Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 153-5651, i. k. 1052080ISAK00ĮV-757

 

Nauja redakcija nuo 2023-01-01:

Nr. ĮV-687, 2022-08-16, paskelbta TAR 2022-08-18, i. k. 2022-17279

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BIBLIOTEKOS FONDO BENDROSIOS APSKAITOS KNYGOS, BIBLIOTEKOS FONDO INVENTORIAUS KNYGŲ IR BIBLIOTEKOS DIENORAŠČIO FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. gruodžio 23 d. Nr. ĮV-757

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo 4 straipsnio 4 punktu:

1. T v i r t i n u šių dokumentų formas (pridedama):

1.1. Bibliotekos fondo bendrosios apskaitos knyga;

1.2. Bibliotekos fondo inventoriaus knyga (spausdintiniai dokumentai ir dokumentai fizinėse laikmenose);

1.3. Bibliotekos fondo inventoriaus knyga (bibliotekos valdomi elektroniniai dokumentai);

1.4. Bibliotekos dienoraštis.

2. P a v e d u:

2.1. Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai (toliau – Nacionalinė biblioteka) ir apskričių viešosioms bibliotekoms konsultuoti bibliotekas ir teikti joms metodinę pagalbą dėl šių formų naudojimo;

2.2. Nacionalinei bibliotekai parengti spaudai ir atspausdinti pagal poreikį reikiamu tiražu 1.11.3 papunkčiuose nurodytas dokumentų formas bei Nacionalinės bibliotekos nustatyta tvarka  ir sąlygomis aprūpinti jomis bibliotekas.

 

 

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                             VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

ĮV-866_Bendrosios+apskaitos+knyga

Priedo pakeitimai:

Nr. ĮV-959, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-19, i. k. 2014-20037

Nr. ĮV-687, 2022-08-16, paskelbta TAR 2022-08-18, i. k. 2022-17279

Nr. ĮV-866, 2022-11-07, paskelbta TAR 2022-11-07, i. k. 2022-22542

 

ĮV-866_Inventoriaus_knyga_dokumentams_fizinėse_laikmenose

Priedo pakeitimai:

Nr. ĮV-959, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-19, i. k. 2014-20037

Nr. ĮV-687, 2022-08-16, paskelbta TAR 2022-08-18, i. k. 2022-17279

Nr. ĮV-866, 2022-11-07, paskelbta TAR 2022-11-07, i. k. 2022-22542

 

V-687_Inventoriaus_knyga_elektroniniams_dokumentams

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-959, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-19, i. k. 2014-20037

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. ĮV-757 „Dėl Bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-687, 2022-08-16, paskelbta TAR 2022-08-18, i. k. 2022-17279

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. ĮV-757 „Dėl Bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-866, 2022-11-07, paskelbta TAR 2022-11-07, i. k. 2022-22542

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. ĮV-687 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruožio 23 d. įsakymo Nr. ĮV-757 „Dėl Bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio formų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo