Suvestinė redakcija nuo 2019-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 142-5139, i. k. 1052310ISAK001V-393

 

Nauja redakcija nuo 2019-07-01:

Nr. 1V-584, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10326

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENS BE PILIETYBĖS KELIONĖS DOKUMENTO IŠDAVIMO tvarkos aprašo PATVIRTINIMO

 

2005 m. lapkričio 24 d. Nr. 1V-393

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 38 straipsniu,

t v i r t i n u Asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                               GINTARAS FURMANAVIČIUS

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2005 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1V-393

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1V-584

redakcija)

 

 

ASMENS BE PILIETYBĖS KELIONĖS DOKUMENTO IŠDAVIMO tvarkos aprašas

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja prašymo išduoti asmens be pilietybės kelionės dokumentą (toliau – prašymas išduoti kelionės dokumentą) pateikimą, prašymo išduoti kelionės dokumentą priėmimą, pildymą, nagrinėjimą ir sprendimo dėl asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimo priėmimą, asmens be pilietybės kelionės dokumento (toliau – kelionės dokumentas) išdavimą, kelionės dokumento įteikimą ir jo galiojimą, negaliojančių kelionės dokumentų naikinimą ir kelionės dokumento paėmimą.

2. Kelionės dokumentas išduodamas Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 38 straipsnyje nurodytiems asmenims.

3. Kelionės dokumentas suteikia teisę išvykti iš Lietuvos Respublikos ir grįžti į Lietuvos Respubliką šio dokumento galiojimo laikotarpiu.

4. Prašymas išduoti kelionės dokumentą turi būti išnagrinėtas ir kelionės dokumentas turi būti išduotas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo, nurodyto Aprašo 9 punkte, ir nuotraukų, kai jas Aprašo 10 punkte nustatytais atvejais pateikti būtina, priėmimo Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) dienos.

5. Asmens, neturinčio užsienio valstybės pilietybės (toliau – asmuo be pilietybės), pageidavimu skubos tvarka prašymas išduoti kelionės dokumentą turi būti išnagrinėtas ir, jeigu nėra Aprašo 8 punkte nurodytų priežasčių, dėl kurių kelionės dokumentas skubos tvarka neišduodamas ir nekeičiamas, kelionės dokumentas turi būti išduotas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo, nurodyto Aprašo 9 punkte, ir nuotraukų, kai jas Aprašo 10 punkte nustatytais atvejais pateikti būtina, priėmimo Migracijos departamente dienos.

6. Kelionės dokumentą išrašo Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Asmens dokumentų išrašymo centras). Kelionės dokumente duomenys apie asmenį be pilietybės: vardas (-ai), pavardė, lytis, gimimo data, gimimo vieta, asmens kodas – įrašomi pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis.

7. Kelionės dokumentas išduodamas asmens be pilietybės turimos teisės laikinai ar nuolat gyventi laikotarpiui, bet ne trumpiau kaip 3 mėnesiams ir ne ilgiau, kaip 2 metams. Kai laikinai negalima nuskaityti jokių asmens pirštų atspaudų, išduodamas kelionės dokumentas be pirštų atspaudų, galiojantis ne ilgiau kaip 1 metus.

Asmeniui be pilietybės, iš Lietuvos Respublikos išvykstančiam gyventi į užsienio valstybę ilgiau nei 6 mėnesiams, kelionės dokumentas išduodamas vieneriems metams.

8. Kelionės dokumentas skubos tvarka neišduodamas, jeigu pasikeitė asmens be pilietybės vardas (-ai), pavardė, lytis, gimimo data, gimimo vieta ar asmens kodas ir nustatoma, kad šie duomenys Gyventojų registre nepakeisti.

 

II skyrius

PRAŠYMO IŠDUOTI KELIONĖS DOKUMENTĄ PATEIKIMAS

 

9. Kelionės dokumentui gauti asmuo be pilietybės Migracijos departamentui turi pateikti nustatytos formos prašymą išduoti kelionės dokumentą (Aprašo 1 priedas), dokumentą, leidžiantį asmenį identifikuoti, ir biometrinius duomenis – veido atvaizdą (išskyrus Aprašo 10 punkte nurodytus atvejus) ir užsieniečio nuo 12 metų amžiaus dviejų pirštų atspaudus.

10. Jeigu asmuo be pilietybės iki vienų metų amžiaus nedalyvauja pateikiant jo dokumentus kelionės dokumentui gauti arba jeigu nėra techninės galimybės nuskaityti asmens be pilietybės veido atvaizdą biometrinių duomenų registravimo įranga, arba asmuo be pilietybės pageidauja, kad jo veido atvaizdas būtų nuskaitytas iš nuotraukos, kelionės dokumentui gauti asmuo be pilietybės arba asmens be pilietybės iki vienerių metų amžiaus dokumentus kelionės dokumentui gauti pateikiantis asmuo Migracijos departamentui turi pateikti dvi tapačias asmens amžių atitinkančias nuotraukas, kurios turi atitikti Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 „Dėl Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“.

11. Aprašo 9 punkte nurodytą prašymą ir nuotraukas, kai jas Aprašo 10 punkte nustatytais atvejais pateikti būtina, asmuo be pilietybės Migracijos departamentui pateikia asmeniškai atvykęs, išskyrus Aprašo 12, 13 punktuose nurodytus atvejus. Migracijos departamento direktorius nustato Migracijos departamento struktūrinius padalinius, kuriuose priimami dokumentai kelionės dokumentui gauti (pakeisti) (toliau – Migracijos departamento skyrius).

12. Asmens be pilietybės iki 18 metų Aprašo 9 punkte nurodytą prašymą ir nuotraukas, kai jas Aprašo 10 punkte nustatytais atvejais pateikti būtina, pateikia vienas iš tėvų (įtėvių) (toliau – tėvai), pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos įstaigos atstovas, pateikęs paskyrimą globėju (rūpintoju) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Jeigu nei vienas iš tėvų, nei globėjas (rūpintojas), nei socialinės globos įstaigos atstovas asmens be pilietybės iki 18 metų Aprašo 9 punkte nurodyto prašymo ir nuotraukų, kai jas Aprašo 10 punkte nustatytais atvejais pateikti būtina, nepateikia, kelionės dokumentas jam gali būti išduotas tarpininkaujant valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai.

Pateikiant dokumentus dėl kelionės dokumento išdavimo asmeniui be pilietybės nuo 1 iki 18 metų, turi dalyvauti ir jis pats.

13. Asmens be pilietybės, kuris dėl fizinės negalios negali pats atvykti į Migracijos departamentą pateikti dokumentų kelionės dokumentui gauti, šiuos dokumentus ir nuotraukas, kai jas Aprašo 10 punkte nustatytais atvejais pateikti būtina, pateikia jo atstovas, kartu jis pateikia atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

14. Asmens be pilietybės, kuris dėl neveiksnumo ar fizinės negalios negali pats atvykti į Migracijos departamentą, asmens tapatybę ir parašą Migracijos departamento direktoriaus nustatyta tvarka turi patvirtinti ir pagal Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo, patvirtinto Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 1-26 „Dėl Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“, (toliau – Prašymų registravimo tvarkos aprašas) reikalavimus nuskaityti asmens be pilietybės biometrinius duomenis turi nuvykęs pas asmenį be pilietybės Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau abu kartu – Migracijos departamento darbuotojas).

 

III skyrius

PRAŠYMO IŠDUOTI KELIONĖS DOKUMENTĄ PRIĖMIMAS IR PILDYMAS

 

15. Migracijos departamento darbuotojas prašymą išduoti kelionės dokumentą priima Migracijos departamento direktoriaus nustatyta tvarka. Prašymas išduoti kelionės dokumentą asmens dokumentų išdavimo sistemos priemonėmis įtraukiamas į Prašymų išduoti asmens be pilietybės kelionės dokumentą registrą (Aprašo 2 priedas).

16. Priimdamas prašymą išduoti kelionės dokumentą Migracijos departamento darbuotojas sutikrina pateiktus dokumentų originalus ir juos grąžina asmeniui be pilietybės, duoda asmeniui be pilietybės pasirašyti prašyme išduoti kelionės dokumentą ir specialiu rašikliu pasirašyti parašui skirtoje vietoje, integruotoje biometrinių duomenų nuskaitymo įrangoje (išskyrus atvejus, kai asmuo be pilietybės nėra sukakęs 14 metų ir (ar) nesugeba pasirašyti dėl neveiksnumo ar fizinės negalios), nuskaito asmens be pilietybės biometrinius duomenis:

16.1. nuskaito asmens be pilietybės veido atvaizdą. Jeigu Aprašo 10 punkte nurodytu atveju yra pateiktos asmens be pilietybės nuotraukos, veido atvaizdas suformuojamas iš nuotraukos;

16.2. nuskaito asmens be pilietybės pirštų atspaudus. Nuskaitomi tik asmens be pilietybės nuo 12 metų amžiaus abiejų rankų smilių atspaudai. Jeigu kairysis arba dešinysis smilius sužalotas, jo nėra arba jo atspaudo ISO/IES 19794-4 vertė yra nuo 0 iki 25, tai nuskaitomi aiškūs tos pačios rankos didžiojo ar bevardžio pirštų arba nykščio atspaudai, jeigu jų ISO/IES 19794-4 vertė aukštesnė. Jeigu visų vienos rankos pirštų atspaudų kokybė prasta pagal minėtą kokybės vertę, daromas aiškus piršto, kurio vertė didžiausia, nuskaitomas piršto, kurio būklė geriausia, atspaudas. Jei dėl asmens be pilietybės fizinės negalios negalima nuskaityti jokių vienos rankos pirštų atspaudų, tai atspaudams nuskaityti šiame papunktyje nustatyta eiliškumo tvarka parenkami du kitos rankos pirštai. Jei dėl asmens be pilietybės fizinės negalios negalima nuskaityti jokių asmens be pilietybės pirštų atspaudų ir tai yra nuolatinė būklė, tai kelionės dokumentas tokiu atveju išduodamas be jame elektroniniu būdu fiksuotų pirštų atspaudų.

 

IV skyrius

PRAŠYMO IŠDUOTI KELIONĖS DOKUMENTĄ NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMO PRIĖMIMAS

 

17. Migracijos departamento darbuotojas, priėmęs dokumentus kelionės dokumentui gauti:

17.1. patikrina Gyventojų registre duomenis apie asmenį be pilietybės ir jam išduotus Lietuvos Respublikos asmens dokumentus bei jo gyvenamąją vietą;

17.2. duomenis apie Aprašo 17.1 papunktyje nurodytą patikrinimą įrašo prašymo išduoti kelionės dokumentą 15 eilutėje, nurodo savo vardą, pavardę, datą ir pasirašo arba surašo atitinkamą pažymą.

18. Aprašo 9 punkte nurodytas prašymas išduoti kelionės dokumentą nenagrinėjamas, jeigu nėra sumokėta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava už kelionės dokumento išdavimą, išskyrus Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo nustatytus atvejus, kai asmuo nuo valstybės rinkliavos atleidžiamas.

19. Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo Aprašo 9 punkte nurodyto prašymo priėmimo dienos priima sprendimą dėl kelionės dokumento išdavimo:

19.1. išduoti kelionės dokumentą: prašymo išduoti kelionės dokumentą 12 eilutėje pažymi atitinkamą langelį, įrašo sprendimo priėmimo datą, savo pareigas, vardą ir pavardę, pasirašo, tam skirtoje vietoje uždeda antspaudą su Lietuvos valstybės herbu (atskiras sprendimas šiais atvejais nesurašomas);

19.2. atsisakyti išduoti kelionės dokumentą; šiame sprendime, atitinkančiame Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo reikalavimus, nurodomi atsisakymo išduoti kelionės dokumentą pagrindai, apskundimo tvarka ir terminai.

20. Asmeniui be pilietybės pateikus prašymą išduoti kelionės dokumentą skubos tvarka, sprendimas priimamas per vieną darbo dieną nuo šio prašymo priėmimo Migracijos departamente dienos.

21. Aprašo 19.2 papunktyje nurodytas sprendimas užregistruojamas Sprendimų dėl asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimo registre (Aprašo 3 priedas), kuris gali būti formuojamas skaitmeninėje laikmenoje, o šio sprendimo kopija, patvirtinta pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus dokumentų rengimo reikalavimus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiunčiama asmeniui be pilietybės.

22. Aprašo 17.2 papunktyje nurodyta pažyma, jeigu ji buvo surašyta, Aprašo 19.2 papunktyje nurodytas sprendimas, jei toks buvo priimtas, ir lydraščio, su kuriuo šio sprendimo kopija išsiųsta asmeniui be pilietybės, kopija dedama į asmens be pilietybės asmens bylą.

 

V skyrius

KELIONĖS DOKUMENTO IŠDAVIMAS

 

23. Migracijos departamento darbuotojas, Aprašo 19 punkte nurodytam valstybės tarnautojui priėmus Aprašo 19.1 ar 19.2 papunktyje nurodytą sprendimą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos:

23.1. ekraninės prašymo išduoti kelionės dokumentą formos langelyje, atitinkančiame šio prašymo 12 eilutę, pažymi atitinkamą langelį ir įrašo Aprašo 19.1 ar 19.2 papunktyje nurodytą sprendimą priėmusio valstybės tarnautojo pareigas, vardą, pavardę ir sprendimo priėmimo datą;

23.2. jeigu priimtas Aprašo 19.1 papunktyje nurodytas sprendimas – pagal Prašymų registravimo tvarkos aprašo reikalavimus suformuoja užsakymą išrašyti kelionės dokumentą ir perduoda jį Asmens dokumentų išrašymo centrui.

24. Migracijos departamentas, iš Asmens dokumentų išrašymo centro gavęs išrašytus kelionės dokumentus, patikrina, ar nepažeista jų pakuotė. Ne mažiau kaip dviejų Migracijos departamento darbuotojų akivaizdoje atplėšiama kelionės dokumentų pakuotė. Atplėšus pakuotę, kelionės dokumentai suskaičiuojami, patikrinama, ar jų numeriai atitinka nurodytuosius lydraštyje. Jeigu gautų kelionės dokumentų skaičius bei jų numeriai atitinka nurodytuosius lydraštyje, Migracijos departamento darbuotojai tai pažymi lydraštyje ir pasirašo, įrašo savo pareigas, vardą, pavardę ir datą.

25. Nustačius, kad kelionės dokumentų pakuotė pažeista ir (arba) trūksta kelionės dokumentų, apie tai nedelsiant raštu informuojamas Asmens dokumentų išrašymo centras. Migracijos departamento direktoriaus pavedimu per 10 dienų nuo išrašytų kelionės dokumentų pakuotės iš Asmens dokumentų išrašymo centro gavimo Migracijos departamente dienos dėl nurodytų faktų atliekamas tarnybinis patikrinimas, surašoma jo išvada. Išvados kopija, patvirtinta pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus dokumentų rengimo reikalavimus, pateikiama Asmens dokumentų išrašymo centrui. Migracijos departamentas dingusius kelionės dokumentus asmens dokumentų išdavimo sistemoje paskelbia dingusiais.

26. Iš Asmens dokumentų išrašymo centro gauti išrašytų kelionės dokumentų lydraščiai dedami į bylą pagal dokumentacijos planą.

27. Migracijos departamento darbuotojas, iš Asmens dokumentų išrašymo centro gavęs išrašytą kelionės dokumentą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo kelionės dokumento gavimo dienos:

27.1. kelionės dokumento 1 puslapyje juodos ar mėlynos spalvos rašikliu lietuvių kalba, didžiosiomis raidėmis įrašo asmens be pilietybės turimo galiojančio leidimo gyventi seriją ir numerį, Migracijos departamento skyriaus pavadinimą, pasirašo ir deda antspaudą su Lietuvos valstybės herbu;

27.2. kelionės dokumento 2 puslapį juodos ar mėlynos spalvos rašikliu lietuvių kalba, didžiosiomis raidėmis užpildo taip:

27.2.1. eilutėse „Kelionės dokumentas galioja visose šalyse, išskyrus“ ir „iki“ braukia brūkšnius;

27.2.2. eilutėje „IŠDAVIMO VIETA“ įrašo Migracijos departamento skyriaus pavadinimą ir numerį (skliausteliuose), kuris turi atitikti numerį, įrašomą kelionės dokumente pagal Prašymų registravimo tvarkos apraše nustatytą dokumentą išdavusios įstaigos žymą asmens dokumente;

27.2.3. tam skirtoje vietoje pasirašo ir deda antspaudą su Lietuvos valstybės herbu;

27.3. užpildo prašymo išduoti kelionės dokumentą 13 eilutę.

28. Jeigu asmuo be pilietybės pakeičia leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas gyventi), kelionės dokumento 1 puslapyje leidimo gyventi serija ir numeris Aprašo 27.1 papunktyje nustatyta tvarka iš naujo įrašomi perbraukus senus įrašus. Kelionės dokumento 1 puslapio įrašai perbraukiami, jeigu panaikinamas asmens be pilietybės, kuris iš Lietuvos Respublikos išvyksta gyventi į užsienio valstybę ilgiau nei šešiems mėnesiams, leidimas gyventi, šis asmuo be pilietybės turi anksčiau išduotą galiojantį kelionės dokumentą ir jis nekeičiamas. Nauji įrašai arba perbraukimas patvirtinami Migracijos departamento darbuotojo parašu ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.

 

VI skyrius

KELIONĖS DOKUMENTO ĮTEIKIMAS IR JO GALIOJIMAS

 

29. Asmuo be pilietybės atsiimti kelionės dokumento atvyksta pats į Migracijos departamento skyrių, kuriam pateikė Aprašo 9 punkte nurodytą prašymą. Kelionės dokumentą gali atsiimti ir asmens be pilietybės atstovas, kuris atvykęs atsiimti asmens be pilietybės kelionės dokumento turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

30. Jeigu atsiimant naują kelionės dokumentą nepateikiamas keičiamas kelionės dokumentas, tai asmens dokumentų išdavimo sistemoje jis skelbiamas negrąžintu. Tai turi būti pažymėta ekraninės prašymo išduoti kelionės dokumentą formos langelyje, atitinkančiame šio prašymo 15 eilutę.

31. Migracijos departamente atsiimdamas kelionės dokumentą, asmuo be pilietybės turi pasirašyti prašymo išduoti kelionės dokumentą 14 eilutėje, patvirtindamas, kad kelionės dokumentą gavo, ir nurodyti jo atsiėmimo datą, o jeigu kelionės dokumentą paima asmens be pilietybės atstovas, tai šis asmuo nurodo ir savo vardą, pavardę bei asmens kodą.

Jeigu asmuo be pilietybės dėl fizinės negalios nesugeba pasirašyti, prašymo išduoti kelionės dokumentą 14 eilutėje vietoj asmens parašo braukiamas brūkšnys, nurodoma kelionės dokumento atsiėmimo data, o prašymo išduoti kelionės dokumentą 15 eilutėje – priežastis, dėl kurios asmuo be pilietybės nepasirašo.

32. Migracijos departamento darbuotojas, įteikiantis asmeniui be pilietybės arba asmenį be pilietybės atstovaujančiam asmeniui išrašytą kelionės dokumentą:

32.1. asmens dokumentų išdavimo sistemoje pažymi, kad kelionės dokumentas asmeniui be pilietybės įteiktas, tai patvirtina pažymėdamas ekraninės prašymo išduoti kelionės dokumentą formos langelyje, atitinkančiame šio prašymo 14 eilutę, esantį langelį ir nurodydamas datą, kada asmens dokumentų išdavimo sistemoje pažymėta, kad kelionės dokumentas asmeniui įteiktas. Kelionės dokumentas pradeda galioti nuo tada, kai apie kelionės dokumento įteikimą pažymima asmens dokumentų išdavimo sistemoje;

32.2. jeigu kelionės dokumentą paima asmens be pilietybės atstovas – padaro šio asmens pateiktų asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinančių dokumentų kopijas, jei šių dokumentų kopijų nėra asmens be pilietybės asmens byloje, patvirtina pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus dokumentų rengimo reikalavimus ir šias kopijas bei įgaliojimą ir valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos tarpininkavimo dokumentą prideda prie asmens bylos, o ekraninės prašymo išduoti kelionės dokumentą formos langelyje, atitinkančiame šio prašymo 15 eilutę, nurodo asmens be pilietybės atstovo pateiktų dokumentų duomenis;

32.3. ekraninės prašymo išduoti kelionės dokumentą formos langelyje, atitinkančiame šio prašymo 14 eilutę, nurodo, kam įteiktas kelionės dokumentas, ir įrašo asmens, kuriam įteiktas kelionės dokumentas, vardą, pavardę ir kelionės dokumento įteikimo datą, o jeigu kelionės dokumentas įteiktas asmens be pilietybės atstovui – ir jo asmens kodą.

 

VII skyrius

KELIONĖS DOKUMENTO NEGALIOJIMAS

 

33. Kelionės dokumentas negalioja:

33.1. pasibaigus jo galiojimo laikui;

33.2. asmeniui be pilietybės mirus;

33.3. paskelbus jį negaliojančiu asmens dokumentų išdavimo sistemoje pagal Aprašo 35 punkte nurodytus pagrindus.

34. Mirusio asmens be pilietybės kelionės dokumentas asmens dokumentų išdavimo sistemoje tampa negaliojantis, kai mirties faktas užregistruojamas Gyventojų registre. Jeigu mirusio asmens be pilietybės kelionės dokumentas negrąžintas, asmens dokumentų išdavimo sistemoje paskelbiama, kad jis negrąžintas.

Jeigu kelionės dokumentas asmeniui be pilietybės buvo neįteiktas dėl jo mirties, kelionės dokumentas turi būti sunaikinamas. Asmens dokumentų išdavimo sistemoje paskelbiama, kad jis grąžintas.

35. Kelionės dokumentas paskelbiamas negaliojančiu į asmens dokumentų išdavimo sistemą įvedant duomenis apie kelionės dokumento negaliojimą, jeigu:

35.1. Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas priėmė sprendimą, kad kelionės dokumentas išduotas neteisėtai ir turi būti iš asmens be pilietybės paimtas ir sunaikintas;

35.2. kelionės dokumentas yra suklastotas;

35.3. kelionės dokumentas yra prarastas;

35.4. asmuo be pilietybės įgijo Lietuvos Respublikos ar kurios nors kitos valstybės pilietybę;

35.5. kelionės dokumentas, kurio galiojimo laikas ilgesnis nei šeši mėnesiai, per šešis mėnesius nuo jo išrašymo dienos asmeniui be pilietybės nebuvo įteiktas;

35.6. asmuo be pilietybės atsisakė kelionės dokumento;

35.7. asmeniui išduotas naujas kelionės dokumentas;

35.8. asmuo netenka teisės gyventi Lietuvos Respublikoje.

Sprendimą dėl kelionės dokumento išdavimo teisėtumo Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas priima per 1 mėnesį nuo informacijos apie neteisėtą kelionės dokumento išdavimą gavimo Migracijos departamente dienos.

Sprendimo dėl kelionės dokumento išdavimo teisėtumo kopija, patvirtinta pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus dokumentų rengimo reikalavimus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiunčiama asmeniui be pilietybės.

Jeigu priimamas sprendimas, kad kelionės dokumentas asmeniui be pilietybės išduotas neteisėtai Migracijos departamentas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos kelionės dokumentą asmens dokumentų išdavimo sistemoje paskelbia negaliojančiu ir negrąžintu.

Sprendimas dėl kelionės dokumento išdavimo teisėtumo, lydraščio, su kuriuo šio sprendimo kopija išsiųsta asmeniui be pilietybės, kopija ir patikrinimo medžiaga saugoma asmens be pilietybės asmens byloje.

36. Aprašo 35.2 papunktyje nurodytus kelionės dokumentus asmens dokumentų išdavimo sistemoje Migracijos departamentas paskelbia negaliojančiais, kai gauna informaciją apie nustatytą kelionės dokumento klastojimo faktą arba kai nustato, kad rastas, iš kitų institucijų gautas ar asmens be pilietybės pateiktas kelionės dokumentas suklastotas. Jeigu paaiškėja, kad nustatytas kelionės dokumento klastojimo faktas, bet suklastotas kelionės dokumentas kartu nepateikiamas, arba tai, kad kelionės dokumentas suklastotas, nustatoma iš kitų valstybės ar užsienio institucijų gavus šio kelionės dokumento kopiją, tai asmens dokumentų išdavimo sistemoje paskelbiama, kad kelionės dokumentas negalioja ir kad jis negrąžintas. Tai, kad kelionės dokumentas suklastotas, asmens dokumentų išdavimo sistemoje turi būti pažymėta ir tuo atveju, jei šioje sistemoje paskelbta, kad šis kelionės dokumentas negalioja ir dėl kitų priežasčių.

37. Asmuo be pilietybės, praradęs kelionės dokumentą, laisvos formos raštišką pranešimą apie kelionės dokumento praradimą turi pateikti Migracijos departamentui, o esantis užsienio valstybėje – konsulinei įstaigai.

Aprašo 35.3 papunktyje nurodytą kelionės dokumentą asmens dokumentų išdavimo sistemoje Migracijos departamentui ar konsulinė įstaiga paskelbia negaliojančiu ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo apie kelionės dokumento praradimą gavimo dienos. Jeigu konsulinė įstaiga neturi techninių galimybių dirbti su asmens dokumentų išdavimo sistema tiesiogiai (prijungties režimu), tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo apie kelionės dokumento praradimą gavimo dienos elektroniniu paštu (nuskaitytą) šį pranešimą persiunčia Migracijos departamentui, o Migracijos departamentas, gavęs šį pranešimą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo gavimo dienos asmens dokumentų išdavimo sistemoje prarastą kelionės dokumentą paskelbia negaliojančiu.

Pranešimai apie kelionės dokumento praradimą dedami į bylą pagal dokumentacijos planą.

38. Migracijos departamentui gavus rastą kelionės dokumentą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo tokio kelionės dokumento gavimo dienos, Gyventojų registre patikrinama, ar rastas kelionės dokumentas yra galiojantis, ir, jeigu nustatoma, kad jis yra negaliojantis, tai asmens dokumentų išdavimo sistemoje paskelbiama, kad šis kelionės dokumentas negalioja kaip prarastas ir kad jis grąžintas.

Jeigu nustatoma, kad rastas kelionės dokumentas yra galiojantis ir gali būti grąžintas asmeniui be pilietybės, tai Migracijos departamentas raštu informuoja asmenį, kad rastas jo kelionės dokumentas ir kad galima atvykti jo pasiimti. Jeigu per 3 mėnesius nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos asmuo be pilietybės, kurio kelionės dokumentas rastas, dėl šio kelionės dokumento atsiėmimo nesikreipia, tai Migracijos departamentas asmens dokumentų išdavimo sistemoje paskelbia, kad rastas kelionės dokumentas negalioja kaip prarastas ir kad jis grąžintas.

39. Aprašo 35.4, 35.6 ir 35.8 papunkčiuose nurodytus kelionės dokumentus asmens dokumentų išdavimo sistemoje negaliojančiais paskelbia Migracijos departamentas.

40. Aprašo 35.5 papunktyje nurodytus kelionės dokumentus asmens dokumentų išdavimo sistemoje paskelbia negaliojančiais Migracijos departamentas, patikrinęs ir įsitikinęs, kad kelionės dokumentas asmeniui be pilietybės neįteiktas.

41. Aprašo 35.7 papunktyje nurodyti kelionės dokumentai asmens dokumentų išdavimo sistemoje automatiškai paskelbiami negaliojančiais nuo tada, kai apie išrašyto naujo kelionės dokumento įteikimą pažymima asmens dokumentų išdavimo sistemoje.

42. Migracijos departamentui gavus negaliojantį kelionės dokumentą, jis specialiu prietaisu pažymimas kaip negaliojantis, o asmens dokumentų išdavimo sistemoje paskelbiama, kad kelionės dokumentas grąžintas.

43. Jeigu asmuo be pilietybės negaliojančio kelionės dokumento negrąžina, tai asmens dokumentų išdavimo sistemoje jis skelbiamas negrąžintu. Jeigu toks kelionės dokumentas grąžinamas vėliau, asmens dokumentų išdavimo sistemoje paskelbiama, kad kelionės dokumentas grąžintas.

44. Kelionės dokumentai asmens dokumentų išdavimo sistemoje negaliojančiais, negrąžintais ar grąžintais skelbiami Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

45. Duomenys apie kelionės dokumento negaliojimą (dėl ko jis nebegalioja, ar jis grąžintas) įrašomi ekraninės prašymo išduoti kelionės dokumentą formos laukelyje, atitinkančiame šio prašymo 15 eilutę.

 

VIII skyrius

NEGALIOJANČIŲ KELIONĖS DOKUMENTŲ NAIKINIMAS

 

46. Negaliojantis kelionės dokumentas naikinamas, jeigu:

46.1. jis paskelbtas negaliojančiu dėl Aprašo 35.1, 35.4, 35.5, 35.6 ir 35.8 papunkčiuose nurodytų priežasčių;

46.2. jis suklastotas ir nėra teisės aktuose nurodytų priežasčių, dėl kurių jis negali būti sunaikinamas;

46.3. jis yra mirusio asmens be pilietybės;

46.4. jis yra rastas ir negaliojantis arba paskelbta, kad jis negalioja;

46.5. pasibaigęs jo galiojimo laikas ir šis dokumentas yra Migracijos departamente.

47. Migracijos departamentas Aprašo 46 punkte nurodytus negaliojančius kelionės dokumentus Asmens dokumentų išrašymo centrui sunaikinti siunčia Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Asmens dokumentų išrašymo centrui siunčiamų negaliojančių kelionės dokumentų lydraščiai dedami į bylą pagal dokumentacijos planą.

 

                                                                     IX skyrius                                                                    

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

48. Apraše nurodyti registrai, Asmens dokumentų išrašymo centro išrašytų kelionės dokumentų ir Asmens dokumentų išrašymo centrui siunčiamų negaliojančių kelionės dokumentų lydraščiai saugomi 10 metų, pranešimai apie kelionės dokumento praradimą – 5 metus.

 

___________________

 

 

 

Asmens be pilietybės kelionės

dokumento išdavimo tvarkos

aprašo 2 priedas

 

 

(prašymų registro forma)

 

_________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

Prašymų išduoti asmens be pilietybės kelionės dokumentą registras ___________________

(identifikavimo žymuo)

 

 

Reg. Nr.

Prašymo registracijos data

Asmens be pilietybės pavardė ir vardas (-ai)

Prašymo pildymo data

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

_______________________                                  ____________                             ____________________

(pareigų pavadinimas)                                  (parašas)                             (vardas ir pavardė)

 

Asmens be pilietybės kelionės

dokumento išdavimo tvarkos

aprašo 3 priedas

 

(Sprendimų registro forma)

 

_________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

Sprendimų dėl asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimo registras ___________________

(identifikavimo žymuo)

 

Reg. Nr.

Data

Sprendimo antraštė

Vardas (-ai) ir pavardė

Asmens kodas

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

_____________________                      ____________                   _____________________

(pareigų pavadinimas)                                  (parašas)                              (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-283, 2006-07-17, Žin., 2006, Nr. 81-3225 (2006-07-25), i. k. 1062310ISAK001V-283

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 1V-393 "Dėl Asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-175, 2009-04-30, Žin., 2009, Nr. 52-2075 (2009-05-08), i. k. 1092310ISAK001V-175

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 1V-393 "Dėl Asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-521, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 119-5117 (2009-10-06), i. k. 1092310ISAK001V-521

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 1V-393 "Dėl Asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-69, 2010-02-02, Žin., 2010, Nr. 16-760 (2010-02-06), i. k. 1102310ISAK0001V-69

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 1V-393 "Dėl Asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-718, 2011-09-29, Žin., 2011, Nr. 121-5747 (2011-10-08), i. k. 1112310ISAK001V-718

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 1V-393 "Dėl Asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-945, 2011-12-22, Žin., 2011, Nr. 161-7650 (2011-12-29), i. k. 1112310ISAK001V-945

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 1V-393 "Dėl Asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiu ir naikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-805, 2013-09-24, Žin., 2013, Nr. 104-5119 (2013-10-03), i. k. 1132310ISAK001V-805

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 1V-393 "Dėl Asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiu ir naikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-504, 2018-07-17, paskelbta TAR 2018-07-18, i. k. 2018-12166

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 1V-393 „Dėl Asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiu ir naikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-539, 2018-07-30, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12600

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 1V-393 „Dėl Asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-584, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10326

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 1V-393 „Dėl Asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo