Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 153-5651, i. k. 1052080ISAK00ĮV-757

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL BENDROSIOS BIBLIOTEKOS APSKAITOS KNYGOS IR BIBLIOTEKOS DIENORAŠČIO FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. gruodžio 23 d. Nr. ĮV-757

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-4431) 4 straipsnio 4 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos standartizacijos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2005 m. birželio 28 d. išleistą Lietuvos Respublikos standartą LST EN ISO 2789:2005 „Informacija ir dokumentai. Tarptautinė bibliotekų statistika (ISO 2789:2003)“:

1. Tvirtinu šių dokumentų formas (pridedama):

1.1. Bendroji bibliotekos apskaitos knyga;

1.2. Bibliotekos dienoraštis.

2. Įsakau šias formas naudoti Lietuvos nacionalinei bibliotekai, apskričių ir savivaldybių viešosioms, mokslo ir studijų institucijų, mokyklų, specialiosioms ir kitoms bibliotekoms.

3. Įpareigoju Lietuvos nacionalinę M. Mažvydo biblioteką ir apskričių viešąsias bibliotekas konsultuoti bibliotekas ir teikti joms metodinę pagalbą dėl šių formų naudojimo.

4. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2006 m. sausio 1 d.

5. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 1997 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 757 „Dėl bibliotekos dokumentų formų patvirtinimo“ 1.2 ir 1.3 punktus.

 

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                           VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

ĮV-757 titulinis

Priedo pakeitimai:

Nr. ĮV-959, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-19, i. k. 2014-20037

 

ĮV-757 lentelė

Priedo pakeitimai:

Nr. ĮV-959, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-19, i. k. 2014-20037

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-959, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-19, i. k. 2014-20037

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. ĮV-757 „Dėl Bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio formų patvirtinimo“ pakeitimo