Suvestinė redakcija nuo 2019-10-04

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 2-33, i. k. 105110MISAK00B1-725

 

Nauja redakcija nuo 2019-10-04:

Nr. B1-706, 2019-10-02, paskelbta TAR 2019-10-03, i. k. 2019-15783

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MAŽAIS KIEKIAIS GAMINAMOS LAUKINIŲ MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ MĖSOS VETERINARIJOS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. gruodžio 29 d. Nr. B1-725

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 14), 1 straipsnio 3 dalies e punktu, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 10 dalimi ir Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 9 straipsnio 5 dalies 2 punktu:

1Tvirtinu pridedamus Mažais kiekiais gaminamos laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos veterinarijos reikalavimus.

2Pavedu:

2.1.    įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams padaliniams;

2.2.    įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės ir Veterinarijos sanitarijos skyriams pagal kompetenciją.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                  KAZIMIERAS LUKAUSKAS

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d.

įsakymu Nr. B1-725

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2019 m. spalio 2 d.

įsakymo Nr. B1-706 redakcija)

 

MAŽAIS KIEKIAIS GAMINAMOS LAUKINIŲ MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ MĖSOS VETERINARIJOS REIKALAVIMAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Mažais kiekiais gaminamos laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos veterinarijos reikalavimai (toliau – Reikalavimai) nustato laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos tvarkymo bendruosius ir specialiuosius veterinarijos reikalavimus, laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos tvarkymo patalpų ir laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos tiekėjų reikalavimus.

2Reikalavimai taikomi mažais kiekiais gaminamos laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos tiekėjams, kurie per metus sumedžioja ne daugiau kaip 200 vienetų laukinių kanopinių ir kitų maistui medžiojamųjų sausumos žinduolių, išskyrus kiškinius, ar 1 000 vienetų laukinių paukščių ir kiškinių gyvūnų ir kurie po sumedžiotų laukinių medžiojamųjų gyvūnų pirminio tikrinimo tvarko laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsą ir ją tiekia tiesiogiai galutiniams vartotojams ar vietiniams mažmeninės prekybos subjektams, kurie laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsą taip pat tiekia tiesiogiai galutiniams vartotojams ir kurie nuo mažais kiekiais gaminamos laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos tiekėjų pagal Reikalavimų 6 punktą įregistruotų patalpų nutolę ne daugiau kaip 100 km atstumu.

3Reikalavimai netaikomi asmenims, kurie medžioja laukinius medžiojamuosius gyvūnus ir iš jų gautą mėsą naudoja asmeniniams ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine komercine veikla, tenkinti.

4Reikalavimų nuostatos neprieštarauja 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka (OL 2015 L 241, p. 1), nuostatoms.

5Reikalavimuose vartojamos sąvokos:

5.1.    Mažais kiekiais gaminamos laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos tiekėjas (toliau – Tiekėjas) – medžioklės plotų naudotojas, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje, mažais kiekiais gaminantis ir tiekiantis laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsą tiesiogiai galutiniams vartotojams ar vietiniams mažmeninės prekybos subjektams.

5.2.    Kitos Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 178/2002, nustatančiame maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančiame Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiame su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463), 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319), 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004, nustatančiame konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 14), Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme, Lietuvos Respublikos maisto įstatyme ir Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme.

6Tiekėjai registruojami, vadovaujantis Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. B1-738 „Dėl Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

II skyrius

LAUKINIŲ medžiojamųjų GYVŪNŲ MĖSOS TVARKYMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

7Tiekėjai turi užtikrinti, kad:

7.1.    rinkai tiekiama laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsa gauta iš laukinių medžiojamųjų gyvūnų, kurie:

7.1.1.   buvo sumedžioti medžioklės plotuose tokiomis priemonėmis, kurias nustato medžioklę reglamentuojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai,

7.1.2.   nebuvo sumedžioti teritorijose, kuriose Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba taiko apribojimus ir (ar) draudimus dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų Veterinarijos įstatyme nustatyta tvarka,

7.1.3.   buvo patikrinti, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo IV skirsnio I skyriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. B1-385 „Dėl sumedžiotų laukinių gyvūnų pirminio tikrinimo“ reikalavimais;

7.2.    šernų ir kitų trichineliozei imlių laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsa buvo ištirta dėl trichineliozės;

7.3.    laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsa buvo tvarkoma patalpose, atitinkančiose Reikalavimų III skyriaus nuostatas.

8Šalutiniai laukinių medžiojamųjų gyvūnų produktai neturi būti kaupiami ten, kur tvarkoma laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsa. Jie turi būti tvarkomi, vadovaujantis Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimais, patvirtintais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 485/550 „Dėl Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų patvirtinimo“, ir 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (Šalutinių gyvūninių produktų reglamentas) (OL 2009 L 300, p. 1).

9Laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsai tvarkyti turi būti naudojamas tik geriamasis vanduo, atitinkantis Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimus.

 

III SKYRIUS

LAUKINIŲ medžiojamųjų GYVŪNŲ MĖSOS TVARKYMO PATALPŲ REIKALAVIMAI

 

10Laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos tvarkymo patalpos turi būti įrengtos ir išdėstytos taip, kad mėsos produktų gamybos proceso metu nebūtų mėsos produktų užteršimo pavojaus.

11Laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsai tvarkyti turi būti įrengtos šios patalpos:

11.1šaldymo patalpa ar atitinkamas šaldymo įrenginys, skirtas laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsai laikyti; jei laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos tvarkymo patalpose laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsa nuo jos pristatymo tvarkoma ir tiekiama galutiniams vartotojams ne ilgiau kaip per 2 (dvi) valandas, šiame papunktyje nurodytos šaldymo patalpos ar įrenginio įrengti nebūtina;

11.2jei būtina atlikti laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos laboratorinius tyrimus, patalpa laboratoriniams tyrimams (trichineliozės tyrimui) atlikti, kurioje būtų sudarytos tinkamos sąlygos reagentams laikyti; nesant tokios patalpos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniai padaliniai gali leisti atlikti reikalingus laboratorinius tyrimus kitoje vietoje;

11.3patalpa laukiniams medžiojamiesiems gyvūnams išdoroti, kailiams lupti ar plunksnoms pešti;

11.4patalpa mėsai išpjaustyti, jei mėsa išpjaustoma;

11.5patalpa mėsai vynioti, saugoti ir išsiųsti;

11.6patalpa ar tinkamai įrengta vieta tarai ir inventoriui plauti;

11.7patalpa ar tinkamai įrengta spinta valymo, plovimo ir dezinfekavimo priemonėms laikyti;

11.8patalpa ar tinkamai įrengta spinta pakavimo ir fasavimo medžiagoms laikyti;

11.9patalpa ar talpa atskiroje vietoje šalutiniams gyvūniniams produktams laikyti ir sandėliuoti iki išvežimo;

11.10personalui persirengti skirta patalpa su rankų praustuvu ir tualetu; jeigu yra galimybė pasinaudoti netoli mėsos produktų gamybos patalpų esančiu tualetu, jo tame pastate, kuriame yra įrengtos šiame skyriuje nustatytos patalpos, gali ir nebūti.

12Jeigu 11.3 papunktyje nurodyta patalpa yra pakankamo dydžio ir laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos tvarkymo metu užtikrinama, kad laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsa tiesiogiai ar netiesiogiai neturės sąlyčio su šalutiniais skerdimo produktais, 11.4 ir 11.5 papunkčiuose nurodyti veiksmai gali būti vykdomi 11.3 papunktyje nurodytoje patalpoje.

13Patalpose, kuriose tvarkoma laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsa, turi būti:

13.1lengvai valomos, plaunamos ir dezinfekuojamos grindys, lubos ir sienos; grindų danga turi būti paklota taip, kad vanduo lengvai nutekėtų kanalais į drenas; jei laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos tvarkymo patalpose nėra galimybės įrengti vandens surinkimo sistemos, vanduo nuo grindų gali būti pašalinamas specialiu įrenginiu;

13.2tinkamas vėdinimas;

13.3tinkamas apšvietimas;

13.4įranga rankoms ir įrankiams, talpykloms plauti ir dezinfekuoti; privalo būti įrengti šalto ir karšto arba reguliuojamos temperatūros tekančio vandens įrenginiai rankoms plauti, įrenginys ar priemonės rankoms dezinfekuoti ir sausinti;

13.5priemonių įrankių dezinfekcijai atlikti arba įrengtas įrenginys su ne žemesnės kaip 82 °C temperatūros vandeniu;

13.6nerūdijanti įranga ir įrenginiai, atitinkantys higienos reikalavimus, skirti laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsai tvarkyti;

13.7priemonių, skirtų apsisaugoti nuo kenkėjų (pvz., vabzdžių, graužikų ir kt.), arba įrengta tam tikslui skirta įranga;

13.8įranga, sauganti langus nuo vabzdžių patekimo (pvz., įrengti nuo vabzdžių saugantys tinkleliai), jeigu langai praveriami.

14Laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos tvarkymo patalpose gali būti įrengtos medinės durys ir langai, jei jų paviršius padengtas lengvai valoma, plaunama ir dezinfekuojama danga (dažais).

 

IV SKYRIUS

LAUKINIŲ medžiojamųjų GYVŪNŲ MĖSOS TVARKYMO SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

15Į laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos tvarkymo patalpas, kurias tiekėjas įregistravo pagal Reikalavimų 6 punktą, stambieji laukiniai medžiojamieji gyvūnai turi būti pristatomi su Sumedžioto laukinio gyvūno pirminio tikrinimo patvirtinimu, kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. B1-385 „Dėl sumedžiotų laukinių gyvūnų pirminio tikrinimo“, ir nedelsiant išdorojami.

16.  Laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsa atšaldoma ar užšaldoma tuoj pat po išdorojimo ir (ar) išpjaustymo. Stambiųjų laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsa laikoma ne aukštesnėje kaip 7 °C, smulkiųjų laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsa – ne aukštesnėje kaip 4 °C temperatūroje, subproduktai – ne aukštesnėje kaip 3 °C temperatūroje. Šviežios užšaldytos smulkiųjų laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos vidaus temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip –12 °C, šviežios giliai užšaldytos – ne aukštesnė kaip –18 °C.

17.  Išimtiniais atvejais ribotą laiką leidžiama nesilaikyti temperatūros kontrolės režimo ruošiant, kraunant, vežant, dedant į vitrinas ar patiekiant laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsą vartotojams, jeigu toks temperatūros kontrolės režimo nesilaikymas nekelia rizikos laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos produktų saugai.

18.  Kol nebaigtas sumedžioto laukinio medžiojamojo gyvūno apdorojimas, draudžiama, kad skerdenos ir (ar) subproduktai liestųsi su apdorotomis skerdenomis ir (ar) subproduktais. 

19.  Draudžiama, kad laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsa, kuri buvo sulaikyta arba pripažinta netinkama maistui, skrandžiai, žarnos ir nevalgomi skerdimo produktai liestųsi su tinkama maistui laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsa. Netinkamą maistui laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsą būtina kuo skubiau patalpinti į tokiai mėsai skirtas patalpas arba talpas, kad būtų išvengta kitos mėsos užteršimo.

20.  Laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsą pjaustyti reikia taip, kad ji nebūtų užteršta. Iš laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos kaulų skeveldros ir kraujo krešuliai turi būti pašalinti. Išpjaustyta maistui netinkama laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsa nedelsiant turi būti sudedama į specialias talpas.

21Jei laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsa tiekiama rinkai supakuota:

21.1pakuotės turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-417 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimus;

21.2produktų ženklinimas turi atitikti 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/ EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL 2011 L 304, p. 18), ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, reikalavimus.

22Laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsą leidžiama vežti tokiomis transporto priemonėmis, kuriose ji būtų apsaugota nuo užteršimo ir būtų užtikrinta Reikalavimų 16 punkte nurodyta temperatūra.

23Tiekėjas, tvarkydamas ir tiekdamas galutiniams vartotojams naudojamuose medžioklės plotuose sumedžiotų laukinių gyvūnų mėsą, turi užtikrinti medžiojamųjų gyvūnų mėsos atsekamumą ir tvarkyti jos apskaitą:

23.1duomenys apie sumedžiotą ir tiekiamą rinkai laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsą registruojami Laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos apskaitos žurnale (toliau – žurnalas), kurio forma nustatyta Reikalavimų priede;

23.2žurnale nurodyti duomenys apie tiekiamą rinkai sumedžiotų laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsą turi atitikti tokios mėsos prekybos dokumentuose nurodytus duomenis.

 

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI TIEKĖJAMS, TVARKANTIEMS SUMEDŽIOTŲ LAUKINIŲ GYVŪNŲ MĖSĄ 

 

24Tiekėjai, tvarkydami sumedžiotų laukinių gyvūnų mėsą, turi:

24.1vilkėti švarius darbo drabužius ir laikytis asmens higienos reikalavimų;

24.2turėti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ nustatyta tvarka išduotą Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (F Nr. 048/a), kuria patvirtinamas leidimas dirbti su maistu;

24.3būti atestuoti pagal Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“, ir turėti sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimą.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25Tiekėjai sumedžiotų laukinių medžiojamųjų gyvūnų pirminio tikrinimo registrus, žurnalus ir kitus dokumentus turi saugoti ne trumpiau kaip 2 (dvejus) metus ir pateikti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pareikalavus.

26Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniai padaliniai kontroliuoja Reikalavimų laikymąsi.

27Asmenys, pažeidę Reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

________________________

 

 

Mažais kiekiais gaminamos laukinių medžiojamųjų gyvūnų

mėsos veterinarijos reikalavimų

priedas

 

(Laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos apskaitos žurnalo formos pavyzdys)

 

LAUKINIŲ MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ MĖSOS APSKAITOS ŽURNALAS

 

 

 

 

 

I dalis

II dalis

Eil.

Nr.

Informacija

apie sumedžiotus laukinius medžiojamuosius gyvūnus ir iš jų gautą mėsą

Informacija

apie iš sumedžiotų laukinių medžiojamųjų gyvūnų gautos mėsos tiekimą rinkai

gyvūnų sumedžiojimo data

gyvūnų pavadini

mas

gyvūnų skai

čius

gyvūnų mėsos svoris, kg

tinka

mumo vartoti terminas (tinka vartoti iki ...)

trichinelio

zės ar kito privalomo laboratori

nio tyrimo rezultatas

sumedžioto laukinio gyvūno pirminio tikrinimo patvirtinimo data ir numeris

gyvūnų mėsos išvežimo data

vežamas gyvūnų mėsos kiekis, kg

vežamos gyvūnų mėsos paskirties vieta

prekybos dokumento numeris ir data

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-355, 2011-07-04, Žin., 2011, Nr. 103-4868 (2011-08-18), i. k. 111110MISAK00B1-355

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. B1-725 „Dėl Laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-706, 2019-10-02, paskelbta TAR 2019-10-03, i. k. 2019-15783

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. B1-725 „Dėl Laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo