Suvestinė redakcija nuo 2020-05-01

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 1996, Nr. 35-855, i. k. 0961010ISTA00I-1246

 

Nauja redakcija nuo 2020-05-01:

Nr. XIII-2641, 2019-12-10, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20808

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ODONTOLOGIJOS PRAKTIKOS IR BURNOS PRIEŽIŪROS PRAKTIKOS

ĮSTATYMAS

 

1996 m. kovo 28 d. Nr. I-1246

Vilnius

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šio įstatymo paskirtis – reglamentuoti odontologo ir burnos priežiūros specialisto vertimosi odontologijos ar burnos priežiūros praktika Lietuvos Respublikoje sąlygas.

2. Šis įstatymas nustato:

1) odontologo ir burnos priežiūros specialisto kvalifikacinio laipsnio ir profesinės kvalifikacijos įgijimo sąlygas;

2) odontologo ir burnos priežiūros specialisto teisės verstis odontologijos ar burnos priežiūros praktika įgijimo, įgyvendinimo ir panaikinimo sąlygas;

3) odontologo ir burnos priežiūros specialisto profesines teises ir pareigas.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Burnos higienistas asmuo, įgijęs sveikatos mokslų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir burnos higienisto profesinę kvalifikaciją arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

2. Burnos priežiūros praktika – burnos priežiūros specialisto pagal įgytą profesinę kvalifikaciją ir nustatytą kompetenciją teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, apimančios burnos ligų profilaktiką bei medicinos priemonių (prietaisų) (dantų ir veido žandikaulių protezų, ortodontinių įtaisų ir įtvarų) gamybą.

3. Burnos priežiūros praktikos klaida – burnos priežiūros specialisto veika, dėl jo paties kaltės sukėlusi pavojų ar padariusi žalą paciento sveikatai, bet nesukėlusi paciento neįgalumo arba mirties.

4. Burnos priežiūros praktikos licencija – įrašymas į Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registrą, kuriuo įgyjama burnos priežiūros specialisto teisė verstis atitinkama burnos priežiūros praktika.

5. Burnos priežiūros specialistas – dantų technikas, burnos higienistas ar gydytojo odontologo padėjėjas.

6. Dantų technikas – asmuo, įgijęs sveikatos mokslų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir dantų techniko profesinę kvalifikaciją arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

7. Gydytojas odontologas – asmuo, įgijęs sveikatos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį ir gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

8. Gydytojas odontologas rezidentas – asmuo, kuris studijuoja odontologijos rezidentūroje ir prižiūrimas gydytojo odontologo rezidento vadovo dirba gydytoju odontologu rezidentu ir savarankiškai verčiasi odontologijos praktika pagal odontologijos rezidentūroje įgytas kompetencijas, kurias patvirtina jam išduotas pakopinių kompetencijų patvirtinimo pažymėjimas.

9. Gydytojas odontologas specialistas – gydytojas odontologas, baigęs odontologijos rezidentūrą.

10. Gydytojo odontologo padėjėjas – asmuo, įgijęs sveikatos mokslų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir gydytojo odontologo padėjėjo profesinę kvalifikaciją arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

11. Jaunesnysis gydytojas odontologas rezidentas gydytojas odontologas rezidentas, studijuojantis pirmame odontologijos rezidentūros kurse.

12. Licencijas išduodanti institucija Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

13. Odontologas – gydytojas odontologas ar gydytojas odontologas specialistas.

14. Odontologijos praktika – odontologo pagal įgytą profesinę kvalifikaciją ir nustatytą kompetenciją teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, apimančios burnos ligų profilaktiką, diagnostiką ir gydymą.

15. Odontologijos praktikos klaida – odontologo veika, dėl jo paties kaltės sukėlusi pavojų ar padariusi žalą paciento sveikatai, bet nesukėlusi paciento neįgalumo arba mirties.

16. Odontologijos praktikos licencija – įrašymas į Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registrą, kuriuo įgyjama odontologo teisė verstis atitinkama odontologijos praktika.

17. Odontologijos rezidentūra – universitetinės odontologijos krypties studijos, skirtos asmenims, baigusiems odontologijos studijas ir norintiems teisės aktų nustatyta tvarka įgyti odontologijos praktikos specializaciją.

18. Odontologijos studijos – ne trumpesnės kaip 5 metų trukmės universitetinės odontologijos krypties studijos, kurias baigus išduodamas aukštojo mokslo diplomas, kuriuo patvirtinama, kad baigtos odontologijos krypties vientisosios studijos, įgytas sveikatos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis ir suteikta gydytojo odontologo profesinė kvalifikacija arba odontologijos studijų krypties lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

19. Odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugos – įstaigoje, turinčioje licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pagal odontologo ir (ar) burnos priežiūros specialisto profesinę kvalifikaciją teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

20. Pakopinių kompetencijų patvirtinimo pažymėjimas universiteto nustatyta tvarka odontologijos rezidentūros metu universiteto išduodamas pažymėjimas, kuriuo patvirtinama gydytojo odontologo rezidento Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta kompetencija šio įstatymo nustatyta tvarka savarankiškai be gydytojo vadovo priežiūros verstis odontologijos praktika.

21. Rezidentūros bazė – universiteto ligoninė ar kita sveikatos priežiūros įstaiga, sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įgijusi teisę vykdyti odontologijos rezidentūrą.

22. Šiurkšti burnos priežiūros praktikos klaida – burnos priežiūros specialisto veika, dėl jo paties kaltės sukėlusi paciento neįgalumą arba mirtį.

23. Šiurkšti odontologijos praktikos klaida – odontologo veika, dėl jo paties kaltės sukėlusi paciento neįgalumą arba mirtį.

24. Vyresnysis gydytojas odontologas rezidentas gydytojas odontologas rezidentas, studijuojantis antrame ar trečiame odontologijos rezidentūros kurse.

25. Kitos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme,
Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatyme, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme ir Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme.

 

II SKYRIUS

ODONTOLOGIJOS PRAKTIKA IR BURNOS PRIEŽIŪROS PRAKTIKA

 

3 straipsnis. Odontologo profesinės kvalifikacijos įgijimas ir gydytojo odontologo rezidento bazinis darbo užmokestis (mėnesinė alga)

1. Odontologų rengimo ir profesinės kvalifikacijos įgijimo tvarką nustato šis įstatymas, Mokslo ir studijų įstatymas, Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas.

2. Sveikatos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytojo odontologo profesinė kvalifikacija įgyjami baigus odontologijos studijų krypties studijas.

3. Gydytojo odontologo specialisto profesinė kvalifikacija įgyjama gydytojui odontologui baigus odontologijos rezidentūrą.

4. Užsienio valstybėse įgyta gydytojo odontologo profesinė kvalifikacija pripažįstama Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Gydytojui odontologui rezidentui mokama pareiginė alga, kuri apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio, nustatyto Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatyme nurodyta tvarka. Jaunesniajam gydytojui odontologui rezidentui taikomas pareiginės algos koeficientas – 8,74, vyresniajam gydytojui odontologui rezidentui – 9,32. Gydytojo odontologo rezidento pareiginė alga mokama iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų. Odontologijos rezidentūros vietų, į kurias priimtiems asmenims pareiginė alga mokama iš Sveikatos apsaugos ministerijai patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų, skaičius neturi viršyti tais metais vientisąsias odontologijos studijas turinčių baigti asmenų skaičiaus. Lėšos odontologijos rezidentūros bazėms paskirstomos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka. Odontologijos rezidentūros studijų programų vykdymo reikalavimus ir jų priežiūros tvarką nustato Vyriausybė.

TAR pastaba. Tais atvejais, kai gydytojas odontologas rezidentas iki įstatymo Nr. XIII-2874 įsigaliojimo dienos (2020-05-01) gavo didesnę pareiginę algą negu pareiginė alga, perskaičiuota pagal šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos įstatymo 3 straipsnio 5 dalyje nustatytus pareiginės algos koeficientus, jam toliau mokama iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos mokėta pareiginė alga.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2874, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09248

 

4 straipsnis. Burnos priežiūros specialisto profesinės kvalifikacijos įgijimas

1. Burnos priežiūros specialistų rengimo ir profesinės kvalifikacijos įgijimo tvarką nustato šis įstatymas bei Mokslo ir studijų įstatymas.

2. Burnos higienisto profesinę kvalifikaciją įgyja asmuo, baigęs universitetines ar kolegines ne trumpesnės kaip 3 metų trukmės burnos priežiūros krypties studijas, kurių sudedamoji dalis yra burnos higienisto profesinės veiklos praktika, ir išlaikęs kvalifikacinį egzaminą. Asmenims, baigusiems burnos higienos studijas, atlikusiems profesinę veiklos praktiką ir išlaikiusiems kvalifikacinį egzaminą, išduodamas aukštojo mokslo diplomas, patvirtinantis suteiktą sveikatos mokslų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir burnos higienisto profesinę kvalifikaciją arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

3. Dantų techniko profesinę kvalifikaciją įgyja asmuo, baigęs kolegines ne trumpesnės kaip 3 metų trukmės burnos priežiūros krypties studijas, kurių sudedamoji dalis yra dantų techniko profesinės veiklos praktika, ir išlaikęs kvalifikacinį egzaminą. Asmenims, baigusiems dantų technologijų studijas, atlikusiems profesinę veiklos praktiką ir išlaikiusiems kvalifikacinį egzaminą, išduodamas aukštojo mokslo diplomas, patvirtinantis suteiktą sveikatos mokslų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir dantų techniko profesinę kvalifikaciją arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

4. Gydytojo odontologo padėjėjo profesinę kvalifikaciją įgyja asmuo, baigęs universitetines ar kolegines ne trumpesnės kaip 3 metų trukmės burnos priežiūros krypties studijas, kurių sudedamoji dalis yra gydytojo odontologo padėjėjo profesinės veiklos praktika, ir išlaikęs kvalifikacinį egzaminą. Asmenims, baigusiems odontologinės priežiūros studijas, atlikusiems gydytojo odontologo padėjėjo profesinės veiklos praktiką ir išlaikiusiems kvalifikacinį egzaminą, išduodamas aukštojo mokslo diplomas, patvirtinantis suteiktą sveikatos mokslų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir gydytojo odontologo padėjėjo profesinę kvalifikaciją arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

5. Užsienio valstybėse įgyta burnos priežiūros specialisto profesinė kvalifikacija pripažįstama Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

5 straipsnis. Teisės verstis odontologijos ir burnos priežiūros praktika įgijimas ir įgyvendinimas

1. Verstis odontologijos praktika Lietuvos Respublikoje turi teisę odontologas, turintis šio įstatymo nustatyta tvarka išduotą galiojančią odontologijos praktikos licenciją. Verstis odontologijos praktika odontologas gali tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kuri turi licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas. Gydytojas odontologas rezidentas verstis odontologijos praktika pagal rezidentūros studijų programą gali tik licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas turinčioje įstaigoje, kurioje atlieka rezidentūrą. Verstis odontologijos praktika pagal odontologijos rezidentūros studijų programą gydytojas odontologas rezidentas gali tik prižiūrimas gydytojo odontologo rezidento vadovo, išskyrus gydytoją odontologą rezidentą, kuriam išduotas pakopinių kompetencijų patvirtinimo pažymėjimas. Gydytojui odontologui rezidentui, kuris turi pakopinių kompetencijų patvirtinimo pažymėjimą ir savarankiškai be gydytojo odontologo rezidento vadovo priežiūros verčiasi odontologijos praktika, odontologijos rezidentūros bazė privalo užtikrinti galimybę konsultuotis su odontologijos rezidentūros bazėje dirbančiais gydytojais odontologais.

2. Verstis burnos priežiūros praktika Lietuvos Respublikoje turi teisę burnos priežiūros specialistas, turintis šio įstatymo nustatyta tvarka išduotą galiojančią burnos priežiūros praktikos licenciją. Verstis burnos priežiūros praktika burnos priežiūros specialistas gali tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kuri turi licenciją teikti burnos priežiūros paslaugas.

3. Odontologas ar burnos priežiūros specialistas, profesinę kvalifikaciją įgijęs kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje ar valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – valstybė narė), Lietuvos Respublikoje turi teisę laikinai verstis odontologijos praktika ar burnos priežiūros praktika Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme nustatyta tvarka ir neturėdamas Lietuvos Respublikoje išduotos odontologijos praktikos ar burnos priežiūros praktikos licencijos (toliau – licencija). Odontologas ir burnos priežiūros specialistas, laikinai besiverčiantis odontologijos ar burnos priežiūros praktika, turi šio įstatymo 11 straipsnyje nustatytas profesines teises ir šio įstatymo 12 straipsnyje nustatytas profesines pareigas, išskyrus šio įstatymo 12 straipsnio 2 ir 3 punktuose nustatytas pareigas. Jeigu odontologas ir burnos priežiūros specialistas, laikinai besiverčiantis odontologijos ar burnos priežiūros praktika, nevykdo šioje dalyje nurodytų pareigų ir (ar) licencijas išduodanti institucija sužino faktų, kad odontologas ar burnos priežiūros specialistas laikinai verčiasi odontologijos ar burnos priežiūros praktika nesilaikydamas Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme nustatytos tvarkos, licencijas išduodanti institucija nedelsdama apie tai informuoja odontologo ar burnos priežiūros specialisto, laikinai besiverčiančio odontologijos ar burnos priežiūros praktika, kilmės valstybės narės arba tos valstybės narės, iš kurios jis yra atvykęs, atsakingą instituciją.

4. Licenciją odontologui ar burnos priežiūros specialistui išduoda, atsisako ją išduoti, tikslina licencijos duomenis, vykdo jos sąlygų laikymosi priežiūrą tikrina, ar nėra šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje ir 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių, sustabdo licencijos galiojimą, panaikina jos galiojimo sustabdymą, atsisako panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, licencijos galiojimą panaikina licencijas išduodanti institucija, vadovaudamasi šiuo įstatymu ir sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis Odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos licencijavimo taisyklėmis (toliau – licencijavimo taisyklės). Licencijas išduodanti institucija, siekdama patikrinti, ar yra įvykdytos licencijos išdavimo sąlygos, ar licencijos turėtojas laikosi šio įstatymo 12 straipsnyje nurodytų pareigų, ar yra pagrindas sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, patikslinti licencijos duomenis, turi teisę iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų, kurių veikla susijusi su šiuo įstatymu reglamentuojama odontologijos ir burnos priežiūros praktikos veikla, neatlygintinai gauti duomenis apie odontologo ir burnos priežiūros specialisto atitiktį šio straipsnio 6 dalyje nurodytoms licencijos išdavimo sąlygoms, šio įstatymo 12 straipsnyje nurodytų pareigų vykdymą, juridinių faktų, nurodytų šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje ir 9 straipsnio 1 dalyje, buvimą, papildomą profesinės kvalifikacijos tobulinimą šio įstatymo 8 straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, tvarkantys duomenis, susijusius su šiuo įstatymu reglamentuojama odontologijos ir (ar) burnos priežiūros praktika, privalo pateikti šioje dalyje nurodytus duomenis licencijas išduodančiai institucijai per jos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 15 dienų.

5. Licencija išduodama pagal įgytą odontologo ar burnos priežiūros specialisto profesinę kvalifikaciją.

6. Licencija išduodama neterminuotam laikui, jeigu yra įvykdytos licencijos išdavimo sąlygos:

1) odontologas ar burnos priežiūros specialistas turi teisę dirbti Lietuvos Respublikoje;

2) odontologo ar burnos priežiūros specialisto valstybinės kalbos mokėjimo lygis atitinka Vyriausybės nustatytus reikalavimus;

3) odontologas ar burnos priežiūros specialistas yra įgijęs kvalifikacinį laipsnį ir profesinę kvalifikaciją šio įstatymo 3 ar 4 straipsnyje nustatyta tvarka;

4) odontologas ar burnos priežiūros specialistas neserga trukdančiomis verstis odontologijos ar burnos priežiūros praktika ligomis, kurių sąrašą nustato sveikatos apsaugos ministras (toliau – ligų sąrašas);

5) odontologui ar burnos priežiūros specialistui įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nėra atimta teisė verstis odontologijos ar burnos priežiūros praktika;

6) teismas nėra pripažinęs odontologo ar burnos priežiūros specialisto neveiksniu asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityje arba ribotai veiksniu asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityje;

7) odontologas ar burnos priežiūros specialistas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka tobulino savo profesinę kvalifikaciją, jeigu po kvalifikacinio laipsnio ir profesinės kvalifikacijos įgijimo praėjo daugiau kaip dveji metai;

8) odontologas ar burnos priežiūros specialistas įvykdė šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus, jeigu licencijos galiojimas jam buvo panaikintas.

7. Jeigu licencijai įgyti pateikiami užsienio valstybės dokumentai, pateikiamas ir jų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas jį atlikusio vertėjo parašu.

8. Odontologas ar burnos priežiūros specialistas, siekiantis gauti licenciją, licencijas išduodančiai institucijai pateikia deklaraciją apie ketinimą verstis odontologijos ar burnos priežiūros praktika (toliau – deklaracija), jeigu jis kvalifikacinį laipsnį ir profesinę kvalifikaciją įgijo ne anksčiau kaip prieš dvejus metus iki deklaracijos pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dienos ir jeigu odontologui ar burnos priežiūros specialistui netaikytina įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra. Šioje dalyje nurodytu atveju laikoma, kad licencija yra išduota kitą dieną nuo deklaracijos pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dienos arba nuo deklaracijoje nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu deklaracijos pateikimo licencijas išduodančiai institucijai diena. Pateikdamas deklaraciją, odontologas ar burnos priežiūros specialistas deklaruoja, kad odontologo ar burnos priežiūros specialisto profesinę kvalifikaciją įgijo ne anksčiau kaip prieš dvejus metus iki deklaracijos pateikimo dienos ir jam netaikytina kitoje valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra, bei patvirtina, kad nėra šio įstatymo 6 straipsnyje nustatytų pagrindų, dėl kurių atsisakoma išduoti licenciją, ir įsipareigoja per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo dienos pateikti licencijavimo taisyklėse nurodytus licencijai gauti reikalingus dokumentus (toliau – licencijai gauti reikalingi dokumentai), jeigu jų nepateikia kartu su deklaracija.

9. Odontologas ar burnos priežiūros specialistas, siekiantis gauti licenciją, licencijas išduodančiai institucijai pateikia paraišką išduoti licenciją (toliau – paraiška), jeigu jis profesinę kvalifikaciją įgijo anksčiau kaip prieš dvejus metus iki paraiškos pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dienos arba ne anksčiau kaip prieš dvejus metus, tačiau odontologui ar burnos priežiūros specialistui taikytina kitoje valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra. Šioje dalyje nurodytu atveju licencijas išduodanti institucija nuo tos dienos, kai odontologas ar burnos priežiūros specialistas pateikė paraišką ir licencijai gauti reikalingus dokumentus, išduoda licenciją arba pateikia motyvuotą atsisakymą ją išduoti:

1) ne vėliau kaip per 3 mėnesius, jeigu odontologui ar burnos priežiūros specialistui taikytina kitoje valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra;

2) ne vėliau kaip per 30 dienų, jeigu odontologui ar burnos priežiūros specialistui netaikytina įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra.

10. Į šio straipsnio 9 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytus terminus neįskaičiuojamas šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytas trūkumų šalinimo laikotarpis.

11. Pareiškėjų ir licencijų turėtojų asmens duomenys (įskaitant ir asmens kodą bei sveikatos duomenis) tvarkomi šiame įstatyme ir licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka vykdant odontologijos praktikos ar burnos priežiūros praktikos licencijavimą, įskaitant ir licencijuojamos veiklos priežiūrą, siekiant užtikrinti odontologų ar burnos priežiūros specialistų teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę. Asmens duomenys tvarkomi laikantis Reglamento (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, ir saugomi Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro nuostatuose, patvirtintuose Vyriausybės, nustatytą terminą.

12. Licencijas išduodanti institucija, siekdama užtikrinti pacientų teisę į tinkamas ir kokybiškas odontologinės priežiūros (pagalbos) bei burnos priežiūros paslaugas ir informuoti visuomenę bei odontologus ir burnos priežiūros specialistus apie išduotas, patikslintas, sustabdytas ir panaikintas licencijas, licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka skelbia savo interneto svetainėje šiuos aktualius duomenis: licencijos numerį, licencijos turėtojo vardą, pavardę, spaudo numerį, licencijos turėtojo praktikos rūšį, licencijos išdavimo datą, licencijos duomenų patikslinimo datą, patvirtinimo, kad laikytasi licencijuojamos veiklos sąlygų, datą, licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo ir licencijos galiojimo panaikinimo datą. Šioje dalyje nurodyti duomenys skelbiami iki licencijos galiojimo panaikinimo dienos. Duomenys apie licencijos galiojimo panaikinimą skelbiami vienus metus nuo jos galiojimo panaikinimo dienos.

13. Licencijas išduodančios institucijos sprendimai atsisakyti išduoti licenciją, atsisakyti patikslinti licencijos duomenis, sustabdyti licencijos galiojimą, atsisakyti panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos galiojimą gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

14. Už odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos licencijos išdavimą imama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

 

6 straipsnis. Atsisakymas išduoti licenciją

1. Šio įstatymo 5 straipsnio 9 dalyje nurodytais atvejais paraišką ir licencijai gauti reikalingus dokumentus pateikusiam odontologui ar burnos priežiūros specialistui licenciją išduoti atsisakoma, kai:

1) pateikti netinkamai įforminti ar ne visi licencijai gauti reikalingi dokumentai ir (ar) juose pateikta ne visa ir (ar) netiksli informacija, ir odontologas ar burnos priežiūros specialistas per 90 dienų neįvykdo licencijas išduodančios institucijos reikalavimo ištaisyti šiuos trūkumus;

2) odontologas ar burnos priežiūros specialistas neatitinka bent vienos šio įstatymo 5 straipsnio 6 dalyje nustatytos licencijos išdavimo sąlygos.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas sprendimas paraišką ir licencijai gauti reikalingus dokumentus pateikusiam odontologui ar burnos priežiūros specialistui pateikiamas raštu per 5 dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

 

 

7 straipsnis. Licencijos išdavimo sąlygos odontologui ar burnos priežiūros specialistui, kuriam anksčiau buvo panaikintas licencijos galiojimas

1. Odontologas ar burnos priežiūros specialistas, kurio licencijos galiojimas buvo panaikintas, dėl naujos licencijos pagal bet kurią įgytą profesinę kvalifikaciją išdavimo gali kreiptis licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka pateikdamas paraišką ir licencijai gauti reikalingus dokumentus, patvirtinančius atitiktį šio įstatymo 5 straipsnio 6 dalyje nurodytoms licencijos išdavimo sąlygoms:

1) praėjus 6 mėnesiams nuo licencijos galiojimo panaikinimo dienos, jeigu licencijos galiojimas buvo panaikintas vadovaujantis šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 ar 4 punktu;

2) praėjus vieniems metams nuo licencijos galiojimo panaikinimo dienos, jeigu licencijos galiojimas buvo panaikintas vadovaujantis šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 ar 7 punktu.

2. Odontologas ar burnos priežiūros specialistas, kurio licencijos galiojimas buvo panaikintas vadovaujantis šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 ar 6 punktu, licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka dėl naujos licencijos pagal bet kurią įgytą profesinę kvalifikaciją išdavimo gali kreiptis pateikdamas paraišką ir licencijai gauti reikalingus dokumentus, kai išnyksta licencijos galiojimo panaikinimo pagrindas.

3. Odontologas ar burnos priežiūros specialistas, kurio licencijos galiojimas buvo panaikintas vadovaujantis šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 2 ar 8 punktu, licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka dėl naujos licencijos išdavimo gali kreiptis iš karto po licencijos galiojimo panaikinimo, pateikdamas paraišką ir licencijai gauti reikalingus dokumentus bei dokumentus, patvirtinančius, kad jis papildomai tobulino profesinę kvalifikaciją licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka, jeigu licencijos galiojimas jam buvo panaikintas dėl šios sąlygos neįvykdymo.

4. Odontologas ar burnos priežiūros specialistas, kurio licencijos galiojimas buvo panaikintas vadovaujantis šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 ar 4 punktu, kartu su licencijai gauti reikalingais dokumentais licencijas išduodančiai institucijai turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jis papildomai tobulino profesinę kvalifikaciją licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

 

8 straipsnis. Licencijos galiojimo sustabdymas

1. Licencijos galiojimas sustabdomas per 9 dienas nuo šių juridinių faktų atsiradimo ar paaiškėjimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos:

1) deklaraciją pateikęs odontologas ar burnos priežiūros specialistas per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dienos nepateikė licencijai gauti reikalingų dokumentų, jeigu jie nebuvo pateikti kartu su deklaracija;

2) deklaraciją pateikęs odontologas ar burnos priežiūros specialistas pateikė ne visus, netinkamai įformintus licencijai gauti reikalingus dokumentus ir (ar) juose pateikė ne visą ir (ar) netikslią informaciją ar klaidingus duomenis, ir (ar) deklaracijoje pateikė ne visą ir (ar) netikslią informaciją ar klaidingus duomenis ir, įspėtas apie galimą licencijos sustabdymą, jeigu per licencijavimo taisyklėse nustatytą terminą nepašalins šio licencijas išduodančios institucijos nurodyto trūkumo, nepašalino šio trūkumo;

3) profesinės kompetencijos vertinimo komisija nusprendžia, kad odontologo ar burnos priežiūros specialisto profesinė kvalifikacija neatitinka licencijoje nurodytos profesinės kvalifikacijos reikalavimų;

4) odontologas ar burnos priežiūros specialistas neįvykdė bent vienos iš šio įstatymo 12 straipsnio 2 ar 3 punkte nustatytų profesinių pareigų ir, įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, jeigu per licencijavimo taisyklėse nustatytą terminą nepašalins šio licencijas išduodančios institucijos nurodyto trūkumo, nepašalino šio trūkumo;

5) profesinės kompetencijos vertinimo komisija nustatė, kad odontologas ar burnos priežiūros specialistas padarė šiurkščią odontologijos ar burnos priežiūros praktikos klaidą arba per vienus metus nuo paskutinės odontologo ar burnos priežiūros specialisto praktikos klaidos padarė odontologijos ir burnos priežiūros praktikos klaidą, ir nusprendė, kad odontologo ar burnos priežiūros specialisto kvalifikacija neatitinka licencijoje nurodytos profesinės kvalifikacijos reikalavimų;

6) nagrinėjant licencijos galiojimo panaikinimo klausimą;

7) jeigu odontologas ar burnos priežiūros specialistas per vienus metus nuo paskutinio bent vienos iš šio įstatymo 12 straipsnio 4–12 punktuose nustatytų profesinių pareigų pažeidimo dar kartą pažeidė bent vieną šio įstatymo 12 straipsnio 4–12 punktuose nustatytą profesinę pareigą, išskyrus pažeidimus, nurodytus šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 4 punkte, už kuriuos licencijos galiojimas panaikinamas;

8) gautas odontologo ar burnos priežiūros specialisto prašymas sustabdyti licencijos galiojimą;

9) odontologas ar burnos priežiūros specialistas neteko teisės dirbti Lietuvos Respublikoje;

10) odontologas ar burnos priežiūros specialistas suserga trukdančia verstis odontologijos ar burnos priežiūros praktika liga, įrašyta į ligų sąrašą.

2. Licencijos galiojimas sustabdomas:

1) vieniems metams, jeigu licencijos galiojimas buvo sustabdytas vadovaujantis šio straipsnio 1 dalies 1–5, 7, 9 ar 10 punktu;

2) licencijos galiojimo panaikinimo klausimo nagrinėjimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų, jeigu licencijos galiojimas buvo sustabdytas vadovaujantis šio straipsnio 1 dalies 6 punktu;

3) odontologo ar burnos priežiūros specialisto prašyme sustabdyti licencijos galiojimą nurodytam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip dvejiems metams.

3. Sustabdžius licencijos galiojimą, odontologui ar burnos priežiūros specialistui draudžiama verstis odontologijos praktika ar burnos priežiūros praktika.

4. Licencijas išduodanti institucija sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos pateikia:

1) odontologui ar burnos priežiūros specialistui ir, jeigu licencijos galiojimas buvo sustabdytas vadovaujantis šio straipsnio 1 dalies 1–5, 7, 9 ar 10 punktu, nurodo, kad, nepateikus šio straipsnio 7 dalies 1 ar 2 punkte nurodytų dokumentų per vienus metus nuo sprendimo sustabdyti licencijos galiojimą priėmimo dienos, licencijos galiojimas bus panaikintas;

2) asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje odontologas ar burnos priežiūros specialistas verčiasi odontologijos ar burnos priežiūros praktika, vadovui arba jo įgaliotam atstovui (toliau – darbdavys). Vykdydamas licencijas išduodančios institucijos sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą, darbdavys privalo licencijos galiojimo sustabdymo laikotarpiui nušalinti odontologą ar burnos priežiūros specialistą nuo pareigų Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

5. Jeigu licencijos galiojimas buvo sustabdytas šio straipsnio 1 dalies 3, 5 ar 7 punkte nurodytu pagrindu, odontologas ar burnos priežiūros specialistas licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka privalo papildomai tobulinti savo profesinę kvalifikaciją.

6. Tuo atveju, kai licencija sustabdoma vadovaujantis šio straipsnio 1 dalies 7 punktu, licencijos sustabdymo galiojimo laikotarpiui stabdomas turimų kitų burnos priežiūros praktikos ar odontologijos praktikos licencijų galiojimas ir naujos licencijos pagal įgytą burnos priežiūros specialisto ar gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją neišduodamos.

7. Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka licencijas išduodančios institucijos sprendimu:

1) gavus dokumentus ir (ar) duomenis, patvirtinančius, kad licencijos galiojimo sustabdymo pagrindas (pagrindai) išnyko, jeigu licencijos galiojimas buvo sustabdytas šio straipsnio 1 dalies 1, 2, 4, 9 ir 10 punktuose nurodytais pagrindais;

2) gavus dokumentus ir (ar) duomenis, patvirtinančius, kad įvykdyta šio straipsnio 5 dalyje nurodyta sąlyga, jeigu licencijos galiojimas buvo sustabdytas šio straipsnio 1 dalies 3, 5 ar 7 punkte nurodytais pagrindais;

3) nenustačius pagrindo panaikinti licencijos galiojimą, jeigu licencijos galiojimas buvo sustabdytas šio straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytu pagrindu;

4) gavus odontologo ar burnos priežiūros specialisto prašymą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, jeigu licencijos galiojimas buvo sustabdytas šio straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytu pagrindu.

8. Sprendimas panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą priimamas licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka per:

1) 20 dienų nuo prašymo panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą ir šio straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų dokumentų ir (ar) duomenų gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos;

2) 2 dienas nuo licencijas išduodančios institucijos sprendimo, kad nėra pagrindo panaikinti licencijos galiojimą, jeigu licencijos galiojimas buvo sustabdytas šio straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytu pagrindu, arba nuo odontologo ar burnos priežiūros specialisto prašymo panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą pateikimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos, jeigu licencijos galiojimas buvo sustabdytas šio straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytu pagrindu.

9. Licencijos galiojimą, vadovaudamasi licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka, sustabdo licencijas išduodanti institucija savo iniciatyva arba kai dėl to kreipiasi šiame straipsnyje nurodytos institucijos šio straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais. Dėl licencijų galiojimo sustabdymo į licencijas išduodančią instituciją turi teisę kreiptis Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos bioetikos komitetas, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos, asmens sveikatos priežiūros įstaigų savininkai ar dalininkai ar jų įgaliotų institucijų vadovai, asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovas, sveikatos priežiūros specialistų profesinės organizacijos, pacientų teises ginančios organizacijos.

10. Licencijas išduodanti institucija sprendimą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą ar atsisakyti panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos pateikia odontologui ar burnos priežiūros specialistui ir odontologo ar burnos priežiūros specialisto darbdaviui.

 

9 straipsnis. Licencijos galiojimo panaikinimas

1. Licencijos galiojimas panaikinamas per 9 dienas nuo šių juridinių faktų atsiradimo ar paaiškėjimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos:

1) kai paaiškėja, kad licencijai gauti buvo pateikti tikrovės neatitinkantys duomenys ir dokumentai;

2) odontologas ar burnos priežiūros specialistas per vienus metus nuo sprendimo sustabdyti licencijos galiojimą priėmimo dienos nepateikė dokumentų, patvirtinančių licencijos galiojimo sustabdymo pagrindo, nurodyto šio įstatymo 8 straipsnio 7 dalyje, išnykimą;

3) kai licencijos turėtojas per vienus metus nuo paskutinės šiurkščios odontologijos ar burnos priežiūros praktikos klaidos padarymo padaro šiurkščią odontologijos ar burnos priežiūros praktikos klaidą, kurią nustato Profesinės kompetencijos vertinimo komisija;

4) teismo nutarimu ar nuosprendžiu arba ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjančio pareigūno nutarimu buvo nustatyta, kad odontologas ar burnos priežiūros specialistas šiurkščiai pažeidė paciento teises: šiurkščiai elgėsi ir (ar) žemino paciento orumą; pasinaudojo pareigomis norėdamas sau gauti neteisėtų pajamų arba dėl kitokių asmeninių paskatų; seksualiai priekabiavo prie paciento; sukčiavo ar atliko vagystę iš paciento; būdamas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų teikė pacientui asmens sveikatos priežiūros paslaugas; nustatyta kita odontologo ar burnos priežiūros specialisto veikla, kuria buvo šiurkščiai pažeistos paciento teisės;

5) odontologui ar burnos priežiūros specialistui įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu atimta teisė verstis odontologijos ar burnos priežiūros specialisto praktika;

6) teismas pripažino odontologą ar burnos priežiūros specialistą neveiksniu asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityje arba ribotai veiksniu asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityje;

7) odontologas ar burnos priežiūros specialistas verčiasi praktika, kai sustabdytas jo licencijos galiojimas;

8) gautas odontologo ar burnos priežiūros specialisto prašymas panaikinti licencijos galiojimą;

9) odontologas ar burnos priežiūros specialistas miršta.

2. Panaikinus licencijos galiojimą remiantis šio straipsnio 1 dalies 4, 6 ar 9 punktu, panaikinamas turimų kitų burnos priežiūros praktikos ar odontologijos praktikos licencijų galiojimas. Panaikinus licencijos galiojimą remiantis šio straipsnio 1 dalies 8 punktu, panaikinamas prašyme nurodytos licencijos galiojimas.

3. Licencijos galiojimą, vadovaudamasi licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka, panaikina licencijas išduodanti institucija savo iniciatyva arba kai dėl to kreipiasi šiame straipsnyje nurodytos institucijos šio straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais. Dėl licencijų galiojimo panaikinimo į licencijas išduodančią instituciją turi teisę kreiptis Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos bioetikos komitetas, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos, asmens sveikatos priežiūros įstaigų savininkai ar dalininkai ar jų įgaliotų institucijų vadovai, asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovas, sveikatos priežiūros specialistų profesinės organizacijos, pacientų teises ginančios organizacijos ir kiti juridiniai asmenys.

4. Licencijas išduodanti institucija sprendimą panaikinti licencijos galiojimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos pateikia odontologui ar burnos priežiūros specialistui ir odontologo ar burnos priežiūros specialisto darbdaviui.

 

10 straipsnis. Asmens duomenų tvarkymas

Odontologo ar burnos priežiūros specialisto darbdavys šio įstatymo 8 straipsnio 4 dalies 2 punkte bei 10 dalyje ir 9 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytais atvejais gautus asmens duomenis privalo tvarkyti vadovaudamasis Reglamentu (ES) 2016/679 ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir juos naudoti tik sprendimui dėl odontologo ar burnos priežiūros specialisto nušalinimo nuo pareigų Darbo kodekso nustatyta tvarka ar kitiems sprendimams, susijusiems su licencijos turėtojo odontologijos praktika ar burnos priežiūros praktika, priimti.

 

III SKYRIUS

ODONTOLOGO IR BURNOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PROFESINĖS TEISĖS IR PAREIGOS, VEIKLOS VERTINIMAS

 

11 straipsnis. Odontologo ir burnos priežiūros specialisto profesinės teisės

1. Odontologas ir burnos priežiūros specialistas turi teisę:

1) skirti vaistinius preparatus ir medicinos priemones (prietaisus) ir išrašyti receptus sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka (taikoma tik odontologams);

2) išduoti asmens sveikatos pažymėjimus (pažymas) sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka (taikoma tik odontologams);

3) atsisakyti teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas ar burnos priežiūros paslaugas, jeigu tai prieštarauja odontologo ar burnos priežiūros specialisto profesinės etikos principams arba gali sukelti realų pavojų paciento, odontologo ar burnos priežiūros specialisto gyvybei, išskyrus atvejus, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba;

4) dalyvauti pagal įgytą profesinę kvalifikaciją profesinių organizacijų veikloje, jeigu tai neprieštarauja kitiems teisės aktams.

2. Odontologas ir burnos priežiūros specialistas turi ir kitų teisių, nustatytų kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose odontologijos praktiką ir burnos priežiūros praktiką.

 

12 straipsnis. Odontologo ir burnos priežiūros specialisto profesinės pareigos

Odontologas ir burnos priežiūros specialistas privalo:

1) per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dienos pateikti licencijai gauti reikalingus dokumentus, jeigu jie nebuvo pateikti kartu su deklaracija;

2) tobulinti savo profesinę kvalifikaciją sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

3) licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka ne rečiau kaip kas 5 metus pranešti licencijas išduodančiai institucijai apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir odontologijos praktiką ar burnos priežiūros praktiką;

4) nediskriminuoti pacientų dėl lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų;

5) gerbti pacientų teises, jų nepažeisti;

6) laikytis odontologo ar burnos priežiūros specialisto profesinės etikos principų;

7) tvarkyti odontologijos praktikos ar burnos priežiūros praktikos dokumentus sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

8) pranešti teisėsaugos ir kitoms įgaliotoms valstybės institucijoms apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika, teisės aktų, reglamentuojančių tokios informacijos teikimą, nustatyta tvarka;

9) paaiškinti odontologijos praktikos ar burnos priežiūros praktikos aplinkybes licencijas išduodančios institucijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, teisėsaugos institucijų prašymu;

10) odontologo ar burnos priežiūros specialisto kompetencijai nepriskirtais atvejais pacientui, kuris į jį kreipiasi, suteikti būtinąją medicinos pagalbą ir pacientą pasiųsti pas gydytoją, turintį licenciją verstis atitinkama medicinos praktika;

11) verstis odontologijos praktika ar burnos priežiūros praktika šio įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių odontologijos ir burnos priežiūros praktiką, nustatyta tvarka;

12) atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių odontologijos praktiką ir burnos priežiūros praktiką, nustatytas pareigas.

 

13 straipsnis. Odontologų ir burnos priežiūros specialistų veiklos vertinimas

1. Jeigu teismas, licencijas išduodanti institucija ar darbdavys nustatė odontologo ar burnos priežiūros specialisto veiklos trūkumų ar veiksmų, galėjusių lemti ar lėmusių žalą ar pavojų pacientų sveikatai, juos, vadovaudamasi sveikatos apsaugos ministro patvirtintu Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kompetencijos patikrinimo tvarkos aprašu, vertina Profesinės kompetencijos vertinimo komisija. Profesinės kompetencijos vertinimo komisija sudaroma iš 5 narių, iš jų 2 yra Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai ir 3 – odontologus ir burnos priežiūros specialistus vienijančių asociacijų atstovai, turintys galiojančias licencijas. Profesinės kompetencijos vertinimo komisiją kiekvienam konkrečiam atvejui išnagrinėti sudaro sveikatos apsaugos ministras.

2. Profesinės kompetencijos vertinimo komisija, įvertinusi odontologo ar burnos priežiūros specialisto veiklos trūkumus ar veiksmus, galėjusius lemti ar lėmusius žalą ar pavojų pacientų sveikatai, priima vieną iš šių sprendimų:

1) odontologo ar burnos priežiūros specialisto veiklos trūkumai ar veiksmai, galėję lemti ar lėmę žalą ar pavojų pacientų sveikatai, yra:

a) odontologijos praktikos klaida ar burnos priežiūros praktikos klaida;

b) šiurkšti odontologijos praktikos klaida ar šiurkšti burnos priežiūros praktikos klaida;

2) odontologo ar burnos priežiūros specialisto veiklos trūkumai ar veiksmai, galėję lemti ar lėmę žalą ar pavojų pacientų sveikatai, nėra odontologijos praktikos klaida ar burnos priežiūros praktikos klaida, šiurkšti odontologijos praktikos klaida ar šiurkšti burnos priežiūros praktikos klaida.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                  ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. I-1558, 1996-09-25, Žin., 1996, Nr. 102-2316 (1996-10-23), i. k. 0961010ISTA00I-1558

Lietuvos Respublikos stomatologinės priežiūros (pagalbos) įstatymo pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-327, 1997-06-26, Žin., 1997, Nr. 66-1602 (1997-07-11), i. k. 0971010ISTAVIII-327

Lietuvos Respublikos stomatologinės priežiūros (pagalbos) įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1930, 2003-12-18, Žin., 2004, Nr. 4-36 (2004-01-07), i. k. 1031010ISTA0IX-1930

Lietuvos Respublikos stomatologinės priežiūros (pagalbos) įstatymo pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-298, 2005-06-30, Žin., 2005, Nr. 85-3142 (2005-07-14), i. k. 1051010ISTA000X-298

Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo, Odontologijos praktikos įstatymo, Sveikatos sistemos įstatymo, Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo, Narkologinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-713, 2010-03-30, Žin., 2010, Nr. 41-1938 (2010-04-10), i. k. 1101010ISTA00XI-713

Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-498, 2009-11-19, Žin., 2009, Nr. 144-6350 (2009-12-05), i. k. 1091010ISTA00XI-498

Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo 2, 3, 4 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-887, 2010-06-08, Žin., 2010, Nr. 71-3559 (2010-06-19), i. k. 1101010ISTA00XI-887

Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-2372, 2012-11-06, Žin., 2012, Nr. 135-6863 (2012-11-22), i. k. 1121010ISTA0XI-2372

Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1974, 2015-10-20, paskelbta TAR 2015-10-27, i. k. 2015-16904

Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1411, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-05, i. k. 2018-11476

Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 2, 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2641, 2019-12-10, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20808

Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymas

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2873, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09247

Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2874, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09248

Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2641 1 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymas