Suvestinė redakcija nuo 2021-05-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 141-5080, i. k. 1051100NUTA00001286

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. lapkričio 28 d. Nr. 1286

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 287, 2013-04-03, Žin., 2013, Nr. 38-1854 (2013-04-13), i. k. 1131100NUTA00000287

Nr. 521, 2015-05-27, paskelbta TAR 2015-05-29, i. k. 2015-08368

 

1. Įsteigti Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registrą.

2. Patvirtinti Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro nuostatus (pridedama).

3. Nustatyti, kad valstybės įmonės „Regitra“ nuo jos įsteigimo sukaupti kelių transporto priemonių duomenys perduodami pagal šį nutarimą įsteigtam Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registrui iki jo veiklos pradžios.

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS MINISTRĄ PIRMININKĄ                                   ZIGMANTAS BALČYTIS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                               GINTARAS FURMANAVIČIUS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1286

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2021 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 263

redakcija)

 

 

Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro nuostatai

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro (toliau – Registras) paskirtį, asmens duomenų tvarkymo tikslą, registro valdytoją ir registro tvarkytoją, jų teises ir pareigas, registro objektus, jų registravimą, registro duomenų teikėjus (toliau – teikėjai), jų teises ir pareigas, registro duomenų ir registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų (toliau – registro duomenys, duomenys) tvarkymą, registro sąveiką su kitais registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis, registro duomenų saugą, jo finansavimą, reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registras yra valstybės registras.

3. Registro paskirtis – registruoti registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti registro duomenis, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus.

4. Asmens duomenys Registre tvarkomi siekiant suregistruoti motorines transporto priemones ir jų priekabas, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti išsamią ir teisingą informaciją apie Registro objektus bei jų valdymą.

5. Registro duomenys, Registro informacija kaupiami vienoje registro duomenų bazėje.

6. Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 168/2013 dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros su visais pakeitimais, 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB su visais pakeitimais, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

7. Registras tvarkomas vadovaujantis Reglamentu, Saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Nuostatais, vidaus reikalų ministro patvirtintomis Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklėmis (toliau – Registravimo taisyklės) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais registrų veiklą.

 

II SKYRIUS

REGISTRO VALDYTOJAS IR REGISTRO TVARKYTOJAS, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

8. Registro valdytojas yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

9. Registro tvarkytojas yra valstybės įmonė „Regitra“.

10. Registro valdytojas:

10.1. yra Registre tvarkomų asmens duomenų valdytojas ir turi teises ir pareigas, nustatytas Reglamente;

10.2. atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas, turi šiame įstatyme nustatytas teises ir pareigas.

11. Registro tvarkytojas:

11.1. yra Registre tvarkomų asmens duomenų tvarkytojas ir vykdo Reglamente nustatytas duomenų tvarkytojo prievoles;

11.2. atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas, turi šiame įstatyme nustatytas teises ir pareigas;

11.3. turi teisę teikti Registro valdytojui pasiūlymus dėl Registro veiklos, funkcionalumo tobulinimo, su registro duomenų tvarkymo procedūromis, darbo organizavimu susijusių teisės aktų atnaujinimo;

11.4. užtikrina Registro sąveiką su susijusiais registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis;

11.5. užtikrina tinkamą Registro veikimą ir duomenų, gaunamų iš susijusių registrų ir valstybės informacinių sistemų, atnaujinimą;

11.6. sudaro registro duomenų teikimo sutartis su registro duomenų gavėjais ir sutarčių nustatyta tvarka teikia registro duomenis registro duomenų gavėjams;

11.7. registro duomenų gavėjų prašymų pagrindu teikia registro duomenis;

11.8. tvarko asmens duomenis laikydamasis Registro valdytojo dokumentais įformintų nurodymų, Reglamento, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų;

11.9. užtikrina, kad asmens duomenis tvarkyti įgalioti darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, (toliau ‒ darbuotojai) būtų raštu įsipareigoję užtikrinti asmens duomenų konfidencialumą;

11.10. raštu informuoja Registro valdytoją apie įvykusius Registre tvarkomų asmens duomenų saugumo pažeidimus ne vėliau kaip per 24 valandas nuo šio pažeidimo paaiškėjimo ir pateikia pranešimą, jame mutatis mutandis nurodydamas Reglamento 33 straipsnio 3 dalyje išvardytą informaciją ir kitą informaciją, būtiną asmens duomenų saugumo pažeidimo tyrimui atlikti ir duomenų valdytojo prievolei apie pažeidimą pranešti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir, kai taikoma, duomenų subjektui, įgyvendinti;

11.11. atsižvelgdamas į asmens duomenų tvarkymo pobūdį, Registre tvarkomų asmens duomenų valdytojo nustatyta tvarka, taikydamas tinkamas technines ir organizacines priemones, padeda Registre tvarkomų asmens duomenų valdytojui, kiek tai įmanoma, kad būtų įvykdyta Registre tvarkomų asmens duomenų valdytojo pareiga atsakyti į prašymus pasinaudoti Reglamento III skyriuje nustatytomis duomenų subjekto teisėmis;

11.12. padeda Registre tvarkomų asmens duomenų valdytojui užtikrinti Reglamento 32 straipsnyje nustatytų prievolių laikymąsi, inter alia pagal kompetenciją įvertina duomenų tvarkymo riziką, galinčią kilti asmenų teisėms ir laisvėms, ir įgyvendina šios rizikos mažinimo priemones, imasi visų priemonių, kurių reikalaujama pagal Reglamento 32 straipsnį, – organizacinėmis, techninėmis, technologinėmis ir metodinėmis priemonėmis užtikrina Registro saugą, Registre tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą, apsaugą nuo neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, taip pat saugų duomenų perdavimą elektroninių ryšių tinklais, teikia Registre tvarkomų asmens valdytojui informaciją apie priemones, kurias duomenų tvarkytojas įgyvendino pagal Reglamento 32 straipsnį kartu su visa kita informacija, reikalinga duomenų valdytojui įvykdyti duomenų valdytojo pareigas pagal Reglamento 32 straipsnį;

11.13. pateikia Registro valdytojui, kitam Registro valdytojo įgaliotam auditoriui ar asmeniui, atliekančiam asmens duomenų tvarkymo patikrinimus, visą informaciją, susijusią su asmens duomenų tvarkymu Registre, būtiną siekiant įrodyti, kad vykdomos Reglamento 28 straipsnyje nustatytos prievolės, ir padeda Registro valdytojui arba kitam Registro valdytojo įgaliotam auditoriui atlikti auditą, įskaitant patikrinimus;

11.14. nebeatlikdamas Registro tvarkytojo funkcijų, atsižvelgdamas į Registre tvarkomų asmens duomenų valdytojo nurodymus, sunaikina arba grąžina Registre tvarkomų asmens duomenų valdytojui visus asmens duomenis ir sunaikina turimas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai pagal Europos Sąjungos (toliau – ES) ar Lietuvos Respublikos teisės aktus yra nustatyta pareiga juos saugoti;

11.15. tvarko Registro tvarkytojui pateiktų registruoti Registro objektų registravimo duomenų ir informacijos archyvą ir užtikrina jo saugą;

11.16. Registro valdytojui nusprendus, susistemina pakartotinai naudoti tinkamus Registro dokumentus ir sudaro Registro skaitmeninių dokumentų rinkinius;

11.17. atlieka kitas Nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTAI, REGISTRO DUOMENYS

 

12. Registro objektai yra motorinės transporto priemonės ir jų priekabos, išskyrus motorines transporto priemones, nurodytas Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 27 straipsnio 7 dalyje (toliau – transporto priemonės).

13. Registre tvarkomi šie bendrieji duomenys:

13.1. Registro objekto identifikavimo kodas;

13.2. transporto priemonės registracijos:

13.2.1. tipas ir statusas (būklė);

13.2.2. galiojimo pabaigos data;

13.3. sprendimo įregistruoti transporto priemonę, pakeisti įregistruotus duomenis, išregistruoti (toliau – sprendimas) rekvizitai;

13.4. transporto priemonės įregistravimo, įregistruotų duomenų keitimo ar išregistravimo data ir laikas;

13.5. transporto priemonės išregistravimo priežastis;

13.6. transporto priemonės valstybinis registracijos numeris (toliau – registracijos numeris);

13.7. registracijos numerio:

13.7.1. tipas ir statusas (būklė);

13.7.2. galiojimo pabaigos data;

13.8. transporto priemonės registracijos dokumento blanko numeris;

13.9. transporto priemonės registracijos dokumento:

13.9.1. tipas ir statusas (būklė);

13.9.2. išrašymo data;

13.9.3. galiojimo pabaigos data;

13.10. transporto priemonės:

13.10.1. pirmosios registracijos data;

13.10.2. pirmosios registracijos Lietuvos Respublikoje data;

13.10.3. transporto priemonės gamintojo nustatyti transporto priemonės modelio metai;

13.10.4. transporto priemonės pagaminimo data arba kalendoriniai metai, kuriais transporto priemonė buvo pagaminta;

13.11. transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu:

13.11.1. numeris;

13.11.2. data;

13.12. informacija apie tai, kad transporto priemonė įregistruota taikant Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių tipo patvirtinimo ir atitikties įvertinimo tvarkos aprašo išimtis;

13.13. požymis, ar yra papildoma informacija ikiteisminio tyrimo įstaigoje (taip arba ne).

14. Registre tvarkomi šie transporto priemonės duomenys:

14.1. transporto priemonės patvirtinimo ir (arba) kilmės dokumento tipo pavadinimas;

14.2. transporto priemonės patvirtinimo užbaigtumo pakopa;

14.3. transporto priemonės patvirtinimo būdas;

14.4. transporto priemonės gamintojo ir (arba) atitiktį patvirtinančios institucijos atitikties deklaracijos duomenys:

14.4.1. gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas);

14.4.2. tipas;

14.4.3. variantas;

14.4.4. versija;

14.4.5. pakeistas tipas;

14.4.6. pakeistas variantas;

14.4.7. pakeista versija;

14.4.8. komercinis pavadinimas (modelis);

14.4.9. pakeistas komercinis pavadinimas (modelis);

14.4.10. bazinės transporto priemonės tipas;

14.4.11. bazinės transporto priemonės variantas;

14.4.12. bazinės transporto priemonės versija;

14.4.13. bazinės transporto priemonės ES tipo patvirtinimo, įskaitant išplėtimą, numeris;

14.4.14. interpoliacijos šeimos identifikatorius;

14.4.15. transporto priemonės kategorija, pakategorė, papildoma pakategorė;

14.4.16. pakeista transporto priemonės kategorija, pakategorė, papildoma pakategorė;

14.4.17. gamintojo pavadinimas;

14.4.18. bazinės transporto priemonės gamintojo pavadinimas;

14.4.19. atpažinties (identifikavimo) lentelių tvirtinimo vieta;

14.4.20. transporto priemonės atpažinties (identifikavimo) numerio vieta;

14.4.21. transporto priemonės atpažinties (identifikavimo) numeris;

14.4.22. bazinės transporto priemonės atpažinties (identifikavimo) numeris;

14.4.23. ES tipo patvirtinimo, įskaitant išplėtimą, numeris;

14.4.24. pakeistas ES tipo patvirtinimo, įskaitant išplėtimą, numeris;

14.4.25. nacionalinis tipo patvirtinimo, įskaitant išplėtimą, numeris;

14.4.26. ES individualaus patvirtinimo numeris;

14.4.27. nacionalinis individualaus patvirtinimo numeris;

14.4.28. nacionalinis leidimo eksploatuoti numeris;

14.4.29. motorinė transporto priemonė pritaikyta eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje arba priekaba pritaikyta eismui kairiąja kelio puse (taip arba ne);

14.5. ašių skaičius;

14.6. transporto priemonės važiuoklės bazė (milimetrais);

14.7. transporto priemonės masės verčių duomenys:

14.7.1. parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė (kilogramais);

14.7.2. parengtos eksploatuoti nekomplektinės (bazinės) transporto priemonės masė (kilogramais);

14.7.3. didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė (kilogramais);

14.7.4. kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama masė (kilogramais);

14.7.5. puspriekabės ašims tenkanti didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masės dalis (kilogramais);

14.7.6. pakrautos transporto priemonės numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė (kilogramais);

14.7.7. transporto priemonių junginio numatoma registravimo ir (arba) eksploatavimo didžiausia leidžiama masė (kilogramais);

14.8. transporto priemonės variklio duomenys:

14.8.1. variklio kodas, pažymėtas ant variklio;

14.8.2. elektros variklio kodas, pažymėtas ant variklio;

14.8.3. variklio numeris;

14.8.4. tik elektra varoma transporto priemonė (taip arba ne);

14.8.5. hibridinės (elektrinės) transporto priemonės kategorija;

14.8.6. variklio darbinis tūris (kubiniais centimetrais);

14.8.7. degalai;

14.8.8. galios šaltinis;

14.8.9. degalų režimas;

14.8.10. didžiausia naudingoji galia (kilovatais);

14.8.11. pakeista didžiausia naudingoji galia (kilovatais);

14.8.12. didžiausios naudingosios galios sūkių skaičius (min-1);

14.8.13. pakeistos didžiausios naudingosios galios sūkių skaičius (min-1);

14.8.14. elektrinio variklio didžiausia naudingoji galia (kilovatais);

14.9. pavarų dėžės tipas;

14.10. parengtos eksploatuoti transporto priemonės didžiausios naudingosios galios ir (arba) masės santykis (kW/kg);

14.11. pakeistos parengtos eksploatuoti transporto priemonės didžiausios naudingosios galios ir (arba) masės santykis (kW/kg);

14.12. transporto priemonės didžiausio greičio duomenys:

14.12.1. didžiausias greitis (km/h);

14.12.2. pakeistas didžiausias greitis (km/h);

14.13. transporto priemonės ašies (-ių) vėžės plotis (milimetrais);

14.14. padangų riedėjimo varžos klasė;

14.15. transporto priemonės kėbulo duomenys:

14.15.1. kėbulo kodas (nacionalinis);

14.15.2. kėbulo kodas (ES);

14.15.3. transporto priemonės spalva;

14.15.4. sėdimųjų vietų (taip pat ir vairuotojo) skaičius;

14.15.5. neįgaliųjų vežimėliams pritaikytų vietų skaičius;

14.15.6. stovimųjų vietų skaičius;

14.16. transporto priemonės aplinkosauginio veiksmingumo duomenys:

14.16.1. išmetamų teršalų lygis;

14.16.2. bandomoji masė (kilogramais);

14.16.3. priekinės dalies plotas (kvadratiniais metrais);

14.16.4. kelio apkrovos koeficientai:

14.16.4.1. f0, N;

14.16.4.2. f1,N/(km/h);

14.16.4.3. f2, N/(km/h);

14.16.5. taikomo pagrindinio norminio akto ir naujausio iš dalies keičiančio norminio akto numeris;

14.16.6. gamintojo įrašų bylos kriptografinė maiša;

14.16.7. savitasis išmetamo CO2 kiekis (gCO2/tkm);

14.16.8. vidutinė naudingosios apkrovos vertė;

14.16.9. išmetamo CO2 kiekio bendra vertė (g/km);

14.16.10. išmetamo CO2 kiekio bendra svertinė vertė (g/km);

14.16.11. nuokrypio koeficientas (NEDC);

14.16.12. patikros koeficientas (NEDC);

14.16.13. elektros energijos sąnaudos (svertinės, bendros) (Wh/km) (NEDC);

14.16.14. elektrinė rida (kilometrais) (NEDC);

14.16.15. bendrasis ekologinės naujovės (-ių) kodas;

14.16.16. taikant NEDC sumažėjęs bendras išmetamo CO2 kiekis (g/km);

14.16.17. taikant WLTP sumažėjęs bendras išmetamo CO2 kiekis (g/km);

14.16.18. degalų sąnaudos (l/100 km ar m3/100 km, ar kg/100 km);

14.16.19. elektros energijos sąnaudos (Wh/km) (WLTP);

14.16.20. elektrinė rida (kilometrais) (WLTP);

14.16.21. elektros energijos sąnaudos (EC AC, svert.) (Wh/km) (WLTP);

14.16.22. elektrinė rida (EAER) (kilometrais) (WLTP);

14.16.23. duomenys apie transporto priemonėje įmontuotą mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginį (GHz) (taip arba ne);

14.16.24. transporto priemonės rida (kilometrais);

14.16.25. puspriekabės leidžiamos maksimalios masės bei puspriekabės vilkiko apkrovos suma;

14.16.26. transporto priemonėje sumontuota papildoma valdymo įranga vairavimo instruktoriui (taip arba ne);

14.16.27. informacija apie atpažinties (identifikavimo) lentelių tvirtinimo vietos, transporto priemonės atpažinties (identifikavimo) numerio, jo vietos pakeitimus.

15. Registre tvarkomi šie transporto priemonės valdytojo duomenys:

15.1. fizinio asmens:

15.1.1. asmens kodas (suteiktas Lietuvos Respublikoje);

15.1.2. Lietuvos Respublikoje suteiktas mokesčių mokėtojo identifikavimo kodas (kai asmuo nėra įregistruotas Lietuvos Respublikos gyventojų registre, tačiau įregistruotas Mokesčių mokėtojų registre);

15.1.3. gimimo data (kai asmuo nėra įregistruotas nei Lietuvos Respublikos gyventojų registre, nei Mokesčių mokėtojų registre);

15.1.4. vardas (-ai);

15.1.5. pavardė (-ės);

15.1.6. gyvenamoji vieta (adresas);

15.1.7. išvykimo vieta (valstybė) ir išvykimo data;

15.1.8. mirties data;

15.1.9. asmens dokumento:

15.1.9.1. rūšis;

15.1.9.2. asmens dokumento serija ir numeris;

15.1.9.3. asmens dokumentą išdavusios valstybės kodas ir pavadinimas;

15.1.10. pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas (jei asmuo yra PVM mokėtojas);

15.1.11. PVM mokėtojo įregistravimo data;

15.1.12. PVM mokėtojo išregistravimo data;

15.1.13. kontaktiniai duomenys:

15.1.13.1. telefono ryšio numeris (-iai);

15.1.13.2. elektroninio pašto adresas;

15.2. juridinio asmens, jo filialo ir atstovybės, užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialo ir atstovybės:

15.2.1. kodas (suteiktas Lietuvos Respublikoje);

15.2.2. Lietuvos Respublikoje suteiktas mokesčių mokėtojo identifikavimo kodas (kai asmuo nėra įregistruotas Juridinių asmenų registre, tačiau įregistruotas Mokesčių mokėtojų registre);

15.2.3. pavadinimas;

15.2.4. buveinė (adresas);

15.2.5. išregistravimo data;

15.2.6. PVM mokėtojo kodas (jei asmuo yra PVM mokėtojas);

15.2.7. PVM mokėtojo įregistravimo data;

15.2.8. PVM mokėtojo išregistravimo data;

15.2.9. kontaktiniai duomenys:

15.2.9.1. telefono ryšio numeris (-iai);

15.2.9.2. elektroninio pašto adresas;

15.2.9.3. adresas Lietuvos Respublikoje korespondencijai gauti.

16. Registre tvarkomi šie, su transporto priemonės galimybe dalyvauti viešajame eisme susiję, duomenys:

16.1. privalomosios techninės apžiūros duomenys:

16.1.1. atlikimo adresas;

16.1.2. data;

16.1.3. rezultatai;

16.1.4. galiojimo laikotarpis;

16.1.5. privalomąją techninę apžiūrą atlikusio juridinio asmens pavadinimas arba fizinio vardas ir pavardė;

16.1.6. privalomąją techninę apžiūrą atlikusio fizinio arba juridinio asmens kodas (suteiktas Lietuvos Respublikoje);

16.1.7. privalomąją techninę apžiūrą atlikusio asmens buveinės ir (arba) veiklos adresas;

16.2. privalomų muitinės procedūrų duomenys:

16.2.1. muitinės dokumento (deklaracijos) numeris;

16.2.2. muitinės procedūros kodas;

16.2.3. muitinės dokumento (deklaracijos) įforminimo data;

16.2.4. muitinės dokumento (deklaracijos) pripažinimo negaliojančiu data;

16.2.5. muitinės dokumento (deklaracijos) galiojimo atstatymo data;

16.3. Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties ir draudimo liudijimo (poliso) duomenys ir informacija:

16.3.1. numeris;

16.3.2. įsigaliojimo data;

16.3.3. galiojimo pabaigos data;

16.3.4. draudiko pavadinimas;

16.3.5. draudiko kodas;

16.3.6. draudiko adresas;

16.4. Nuostatų 15.1.8 ir 15.2.5 papunkčiuose nurodyti duomenys;

16.5. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 27 straipsnio 6 dalyje nurodyta informacija, kad eismo įvykio metu nukentėjusiam trečiajam asmeniui transporto priemonę remontuoti ekonomiškai netikslinga;

16.6. požymis apie deklaruotą transporto priemonės nuosavybę;

16.7. požymis apie transporto priemonės statusą jos kilmės šalyje;

16.8. požymis apie fizinio arba juridinio asmens bankroto proceso eigą.

17. Registre tvarkomi šie duomenys apie policijos ieškomą transporto priemonę, jos variklį, numerio ženklus, kuriais transporto priemonė yra paženklinta, pareiškėją ar jo teikiamus dokumentus:

17.1. susijusio registro ar informacinės sistemos, teikiančių duomenis apie policijos ieškomus objektus (subjektus), suteiktas objekto identifikavimo kodas;

17.2. objekto (subjekto) paieškos įsigaliojimo pradžios data ir laikas;

17.3. duomenų apie objekto (subjekto) paiešką gavimo data ir laikas;

17.4. objekto (subjekto) paieškos pabaigos data ir laikas.

18. Registre tvarkomi šie transporto priemonės vėlesnės registracijos užsienio valstybėje duomenys:

18.1. valstybės, kurioje įregistruota transporto priemonė, kodas;

18.2. įregistravimo užsienio valstybėje data.

19. Registre tvarkomi šie prašymo registruoti transporto priemonę (toliau – prašymas) duomenys:

19.1. prašymo pateikimo duomenys:

19.1.1. prašymo registracijos numeris;

19.1.2. prašymo pateikimo data ir laikas;

19.1.3. registratoriaus, kurio darbuotojas užpildė prašymą, pavadinimas;

19.1.4. prašymą užpildžiusio darbuotojo vardas ir pavardė;

19.2. transporto priemonės registravimo paslaugos duomenys:

19.2.1. paslaugos pavadinimas;

19.2.2. transporto priemonės registracijos tipas;

19.2.3. Nuostatų 13.6 ir (arba) 14.4.21 papunktyje nurodyti duomenys;

19.2.4. Nuostatų 15.1.1–15.1.5 arba 15.2.1–15.2.3 papunkčiuose nurodyti duomenys;

19.3. transporto priemonės valdytojui ar savininkui atstovaujančio asmens arba juridinio asmens vardu veikiančio asmens duomenys:

19.3.1. asmens kodas (suteiktas Lietuvos Respublikoje);

19.3.2. Lietuvos Respublikoje suteiktas mokesčių mokėtojo identifikavimo kodas (kai asmuo nėra įregistruotas Lietuvos Respublikos gyventojų registre, tačiau įregistruotas Mokesčių mokėtojų registre);

19.3.3. gimimo data (kai asmuo nėra įregistruotas nei Lietuvos Respublikos gyventojų registre, nei Mokesčių mokėtojų registre);

19.3.4. vardas (-ai);

19.3.5. pavardė (-ės);

19.3.6. kontaktiniai duomenys:

19.3.6.1. telefono ryšio numeris (-iai);

19.3.6.2. elektroninio pašto adresas;

19.3.6.3. identifikavimo kodas (suteiktas Įgaliojimų registre);

19.4. registracijos numerio pasirinkimo būdas;

19.5. prie prašymo pridėtų dokumentų duomenys:

19.5.1. dokumento pavadinimas;

19.5.2. dokumento sudarymo (išdavimo) data;

19.6. pareiškėjo patvirtinimų duomenys:

19.6.1. sutikimas, kad, nesant galimybės pasirinkti pageidaujamą registracijos numerį, jis būtų skirtas iš eilės;

19.6.2. sutikimas gauti informacinius pranešimus;

19.6.3. patvirtinimas, kad pareiškėjas susipažino su informacija apie jo asmens duomenų tvarkymą;

19.6.4. patvirtinimas, kad pareiškėjo prašyme pateikti duomenys, informacija yra teisingi ir kad pareiškėjas yra susipažinęs su Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekse numatyta atsakomybe.

20. Registre naudojami ir tvarkomi šie klasifikatoriai:

20.1. transporto priemonių registracijos tipų;

20.2. transporto priemonių registracijos statusų (būklių);

20.3. registratorių pavadinimų;

20.4. transporto priemonių išregistravimo priežasčių;

20.5. registracijos numerio tipų;

20.6. registracijos numerio statusų (būklių);

20.7. transporto priemonės registracijos dokumentų tipų;

20.8. transporto priemonės registracijos dokumentų statusų (būklių);

20.9. transporto priemonės kilmę patvirtinančių dokumentų;

20.10. transporto priemonės atitiktį patvirtinančių dokumentų;

20.11. transporto priemonių patvirtinimo būdų;

20.12. transporto priemonių patvirtinimo užbaigtumo pakopų;

20.13. transporto priemonių gamybinių markių (gamintojų prekės pavadinimų);

20.14. transporto priemonių tipų;

20.15. transporto priemonių variantų;

20.16. transporto priemonių versijų;

20.17. transporto priemonių pakeistų tipų;

20.18. transporto priemonių pakeistų variantų;

20.19. transporto priemonių pakeistų versijų;

20.20. bazinių transporto priemonių tipų;

20.21. bazinių transporto priemonių variantų;

20.22. bazinių transporto priemonių versijų;

20.23. transporto priemonių komercinių pavadinimų (modelių);

20.24. transporto priemonių pakeistų komercinių pavadinimų (modelių);

20.25. transporto priemonių kategorijų, pakategorijų, papildomų pakategorijų;

20.26. transporto priemonių pakeistų kategorijų, pakategorijų, papildomų pakategorijų;

20.27. transporto priemonių gamintojų pavadinimų;

20.28. bazinių transporto priemonių gamintojų pavadinimų;

20.29. transporto priemonių atpažinties (identifikavimo) lentelių tvirtinimo vietų;

20.30. transporto priemonių atpažinties (identifikavimo) numerio vietų;

20.31. hibridinių (elektrinių) transporto priemonių kategorijų;

20.32. transporto priemonių degalų;

20.33. transporto priemonių degalų derinių;

20.34. transporto priemonių pavarų dėžės tipų;

20.35. transporto priemonių kėbulo kodų (ES);

20.36. transporto priemonių kėbulo kodų (Lietuvos Respublikos nacionalinis);

20.37. transporto priemonių spalvų (pagrindinis ir antrinis);

20.38. transporto priemonių išmetamų teršalų lygio;

20.39. informacijos apie transporto priemonių žymenis;

20.40. transporto priemonių išmetamo CO2 verčių šaltinių ir matavimų;

20.41. asmens dokumentų;

20.42. pasaulio valstybių ir teritorijų;

20.43. transporto priemonių registravimo paslaugų;

20.44. registracijos numerio pasirinkimo būdų.

 

IV SKYRIUS

REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

21. Registro objektai registruojami, registro duomenys, būtini Registro objektams registruoti, teikiami Registrui Registravimo taisyklių nustatyta tvarka atliekant transporto priemonių registravimo procedūras.

22. Teikėjai yra transporto priemonių savininkai ir valdytojai arba jų vardu veikiantys atstovai, o transporto priemonių išregistravimo duomenų teikėjais gali būti ir Europos ekonominės erdvės valstybių narių ar kitų užsienio valstybių institucijos, įstaigos, įmonės ar organizacijos, tvarkančios su transporto priemonių dalyvavimu viešajame eisme susijusius nacionalinių registrų duomenis.

23. Teikėjai:

24. privalo Nuostatų ir Registravimo taisyklių nustatyta tvarka teikti reikiamus duomenis;

24.1. privalo užtikrinti, kad Registro tvarkytojui teikiami duomenys būtų teisingi, tikslūs, išsamūs ir pateikti laiku;

24.2. privalo užtikrinti, kad Registro tvarkytojui pateikti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys būtų nedelsiant ištaisyti, patikslinti arba papildyti, o pasenę duomenys – atnaujinti;

24.3. privalo pranešti Registro tvarkytojui apie pateiktus neteisingus, netikslius, neišsamius duomenis;

24.4. privalo Registro tvarkytojo prašymu per jo nurodytą terminą pateikti trūkstamus duomenis, ištaisyti, atnaujinti arba papildyti jau pateiktus duomenis;

24.5. privalo pagal kompetenciją užtikrinti teikiamų duomenų apsaugą nuo galimo jų pakeitimo ar atskleidimo, kol jie bus perduoti Registro tvarkytojui;

24.6. privalo vykdyti kitas Nuostatuose nustatytas pareigas;

24.7. turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti neteisingi ir netikslūs arba papildyti neišsamūs ir atnaujinti pasenę registro duomenys;

24.8. turi teisę įgyvendinti kitas Nuostatuose jiems suteiktas teises.

25. Registro tvarkytojas, Registravimo taisyklių nustatyta tvarka ir terminais gavęs iš teikėjų duomenis, būtinus Registro objektams įregistruoti, patikrina, ar jie teisingi, tikslūs, išsamūs. Jeigu pateikti duomenys teisingi, tikslūs ir išsamūs, Registro tvarkytojas įrašo juos į Registrą per 5 darbo dienas nuo duomenų gavimo.

26. Registro objektas laikomas įregistruotu nuo to momento, kai Registravimo taisyklių nustatyta tvarka registro duomenys įrašomi į registro duomenų bazę ir suteikiamas Registro objekto identifikavimo kodas.

27. Kai Registravimo taisyklių nustatyta tvarka atsisakoma registruoti transporto priemonę, teikėjui pateikiamas pranešimas apie priimtą sprendimą atsisakyti registruoti, o su atsisakymu registruoti susiję duomenys saugomi registro duomenų bazėje vienus metus nuo sprendimo atsisakyti registruoti transporto priemonę priėmimo dienos.

28. Registro duomenys keičiami Registravimo taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka pasikeitus įregistruotų transporto priemonių registravimo duomenims. Pasikeitę duomenys teikiami Registrui ta pačia tvarka, kaip ir duomenys, būtini Registro objektui registruoti. Pasikeitę Registro duomenys saugomi registro duomenų bazėje ir iš registro duomenų bazės perkeliami į registro duomenų bazės archyvą. Pasikeitę Registro duomenys registro duomenų bazės archyve saugomi 10 metų po Registro objekto išregistravimo. Pasibaigus registro duomenų saugojimo registro duomenų bazės archyve terminui, registro duomenys sunaikinami.

29. Registro objektas išregistruojamas ir apie tai paskelbiama Registravimo taisyklių nustatytais atvejais ir tvarka Registro tvarkytojui priėmus sprendimą išregistruoti transporto priemonę.

30. Išregistravus Registro objektą, registro duomenys iš registro duomenų bazės perkeliami į registro duomenų bazės archyvą. Registro duomenys registro duomenų bazės archyve saugomi 10 metų po Registro objekto išregistravimo. Pasibaigus registro duomenų saugojimo registro duomenų bazės archyve terminui, Registro duomenys sunaikinami.

31. Dokumentai, kurių pagrindu tvarkomi registro duomenys, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka saugomi Registro tvarkytojo dokumentų archyvuose pagal tvarkymo veiksmų atlikimo vietą ir (ar) elektroniniame archyve.

32. Teisinėmis, administracinėmis, organizacinėmis, techninėmis ir kitomis priemonėmis Registro tvarkytojas užtikrina, kad tvarkant Registrą būtų įrašyti tik teisingi, tikslūs ir išsamūs duomenys, atitinkantys teikėjų pateiktus ir susijusiuose registruose bei valstybės informacinėse sistemose tvarkomus duomenis.

 

V SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TAISYMAS

 

33. Netikslūs, klaidingi, neišsamūs Registro duomenys (toliau – netikslūs duomenys) taisomi Registro tvarkytojo iniciatyva arba gavus duomenų gavėjo, duomenų subjekto, susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojo, kito asmens prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus.

34. Jeigu Registro tvarkytojas nustato, kad iš susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos gauti duomenys skiriasi nuo teikėjo pateiktų duomenų, duomenys taisomi pagal susijusių registrų ar valstybės informacinių sistemų duomenis. Jeigu kyla abejonių dėl susijusių registrų ar valstybės informacinių sistemų duomenų teisingumo ar tikrumo, Registro objekto registravimo procedūra stabdoma, o susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojas nedelsiant informuojamas apie pastebėtus jo pateiktų duomenų netikslumus, kuris ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo pateikti Registro tvarkytojui patikslintus duomenis arba motyvuotą paaiškinimą, kad pateikti arba perduoti duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs.

35. Duomenų gavėjas, duomenų subjektas, susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojas, kiti asmenys, pastebėję, kad Registre nurodyti netikslūs duomenys, turi teisę reikalauti, kad jie būtų ištaisyti. Duomenų gavėjas, duomenų subjektas, susijusio registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojas, kiti asmenys, pastebėjęs klaidingus, netikslius ar neišsamius duomenis, raštu arba elektroninėmis ryšių priemonėmis kreipiasi į Registro tvarkytoją, kuris privalo įsitikinti tokio prašymo pagrįstumu. Jei Registro tvarkytojas nustato, kad prašymas, pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis, patvirtinančiomis asmens, kuris kreipiasi, tapatybę, arba kreipimasis raštu, pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pagrįsti, per 5 darbo dienas turi imtis veiksmų dėl netikslių duomenų ištaisymo ir (ar) tokių duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymo bei nedelsdamas elektroninių ryšių priemonėmis arba raštu informuoti apie tai asmenį, pateikusį prašymą ištaisyti netikslius, klaidingus ar neišsamius duomenis. Apie duomenų ištaisymą Registro tvarkytojas informuoja asmenį, pranešusį apie netikslius duomenis, ir Registro duomenų gavėjus, kuriems buvo perduoti tokie duomenys.

36. Jeigu Registre dėl Registro tvarkytojo kaltės įrašyti netikslūs duomenys, Registro tvarkytojas privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 24 valandas nuo netikslumų nustatymo, juos ištaisyti ir apie tai neatlygintinai pranešti gavėjams, susijusių registrų ir (ar) valstybės informacinių sistemų tvarkytojams, kuriems perduoti netikslūs duomenys, taip pat duomenų subjektui,

37. Registro tvarkytojas, nustatęs, kad teikėjas Registro objektui registruoti pateikė netikslius duomenis, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo netikslumų nustatymo, praneša apie tai teikėjui ir pareikalauja ištaisyti netikslumus. Teikėjas, gavęs tokį reikalavimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo pateikti Registro tvarkytojui patikslintus duomenis arba motyvuotą paaiškinimą, kad pateikti arba perduoti duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs.

38. Registro duomenų subjekto teisės įgyvendinamos vadovaujantis Reglamentu ir Registro valdytojo nustatyta duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.

 

VI SKYRIUS

SĄVEIKA SU SUSIJUSIAIS REGISTRAIS IR VALSTYBĖS INFORMACINĖMIS SISTEMOMIS

 

39. Registro funkcionavimui užtikrinti reikalingi registro duomenys gaunami iš:

39.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro – Nuostatų 15.1.1, 15.1.4–15.1.9, 19.3.1, 19.3.4 ir 19.3.5 papunkčiuose nurodyti duomenys;

39.2. Juridinių asmenų registro – Nuostatų 15.2.1, 15.2.3–15.2.5 papunkčiuose nurodyti duomenys;

39.3. Užsieniečių registro – Nuostatų 15.1.1, 15.1.3–15.1.9, 19.3.1, 19.3.4 ir 19.3.5 papunkčiuose nurodyti duomenys;

39.4. Mokesčių mokėtojų registro – Nuostatų 15.1.2, 15.1.4, 15.1.5, 15.2.2–15.2.4, 15.1.10–15.1.12, 15.2.6-15.2.8, 19.3.2, 19.3.4 ir 19.3.5 papunkčiuose nurodyti duomenys;

39.5. Lietuvos Respublikos adresų registro – Nuostatų 15.1.6, 15.2.4 ir 15.3.3 papunkčiuose nurodyti duomenys;

39.6. Ieškomų transporto priemonių registro – Nuostatų 13.6, 13.8, 14.4.1, 14.4.8, 14.4.21, 14.8.1 papunkčiuose ir 17 punkte nurodyti duomenys;

39.7. Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro – Nuostatų 15.1.1, 15.1.3–15.1.6, 15.1.8, 19.3.1, 19.3.4, 19.3.5 papunkčiuose ir 17 punkte nurodyti duomenys;

39.8. Ieškomų ir rastų numeruotų bei individualius požymius turinčių daiktų ir dokumentų registro – Nuostatų 13.6, 13.8, 15.1.9 papunkčiuose ir 17 punkte nurodyti duomenys;

39.9. Įgaliojimų registro – Nuostatų 19.3.1, 19.3.4, 19.3.5 ir 19.3.6.3 papunkčiuose nurodyti duomenys;

39.10. Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinės sistemos – Nuostatų 14.4.1, 14.4.8, 14.4.21 ir 16.6 papunkčiuose nurodyti duomenys;

39.11. Lietuvos nacionalinės antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos – Nuostatų 13.6, 13.8, 14.4.1, 14.4.8, 14.4.21 papunkčiuose ir 17 punkte nurodyti duomenys;

39.12. Interpolo generalinio sekretoriato duomenų bazės – Nuostatų 13.6, 14.4.1, 14.4.8, 14.4.21 papunkčiuose ir 17 punkte nurodyti duomenys;

39.13. Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės – Nuostatų 13.6, 14.4.1, 14.4.8, 14.4.21 ir 16.1 papunkčiuose nurodyti duomenys;

39.14. Integruotos muitinės informacinės sistemos – Nuostatų 14.4.1, 14.4.8, 14.4.21 ir 16.2 papunkčiuose nurodyti duomenys;

39.15. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo duomenų bazės – Nuostatų 13.6, 14.4.21 ir 16.4, 16.5 papunkčiuose nurodyti duomenys;

39.16. Kelių ir geležinkelių transporto veiklos elektroninių paslaugų teikimo, konsultavimo ir informavimo valstybės informacinės sistemos – Nuostatų 14 punkte nurodyti duomenys;

39.17. Europos transporto priemonių ir vairuotojo pažymėjimų informacinės sistemos – Nuostatų 13.10.1 papunktyje, 14 punkte ir 16.7 papunktyje nurodyti duomenys;

39.18. Audito, vertinimo ir nemokumo informacinės sistemos – Nuostatų 15.1.1, 15.1.2, 15.1.4, 15.1.5, 15.2.1–15.2.3 ir 16.8 papunkčiuose nurodyti duomenys.

40. Sąveika su kiekvienu konkrečiu registru ir valstybės informacine sistema detalizuojama duomenų teikimo sutartyse.

 

VII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

41. Registro duomenys, išskyrus asmens duomenis, yra vieši ir teikiami gavėjams, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ir (ar) ES teisės aktai nenustato kitaip.

42. Registre asmens duomenys tvarkomi ir teikiami vadovaujantis Reglamentu ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

43. Registro duomenys gali būti teikiami raštu, žodžiu ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis, taip pat automatizuotomis priemonėmis, naudojant informacinių sistemų sąsajas.

44. Registro duomenys, įskaitant asmens duomenis, duomenų gavėjams teikiami vienkartinio duomenų teikimo arba daugkartinio duomenų teikimo būdais.

45. Vienkartinio duomenų teikimo būdu duomenys teikiami pagal gavėjo prašymą, kuriame nurodomas:

45.1. teiktinų duomenų apimtis;

45.2. duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas;

45.3. duomenų naudojimo tikslas;

45.4. duomenų teikimo būdas;

45.5. teikiamų duomenų formatas.

46. Registro tvarkytojas duomenis teikia ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jeigu prašoma, atsakymas pateikiamas raštu.

47. Daugkartinio duomenų teikimo būdu duomenys teikiami pagal duomenų teikimo sutartį, kurioje turi būti nurodyta:

47.1. Nuostatų 45.1–45.5 papunkčiuose nurodyti duomenys;

47.2. duomenų teikimo terminai;

47.3. informavimo apie klaidų ištaisymą tvarka ir terminai;

47.4. sutarties keitimo tvarka.

48. Registro duomenys teikiami šiomis formomis:

48.1. perduodant Registro išrašus ir registro duomenų bazės archyvo išrašus, apimančius visus duomenų bazėje saugomus registro duomenis arba jų dalį, registro duomenų pasikeitimus;

48.2. teikiant pagal registro duomenis parengtas pažymas, išrašus ir kitus dokumentus;

48.3. teikiant pagal registro duomenis parengtą apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą informaciją;

48.4. teikiant Registrui teikėjo pateiktus dokumentus.

49. Registro duomenų gavėjai turi teisę naudotis Registro duomenimis Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 26 straipsnyje bei Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme nustatyta tvarka.

50. Pakartotinai naudoti tinkami Registro dokumentai, susisteminti į Registro skaitmeninių dokumentų rinkinius, skelbiami Dokumentų rinkinių portale Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo ir Dokumentų rinkinių portalo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. 24 „Dėl Dokumentų rinkinių portalo steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

51. Registro duomenys neatlygintinai teikiami:

51.1. Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 29 straipsnio 3 dalyje nurodytiems gavėjams;

51.2. kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.

52. Kitiems gavėjams registro duomenys teikiami atlygintinai. Atlyginimo už registro duomenų teikimą dydį tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

53. Registro tvarkytojo interneto svetainėje skelbiami Nuostatai ir informacija apie Registro objektą, tvarkymo tikslus, Registro tvarkytoją, Registro tvarkymą, asmenų teises susipažinti su Registre tvarkomais jų duomenimis, netikslių duomenų ištaisymo tvarką, teikėjus ir gavėjus, susijusius registrus ir valstybės informacines sistemas, kuriems perduodami šio Registro duomenys, kokie duomenys ir (ar) dokumentai teikiami Registrui, kokiu būdu jie turi būti pateikiami Registro tvarkytojui ir kokius reikalavimus turi atitikti..

54. Registro duomenys ES valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių narių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami ta pačia tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikos juridiniams bei fiziniams asmenims.

55. Registro duomenys trečiųjų šalių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami ta pačia tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikos juridiniams bei fiziniams asmenims, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, tarptautinėms sutartims ir kitiems teisės aktams bei vadovaujantis Reglamento V skyriaus nuostatomis.

56. Kai atsisakoma teikti registro duomenis, asmeniui, pateikusiam prašymą juos gauti, Nuostatų 46 punkte nustatyta tvarka pranešama apie priimtą sprendimą atsisakyti tenkinti jo prašymą ir suteikiama informacija apie tokio sprendimo apskundimo tvarką.

 

VIII SKYRIUS

REGISTRO DUOMENŲ SAUGA

 

57. Už registro duomenų saugą pagal kompetenciją atsako Registro valdytojas ir Registro tvarkytojas.

58. Registro duomenų saugą reglamentuoja Registro valdytojo patvirtinti Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos dokumentai, rengiami vadovaujantis Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“. Asmens duomenų saugumas užtikrinamas vadovaujantis Reglamentu.

59. Apsaugos nuo neteisėto registro duomenų atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo ar naudojimo, taip pat bet kokio kito neteisėto tvarkymo priemonės turi užtikrinti tokį saugumo lygį, kuris atitiktų saugotinų registro duomenų pobūdį ir jų tvarkymo riziką.

60. Konkrečios registro duomenų saugos programinės, techninės, organizacinės, administracinės ir kitos priemonės nustatomos Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenų saugos nuostatuose, vadovaujantis Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Reglamentu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais bendraisiais elektroninės informacijos saugos reikalavimais, Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, ir kitais duomenų bei informacijos saugą reglamentuojančiais teisės aktais.

61. Registro tvarkytojo darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, tvarkantys asmens duomenis, privalo laikytis Reglamento, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų ir saugoti asmens duomenų paslaptį įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą terminą. Ši pareiga galioja perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams. Šie darbuotojai privalo pasirašyti pasižadėjimus saugoti duomenų paslaptį įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą laiką. Už neteisėtą registro duomenų paskelbimą, perdavimą, pakeitimą ar sunaikinimą šie asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

REGISTRO FINANSAVIMAS

 

62. Registras finansuojamas iš lėšų, gaunamų už teikiamus Registro duomenis, taip pat iš Vidaus reikalų ministerijai numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, įskaitant Europos Sąjungos struktūrinius fondus, asignavimų. Pasirengimas kurti Registrą, Registro kūrimas, tvarkymas ir priežiūra finansuojami Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

 

X SKYRIUS

REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

63. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 881 „Dėl Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

64. Likviduojamo registro duomenys perduodami kitam registrui, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

 

_________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 287, 2013-04-03, Žin., 2013, Nr. 38-1854 (2013-04-13), i. k. 1131100NUTA00000287

Nr. 263, 2021-04-21, paskelbta TAR 2021-04-22, i. k. 2021-08398

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 954, 2007-08-22, Žin., 2007, Nr. 98-3983 (2007-09-15), i. k. 1071100NUTA00000954

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1286 "Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1396, 2010-09-29, Žin., 2010, Nr. 118-6030 (2010-10-02), i. k. 1101100NUTA00001396

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1286 "Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 287, 2013-04-03, Žin., 2013, Nr. 38-1854 (2013-04-13), i. k. 1131100NUTA00000287

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1286 "Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 521, 2015-05-27, paskelbta TAR 2015-05-29, i. k. 2015-08368

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1286 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 808, 2018-08-13, paskelbta TAR 2018-08-21, i. k. 2018-13236

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1286 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1117, 2019-10-30, paskelbta TAR 2019-11-11, i. k. 2019-18055

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1286 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 263, 2021-04-21, paskelbta TAR 2021-04-22, i. k. 2021-08398

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1286 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro įsteigimo ir jo nuostatų