1. užsiima pirmine pašarų gamyba: augalininkyste (pašarams skirtų augalininkystės produktų auginimas, derliaus nuėmimas, pirminės pašarų gamybos produktų tvarkymas (valymas, džiovinimas, silosavimas, kitas paprastas fizinis apdorojimas, pakavimas, laikymas (sandėliavimas, gabenimas) pirminės pašarų gamybos vietoje, pirminės pašarų gamybos produktų gabenimas iš pirminės pašarų gamybos vietos) ir savo užaugintų augalininkystės produktų, skirtų pašarams, tiekimu rinkai;

5.2. laiko maistinius gyvūnus, pašarams auginamus vabzdžius, kuriuos ar iš jų gaunamus gyvūninius produktus tiekia rinkai;

5.3. gamina, pakuoja ir (ar) tiekia rinkai pašarines žaliavas, išskyrus pirminę pašarų gamybą;

5.4. gamina ir (ar) pakuoja tiekti rinkai kombinuotuosius pašarus be pašarų priedų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 183/2005 IV priedo 3 skyriuje, ir be premiksų, kurių sudėtyje yra tokių pašarų priedų;

5.5. tiekia rinkai pašarus, išskyrus tuos pašarų ūkio subjektus, kurie pagal Pašarų įstatymo 6 straipsnio 1 dalį turi būti patvirtinti;

5.6. gamina savo reikmėms kombinuotuosius pašarus be pašarų priedų arba premiksų, išskyrus silosavimo priedus;

5.7. gamina savo reikmėms kombinuotuosius pašarus su pašarų priedais arba premiksais, išskyrus silosavimo priedus ir pašarų priedus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 183/2005 IV priedo 3 skyriuje;

5.8. gamina ir (ar) pakuoja tiekti rinkai pašarų priedus, išskyrus nurodytuosius Reglamento (EB) Nr. 183/2005 IV priedo 1 skyriuje;

5.9. gamina ir (ar) pakuoja tiekti rinkai premiksus be pašarų priedų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 183/2005 IV priedo 2 skyriuje;

5.10. gabena pašarus, išskyrus pašarų gabenimą pirminės pašarų gamybos metu gamybos vietoje ir iš pirminės pašarų gamybos vietos tiesiogiai gyvūnų laikytojams;

5.11. laiko (sandėliuoja) pašarus, išskyrus pirminės pašarų gamybos produktų laikymą pirminės gamybos vietoje;

5.12. įveža pašarus į Lietuvos Respubliką (toliau – LT), išskyrus įvežimą tranzito tikslu;

5.13. atstovauja trečiojoje šalyje įsteigtam pašarų ūkio subjektui, kuris tiekia Europos Sąjungos  rinkai pašarus;

5.14. eksportuoja pašarus į trečiąsias šalis;

5.15. teikia mobiliąją pašarų gamybos paslaugą;

5.16. užsiima mažmenine vaistinių pašarų ir pašarų, kurių sudėtyje yra pluoštinių kanapių produktų, skirtų gyvūnams augintiniams, prekyba;

5.17. augina maistui skirtus grūdinius augalus ir (ar) sandėliuoja maistui skirtų grūdinių augalų derlių ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Tarnyba) nustatyta tvarka yra registruoti kaip maisto tvarkymo subjektai.

6. Ūkio subjektų, užsiimančių pirmine pašarų gamyba, žemės ūkio valda turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

7. Aprašas netaikomos pašarų ūkio subjektams, užsiimantiems Pašarų įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nurodyta veikla.

8. Jei pašarų ūkio subjektas vykdo kelias Aprašo 5 punkte nurodytas veiklas, kiekvienai veiklai suteikiamas atskiras registracijos numeris pagal vykdomą tos veiklos rūšies adresą. Vykdant tą pačią pašarų tvarkymo veiklą keliais adresais, tai veiklai suteikiamas vienas registracijos numeris ir išvardijami visi adresai, kuriais leidžiama vykdyti veiklą.

 

II SKYRIUS

REGISTRAVIMO TVARKA

 

9. Pašarų ūkio subjektai, prieš pradėdami vykdyti Aprašo 5 punkte nurodytą veiklą (-as) arba norėdami vykdyti veiklą nauju adresu (-ais), turi kreiptis į Tarnybos teritorinį padalinį, kurio kontroliuojamoje teritorijoje siekia vykdyti pašarų tvarkymo veiklą, pateikdami tiesiogiai, elektroniniu paštu arba naudodamiesi elektroninės bankininkystės paslauga, arba su elektronine atpažinimo priemone per Elektroninius valdžios vartus prisijungę prie Lietuvos Respublikos pašarų ūkio subjektų registro (toliau – Pašarų ūkio subjektų registras) Aprašo 1 priede nustatytos formos Prašymą dėl pašarų ūkio subjekto registravimo (toliau – prašymas) kartu su Aprašo 2 priede nurodytais dokumentais pagal vykdomą (-as) pašarų tvarkymo veiklą (-as).

10. Jeigu prašymą dėl Aprašo 5.1, 5.2 ir 5.6 papunkčiuose nurodytų veiklų pašarų ūkio subjektas pateikia Aprašo 9 punkte nustatyta tvarka prisijungęs prie Pašarų ūkio subjektų registro, Pašarų ūkio subjektų registras, gavęs prašymą ir nustatęs, kad pareiškėjo duomenys atitinka duomenis, nurodytus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir Juridinių asmenų registre arba Gyventojų registre, Ūkininkų ūkių registre ir (arba) Mokesčių mokėtojų registre, suteikia pašarų ūkio subjektui registracijos numerį, kaip nustatyta Aprašo 20 punkte. Pareiškėjas ir Tarnybos teritorinis padalinys apie registracijos numerio suteikimą informuojami automatiniu pranešimu.

11. Jeigu Aprašo 5.1, 5.2 ir 5.6 papunkčiuose nurodyti pašarų ūkio subjektai pateikia prašymą ir registracijai reikalingus pateikti dokumentus, nurodytus Aprašo 2 priede tiesiogiai Tarnybos teritoriniam padaliniui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje siekia vykdyti pašarų tvarkymo veiklą, Tarnybos teritorinis padalinys per 5 darbo dienas nuo prašymo ir Aprašo 2 priede nurodytų dokumentų, gavimo dienos:

11.1. užregistruoja gautą prašymą Gautų dokumentų registre;

11.2.    patikrina, ar pareiškėjo duomenys atitinka duomenis, nurodytus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir Juridinių asmenų registre arba Gyventojų registre, Ūkininkų ūkių registre ir (arba) Mokesčių mokėtojų registre;

11.3.    įsitikinęs, kad pateikti visi reikalingi dokumentai atitinka reikalavimus, suveda duomenis į Pašarų ūkio subjektų registrą ir registras suteikia pašarų ūkio subjektui registracijos numerį, kaip nustatyta Aprašo 21 punkte.

12. Tarnybos teritoriniai padaliniai ūkio subjektus, užsiimančius Aprašo 5.17 papunktyje nurodyta veikla ir įtrauktus į Tarnybos tvarkomą Maisto tvarkymo subjektų sąrašą, be atskiro prašymo, įtraukia į Pašarų ūkio subjektų registrą.

13. Tarnybos teritorinis padalinys per 5 darbo dienas nuo prašymo ir Aprašo 2 priede nurodytų dokumentų, kuriuos pateikia pašarų ūkio subjektai, siekiantys vykdyti Aprašo 5.3–5.5 ir 5.7–5.16 papunkčiuose nurodytą veiklą, gavimo dienos:

13.1. užregistruoja gautą prašymą Gautų dokumentų registre;

13.2. įvertina pateiktus dokumentus ir patikrina, ar pateikti visi reikiami dokumentai, ar prašyme nurodyta visa reikiama informacija, ar pateikti dokumentai tinkamai parengti, ar juridinio asmens duomenys atitinka juridinių asmenų registre nurodytus duomenis ir informaciją;

13.3. nustato ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų terminą trūkstamiems dokumentams pateikti, jeigu pareiškėjas pateikia ne visus reikiamus dokumentus, taip pat, jei pateikti dokumentai neteisingai užpildyti, pateiktų dokumentų kopijos kelia pagrįstų abejonių dėl jų tapatumo;

13.4. išsiunčia pareiškėjui raštą arba elektroniniu būdu – pranešimą, kuriame nurodo prašymo gavimo datą ir registracijos Gautų dokumentų registre numerį, terminą, per kurį turi būti išnagrinėtas prašymas, galimas pareiškėjo teisių gynimo priemones, kuriomis galima naudotis, jeigu kiltų ginčų dėl registravimo, ir pareiškėjo dokumentų vertinimo metu nustatytus trūkumus ir terminą trūkumams pašalinti (jeigu vertinant dokumentus buvo nustatyta trūkumų), nurodydamas, kad terminas registracijos numeriui suteikti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos.

14. Tarnybos teritorinis padalinys prašymus nagrinėja eilės tvarka pagal gavimo datą.

15. Dėl Aprašo 13 punkte nurodytų pašarų ūkio subjektų prašymų Tarnybos teritorinis padalinys turi priimti sprendimą per 10 darbo dienų nuo tinkamai užpildyto prašymo, pateikto kartu su visais registracijai reikiamais ir tinkamai įformintais dokumentais, gavimo dienos.

16. Jeigu į tinkamai įformintą prašymą, pateiktą kartu su visais registracijos numeriui suteikti reikalingais dokumentais ir informacija, neatsakoma per Aprašo 15 punkte nustatytą terminą, laikoma, kad pašarų ūkio subjektas yra įregistruotas. Tokiu atveju Tarnybos teritorinio padalinio vadovas turi priimti įsakymą dėl pašarų ūkio subjekto registravimo ir apie priimtą sprendimą informuoti pašarų ūkio subjektą jo prašyme nurodytu būdu.

17. Tarnybos teritorinis padalinys, įvertinęs pateiktus dokumentus ir nustatęs, kad jie atitinka Aprašo 13.2 papunkčio reikalavimus, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo tinkamai užpildyto prašymo, pateikto kartu su visais registracijai reikiamais dokumentais, gavimo dienos, jeigu ūkio subjekto numatoma vykdyti veikla susijusi su reikalavimu turėti patalpas ir (ar) įrenginius, patikrina, ar ūkio subjekto veiklos sąlygos atitinka tokią veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ir surašo nustatytos formos patikrinimo aktą.

18. Tarnybos teritorinio padalinio vadovas, įvertinęs patikrinimo aktą ir (ar) pareiškėjo pateiktus dokumentus, nepažeisdamas Aprašo 15 punkte nustatyto termino, priima sprendimą dėl pašarų ūkio subjekto registravimo ar atsisakymo jį suteikti ir apie šį sprendimą informuoja prašymą pateikusį pašarų ūkio subjekto vadovą ar jo įgaliotą asmenį. Tuo atveju, kai atsisakoma registruoti pašarų ūkio subjektą, pašarų ūkio subjekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui nurodomi tokio sprendimo motyvai.

19. Tuo atveju, kai pašarų ūkio subjekto patikrinimo metu nustatoma, kad pašarų ūkio subjektas neatitinka teisės aktų reikalavimų, Tarnybos teritorinis padalinys pareiškėjui nustato ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti.

20. Pareiškėjas, pašalinęs Tarnybos teritorinio padalinio nurodytus trūkumus, raštu apie tai informuoja Tarnybos teritorinį padalinį, kuris prireikus pakartotinai patikrina pašarų ūkio subjektą. Sprendimas registruoti pašarų ūkio subjektą priimamas tik nustačius, kad pašarų ūkio subjekto veikla atitinka teisės aktų reikalavimus.

21. Pašarų ūkio subjekto registracijos numeris susideda iš raidžių ir skaitmenų:

21.1. simbolio „r“, kuris rašomas registracijos numerio pradžioje;

21.2. šalies trumpinio – LT;

21.3. pašarų veiklos rūšies trumpinio:

21.3.1. gaminantys tiekti rinkai ar savo reikmėms augalininkystės produktus – AT;

21.3.2. laikantys maistui auginamus gyvūnus, įskaitant pašarų gamybai auginamus vabzdžius ir gaminantys savo reikmėms pašarines žaliavas – GT;

21.3.3. laikantys maistui auginamus gyvūnus, įskaitant pašarų gamybai auginamus vabzdžius ir nevykdantys jokių pašarų gamybos - GTN;

21.3.4. gaminantys ir (ar) pakuojantys tiekti rinkai pašarines žaliavas – ŽG;

21.3.5. tiekiantys rinkai pašarines žaliavas – ŽT;

21.3.6. gaminantys ir (ar) pakuojantys tiekti rinkai kombinuotuosius pašarus – KPG;

21.3.7. tiekiantys rinkai kombinuotuosius pašarus – KPT;

21.3.8. gaminantys savo reikmėms kombinuotuosius pašarus be pašarų priedų arba premiksų, išskyrus silosavimo priedus;  – KPSP;

21.3.9. gaminantys savo reikmėms kombinuotuosius pašarus su pašarų priedais arba premiksais, išskyrus silosavimo priedus ir pašarų priedus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 183/2005 IV priedo 3 skyriuje – KPSN;

21.3.10. gaminantys ir (ar) pakuojantys tiekti rinkai pašarų priedus – PPG;

21.3.11. tiekiantys rinkai pašarų priedus – PPT;

21.3.12. gaminantys ir (ar) pakuojantys tiekti rinkai premiksus – PG;

21.3.13. tiekiantys rinkai premiksus – PT;

21.3.14. gabenantys pašarus – PGA;

21.3.15. laikantys pašarus – PLA;

21.3.16. įvežantys pašarus į LT – I ir įvežamų pašarų veiklos rūšies trumpinys;

21.3.17. eksportuojantys pašarus į trečiąsias šalis – E ir eksportuojamų pašarų veiklos rūšies trumpinys;

21.3.18. atstovaujantys trečiojoje šalyje įsteigtai įmonei – A;

21.3.19. teikiantys mobiliąją pašarų gamybos paslaugą – MG;

21.3.20. užsiimantys mažmenine vaistinių pašarų prekyba – VPP;

21.3.21. užsiimantys pašarų, kurių sudėtyje yra pluoštinių kanapių produktų, skirtų gyvūnams augintiniams, prekyba – PKP;

21.3.22. auginantys maistui skirtus grūdinius augalus ir (ar) sandėliuojantys maistui skirtų grūdinių augalų derlių – AMG.

21.4. skaitmenų, kurie reiškia įtraukimo į Pašarų ūkio subjektų registrą, eilės numerį.

22. Pašarų ūkio subjektui registracija suteikiama neribotam laikui.

 

III SKYRIUS

REGISTRACIJOS SUSTABDYMAS, SUSTABDYMO PANAIKINIMAS, REGISTRACIJOS PANAIKINIMAS

 

23. Registracijos numerio galiojimas sustabdomas pašarų veiklą reglamentuojančiuose specialiuosiuose teisės aktuose numatytais pagrindais. Jeigu pašarų veiklą reglamentuojančiuose specialiuosiuose teisės aktuose nėra nustatyti registracijos numerio sustabdymo pagrindai, registracijos numerio galiojimas sustabdomas:

23.1. Tarnybos teritorinio padalinio (departamento ar skyriaus) vadovo įsakymu pagal pašarų ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens prašymą, bet ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui;

23.2. priimant Tarnybos departamento vadovo sprendimą dėl ūkio subjekto veiklos sustabdymo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimų dėl administracinių poveikio priemonių taikymo priėmimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakyme Nr. B1-12 „Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimų dėl administracinių poveikio priemonių taikymo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – VMVT sprendimų priėmimo aprašas), 20.2–20.9 papunkčiuose nustatytais atvejais.

24. Aprašo 23.2 papunktyje nustatytu atveju, pašarų ūkio subjektas turi pašalinti trūkumus VMVT sprendimų priėmimo aprašo 21 punkte nustatyta tvarka.

25. Pašarų ūkio subjekto veikla atnaujinama VMVT sprendimų priėmimo aprašo 23–25 punktuose nustatyta tvarka.

26. Tuo atveju, kai registracija buvo sustabdyta pašarų ūkio subjekto prašymu, Tarnybos teritorinis padalinys (departamentas ar skyrius) registracijos sustabdymą panaikina, gavęs pašarų ūkio subjekto prašymą dėl registracijos sustabdymo panaikinimo ir prireikus patikrinęs pašarų ūkio veiklą bei nustatęs, kad toliau vykdoma pašarų ūkio subjekto veikla atitinka pašarų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Jeigu pašarų ūkio subjektas prašyme dėl registracijos sustabdymo nurodo laikotarpį, kuriam prašo sustabdyti registraciją, VMVT teritorinis padalinys registracijos sustabdymą panaikina, pasibaigus prašyme nurodytam laikotarpiui ir prieš tai prireikus patikrinęs pašarų ūkio subjekto veiklą bei nustatęs, kad toliau vykdoma pašarų ūkio subjekto veikla atitinka pašarų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Registracijos sustabdymas panaikinamas Tarnybos teritorinio padalinio vadovo įsakymu.

27. Registracijos numeris panaikinamas pašarų veiklą reglamentuojančiuose specialiuosiuose teisės aktuose numatytais pagrindais. Nesant pašarų veiklą reglamentuojančiuose specialiuosiuose teisės aktuose nustatytų registracijos numerio panaikinimo pagrindų, registracijos numeris panaikinamas, jeigu:

27.1. pašarų ūkio subjektas nutraukia pašarų veiklą arba pašarų ūkio subjektas (fizinis asmuo) miršta;

27.2. pašarų ūkio subjektas nevykdo registruotos pašarų veiklos ilgiau kaip vienerius metus, jei tai nesusiję su rekonstrukcija, remontu ar sezoniškumu;

27.3. nustatoma, kad pasibaigė patalpų, teritorijos, kuriose vykdoma registruota pašarų veikla, teisėto naudojimo pagrindas;

27.4. nustatoma pažeidimų, kurie kelia grėsmę žmonių ar gyvūnų sveikatai;

27.5. yra panaikinimo pagrindų, nustatytų VMVT sprendimų priėmimo aprašo 21 ar 22 punkte ar 25.2 papunktyje.

28. Aprašo 27.1 papunktyje nurodytais atvejais registracijos numeris panaikinamas pagal pašarų ūkio subjekto prašymą arba kai Tarnybos teritorinis padalinys nustato, kad pašarų ūkio subjektas (fizinis asmuo) yra miręs. Apie ūkio subjekto (fizinio asmens) mirtį informaciją Tarnybos teritorinis padalinys gali gauti iš Gyventojų registro arba mirusiojo įpėdiniams pateikus mirties liudijimo kopiją. Aprašo 27.2–27.4 papunkčiuose nurodytais atvejais registracijos numeris panaikinamas, kai Tarnybos teritorinis padalinys nustato Aprašo 27.2–27.4 papunkčiuose nurodytas aplinkybes. Aprašo 27.1–27.4 papunkčiuose nurodytais atvejais registracijos numeris panaikinamas Tarnybos teritorinio padalinio (departamento ar skyriaus) vadovo įsakymu, Aprašo 27.5 papunktyje nurodytu atveju – Tarnybos departamento vadovo sprendimu dėl ūkio subjekto veiklos uždraudimo vadovaujantis VMVT sprendimų priėmimo aprašu.

29. Tuo atveju, kai pašarų ūkio subjektas (juridinis asmuo) yra reorganizuojamas ir jo teises ir pareigas perima kitas ūkio subjektas, kuris tęsia registruotą pašarų veiklą, reorganizuojamo ūkio subjekto teises ir pareigas perimantis ūkio subjektas Tarnybos teritoriniam padaliniui pateikia prašymą dėl pašarų ūkio subjekto įregistravimo ir reorganizavimą patvirtinančius dokumentus. Pasibaigus ūkio subjekto reorganizacijai, Tarnybos teritorinis padalinys reorganizuotam ūkio subjektui suteiktą registracijos numerį panaikina Tarnybos teritorinio padalinio vadovo įsakymu. Reorganizuojamo ūkio subjekto teises ir pareigas perėmusiam pašarų ūkio subjektui Pašarų ūkio subjektų registre suteikiamas registracijos numeris.

30. Tuo atveju, kai pašarų ūkio subjektas yra likviduojamas (juridinis asmuo), Tarnybos teritorinis padalinys, gavęs likvidatoriaus pranešimą apie pašarų ūkio subjekto veiklos sustabdymą ar nutraukimą, panaikina pašarų ūkio subjektui suteiktą registracijos numerį Tarnybos teritorinio padalinio vadovo įsakymu.

31. Priėmus Tarnybos departamento sprendimą dėl ūkio subjekto veiklos sustabdymo automatiškai sustabdomas ir registracijos galiojimas, priėmus Tarnybos departamento sprendimą dėl ūkio subjekto veiklos uždraudimo automatiškai panaikinama ir registracija.  Panaikinus registraciją, tas pats registracijos numeris negali būti panaudotas kitiems pašarų ūkio subjektams registruoti.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. Pašarų ūkio subjektų, vykdančių Aprašo 5.3–5.5 ir 5.7–5.16 papunkčiuose nurodytą veiklą, vadovas ar jo įgaliotas asmuo apie vykdomos veiklos ar kitų duomenų, kuriuos jis pateikė registracijos numeriui gauti, pasikeitimus (pašarų ūkio subjektas likviduojamas, reorganizuojamas, keičiamos veiklos sąlygos, veiklos rūšis, gamybos technologijos, gamybinių patalpų išdėstymas, pavadinimas ar kt.) turi per 10 darbo dienų raštu, el. paštu ar faksu pranešti atitinkamam Tarnybos teritoriniam padaliniui ir prireikus pateikti vykdomos veiklos ar kitų duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus. Tarnybos teritorinis padalinys ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos įvertina pateiktus dokumentus ir prireikus patikrina pašarų ūkio subjekto veiklą. Jeigu Tarnybos teritorinis padalinys patikrinimo metu nustato, kad pasikeitusi pašarų ūkio subjekto veikla neatitinka ją reglamentuojančių teisės aktų, Tarnybos teritorinis padalinys nustato terminą trūkumams pašalinti ir sprendžia klausimus dėl registracijos sustabdymo ar panaikinimo.

33. Pašarų ūkio subjektų, vykdančių Aprašo 5.1, 5.2, 5.6 ir 5.17 papunktyje nurodytą veiklą, vadovas ar jo įgaliotas asmuo apie vykdomos veiklos ar kitų duomenų, kuriuos jis pateikė registracijos numeriui gauti, pasikeitimus (pašarų ūkio subjektas likviduojamas, reorganizuojamas, apribojama veikla dėl vykdomų bankroto procedūrų, keičiamos veiklos sąlygos, veiklos rūšis ar kt.) turi per 10 darbo dienų pranešti atitinkamam Tarnybos teritoriniam padaliniui.

34. Aprašo 5.3–5.5 ir 5.7–5.16 papunkčiuose nurodyti pašarų ūkio subjektai registruojami, jų veiklos ar duomenų pakeitimai įforminami atitinkamo Tarnybos teritorinio padalinio (departamento, skyriaus) vadovo įsakymu.

35. Tarnybos teritoriniai padaliniai kontroliuoja pašarų ūkio subjektų veiklą.

36. Pašarų ūkio subjektai, nesutinkantys su Tarnybos teritorinių padalinių priimtais sprendimais, turi teisę juos skųsti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnyje nustatyta tvarka.

_______________

 

 

Pašarų ūkio subjektų

registravimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Prašymo dėl pašarų ūkio subjekto registravimo forma)*

 

_____________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas)

 

______________________________________________________________________________

(fizinio asmens arba juridinio asmens tikslus adresas pagal gyvenamąją vietą arba buveinę)

 

_______________________________________________________________________________

(fizinio asmens arba juridinio asmens telefono Nr., elektroninis paštas)

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

_________________________

(teritorinio padalinio pavadinimas)

 

 

PRAŠYMAS

DĖL PAŠARŲ ŪKIO SUBJEKTO REGISTRAVIMO

 

20_______________

(data)

 

 

Prašau registruoti pašarų ūkio subjektu pagal šią (-ias) pašarų veiklą (-as):

 

Vykdoma (-os) pašarų veikla (-os) (reikiamą pažymėti ):

1.

Gaminu tiekti rinkai ar savo reikmėms augalininkystės produktus (AT)

Pašarų tvarkymo veiklos vieta (įrašyti tikslų adresą):

12.

Gaminu ir (ar) pakuoju tiekti rinkai premiksus (PG)

Pašarų tvarkymo veiklos vieta (įrašyti tikslų adresą):

2.

Laikau maistinius gyvūnus, įskaitant pašarų gamybai auginamus vabzdžius ir gaminu savo reikmėms pašarines žaliavas (GT)

Pašarų tvarkymo veiklos vieta (įrašyti tikslų adresą):

13.

Tiekiu rinkai premiksus (PT)

Pašarų tvarkymo veiklos vieta (įrašyti tikslų adresą):

3.

Laikau maistinius gyvūnus, įskaitant pašarų gamybai auginamus vabzdžius ir nevykdau jokių pašarų gamybos (GTN)

Pašarų tvarkymo veiklos vieta (įrašyti tikslų adresą):

14.

Gabenu pašarus (PGA)

Pašarų tvarkymo veiklos vieta (įrašyti tikslų adresą):

4.

Gaminu ir (ar) pakuoju tiekti rinkai pašarines žaliavas (ŽG)

Pašarų tvarkymo veiklos vieta (įrašyti tikslų adresą):

15.

Laikau pašarus (PLA)

Pašarų tvarkymo veiklos vieta (įrašyti tikslų adresą):

5.

Tiekiu rinkai pašarines žaliavas (ŽT)

Didmena Mažmena

Pašarų tvarkymo veiklos vieta (įrašyti tikslų adresą):

16.

Įvežu pašarus į Lietuvos Respubliką (I ir įvežamų pašarų rūšies trumpinys)

Pašarų tvarkymo veiklos vieta (įrašyti tikslų adresą):

6.

Gaminu ir (ar) pakuoju tiekti rinkai kombinuotuosius pašarus (KPG)

Pašarų tvarkymo veiklos vieta (įrašyti tikslų adresą):

17.

Eksportuoju pašarus į trečiąsias šalis (E ir eksportuojamų pašarų rūšies trumpinys)

Pašarų tvarkymo veiklos vieta (įrašyti tikslų adresą):

7.

Tiekiu rinkai kombinuotuosius pašarus (KPT)

Didmena Mažmena

Pašarų tvarkymo veiklos vieta (įrašyti tikslų adresą):

18.

Atstovauju trečiojoje šalyje įsteigtai įmonei (A)

Pašarų tvarkymo veiklos vieta (įrašyti tikslų adresą):

8.

Gaminu savo reikmėms kombinuotuosius pašarus be pašarų priedų arba premiksų, išskyrus silosavimo priedus (KPSP)

Pašarų tvarkymo veiklos vieta (įrašyti tikslų adresą):

19.

Teikiu mobilią pašarų gamybos paslaugą (MG)

Pašarų tvarkymo veiklos vieta (įrašyti tikslų adresą):

9.

Gaminu savo reikmėms kombinuotuosius pašarus su pašarų priedais arba premiksais, išskyrus silosavimo priedus ir pašarų priedus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 183/2005 IV priedo 3 skyriuje – (KPSN)

Pašarų tvarkymo veiklos vieta (įrašyti tikslų adresą):

20.

Vykdau mažmeninę vaistinių pašarų prekybą (VPP)

Pašarų tvarkymo veiklos vieta (įrašyti tikslų adresą):

10.

Gaminu ir (ar) pakuoju tiekti rinkai pašarų priedus (PPG)

Pašarų tvarkymo veiklos vieta (įrašyti tikslų adresą):

21.

Vykdau pašarų, kurių sudėtyje yra pluoštinių kanapių produktų, skirtų gyvūnams augintiniams, mažmeninę prekybą (PKP)

Pašarų tvarkymo veiklos vieta (įrašyti tikslų adresą):

11.

Tiekiu rinkai pašarų priedus (PPT)

Pašarų tvarkymo veiklos vieta (įrašyti tikslų adresą):

22.

Auginu maistui skirtus grūdinius augalus ir (ar) sandėliuoju maistui skirtų grūdinių augalų derlių (AMG)

Pašarų tvarkymo veiklos vieta (įrašyti tikslų adresą):

23.

Pašarų ūkio subjektų, vykdančių pirminę pašarų gamybą, žemės ūkio valdos, kurioje vykdoma pirminė pašarų gamyba, kodas (-ai) (jei suteiktas (-i)):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įsipareigoju pranešti apie pašarų veiklos pasikeitimus ar veiklos nutraukimą.

Patvirtinu, kad vykdoma pašarų veikla atitinka Reglamento (EB) Nr. 183/2005 nustatytus pašarų higienos reikalavimus: I priedas „Pirminė gamyba“ – augalininkystei ir gyvulininkystei , II priedas – ne pirminei pašarų gamybai , III priedas „Gera gyvūnų šėrimo praktika“ – gyvulininkystei (reikiamą pažymėti ).

 

PRIDEDAMA (reikiamą pažymėti , įrašyti lapų skaičių:

 

Dokumento pavadinimas

Pridedama

Lapų skaičius

Fizinio asmens verslo liudijimo kopija

 

Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos kopija

 

Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopija

 

Patalpų, teritorijos, kuriose numatoma vykdyti pašarų tvarkymo veikla, teisėtą naudojimą patvirtinantys dokumentai (nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų, nuomos, panaudos sutarčių ir kt.) kopijos

 

Gaminamų / tiekiamų pašarų priedų / pašarinių žaliavų sąrašas

 

Gaminamų / tiekiamų kombinuotųjų pašarų / premiksų aprašas

 

Gamyboje naudojamų pašarų priedų / premiksų / pašarinių žaliavų / medžiagų sąrašas

 

Tiekiamų pašarų priedų / premiksų pašarinių žaliavų sąrašas

 

Tiekiamų vaistinių pašarų ir pašarų, kurių sudėtyje yra pluoštinių kanapių produktų, aprašas

 

Gabenamų / sandėliuojamų pašarų sąrašas

 

Eksportuojamų pašarų sąrašas

 

Pašarų gamybos, laikymo patalpų, teritorijos, įrangos schema

 

Gamybos technologinio proceso aprašas

 

Teritorijos, patalpų, įrangos, transporto valymo ir dezinfekavimo programos

 

Savikontrolės mėginių ėmimo planas

 

Kenkėjų kontrolės programa

 

Savikontrolės sistemos programa (RVASVT)

 

Gaminamų pašarų išsimaišymo tyrimų aprašas

 

Kryžminės taršos valdymo programa

 

Atliekų tvarkymo programa

 

Informacija apie personalo kvalifikaciją ir atsakomybės paskirstymą

 

Informacija apie pašarų apskaitos (atsekamumo) sistemą

 

Skundų nagrinėjimo ir produkcijos atšaukimo programa

 

Nesaugių pašarų tvarkymo programa

 

Pašarams vežti naudojamos transporto priemonės, jų registracijos numeriai

 

Iš trečiųjų šalių įvežamų / į trečiąsias šalis vežamų pašarų sąrašas

 

Iš trečiųjų šalių įvežamų pašarų priedų, premiksų, kombinuotųjų pašarų, pagamintų trečiosiose šalyse, gamintojų atstovų Europos Sąjungoje sąrašas

 

Atstovaujamų trečiųjų šalių įmonių ir pašarų produktų sąrašas

 

Trečiųjų šalių įmonių deklaracijos, užtikrinančios, kad įmonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 183/2005 reikalavimus

 

Mobiliųjų pašarų gamybos transporto priemonių registracijos numerių sąrašas

 

 

____________________                      _____________________          __________________________

(pareigos)                                         (parašas)                               (vardas ir pavardė)

 

* Prašymo forma pildoma didžiosiomis raidėmis, be taisymų ir braukymų

 

 

Pašarų ūkio subjektų

registravimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

PAŠARŲ ŪKIO SUBJEKTŲ REGISTRACIJAI REIKALINGŲ PATEIKTI DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Pašarų ūkio subjekto veikla

Pašarų veiklos rūšies trumpinys

Reikalingi dokumentai

1.

Vykdo pirminę pašarų gamybą: augalininkystę (pašarams skirtų augalininkystės produktų auginimą, derliaus nuėmimą, pirminės pašarų gamybos produktų tvarkymą (valymą, džiovinimą, silosavimą, kitą paprastą fizinį apdorojimą, pakavimą, laikymą (sandėliavimą, gabenimą) pirminės pašarų gamybos vietoje, pirminės pašarų gamybos produktų gabenimą iš pirminės pašarų gamybos vietos) ir savo užaugintų augalininkystės produktų, skirtų pašarams, tiekimą rinkai.

AT

1. Prašymas.

2. Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopija arba fizinio asmens verslo liudijimo kopija, arba nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos kopija (jeigu prašymai teikiami ne per Lietuvos Respublikos pašarų ūkio subjektų registrą (toliau – PŪSR).

2.

Laiko maistinius gyvūnus, pašarams auginamus vabzdžius, kuriuos ar iš jų gaunamus gyvūninius produktus tiekia rinkai.

GT

GTN

1. Prašymas.

2. Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopija arba fizinio asmens verslo liudijimo kopija, arba nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos kopija (jeigu prašymai teikiami ne per PŪSR).

3.

Gamina ir (ar) tiekia rinkai pašarines žaliavas, išskyrus pirminę pašarų gamybą.

ŽG

ŽT

1. Prašymas.

2. Fizinio asmens verslo liudijimo kopija, nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos kopija, ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopija (jeigu prašymai teikiami ne per PŪSR).

3. Patalpų, teritorijos, kuriose numatoma vykdyti pašarų tvarkymo veikla, teisėtą naudojimą patvirtinantys dokumentai (nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų, nuomos, panaudos sutarčių ir kt.) kopijos (jeigu kontrolės subjekto veikla susijusi su reikalavimu turėti patalpas ir (ar) įrenginius).

4. Gaminamų / tiekiamų pašarinių žaliavų sąrašas.

5. Pašarų gamybos, laikymo patalpų, teritorijos, įrangos schema.

6. Gamybos technologinio proceso aprašas (taikoma tik pašarinių žaliavų gamybos veiklai).

7. Teritorijos, patalpų, įrangos, transporto valymo ir dezinfekavimo programos.

8. Savikontrolės sistemos programa (RVASVT sistema, kai taikoma).

9. Savikontrolės mėginių ėmimo planas (taikoma pašarinių žaliavų gamybos ir didmeninės prekybos pašarinėmis žaliavomis veiklai).

10. Kenkėjų kontrolės programa.

11. Atliekų tvarkymo programa.

12. Informacija apie personalo kvalifikaciją ir atsakomybės paskirstymą.

13. Informacija apie pašarų apskaitos (atsekamumo) sistemą.

14. Skundų nagrinėjimo ir produkcijos atšaukimo programa.

15. Nesaugių pašarų tvarkymo programa.

4.

Gamina tiekti rinkai kombinuotuosius pašarus be pašarų priedų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 183/2005 IV priedo 3 skyriuje, ir be premiksų, kurių sudėtyje yra tokių pašarų priedų.

KPG

1. Prašymas.

2. Fizinio asmens verslo liudijimo kopija, nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos kopija, ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopija (jeigu prašymai teikiami ne per PŪSR).

3. Patalpų, teritorijos, kuriose numatoma vykdyti pašarų tvarkymo veikla, teisėtą naudojimą patvirtinantys dokumentai (nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų, nuomos, panaudos sutarčių ir kt.) kopijos.

4. Gaminamų kombinuotųjų pašarų aprašas.

5. Gamyboje naudojamų pašarų priedų ir premiksų sąrašas.

6. Pašarų gamybos, laikymo patalpų, teritorijos, įrangos schema.

7. Gamybos technologinio proceso aprašas.

8. Teritorijos, patalpų, įrangos, transporto valymo ir dezinfekavimo programos.

9. Savikontrolės sistemos programa (RVASVT sistema).

10. Savikontrolės mėginių ėmimo planas.

11. Gaminamų pašarų išsimaišymo tyrimų aprašas.

12. Kenkėjų kontrolės programa.

13. Atliekų tvarkymo programa.

14. Informacija apie personalo kvalifikaciją ir atsakomybės paskirstymą.

15. Informacija apie pašarų apskaitos (atsekamumo) sistemą.

16. Skundų nagrinėjimo ir produkcijos atšaukimo programa.

17. Nesaugių pašarų tvarkymo programa.

5.

Tiekia rinkai kombinuotuosius pašarus, išskyrus tuos pašarų ūkio subjektus, kurie pagal Lietuvos Respublikos pašarų įstatymo 6 straipsnio 1 dalį turi būti patvirtinti.

KPT

1. Prašymas.

2. Fizinio asmens verslo liudijimo kopija, nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos kopija, ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopija (jeigu prašymai teikiami ne per PŪSR).

3. Patalpų, teritorijos, kuriose numatoma vykdyti pašarų tvarkymo veikla, teisėtą naudojimą patvirtinantys dokumentai (nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų, nuomos, panaudos sutarčių ir kt.) kopijos (jeigu kontrolės subjekto veikla susijusi su reikalavimu turėti patalpas ir (ar) įrenginius).

4. Tiekiamų kombinuotųjų pašarų aprašas.

5. Pašarų laikymo patalpų, teritorijos schema.

6. Teritorijos, patalpų, transporto valymo ir dezinfekavimo programos.

7. Savikontrolės sistemos programa (RVASVT sistema, kai taikoma).

8. Savikontrolės mėginių ėmimo planas (taikoma tik didmeninės prekybos kombinuotaisiais pašarais veiklai).

9. Kenkėjų kontrolės programa.

10. Informacija apie pašarų apskaitos (atsekamumo) sistemą.

11. Skundų nagrinėjimo ir produkcijos atšaukimo programa.

12. Nesaugių pašarų tvarkymo programa.

6.

Gamina savo reikmėms kombinuotuosius pašarus be pašarų priedų arba premiksų, išskyrus silosavimo priedus.

KPSP

1. Prašymas

2. Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopija arba fizinio asmens verslo liudijimo kopija, arba nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos kopija (jeigu prašymai teikiami ne per PŪSR).

7.

Gamina savo reikmėms kombinuotuosius pašarus su pašarų priedais arba premiksais, išskyrus silosavimo priedus ir pašarų priedus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 183/2005 IV priedo 3 skyriuje.

KPSN

1. Prašymas.

2. Fizinio asmens verslo liudijimo kopija, nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos kopija, ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopija (jeigu prašymai teikiami ne per PŪSR).

3. Patalpų, teritorijos, kuriose numatoma vykdyti pašarų tvarkymo veikla, teisėtą naudojimą patvirtinantys dokumentai (nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų, nuomos, panaudos sutarčių ir kt.) kopijos (jeigu kontrolės subjekto veikla susijusi su reikalavimu turėti patalpas ir (ar) įrenginius).

4. Gaminamų kombinuotųjų pašarų aprašas.

5. Gamyboje naudojamų pašarų priedų ir premiksų sąrašas.

6. Pašarų gamybos, laikymo patalpų, teritorijos, įrangos schema.

7. Gamybos technologinio proceso aprašas.

8. Teritorijos, patalpų, įrangos, transporto valymo ir dezinfekavimo programos.

9. Savikontrolės sistemos programa (RVASVT sistema).

10. Savikontrolės mėginių ėmimo planas.

11. Gaminamų pašarų išsimaišymo tyrimų aprašas.

12. Kenkėjų kontrolės programa.

13. Atliekų tvarkymo programa.

14. Informacija apie personalo kvalifikaciją ir atsakomybės paskirstymą.

15. Informacija apie pašarų apskaitos (atsekamumo) sistemą.

16. Nesaugių pašarų tvarkymo programa.

8.

Gamina ir (ar) tiekia rinkai pašarų priedus, išskyrus nurodytuosius Reglamento (EB) Nr. 183/2005 IV priedo 1 skyriuje.

PPG

PPT

1. Prašymas.

2. Fizinio asmens verslo liudijimo kopija, nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos kopija, ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopija (jeigu prašymai teikiami ne per PŪSR).

3. Patalpų, teritorijos, kuriose numatoma vykdyti pašarų tvarkymo veikla, teisėtą naudojimą patvirtinantys dokumentai (nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų, nuomos, panaudos sutarčių ir kt.) kopijos (jeigu kontrolės subjekto veikla susijusi su reikalavimu turėti patalpas ir (ar) įrenginius).

4. Gaminamų / tiekiamų pašarų priedų sąrašas, gamyboje naudojamos medžiagos.

5. Pašarų gamybos, laikymo patalpų, teritorijos, įrangos schema.

6. Gamybos technologinio proceso aprašas (taikoma tik pašarų priedų gamybos veiklai).

7. Teritorijos, patalpų, įrangos, transporto valymo ir dezinfekavimo programos.

8. Savikontrolės sistemos programa (RVASVT sistema).

9. Savikontrolės mėginių ėmimo planas.

10. Gaminamų pašarų išsimaišymo tyrimų aprašas (taikoma tik pašarų priedų gamybos veiklai).

11. Kenkėjų kontrolės programa.

12. Atliekų tvarkymo programa.

13. Informacija apie personalo kvalifikaciją ir atsakomybės paskirstymą.

14. Informacija apie pašarų apskaitos (atsekamumo) sistemą.

15. Skundų nagrinėjimo ir produkcijos atšaukimo programa.

16. Nesaugių pašarų tvarkymo programa.

9.

Gamina ir (ar) tiekia rinkai premiksus be pašarų priedų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 183/2005 IV priedo 2 skyriuje.

PG

PT

1. Prašymas.

2. Fizinio asmens verslo liudijimo kopija, nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos kopija, ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopija (jeigu prašymai teikiami ne per PŪSR).

3. Patalpų, teritorijos, kuriose numatoma vykdyti pašarų tvarkymo veikla, teisėtą naudojimą patvirtinantys dokumentai (nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų, nuomos, panaudos sutarčių ir kt.) kopijos (jeigu kontrolės subjekto veikla susijusi su reikalavimu turėti patalpas ir (ar) įrenginius).

4. Gaminamų / tiekiamų premiksų aprašas.

5. Gamyboje naudojamų pašarų priedų ir premiksų sąrašas.

6. Pašarų gamybos, laikymo patalpų, teritorijos, įrangos schema.

7. Gamybos technologinio proceso aprašas (taikoma tik premiksų gamybos veiklai).

8. Teritorijos, patalpų, įrangos, transporto valymo ir dezinfekavimo programos.

9. Savikontrolės sistemos programa (RVASVT sistema).

10. Savikontrolės mėginių ėmimo planas.

11. Gaminamų pašarų išsimaišymo tyrimų aprašas (taikoma tik premiksų gamybos veiklai).

12. Kenkėjų kontrolės programa.

13. Atliekų tvarkymo programa.

14. Informacija apie personalo kvalifikaciją ir atsakomybės paskirstymą.

15. Informacija apie pašarų apskaitos (atsekamumo) sistemą.

16. Skundų nagrinėjimo ir produkcijos atšaukimo programa.

17. Nesaugių pašarų tvarkymo programa.

10.

Gabena pašarus, išskyrus pašarų gabenimą pirminės pašarų gamybos metu gamybos vietoje ir iš pirminės pašarų gamybos vietos tiesiogiai gyvūnų laikytojams.

PGA

1. Prašymas.

2. Fizinio asmens verslo liudijimo kopija, nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos kopija, ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopija (jeigu prašymai teikiami ne per PŪSR).

3. Gabenamų pašarų sąrašas.

4. Naudojamos transporto priemonės ir jų registracijos numeriai.

5. Transporto priemonių valymo ir dezinfekavimo programa.

6. Kryžminės taršos valdymo programa.

7. Informacija apie gabenamų pašarų ir kitų krovinių registravimo sistemą, pašarų atsekamumo užtikrinimą.

11.

Įveža pašarus į Lietuvos Respubliką.

I

1. Prašymas.

2. Fizinio asmens verslo liudijimo kopija, nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos kopija, ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopija (jeigu prašymai teikiami ne per PŪSR).

3. Įvežamų pašarų sąrašas.

4. Įvežamų pašarų priedų, premiksų, kombinuotųjų pašarų, pagamintų trečiosiose šalyse, gamintojų atstovų Europos Sąjungoje sąrašas.

5. Informacija apie pašarų apskaitos (atsekamumo) sistemą.

6. Skundų nagrinėjimo ir produkcijos atšaukimo programa.

7. Nesaugių pašarų tvarkymo programa.

12.

Atstovauja trečiojoje šalyje įsteigtam pašarų ūkio subjektui, kuris pašarus tiekia Europos Sąjungos rinkai.

A

1. Prašymas.

2. Fizinio asmens verslo liudijimo kopija, nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos kopija, ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopija (jeigu prašymai teikiami ne per PŪSR).

3. Atstovaujamų trečiųjų šalių įmonių ir pašarų produktų sąrašas.

4. Trečiųjų šalių įmonių deklaracijos, užtikrinančios, kad įmonės atitinka Reglamento 183/2005 reikalavimus.

5. Informacija apie pašarų apskaitos (atsekamumo) sistemą.

6. Skundų nagrinėjimo ir produkcijos atšaukimo programa.

13.

Eksportuoja pašarus į trečiąsias šalis.

E

1. Prašymas.

2. Fizinio asmens verslo liudijimo kopija, nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos kopija, ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopija (jeigu prašymai teikiami ne per PŪSR).

3. Eksportuojamų pašarų sąrašas.

4. Informacija apie pašarų apskaitos (atsekamumo) sistemą.

5. Skundų nagrinėjimo ir produkcijos atšaukimo programa.

14.

Teikia mobiliąją pašarų gamybos paslaugą.

MG

1. Prašymas.

2. Fizinio asmens verslo liudijimo kopija, nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos kopija, ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopija (jeigu prašymai teikiami ne per PŪSR).

3. Mobiliųjų pašarų gamybos transporto priemonių registracijos numerių sąrašas.

4. Gamybos technologinio proceso aprašas.

5. Gaminamų pašarų aprašas.

6. Gamyboje naudojamos pašarinių žaliavų, pašarų priedų ir premiksų sąrašas.

7. Mobiliosios pašarų gamybos transporto priemonės valymo ir dezinfekavimo programa.

8. Savikontrolės sistemos programa (RVASVT sistema).

9. Savikontrolės mėginių ėmimo planas.

10. Gaminamų pašarų išsimaišymo tyrimų aprašas.

11. Kryžminės taršos valdymo programa.

12. Informacija apie personalo kvalifikaciją ir atsakomybės paskirstymą.

13. Informacija apie pašarų apskaitos (atsekamumo) sistemą.

14. Skundų nagrinėjimo ir produkcijos atšaukimo programa.

15. Nesaugių pašarų tvarkymo programa.

15.

Vykdo mažmeninę vaistinių pašarų ir pašarų, kurių sudėtyje yra pluoštinių kanapių produktų, skirtų gyvūnams augintiniams, prekybą.

VPP

PKP

1. Prašymas.

2. Fizinio asmens verslo liudijimo kopija, nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos kopija, ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopija (jeigu prašymai teikiami ne per PŪSR).

3. Patalpų, teritorijos, kuriose numatoma vykdyti pašarų tvarkymo veikla, teisėtą naudojimą patvirtinantys dokumentai (nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų, nuomos, panaudos sutarčių ir kt.) kopijos (jeigu kontrolės subjekto veikla susijusi su reikalavimu turėti patalpas ir (ar) įrenginius).

4. Tiekiamų vaistinių pašarų ir pašarų, kurių sudėtyje yra pluoštinių kanapių produktų, aprašas.

5. Informacija apie pašarų apskaitos (atsekamumo) sistemą.

6. Skundų nagrinėjimo ir produkcijos atšaukimo programa.

16.

Laiko (sandėliuoja) pašarus, išskyrus pirminės pašarų gamybos produktų laikymą pirminės gamybos vietoje.

PLA

1. Prašymas.

2. Fizinio asmens verslo liudijimo kopija, nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos kopija, ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopija (jeigu prašymai teikiami ne per PŪSR).

3. Patalpų, teritorijos, kuriose numatoma vykdyti pašarų tvarkymo veikla, teisėtą naudojimą patvirtinantys dokumentai (nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų, nuomos, panaudos sutarčių ir kt.) kopijos.

4. Sandėliavimo patalpų schema.

5. Sandėliuojamų pašarų sąrašas.

6. Teritorijos, patalpų valymo ir dezinfekavimo programos.

7. Kenkėjų kontrolės programa.

8. Informacija apie pašarų apskaitos (atsekamumo) sistemą.

9. Skundų nagrinėjimo ir produkcijos atšaukimo programa.

10. Nesaugių pašarų tvarkymo programa.

 

 

______________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-97, 2008-02-28, Žin., 2008, Nr. 26-951 (2008-03-04), i. k. 1082330ISAK0003D-97

Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-607 "Dėl ūkio subjektų, kurie verčiasi pašarų veikla, įregistravimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-536, 2010-06-03, Žin., 2010, Nr. 67-3361 (2010-06-10), i. k. 1102330ISAK003D-536

Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-607 "Dėl ūkio subjektų, kurie verčiasi pašarų veikla, įregistravimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-775, 2016-12-29, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29948

Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-607 „Dėl ūkio subjektų, kurie verčiasi pašarų veikla, įregistravimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-594, 2020-08-11, paskelbta TAR 2020-08-11, i. k. 2020-17201

Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-607 „Dėl Pašarų ūkio subjektų įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-587, 2021-09-17, paskelbta TAR 2021-09-17, i. k. 2021-19566

Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-607 „Dėl Pašarų ūkio subjektų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo