Suvestinė redakcija nuo 2016-11-12

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 134-4832, i. k. 1052080ISAK00ĮV-502

 

Nauja redakcija nuo 2016-11-12:

Nr. ĮV-860, 2016-11-09, paskelbta TAR 2016-11-11, i. k. 2016-26690

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ ĮSTEIGTŲ BIBLIOTEKŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. lapkričio 2 d. Nr. ĮV-502

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo 4 straipsnio 9 punktu:

1. Tvirtinu pridedamą Valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašą (toliau – mokamų paslaugų sąrašas).

2. Pavedu valstybės įsteigtų bibliotekų vadovams patvirtinti bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų įkainius ir teikimo tvarkas pagal patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą, o šio sąrašo 11 punkte nurodytų paslaugų įkainius nustatyti vadovaujantis valstybės turto nuomą reglamentuojančiais teisės aktais.

3. R e k o m e n d u o j u:

3.1. savivaldybėms, remiantis šiuo mokamų paslaugų sąrašu, patvirtinti savivaldybių bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų įkainius ir teikimo tvarkas;

3.2. šiuo mokamų paslaugų sąrašu vadovautis kitoms bibliotekoms ir juridiniams asmenims, turintiems teisę vykdyti bibliotekų veiklą.

4. N u s t a t a u, kad mokamų paslaugų sąraše nesančias paslaugas valstybės ar savivaldybių įsteigtos bibliotekos teikia nemokamai.

 

 

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                           VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2005 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. ĮV-502

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2016 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. ĮV-860 redakcija)

 

 

 

VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ ĮSTEIGTŲ BIBLIOTEKŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

 

 

1. Vartotojo pažymėjimo išdavimas;

2. Dokumentų kopijavimas, skenavimas ir spausdinimas, leidimas juos viešai publikuoti;

3. Bibliografinių sąrašų ir rodyklių sudarymas bei redagavimas pagal individualią užklausą;

4. Analitinės informacijos rengimas;

5. Atrankinės informacijos paslaugų teikimas pagal užsakymą;

6. Bibliotekų misiją atitinkančių mokymo programų ir kursų rengimas;

7. Specialistų stažuotės bibliotekoje;

8. Konsultacijos ir ekspertizės bibliotekų veiklos klausimais;

9. Dokumentų parsiuntimas iš kitų bibliotekų per tarpbibliotekinį ir tarptautinį tarpbibliotekinį abonementą;

10. Dokumentų pristatymas į namus, įstaigas ar organizacijas pagal užsakymą;

11. Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuoma;

12. Seminarų, konferencijų, parodų ir kitų renginių organizavimo ir aptarnavimo paslaugos;

13. Gidų ir ekskursijų vadovų paslaugos;

14. Leidybos paslaugos;

15. Leidybinės, suvenyrinės produkcijos platinimas;

16. Tarptautinių standartinių leidinio numerių suteikimo, brūkšninių kodų skaičiavimo ir serialinio leidinio perregistravimo kitam leidėjui paslaugos;

17. Tiesioginių transliacijų internetu paslaugos;

18. Leidimas fotografuoti ir/ar filmuoti bibliotekos patalpose bei jos teritorijoje komerciniais tikslais;

19. Garso ir vaizdo įrašymo, redagavimo, suvedimo ir restauravimo paslaugos;

20. Dokumentų įrišimas, perrišimas, restauravimas ir laminavimas;

21. Paslaugos, susijusios su fizinių ir juridinių asmenų komercine veikla ar jos reklama bibliotekos patalpose bei jos teritorijoje.

 

_____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. ĮV-860, 2016-11-09, paskelbta TAR 2016-11-11, i. k. 2016-26690

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-860, 2016-11-09, paskelbta TAR 2016-11-11, i. k. 2016-26690

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. ĮV-502 „Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo