Suvestinė redakcija nuo 2009-10-07 iki 2010-02-06

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 142-5139, i. k. 1052310ISAK001V-393

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL ASMENS BE PILIETYBĖS KELIONĖS DOKUMENTO IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. lapkričio 24 d. Nr. 1V-393

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (Žin., 2004, Nr. 73-2539) 38 straipsniu:

1. Tvirtinu Asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimo taisykles (pridedama).

2. Pavedu:

2.1. Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir teritorinių policijos įstaigų vadovams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą;

2.2. Turto valdymo ir ūkio departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pagal Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos paraišką organizuoti šio įsakymo 1 punkte nurodytose taisyklėse nustatytų dokumentų blankų ir žurnalų pirkimą (pagaminimą) iš tam skirtų lėšų.

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. 277 „Dėl Asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimo taisyklių“ (Žin., 2001, Nr. 51-1793);

3.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. sausio 23 d. įsakymą Nr. 1V-30 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 277 „Dėl Asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimo taisyklių“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 11-430).

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                               GINTARAS FURMANAVIČIUS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2005 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1V-393

 

 

ASMENS BE PILIETYBĖS KELIONĖS DOKUMENTO IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja prašymo išduoti (pakeisti) asmens be pilietybės kelionės dokumentą (toliau – kelionės dokumentas) ar pratęsti jo galiojimo laiką pateikimą, prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą pildymą, prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą ar pratęsti jo galiojimo laiką priėmimą, nagrinėjimą ir sprendimo priėmimą, kelionės dokumento išdavimą, keitimą ir jo galiojimo laiko pratęsimą, kelionės dokumento negaliojimą ir negaliojančių kelionės dokumentų naikinimą, kelionės dokumento paėmimą, apskaitą ir saugojimą.

2. Kelionės dokumentas išduodamas, keičiamas ir jo galiojimo laikas pratęsiamas asmenims, neturintiems užsienio valstybės pilietybės (toliau – asmuo be pilietybės), turintiems galiojantį vieną iš šių dokumentų, suteikiančių teisę gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje: leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje, Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi, Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi nuolat (toliau – leidimas gyventi), tačiau neturintiems užsienio valstybėje galiojančio kelionės dokumento.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-175, 2009-04-30, Žin., 2009, Nr. 52-2075 (2009-05-08), i. k. 1092310ISAK001V-175

 

3. Kelionės dokumentas suteikia teisę išvykti iš Lietuvos Respublikos ir grįžti į Lietuvos Respubliką šio dokumento galiojimo laikotarpiu.

4. Kelionės dokumentą turėti neprivaloma, jis išduodamas asmens be pilietybės prašymu.

5. Kelionės dokumentas išduodamas asmeniui be pilietybės, neatsižvelgiant į jo amžių.

6. Prašymą išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą ar pratęsti jo galiojimo laiką priima, nagrinėja ir atitinkamą sprendimą priima, kelionės dokumentą išduoda, keičia ir jo galiojimo laiką pratęsia Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdyba, Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ar Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyrius arba policijos komisariato Migracijos poskyris ar grupė (toliau – migracijos tarnyba), kurios aptarnaujamoje teritorijoje asmuo be pilietybės yra deklaravęs gyvenamąją vietą arba kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu jis nėra deklaravęs gyvenamosios vietos ir negali jos deklaruoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-175, 2009-04-30, Žin., 2009, Nr. 52-2075 (2009-05-08), i. k. 1092310ISAK001V-175

 

7. Užsienyje esančio asmens be pilietybės prašymą pratęsti galiojančio kelionės dokumento galiojimo laiką ir dokumentus kelionės dokumento galiojimo laikui pratęsti priima, nagrinėja, sprendimą pratęsti kelionės dokumento galiojimo laiką ar sprendimą atsisakyti pratęsti kelionės dokumento galiojimo laiką priima ir kelionės dokumento galiojimo laiką pratęsia Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga užsienyje (toliau – konsulinė įstaiga).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

8. Prašymas išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą turi būti išnagrinėtas ir, jeigu nėra Taisyklių 14 punkte nurodytų priežasčių, dėl kurių kelionės dokumentas neišduodamas ir nekeičiamas, kelionės dokumentas turi būti išduotas ar pakeistas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą priėmimo migracijos tarnyboje dienos.

9. Asmens be pilietybės pageidavimu skubos tvarka prašymas išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą turi būti išnagrinėtas ir, jeigu nėra Taisyklių 14 punkte nurodytų priežasčių, dėl kurių kelionės dokumentas neišduodamas ir nekeičiamas, ir Taisyklių 15 punkte nurodytų priežasčių, dėl kurių kelionės dokumentas skubos tvarka neišduodamas ir nekeičiamas, kelionės dokumentas turi būti išduotas ar pakeistas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą priėmimo migracijos tarnyboje dienos.

10. Prašymas pratęsti kelionės dokumento galiojimo laiką turi būti išnagrinėtas ir, jeigu nėra Taisyklių 14 punkte nurodytų priežasčių, dėl kurių kelionės dokumento galiojimo laikas nepratęsiamas, kelionės dokumento galiojimo laikas turi būti pratęstas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo pratęsti kelionės dokumento galiojimo laiką priėmimo migracijos tarnyboje ar konsulinėje įstaigoje dienos.

11. Kelionės dokumento galiojimo laikas asmens be pilietybės prašymu gali būti pratęstas, jeigu iki kelionės dokumento galiojimo laiko pabaigos liko mažiau nei šeši mėnesiai, asmuo be pilietybės turi galiojantį leidimą gyventi, kurio galiojimo laikas yra ilgesnis nei kelionės dokumento galiojimo laikas, kelionės dokumento 3 puslapyje neišnaudota kelionės dokumento galiojimo laikui pratęsti skirta vieta ir nėra Taisyklių 20 punkte nurodytų priežasčių, dėl kurių kelionės dokumentas keičiamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-283, 2006-07-17, Žin., 2006, Nr. 81-3225 (2006-07-25), i. k. 1062310ISAK001V-283

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

12. Jaunesniam nei 18 metų asmeniui be pilietybės išduoto kelionės dokumento galiojimo laikas nepratęsiamas – kelionės dokumentas vieno iš asmens be pilietybės iki 18 metų tėvų (įtėvių) ar kito teisėto atstovo prašymu gali būti pakeistas.

13. Migracijos tarnyba kelionės dokumentą išduoti, pakeisti ir jo galiojimo laiką pratęsti gali dvejiems metams, bet ne trumpiau kaip trims mėnesiams ir ne ilgiau, nei galioja asmens be pilietybės turimas galiojantis leidimas gyventi.

Asmeniui be pilietybės, iš Lietuvos Respublikos išvykstančiam gyventi į užsienio valstybę ilgiau nei šešiems mėnesiams, kelionės dokumentas išduodamas, keičiamas arba jo galiojimo laikas pratęsiamas vieniems metams.

Konsulinė įstaiga kelionės dokumento galiojimo laiką gali pratęsti iki šešių mėnesių nuo sprendimo pratęsti kelionės dokumento galiojimo laiką priėmimo dienos, bet ne ilgiau, nei galioja asmens be pilietybės turimas galiojantis leidimas gyventi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-283, 2006-07-17, Žin., 2006, Nr. 81-3225 (2006-07-25), i. k. 1062310ISAK001V-283

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

14. Kelionės dokumentas neišduodamas, nekeičiamas ir jo galiojimo laikas nepratęsiamas, jeigu:

14.1. asmuo be pilietybės neturi galiojančio leidimo gyventi;

14.2. iki galiojančio leidimo gyventi galiojimo laiko pabaigos liko mažiau nei trys mėnesiai, išskyrus atvejį, kai kelionės dokumento galiojimo laiką pratęsti prašoma konsulinėje įstaigoje.

15. Kelionės dokumentas skubos tvarka neišduodamas ir nekeičiamas, jeigu pasikeitė asmens be pilietybės vardas (-ai), pavardė, lytis, gimimo data, gimimo vieta ar asmens kodas ir nustatoma, kad šie duomenys Lietuvos Respublikos gyventojų registre (toliau – Gyventojų registras) nepakeisti.

Kelionės dokumentas skubos tvarka nekeičiamas, jeigu jis keičiamas dėl Taisyklių 20.6 punkte nurodytos priežasties.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-175, 2009-04-30, Žin., 2009, Nr. 52-2075 (2009-05-08), i. k. 1092310ISAK001V-175

 

16. Jeigu asmuo be pilietybės Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi keisti leidimą gyventi (tapus netinkamam naudoti, pakeitus asmens duomenis ir pan.) arba asmuo be pilietybės kelionės dokumentą keičia dėl Taisyklių 20.1 ar 20.2 punkte nurodytos priežasties, tai kelionės dokumentas išduodamas, keičiamas ir jo galiojimo laikas pratęsiamas tik po to, kai išduodamas naujas leidimas gyventi (jeigu asmuo be pilietybės Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi keisti leidimą gyventi) ir kai duomenys apie asmenį be pilietybės yra pakeisti ar patikslinti Gyventojų registre.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-175, 2009-04-30, Žin., 2009, Nr. 52-2075 (2009-05-08), i. k. 1092310ISAK001V-175

 

17. Kelionės dokumentą keičiant ar pratęsiant jo galiojimo laiką ne toje migracijos tarnyboje, kuri jį išdavė, kelionės dokumentą keičianti ar jo galiojimo laiką pratęsianti migracijos tarnyba turi gauti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą kopiją iš jį išdavusios migracijos tarnybos, jeigu prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą kopijos nėra asmens be pilietybės asmens byloje.

18. Asmuo be pilietybės privalo sumokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą už kelionės dokumento išdavimą arba keitimą (toliau – valstybės rinkliava).

Už kelionės dokumento galiojimo laiko pratęsimą konsulinėje įstaigoje asmuo be pilietybės privalo sumokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto tarifo konsulinį mokestį.

Jeigu įstatymų nustatytais atvejais asmuo be pilietybės atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos, jis privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius aplinkybes, dėl kurių jis nuo šios rinkliavos atleidžiamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-175, 2009-04-30, Žin., 2009, Nr. 52-2075 (2009-05-08), i. k. 1092310ISAK001V-175

 

II. PRAŠYMO IŠDUOTI (PAKEISTI) KELIONĖS DOKUMENTĄ AR PRATĘSTI JO GALIOJIMO LAIKĄ PATEIKIMAS

 

19. Kelionės dokumentui gauti ar pakeisti asmuo be pilietybės migracijos tarnybai turi pateikti:

19.1. nustatytos formos prašymą išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą (1 priedas);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

19.2. galiojantį leidimą gyventi ir jo kopiją;

19.3. Neteko galios nuo 2009-10-07

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin. 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

19.4. dokumentą (kvitą arba mokamąjį pavedimą su banko žyma), patvirtinantį, kad yra sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava už kelionės dokumento išdavimą ar keitimą skubos tvarka, o jeigu asmuo be pilietybės Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos – dokumentą, patvirtinantį atleidimo aplinkybes, ir jo kopiją;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-175, 2009-04-30, Žin., 2009, Nr. 52-2075 (2009-05-08), i. k. 1092310ISAK001V-175

 

19.5. kelionės dokumentą, kai jį keičia, jeigu jis nėra prarastas;

19.6. motyvuotą paaiškinimą dėl kelionės dokumento praradimo aplinkybių, jeigu kelionės dokumentą prašoma pakeisti jį praradus;

19.7. motyvuotą paaiškinimą, kodėl kelionės dokumentas tapo netinkamas naudoti (sugadinus kelionės dokumentą – ir dėl kelionės dokumento sugadinimo), jeigu kelionės dokumentą prašoma pakeisti tapus netinkamam naudoti.

191. Jeigu nėra techninės galimybės nuskaityti asmens be pilietybės veido atvaizdą biometrinių duomenų registravimo įranga arba jeigu asmuo be pilietybės pageidauja, kad jo veido atvaizdas būtų nuskaitytas iš nuotraukos, kelionės dokumentui gauti ar pakeisti asmuo be pilietybės migracijos tarnybai turi pateikti dvi tapačias (iš to paties negatyvo) asmens be pilietybės amžių atitinkančias nuotraukas (kitoje pusėje aiškiai užrašoma asmens be pilietybės vardas (-ai) ir pavardė), kurios turi atitikti Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 (Žin., 2002, Nr. 119-5362; 2006, Nr. 93-3657).

Papildyta punktu:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

20. Kelionės dokumentas asmens be pilietybės prašymu gali būti pakeistas, jeigu:

20.1. asmuo be pilietybės pakeitė vardą, pavardę ar kitus asmens duomenis;

20.2. kelionės dokumente yra netikslių įrašų;

20.3. išnaudoti vizoms skirti puslapiai;

20.4. kelionės dokumentas tapo netinkamas naudoti (pvz., dėl sugadinimo ar susidėvėjimo);

20.5. pasibaigė kelionės dokumento galiojimo laikas. Dėl šios priežasties kelionės dokumentas gali būti pakeistas ir tuo atveju, jeigu iki kelionės dokumento galiojimo laiko pabaigos liko mažiau nei šeši mėnesiai ir kelionės dokumento 3 puslapyje yra išnaudota kelionės dokumento galiojimo laikui pratęsti skirta vieta arba jeigu iki kelionės dokumento galiojimo laiko pabaigos liko mažiau nei šeši mėnesiai ir kelionės dokumentas yra išduotas asmeniui be pilietybės iki 18 metų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-283, 2006-07-17, Žin., 2006, Nr. 81-3225 (2006-07-25), i. k. 1062310ISAK001V-283

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

20.6. kelionės dokumentas yra prarastas.

21. Asmuo be pilietybės, norintis, kad būtų pratęstas jo kelionės dokumento galiojimo laikas, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki kelionės dokumento galiojimo laiko pabaigos, migracijos tarnybai arba konsulinei įstaigai turi pateikti šiuos dokumentus:

21.1. laisvos formos prašymą pratęsti kelionės dokumento galiojimo laiką;

21.2. galiojantį leidimą gyventi ir jo kopiją;

21.3. galiojantį kelionės dokumentą, kurio galiojimo laiką prašoma pratęsti;

21.4. jei prašymą pratęsti kelionės dokumento galiojimo laiką asmuo be pilietybės pateikia konsulinei įstaigai – dokumentą, patvirtinantį sumokėtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto tarifo konsulinį mokestį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-175, 2009-04-30, Žin., 2009, Nr. 52-2075 (2009-05-08), i. k. 1092310ISAK001V-175

 

22. Jeigu asmuo be pilietybės nepateikia visų reikiamų dokumentų, nurodytų Taisyklių 19 ar 21 punkte, arba nepateikia nuotraukų, kai jas Taisyklių 191 punkte nustatytais atvejais pateikti būtina, tai dokumentai kelionės dokumentui gauti, pakeisti ar jo galiojimo laikui pratęsti nepriimami, asmeniui be pilietybės žodžiu paaiškinama dokumentų nepriėmimo priežastis ir suteikiama informacija, kurios reikia, kad dokumentai būtų priimti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

23. Taisyklių 19 ir 21 punktuose nurodytus dokumentus ir nuotraukas, kai jas Taisyklių 191 punkte nustatytais atvejais pateikti būtina, asmuo be pilietybės migracijos tarnybai ar konsulinei įstaigai pateikia asmeniškai, išskyrus Taisyklių 24, 25 ir 26 punktuose nurodytus atvejus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

24. Dokumentus dėl kelionės dokumento išdavimo ar pakeitimo asmeniui be pilietybės iki 18 metų ir nuotraukas, kai jas Taisyklių 191 punkte nustatytais atvejais pateikti būtina, pateikia vienas iš tėvų (įtėvių) ar kitas teisėtas atstovas, kartu jis pateikia atstovavimą patvirtinančius dokumentus bei jų kopijas ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei jo kopiją. Pateikiant dokumentus dėl kelionės dokumento išdavimo ar pakeitimo asmeniui be pilietybės nuo 1 iki 18 metų, turi dalyvauti ir šis asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

25. Neveiksnaus (ribotai veiksnaus) asmens be pilietybės dokumentus dėl kelionės dokumento išdavimo, pakeitimo ar jo galiojimo laiko pratęsimo ir nuotraukas, kai jas Taisyklių 191 punkte nustatytais atvejais pateikti būtina, pateikia jo globėjas (rūpintojas), kartu jis pateikia savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei jo kopiją ir paskyrimą globėju (rūpintoju) patvirtinantį dokumentą bei jo kopiją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

26. Asmens be pilietybės, kuris dėl fizinės negalios negali pats atvykti į migracijos tarnybą ar konsulinę įstaigą pateikti dokumentų kelionės dokumentui gauti, pakeisti ar jo galiojimo laikui pratęsti, šiuos dokumentus ir nuotraukas, kai jas Taisyklių 191 punkte nustatytais atvejais pateikti būtina, pateikia jo įgaliotas asmuo, kartu jis pateikia notarine ar jai prilyginta forma patvirtintą įgaliojimą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei jo kopiją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

261. Asmens be pilietybės, kuris dėl neveiksnumo ar fizinės negalios negali pats atvykti į migracijos tarnybą, asmens tapatybę ir parašą Taisyklių nustatyta tvarka turi patvirtinti ir pagal Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo, patvirtinto Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Asmens dokumentų išrašymo centras) direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 1-26 (Žin., 2009, Nr. 74-3051) (toliau – Prašymų registravimo tvarkos aprašas), reikalavimus nuskaityti asmens be pilietybės biometrinius duomenis turi nuvykęs pas asmenį be pilietybės įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

26². Jeigu asmuo be pilietybės dėl neveiksnumo ar fizinės negalios negali pats atvykti į konsulinę įstaigą pateikti dokumentų dėl kelionės dokumento galiojimo laiko pratęsimo, tai konsulinė įstaiga turi įsitikinti šio asmens be pilietybės tapatybe. Atsižvelgiant į galimybes ir vietos sąlygas, įsitikinti asmens be pilietybės tapatybe galima, be kita ko, konsuliniam pareigūnui nuvykus pas asmenį be pilietybės arba Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijai ar jų oficialiai įgaliotam asmeniui raštiškai patvirtinus asmens be pilietybės tapatybę.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

3 skyrius. Neteko galios nuo 2009-10-07

Skyriaus naikinimas:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin. 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

IV. PRAŠYMO IŠDUOTI (PAKEISTI) KELIONĖS DOKUMENTĄ AR PRATĘSTI JO GALIOJIMO LAIKĄ PRIĖMIMAS, NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMO PRIĖMIMAS

 

29. Dokumentus kelionės dokumentui gauti ar pakeisti priimantis įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas privalo:

29.1. jei asmuo be pilietybės, kuris įstatymų nustatytais atvejais nėra atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos, kartu su prašymu išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą nepateikė kvito, patikrinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) informacinėje sistemoje, ar šis asmuo yra sumokėjęs valstybės rinkliavą;

29.2. įsitikinti asmens be pilietybės, kuriam išduodamas ar keičiamas kelionės dokumentas, tapatybe, sutikrindamas jo išvaizdą su jo veido atvaizdu Gyventojų registre, o duomenis, įrašytus jo pateiktuose dokumentuose kelionės dokumentui gauti ar pakeisti, sutikrinti su duomenimis apie šį asmenį, esančiais Gyventojų registre. Jeigu Gyventojų registre nėra asmens be pilietybės veido atvaizdo, įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas privalo sutikrinti asmens be pilietybės išvaizdą su jo nuotrauka (veido atvaizdu) pateiktuose dokumentuose;

29.3. kompiuteryje pagal Gyventojų registro duomenis užpildyti prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 1–7 eilutes;

29.4. Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka:

29.4.1. registruoti prašymą išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą asmens dokumentų išrašymo sistemoje. Prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą tam skirtoje vietoje asmens dokumentų išrašymo sistemos priemonėmis suformuojamas registracijos numeris, data ir kelionės dokumentą išduodančios ar keičiančios migracijos tarnybos kodas, kuris turi atitikti įrašomą kelionės dokumente pagal Prašymų registravimo tvarkos apraše nustatytą dokumentą išdavusios įstaigos žymą asmens dokumente. Migracijos tarnyboje prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą registracijos numeris kasmet pradedamas formuoti nuo Nr. 1. Prašymas išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą asmens dokumentų išrašymo sistemos priemonėmis įtraukiamas į Prašymų išduoti (pakeisti) asmens be pilietybės kelionės dokumentą registrą (2 priedas). Prašymų išduoti (pakeisti) asmens be pilietybės kelionės dokumentą registras gali būti išspausdinamas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Jeigu, užregistravus prašymą išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą asmens dokumentų išrašymo sistemoje, priimamas sprendimas atsisakyti išduoti kelionės dokumentą arba sprendimas atsisakyti pakeisti kelionės dokumentą, šio registro skiltyje „Pastabos“ nurodoma kelionės dokumento neišdavimo priežastis;

29.4.2. ekraninės prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą formos tam skirtoje vietoje pažymėti, ar kelionės dokumentas išduodamas, ar keičiamas bendra ar skubos tvarka, ir nurodyti atitinkamą (-us) kelionės dokumento išdavimo ar keitimo priežasties (priežasčių) kodą (-us) pagal Prašymų registravimo tvarkos apraše nustatytas asmens dokumentų išdavimo ir keitimo priežastis;

29.4.3. ekraninėje prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą formoje pažymėti langelį, atitinkantį šio prašymo 8 eilutę, nurodyti, kokį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą asmuo be pilietybės pateikė, įrašyti pateikto dokumento seriją, numerį, išdavimo datą, taip pat įrašyti datą, iki kurios galioja pateiktas dokumentas, bei jį išdavusios įstaigos pavadinimą, o jeigu asmuo be pilietybės prarado kelionės dokumentą, pažymėti atitinkamą langelį;

29.4.4. ekraninės prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą formos langelyje, atitinkančiame šio prašymo 9 eilutę, pažymėti, ar sumokėta valstybės rinkliava, įrašyti jos dydį ir sumokėjimo datą, o jeigu asmuo be pilietybės įstatymų nustatytais atvejais atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos – dokumento, patvirtinančio atleidimą nuo valstybės rinkliavos, duomenis: dokumento pavadinimą, numerį, išdavimo datą ir jį išdavusios įstaigos pavadinimą;

29.4.5. nuskaityti asmens be pilietybės veido atvaizdą. Jeigu asmuo be pilietybės pateikia nuotrauką, veido atvaizdas suformuojamas iš nuotraukos;

29.4.6. nuskaityti asmens be pilietybės pirštų atspaudus. Nuskaitomi tik asmens be pilietybės nuo 12 metų amžiaus dešinės ir kairės rankų pirštų (smilių) atspaudai. Jeigu asmuo be pilietybės šių pirštų neturi arba dėl medicininių priežasčių nėra galimybės nuskaityti jų atspaudus, tai nuskaitomi paeiliui kitų pirštų – didžiųjų, bevardžių arba nykščių – atspaudai, o ekraninės prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą formos langelyje, atitinkančiame šio prašymo 15 eilutę, nurodoma, dėl kokių priežasčių nenuskaityti smilių atspaudai. Jei asmuo be pilietybės neturi jokių pirštų arba nėra galimybės nuskaityti pirštų atspaudus dėl medicininių priežasčių, tai pažymima ekraninės prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą formos langelyje, atitinkančiame šio prašymo formos 15 eilutę, ir nurodomos priežastys;

29.4.7. duoti asmeniui be pilietybės specialiu rašikliu pasirašyti parašui skirtoje vietoje, integruotoje biometrinių duomenų registravimo įrangoje. Asmuo be pilietybės, kuriam sukako 14 metų, privalo pats pasirašyti įgalioto migracijos tarnybos valstybės tarnautojo akivaizdoje. Asmens be pilietybės parašui skirtoje vietoje braukiamas brūkšnys, o ekraninės prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą formos langelyje, atitinkančiame šio prašymo formos 15 eilutę, nurodoma priežastis, dėl kurios asmuo be pilietybės nepasirašo, jeigu kelionės dokumentas išduodamas asmeniui be pilietybės iki 14 metų, taip pat jei asmuo be pilietybės nesugeba pasirašyti dėl neveiksnumo ar fizinės negalios;

29.4.8. išspausdinti prašymą išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą su užpildytomis 1–9 ir 15 eilutėmis (kai šiose eilutėse daromi įrašai), asmens be pilietybės veido atvaizdu (kai asmuo be pilietybės nepateikia nuotraukos) ir parašu (kai asmuo be pilietybės Taisyklių nustatyta tvarka turi pasirašyti). Jeigu asmuo be pilietybės įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, tai, išspausdinus prašymą išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą, šio prašymo 7 eilutėje įrašomas asmens be pilietybės nurodytas gyvenamosios vietos adresas ir pažymimas langelis, kuriame nurodyta, kad asmuo įtrauktas į neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitą;

29.5. duoti asmeniui be pilietybės pasitikrinti prašyme išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą nurodytus duomenis. Asmuo be pilietybės, pasitikrinęs šiuos duomenis, prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 10 eilutėje pažymi atitinkamą langelį, nurodo savo vardą, pavardę, datą ir pasirašo, o jeigu prašymą išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą pateikia kitas asmuo (Taisyklių 24–26 punktuose nustatytais atvejais), tai šis asmuo nurodo ir savo asmens kodą. Jei asmuo be pilietybės įstatymų nustatytais atvejais nėra atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos ir nepateikė kvito, tai prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 15 eilutėje jis nurodo, kad jam yra žinoma, jog nesumokėjus valstybės rinkliavos išrašytas kelionės dokumentas nebus įteiktas, įrašo, kad pageidauja (jeigu pageidauja) susigrąžinti keičiamą kelionės dokumentą, ir, jeigu pakeisti pateiktame kelionės dokumente yra galiojanti užsienio valstybės viza ir asmuo be pilietybės pageidauja, kad kelionės dokumento puslapis, kuriame ji yra, nebūtų pažymėtas kaip negaliojantis, įrašo: „Prašyčiau grąžinti negaliojantį kelionės dokumentą Nr. __ ir nepažymėti psl. ____, nes jame yra galiojanti _______ valstybės viza“ – ir pasirašo;

29.6. parašu patvirtinti asmens be pilietybės, kuriam išduodamas ar keičiamas kelionės dokumentas, tapatybę ir parašą, prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 11 eilutėje įrašyti savo pareigas, vardą, pavardę, datą;

29.7. duomenis apie priimtą prašymą išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą užregistruoti Užsieniečių registre.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

30. Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, gavęs asmens be pilietybės prašymą pratęsti kelionės dokumento galiojimo laiką ir kartu pateiktus dokumentus:

30.1. Neteko galios nuo 2009-05-09

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-175, 2009-04-30, Žin. 2009, Nr. 52-2075 (2009-05-08), i. k. 1092310ISAK001V-175

 

30.2. prašyme pratęsti kelionės dokumento galiojimo laiką savo parašu patvirtina asmens be pilietybės parašą ir tai, kad asmens be pilietybės tapatybė sutikrinta su pateiktais dokumentais, įrašo asmens be pilietybės pateikto leidimo gyventi seriją ir numerį, kelionės dokumento, kurio galiojimo laiką prašoma pratęsti, numerį ir datas, iki kurių galioja pateikti leidimas gyventi ir kelionės dokumentas, nurodo savo pareigas, vardą, pavardę, datą ir uždeda antspaudą su Lietuvos valstybės herbu;

30.3. prašymą pratęsti kelionės dokumento galiojimo laiką užregistruoja Prašymų pratęsti asmens be pilietybės kelionės dokumento galiojimo laiką registre (3 priedas) ir prašyme pratęsti kelionės dokumento galiojimo laiką įrašo registracijos eilės numerį, datą ir migracijos tarnybos kodą, kuris turi atitikti numerį, įrašomą kelionės dokumente pagal Prašymų registravimo tvarkos apraše nustatytą dokumentą pratęsusios įstaigos žymą asmens dokumente.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-175, 2009-04-30, Žin., 2009, Nr. 52-2075 (2009-05-08), i. k. 1092310ISAK001V-175

 

30.4. duomenis apie priimtą prašymą pratęsti kelionės dokumento galiojimo laiką užregistruoja Užsieniečių registre.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-175, 2009-04-30, Žin., 2009, Nr. 52-2075 (2009-05-08), i. k. 1092310ISAK001V-175

 

31. Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, priėmęs asmens be pilietybės prašymą išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą ar pratęsti jo galiojimo laiką ir kartu pateiktus dokumentus:

31.1. patikrina Gyventojų registre duomenis apie asmenį be pilietybės ir jam išduotus Lietuvos Respublikos asmens dokumentus bei apie asmens be pilietybės gyvenamąją vietą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-175, 2009-04-30, Žin., 2009, Nr. 52-2075 (2009-05-08), i. k. 1092310ISAK001V-175

 

31.2. apie Taisyklių 31.1 punkte nurodytą patikrinimą pažymi prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 15 eilutėje arba prašyme pratęsti kelionės dokumento galiojimo laiką, įrašo savo pareigas, vardą, pavardę, datą ir pasirašo arba surašo atitinkamą pažymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

32. Migracijos tarnybos vadovas, o jo nesant – jo funkcijas vykdantis valstybės tarnautojas priima nustatytais faktais ir Lietuvos Respublikos teisės aktų normomis pagrįstą ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945) (toliau – Viešojo administravimo įstatymas) reikalavimus atitinkantį sprendimą:

32.1. išduoti kelionės dokumentą arba pakeisti kelionės dokumentą, arba pratęsti kelionės dokumento galiojimo laiką, jeigu asmeniui be pilietybės kelionės dokumentas gali būti išduotas, pakeistas ar pratęstas jo galiojimo laikas;

32.2. atsisakyti išduoti kelionės dokumentą arba atsisakyti pakeisti kelionės dokumentą, arba atsisakyti pratęsti kelionės dokumento galiojimo laiką; šiame sprendime nurodomi atsisakymo išduoti, pakeisti kelionės dokumentą ar pratęsti jo galiojimo laiką pagrindai, sprendimo apskundimo tvarka ir terminai, jeigu asmeniui be pilietybės kelionės dokumentas negali būti išduotas, pakeistas ar pratęstas jo galiojimo laikas.

33. Asmeniui be pilietybės pateikus prašymą išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą skubos tvarka, sprendimas priimamas per vieną darbo dieną nuo šio prašymo priėmimo migracijos tarnyboje dienos.

34. Priimtas sprendimas užregistruojamas Sprendimų dėl asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimo, jo pakeitimo ar asmens be pilietybės kelionės dokumento galiojimo laiko pratęsimo registre (4 priedas). Duomenys apie priimtą sprendimą užregistruojami Užsieniečių registre.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-175, 2009-04-30, Žin., 2009, Nr. 52-2075 (2009-05-08), i. k. 1092310ISAK001V-175

 

35. Taisyklių 32.2 punkte nurodyto sprendimo Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta kopija išsiunčiama asmeniui be pilietybės, o Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta lydraščio kopija dedama į asmens be pilietybės asmens bylą.

36. Prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą kopija, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, prašymas pratęsti kelionės dokumento galiojimo laiką, kartu su prašymu išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą ar pratęsti jo galiojimo laiką pateikti dokumentai ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos jų kopijos, Taisyklių 31.2 punkte nurodyta pažyma, jeigu ji buvo surašyta, ir priimtas sprendimas dedami į asmens be pilietybės asmens bylą.

37. Konsulinis pareigūnas, gavęs asmens be pilietybės prašymą pratęsti kelionės dokumento galiojimo laiką ir kartu pateiktus dokumentus, nedelsdamas:

37.1. atlieka Taisyklių 30.2 ir 30.3 punktuose nurodytus veiksmus;

37.11. įsitikina, kad asmuo be pilietybės už kelionės dokumento galiojimo laiko pratęsimą sumokėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto tarifo konsulinį mokestį;

Papildyta punktu:

Nr. 1V-175, 2009-04-30, Žin., 2009, Nr. 52-2075 (2009-05-08), i. k. 1092310ISAK001V-175

 

37.2. atlieka Taisyklių 31.1 punkte nurodytą patikrinimą ir apie šį patikrinimą pažymi prašyme pratęsti kelionės dokumento galiojimo laiką, įrašo savo pareigas, vardą, pavardę, datą ir pasirašo arba surašo atitinkamą pažymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

38. Neteko galios nuo 2009-10-07

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin. 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

39. Konsulinis pareigūnas, atsižvelgęs į Taisyklių 31.1 punkte nurodyto patikrinimo rezultatus:

39.1. priima nustatytais faktais ir Lietuvos Respublikos teisės aktų normomis pagrįstą ir Viešojo administravimo įstatymo reikalavimus atitinkantį sprendimą:

39.1.1. pratęsti kelionės dokumento galiojimo laiką, jeigu kelionės dokumento galiojimo laikas gali būti pratęstas;

39.1.2. atsisakyti pratęsti kelionės dokumento galiojimo laiką; šiame sprendime nurodomi atsisakymo pratęsti kelionės dokumento galiojimo laiką pagrindai, sprendimo apskundimo tvarka ir terminai, jeigu kelionės dokumento galiojimo laikas negali būti pratęstas;

39.2. priimtą sprendimą užregistruoja Sprendimų dėl asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimo, jo pakeitimo ar asmens be pilietybės kelionės dokumento galiojimo laiko pratęsimo registre (4 priedas);

39.3. asmeniui be pilietybės pageidaujant, su Taisyklių 39.1.2 punkte nurodytu sprendimu supažindina asmenį be pilietybės, prašiusį pratęsti kelionės dokumento galiojimo laiką. Sprendime turi pasirašyti asmuo be pilietybės ir konsulinis pareigūnas, kuris asmenį be pilietybės supažindino su sprendimu. Jei asmuo be pilietybės pageidauja, jam įteikiama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta sprendimo kopija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

V. KELIONĖS DOKUMENTO IŠDAVIMAS, KEITIMAS IR JO GALIOJIMO LAIKO PRATĘSIMAS

 

40. Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas:

40.1. migracijos tarnybos vadovui, o jo nesant – jo funkcijas vykdančiam valstybės tarnautojui priėmus sprendimą atsisakyti išduoti kelionės dokumentą arba sprendimą atsisakyti pakeisti kelionės dokumentą:

40.1.1. prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 12 eilutėje pažymi atitinkamą langelį, įrašo sprendimo atsisakyti išduoti kelionės dokumentą ar sprendimo atsisakyti pakeisti kelionės dokumentą priėmimo datą, savo pareigas, vardą ir pavardę, pasirašo, tam skirtoje vietoje deda antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir šį prašymą padeda į archyvinę kartoteką;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

40.1.2. Neteko galios nuo 2009-10-07

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin. 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

40.2. migracijos tarnybos vadovui, o jo nesant – jo funkcijas vykdančiam valstybės tarnautojui priėmus sprendimą išduoti kelionės dokumentą arba sprendimą pakeisti kelionės dokumentą:

40.2.1. prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 12 eilutėje pažymi atitinkamą langelį, įrašo sprendimo išduoti kelionės dokumentą ar sprendimo pakeisti kelionės dokumentą priėmimo datą, savo pareigas, vardą ir pavardę, pasirašo, tam skirtoje vietoje uždeda antspaudą su Lietuvos valstybės herbu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

40.2.2. Neteko galios nuo 2009-10-07

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin. 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

40.2.3. Neteko galios nuo 2009-10-07

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin. 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

40.2.4. pagal Prašymų registravimo tvarkos aprašo reikalavimus suformuoja užsakymą išrašyti kelionės dokumentą ir perduoda jį Asmens dokumentų išrašymo centrui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

41. Neteko galios nuo 2009-10-07

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin. 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-175, 2009-04-30, Žin., 2009, Nr. 52-2075 (2009-05-08), i. k. 1092310ISAK001V-175

 

42. Kelionės dokumentą išrašo Asmens dokumentų išrašymo centras. Išrašyti kelionės dokumentai migracijos tarnybai perduodami Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

43. Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, iš Asmens dokumentų išrašymo centro gavęs išrašytą kelionės dokumentą:

43.1. patikrina, ar kelionės dokumente įrašyti asmens be pilietybės duomenys ir veido atvaizdas atitinka duomenis ir nuotrauką (veido atvaizdą) prašyme išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą. Jeigu kelionės dokumente įrašyti asmens be pilietybės duomenys ir / ar veido atvaizdas neatitinka asmens be pilietybės duomenų ar nuotraukos (veido atvaizdo) prašyme išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą, apie tai nedelsiant informuojamas migracijos tarnybos vadovas. Jis nedelsdamas priima sprendimą išrašyti naują kelionės dokumentą. Apie migracijos tarnybos vadovo sprendimą išrašyti naują kelionės dokumentą pažymima prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 15 eilutėje. Užsakymas išrašyti naują kelionės dokumentą formuojamas pagal tą patį prašymą išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

43.11. jei registruojant asmens be pilietybės, kuris įstatymų nustatytais atvejais nėra atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos, prašymą išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą asmens dokumentų išrašymo sistemoje, ekraninėje šio prašymo formoje nebuvo padaryta žyma apie sumokėtą valstybės rinkliavą – patikrina Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje, ar sumokėta valstybės rinkliava, pažymi tai prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 9 eilutės atitinkamame langelyje ir įrašo sumokėtos valstybės rinkliavos dydį ir sumokėjimo datą. Jei asmuo be pilietybės, kuris įstatymų nustatytais atvejais nėra atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos, nesumokėjo nustatyto dydžio valstybės rinkliavos, išrašytas kelionės dokumentas asmeniui be pilietybės neįteikiamas;

Papildyta punktu:

Nr. 1V-175, 2009-04-30, Žin., 2009, Nr. 52-2075 (2009-05-08), i. k. 1092310ISAK001V-175

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

43.2. Neteko galios nuo 2009-10-07

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin. 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

43.3. Neteko galios nuo 2009-10-07

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin. 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

43.4. kelionės dokumento 1 puslapyje juodos ar mėlynos spalvos rašikliu lietuvių kalba, didžiosiomis raidėmis įrašo asmens be pilietybės turimo galiojančio leidimo gyventi seriją ir numerį, migracijos tarnybos pavadinimą, duoda migracijos tarnybos vadovui, o jo nesant – jo funkcijas vykdančiam valstybės tarnautojui pasirašyti, parašą patvirtina antspaudu su Lietuvos valstybės herbu. Jeigu asmuo be pilietybės pakeičia leidimą gyventi, kelionės dokumente leidimo gyventi serija ir numeris iš naujo įrašomi perbraukus senus įrašus. Kelionės dokumento 1 puslapio įrašai perbraukiami, jeigu panaikinamas asmens be pilietybės, kuris iš Lietuvos Respublikos išvyksta gyventi į užsienio valstybę ilgiau nei šešiems mėnesiams, leidimas gyventi, šis asmuo be pilietybės turi anksčiau išduotą galiojantį kelionės dokumentą ir jis nekeičiamas. Nauji įrašai arba perbraukimas patvirtinami migracijos tarnybos įgalioto valstybės tarnautojo parašu ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

43.5. kelionės dokumento 2 puslapį juodos ar mėlynos spalvos rašikliu lietuvių kalba, didžiosiomis raidėmis užpildo taip:

43.5.1. eilutėje „Kelionės dokumentas galioja visose šalyse, išskyrus“ pagal Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) pateiktą papildomą informaciją įrašo valstybės (-ių), kurioje (-iose) kelionės dokumentas negalioja, pavadinimą (-us) arba braukia brūkšnį;

43.5.2. eilutėje „iki“ braukia brūkšnį;

43.5.3. eilutėje „IŠDAVIMO VIETA“ įrašo migracijos tarnybos pavadinimą ir kodą (skliausteliuose), kuris turi atitikti numerį, įrašomą kelionės dokumente pagal Prašymų registravimo tvarkos apraše nustatytą dokumentą išdavusios įstaigos žymą asmens dokumente;

43.5.4. duoda migracijos tarnybos vadovui, o jo nesant – jo funkcijas vykdančiam valstybės tarnautojui pasirašyti, parašą patvirtina antspaudu su Lietuvos valstybės herbu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

43.6. prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 13 eilutėje įrašo išrašyto kelionės dokumento numerį, išrašymo datą bei datą, iki kurios jis galioja;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

43.7. Neteko galios nuo 2009-10-07

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin. 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

43.8. Neteko galios nuo 2009-10-07

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin. 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

43.9. pateikia asmeniui be pilietybės prašymą išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą pasirašyti. Asmuo be pilietybės prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 14 eilutėje pasirašo, patvirtindamas, kad kelionės dokumentą gavo, įrašo kelionės dokumento atsiėmimo datą ir atitinkamame langelyje pažymi, kas atsiėmė kelionės dokumentą. Jeigu asmuo be pilietybės dėl fizinės negalios nesugeba pasirašyti, prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 14 eilutėje vietoj asmens be pilietybės parašo braukiamas brūkšnys, įrašoma kelionės dokumento atsiėmimo data, o prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 15 eilutėje – priežastis, dėl kurios asmuo be pilietybės nepasirašė.

Kelionės dokumento atsiimti asmuo be pilietybės į migracijos tarnybą turi atvykti asmeniškai.

Asmens be pilietybės iki 14 metų kelionės dokumentą paima vienas iš tėvų (įtėvių) ar kitas teisėtas atstovas, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba pats asmuo be pilietybės, jeigu jam yra sukakę 16 metų.

Neveiksnaus (ribotai veiksnaus) asmens be pilietybės kelionės dokumentą paima jo globėjas (rūpintojas), pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Jeigu kelionės dokumentą atsiima ne pats asmuo be pilietybės, o paima neveiksnaus (ribotai veiksnaus) asmens be pilietybės globėjas (rūpintojas), vienas iš asmens be pilietybės iki 18 metų tėvų (įtėvių) ar kitas teisėtas atstovas, tai prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 14 eilutės tam skirtose vietose įrašoma asmens, paėmusio kelionės dokumentą, vardas (-ai), pavardė ir asmens kodas. Kelionės dokumentą paimantis asmuo pasirašo patvirtindamas, kad kelionės dokumentą gavo, ir įrašo jo atsiėmimo datą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

43.10. įteikia asmeniui be pilietybės kelionės dokumentą;

43.11. specialiu prietaisu pažymi kaip negaliojantį asmens be pilietybės pateiktą keisti kelionės dokumentą.

Jeigu pateiktame keisti kelionės dokumente yra galiojančių vizų, puslapis su galiojančia viza asmens be pilietybės prašymu nežymimas kaip negaliojantis.

Pažymėtas kaip negaliojantis kelionės dokumentas, išskyrus keičiamą dėl Taisyklių 20.2 punkte nurodytos priežasties, grąžinamas asmeniui be pilietybės arba Taisyklių 43.9 punkto 5 pastraipoje nurodytam asmeniui, jeigu prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 19 eilutėje yra asmens be pilietybės parašu patvirtintas įrašas apie tai, kad asmuo pageidauja susigrąžinti keičiamą kelionės dokumentą. Prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 15 eilutėje pažymima, ar negaliojantis kelionės dokumentas grąžintas asmeniui be pilietybės;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

43.111. asmens dokumentų išrašymo sistemoje pažymi, kad kelionės dokumentas asmeniui be pilietybės įteiktas. Tai patvirtinama pažymint prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 14 eilutėje esantį langelį ir nurodant datą, kada asmens dokumentų išrašymo sistemoje pažymėta, kad kelionės dokumentas asmeniui be pilietybės įteiktas. Kelionės dokumentas pradeda galioti nuo tada, kai apie kelionės dokumento įteikimą pažymima asmens dokumentų išrašymo sistemoje;

Papildyta punktu:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

43.12. pateiktų dokumentų kopijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, ir prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą kitos lapo pusės kopiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, padeda į asmens be pilietybės asmens bylą.

44. Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas:

44.1. migracijos tarnybos vadovui, o jo nesant – jo funkcijas vykdančiam valstybės tarnautojui priėmus sprendimą atsisakyti pratęsti kelionės dokumento galiojimo laiką, Prašymų pratęsti asmens be pilietybės kelionės dokumento galiojimo laiką registro pastabų skiltyje įrašo, kad priimtas sprendimas atsisakyti pratęsti kelionės dokumento galiojimo laiką;

44.2. migracijos tarnybos vadovui, o jo nesant – jo funkcijas vykdančiam valstybės tarnautojui priėmus sprendimą pratęsti kelionės dokumento galiojimo laiką:

44.2.1. kelionės dokumento 3 puslapį juodos ar mėlynos spalvos rašikliu lietuvių kalba, didžiosiomis raidėmis užpildo taip:

44.2.1.1. eilutėje „NUO“ trimis arabiškų skaitmenų grupėmis, metus, mėnesį ir dieną reiškiančias skaitmenų grupes atskirdamas brūkšneliais, įrašo datą, nuo kurios pratęsiamas kelionės dokumento galiojimo laikas ir kuri turi sutapti su data, iki kurios galiojo kelionės dokumentas, kurio galiojimo laikas pratęsiamas;

44.2.1.2. eilutėje „IKI“ Taisyklių 44.2.1.1 punkte nustatyta tvarka įrašo datą, iki kurios pratęsiamas kelionės dokumento galiojimo laikas;

44.2.1.3. eilutėje „PRATĘSIMO VIETA“ įrašo kelionės dokumento galiojimo laiką pratęsiančios migracijos tarnybos pavadinimą ir kodą (skliausteliuose), kuris turi atitikti numerį, įrašomą kelionės dokumente pagal Prašymų registravimo tvarkos apraše nustatytą dokumento galiojimo laiką pratęsusios įstaigos žymą asmens dokumente;

44.2.1.4. eilutėje „DATA“ Taisyklių 44.2.1.1 punkte nustatyta tvarka įrašo sprendimo pratęsti kelionės dokumento galiojimo laiką priėmimo datą;

44.2.1.5. duoda migracijos tarnybos vadovui, o jo nesant – jo funkcijas vykdančiam valstybės tarnautojui pasirašyti, parašą patvirtina antspaudu su Lietuvos valstybės herbu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-175, 2009-04-30, Žin., 2009, Nr. 52-2075 (2009-05-08), i. k. 1092310ISAK001V-175

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

44.2.2. į asmens dokumentų išrašymo sistemą Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka įveda informaciją apie kelionės dokumento galiojimo laiko pratęsimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

44.2.3. grąžina asmeniui be pilietybės kelionės dokumentą, kurio galiojimo laikas pratęstas.

Atsiimdamas kelionės dokumentą asmuo be pilietybės prašyme pratęsti kelionės dokumento galiojimo laiką turi pažymėti, kad kelionės dokumentą gavo, nurodyti jo atsiėmimo datą ir pasirašyti. Jeigu asmuo be pilietybės dėl fizinės negalios nesugeba pasirašyti, tai prašyme pratęsti kelionės dokumento galiojimo laiką įrašoma kelionės dokumento atsiėmimo data ir priežastis, dėl kurios asmuo be pilietybės nepasirašė.

Asmuo be pilietybės pats atvyksta į migracijos tarnybą ar į konsulinę įstaigą atsiimti kelionės dokumento, kurio galiojimo laikas pratęstas, arba kelionės dokumentą paimti įgalioja kitą asmenį, kuris turi pateikti įgaliojimą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Neveiksnaus (ribotai veiksnaus) asmens be pilietybės kelionės dokumentą paima jo globėjas (rūpintojas), pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Jeigu kelionės dokumentą atsiima ne pats asmuo be pilietybės, o paima jo įgaliotas asmuo ar neveiksnaus (ribotai veiksnaus) asmens be pilietybės globėjas (rūpintojas), tai prašyme pratęsti kelionės dokumento galiojimo laiką įrašoma asmens, paėmusio kelionės dokumentą, vardas (-ai) ir pavardė, šis asmuo pažymi, kad kelionės dokumentą gavo, nurodo jo atsiėmimo datą ir pasirašo.

Pateiktų dokumentų kopijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, įdedamos į asmens be pilietybės asmens bylą.

45. Konsulinis pareigūnas:

45.1. konsuliniam pareigūnui priėmus sprendimą pratęsti kelionės dokumento galiojimo laiką:

45.1.1. kelionės dokumento 3 puslapį juodos ar mėlynos spalvos rašikliu lietuvių kalba, didžiosiomis raidėmis užpildo taip:

45.1.1.1. eilutėje „NUO“ Taisyklių 44.2.1.1 punkte nustatyta tvarka įrašo datą, nuo kurios pratęsiamas kelionės dokumento galiojimo laikas ir kuri turi sutapti su data, iki kurios galiojo kelionės dokumentas, kurio galiojimo laikas pratęsiamas;

45.1.1.2. eilutėje „IKI“ Taisyklių 44.2.1.1 punkte nustatyta tvarka įrašo datą, iki kurios pratęsiamas kelionės dokumento galiojimo laikas;

45.1.1.3. eilutėje „PRATĘSIMO VIETA“ įrašo kelionės dokumento galiojimo laiką pratęsiančios konsulinės įstaigos pavadinimą;

45.1.1.4. eilutėje „DATA“ Taisyklių 44.2.1.1 punkte nustatyta tvarka įrašo sprendimo pratęsti kelionės dokumento galiojimo laiką priėmimo datą;

45.1.1.5. pasirašo ir parašą patvirtina antspaudu su Lietuvos valstybės herbu;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

45.1.2. atlieka Taisyklių 44.2.3 punkte nurodytus veiksmus;

45.1.3. sprendime įrašo kelionės dokumento, kurio galiojimo laikas pratęstas, numerį, kelionės dokumento galiojimo laiko pratęsimo datą ir datą, iki kurios pratęstas kelionės dokumento galiojimo laikas, nurodo savo pareigas, vardą, pavardę, datą ir šį sprendimą nedelsdamas elektroninio ryšio priemonėmis išsiunčia Migracijos departamentui;

45.2. konsuliniam pareigūnui priėmus sprendimą atsisakyti pratęsti kelionės dokumento galiojimo laiką, Taisyklių 39.1.2 punkte nurodytą sprendimą nedelsdamas elektroninio ryšio priemonėmis išsiunčia Migracijos departamentui.

46. Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas Taisyklių 39.1.1 ar 39.1.2 punkte nurodytą sprendimą nedelsdamas elektroninio ryšio priemonėmis persiunčia asmens be pilietybės gyvenamosios vietos migracijos tarnybai. Ši migracijos tarnyba duomenis apie konsulinės įstaigos priimtą sprendimą pratęsti kelionės dokumento galiojimo laiką ar sprendimą atsisakyti pratęsti kelionės dokumento galiojimo laiką užregistruoja Užsieniečių registre, o gavusi Taisyklių 39.1.1 punkte nurodytą sprendimą, informaciją apie kelionės dokumento galiojimo laiko pratęsimą nedelsdama Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka įveda ir į asmens dokumentų išrašymo sistemą.

Taisyklių 39.1.1 ir 39.1.2 punktuose nurodytus sprendimus migracijos tarnyba įdeda į asmens be pilietybės asmens bylą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-175, 2009-04-30, Žin., 2009, Nr. 52-2075 (2009-05-08), i. k. 1092310ISAK001V-175

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

47. Jeigu migracijos tarnybos vadovas (jo nesant – jo funkcijas vykdantis valstybės tarnautojas) ar konsulinis pareigūnas priima sprendimą atsisakyti pratęsti kelionės dokumento galiojimo laiką, tai kelionės dokumentas, jei pasibaigė jo galiojimo laikas, asmeniui be pilietybės negrąžinamas. Konsulinis pareigūnas negaliojantį kelionės dokumentą per Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinį departamentą išsiunčia Migracijos departamentui. Migracijos departamentas kelionės dokumentą perduoda jį išdavusiai migracijos tarnybai, kuri Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka išsiunčia jį Asmens dokumentų išrašymo centrui sunaikinti.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

VI. NEGALIOJANTYS KELIONĖS DOKUMENTAI

 

48. Kelionės dokumentas negalioja:

48.1. pasibaigus jo galiojimo laikui;

48.2. asmeniui be pilietybės mirus;

48.3. paskelbus jį negaliojančiu pagal Taisyklių 56 punkte nurodytus pagrindus, t. y. į asmens dokumentų išrašymo sistemą įvedus duomenis apie kelionės dokumento negaliojimą.

49. Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas migracijos tarnybai pateiktą ar grąžintą negaliojantį kelionės dokumentą specialiu prietaisu pažymi kaip negaliojantį.

50. Mirusio asmens be pilietybės kelionės dokumentas asmens dokumentų išrašymo sistemoje tampa negaliojantis nuo asmens be pilietybės mirties datos, kai mirties faktas užregistruojamas Gyventojų registre.

51. Mirusio asmens be pilietybės kelionės dokumentas turi būti grąžintas jį išdavusiai migracijos tarnybai, buvusios gyvenamosios vietos ar mirties vietos civilinės metrikacijos skyriui ar konsulinei įstaigai.

52. Civilinės metrikacijos įstaigai grąžintas mirusio asmens be pilietybės kelionės dokumentas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka perduodamas jį išdavusiai migracijos tarnybai, o grąžintas konsulinei įstaigai perduodamas Migracijos departamentui per Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinį departamentą su lydraščiu, kuriame nurodoma asmens be pilietybės vardas (-ai), pavardė, jo mirties įrašo numeris, data, mirties fakto užregistravimo vieta (gali būti pridedami šiuos duomenis patvirtinantys dokumentai ar konsulinio pareigūno patvirtintos jų kopijos su vertimu į lietuvių kalbą, jeigu tokie dokumentai konsulinei įstaigai buvo pateikti) ir mirusio asmens be pilietybės kelionės dokumento duomenys. Migracijos departamentas kelionės dokumentą ir asmens be pilietybės mirties faktą patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas, jeigu tokie dokumentai ar jų kopijos gautos iš konsulinės įstaigos, perduoda kelionės dokumentą išdavusiai migracijos tarnybai.

53. Migracijos tarnybai gavus mirusių asmenų be pilietybės kelionės dokumentus, Gyventojų registre patikrinami duomenys apie mirusį asmenį be pilietybės ir jam išduotus Lietuvos Respublikos asmens dokumentus, sutikrinama asmens tapatybė. Mirusių asmenų be pilietybės, kurių mirties faktas neregistruotas Gyventojų registre, kelionės dokumentai asmens dokumentų išrašymo sistemoje pažymimi kaip negaliojantys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-175, 2009-04-30, Žin., 2009, Nr. 52-2075 (2009-05-08), i. k. 1092310ISAK001V-175

 

54. Jeigu mirusio asmens be pilietybės kelionės dokumentas perduodamas ne tai migracijos tarnybai, kuri jį išdavė, tai kelionės dokumentą kaip negaliojantį pažymi jį gavusi migracijos tarnyba, o kelionės dokumentą išdavusiai migracijos tarnybai siunčiamas pranešimas, kuriame nurodomi mirusio asmens be pilietybės vardas (-ai), pavardė, jo mirties įrašo numeris, data, mirties fakto užregistravimo vieta ir pažymima, ar kelionės dokumentas grąžintas.

55. Prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 15 eilutėje įrašoma asmens be pilietybės mirties įrašo numeris ir data, nurodoma, ar kelionės dokumentas grąžintas. Jeigu kelionės dokumentas asmeniui be pilietybės neįteiktas dėl jo mirties, prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 15 eilutėje pažymima ir tai, kad kelionės dokumentas nebuvo įteiktas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

56. Kelionės dokumentas paskelbiamas negaliojančiu, jeigu:

56.1. Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas priėmė sprendimą, kad kelionės dokumentas išduotas, pakeistas ar jo galiojimo laikas pratęstas neteisėtai ir turi būti iš asmens be pilietybės paimtas ir sunaikintas;

56.2. kelionės dokumentas yra suklastotas;

56.3. kelionės dokumentas yra prarastas;

56.4. asmuo be pilietybės įgijo Lietuvos Respublikos ar kurios nors kitos valstybės pilietybę;

56.5. panaikintas asmeniui be pilietybės išduotas leidimas gyventi, išskyrus atvejį, kai panaikintas asmens be pilietybės, kuris iš Lietuvos Respublikos išvyksta gyventi į užsienio valstybę ilgiau nei šešiems mėnesiams, leidimas gyventi;

56.6. kelionės dokumentas pakeistas dėl Taisyklių 20.1–20.5 punktuose nurodytų priežasčių;

56.7. asmuo be pilietybės kelionės dokumento, kurio galiojimo laikas ilgesnis nei šeši mėnesiai, neatsiėmė per šešis mėnesius nuo jo išrašymo dienos;

56.8. asmuo be pilietybės kelionės dokumento, kurio galiojimo laikas pratęstas ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, neatsiėmė per šešis mėnesius nuo kelionės dokumento galiojimo laiko pratęsimo dienos.

57. Jeigu yra pagrindas manyti, kad kelionės dokumentas asmeniui be pilietybės išduotas, pakeistas ar jo galiojimo laikas pratęstas neteisėtai, migracijos tarnyba, kurioje yra asmens be pilietybės asmens byla, šią bylą išsiunčia Migracijos departamentui. Migracijos departamentas atlieka patikrinimą kelionės dokumento išdavimo, pakeitimo ar jo galiojimo laiko pratęsimo aplinkybėms nustatyti. Sprendimą dėl kelionės dokumento išdavimo, pakeitimo ar jo galiojimo laiko pratęsimo teisėtumo priima Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas. Sprendimas dėl kelionės dokumento išdavimo, pakeitimo ar jo galiojimo laiko pratęsimo teisėtumo ir patikrinimo medžiaga dedama į asmens be pilietybės asmens bylą. Ši byla grąžinama ją atsiuntusiai migracijos tarnybai.

58. Asmuo be pilietybės, gavęs Migracijos departamento pranešimą apie tai, jog Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas priėmė sprendimą, kad kelionės dokumentas išduotas, pakeistas arba jo galiojimo laikas pratęstas neteisėtai ir turi būti iš asmens be pilietybės paimamas ir sunaikinamas, taip pat asmuo be pilietybės, kuris įgijo Lietuvos Respublikos ar kurios nors valstybės pilietybę arba kurio leidimas gyventi panaikintas, išskyrus atvejį, kai panaikintas asmens be pilietybės, kuris iš Lietuvos Respublikos išvyksta gyventi į užsienio valstybę ilgiau nei šešiems mėnesiams, leidimas gyventi, turi nedelsdamas grąžinti kelionės dokumentą migracijos tarnybai ar konsulinei įstaigai. Konsulinė įstaiga grąžintą kelionės dokumentą per Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinį departamentą perduoda Migracijos departamentui. Migracijos departamentas šį dokumentą perduoda jį išdavusiai migracijos tarnybai. Ši tarnyba Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka išsiunčia kelionės dokumentą Asmens dokumentų išrašymo centrui sunaikinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

59. Duomenis apie Taisyklių 56.1, 56.4 ir 56.5 punktuose nurodytų kelionės dokumentų negaliojimą į asmens dokumentų išrašymo sistemą įveda migracijos tarnyba. Jeigu negaliojančio kelionės dokumento asmuo be pilietybės negrąžina, asmens dokumentų išrašymo sistemoje jis skelbiamas negrąžintu. Jeigu toks kelionės dokumentas grąžinamas vėliau, asmens dokumentų išrašymo sistemoje daromas pakeitimas – nurodoma, kad kelionės dokumentas grąžintas.

60. Duomenis apie Taisyklių 56.2 punkte nurodyto kelionės dokumento negaliojimą į asmens dokumentų išrašymo sistemą migracijos tarnyba įveda, kai gauna pranešimą, kad nustatytas kelionės dokumento klastojimo faktas.

61. Asmuo be pilietybės, praradęs kelionės dokumentą, apie tai turi ne vėliau kaip per 2 darbo dienas pranešti savo gyvenamosios vietos migracijos tarnybai arba bet kuriai teritorinei policijos įstaigai, pateikdamas laisvos formos raštišką pranešimą, kuriame turi būti nurodomos kelionės dokumento praradimo aplinkybės. Teritorinės policijos įstaigos pareigūnas asmens be pilietybės raštišką pranešimą apie kelionės dokumento praradimą nedelsdamas perduoda šios įstaigos migracijos tarnybai.

62. Jeigu kelionės dokumentą asmuo be pilietybės prarado užsienio valstybėje, laisvos formos raštišką pranešimą apie kelionės dokumento praradimą jis turi pateikti konsulinei įstaigai. Šis raštiškas pranešimas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas elektroninio ryšio priemonėmis persiunčiamas Migracijos departamentui. Migracijos departamentas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas elektroninio ryšio priemonėmis jį persiunčia kelionės dokumentą išdavusiai migracijos tarnybai.

63. Migracijos tarnyba, gavusi pranešimą apie kelionės dokumento praradimą arba gavusi rastą galiojantį kelionės dokumentą ir nustačiusi, kad jo neįmanoma grąžinti asmeniui be pilietybės, kuriam jis buvo išduotas, nedelsdama į asmens dokumentų išrašymo sistemą įveda duomenis apie šio kelionės dokumento negaliojimą. Asmens be pilietybės pranešimas apie kelionės dokumento praradimą įdedamas į asmens be pilietybės asmens bylą.

64. Jeigu kelionės dokumentas, kuris buvo paskelbtas negaliojančiu kaip prarastas, atsirado, o migracijos tarnyba dar nepriėmė sprendimo pakeisti kelionės dokumentą, tai duomenis apie atsiradusio kelionės dokumento galiojimą į asmens dokumentų išrašymo sistemą migracijos tarnyba įveda nedelsdama, gavusi asmens be pilietybės raštišką pranešimą apie kelionės dokumento atsiradimą.

65. Taisyklių 56.6 punkte nurodyti kelionės dokumentai asmens dokumentų išrašymo sistemoje automatiškai paskelbiami negaliojančiais nuo naujo kelionės dokumento įteikimo asmeniui be pilietybės jį išdavusioje migracijos tarnyboje dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

66. Apie Taisyklių 56.7 punkte nurodytus kelionės dokumentus asmens dokumentų išrašymo sistemoje informuojama migracijos tarnyba, kuri privalo duomenis apie kelionės dokumentų negaliojimą įvesti į asmens dokumentų išrašymo sistemą.

67. Duomenis apie Taisyklių 56.8 punkte nurodytų kelionės dokumentų negaliojimą į asmens dokumentų išrašymo sistemą įveda migracijos tarnyba.

68. Neteko galios nuo 2009-10-07

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin. 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

69. Duomenys apie kelionės dokumento negaliojimą / galiojimą, taip pat apie negaliojančio kelionės dokumento grąžinimą / negrąžinimą į asmens dokumentų išrašymo sistemą įvedami Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

70. Duomenys apie kelionės dokumento negaliojimą (dėl ko kelionės dokumentas nebegalioja, ar negaliojantis kelionės dokumentas grąžintas) įrašomi prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 15 eilutėje. Šis prašymas migracijos tarnyboje perkeliamas iš galiojančios kartotekos į archyvinę.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

VII. NEGALIOJANČIŲ KELIONĖS DOKUMENTŲ NAIKINIMAS

 

71. Negaliojantis kelionės dokumentas naikinamas, jeigu:

71.1. jis paskelbtas negaliojančiu dėl Taisyklių 56.1, 56.4, 56.5, 56.7 ir 56.8 punktuose nurodytų priežasčių;

71.2. jis pakeistas dėl Taisyklių 20.1 ir 20.3–20.5 punktuose nurodytų priežasčių ir asmuo be pilietybės nepageidavo jo susigrąžinti;

71.3. jis pakeistas dėl Taisyklių 20.2 punkte nurodytos priežasties;

71.4. jis suklastotas ir nėra teisės aktuose nurodytų priežasčių, dėl kurių jis negali būti sunaikinamas;

71.5. jis yra mirusio asmens be pilietybės;

71.6. jis yra rastas ir negaliojantis;

71.7. pasibaigęs jo galiojimo laikas ir šis dokumentas yra migracijos tarnyboje.

72. Taisyklių 71 punkte nurodyti negaliojantys kelionės dokumentai Asmens dokumentų išrašymo centrui sunaikinti siunčiami Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Asmens dokumentų išrašymo centrui siunčiamų negaliojančių kelionės dokumentų lydraščiai įdedami į bylą pagal dokumentacijos planą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-283, 2006-07-17, Žin., 2006, Nr. 81-3225 (2006-07-25), i. k. 1062310ISAK001V-283

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

73. Neteko galios nuo 2009-10-07

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin. 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

74. Neteko galios nuo 2009-10-07

Punkto naikinimas:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin. 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

VIII. KELIONĖS DOKUMENTO PAĖMIMAS

 

75. Teritorinė policijos įstaiga ar kita teisėsaugos institucija, o asmeniui be pilietybės esant užsienyje – konsulinė įstaiga, nustačiusi, kad asmuo naudojasi Taisyklių 56.1–56.5 punktuose nurodytu paskelbtu negaliojančiu ar kito asmens be pilietybės kelionės dokumentu, privalo jį iš asmens paimti ir perduoti jį išdavusiai migracijos tarnybai. Ši tarnyba Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka išsiunčia kelionės dokumentą Asmens dokumentų išrašymo centrui sunaikinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

76. Iš suimtojo asmens be pilietybės, taip pat iš asmens be pilietybės, kuriam paskirta arešto ar laisvės atėmimo bausmė arba paskirtas administracinis areštas, kelionės dokumentą, jeigu jis buvo išduotas, paima teritorinė policijos įstaiga ar kita teisėsaugos institucija arba teismas. Kelionės dokumentas saugomas suimtojo, nuteistojo ar asmens, kuriam skirtas administracinis areštas, byloje.

77. Asmeniui be pilietybės, kuris paleistas iš suėmimo, atlikęs arešto ar terminuoto laisvės atėmimo bausmę arba atleistas nuo visos ar dalies bausmės atlikimo remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso X skyriaus nuostatomis arba kurio administracinis areštas pasibaigė, kelionės dokumentas grąžinamas.

78. Paimti iš asmens be pilietybės kelionės dokumentą draudžiama, išskyrus Taisyklių ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus atvejus.

 

IX. KELIONĖS DOKUMENTŲ APSKAITA IR SAUGOJIMAS

 

79. Migracijos tarnyba, iš Asmens dokumentų išrašymo centro gavusi išrašytus kelionės dokumentus, patikrina, ar nepažeista jų pakuotė.

Ne mažiau kaip trijų teritorinės policijos įstaigos įgaliotų valstybės tarnautojų ar darbuotojų (iš jų 2 – migracijos tarnybos) akivaizdoje atplėšiama kelionės dokumentų pakuotė. Atplėšus pakuotę, kelionės dokumentai suskaičiuojami, patikrinama, ar jų numeriai atitinka nurodytuosius lydraštyje. Jeigu atitinka, teritorinės policijos įstaigos įgalioti valstybės tarnautojai ar darbuotojai tai pažymi lydraštyje ir pasirašo, įrašo savo pareigas, vardą, pavardę ir datą.

80. Iš Asmens dokumentų išrašymo centro gauti išrašytų kelionės dokumentų lydraščiai įdedami į bylą pagal dokumentacijos planą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-283, 2006-07-17, Žin., 2006, Nr. 81-3225 (2006-07-25), i. k. 1062310ISAK001V-283

 

81. Nustačius, kad kelionės dokumentų pakuotė pažeista ir / arba trūksta kelionės dokumentų, apie tai nedelsiant raštu informuojamas teritorinės policijos įstaigos vadovas, Asmens dokumentų išrašymo centras ir Migracijos departamentas. Teritorinės policijos įstaigos vadovo pavedimu per 10 dienų nuo išrašytų kelionės dokumentų pakuotės iš Asmens dokumentų išrašymo centro gavimo migracijos tarnyboje dienos dėl nurodytų faktų atliekamas tarnybinis patikrinimas, surašoma jo išvada. Išvados kopija, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, pateikiama Asmens dokumentų išrašymo centrui ir Migracijos departamentui.

82. Iš Asmens dokumentų išrašymo centro gauti išrašyti, keisti ir galiojimo laikui pratęsti pateikti bei kiti migracijos tarnyboje esantys kelionės dokumentai, antspaudas su Lietuvos valstybės herbu saugomi migracijos tarnybos seifuose (metalinėse spintose) arba specialiai įrengtoje patalpoje (turi būti apsaugos signalizacija, langų grotos). Raktus nuo seifo (metalinės spintos) saugo migracijos tarnybos vadovas arba jo pareigas einantis valstybės tarnautojas.

83. Prašymai išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą saugomi migracijos tarnybos kartotekose (galiojančioje ir archyvinėje), sudėti abėcėlės tvarka (pagal pavardes). Prašymų išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą kartoteka naudotis turi teisę tik kelionės dokumentą išduodančios migracijos tarnybos valstybės tarnautojai. Išnešti prašymą išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą iš migracijos tarnybos patalpų draudžiama, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus atvejus.

84. Paimti prašymą išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą iš prašymų išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą kartotekos leidžiama tik atsakant į paklausimus, darant nuorašus (kopijas), atliekant patikrinimą dėl asmens duomenų ar tapatybės.

85. Prašymai išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą teisėsaugos įstaigų valstybės tarnautojams ar kitų valstybės institucijų ar įstaigų valstybės tarnautojams susipažinti teikiami arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos šių prašymų kopijos atsakant į paklausimus siunčiamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Tokiu atveju prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 15 eilutėje įrašoma, kada ir kam šis prašymas buvo pateiktas susipažinti ar išsiųsta jo kopija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

86. Prašymai išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą, Taisyklėse nurodyti registrai, Asmens dokumentų išrašymo centro išrašytų kelionės dokumentų ir Asmens dokumentų išrašymo centrui siunčiamų negaliojančių kelionės dokumentų lydraščiai saugomi 10 metų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-283, 2006-07-17, Žin., 2006, Nr. 81-3225 (2006-07-25), i. k. 1062310ISAK001V-283

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 

 

 

SUDERINTA                                                           SUDERINTA

Lietuvos archyvų departamento                               Lietuvos Respublikos

prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės                    užsienio reikalų ministras

generalinio direktoriaus pavaduotoja

l. e. generalinio direktoriaus pareigas                        Antanas Valionis

Veronika Karklelienė                                                2005-11-25

2005-11-28

______________

 


Asmens be pilietybės kelionės dokumento

išdavimo taisyklių

1 priedas

 

(Prašymo išduoti (pakeisti)) asmens be pilietybės kelionės dokumentą forma

 

 

 


Asmens be pilietybės kelionės dokumento

išdavimo taisyklių

1 priedo tęsinys

 

(Tęsinys)

 

 

 

 

 

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 


Asmens be pilietybės kelionės dokumento

išdavimo taisyklių

2 priedas

 

(Prašymų išduoti (pakeisti) asmens be pilietybės kelionės dokumentą registro forma)

 

_______________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

Prašymų išduoti (pakeisti) asmens be pilietybės kelionės dokumentą registras _______________

(identifikavimo žymuo)

 

Reg. Nr.

Prašymo registracijos data

Asmens be pilietybės pavardė ir vardas (-ai)

Prašymo datos nuoroda1

Pastabos

1

2

3

4

5

 

_____________

(pareigų pavadinimas)

_____________

(parašas)

_____________

(vardas ir pavardė)

 

Pastaba. Registro forma gali būti papildyta kitomis reikiamomis skiltimis.

________________

1 Įrašoma pildant prašymą

 

_________________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

 


 

Asmens be pilietybės kelionės dokumento

išdavimo taisyklių

3 priedas

 

(Prašymų pratęsti asmens be pilietybės kelionės dokumento galiojimo laiką registro forma)

 

_________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

Prašymų pratęsti asmens be pilietybės kelionės dokumento galiojimo laiką registras __________________________________

(identifikavimo žymuo)

 

 

Reg.

Nr.

 

Prašymo registracijos

data

 

Vardas (-ai) ir pavardė

 

Asmens kodas

Asmens be pilietybės kelionės dokumento

numeris

Asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimo data

Data, iki kurios galioja asmens be pilietybės kelionės dokumentas

Asmens be pilietybės kelionės dokumento galiojimo laiko pratęsimo data

Data, iki kurios pratęstas asmens be pilietybės kelionės dokumento galiojimo laikas

 

 

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

______________________

______________________

______________________

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

______________


 

Asmens be pilietybės kelionės dokumento

išdavimo taisyklių

4 priedas

 

(Sprendimų dėl asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimo, jo pakeitimo ar asmens be pilietybės kelionės dokumento galiojimo laiko pratęsimo registro forma)

 

_________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

Sprendimų dėl asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimo, jo pakeitimo ar asmens be pilietybės kelionės dokumento galiojimo laiko pratęsimo registras _____________________________

(identifikavimo žymuo)

 

Reg.

Nr.

Data

Sprendimo antraštė

Vardas (-ai) ir pavardė

Asmens kodas

Pastabos

1

2

3

4

5

6

 

 

______________________

______________________

______________________

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-283, 2006-07-17, Žin., 2006, Nr. 81-3225 (2006-07-25), i. k. 1062310ISAK001V-283

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 1V-393 "Dėl Asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-175, 2009-04-30, Žin., 2009, Nr. 52-2075 (2009-05-08), i. k. 1092310ISAK001V-175

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 1V-393 "Dėl Asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 1V-393 "Dėl Asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo