Įsakymas netenka galios 2020-01-02:

Lietuvos transporto saugos administracija, Įsakymas

Nr. 2BE-430, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-27, i. k. 2019-21389

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. 4R-210 „Dėl Orlaivių techninės priežiūros programos tvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2017-11-14 iki 2020-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 131-4758, i. k. 1052217ISAK004R-210

 

 

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ORLAIVIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PROGRAMOS TVIRTINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. lapkričio 2 d. Nr. 4R-210

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 29 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į 2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. Nr. 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo (OL L 362 2014.12.17, p. 1) I priedo reikalavimus,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 4R-171, 2017-11-08, paskelbta TAR 2017-11-13, i. k. 2017-17884

 

tvirtinu pridedamas Orlaivių techninės priežiūros programos tvirtinimo taisykles.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                              KĘSTUTIS AURYLA


 

PATVIRTINTA

Civilinės aviacijos administracijos

direktoriaus 2005 m. lapkričio 2 d.

įsakymu Nr. 4R-210

 

ORLAIVIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PROGRAMOS TVIRTINIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Orlaivių techninės priežiūros programos tvirtinimo taisyklės (toliau – taisyklės), parengtos pagal 2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo (OL, 2014, L362, p.1)  I priedo (toliau – M dalis) reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-171, 2017-11-08, paskelbta TAR 2017-11-13, i. k. 2017-17884

 

2. Šios taisyklės nustato orlaivio techninės priežiūros programos tikrinimo, tvirtinimo ir pakeitimų tvirtinimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-152, 2014-11-11, paskelbta TAR 2014-11-13, i. k. 2014-16766

 

3. Išskyrus atvejus, kurie numatyti M dalies reikalavimuose, kiekvieno orlaivio techninė priežiūra turi būti organizuojama ir atliekama pagal Civilinės aviacijos administracijos (toliau – CAA) patvirtintą orlaivio techninės priežiūros programą (toliau – programa / TPP).

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-152, 2014-11-11, paskelbta TAR 2014-11-13, i. k. 2014-16766

Nr. 4R-171, 2017-11-08, paskelbta TAR 2017-11-13, i. k. 2017-17884

 

4. Techninės priežiūros programa rengiama pagal M dalies reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-152, 2014-11-11, paskelbta TAR 2014-11-13, i. k. 2014-16766

Nr. 4R-171, 2017-11-08, paskelbta TAR 2017-11-13, i. k. 2017-17884

 

5. Orlaivio TPP turi būti rengiama atsižvelgiant į konkretaus orlaivio konfigūraciją, atitinkamas naudojimo sąlygas bei skrydžių pobūdį ir nurodant visas taikomas orlaivio techninės priežiūros užduotis ir jų atlikimo periodus pagal šių taisyklių 4 punkto reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-152, 2014-11-11, paskelbta TAR 2014-11-13, i. k. 2014-16766

 

6. Programoje turi būti nurodyta ši informacija:

6.1. turinys ir galiojančių lapų sąrašas bei jų atnaujinimo būklė;

6.2. programos atnaujinimų registracija;

6.3. programos pavadinimas, leidimo numeris ir data;

6.4. visų dokumentų, kuriais vadovaujantis parengta programa, nuorodos ir leidimų numeriai;

6.5. orlaivio savininko, naudotojo ar pagal M dalies G poskyrį patvirtintos organizacijos, prižiūrinčios orlaivių tinkamumą skraidyti, pavadinimas ir adresas;

6.6. orlaivio tipas, nacionalinis ir registracijos ženklai, variklių, pagalbinės jėgainės ir oro sraigtų tipas/modelis (jei įrengti);

6.7. patikros terminai, kurie atspindėtų numatomą orlaivio naudojimą. Programoje turi būti nurodytos numatomos orlaivio skrydžio valandos įvertinant ne didesnę nei 25% paklaidą. Jei orlaivio skrydžio valandų prognozuoti nėra galimybės, programoje turi būti nurodytos kalendorinio laiko ribos;

6.8. orlaivio savininko, naudotojo arba pagal M dalies G poskyrį patvirtintos organizacijos, prižiūrinčios orlaivių tinkamumą skraidyti, pasirašytas pareiškimas, kad nurodyto orlaivio techninė priežiūra bus atliekama pagal programą ir programa bus peržiūrima bei atnaujinama;

6.9. pareiškimas, kad technologijos ir procedūros, naudojamos atliekant programoje minimus darbus, atitiks orlaivio tipo pažymėjimo turėtojo techninės priežiūros instrukcijas;

6.10. techninės priežiūros darbų aprašymas, darbo užduočių numeracijos paaiškinimas;

6.11. CAA leidžiami patikros terminų nukrypimai, CAA priimtinos techninės priežiūros darbų atlikimo terminų keitimo procedūros;

6.12. priešskrydinės apžiūros darbai, kuriuos atlieka techninės priežiūros personalas;

6.13. visų orlaivio dalių, variklių, pagalbinių jėgainių, oro sraigtų, komponentų, agregatų, įrangos, elektros ir radijo prietaisų bei su jais susijusių sistemų ir įrangos techninės priežiūros darbai, visos su specifiniais skrydžiais susijusios užduotys, jų atlikimo intervalai, dažnis ir terminai. Taip pat turi būti nurodytos apžiūrų apimtys ir lygiai;

6.14. laikotarpiai, kada orlaivio komponentai turi būti tikrinami, valomi, tepami, papildomi specialiaisiais skysčiais, reguliuojami ir bandomi;

6.15. komponentų kapitalinio remonto ir / arba keitimo naujais arba suremontuotais komponentais terminai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-152, 2014-11-11, paskelbta TAR 2014-11-13, i. k. 2014-16766

 

6.16. orlaivio sistemų ilgalaikio naudojimo reikalavimai kartu su bet kuria nurodyta atrankos programa (jeigu taikomi);

6.17. orlaivio tipo pažymėjimo turėtojo specifinė struktūros techninės priežiūros programa (jeigu taikoma), įskaitant:

6.17.1. struktūros vientisumo techninę priežiūrą, taikant pažeidimų tolerancijos bei papildomą struktūros apžiūros programą (SSID);

6.17.2. struktūros techninės priežiūros programą, sudarytą peržiūrėjus orlaivio tipo pažymėjimo turėtojo techninės priežiūros biuletenius;

6.17.3. korozijos prevenciją ir kontrolę;

6.17.4. remontų įvertinimą;

6.17.5. plačiai išplitusius nuovargio suirimus;

6.18. 6.14 papunktyje nurodytos specifinės struktūros techninės priežiūros programos galiojimo terminai, išreikšti skrydžių ciklais, kalendoriniu laikotarpiu ar skrydžio valandomis;

6.19. techninės priežiūros darbai, susiję su privalomuoju resursu, tinkamumo skraidyti direktyvomis ir techninės priežiūros sertifikavimo reikalavimais (CMR). Siekiant išvengti netyčinio šių privalomųjų darbų ar intervalų keitimo, programoje jie turi būti pažymėti ar kitaip išskirti;

6.20. patikimumo programa arba nuolatinio stebėjimo statistiniai metodai arba šių dokumentų nuorodos, jei tai yra privaloma pagal 9 punkto reikalavimus.

7. Programoje nurodyti techninės priežiūros darbai turi būti atliekami nurodytu laiku. Tik leidus CAA arba programoje nurodyta tvarka galima nukrypti nuo techninės priežiūros darbų atlikimo laikotarpių.

8. Orlaivio naudotojas ar tinkamumo skraidyti tęstinumą užtikrinanti pagal M dalies G poskyrį patvirtinta tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacija (toliau – TSTVO) periodiškai, bent kartą per metus, turi peržiūrėti techninės priežiūros programą ir kai būtina, iš dalies ją keisti, kad, programa ir toliau būtų veiksminga, atsižvelgiant į:

8.1. orlaivio naudojimo ir techninės priežiūros patirtį;

8.2. CAA nurodymus;

8.3. orlaivio / komponento tipo pažymėjimo ir (ar) papildomo orlaivio / komponento tipo pažymėjimo turėtojų duomenis bei kitų tokius duomenis pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedą (21 dalį) skelbiančių organizacijų naujus ir (arba) pakeistus techninės priežiūros nurodymus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-152, 2014-11-11, paskelbta TAR 2014-11-13, i. k. 2014-16766

 

9. Programa turi apimti patikimumo programą.

9.1. Patikimumo programa turi būti rengiama tais atvejais, jei:

9.1.1. TPP yra pagrįsta Trečiosios techninės priežiūros valdymo grupės principais (MSG-3 logic);

9.1.2. programa apima orlaivio komponentus, kurių techninė priežiūra sąlygojama jų būklės stebėsena;

9.1.3. programoje nenumatyti visų svarbių sistemų komponentų kapitalinio remonto terminai;

9.1.4. tai yra nurodyta orlaivio gamintojo techninės priežiūros planavimo dokumentuose (toliau – MPD) ar orlaivio techninės priežiūros peržiūros grupės pranešime (toliau – MRB pranešimas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-152, 2014-11-11, paskelbta TAR 2014-11-13, i. k. 2014-16766

 

9.2. Patikimumo programa nėra privaloma tais atvejais, jei:

9.2.1. orlaivio programa yra pagrįsta Pirmosios arba Antrosios techninės priežiūros valdymo grupės principais („MSG-1, MSG-2 logic“) ir apima techninės priežiūros darbus, atliekamus tiksliai nurodytu laiku arba pagal būklę;

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-152, 2014-11-11, paskelbta TAR 2014-11-13, i. k. 2014-16766

 

9.2.2. orlaivis pagal M dalį nepriskiriamas dideliems orlaiviams;

9.2.3. programoje numatyti visų svarbių sistemų komponentų kapitalinio remonto terminai.

 

II. PROGRAMOS TIKRINIMO IR TVIRTINIMO TVARKA

 

10. Orlaivio naudotojas, norėdamas gauti programos patvirtinimą, prieš 60 dienų iki numatomo orlaivio naudojimo pradžios arba prieš 30 dienų iki programos pakeitimų tvirtinimo privalo:

10.1. pateikti CAA prašymą dėl programos patvirtinimo;

10.2. pateikti CAA 1 (vieną) programos egzempliorių;

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-171, 2017-11-08, paskelbta TAR 2017-11-13, i. k. 2017-17884

 

10.3. pateikti CAA visus dokumentus, kuriais remiantis buvo rengiama programa (MRB pranešimas, MPD, korozijos prevencijos kontrolės programa, techninės priežiūros sertifikavimo reikalavimai, naudojimo laiko apribojimai ir kt.);

10.4. pateikti CAA kiekvieno TPP nurodyto orlaivio tipo specifikaciją, tinkamumo skraidyti direktyvų sąrašą, modifikacijų ir remontų sąrašą, techninės priežiūros darbų ir riboto galiojimo komponentų sąrašą;

10.5. sumokėti nustatytą valstybės rinkliavą už orlaivio techninės priežiūros programos tvirtinimą;

10.6. pateikti užpildytą Techninės priežiūros programos patikros formą (toliau – forma), nurodytą šių taisyklių priede.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 4R-171, 2017-11-08, paskelbta TAR 2017-11-13, i. k. 2017-17884

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-152, 2014-11-11, paskelbta TAR 2014-11-13, i. k. 2014-16766

 

11. CAA patvirtintos programos pakeitimai, atitinkantys CAA direktoriaus 2006 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 4R-31 „Dėl Tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal M dalies reikalavimus taisyklių, Tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos vadovo tvirtinimo taisyklių ir Techninės priežiūros sutarčių tvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus  gali būti patvirtinti pagal M dalies G poskyrį patvirtintos TSTVO, kuri užtikrina orlaivio tinkamumo skraidyti tęstinumą ir turi CAA patvirtintą  netiesioginio techninės priežiūros programos tvirtinimo procedūrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-152, 2014-11-11, paskelbta TAR 2014-11-13, i. k. 2014-16766

 

12. Programa privalo atitikti M dalies reikalavimus.

13. Tikrinimo metu vadovaujamasi dokumentais, pagal kuriuos parengta programa.

14. Orlaivio naudotojo pateiktą programą nagrinėja įgaliotasis CAA darbuotojas, kuris ir patikrina, ar programoje pateikta informacija atitinka galiojančius reikalavimus.

15. Tikrinimo metu įgaliotasis CAA darbuotojas pildo Techninės priežiūros programos patikros formą, nurodytą šių taisyklių priede. Jei programos tikrinamas skyrius atitinka galiojančius reikalavimus, pildomos formos 2 dalyje, atitinkamo skyriaus langelis pažymimas varnele (V). Jei tikrinamas skyrius neatitinka keliamų reikalavimų, formos 3 dalyje įrašomas neatitikimas ir jo eilės numeris. Neatitikimo eilės numeris taip pat įrašomas į pildomos formos 2 dalies atitinkamą langelį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-171, 2017-11-08, paskelbta TAR 2017-11-13, i. k. 2017-17884

 

16. CAA įgaliotasis darbuotojas per 60 dienų nuo programos gavimo, tikrinant naują TPP, ir per 30 dienų, tikrinant anksčiau patvirtintos programos pakeitimus, informuoja programą pateikusį orlaivio naudotoją apie nustatytus neatitikimus ir pateikia užpildytos formos kopiją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-171, 2017-11-08, paskelbta TAR 2017-11-13, i. k. 2017-17884

 

17. Orlaivio naudotojas, gavęs formą ir ištaisęs joje surašytus neatitikimus, privalo pateikti CAA prašymą dėl programos pataisymų patikrinimo kartu su pataisytais programos skyriais (1 egzempliorių). Jei orlaivio naudotojas neištaiso nustatytų neatitikimų per 60 dienų, programos patikrinimas atmetamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-171, 2017-11-08, paskelbta TAR 2017-11-13, i. k. 2017-17884

 

18. Gavęs programos pataisymus, įgaliotasis CAA darbuotojas per 10 darbo dienų juos patikrina ir pirmo patikrinimo metu pildytos formos 3 dalies skyriuje „Ištaisymo data“ įrašo datą, kada neatitikimas buvo ištaisytas.

19. Patikrinęs programą, jei joje buvę anksčiau nustatyti neatitikimai yra ištaisyti, įgaliotasis CAA darbuotojas formos 4 dalyje įrašo rekomendaciją tvirtinti programą ir tai patvirtina parašu. Po to programos egzempliorius teikiamas tvirtinti CAA Orlaivių skyriaus vedėjui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-152, 2014-11-11, paskelbta TAR 2014-11-13, i. k. 2014-16766

Nr. 4R-171, 2017-11-08, paskelbta TAR 2017-11-13, i. k. 2017-17884

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Patvirtinus programą, patvirtinimo lapo kopija kartu su TPP paliekama saugoti CAA Orlaivių skyriuje, o patvirtinimo lapo originalas perduodamas orlaivio naudotojui. Užpildyta patikrinimo forma kartu su prašymu patvirtinti programą įsegama į CAA saugomą techninės priežiūros programų bylą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-152, 2014-11-11, paskelbta TAR 2014-11-13, i. k. 2014-16766

Nr. 4R-171, 2017-11-08, paskelbta TAR 2017-11-13, i. k. 2017-17884

 

21. Norėdamas papildyti ar pakeisti TPP, orlaivio naudotojas privalo pateikti CAA prašymą patvirtinti programos reviziją ir atspausdintas revizuojamas programos dalis (2 egzempliorius). TPP revizijos tvirtinamos pagal šių taisyklių 11–20 punktuose nurodytą tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-152, 2014-11-11, paskelbta TAR 2014-11-13, i. k. 2014-16766

 

______________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

TP programos patikros forma-priedas

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-152, 2014-11-11, paskelbta TAR 2014-11-13, i. k. 2014-16766

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. 4R-210 „Dėl Orlaivių techninės priežiūros programos tvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-171, 2017-11-08, paskelbta TAR 2017-11-13, i. k. 2017-17884

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. 4R-210 „Dėl Orlaivių techninės priežiūros programos tvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo